Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Børn & Familieudvalg den Regnskaber 2014 for selvejende daginstitutioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Børn & Familieudvalg den 07-05-2015. 2. Regnskaber 2014 for selvejende daginstitutioner."

Transkript

1 Børn & Familieudvalg Diana Mose Olsen(F), Jesper Frost Rasmussen (1. Viceborgmester)(V), Jens Vind(V), Sarah Nørris(Ø), Bente Bendix Jensen(V), Annemette Knudsen Andersen(V), Søren Heide Lambertsen(A), Sagsoversigt 1. Godkendelse af dagsorden 2. Regnskaber 2014 for selvejende daginstitutioner Bilag Bilag Til Dagsorden Resultat Selvejende.pdf I Esbjerg Kommune er der 9 selvejende daginstitutioner. De selvejende daginstitutioner har indsendt regnskaber for Sagsfremstilling De selvejende daginstitutioner er oprettet efter dagtilbudslovens 19 med driftsaftale med Esbjerg Kommune. 3 institutioner modtager børn i aldersgruppen 3-5 år 6 institutioner modtager børn i aldersgruppen 0-5 år Pladserne i daginstitutionerne anvises af Esbjerg Kommune. De selvejende daginstitutioner tildeles driftsbudget efter samme modeller/ tildelingsnøgler som for de kommunale daginstitutioner. Herudover ydes der et administrationsbidrag. Opkrævning af forældrenes egenbetaling, herunder beregning af fripladstilskud og søskendetilskud sker via Esbjerg Kommunes betalingssystem. Der fremsendes acontobeløb til institutionerne i løbet af året. Ved årets udgang aflægger

2 institutionerne et regnskab til Esbjerg Kommune. De udgiftsposter som institutionerne har afholdt bogføres således, at de indgår i det samlede kommunale regnskab. Regnskaberne fremlægges herefter til godkendelse i Børn & Familieudvalget. Oversigt over regnskaberne og bemærkninger hertil er vedlagt som bilag. Lovgrundlag, planer mv. Dagtilbudsloven. Økonomi Regnskaberne er bogført således at de indgår i det samlede kommunale regnskab. Daginstitutionerne er omfattet af reglerne om frihedsgrader og rammestyring i lighed med kommunale daginstitutioner. Såfremt der oppebæres et underskud følges samme regler som for underskud i kommunale daginstitutioner med aftale omkring afviklingen. Regnskabsresultaterne, herunder overførsler fra 2014 til 2015 indgår i Esbjerg Kommunes regnskab for hele dagtilbudsområdet. Personaleforhold Ingen bemærkninger Kompetencer Børn & Familieudvalget godkender Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Sagen har ikke været til høring Vurdering herunder alternativer Regnskabsresultaterne er tilfredsstillende. Dog er det besluttet at opsige driftsaftalen med Skt. Nikolai børnehave. Direktionen indstiller, at regnskaberne for 2014 for de selvejende daginstitutioner godkendes 3. Regnskab 2014 for puljeordningen Sapin Puljeordningen Børnehuset Sapin har indsendt regnskab for 2014.

3 Sagsfremstilling Børnehuset Sapin er en privat daginstitution oprettet som en puljeordning efter Dagtilbudslovens 102. Byrådet har for 2014 fastsat driftstilskud inkl. moms pr. barn på kr. for 0-2 årige og kr. for 3-5 årige (årsbeløb). Tilskuddet ydes i forhold til antal indmeldte børn med bopæl i Esbjerg Kommune. Udover driftstilskuddet dækkes udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud, og der gives tilskud til vikar ved barsel og længerevarende sygdom. Såfremt et barn i en puljeordning har særlige behov, ydes der tilskud hertil. Tilskud ydes kun efter konkret vurdering. Børnehuset Sapin er normeret til 22 heldagspladser for 0-5 årige. Nogle af pladserne anvendes til halvdagspladser således, at 2 halvdags tæller som 1 heldags. Der er for 2014 udbetalt tilskud for 23,5 pladser svarende til 20,0 heldagspladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 6,2 pladser for 0-2 årige. Af beretningen fremgår blandt andet, at årets resultat anses som utilfredsstillende. Årets budgetafvigelse skyldes ifølge ledelsen, at der i forhold til 2013 har været flere store børn, hvilket har betydet faldende driftstilskud. Ledelsen forventer at der til april 2015 igen kommer flere små børn, og dermed højere driftstilskud. Ledelsen har forsøgt at tilpasse omkostningerne til en lavere indkomst, hvilket ikke har været muligt i samme omfang som omsætningsnedgangen. Den negative egenkapital er forbedret i forhold til 2013 med baggrund i, at ledelsen har været tilbageholdende med private hævninger. Det er fortsat ledelsens hensigt, at egenkapitalen skal genskabes over en kortere årrække. Ved tidligere regnskabsafslutninger har Børn & Familieudvalget givet udtryk for at regnskabsresultatet var bekymrende. Lovgrundlag, planer mv. Dagtilbudsloven Økonomi Tilskuddet fra Esbjerg Kommune jf. regnskabet for 2014 er fordelt således: Driftstilskud: kr. Søskende tilskud: kr. Fripladstilskud: kr. Tilskud til vikar ved længerevarende sygdom: kr kr. Regnskabsopgørelse for 2014 for Børnehuset Sapin viser: Udgifter inkl. afskrivninger m.m.: kr. Indtægter inkl. tilskud fra Esbjerg Kommune: kr. Ændring egenkapital: kr.

4 Egenkapital primo 2014 (negativ) kr. Regnskab kr. Egenkapital ultimo 2014 (negativ) kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Personaleforhold Ingen bemærkninger Kompetencer Børn & Familieudvalget orienteres Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Der er ikke foretaget høring Vurdering herunder alternativer Forvaltningen vurderer at det økonomiske resultat og den negative egenkapital udgør en vanskelig situation for Sapin. Direktionen indstiller, at regnskabet for 2014 for Puljeordningen Sapin tages til efterretning. Taget til efterretning. 4. Regnskab 2014 for puljeordningen Rudolf Steiner institutionen Blåmuslingen Puljeordningen Rudolf Steiner daginstitutionen Blåmuslingen har indsendt regnskab for Sagsfremstilling Blåmuslingen er en privat daginstitution oprettet som en puljeordning efter Dagtilbudslovens 102. Byrådet har for 2014 fastsat et driftstilskud inklusiv moms pr. barn på kr. for 0-2 årige og kr. for 3-6 årige (årsbeløb). Tilskuddet ydes i forhold til antal indmeldte børn med bopæl i Esbjerg Kommune. Udover driftstilskuddet dækkes udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud, og der gives tilskud til vikar ved barsel og længerevarende sygdom.

5 Såfremt et barn i en puljeordning har særlige behov, ydes der tilskud hertil. Tilskud ydes kun efter konkret vurdering. Blåmuslingen er normeret til 36 pladser for 0-5 årige. Nogle af pladserne kan anvendes til halvdagspladser således, at 2 halvdags tæller som 1 heldags. Der er for 2014 udbetalt tilskud fra Esbjerg Kommune svarende til 21,1 heldagspladser i gennemsnit på årsbasis, heraf 13,5 0-2 årige. Af ledelsesberetningen fremgår det, at Blåmuslingen har været igennem en turbulent periode efter Rudolf Steiner Skolens konkurs. Det er ledelsens vurdering, at efter en del oprydningsarbejde og udskiftning i bestyrelsen, er sagerne bragt i orden, og der kommer igen styr på driften. Lovgrundlag, planer mv. Dagtilbudsloven Økonomi Tilskuddet fra Esbjerg Kommune jf. regnskabet for 2014 er fordelt således: Driftstilskud: kr. Søskende tilskud: kr. Økonomisk fripladstilskud: kr. Tilskud til vikar ved længerevarende sygdom: kr kr. Regnskabsopgørelse for 2014 for Blåmuslingen viser: Udgifter inkl. afskrivninger m.m.: kr. Indtægter inkl. tilskud fra Esbjerg Kommune: kr. Underskud regnskab kr. Egenkapital primo 2014 (negativ) kr. Årets resultat kr. Egenkapital ultimo kr. Revisionen har ikke været i stand til at udtrykke en konklusion for årsregnskabets helhed, da der som følge af Rudolf Steiner skolens konkurs er bortkommet væsentligt bilagsmateriale. Revisionen gør opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om institutionens evne til at fortsætte driften. Personaleforhold Ingen bemærkninger Kompetencer Børn & Familieudvalget orienteres Planmæssige konsekvenser Ingen

6 Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Der er ikke foretaget høring Vurdering herunder alternativer Forvaltningen vurderer at det økonomiske resultat og den negative egenkapital udgør en vanskelig situation for Blåmuslingen. Efter at Rudolf Steinerskolen er lukket, skal institutionen finde nye lokaler i Direktionen indstiller, at regnskabet for 2014 for Puljeordningen Blåmuslingen tages til efterretning. Taget til efterretning. 5. Mælk til børn i dagtilbud Der er i dag ikke et fælles serviceniveau for tilbud om mælk til børn i kommunens daginstitutioner. Ud fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsens anbefalinger, foreslås det, at alle børn i kommunens dagtilbud tilbydes mælk som en del af serviceniveauet. Sagsfremstilling For de 3-5 årige børn er det praksis i størstedelen af daginstitutionerne, at der tilbydes mælk til alle børn til ét af måltiderne, uagtet om daginstitutionen har en frokostordning eller ej. I 34 af de kommunale og selvejende daginstitutioner tilbydes der mælk til de 3-5 årige. I 3 af disse daginstitutioner er ordningen forældrebetalt, og i de resterende 31 daginstitutioner betales mælken af daginstitutionernes budget. Det er den enkelte daginstitutions ledelse, som i samarbejde med forældrebestyrelsen fastlægger principperne for anvendelse af den børnerelaterede budgetramme. 0-2 årige børn i daginstitution tilbydes i dag mælk som en del af den kommunalt finansierede madordning med fuld forplejning. Med indførelsen af den forældrebetalte frokostordning for de 0-2 årige fra 1. juli 2015, er mælken inkluderet. Størstedelen af daginstitutioner med 0-2 årige har tilvalgt frokostordningen. Børn i dagpleje får fuld forplejning, herunder mælk, som en del af dagplejens serviceniveau. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn fra 1 år indtager ca. 3,5 5 dl. mælk, herunder surmælksprodukt, om dagen. I forhold til mælketype anbefales: 0 årige: Modermælk og modermælkserstatning 1 årige: Letmælk Over 2 år: Fedtfattige mælkeprodukter Det kan være vanskeligt at få indtaget hele den anbefalede mængde mælk i forbindelse med

7 måltiderne i hjemmet. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at børn tilbydes op til 1,5 dl. mælk, af det anbefalede mælkeindtag, i løbet af en daginstitutionsdag. Dette er som beskrevet praksis i dag i størstedelen af kommunens dagtilbud, og det foreslås derfor, at kommunen har et ens serviceniveau, der følger denne anbefaling. Dette medfører, at alle børn i dagpleje samt kommunale og selvejende daginstitutioner senest fra januar 2016 tilbydes op til 1,5 dl. mælk om dagen ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Økologiske produkter vægtes højt jævnfør Esbjerg Kommunes Kostpolitik. Der tilbydes almindelige og gængse produkter inden for mælk og modermælkserstatning. Såfremt barnet har brug for laktosefri produkter eller andre drikkeprodukter, skal forældrene selv finansiere og medbringe disse. Lovgrundlag, planer mv. Dagtilbudsloven. Sundhedsstyrelsen anbefalinger om mælk til børn ( Mad til spædbørn og småbørn Sundhedsstyrelsen 2015) og Fødevarestyrelsens anbefalinger om sund kost til børn i daginstitution ( Det fælles frokostmåltid Fødevarestyrelsen 2009). Esbjerg Kommunens Kostpolitik. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser. Økonomi Dagplejeren skal, som en del af deres forhøjede skattefradrag, selv betale den fulde forplejning til børnene i dagplejehjemmet. Når mælk til børn i daginstitution indføres som et generelt serviceniveau, vil det medføre, at frokostordningen fremover ikke skal inkludere mælk. Taksten for frokostordning vil fra 1. januar 2016 derfor blive reduceret med den gennemsnitlige udgift til mælk. Udgiften til mælk er ca. 250 kr. pr. barn pr. år. Det medfører, at frokosttaksten skal reduceres med ca. 21 kr. pr. måned fra 1. januar Daginstitutionernes udgift til mælk kan finansieres af daginstitutionernes budget inden for den økonomiske ramme, som dagtilbud har i dag. Den samlede bruttoudgift for daginstitutionerne anslås til 1,1 mio. kr. pr. år. Omkring halvdelen af denne udgift finansieres i dag af daginstitutionernes budget, da der tilbydes mælk til størstedelen af de 3-5 årige. Antallet af børn i de kommunale og selvejende daginstitutioner er årige og årige i Det er forholdsvis få 0-årige, der har behov for den dyrere modermælkserstatning. Der er årige børn i daginstitution pr. 13. marts Personaleforhold Intet Kompetencer Børn & Familieudvalget Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Intet

8 Vurdering herunder alternativer Dagtilbud vurderer, at et ens serviceniveau på dette område, som omfatter børns sundhed, er relevant. Da mælk desuden allerede indgår som en del af serviceniveauet i dagplejen og størstedelen af de kommunale og selvejende daginstitutioner, er det muligt og uproblematisk at etablere dette serviceniveau i alle dagtilbud. Direktionen indstiller, at et enslydende serviceniveau for alle selvejende og kommunale dagtilbud, godkendes, og daginstitutionernes udgift til dette serviceniveau finansieres inden for dagtilbuds eksisterende ramme, og frokosttaksten fremover ikke skal inkludere mælk og derfor reduceres med 21 kr. pr. måned fra 1. januar Der opfordres til, at der serveres økologisk mælk i dagtilbuddene. 6. Orientering om afrapportering på Politikområde Familie - marts 2015 Bilag Afrapportering Marts 2015 Børn & Familieudvalget ønsker månedligt, at følge udviklingen på Familieområdet, i form af en statusrapportering. Sagsfremstilling På baggrund af det økonomiske pres der er på Politikområde Familie, har Børn & Familieudvalget besluttet at følge området tæt. Det er aftalt, at udvalget månedligt skal præsenteres for status. Nærværende afrapportering er den tredje i 2015 og er opgjort pr. 31. marts Siden sidste afrapportering pr. 28. februar 2015 er budgettet blevet reduceret med kr. på grund af nye pris- og løn skøn. Området er vanskeligt styrbart, hvilket betyder, at tallene er forbundet med en vis sikkerhed på dette tidspunkt af regnskabsåret. Økonomi Fremgår af afrapporteringen Høring Sagen har ikke været sendt i høring, men forelagt Økonomi og kommunaldirektør til orientering Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget orienteres

9 Orientering givet. 7. Orientering om Projekt Sofie Bilag Rapport Vedr. Evaluering Af Projekt SOFIE Deloitte Styrket Indsats Metodekatalog Marts 2014 Projekt SOFIE var oprindeligt et SATS-puljeprojekt, der havde til formål at styrke kommunens sociale og forebyggende indsats for unge i problemramte boligområder. Projektet startede ultimo 2010 og kørte frem til juni 2013 med statslig finansiering. Ved budgetvedtagelsen for besluttede byrådet i Esbjerg Kommune, at to af delprojekterne (Drop-in og 4F) skulle forlænges med kommunale driftsmidler i sidste halvår af Herefter afventede byrådet resultaterne fra Deloittes slutevaluering af projektet, hvorefter der skulle træffes beslutning om, hvorvidt projektet skulle forlænges yderlig. Deloittes slutevaluering af projektet var planlagt til juni 2013, men blev udsat og lå først klar i juni På trods af at der endnu ikke forelå en slutevaluering, vedtog byrådet i 2013 at videreføre de to delprojekter i den kommunale drift 2014 og 2015, som en fælles indsats under betegnelsen Projekt SOFIE. I 2015 forventes den politiske behandling af, om Projekt SOFIE også fremadrettet skal være et tilbud i Esbjerg Kommune. Den politiske behandling foretages med baggrund i resultaterne fra Deloittes metodekatalog og evalueringsresultaterne fra den efterfølgende periode fra Sagsfremstilling I projekt Sofies nuværende form er den overordnede målsætning, at forbedre de unges trivsel og skolemotivation således, at de nedbringer bekymrende skolefravær, gennemfører folkeskolen og påbegynder en ungdomsuddannelse. Desuden er målsætningen at sikre, at de unge er en del af inkluderende fællesskaber og får samme udviklingsmuligheder som andre unge. For at indfri projektets overordnede målsætning er der lavet følgende delmål for projektet: - De unge, der deltager i projektet, skal gennemføre folkeskolens afgangsprøve (FSA). - De unge, der deltager i projektet, skal blive mere motiveret for at gå i skole. - De unge, der deltager i projektet, skal efter endt folkeskole starte på en ungdomsuddannelse. - Forældrene skal involveres i indsatsen omkring den unge. - De unge, der deltager i projektet, skal have en generel bedre trivsel. Resultaterne I forlængelse af SATS-puljeprojektet lavede Deloitte et metodekatalog (vedhæftet), hvori EFFEKTIVITETEN af Sofie projektets indsatser blev vurderet.

10 DROP-IN : Skolecoaching indsats blev vurderet Dokumenteret effekt RÅSTOF: Særlig Familieindsats blev vurderet Ingen dokumenteret effekt HANG-OUT: Håndholdt fritidstilbud blev vurderet Tilsyneladende effektfuld 4F: Fritidsjobformidling blev vurderet Dokumenteret effekt Konsulentfirma Lilhauge Svarre har 2015 evalueret Projekt Sofie (vedhæftet). Nedenstående uddrag af evalueringsresultaterne: Den gennemsnitlige fraværsprocent i folkeskolen er halveret, og de unge er blevet mere motiveret for at komme i skole, efter de er startet i Projekt SOFIE. Den gennemsnitlige fraværsprocent i folkeskolen er faldet fra 19,9 før de unge startede i Projekt SOFIE til 8,8 efter de unge har været tilknyttet Projekt SOFIE i mere end et halvt år. Det vil sige, at den gennemsnitlige fraværsprocent for de 37 unge, der har været tilknyttet projektet i mere end et halvt år, er mere end halveret. De unge i Projekt SOFIE gennemfører folkeskolens afgangsprøve (FSA). Blandt de 22 unge fra projekt SOFIE, der gik i 9. klasse i skoleåret 2013/2014, eller tidligere, har 5 alle 22 gennemført FSA. 21 af de 22 unge går stadig på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse, hvilket svarer til en foreløbig fastholdelsesprocent på 95,5. De unge i Projekt SOFIE påbegynder en ungdomsuddannelse eller 10. klasse og oplever, at Projekt SOFIE, har givet dem tro på, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Blandt de 22 unge fra Projekt SOFIE, der gik i 9. klasse i skoleåret 2013/2014, eller tidligere, er alle påbegyndt en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Samtlige unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at Projekt SOFIE har givet dem tro på, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Både de unge i Projekt SOFIE og deres forældre oplever, at Projekt SOFIE, har medvirket til øget trivsel. Samtlige unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de er startet i Projekt SOFIE. 98,7 % af forældrene oplever i høj grad eller i nogen grad, at Projekt SOFIE har bidraget positivt til deres barns og deres families trivsel. Projekt SOFIE har ifølge forældrene levet op til deres forventninger, og langt de fleste forældre vil anbefale projektet til andre. 98,7 % af forældrene oplever i høj grad eller i nogen grad, at de bliver hørt, forstået og lyttet til i Projekt SOFIE omkring deres barn. Projekt SOFIE betyder noget for de unge 96,5 % af de unge, der deltager i projektet er enige eller delvis enige i, at de har fået mere tro på, at de kan få en god uddannelse efter de er startet i Projekt SOFIE svarende til ca. 19 ud af 204. Direktionen indstiller, at

11 Børn & Familieudvalget orienteres Orientering givet. 8. Fortsat behandling vedrørende placering af en specialklasserække pr. 1. august 2015 Bilag Høringssvar - Samlet - Placering Af Specialklasse Pr Pdf Notat Fra Dialogmøde Med Forældre Den 22. April 2015 Ifm Sammenlægning Af Specialklasser.pdf Børn & Familieudvalget besluttede på sit møde den 19. marts 2015 at sende forslaget om, at de to specialklasserækker på Spangsbjergskolen og Bakkeskolen placeres permanent på Bakkeskolen i høring ved skolebestyrelserne, Det Fælles Rådgivende Organ, lokalrådene, skolernes MED-udvalg på henholdsvis Bakkeskolen og Spangsbjergskolen, Handicaprådet og Udsatterådet. Sagsfremstilling Den offentlige høring om, at placere to specialklasserækker på Spangsbjergskolen og Bakkeskolen permanent på Bakkeskolen udløb den 17. april Der er indkommet hørinssvar/indsigelser fra skolebestyrelser, lokalråd, skolers MED-udvalg, Udsatterådet, Handicaprådet og Det Fælles Rådgivende Organ. Høringssvarene peger bl.a. på: mange børn med specielle behov samlet på en skole, hvor det i forvejen er svært at samle elever til de almindelige klasser der skal være mulighed for deltagelse i den almindelige undervisning rollemodeller overgangsperioden vil være udfordrende for specialklasseeleverne kræver ekstra ressourcer, der skal medtænkes i løsningen ordningen bør samles på Spangsbjergskolen manglende inddrages af de mest nærliggende parter forældre/børn samt lærerstaben omkring børnene placering af specialklasserækker på en 3. skole ny start for alle Bakkeskolen har plads, ekspertisen og erfaring Ved sammenlægning af specialklasserækkerne fratages forældre muligheden til at benytte sig af det frie skolevalg overgangsordning i forbindelse med flytningen tage udgangspunkt i elevernes behov klassekoefficienten må ikke blive for høj ved sammenlægningen, behov for mindre og helt små grupper risiko for at nærhedsprincippet kan gå tabt placering på en større folkeskole med bedre mulighed for også at skabe et socialt samspil med skolens øvrige elever gennemføre en pædagogisk proces, der skal gøre eleverne trygge ved deres nye sted stor utilfredshed med processen og informationsniveauet om besparelse og placering specialklasseeleverne har behov for at spejle sig i andre børn derfor bekymring over mangfoldigheden på Bakkeskolen

12 udskyde sammenlægningen i et år eller gradvis udfasning fremmer det inklusionen at samle elever i specialklasser på det samme sted? betænkelighed ved den store koncentration af specialklasseelever og ved at samle tilbuddet på en matrikel i Esbjerg den enkelte elev kommer længere væk fra sit eget nærområde, og derved muligheden for trinvis at inkludere elever i sit eget miljø. børn og forældre får reelt ingen mulighed for at vænne sig til det nye tilbud udskyd processen afgørelsestidspunktet er uheldigt valgt Samtlige høringssvar er vedlagt som bilag. Forvaltningen anbefaler fortsat, at specialklasserækken placeres på Bakkeskolen med flg. begrundelser: Ved sammenlægningen af de nuværende to specialklasser på henholdsvis Bakkeskolen og Spangsbjergskolen, vil det i højere grad blive muligt at undervise årgangsopdelt og dermed vil eleverne få gavn af, at tilbuddet bliver bredere. Eleverne vil have større mulighed for socialt samspil og for at finde venner. Der vil være større mulighed for at deltage i en aktivitet den enkelte elev har lyst til i pausen, fordi der vil være flere forskellige aktiviteter i gang. Ligeledes vil de faglige aktiviteter kunne målrettes i endnu højere grad. Ved at samle specialklasserne på færre steder, vil man kunne samle ekspertisen hos lærerne og i fællesskab videreudvikle den, f.eks. ved et kontinuerligt fælles uddannelsesforløb. Dette vil give en gruppe af lærere, der hele tiden er opdateret på ny viden og dermed sikres størst mulig kvalitet i løsningen af opgaven. Lovgrundlag, planer mv. Folkeskoleloven Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag. Økonomi I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget blev der indarbejdet en besparelse ved nedlæggelse af specialklasserække på én skole i Esbjerg på 3,5 mio.kr. årligt. Personaleforhold Sammenlægningen af specialklasserækkerne medfører en personalereduktion på 7-8 stillinger. Samtlige ansatte vil blive omplaceret til andre stillinger ved Esbjerg Skolevæsen, idet der vil være vakante stillinger pr. 1. august Kompetencer Direktion Børn & Familieudvalget Økonomiudvalget Byråd. Planmæssige konsekvenser Når den endelige beslutning er truffet om placering af én spcialklasserække i Esbjerg, vil beslutningen blive indarbejdet i bilaget til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen. Konsekvenser for andre udvalg Ingen. Høring Sagen har været sendt til høring i skolebestyrelser, lokalråd, skolers MED-udvalg, Udsatterådet, Handicaprådet og Det Fælles Rådgivende Organ. Vurdering herunder alternativer Intet. Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

13 beslutningen indarbejdes i bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen. Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Byrådet den Forslag om etablering af forsøgsordning med gratis buskort til skoleelever ved Esbjerg Skolevæsen med længere skolevej end 2,5 km. Bilag Høringssvar - Samlet - Vedr Etablering Af Forsøgsordning Med Gratis Buskort.pdf I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget blev der afsat en pulje på kr. i årene 2015 og 2016 til et forsøg med gratis buskort til alle skoleelever fra klasse, som i dag er berettiget til fri befordring i klasse, samt et forsøg med etablering af cykeltog. Sagsfremstilling I forbindelse med budget blev der afsat 1 mill.kr til buskort og cykeltog. Der er afsat en central pulje på kr. årligt til etablering af cykeltog på skolerne, jfr. beslutning i Børn & Familieudvalget den 16. april Denne ordning er gældende pr. 1. august Der resterer således en rest pulje på 2 x kr., i alt kr. Skoleadministrationen anbefaler, at der for disse midler etableres en forsøgsordning i 2 år, hvor skoleelever ved Esbjerg Skolevæsen, som har længere skolevej 2,5 km, får udstedt gratis buskort, såfremt de ansøger herom. Forsøgsordningen evalueres i foråret 2016, med henblik på evt. videreførelse af ordningen. Det forventes, jfr. beregninger foretaget af Sydtrafik, at der skal indsættes dublerings-busser. Endvidere vil der blive et forventet indtægtstab på ca kr. til Vej & Park, på grund af mistede billetindtægter, fra de elever der modtager gratis buskort. Lovgrundlag, planer mv. Folkeskolelovens 26. Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen, 8, hvoraf fremgår at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde befordring i videre omfang end det, der er fastsat i denne bekendtgørelse. Økonomi Der kan opstilles følgende forventede udgifter:

14 Budget til brug for gratis buskort Forventet godtgørelse til Vej & Park, for mistede billetindtægter Rest til finansiering af dubleringsbusser Skoleadministrationen har kun udgifter til mistede billetindtægter til Vej & Park samt udgifter til dubleringsbusser, idet udgiften til buskort refunderes af Sydtrafik via Vej & Park. Vej & Park afregner efterfølgende til Skoleadministrationen. Skoleadministration vil i samarbejde med Vej & Park og Sydtrafik følge udviklingen i behovet for indsættelse af dubleringsbusser, herunder også at den budgetmæssige ramme hertil på kr. ikke overskrides. Vej & Park udtaler blandt andet i høringssvaret, at Sydtrafik præciserer at dubleringskørsel er en udgift, der bliver udløst når der er behov for en ekstra bus til at rumme de passagerer, der skal med bussen. Sydtrafik vurderer at behovet for indsættelse af dubleringsbusser vil være op til 6 busser, hvilket svarer til en merudgift på 1,2 mio. kr. Personaleforhold Intet. Kompetencer Børn & Familieudvalget. Planmæssige konsekvenser Ingen. Konsekvenser for andre udvalg Ingen. Høring Sagen har været til høring ved Jura, Personale & Udvikling, Økonomi og Vej & Park. Der er ingen bemærkninger fra Jura og Personale & Udvikling. Høringssvarene fra Økonomi og Vej & Park er indarbejdet i sagen. Der henvises i øvrigt til vedlagte høringssvar. Vurdering herunder alternativer Intet. Direktionen indstiller, at der efter ansøgning gives gratis buskort til skolelever ved Esbjerg Skolevæsen, som har en længere skolevej end 2,5 km forsøgsordningen er gældende i 2 år forsøgsordningen evalueres i foråret 2016.

15 10. Fælles trivselsmålinger i dagtilbud, skole og sundhedspleje Bilag Esbjerg Kommune Trivselstilbud Som en del af folkeskolereformen skal elevernes trivsel fremover måles årligt. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklasse til og med 9. klasse på alle landets folkeskoler, herunder også specialskoler. I Dagtilbudslovens 7 fremgår det, at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. I 8 fremgår det, at der i alle dagtilbud skal udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for alle børn. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. I bekendtgørelsens 8, stk. 2 til sundhedsloven fremgår det, at sundhedsplejen for så vidt angår spæd- og småbørn skal omfatte tilsyn med det enkelte barns sundhed og trivsel. Disse regeringsbeslutninger understøttes af, at Esbjerg Byråd med Børn & Unge Politikken har besluttet at: Alle børn i Esbjerg Kommune har krav på en tryg opvækst Enhver indsats fra Esbjerg Kommunes side tager udgangspunkt i barnets konkrete situation Der skal være en rød tråd i det daglige arbejde, der skaber genkendelighed og løsninger til gavn for børn og unge i Esbjerg Kommune Forældrene inddrages i en løbende dialog i forhold til børnenes trivsel, udvikling og læring Børn og Familieudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af Smart skolestart den 14. august 2014 besluttet, at der skal foretages ensartede trivselsmålinger i dagtilbud og skole for at understøtte inkluderende overgange, samt at målingerne anvendes til effektmåling af disse. Børn og Familieudvalget har den 5. marts 2015 godkendt, at midlerne fra Finansloven 2015 til mere pædagogisk personale i dagtilbud anvendes til øget ressourcetildeling til udarbejdelse af trivselsmålinger Endelig er der med vedtagelsen af Paradigmeskift 2,0 sat fokus på den forebyggende indsats i forhold til udsatte børn, herunder en tidlig opsporing. Sagsfremstilling Forvaltningen har taget initiativ til at der udvikles et sammenhængende digitalt trivselsmålingssystem, der på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skole følger alle børn i forhold til at sikre løbende og systematisk opsamling af viden om deres trivsel. Udviklingen af systemet er foregået i tæt samarbejde med praksisfeltets fagprofessionelle brugere med repræsentanter fra Skole, Dagtilbud, Sundhedsplejen og Familieafdelingen.

16 Resultatet er et sammenhængende trivselsmålingssystem, der på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skole følger alle børn i forhold til at sikre løbende og systematisk opsamling af viden om deres trivsel, der kan være udgangspunkt for pædagogiske indsatser. Alle oplysninger om barnet er samlet et sted, og gør det let og overskueligt for alle samarbejdspartnere omkring barnet at vurdere dets udvikling og udfordringer. Systemet understøtter følgende opgaver i arbejdet: Støtte til det generelle arbejde med børns trivsel i dagtilbud og skole Tidlig opsporing af børn med mistrivsel gennem systematisk indsamling af viden Støtte til at kvalificere dialogen om bekymringen for det enkelte barn Struktureret opfølgning på det enkelte barn med behov for omsorg og støtte Automatiseret opfølgning på børnenes progression over tid Udarbejdelses af eventuelle ICS statusbeskrivelser. I praksis betyder det at: Sundhedsplejen udarbejder profiler på alle børn. (TM-sund). Dagtilbuddene vurderer alle børn mindst 2 gange årligt i forhold til om de er i henholdsvis grøn, gul eller rød position. Til hver position er der på forhånd definerede kriterier ud fra hvilke barnet betragtes. (TOPI). Alle skolernes elever modtager mindst 1 gang årligt et digitalt skema, hvor der stilles spørgsmål vedrørende læring, sundhed og generel trivsel. (LIVE N LEARN). Ved bekymringsbørn kan barnets profil være en del af en eventuel sagsbehandling i familieafdelingen (efter forældres tilsagn) Det er muligt at trække ledelsesinformation om trivslen blandt Esbjergs børn. Den primære gevinst ved kortlægningerne er fokus og klarhed. I den almene praksis giver det mulighed for en lokal, tidlig og forebyggende indsats. På denne måde fastholdes det lokale ansvar og koordinering af det tværfaglige samarbejde. Kortlægningens spørgsmål er opbygget, så de kan anvendes i den almene forebyggende indsats i forbindelse med visitation til ressourcepædagoger, psykologer, tale/høre/syn, fysioterapeuter og lignende samt naturligt kan anvendes i den særlig forebyggende indsats i forbindelse med 50 undersøgelse og som dagsorden for 49a møder. Målingerne vil derfor fremover være en naturlig del af de tværfaglige fora, hvor der er behov for at tale om barnet på en nuanceret og kvalificeret måde. Lovgrundlag, planer mv. Trivselsmålingerne tager udgangspunkt i lovgrundlaget for dagtilbud, skole og sundhedsplejens arbejde: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (folkeskoleloven) Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud med videre til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om social service (serviceloven) Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Økonomi Udgifterne forbundet med indkøb og drift af systemet afholdes af budgettet for politikområderne dagtilbud, skole og familie.

17 Personaleforhold Intet. Kompetencer Børn & Familieudvalget. Planmæssige konsekvenser Intet. Konsekvenser for andre udvalg Intet. Høring Intet. Vurdering herunder alternativer Intet. Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget godkender fælles trivselsmålinger i dagtilbud, skole og sundhedspleje. 11. Årlig status på Helhedsplan 2013 Bilag Helhedsplan 2013 Årlig Status 2015 På Helhedsplan 2013 Direktionen har besluttet, at der skal laves en årlig status på Helhedsplanen fra I statussen skal beskrives, hvordan det er gået med planens indsatsområder og de konkrete projekter. Herved opnås et materiale til brug ved fagudvalgenes og byrådets budgetlægning. Sagsfremstilling Der er nu udarbejdet en status på Helhedsplan 2013, hvor planens indsatsområder og projekter er gennemgået sammen med forvaltningerne. Forvaltningerne er herefter blevet bedt om at vurdere Helhedsplanens projekter i forbindelse budget 2015 dels i forhold til det tekniske budget dels for at vurdere, om der er nye projekter, som ønskes fremmet som udviklingsforslag. Helhedsplanen blev første gang introduceret sammen med vedtagelse af Kommuneplan , og er byrådets samlede overblik over større fysiske projekter. Planen godkendes hvert fjerde år sammen med Kommuneplanen. Helhedsplanen blev revideret i 2013 i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan Årlig status på Helhedsplan

18 Helhedsplan Lovgrundlag, planer mv. Ingen bemærkninger. Økonomi Ingen bemærkninger. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kompetencer Alle fagudvalg > Økonomiudvalget Planmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. Direktionen indstiller, at status på Helhedsplan 2013 fremsendes til fagudvalg og Økonomiudvalget til orientering og videre brug. Beslutning Plan & Miljøudvalg den Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den Taget til efterretning. Orientering givet. Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den Fraværende: Jørn Schultz Orienteringen taget til efterretning. Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den Fraværende: Hans Erik Møller Orientering givet. Beslutning Teknik & Byggeudvalg den Fraværende: Alex Sørensen, Kim Madsen Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Jesper Frost Rasmussen, John Snedker Orientering givet.

19 12. Nyt formandskab til Udsatterådet Udsatterådets tidligere formand Ole Bjørn Kruuse udtrådte af rådet i efteråret Der indstilles til Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt Børn & Familieudvalget om godkendelse af ny formand til Udsatterådet. Sagsfremstilling Ifølge forretningsorden 6 for Esbjerg Kommunes Udsatteråd udpeges Udsatterådets medlemmer, herunder formanden, til rådet af Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget efter indstilling fra bruger- og interesseorganisationer i Esbjerg Kommune. Der er i forbindelse med Ole Bjørn Kruuses udtræden af rådet i efterår 2014 blevet udpeget en fungerende formand, Erik Gram og en fungerende næstformand, Marianne Larsen. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har den 10. marts 2015 og Børn & Familieudvalget har den 19. marts 2015 godkendt indstilling af Nicolai Kubel Olesens optagelse i Udsatterådet. Esbjerg Kommune har den 26. marts 2015 modtaget en indstilling af Nicolai Kubel Olesen som formand til Udsatterådet. Udsatterådet har på sit møde den 7. april 2015 besluttet at indstille Nicolai Kubel Olesen som formand. I indstillingen lyder det: Jeg er interesseret i at deltage aktivt på alle fronter såvel på det operationelle plan som i forbindelse med den strategiske, langsigtede planlægning/udvikling. Tiltag der skal sikre, at Udsatterådet også fremadrettet vil kunne bidrage i forbindelse med tilvejebringelse af værdiskabende tiltag for vores målgruppe. Nicolai Kubel Olesen har kendskab til Udsatte, da han til dagligt arbejder med unge Udsatte. Videre beretter han: Jeg ser et enormt potentiale i den vidensbank og det engagement, som Rådet repræsenterer, samt den gennemførte relevante tilgang, der lægges til grund for arbejdet i den gode sags tjeneste. Til orientering blev Marianne Larsen den 7. april 2015 udvalgt som næstformand af Udsatterådets medlemmer. Udsatterådet består af 10 medlemmer og er sammensat, så der sikres viden om hjemløshed, vold, prostitution, stof- og alkoholmisbrug samt sindslidelse. Herunder fokus på begge køn med hensyn til aldersgruppering. I denne sammenhæng kan der oplyses, at tre medlemmer har meddelt deres udtræden af rådet: Ø Mona Ditlevsen Ø Even Ramsland Ø Peter Rostgaard Ifølge forretningsorden skal der være 8-12 medlemmer. På nuværende tidspunkt består Udsatterådet af ti medlemmer, hvilket ikke giver anledning til at indstille nye medlemmer.

20 Konsekvenser for andre udvalg Sagen behandles i både Social & Arbejdsmarkedsudvalget samt Børn & Familieudvalget. Vurdering herunder alternativer På baggrund af den tidligere formands udtræden af rådet i efteråret 2014 samt der ifølge forretningsordnen skal være repræsenteret en formand for Udsatterådet, vurderes der at Udsatterådet skal have en ny formand. Direktionen indstiller, at indstillingen af Nicolai Kubel Olesen som formand af Esbjerg Kommunes Udsatteråd godkendes. Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den Fraværende: Jørn Schultz 13. Information, forespørgsler og orientering Intet Orienteret. 14. Information, forespørgsler og orientering (Lukket)

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Esbjerg Børnegaard, Englandsgade 6, 6700 Esbjerg Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:30-12:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Egeknoppen, Egedalvej 7-9, Grimstrup, 6818 Årre Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 17.01.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Udbud af læge- og speciallægekørsel jfr. sundhedslovens 170... 4 3 Udsatteråd. Indstilling

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655

NOTAT. Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011. Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Generel status på pædagogiske tilsyn i daginstitutioner 2011 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 26-01-2012 Sagsbeh.: Bianca Lauge Sagsnr.: 12/655 Tilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT afl organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 14.00 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden: 1 Nørre-Aaby Ældreboligselskab... 2 1.1 Orientering fra

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov.

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 08.00 OBS!! Mødet afholdes på Hovedbiblioteket Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.2016

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Vejledning til Områdebestyrelser og Lokalråd i dagtilbud Denne vejledning henvender sig til forældre med børn i dagtilbud i Faxe Kommune. Vejledningen beskriver organiseringen

Læs mere

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID

2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID 2. DEN SELVEJENDE DAGINSTITUTION HVORDAN DEN VIRKER OG DENS FREMTID For at forstå, hvordan den selvejende daginstitution virker, er det nødvendigt at starte med at se på dagtilbudsloven. Landets kommuner

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere