Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlig behov for støtte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlig behov for støtte."

Transkript

1 Standarder for sagsbehandling Tidlig indsats i forhold til børn og unge med særlig behov for støtte. I henhold til anbringeisesreformen, skal den politiske målsætning synliggøres i form af standarder for 5 udvalgte dele af sagsbehandlingen: Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Inddragelse af familie og netværk Sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen Sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning Målet er: At sikre at den tidlige indsats opprioriteres således at så få børn som muligt får behov for meget indgribende hjælpeforanstaltninger. At det særlige fokus på generel forebyggelse, tidlig indsats samt grundigt sagsarbejde bevirker, at relativt færre børn og unge får behov for anbringelse. Desuden skal der ske en stadig kvalitetsudvikling på det anbringelsesforebyggende område via udvikling af eksisterende tilbud og iværksættelse af nye og relevante tilbud. Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning De sagsbehandlingsmæssige metoder, indsatser og initiativer til realisering af målsætningen er følgende: Initiativer til sikring af, at Familieafdelingen modtager de rette underretninger fra normal systemet om børn med behov for særlig støtte: Det sikres, at den lokaie handlinasveilednina om underretningsforpligtelsen, formkravene i forbindeise med underretninger, tavshedspligtreglerne og oplysningsforpligtelsen findes på samtlige skoler, skolefritidsordninger, daginstitutioner, klubber og øvrige tilbud. Sikring af at der på alle arbejdspladser i normalsystemet forefindes fælles, lokal håndbog, hvori er beskrevet forældremyndighedsindehaverens lovbestemte krav på, at indholdet i en underretning er drøftet med vedkommende, før den afgives til Familieafdelingen. Sikring af, at der på alle arbejdspladser i normalsystemet forefindes fælles, lokal handlinasveilednina. hvori fremaår de særlige procedurer, der er gældende, når underretningen drejer sig 1

2 om børn, hvis behov for særlig støtte er opstået på grund af kriminelle forhold - så som vold eller seksuelle overgreb. Sikring af, at alle arbejdspladser i normalsystemet er bekendt med Familieafdelingens stående tilbud om sparring med socialrådgiveren i familieafdeiingen eller med socialfaglig koordinatorer i forbindelse med afklaring af, om der er behov for at afgive underretning. Sikring af, at alle arbejdspladser i normalsystemet er bekendt med Familieafdelingens stående tilbud om socialfaglig koordinatorer - deltagelse i arbejdspladsmøder, hvor familierådgivernes myndighedsudøvelse, virksomhedsområde, lovbestemte og tværfaglige handlemuligheder er til debat. Metoder til sikring af, at der umiddelbart efter modtagelsen af en underretning indledes et tværfagligt og /eller tværsektorielt samarbejde i forhold til det konkrete barn: Familieafdelingen træffer beslutning om, at første sagsbehandlingsmæssige skridt er at afsende kvitterinasskrivelse senest 6 hverdage efter modtagelsen og kopi/information med det samme til de to socialfaglige koordinatorer. Næste sagsbehandlingsmæssige skridt, er forelæggelse i socialrådgiverens rådgivergruppe. Af kvitteringsskrivelsen fremgår, at underretningen er modtaget - ligesom det fremgår hvilken socialrådgiver, der fremover er ansvarlig for myndighedsudøvelsen i sagen. Fast praksis er, at socialrådgiverens næste sagsbehandlingsmæssige skridt i forbindelse med en modtaget underretning er henvendelse til forældremyndighedsindehaveren med henblik på at træffe aftaler om drøftelse af underretningen. Socialrådgiverens henvendelse til forældremyndighedsindehaveren om underretningen skal ske snarest og senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Henvendelsesformen er skriftlig, telefonisk eller personlig - afhængig af underretningens karakter og umiddelbare alvor. Uanset henvendelsesformen dokumenteres alle sagsbehandlingsmæssige skridt i sagsjournalen I forbindelse med socialrådgiverens indledende kontakt til foræidremyndighedsindehaveren om den modtagne underretning sikrer rådgiveren sig forældremyndighedsindehaverens samtykke til afholdelse af et møde med deltagelse af forældremyndighedsindehaveren, rådgiveren og den fagperson i normalsystemet, som har afgivet underretningen (indførelse af 2

3 underretningsmøder iværksættes i løbet af 2007) - med henblik på: 1. indhentelse af forældremyndighedsindehaverens samtykke til eventuel etablering af en tværfaglig samarbejds-gruppe omkring det konkrete barn. 2. indhentelse af forældremyndighedsindehaverens samtykke til, at socialrådgiveren indleder den lovbestemte 50 undersøgelse ti! afklaring af barnets og familiens eventuelle støttebehov. 3. indhentelse af forældremyndighedsindehaverens samtykke til, at socialrådgiveren som et led i undersøgelsen indhenter oplysninger om barnet hos de fagpersoner, der i dagligdagen er tæt på barnet i skole, dagtilbud og lignende. Indsatser til sikring af, at socialrådgiveren får de relevante og nødvendige oplysninger for at kunne vurdere, hvorvidt det konkrete barn har behov for særlig støtte: Familieafdelingen udarbejder særlig henvendelses-skriveise. der benyttes, når en socialrådgiver ønsker at indhente oplysninger om et konkret barn. I tilknytning til henvendelses-skrivelsen fremsendes et følaemateriale. der detaljeret belyser, hvilke områder i barnets daglig og funktionsniveau, der ønskes oplysninger om. Af følgematerialet fremgår det entydigt, at oplysningerne afgives på grundlag af den faglighed og professionelle praksis, der findes i den del af normalsystemet, som afgiver de konkrete oplysninger. Metoder til sikring af, at underretninger, som modtages anonymt eller fra navngivne, private borgere udløser samme sagsbehandlingsmæssige skridt, som ved underretninger fra fagpersoner i normalsystemet. Anonyme underretninger: Den myndighedsperson, som i Familieafdelingen modtager en anonym, telefonisk underretning gør ved telefonsamtalens start opmærksom på sin notatpligt. De skriftlige notater formidles til den socialrådgiver, som fremover er ansvarlig for myndighedsudøvelsen i sagen. Efterfølgende følges samme sagsbehandlingsmæssige procedurer, som beskrevet i forhold til underretninger fra fagpersoner i normalsvstemet, dog således at det indledende møde med forældremyndighedsindehaveren om underretningen i sagens natur ikke kan omfatte den person, der anonymt har underrettet. 3

4 s HEDENSTED Underretninger fra private, navngivne borgere: Ved telefoniske eller mundtlige underretninger gør den myndighedsperson, som i Familieafdelingen modtager underretningen opmærksom på både sin notatpligt og på tavshedspligtsreglerne De skriftlige notater og oplysninger om underretterens navn, adresse og relation til det barn, der underrettes om, formidles umiddelbart efter samtalen til den socialrådgiver, som fremover er ansvarlig for myndighedsudøvelsen i sagen. Herefter følges samme procedure som beskrevet under underretninger, der afgives af fagpersoner i normalsvstemet, dog således, at den private person, der telefonisk elier ved personlig henvendelse har foretaget underretning ikke inddrages som deltager i socialrådgiverens møde med forældremyndighedsindehaveren. Skriftlige underretninger modtaget fra navngivne, private borgere: Administrative og sagsbehandlingsmæssige procedurer, der sikrer, at private borgere, der har afgivet en skriftlig og ikke-anonym underretning senest 6 hverdage efter afgivelsen modtager en kvitteringsskrivelse, hvoraf det fremgår, at Familieafdelingen har modtaget underretningen. I kvitteringsskrivelsen henvises til tavshedspligtreglerne, der betyder, at inddrageise af underretteren i den fremtidige sagsbehandling, er afhængig af, at forældremyndighedsindehaveren aktivt giver samtykke hertil. Herefter følges samme procedurer som beskrevet i forbindeise med underretninger afgivet af fagpersoner i normalsvstemet, idet socialrådgiverens indledende møde med forældremyndighedsindehaveren med henblik på drøftelse af underretningen ikke omfatter deltagelse af den privatperson, der har underrettet. Metoder til sikring af, at tværkommunale underretninger medfører sagsbehandlingsmæssige skridt til videreførelse af de foranstaltninger, der var påbegyndt i fraflytningskommunen: Administrative procedurer, der sikrer, at der senest 6 hverdage efter modtageisen af en tværkommunal underretning afsendes kvitteringsskrivelse til fraflytningskommunen. I kvitteringsskrivelsen, der angiver, at den tværkommunale underretning er modtaget i Familieafdelingen, gøres opmærksom 4

5 på hvilken socialrådgiver, der fremover er ansvarlig for myndighedsudøvelsen i sagen. Det skal fremgå af kvitteringsskrivelsen, at socialrådgiveren efter indhentelse af samtykke fra forældremyndighedsindehaveren vil anmode frafiytningskommunen om at få tilsendt yderligere sagsakter - herunder specifik 50 undersøgelse og handleplan. Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en tværkommunal underretning iværksættes de procedurer, der er beskrevet i forhold til underretninger, afgivet af fagpersoner fra normalsvstemet idet deltagerkredsen i socialrådgiverens indledende møde med den tilflyttede familie alene omfatter socialrådgiveren og forældremyndighedsindehaveren. Ved modtagelse af tværkommunale underretninger, der omhandler forhold, som umiddelbart vurderes som særligt komplekse og alvorlige, aftales møde med socialrådgiveren fra fraflytningskommunen, om personlige fremmøde til overlevering af sagen. Uddybning Definitioner: Normalsvstemet: Normalsystemet dækker samtlige skoler, daginstitutioner, klubber fritidsordninger, Ungdomsskolen, Dagplejen og Sundhedsplejen. Den lokale handlinasveilednina: Et papirbaseret oversigtsmateriale, der er udarbejdet via projekt "Børn i alkoholfamilier" Regelsættet vedrørende fagpersoners underretningsforpligtelse. Den lokale beslutning om måder, hvorpå underretninger kan afgives De fagpersoner i Familieafdelingen der kan bruges som sparringspartner i tvivlstilfælde. Håndbog: Den tværfaglige koordinationsgruppe tager skridt ti! sammen med de ansvarlige koordinatorer i de tre tværfaglige områder, midt, øst og vest at beskrive fælles retningslinier for tværfaglig og tværsektorielt samarbejde. Udmøntning af underretningsforpligtelsen beskrives således at materialet er tilgængeligt på alle arbejdspladser i normalsystemet - og i de kommunale dag og døgntilbud, der benyttes som foranstaltningsmuligheder af socialrådgiverne. Faglig konsulent soarrino: 5

6 1 Familieafdelingen er ansat to socialfaglige koordinatorer, der kan rådgive/vejlede enkeltpersoner i normalsystemet, der telefonisk, personligt eller pr. mail fremlægger en generel eller anonymiseret problemstilling, som giver anledning til tvivl i forhold til underretningsforpligtelsen efter Servicelovens 153. Faalia konsulent deltaaelse i arbeidsdladsmøder: Familieafdelingens to socialfaglige koordinatorer, kan kontaktes af den enkelte arbejdsplads eller af grupper af arbejdspladser i normalsystemet med henblik på deltagelse i medarbejdermøder og for at opnå fælles forståelse for den personkreds, de lovgivningsmæssige rammer og de handlemuligheder, der fremgår af loven. Tværfaaliae distriktteam møder: Ved tværfaglige gruppemøder forstås møder indkaldt efter Servicelovens Q 49 om konkrete, navnaivne børn. hvorom det af enten skolen, eller daatilbuddet eller sundhedsplejen eller sociairådaiveren vurderes, at der er behov for en samlet og koordineret fælles indsats for at tilgodese barnets behov for særlig støtte. Mål Det er et måi for den tidlige indsats, at der med virkning fra januar 2007 i alle saaer. hvori der er modtaaet ikke - anonvme underretninaer er afsendt kvitteringsskrivelse inden for 6 dage (se iøvrigt sagsbehandlingsmæssige procedure i.f.m. underretninger). Det er herudover et fagligt og kvalitativt mål, at samarbejdet mellem normalsystemet og Familieafdelingen virker efter hensigten således, at: Børn med særlige behov opspores og der iværksættes forebyggende indsats tidligere og tidligere - det vil sige i en yngre alder Problemstillingerne er mindre komplicerede og handlemulighederne tilsvarende større. Fremgangsmåde Med henblik på at sikre, at sociairådgiverne er i stand til at arbejde ud fra målsætningen om en tidlig indsats tages følgende skridt: Der tages beslutning om inden slutningen af marts 2007 hvilken fælles 50 undersøaelses skabelon, der skal bruaes, oa hvori den ny lovgivning er indarbejdet. Der udarbeides i løbet af første halvår 2007 en revideret 50 undersøaelses skabelon, hvori der i ounktform fokuseres på inddragelse af og samarbejde med normalsystemet i udredningen af det konkrete barns behov for særlig støtte 6

7 Der udarbejdes i første halvår af 2007 en revideret handledlansskabelon. hvori der i Dunktform fokuseres Då normalsystemets muligheder for at bidrage til effektuering af handleplanens målsætninger. Der etableres, i første halvår af 2007, et samarbejde mellem lederen af Familieafdelingen og ledelsen af de kommunale tilbud på området - med henblik på sikring af, at der i nærmiljøet er en tilstrækkelia vifte af lokale foranstaltninasmuliaheder oa fritidsdasnina Der er udpeget en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe, der i første halvår af 2007, med udgangspunkt i servicelovens 49 får som opgave, at udarbejde forslag til de fremtidige rammer for og oraaniserina af kommunens tværfaaliae arudder. Konsekvens for sagsbehandling - herunder beskrivelse af metoden, indsatsen eller initiativet For at sikre at den sammenhængende, målrettede og tidlige indsats er relevant i forhold til barnets behov for særlig støtte, er det af afgørende betydning, at der i samarbejdet mellem normalsystemet og Familieafdelingen skabes forståeise for, at socialrådgiveren har den fornødne tid til at udarbejde en 50 undersøgelse, der giver svar på følgende spørgsmål: Hvilke problemer er det, vi skal løse Hvilke former for indsats kræver det Det følger af denne sagsbehandlingsstandard, at socialrådgiveren, når der sagsbehandles i forhold til et konkret barn med behov for særlig støtte - oaså udviser odmærksomhed Då eventuelle søskende. Vurderinaen af evt. søskende og evt. igangsætning af 50 undersøgelse vedr. søskende skal fremgå af journalen. Det følger endvidere af denne standard, at eventuelle søskendes forhold inddrages i tværfaglige gruppemøder, der afholdes med udgangspunkt i det enkelte barn. Det følger ligeledes af denne standard for tidlig indsats, at socialrådaiveren skal være aktivt odsøaende i forhold til børn/unae oa familier, der allerede er i forbindelse med Familierådgivningen på grund af børnenes behov for særlig støtte. Det følger endelig af denne standard, at der hos den enkelte socialrådaiver oa i den enkelte rådaiverarudde skabes praksis for aktivt at afslutte saaer. hvori - som følae af den tidlioe indsats - er odnået de ønskede forandringer for/hos barnet, der fremover alene støttes af normalsystemet. Der fremsendes brev til familien, hvor det præciseres at sagen er afsluttet. Det aftales med forældremyndigheden, hvem af samarbejdsparterne der skal underrettes om sagens afslutning. 7

8 5 HEDENSTED Evaluering af målopfyldelse i forhold til den tidlige, sammenhængende og målrettede indsats består af følgende: Som led i ledelsens sagsgennemgang udfærdiges et checkskema, hvori afkrydses for de temaer, der er genstand for ledelsens kvalitetscheck - herunder såvel modtagne underretninger som afsendte kvitteringsskrivelser og afholdelse af 1. møde med forældremyndighedsindehaveren om underretningen. Der skabes administrativ praksis for, at alle nve henvendelser fra normalsystemet til Familieafdelingen vedrørende konkrete enkeltsager registreres med henblik på ledelsesmæssig opfølgning og udviklingen i såvel aldersgrupper som tyngden i problemstillinger. Én gang årligt laves af administrativt personale optælling af alie sager, der er startet på baggrund af en underretning og som efterfølgende er afsluttet inden for samme år. Der etableres i sidste halvår af 2007 en arbejdsgruppe bestående af fagpersoner på børn og familieområdet og fagpersoner med indsigt i statistik, økonomi og analyse med henblik på udarbejdelse af et kateooriserinossvstem. der kan anvendes til vægtning og vurdering af sagers tyngde. Arbejdsgruppen skal ligeledes via kategoriseringssystemet kunne påpege og opgøre den ændrede fordeling af ressourceforbruget i mellem normalsystemet og Familieafdefingen. 8

9 Standarder for sagsbehandling Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge. I henhold til anbringelsesreformen, skal den politiske målsætning synliggøres i form af standarder for 5 udvalgte dele af sagsbehandlingen: Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Inddragelse af familie og netværk Sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen Sagsbehandling og indsats i forhold tii unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning At forældre i Hedensted kommune oplever, at samarbejdet med kommunens Familieafdeling foregår på en ligeværdig og respektfuld måde med reel medindflydelse. At forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge tager ansvar for og er aktiv deltagende i løsningen af familiens vanskeligheder. At forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge bliver aktører i eget liv, og at de inddrages aktivt i hele processen. Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Inddrageise af forældremyndighedsindehaveren og barnet forudsætter, at socialrådaiveren har Dersonlia kontakt tii både forældremyndighedsindehaveren og barnet. Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet sker i følgende faser: Ved sagens opstart Ved undersøgelse i henhold til 50 Ved udfærdigelse af handleplan Ved iværksættelse af foranstaltninger i henhold til handleplanen Ved opfølgning og revision af handleplanen Ved ophør af foranstaltningen Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet sker ved: Samtale med barnet Samtale med forældremyndighedsindehaveren Hjemmebesøg Løbende afholdelse af møder med forældremyndighedsindehaveren og barnet Skriftlig kommunikation Aktiv opmærksomhed på forældremyndighedsindehaverens ret til 1

10 aktindsigt Skriftligt samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 15 år. Som et led i inddragelsen af forældremyndighedsindehaveren og barnet gør socialrådgiveren opmærksom på, at inddragelsen ikke fritager myndigheden for ansvaret for at træffe den nødvendige social faglige beslutning. Uddybning Samtale med barnet: Samtalen med barnet er socialrådgiverens personlige samtale med barnet om barnets opfattelse af og holdning til problemstillingen. Samtalen med barnet skal gennemføres under hensyntagen til barnets alder og modenhed. Samtalen med barnet skal ske et sted, hvor barnet føler tryghed. Barnet har ret til en bisidder ved samtalen med socialrådgiveren. Aktiv odmærksomhed Då forældremvndiahedsindehaverens ret til aktindsiat: Dette forudsætter, at socialrådgiveren kontinuerligt i sit samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og barnet tilbyder indsigt i sagens akter og kopi af korrespondance og lignende. Mål Det er et mål for inddragelse af forældremyndighedsindehaverens og barnet, at der med virknina fra 1. ianuar 2007 i alle journaler foreliaaer dokumentation for samtaler med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er herudover et mål, at forældremyndighedsindehaverens og barnets opfattelse af problemstillingen og holdning til løsningsmulighederne skal fremaå af alle 50-undersøaelser oa handledlaner med virknina fra 1. januar Fremgangsmåde Ny ansatte socialrådgivere i Familieafdelingen tilbydes et eksternt kursusforløb i samtaler med børn inden for det første halvår af deres ansættelse. Alle socialrådgivere i Familieafdelingen tilbydes deltagelse i eksterne temadage med henblik på vedligeholdelse af de færdigheder, der forudsættes i forbindelse med samtaler med børn. Etablering af administrative og sagsbehandlingsmæssige procedurer, der sikrer, at det skriftlige samtykke, der er afgivet af 2

11 forældremyndighedsindehaveren og eventuelt barnet,fortsat er formelt gyldigt. Konsekvens for sagsbehandling - herunder beskrivelse af metoden, indsatsen eller initiativet Evaluering Socialrådgiveren aftaler med forældremyndighedsindehaver på hvilken måde de ønsker indsigt i deres sag. Evaluering af målopfyldelse i forhold til inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet består af følgende: Som led i ledelsens sagsgennemgang udfærdiges et checkskema, hvori afkrydses for de forskellige initiativer, der er taget, med henblik på inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet. Herudover foretaqes af socialrådaiveren en kvalitativ evaluerina af. om forældremyndighedsindehaveren og barnet føler sig hørt og inddraget. Denne kvalitative evaluering, der dokumenteres i journalen foretages i de tidsterminer, der er gældende for handleplansrevisioner og ved statusmøder i forbindelse med anbringelser. 3

12 Standarder for sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultater af indsatsen I henhold til anbringelsesreformen, skal den politiske målsætning synliggøres i form af standarder for 5 udvalgte dele af sagsbehandlingen: Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Inddragelse af familie og netværk Sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen Sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning I Hedensted kommune er det målsætningen at mål skal være så operationelle, at der kan ske en konkret opfølgning på målene i handleplanen i forhold til det enkelte barn. Det er målet at sikre sammenhæng mellem effekt og ressourceforbrug. Metoder, indsatser og initiativer tii realisering af den politiske målsætning De sagsbehandlingsmæssige metoder, indsatser og initiativer til realisering af målsætningen er følgende: Metoder og indsatser til sikring af, at der foretages opfølgning: Det sikres, at socialrådgiveren har de fornødne redskaber i kraft af skabelon for 50 undersøgelse og skabelon for handleplan Det sikres, at der udarbejdes en fast, fælles struktur og manual for opfølgning Det sikres, at der udarbejdes en manuel for tilsyn med anbragte børn. Det sikres, at der en klar og entydig fordeling af opgaverne mellem myndighed og leverandør således, at der hverken hos anbringelsesstedet, hos barnet eller hos forældremyndighedsindehaveren rejses tvivl om, at det er socialrådgiveren, der er myndighedsudøver. Metoder og indsatser til sikring af, at der foretages evaluering: Evaluering defineres i denne sammenhæng som en systematisk, tilbageskuende vurdering af processer og effekt. Der evalueres på Processen fra f.eks. modtagelsen af en underretning om et barn til iværksættelsen af en foranstaltning 1

13 Socialrådgiverens arbejde - herunder indhold i tilsynsbesøg og handleplaner, bevilling af ydelser og forståeligheden af skrivelser mv.. Effekten af de iværksatte foranstaltninger - herunder resultater, forandringer og barnets udbytte af en indsats. Socialrådaiveren vil i ai aimindeliahed ikke selv skulle forestå samlede evalueringer, men alene levere bidrag og data til ledelsens evaluering. Initiativer til sikring af, at der foretages opfølgning: Senest 3 måneder efter iværksættelsen af en foranstaltning vurderer socialrådgiveren om indsatsen opfylder sit formål eller om handleplanen skal ændres. Derefter føiges op efter behov og mindst 1 gang hvert år i forbindelse med afholdelse af statusmøde i den konkrete sag. Socialrådgiveren er i sin egenskab af myndighedsudøver ansvarlig i forhold til mødeindkaldelse - herunder udformning af dagsorden og udpegning af mødedeltagere. Af dagsordenen til et indkaldt statusmøde fremgår hvilke temaer, der ønskes drøftet, ligesom det i forhold til de enkelte temaer fremgår, om der er tale om beslutningspunkter eller om drøftelses/høringspunkter. I forhold til anbragte børn taler socialrådgiveren med barnet efter behov og dog mindst en gang hver 12. måned på anbringelsesstedet. Barnet skai under samtaien kunne udtrykke sig helt frit - kun når ganske særlige forhold ved barnet er til stede kan voksne på anbringelsesstedet indgå i samtalen. Omfanget af tilsyn udover minimumskravene afgøres af omstændighederne i hver enkelt sag. Der kan således udover socialrådgiverens besøg hos barnet på anbringelsesstedet også være tale om jævnlig telefon - og/eller mailkontakt. tilsynet dokumenteres i sagsjournalen Uddybning Definitioner: ODfølanina Opfølgning defineres i denne sammenhæng som en regelmæssigt 2

14 s HEDENSTED tilbagevendende socialfaglig vurdering af, om en iværksat foranstaltning opfylder sit formål - eller om indsatsen og handleplanen skal revideres. Den regelmæssigt tilbagevendende opfølgning knytter sig således til alle former for foranstaltninger i henhold tii Serviceloven. Tilsyn Tilsyn defineres i denne sammenhæng som socialrådgiverens personlige besøg og øvrige kontakt - herunder telefon - og mailkontakt med såvel det anbragte barn som anbringelsesstedet. En særlig del af tilsynet består af socialrådgiverens personlige samtale med det anbragte barn. Denne personlige samtale foregår mindst én gang hver 12. måned og dokumenteres i sagsjournalen. Statusmøde Statusmøder defineres i denne sammenhæng som planlagte og indkaldte møder mellem socialrådgiveren, barnet og de fagpersoner, der leverer den givne foranstaltning. Statusmøder er myndighedsudøverens møde - og socialrådgiveren er derfor ansvarlig for mødeindkaldelse, mødeledelse og udfærdigelse af mødereferat og/eller i journalen. Statusmøder afvikles efter en forud fastlagt procedure, hvori der skelnes mellem beslutningspunkter og drøftelses/høringspunkter Ved statusmøder i forbindelse med et anbragt barn bruges i dagsordenen en fast manual, der fokuserer på 4 udvalgte temaer: Skole/dagtilbud Dagligdagen og livet på anbringelsesstedet Fritid Samvær og kontakt med familie og netværk På baggrund af statusmødet foretager socialrådgiveren herefter revurdering af handleplanen. Mål Det er et mål for opfølgning, at der med virkning fra januar 2007 i alle sager, hvori der er iværksat en foranstaltning i henhold til Serviceloven, foretages opfølgning som minimum hver 12. måned. Det er et mål for tilsyn, at der med virkning fra januar 2007 i alle sager, 3

15 hvori et barn som led i en hjælpeforanstaltning er anbragt uden for eget hjem, udøves tilsyn minimum hver 12. måned. Tilsynet indebærer en samtale mellem det anbragte barn og myndighedsudøveren. Det er et mål for evaiuerina. at der inden udaanqen af 2007 er foretaget sagsgennemgang af samtlige sager, hvori der er iværksat foranstaltninger efter Serviceioven - med henblik på ledelsens stillingtagen ti! behov for eventuelle uddybende og områdespecifikke evalueringer. Det er endeliat et faaliat mål. at handleplanens mål oq delmål bliver identificeret og udtrykt så klart og entydigt, at handleplanen bliver et brugbart værktøj for socialrådgiveren i den løbende opfølgning. Fremgangsmåde Med henblik på at sikre, at socialrådgiveren er i stand til at arbejde udfra målsætningen om opfølgning, tilsyn og evaluering tages følgende skridt: Der udarbejdes i første halvdel af 2007 reviderede arbejdsgangsbeskriveiser der præciserer vigtigheden af at definere mål og deimåi forud for iværksætteisen af en given foranstaltning Der udarbejdes edb-baserede opfølgningsskemaer, der anvendes til afkrydsningscheck af den enkelte socialrådgiver Der udarbejdes i første halvdel af 2007 en skabelon for statusmøder, hvori der tages højde for både beslutningstemaer og drøftelses/høringstemaer. Der udarbejdes i forbindelse med skabelonen en særskilt spørgeguide til brug for statusmøder, der afholdes i forbindelse med et anbragt barn. I forbindelse med udarbejdelsen af retningslinierne tages stilling til muiighederne for løbende kommunikation med det anbragte barn i form af f.eks. telefonisk kontakt og kontakt via mail og sms. Inden udgangen af 2007 udarbejdes der fælles retningslinier for, hvorledes journalen føres. Formålet hermed er sikring af, at det faglige og kvalitative indhold i journalen er i orden - og sikring af, at det af journalen fremgår, at der er veldokumenterede faglige overvejelser bag iværksættelsen af en given foranstaltning Herudover skal de fælles retningslinier sikre, at det af den enkelte journal klart fremgår, hvilken type viden socialrådgiveren lægger til grund for sit sagsarbejde - ligesom det af journalen skal fremgå, hvordan den anvendte viden er tilvejebragt. Konsekvens for Med henblik på sikring af, at socialrådgiveren foretager opfølgning, tilsyn 4

16 sagsbehandling - herunder beskrivelse af metoden, indsatsen eller initiativet og enkeltsagsevaluering er det af afgørende betydning, at der skabes den fornødne tid til at udarbejde en 50 undersøgelse, der giver svar på følgende spørgsmål: Hvilke problemer er det, vi skal løse Hvilke former for foranstaltninger kræver det Den faglige vurdering i 50 undersøgelsen danner grundlag for udarbejdelsen af handleplanen - og bidrager derved ti!, at socialrådgiveren får grundlaget for at opstille præcise mål og delmål for en given indsats. Udarbejdelsen af den fælles manual for statusmøder og tilsyn bidrager til, at socialrådgiverens rolle som myndighedsudøver tydeliggøres. På de socialfaglige møder mellem socialrådgiverne og de socialfaglige koordinatorer lægges særlig vægt at dokumentere og synliggøre grundlaget for de faglige beslutninger. Evaluering Evaluering af målopfyldelse i forhold til opfølgning, tilsyn og evaluering består af følgende: Som led i ledelsens sagsgennemgang udarbejdes et checkskema hvori der afkrydses for: Intervallerne mellem opfølgning i den enkelte sag Intervallerne for tilsynsbesøg og andre former for tilsynskontakt Intervaller for statusmøde-afholdelse - herunder sikring af, at statusmøder er indkaldt og afviklet i overensstemmelse med den fælles manual - og har sammenhæng med målene i handleplanen. På baggrund af ledelsens samlede sagsgennemgang identificeres tendenser og mønstre i opfølgningen og tilsynet - og kan dermed give anledning til yderligere undersøgelse og evaluering, som iværksættes på ledeisens foranledning. 5

17 S HEDENSTED Sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er fyldt 15. år I henhold til anbringelsesreformen, skal den politiske målsætning synliggøres i form af standarder for 5 udvalgte dele af sagsbehandlingen: Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Inddragelse af familie og netværk Sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen Sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning Indsatsen overfor unge over 15 år, der har behov for særlig støtte, foregår i nærmiljøet, hvis ikke hensynet til den unges bedste taier for noget andet. Metoder, indsatser og initiativer til realisering af den politiske målsætning Den sagsbehandlingsmæssige indgang til indsatsen over for unge, der er fyldt 15. år, er den problem - og ressourceafdækning, som finder sted i 50 undersøgelsen. Socialrådgiveren skal ved denne aldersgruppe afdække de særlige forhold, som gør sig gældende for aldersgruppen. Udover de i lovgivningen fastsatte fokuspunkter, skal der derfor i undersøgelsen især lægges vægt på følgende forhold: Forholdet til kammerater og andre relationer i nærmiljøet. Hvorledes tilgodeses skole - og uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold. Den unges egne ønsker og holdning til indsatsen. Risikoen for at en evt. anbringelse bryder sammen. Behov for foranstaltninger udover det 18. år For at tydeliggøre hvilke ressourcer den unge eventuelt har i netværket oa i nærmiljøet udarbejdes netværkskort sammen med den unae. Der udarbejdes herudover kulturaaram sammen med unae. der har anden etnisk baggrund end dansk. Uddybning Netværkskort: Netværkskortet tegnes og udarbejdes i samarbejde med den unge, der derved får mulighed for at rette sin opmærksomhed mod noget helt 1

18 konkret og velkendt. Socialrådgiveren er under udarbejdelsen nysgerrig overfor hvordan den unges relationer er til familien og til andre betydningsfulde personer i netværket - og stiller åbne og direkte spørgsmål: Hvilke vigtige personer findes rundt om dig? Hvilke personer kender til, hvordan du har det? Hvem kan du taie med og /eller få hjælp fra? Findes der konflikter mellem vigtige personer, som påvirker dig og den situation, som du er i? Formålet med netværkskortet er at få overblik over den unges netværk - herunder overblik over en eventuel kompieks familiesammenhæng, der, kan bidrage til en forståelse af den unges situation. Kulturagram: For at kortlægge den unges og familiens værdimæssige og kulturelle særtræk udarbejdes et kulturagram. Socialrådgiveren spørger under udarbejdelsen til følgende temaer: Familiens historie Bruddet i hjemlandet Den unges identitetsopfattelse Sprog i hjemmet Skoleuddannelser i hjemmet Den værdi, som uddannelse og arbejde tillægges i hjemmet Formålet med den fælles udarbejdeise af kulturagrammet er: At give både rådgiveren og den unge en forståelse af og viden om familien og om den unge. At bidrage til, at den unge og familien kan se på sig selv på en ny måde Mål Målet er at alle foranstaltninger er rettet mod at gøre den årige helt eller delvist selvforsørgende og i god trivsel og udvikling

19 Det er et mål i sagsbehandlingen med aldersgruppen af unge, der er fyldt 15. år, at der i løbet af 2007 udarbeides netværkskort i samtliae nve saaer. Det er herudover et mål, at der i alle sager, hvor anbringelse uden for eqet hiem er den bedste løsnina. arbeides Då anbrinaelse i lokalmiljøet / netværksanbrinaelser. Det er endeligt et må!, at der i alle sager, hvor der vælges et anbrinqelsessted uden for det lokale miliø. er foretaaet en konkret vurderina af stedets eanethed sammenholdt med den unaes vanskeligheder og ressourcer. Det skai således i sagen dokumenteres, at der er sammenhæng mellem den faglige vurdering i 50 undersøgelsen og det valgte anbringelsessteds tilgang og tilbud til den unge. Det skal ligeledes i sagen dokumenteres, at der i valget af anbringelsessted uden for lokalområdet er indgået overvejelser om: Hvorledes kontakten til familie, netværk og venner kan bevares. Hvorledes vigtige relationer i forbindelse med fritidsaktiviteter, skolegang og beskæftigelse kan opretholdes. Fremgangsmåde For at realisere målsætningen om at løse de opståede problemer lokalt for aldersgruppen af unge, der er fyldt 15 år, skal der i de unges nærmiljø være fleksible dag - og døgntilbud. Der oprettes derfor muligheder for at arbejde med de unge i deres eget miljø. Dette sker ved ansættelse af kontaktdersoner. der arbeider i de unaes miljø - under friere rammer og mere fleksibie arbejdstider end de, der er gældende for fx myndighedsrådgiveren. For at sikre en helhedsforståelse og en sammenhængende linje samarbejder kontaktpersoner med alie dele af den unges netværk. Kontaktpersonerne er desuden "primus motor" når unge, der har været anbragt uden for eget hjem, skal sluses ud til en selvstændig voksen - eller ungdomstilværelse. Konsekvens for sagsbehandling - herunder beskrivelse af metoden, Socialrådgiverne tilbydes i løbet af 2007 deltagelse i et internt temamøde om anvendelse af netværkskort, genogram og kulturagram - som led i eller supplement til 50 undersøgelsen. Det følger af denne sagsbehandlingsstandard, at socialrådgiveren inddrager den unge - med henblik på, at den unqe i alle faser af 3

20 indsatsen eller initiativet sagsbehandlingen beskriver, hvilke tanker han/hun gør sig om sin fremtidige situation. Socialrådgiveren skal i samtalen og kontakten, i feltet meliem forældremyndighedsindehaveren og den unge, have fokus på den unge. Det følger derfor af denne sagsbehandlingsstandard, at den unges holdning og motivation må tillægges megen vægt. Der arbejdes i den handleplan, der er rammen om indsatsen, med både hovedmål og delmål. Med udgangspunkt i den unges holdning og motivation kan det være nødvendigt at slække på ambitionerne i forhold til de opstillede hovedmål i handleplanen, hvis den unge har modstand. Der må i sådanne situationer arbejdes udfra mindre ambitiøse delmål, der forbedrer den unaes situation, selvom hovedmålet måske ikke nås. Evaluering Evaluering af standarden for sagsbehandling og indsats for unge der er fyldt 15 år består af følgende: Som led i den ledelsesmæssige opfølgning på området foretages 1 gang årliat odtællina af antallet af anvendte eksterne anbrinaelsessteder. Som led i ledelsens årlige sagsgennemgang udfærdiges check-skemahvori afkrydses for de temaer, der er genstand for ledelsens kvaiitetscheck - herunder: Sikrina af. at der i alle saaer af denne art forefindes dokumentation for, at der er udarbejdet netværkskort og eller kuituragram Sikrina af. at der i alle saaer af denne art forefindes dokumentation for, at de særlige temaer, der specifikt vedrører aldersgruppen er belyst i 50 undersøgelse, der er udgangspunktet for sagsbehandlingen. Den enkelte socialrådgiver foretager en mere kvalitativ enkeltsagsevaluering. Denne består i. at rådaiveren ved handleolansoofølanina sammen med den unae aennemaår handleplanens mål oa delmål - med henblik oå sikring af, at indsatsen fortsat er i overensstemmelse med den unges behov. Enkeltsags evalueringen følger de tidsterminer, der jf. serviceloven er gældende for handleplansopfølgning. 4

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Ved integrationskoordinator og socialrådgiver Lars Boe Wille Baggrund for Gribskovs erfaringer: Erfaringer med sagsbehandling fra Asylcenter Gribskov

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Notat Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Maj måned 2010 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE... 3 3.1 Opstartsmøde...

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Ny Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik. Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune

Ny Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik. Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune September 2006 (Rettet 12. oktober 2006) 0 Udkast til En sammenhængende børnepolitik i Ny Vordingborg Kommune Indhold

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

11. marts 2013 Rapport. Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune

11. marts 2013 Rapport. Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune 11. marts 2013 Rapport Socialfaglig gennemgang af bevillingssager på det specialiserede børne- og ungeområde i Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Formål 3 1.2. Sager omfattet af

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere