Ledelsesberetning for 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning for 2002"

Transkript

1 Årsrapport for 2002

2 Ledelsesberetning for 2002 Kære Investorer og Partnere Under afsnittet Forventet markedsudvikling i prospektet for foreningen skriver vi, at i år med stabile eller faldende aktiemarkeder har afkastet været pænt højere end det generelle aktiemarked. Ligeledes i samme afsnit kommenterer vi, at hvis et fremtidigt merafkast kan opnås, vil det være gennem bedre end gennemsnits afkast i stabile eller faldende aktiemarkeder. Dette mangler vi for denne investeringsforening stadig at bevise. Med et negativt afkast for perioden fra foreningens start og til 31. december 2002 på 11,22% mod et negativt afkast for MSCI World Index på 11,84% holder dette ikke helt stik. Marginalt jo, men en bittersød oplevelse mest bitter! Resultatet er negativt, og det er i sig selv utilfredsstillende og kan virke frustrerende. Men, lad os pointere to ting. For at kunne danne en fornuftig mening om investeringsafkast er en periode på ét år alt for kort. Et halvt år gør handlingen endnu mere vildledende. Investeringerne i Nielsen Global Value, der ifølge lovgivningen skal placeres senest 1 måned efter børsnoteringen, og som sådan fortrinsvis blev foretaget i slutningen af juli og starten af august måned, afspejler på kort sigt i højere grad aktiemarkedernes aktuelle følelsesmæssige situation, end de afspejler forholdet til virksomhedernes forretningsmæssige værdi. Benjamin Graham, der står fadder til vores investeringsfilosofi, beskrev det således: In the short run the market is a voting machine. In the long run it is a weighing machine. Et tre-årigt såvel som fem-årigt tilbageblik, hvor MSCI World Index udviser negative afkast på op til 45 % bekræfter, at vores investeringsfilosofi er forsigtig. At kunne have lukket foreningens første 6 måneders levetid og året 2002 med et positivt afkast ville naturligvis have været mere opløftende. Investeringsmålsætning I denne første beretning for foreningen vil det være hensigtsmæssigt at belyse, hvilken opfattelse vi har med hensyn til foreningen, hvilke mål vi har med investeringerne, og hvordan vi opererer i aktiemarkedet. Uanset de tekniske rammer, der ligger til grund for måden vores investeringsforening er sat op på, opfatter vi investorerne i foreningen som partnere. Foreningen er ikke et produkt og investorerne er ikke kunder. Vi vil i halvårs- og helårsberetningerne forsøge på bedste vis at redegøre for de handlinger, vi foretager os med vores kapital. På samme måde som dét vi ville lægge vægt på, hvis vores roller var byttet om. Vores investeringer er langsigtede, hvorfor vi ikke finder det formålstjenligt at kommentere på kvartalsbasis. Hvis potentielle investorer ikke føler sig trygge ved vores investeringsfilosofi, eller de målsætninger vi har, er det bedst ikke at investere i foreningen. Vi vil have det dårligt med, at potentielle investorer investerer med forkerte forventninger. Målsætningen med de investeringer, som foretages er over investeringsperioden at undgå permanent tab af kapital (ikke kortsigtede kvotteringstab) og tillige skabe et tilfredsstillende afkast. Vi har et langsigtet fokus på at skabe værdi, altså at skabe positive eller absolutte afkast. Idet berettigelsen for vores forening er at kunne skabe langsigtet højere afkast end generelle aktie- 5

3 markedsafkast, vil vi koncentrere os om kun at fortage investeringer, når forskellen mellem en virksomheds forretningsmæssige værdi ligger tilstrækkeligt højere end markedsværdien. Denne forskel er investeringens sikkerhedsmargin. Tidshorisonten for investeringerne ligger på 3 til 5 år. Typisk vil den forskel, der er mellem virksomhedernes forretningsmæssige værdi og markedsværdien mindskes over en sådan periode. Generelt vil vores investeringer fordele sig over to typer af virksomhedsinvesteringer. Almindelige virksomheder og kvalitetsvirksomheder. Almindelige virksomheder er virksomheder, der typisk kun kan demonstrere et gennemsnitligt eller lavere afkast på deres kapitalapparat. Det er virksomheder, som ikke vil have en vækst i deres forretningsmæssige værdi, der ligger højere end generel industri, handel og service. Det kan også være virksomheder, som på lang sigt vil være lavtafkastende. Den anden gruppe er kvalitetsvirksomheder. Dette er virksomheder, der har et gennemsnitligt højere afkast på investeret kapital. Det kan være virksomheder, som enten opererer i en industri med generelt højere afkast i forhold til almindelig industri eller virksomheder, der opererer inden for en niche, og som gennem markedsdominans kan fastholde et højere afkast på deres kapitalapparat. Det grundlæggende for begge typer er at foretage investering, når disse virksomheder kan fås med en tilstrækkelig stor forskel mellem forretningsmæssig værdi, eller den værdi de ville honorere ejeren med i en privat handel af hele virksomheden, og så markedsværdien på børsen. Vi vil helst have kvalitetsvirksomheder med en stor sikkerhedsmargin, fordi deres forretningsmæssige værdi på sigt vil være pænt stigende. Det er bare sjældent, at de kommer til priser, som vi ønsker at betale. Almindelige virksomheder er der naturligvis flest af, og oftest fås de til ekstreme undervalueringer, hvilket gør dem endog meget attraktive. Nogle gange vil markedsværdien meget hurtigt reflektere den forretningsmæssige værdi, og mange gange vil det tage år. På tidpunktet for investering er det svært at se nogen specifik årsag til, hvad der skulle få dem til at stige. Men, netop på grund af denne mangel på glamour eller spekulation, er prisen på dem meget lav. Man får megen værdi, for den pris man giver. Netop denne overflod af værdi i forhold til pris skaber en sikkerhedsmargin i hver enkelt investering. Når en lang række af investeringer med hver sin sikkerhedsmargin foretages, kreeres en attraktiv portefølje af sikkerhed og afkastpotentiale. Kölnische Rückversicherungsgesellschaft Vi vil gerne belyse ideen med en stor sikkerhedsmargin ved at tage et specifikt eksempel fra én af foreningens største investeringer. Selskabet hører til gruppen af kvalitetsvirksomheder. Denne investering har endnu ikke udviklet sig. Tværtimod har den været med til at trække ned i resultatet dette første halvår af foreningens eksistens. Den er dog et godt eksempel dels på vores indgangsvinkel til en række af foreningens investeringer i forsikringsselskaber og dels på, hvorfor investeringerne som udgangspunkt er langsigtede. Denne investering er foretaget i verdens ældste reassuranceselskab, Kölnische Rückversicherungsgesellschaft, der er hjemmehørende i Köln i Tyskland. Et reassuranceselskab, eller genforsikringsselskab, kan betegnes som et forsikringsselskabernes forsikringsselskab. Når et almindeligt forsikringsselskab ønsker at afdække noget af sin risiko, kan det videresælge den del af risikoen, som det ikke ønsker, til et reassuranceselskab. Forsikringsselskabet tager 6

4 simpelt sagt tabet af en række skader op til et bestemt niveau, og reassuranceselskabet tager resten. Funktionen af et forsikringsselskab kan beskrives ud fra forløbet af en enkelt gennemsnitlig police tegnet af en enkelt kunde. Forsikringsselskabet modtager en række årlige præmieindbetalinger for i sidste ende at betale et stort beløb ud i form af en skade. I princippet låner forsikringsselskabet penge af kunden i en given periode. Populært sagt kan disse akkumulerede indbetalinger før udbetaling af skadesbeløbet betegnes som forsikringsselskabets pengekasse for investering eller float. Regnskabsteknisk bliver de modsvaret i passivsiden af, hvad der lidt misvisende betegnes reserver. Det samme gælder reassuranceselskaber. Et forsikringsselskab har hovedsagligt to store omkostninger; administrationsomkostninger og omkostninger til skader. Administrationsomkostningerne sat i forhold til præmieindtægterne benævnes administrationsprocenten. Skadeomkostningerne sat i forhold til præmieindtægterne benævnes skadesprocenten. Administrationsprocenten og skadesprocenten tilsammen benævnes meget passende med det engelske udtryk combined ratio. Gennemsnittet af forsikringsselskaber har over tid en combined ratio på over 100, hvilket vil sige at præmieindtægterne ikke formår at dække de vigtigste omkostningsgrupper. Dette underskud er betalingen for at låne kundernes penge i perioden. På engelsk kan dette betegnes som cost of float. Det, der betyder noget i et forsikringsselskab, er dels at have et stort og stigende float og til så lav en pris, cost of float, som muligt. Ligesom det er vigtigt at kreditforeningslånet i et hus er så lavt forrentet som muligt. Dette lavt forrentede float kan så benyttes til værdipapirinvesteringer. Selvsagt er en combined ratio på under 100 økonomisk meget interessant, idet forsikringsselskabet derved får penge for at låne penge. Reassurancevirksomhed tillige med almindelig forsikringsvirksomhed er en form for råvarevirksomhed. Det er svært for ét forsikringsselskabs produkter at distancere sig fra andre forsikringsselskabers, og markedet er rimeligt gennemskueligt. Alligevel er nogle reassuranceselskaber mere profitable end andre. Når et reassuranceselskab sælger forsikringer, som medfører en række betalinger op til en fremtidig hændelse, er det vigtigt at gætte rigtigt på prisen for hændelsen. For autoforsikring inkluderer det bl.a. en forventning til prisudviklingen på værkstedsregninger og bilpriser. Dette er rimelig overkommeligt at have en holdning til. Ved forventningen til udviklingen for erstatning til skadelidte, bliver usikkerheden større. Og ved forsikring mod sygdom pådraget ved specifikke arbejdssituationer vil prisudviklingen på advokatsalærer og erstatninger overfor skadelidte være endnu sværere at ramme, specielt hvis hændelsen ligger langt ude i fremtiden. Den rigtige hensættelse eller reserve kan derfor manipuleres, hvilket misbrug, bevidst eller ubevidst, kan være svært at gennemskue. Salget etableres idag, omkostningen til vareforbruget bogføres år senere. Når der i en periode ikke har været katastrofer eller større skader, er der en tendens til at manipulationen øges. Ledelsen prisfastsætter for lavt, (noget som opdages meget senere) indtjeningen øges og markedsandele vindes (noget som ses idag). Når hele sektoren gør dette fås reelt en lavere produktivitet uden at nogen på kort sigt har vundet markedsandele. Når der så sker en komprimeret række af katastrofer, vil mange forsikringsselskaber gå til reassuranceselskaberne for at hente deres tilgodehavende. De reassuranceselskaber, der enten har en ringe eller dårlig balance, vil ikke være istand til at honorere disse tilgodehavender, 7

5 hvorfor forsikringsselskaberne, som troede de havde forsikret sig, ikke var det alligevel. Dette medfører en kædereaktion af konkurser og neddrosling. Er det nemt at hente risikovillig kapital via børserne kan faldet mindskes ved kapitaludvidelser. Er der likviditetsmangel på børserne, som vi ser det idag, kan det have en mere dramatisk effekt. Idet forsikringsselskaberne jo fortsat skal forsikre sig, og helst hos nogle, der er istand til at betale den dag uheldet er ude, sker en tilstrømning til reassuranceselskaber med meget stærke balancer. Når der er knaphed på en vare og efterspørgslen stiger medfører det jo som bekendt stigende priser, hvilket også er tilfældet idag med prisen på reassurance. Warren Buffett har igennem tiden med sit Berkshire Hathaway været én af de bedste forretningsfolk til at udnytte denne tankegang. Han har været konsistent og konservativ i sin estimering af fremtidige tab på skader. I mange år har han drevet forsikringsvirksomhed med combined ratios under 100. Han har fået penge for at låne penge. Mange af os ved, hvor dygtig han har været til samtidig at investere. Han har den strategi alene at prisfastsætte profitabelt. Det betyder, at han i perioder, hvor priserne falder, bliver fravalgt og mister markedsandele. Men når så priserne stiger, kan han p.g.a. sin stærke balance sælge meget store andele af reassurance. Og derved vinde markedsandele profitabelt. Langsigtet og disciplineret ageren er handlinger, der har en vis økonomisk vægt på andre områder end investering.værdien af et forsikringsselskab afhænger af udviklingen i float og cost of float. Inden vi roder os for langt ud, vil vi tage tråden op igen m.h.t. vores investering i Kölnische Rück. I 1998 købte Warren Buffett det amerikanske reassuranceselskab General Re til en pris, der svarede til 1,8 gange selskabets egenkapital. Warren Buffett var altså interesseret i at betale en merpris på 80% i forhold til egenkapitalen for at få et større float, som kunne vokse, og med hans disciplin, til et fornuftigt cost of float. General Re ejer direkte og indirekte, via et holdingselskab ejet i fællesskab med Colonia Konzern, knap 89% af Kölnische Rück. I 1999 blev der i både General Re og Kölnische Rück indført en aflønningsordning, hvor udbetaling af bonus til ledelsen er afhængig af de to variable, som er så vigtige for ejerne, nemlig væksten i float og cost of float skulle have været året, hvor man ville begynde at se den ændrede og mere disciplinerede prissætning materialisere sig i et markant lavere cost of float. Dette blev der sat en stopper for med terrorangrebet d. 11. september samme år. Her blev det tydeligt, at prissætningen i Generel Re tidligere havde været for slap. Warren Buffett gav herefter udtryk for, at prisdisciplinen igen var ved at blive opbygget i både General Re og virksomhedens datterselskab Kölnische Rück. Ved vores investering i Koelnische Rück er vi nu blevet medejere af en forsikringskoncern, der har en af verdens bedste forretningsfolk på forsikringsområdet i spidsen. Han har demonstreret disciplin i driften af forsikringsselskaber. Han er samtidig én af verdens bedste investorer. Hvor han betalte 80% mere for en egenkapital, der viste sig ikke at være den reelle egenkapital p.g.a. utilstrækkelige hensættelser, betaler vi 30% mindre for en egenkapital, der har været igennem en hård analysering af hensættelser, hvorfor den er klart mere reel. Vi er partnere med Warren Buffett, og vi betaler kun 0,7 gange for egenkapitalen i et forsikringsselskab, der fremover vil blive drevet med henblik på at optimere væksten i float og udviklingen af cost of float. Dette sker samtidig med, at priserne på reassurance stiger, idet markedet er udsat for likviditetsmangel. Hvor forsikringsselskaber og reassuranceselskaber typisk er blevet overtaget til priser på mellem 1,4 og 1,8 gange deres egenkapital, investerer vi i Kölnische Rück til en pris på 0,70 gange egenkapitalen. En egenkapital, der med ovennævnte optimering kan vokse endog meget kraftigt. 8

6 Først og fremmest er vores tabsrisiko begrænset, idet kursen er så lav i forhold til selskabets egenkapital, som jo består af værdipapirinvesteringer. Yderligere er selskabet velkonsolideret. Kölnische Rück har en AAA rating fra kreditvurderingsselskabet Standard and Poor s, hvilket er den højeste rating, der kan opnås. Når man taler om investering er man i sagens natur langsigtet. Hvis egenkapitalen fra det ene år til det andet stiger med 15% vil denne værdistigning på vores investering svare til 21,4%. Det er ikke sikkert, at aktieprisen dette ene år vil stige samstemmende. På kort sigt vil det være antallet af interessenter, der følger og handler selskabets aktier, der bestemmer kursudviklingen. Men jo længere frem i tiden man kommer, jo mere vil denne værdistigning i forhold til nuværende aktiekurs være svær at ignorere. Det vil på sigt medføre, at aktiekursen kommer til at afspejle denne udvikling. D.v.s. at den værdiskabelse, der finder sted i selskabet på vores købspris vil blive multipliceret. Så længe fokus er på, hvad der foregår fundamentalt i selskabet, er den kortsigtede aktiekursudvikling uinteressant. Det vil endda give os mulighed for yderligere investering til en endnu større sikkerhedsmargin. Med en pris på 0,7 gange egenkapitalen er risikoen for permanent tab af kapital begrænset. Yderligere vil denne investering ved et privat salg af hele selskabet kunne give os en markant indtjening her og nu. Såfremt et privat salg ikke sker idag, deltager vi fremover i værdiskabelsen (multipliceret) i en virksomhed med en ledelse, der gennem tiden har demonstreret en fornuftig måde at drive forsikringsvirksomhed på. Ultimativt vil vi blive belønnet med investeringer af denne type. I en novemberartikel om Warren Buffett s omspændende forretningsimperium i erhvervsmagasinet Fortune skriver forfatteren: Today more than 145,000 folks around the country can stand up and say, I work for Warren Buffett. Hos os hedder det: Warren Buffett works for us. Derudover er der et interessant forhold, som kan siges at være en option, vi gratis har fået med. Den har ikke haft betydning for beslutningen om investering, men kan kaldes en eventuel medgift. I Kölnische Rück s årsregnskab for 2000 (i regnskabet for 2001 er det fjernet), fremgår det af noterne, at General Re har en option på køb af den del af aktierne i det selskab, de ejer i fællesskab med Colonia Konzern. Dette fællesselskab ejer direkte 66,3% af Koelnische Rück. Optionen løber fra 1. januar 2002 til 1. januar 2004 og har en udnyttelsespris på mellem 673 mio. euro og 778 mio. euro. Dette svarer til en pris for hele Koelnische Rück på mellem mio. euro og mio. euro. Ofte er det set, at når en stor del af et selskab handles i det private marked, bliver mindretalsaktionærerne købt ud på samme pris. Vi har investeret til en pris for hele Koelnische Rück på mio. euro. At aktiemarkederne er rationelle er en fiktion, der alene er at finde i økonomiske tekstbøger! Forretningsmæssig aktivitet Når en fusion eller overtagelse finder sted for et af foreningens selskaber, indsnævres sikkerhedsmarginen til tider meget kraftigt. Af situationer, hvor der allerede har været forretningsmæssig aktivitet, og som også tjener som et godt eksempel, vil vi belyse et selskab fra gruppen af almindelige selskaber. I løbet af august måned investerede vi i det schweiziske selskab Zellweger Luwa ved at købe aktier på en gennemsnitspris på 67,2 CHF pr. aktie. Selskabets ledelse havde tidligere udstukket en fokuseringsstrategi, som indebar et frasalg af to divisoner. Provenuet fra disse frasalg var til dels blevet brugt til at købe en del af selskabets egne aktier tilbage. På tidspunktet for vores køb af aktier havde selskabet tre divisioner tilbage, hvoraf to af dem var 9

7 i vanskeligheder og gav et begrænset overskud, og den tredje var påvirket af den nuværende konjunkturelle tilbagegang. En konjunkturtilbagegang kan økonomisk betegnes som en forkølelse irriterende når det står på, men relativt normalt. Den er ikke fatal (for en virksomhed med en god balance) som en uopdaget kold lungebetændelse. Denne tredje division var pænt overskudsgivende, og selskabet har en markedsandel på 80% inden for produktion af kvalitetskontrolsystemer til tekstilindustrien. I starten af december måned offentliggjorde selskabets ledelse en ændret plan, som indebar en indløsning af minoritetsaktionærerne ved et frasalg af den overskudsgivende division og tilbagekøb af de to andre divisioner. Værdien af hele denne forretningsmæssige aktivitet ligger på 100 CHF pr. aktie. Selvom selskabet måtte nedskrive værdien af en del af deres aktiver, hvilket havde indflydelse på vores sikkerhedsmargin, har afkastet for denne investering været tilfredsstillende og tiden taget i betragtning endog yderst tilfredsstillende. Japan Som navnet på foreningen antyder, har vi mulighed for at placere kapitalen i lande over hele verden. Vi vil dog hovedsagligt koncentrere os om lande, hvor der dels er en fasttømret demokratisk proces, og hvor holdningen i det pågældende samfund overvejende er af kapitalistisk karakter. Vi ville hade at vågne op en dag og finde en række af vores selskaber nationaliseret. Dette indebærer investering i modne aktiemarkeder, hvor man kan stole på regnskabsprincipperne. Det er manipulationen af dem, der gør selskabsanalyse vanskelig. Det vil være antallet af interessante investeringer i det enkelte land, som bestemmer landefordelingen i foreningen. Vi har ingen holdning til et givent lands fremtidige økonomiske udvikling. Derfor vil vores fordeling af kapitalen på forskellige lande til tider være meget anderledes end andre globale investeringsforeninger. Hvis vi ser bort fra de europæiske lande som én EUROblok, udgør beholdningen af japanske aktier med 29,3 % af formuen den største landemæssige andel. Denne andel har dels ved en faldende Yen i forhold til DKK og dels faldende kurser på aktierne, været med til at trække ned i afkastet. I slutningen af 1989 var Japan flyvende. Japan var det økonomiske forgangsland og virksomhedsledere efterlignede den japanske ledelsesmodel. Ledelse kunne faktisk kun praktiseres, hvis man havde læst The Book of Five Rings af Miyamoto Musashi, en bog om strategisk krigskunst skrevet i Det japanske aktiemarked havde rystet problemerne i andre landes aktiemarkeder af sig og nåede svimlende højder. Stigende ejendomspriser og en overflod af likviditet fik japanske investorer til at opkøbe store dele af amerikanske trofæer som filmselskaber og store dele af Manhattan. Anekdotisk sendte Danmarks Radio i samklang med denne økonomiske nye tid datidens nyligt producerede Shogun med Richardt Chamberlain i hovedrollen. 13 lange år senere er mange af disse trofæer solgt fra for at undgå konkurs, eller som led i likvidationer p.g.a. insolvens. Den japanske økonomi har igennem 1990 erne haft meget lav gennemsnitlig vækst, godt inspireret af flere recessioner. Det aktiemarked, som så stolt kaldte sig verdens største i slutningen af 1980 erne, er idag krympet til 22 % af niveauet for Hvad gik egentlig galt for denne økonomiske stormagt? 10

8 Bankerne er som en møllesten om halsen på den japanske økonomi. De er hjertet i det gamle, yderst regulerede, slægtskabsdrevne system. Bankerne ejer aktier i en lang række af de selskaber, som samtidig er kunder i bankerne. Disse selskaber ejer samtidig aktier i bankerne og hinanden. Hvis et enkelt selskab kommer i vanskeligheder, bliver det hjulpet af de ledende selskaber i den enkelte gruppe, eller Keiretsu. Dette fungerede fint indtil slutningen af 1980 ernes bobleøkonomi. På dette tidspunkt, hvor der tilsyneladende ikke var grænser for, hvad der kunne tjenes på ejendomsspekulation, kanaliserede bankerne mere og mere likviditet over i ejendoms- og byggesektoren i form af lån. Egenkapitalen i denne sektor blev belånt op til flere gange. Sikkerhed blev givet på baggrund af ejendomme til inflaterede niveauer. I takt med, at realiteterne begyndte at vise sig i starten og midten af 1990 erne, kom den japanske stat ud med gentagne økonomiske hjælpepakker. Disse hjælpepakker holdt kunstigt liv i ejendoms- og byggeselskaberne, så de kunne fortsætte med at betale renter til bankerne. Bankerne behøvede således ikke i deres regnskaber at afskrive lån til disse levende døde. Det holdbare i en sådan situation er kun et midlertidigt stadie, som nu har nået det uholdbare. Bankernes sikkerhed er udhulet efter massive og langvarige fald i ejendomspriserne. Sammen med kraftige fald på de aktier bankerne ejer i de selvsamme virksomheder, er hovedparten af de japanske banker reelt insolvente. Bankerne har ikke kapacitet til at låne penge ud, og Japan er udsat for den sorte side af et credit crunch. Hvad man har forsøgt at undgå, men som man burde have gjort i starten af 1990 erne, er hvad man kommer til at gøre nu. Den japanske banksektor skal reddes og med samme beslutsomhed som i Skandinavien for 10 år siden. Indtil nu, lyder det så som et godt sted at placere sine investeringer? Måske ikke. Men der er en anden side til historien, som hører med. Japan har ikke kunne opnå det internationale økonomiske ståsted, som bevises af store markedsandele i mange sektorer, ved et tilfælde. Den mirakuløse økonomiske fremgang dette lille ørige har været igennem siden anden verdenskrig vidner om en tilpasningsevne og effektivitet, som vi ikke ser i vores del af verden. Når en løsning kommer for den finansielle sektor, vil den være på samme forunderlige japanske måde, og den vil formentlig være effektiv. Selvom der endnu ikke er tegn på en sådan løsning, er der masser af tegn på ændring og modernisering nede på virksomhedsniveau. Forskellige sektorer bliver dereguleret og en række virksomheder er begyndt at tage aktionærerne, ejerne, alvorligt. Siden 1997 har der været en kraftig acceleration i antallet af virksomheder, der køber egne aktier tilbage. Mange virksomhedsledere har sat sig mål for egenkapitalsforrentning, og regnskabsprincipperne ændres til at være mere i stil med den vestlige verdens. Japan er et af de lande i verden med det største betalingsbalanceoverskud. Japanerne udgør denne verdens største opsparere. Vægten af japanske aktier i internationale aktieindeks og porteføljer har aldrig været lavere. Value fås kun, når tingene ser sorte ud, og de ser sorte ud i Japan i starten af Dette bevidnes også af det enorme antal af virksomheder, der idag handler på et niveau, der ved likvidation ville få aktiekurserne til at stige. I 1930 erne, da amerikansk industri lå under for depressionen, skrev Benjamin Graham en artikel i det finansielle magasin Forbes med overskriften Is American Business Worth More Dead Than Alive? Idag kunne den samme artikel fremgå, hvis man skifter American ud med Japanese. Af denne verdens aktiemarkeder 11

9 frembyder det japanske aktiemarked idag det største antal af undervurderede virksomheder målt både i antal og procent. Hele vores portefølje af japanske selskaber er markant undervurderede, overkapitaliserede og stort set alle har tilbagekøbsprogrammer af egne aktier på mellem 2 % og 15 %. Nuværende situation i aktiemarkedet Som en del af jer vil vide, har nogle af os tidligere været forbløffet over aktiemarkedernes valueringer fra 1997 til I dag har de fleste svært ved at forestille sig den ubeskrivelige spekulation, som fandt sted specielt blandt internetselskaber og telekomselskaber. Mange af disse selskaber er faldet 80 til 90%, hvilket indebærer permanent tab af kapital. Til forskel fra Japan har der igennem de sidste 10 år i Europa og USA været en tendens til ringere og ringere balancer i virksomhederne. Tilsammen med for små hensættelser til pensionsforpligtelser og for store forventninger til afkastet på disse pensioner, fokuserer mange virksomheder idag på at nedbringe kapitalinvesteringer til et minimum. Dette, tilsammen med valueringsniveauet, kan ikke undgå at have en negativ effekt på det langsigtede afkastniveau for de generelle aktiemarkeder de næste fem til ti år. Diverse Med det opnåede investeringsresultat for foreningens første 6 måneders levetid, er der ingen tvivl om, hvem der skal peges fingre ad os. Anderledes forholder det sig med foreningens administrationsselskab BankInvest. Positive mennesker og en vilje til at få tingene til at fungere er bekræftende for vores valg af administrationsselskab. Samme dynamiske og professionelle indstilling mødes vi med i vores depotbank Ringkjøbing Landbobank. Med bankens dygtige og effektive medarbejdere, har håndteringen af foreningens værdipapirer været upåklagelig. Vi har valgt en god depotbank. Endelig vil vi gerne takke de investorer, der i dag er i foreningen. Nogle af Jer har for andre potentielle investorer omtalt foreningen og investeringsfilosofien, hvilket vi sætter meget stor pris på og takker for. Vi har fokus rettet på investeringsprocessen og ikke markedsføring. Den måde, hvorpå antallet af investeringsbeviser skal forøges på i fremtiden, er ved mund-til-øre metoden. Dette kan kun ske, hvis foreningen på sigt kan undgå tab af kapital og udvise tilfredsstillende investeringsafkast. Vi tror på og håber, at Jeres tillid vil blive mødt med netop dette økonomiske mål. Februar 2003 Ole Nielsen Claus Terp Kim Håkonsson 12

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Kære Investorer og Partnere. Afkastet for Nielsen Global Value udgjorde i første halvår 2004 21,34 % inkl. reinvestering af dividende, hvilket isoleret set er meget

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsrapport for 2011 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...7 Anvendt regnskabspraksis...8 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...9 Balance...9 Noter...10 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 2004

Ledelsesberetning for 2004 Ledelsesberetning for 2004 Resumé 2004 2004 var et fremgangsrigt år for Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Afkastet blev på 23,28 %. Afkast bør måles mod udviklingen i relevante aktiemarkedsindeks

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Ledelsesberetning for 2006

Ledelsesberetning for 2006 Ledelsesberetning for 2006 Foreningens femte regnskabsår fik i sammenligning med resultaterne de nærmest foregående år et anderledes afdæmpet forløb. Nettoresultatet udgør 25.577 t. kr., hvilket svarer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport for 2016 Halvårsrapport 2016 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø CVR nr. 26 58 41 40 Fondskode:

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Årsrapport for 2008 Årsrapport 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt regnskabet for

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere