Ledelsesberetning for 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning for 2002"

Transkript

1 Årsrapport for 2002

2 Ledelsesberetning for 2002 Kære Investorer og Partnere Under afsnittet Forventet markedsudvikling i prospektet for foreningen skriver vi, at i år med stabile eller faldende aktiemarkeder har afkastet været pænt højere end det generelle aktiemarked. Ligeledes i samme afsnit kommenterer vi, at hvis et fremtidigt merafkast kan opnås, vil det være gennem bedre end gennemsnits afkast i stabile eller faldende aktiemarkeder. Dette mangler vi for denne investeringsforening stadig at bevise. Med et negativt afkast for perioden fra foreningens start og til 31. december 2002 på 11,22% mod et negativt afkast for MSCI World Index på 11,84% holder dette ikke helt stik. Marginalt jo, men en bittersød oplevelse mest bitter! Resultatet er negativt, og det er i sig selv utilfredsstillende og kan virke frustrerende. Men, lad os pointere to ting. For at kunne danne en fornuftig mening om investeringsafkast er en periode på ét år alt for kort. Et halvt år gør handlingen endnu mere vildledende. Investeringerne i Nielsen Global Value, der ifølge lovgivningen skal placeres senest 1 måned efter børsnoteringen, og som sådan fortrinsvis blev foretaget i slutningen af juli og starten af august måned, afspejler på kort sigt i højere grad aktiemarkedernes aktuelle følelsesmæssige situation, end de afspejler forholdet til virksomhedernes forretningsmæssige værdi. Benjamin Graham, der står fadder til vores investeringsfilosofi, beskrev det således: In the short run the market is a voting machine. In the long run it is a weighing machine. Et tre-årigt såvel som fem-årigt tilbageblik, hvor MSCI World Index udviser negative afkast på op til 45 % bekræfter, at vores investeringsfilosofi er forsigtig. At kunne have lukket foreningens første 6 måneders levetid og året 2002 med et positivt afkast ville naturligvis have været mere opløftende. Investeringsmålsætning I denne første beretning for foreningen vil det være hensigtsmæssigt at belyse, hvilken opfattelse vi har med hensyn til foreningen, hvilke mål vi har med investeringerne, og hvordan vi opererer i aktiemarkedet. Uanset de tekniske rammer, der ligger til grund for måden vores investeringsforening er sat op på, opfatter vi investorerne i foreningen som partnere. Foreningen er ikke et produkt og investorerne er ikke kunder. Vi vil i halvårs- og helårsberetningerne forsøge på bedste vis at redegøre for de handlinger, vi foretager os med vores kapital. På samme måde som dét vi ville lægge vægt på, hvis vores roller var byttet om. Vores investeringer er langsigtede, hvorfor vi ikke finder det formålstjenligt at kommentere på kvartalsbasis. Hvis potentielle investorer ikke føler sig trygge ved vores investeringsfilosofi, eller de målsætninger vi har, er det bedst ikke at investere i foreningen. Vi vil have det dårligt med, at potentielle investorer investerer med forkerte forventninger. Målsætningen med de investeringer, som foretages er over investeringsperioden at undgå permanent tab af kapital (ikke kortsigtede kvotteringstab) og tillige skabe et tilfredsstillende afkast. Vi har et langsigtet fokus på at skabe værdi, altså at skabe positive eller absolutte afkast. Idet berettigelsen for vores forening er at kunne skabe langsigtet højere afkast end generelle aktie- 5

3 markedsafkast, vil vi koncentrere os om kun at fortage investeringer, når forskellen mellem en virksomheds forretningsmæssige værdi ligger tilstrækkeligt højere end markedsværdien. Denne forskel er investeringens sikkerhedsmargin. Tidshorisonten for investeringerne ligger på 3 til 5 år. Typisk vil den forskel, der er mellem virksomhedernes forretningsmæssige værdi og markedsværdien mindskes over en sådan periode. Generelt vil vores investeringer fordele sig over to typer af virksomhedsinvesteringer. Almindelige virksomheder og kvalitetsvirksomheder. Almindelige virksomheder er virksomheder, der typisk kun kan demonstrere et gennemsnitligt eller lavere afkast på deres kapitalapparat. Det er virksomheder, som ikke vil have en vækst i deres forretningsmæssige værdi, der ligger højere end generel industri, handel og service. Det kan også være virksomheder, som på lang sigt vil være lavtafkastende. Den anden gruppe er kvalitetsvirksomheder. Dette er virksomheder, der har et gennemsnitligt højere afkast på investeret kapital. Det kan være virksomheder, som enten opererer i en industri med generelt højere afkast i forhold til almindelig industri eller virksomheder, der opererer inden for en niche, og som gennem markedsdominans kan fastholde et højere afkast på deres kapitalapparat. Det grundlæggende for begge typer er at foretage investering, når disse virksomheder kan fås med en tilstrækkelig stor forskel mellem forretningsmæssig værdi, eller den værdi de ville honorere ejeren med i en privat handel af hele virksomheden, og så markedsværdien på børsen. Vi vil helst have kvalitetsvirksomheder med en stor sikkerhedsmargin, fordi deres forretningsmæssige værdi på sigt vil være pænt stigende. Det er bare sjældent, at de kommer til priser, som vi ønsker at betale. Almindelige virksomheder er der naturligvis flest af, og oftest fås de til ekstreme undervalueringer, hvilket gør dem endog meget attraktive. Nogle gange vil markedsværdien meget hurtigt reflektere den forretningsmæssige værdi, og mange gange vil det tage år. På tidpunktet for investering er det svært at se nogen specifik årsag til, hvad der skulle få dem til at stige. Men, netop på grund af denne mangel på glamour eller spekulation, er prisen på dem meget lav. Man får megen værdi, for den pris man giver. Netop denne overflod af værdi i forhold til pris skaber en sikkerhedsmargin i hver enkelt investering. Når en lang række af investeringer med hver sin sikkerhedsmargin foretages, kreeres en attraktiv portefølje af sikkerhed og afkastpotentiale. Kölnische Rückversicherungsgesellschaft Vi vil gerne belyse ideen med en stor sikkerhedsmargin ved at tage et specifikt eksempel fra én af foreningens største investeringer. Selskabet hører til gruppen af kvalitetsvirksomheder. Denne investering har endnu ikke udviklet sig. Tværtimod har den været med til at trække ned i resultatet dette første halvår af foreningens eksistens. Den er dog et godt eksempel dels på vores indgangsvinkel til en række af foreningens investeringer i forsikringsselskaber og dels på, hvorfor investeringerne som udgangspunkt er langsigtede. Denne investering er foretaget i verdens ældste reassuranceselskab, Kölnische Rückversicherungsgesellschaft, der er hjemmehørende i Köln i Tyskland. Et reassuranceselskab, eller genforsikringsselskab, kan betegnes som et forsikringsselskabernes forsikringsselskab. Når et almindeligt forsikringsselskab ønsker at afdække noget af sin risiko, kan det videresælge den del af risikoen, som det ikke ønsker, til et reassuranceselskab. Forsikringsselskabet tager 6

4 simpelt sagt tabet af en række skader op til et bestemt niveau, og reassuranceselskabet tager resten. Funktionen af et forsikringsselskab kan beskrives ud fra forløbet af en enkelt gennemsnitlig police tegnet af en enkelt kunde. Forsikringsselskabet modtager en række årlige præmieindbetalinger for i sidste ende at betale et stort beløb ud i form af en skade. I princippet låner forsikringsselskabet penge af kunden i en given periode. Populært sagt kan disse akkumulerede indbetalinger før udbetaling af skadesbeløbet betegnes som forsikringsselskabets pengekasse for investering eller float. Regnskabsteknisk bliver de modsvaret i passivsiden af, hvad der lidt misvisende betegnes reserver. Det samme gælder reassuranceselskaber. Et forsikringsselskab har hovedsagligt to store omkostninger; administrationsomkostninger og omkostninger til skader. Administrationsomkostningerne sat i forhold til præmieindtægterne benævnes administrationsprocenten. Skadeomkostningerne sat i forhold til præmieindtægterne benævnes skadesprocenten. Administrationsprocenten og skadesprocenten tilsammen benævnes meget passende med det engelske udtryk combined ratio. Gennemsnittet af forsikringsselskaber har over tid en combined ratio på over 100, hvilket vil sige at præmieindtægterne ikke formår at dække de vigtigste omkostningsgrupper. Dette underskud er betalingen for at låne kundernes penge i perioden. På engelsk kan dette betegnes som cost of float. Det, der betyder noget i et forsikringsselskab, er dels at have et stort og stigende float og til så lav en pris, cost of float, som muligt. Ligesom det er vigtigt at kreditforeningslånet i et hus er så lavt forrentet som muligt. Dette lavt forrentede float kan så benyttes til værdipapirinvesteringer. Selvsagt er en combined ratio på under 100 økonomisk meget interessant, idet forsikringsselskabet derved får penge for at låne penge. Reassurancevirksomhed tillige med almindelig forsikringsvirksomhed er en form for råvarevirksomhed. Det er svært for ét forsikringsselskabs produkter at distancere sig fra andre forsikringsselskabers, og markedet er rimeligt gennemskueligt. Alligevel er nogle reassuranceselskaber mere profitable end andre. Når et reassuranceselskab sælger forsikringer, som medfører en række betalinger op til en fremtidig hændelse, er det vigtigt at gætte rigtigt på prisen for hændelsen. For autoforsikring inkluderer det bl.a. en forventning til prisudviklingen på værkstedsregninger og bilpriser. Dette er rimelig overkommeligt at have en holdning til. Ved forventningen til udviklingen for erstatning til skadelidte, bliver usikkerheden større. Og ved forsikring mod sygdom pådraget ved specifikke arbejdssituationer vil prisudviklingen på advokatsalærer og erstatninger overfor skadelidte være endnu sværere at ramme, specielt hvis hændelsen ligger langt ude i fremtiden. Den rigtige hensættelse eller reserve kan derfor manipuleres, hvilket misbrug, bevidst eller ubevidst, kan være svært at gennemskue. Salget etableres idag, omkostningen til vareforbruget bogføres år senere. Når der i en periode ikke har været katastrofer eller større skader, er der en tendens til at manipulationen øges. Ledelsen prisfastsætter for lavt, (noget som opdages meget senere) indtjeningen øges og markedsandele vindes (noget som ses idag). Når hele sektoren gør dette fås reelt en lavere produktivitet uden at nogen på kort sigt har vundet markedsandele. Når der så sker en komprimeret række af katastrofer, vil mange forsikringsselskaber gå til reassuranceselskaberne for at hente deres tilgodehavende. De reassuranceselskaber, der enten har en ringe eller dårlig balance, vil ikke være istand til at honorere disse tilgodehavender, 7

5 hvorfor forsikringsselskaberne, som troede de havde forsikret sig, ikke var det alligevel. Dette medfører en kædereaktion af konkurser og neddrosling. Er det nemt at hente risikovillig kapital via børserne kan faldet mindskes ved kapitaludvidelser. Er der likviditetsmangel på børserne, som vi ser det idag, kan det have en mere dramatisk effekt. Idet forsikringsselskaberne jo fortsat skal forsikre sig, og helst hos nogle, der er istand til at betale den dag uheldet er ude, sker en tilstrømning til reassuranceselskaber med meget stærke balancer. Når der er knaphed på en vare og efterspørgslen stiger medfører det jo som bekendt stigende priser, hvilket også er tilfældet idag med prisen på reassurance. Warren Buffett har igennem tiden med sit Berkshire Hathaway været én af de bedste forretningsfolk til at udnytte denne tankegang. Han har været konsistent og konservativ i sin estimering af fremtidige tab på skader. I mange år har han drevet forsikringsvirksomhed med combined ratios under 100. Han har fået penge for at låne penge. Mange af os ved, hvor dygtig han har været til samtidig at investere. Han har den strategi alene at prisfastsætte profitabelt. Det betyder, at han i perioder, hvor priserne falder, bliver fravalgt og mister markedsandele. Men når så priserne stiger, kan han p.g.a. sin stærke balance sælge meget store andele af reassurance. Og derved vinde markedsandele profitabelt. Langsigtet og disciplineret ageren er handlinger, der har en vis økonomisk vægt på andre områder end investering.værdien af et forsikringsselskab afhænger af udviklingen i float og cost of float. Inden vi roder os for langt ud, vil vi tage tråden op igen m.h.t. vores investering i Kölnische Rück. I 1998 købte Warren Buffett det amerikanske reassuranceselskab General Re til en pris, der svarede til 1,8 gange selskabets egenkapital. Warren Buffett var altså interesseret i at betale en merpris på 80% i forhold til egenkapitalen for at få et større float, som kunne vokse, og med hans disciplin, til et fornuftigt cost of float. General Re ejer direkte og indirekte, via et holdingselskab ejet i fællesskab med Colonia Konzern, knap 89% af Kölnische Rück. I 1999 blev der i både General Re og Kölnische Rück indført en aflønningsordning, hvor udbetaling af bonus til ledelsen er afhængig af de to variable, som er så vigtige for ejerne, nemlig væksten i float og cost of float skulle have været året, hvor man ville begynde at se den ændrede og mere disciplinerede prissætning materialisere sig i et markant lavere cost of float. Dette blev der sat en stopper for med terrorangrebet d. 11. september samme år. Her blev det tydeligt, at prissætningen i Generel Re tidligere havde været for slap. Warren Buffett gav herefter udtryk for, at prisdisciplinen igen var ved at blive opbygget i både General Re og virksomhedens datterselskab Kölnische Rück. Ved vores investering i Koelnische Rück er vi nu blevet medejere af en forsikringskoncern, der har en af verdens bedste forretningsfolk på forsikringsområdet i spidsen. Han har demonstreret disciplin i driften af forsikringsselskaber. Han er samtidig én af verdens bedste investorer. Hvor han betalte 80% mere for en egenkapital, der viste sig ikke at være den reelle egenkapital p.g.a. utilstrækkelige hensættelser, betaler vi 30% mindre for en egenkapital, der har været igennem en hård analysering af hensættelser, hvorfor den er klart mere reel. Vi er partnere med Warren Buffett, og vi betaler kun 0,7 gange for egenkapitalen i et forsikringsselskab, der fremover vil blive drevet med henblik på at optimere væksten i float og udviklingen af cost of float. Dette sker samtidig med, at priserne på reassurance stiger, idet markedet er udsat for likviditetsmangel. Hvor forsikringsselskaber og reassuranceselskaber typisk er blevet overtaget til priser på mellem 1,4 og 1,8 gange deres egenkapital, investerer vi i Kölnische Rück til en pris på 0,70 gange egenkapitalen. En egenkapital, der med ovennævnte optimering kan vokse endog meget kraftigt. 8

6 Først og fremmest er vores tabsrisiko begrænset, idet kursen er så lav i forhold til selskabets egenkapital, som jo består af værdipapirinvesteringer. Yderligere er selskabet velkonsolideret. Kölnische Rück har en AAA rating fra kreditvurderingsselskabet Standard and Poor s, hvilket er den højeste rating, der kan opnås. Når man taler om investering er man i sagens natur langsigtet. Hvis egenkapitalen fra det ene år til det andet stiger med 15% vil denne værdistigning på vores investering svare til 21,4%. Det er ikke sikkert, at aktieprisen dette ene år vil stige samstemmende. På kort sigt vil det være antallet af interessenter, der følger og handler selskabets aktier, der bestemmer kursudviklingen. Men jo længere frem i tiden man kommer, jo mere vil denne værdistigning i forhold til nuværende aktiekurs være svær at ignorere. Det vil på sigt medføre, at aktiekursen kommer til at afspejle denne udvikling. D.v.s. at den værdiskabelse, der finder sted i selskabet på vores købspris vil blive multipliceret. Så længe fokus er på, hvad der foregår fundamentalt i selskabet, er den kortsigtede aktiekursudvikling uinteressant. Det vil endda give os mulighed for yderligere investering til en endnu større sikkerhedsmargin. Med en pris på 0,7 gange egenkapitalen er risikoen for permanent tab af kapital begrænset. Yderligere vil denne investering ved et privat salg af hele selskabet kunne give os en markant indtjening her og nu. Såfremt et privat salg ikke sker idag, deltager vi fremover i værdiskabelsen (multipliceret) i en virksomhed med en ledelse, der gennem tiden har demonstreret en fornuftig måde at drive forsikringsvirksomhed på. Ultimativt vil vi blive belønnet med investeringer af denne type. I en novemberartikel om Warren Buffett s omspændende forretningsimperium i erhvervsmagasinet Fortune skriver forfatteren: Today more than 145,000 folks around the country can stand up and say, I work for Warren Buffett. Hos os hedder det: Warren Buffett works for us. Derudover er der et interessant forhold, som kan siges at være en option, vi gratis har fået med. Den har ikke haft betydning for beslutningen om investering, men kan kaldes en eventuel medgift. I Kölnische Rück s årsregnskab for 2000 (i regnskabet for 2001 er det fjernet), fremgår det af noterne, at General Re har en option på køb af den del af aktierne i det selskab, de ejer i fællesskab med Colonia Konzern. Dette fællesselskab ejer direkte 66,3% af Koelnische Rück. Optionen løber fra 1. januar 2002 til 1. januar 2004 og har en udnyttelsespris på mellem 673 mio. euro og 778 mio. euro. Dette svarer til en pris for hele Koelnische Rück på mellem mio. euro og mio. euro. Ofte er det set, at når en stor del af et selskab handles i det private marked, bliver mindretalsaktionærerne købt ud på samme pris. Vi har investeret til en pris for hele Koelnische Rück på mio. euro. At aktiemarkederne er rationelle er en fiktion, der alene er at finde i økonomiske tekstbøger! Forretningsmæssig aktivitet Når en fusion eller overtagelse finder sted for et af foreningens selskaber, indsnævres sikkerhedsmarginen til tider meget kraftigt. Af situationer, hvor der allerede har været forretningsmæssig aktivitet, og som også tjener som et godt eksempel, vil vi belyse et selskab fra gruppen af almindelige selskaber. I løbet af august måned investerede vi i det schweiziske selskab Zellweger Luwa ved at købe aktier på en gennemsnitspris på 67,2 CHF pr. aktie. Selskabets ledelse havde tidligere udstukket en fokuseringsstrategi, som indebar et frasalg af to divisoner. Provenuet fra disse frasalg var til dels blevet brugt til at købe en del af selskabets egne aktier tilbage. På tidspunktet for vores køb af aktier havde selskabet tre divisioner tilbage, hvoraf to af dem var 9

7 i vanskeligheder og gav et begrænset overskud, og den tredje var påvirket af den nuværende konjunkturelle tilbagegang. En konjunkturtilbagegang kan økonomisk betegnes som en forkølelse irriterende når det står på, men relativt normalt. Den er ikke fatal (for en virksomhed med en god balance) som en uopdaget kold lungebetændelse. Denne tredje division var pænt overskudsgivende, og selskabet har en markedsandel på 80% inden for produktion af kvalitetskontrolsystemer til tekstilindustrien. I starten af december måned offentliggjorde selskabets ledelse en ændret plan, som indebar en indløsning af minoritetsaktionærerne ved et frasalg af den overskudsgivende division og tilbagekøb af de to andre divisioner. Værdien af hele denne forretningsmæssige aktivitet ligger på 100 CHF pr. aktie. Selvom selskabet måtte nedskrive værdien af en del af deres aktiver, hvilket havde indflydelse på vores sikkerhedsmargin, har afkastet for denne investering været tilfredsstillende og tiden taget i betragtning endog yderst tilfredsstillende. Japan Som navnet på foreningen antyder, har vi mulighed for at placere kapitalen i lande over hele verden. Vi vil dog hovedsagligt koncentrere os om lande, hvor der dels er en fasttømret demokratisk proces, og hvor holdningen i det pågældende samfund overvejende er af kapitalistisk karakter. Vi ville hade at vågne op en dag og finde en række af vores selskaber nationaliseret. Dette indebærer investering i modne aktiemarkeder, hvor man kan stole på regnskabsprincipperne. Det er manipulationen af dem, der gør selskabsanalyse vanskelig. Det vil være antallet af interessante investeringer i det enkelte land, som bestemmer landefordelingen i foreningen. Vi har ingen holdning til et givent lands fremtidige økonomiske udvikling. Derfor vil vores fordeling af kapitalen på forskellige lande til tider være meget anderledes end andre globale investeringsforeninger. Hvis vi ser bort fra de europæiske lande som én EUROblok, udgør beholdningen af japanske aktier med 29,3 % af formuen den største landemæssige andel. Denne andel har dels ved en faldende Yen i forhold til DKK og dels faldende kurser på aktierne, været med til at trække ned i afkastet. I slutningen af 1989 var Japan flyvende. Japan var det økonomiske forgangsland og virksomhedsledere efterlignede den japanske ledelsesmodel. Ledelse kunne faktisk kun praktiseres, hvis man havde læst The Book of Five Rings af Miyamoto Musashi, en bog om strategisk krigskunst skrevet i Det japanske aktiemarked havde rystet problemerne i andre landes aktiemarkeder af sig og nåede svimlende højder. Stigende ejendomspriser og en overflod af likviditet fik japanske investorer til at opkøbe store dele af amerikanske trofæer som filmselskaber og store dele af Manhattan. Anekdotisk sendte Danmarks Radio i samklang med denne økonomiske nye tid datidens nyligt producerede Shogun med Richardt Chamberlain i hovedrollen. 13 lange år senere er mange af disse trofæer solgt fra for at undgå konkurs, eller som led i likvidationer p.g.a. insolvens. Den japanske økonomi har igennem 1990 erne haft meget lav gennemsnitlig vækst, godt inspireret af flere recessioner. Det aktiemarked, som så stolt kaldte sig verdens største i slutningen af 1980 erne, er idag krympet til 22 % af niveauet for Hvad gik egentlig galt for denne økonomiske stormagt? 10

8 Bankerne er som en møllesten om halsen på den japanske økonomi. De er hjertet i det gamle, yderst regulerede, slægtskabsdrevne system. Bankerne ejer aktier i en lang række af de selskaber, som samtidig er kunder i bankerne. Disse selskaber ejer samtidig aktier i bankerne og hinanden. Hvis et enkelt selskab kommer i vanskeligheder, bliver det hjulpet af de ledende selskaber i den enkelte gruppe, eller Keiretsu. Dette fungerede fint indtil slutningen af 1980 ernes bobleøkonomi. På dette tidspunkt, hvor der tilsyneladende ikke var grænser for, hvad der kunne tjenes på ejendomsspekulation, kanaliserede bankerne mere og mere likviditet over i ejendoms- og byggesektoren i form af lån. Egenkapitalen i denne sektor blev belånt op til flere gange. Sikkerhed blev givet på baggrund af ejendomme til inflaterede niveauer. I takt med, at realiteterne begyndte at vise sig i starten og midten af 1990 erne, kom den japanske stat ud med gentagne økonomiske hjælpepakker. Disse hjælpepakker holdt kunstigt liv i ejendoms- og byggeselskaberne, så de kunne fortsætte med at betale renter til bankerne. Bankerne behøvede således ikke i deres regnskaber at afskrive lån til disse levende døde. Det holdbare i en sådan situation er kun et midlertidigt stadie, som nu har nået det uholdbare. Bankernes sikkerhed er udhulet efter massive og langvarige fald i ejendomspriserne. Sammen med kraftige fald på de aktier bankerne ejer i de selvsamme virksomheder, er hovedparten af de japanske banker reelt insolvente. Bankerne har ikke kapacitet til at låne penge ud, og Japan er udsat for den sorte side af et credit crunch. Hvad man har forsøgt at undgå, men som man burde have gjort i starten af 1990 erne, er hvad man kommer til at gøre nu. Den japanske banksektor skal reddes og med samme beslutsomhed som i Skandinavien for 10 år siden. Indtil nu, lyder det så som et godt sted at placere sine investeringer? Måske ikke. Men der er en anden side til historien, som hører med. Japan har ikke kunne opnå det internationale økonomiske ståsted, som bevises af store markedsandele i mange sektorer, ved et tilfælde. Den mirakuløse økonomiske fremgang dette lille ørige har været igennem siden anden verdenskrig vidner om en tilpasningsevne og effektivitet, som vi ikke ser i vores del af verden. Når en løsning kommer for den finansielle sektor, vil den være på samme forunderlige japanske måde, og den vil formentlig være effektiv. Selvom der endnu ikke er tegn på en sådan løsning, er der masser af tegn på ændring og modernisering nede på virksomhedsniveau. Forskellige sektorer bliver dereguleret og en række virksomheder er begyndt at tage aktionærerne, ejerne, alvorligt. Siden 1997 har der været en kraftig acceleration i antallet af virksomheder, der køber egne aktier tilbage. Mange virksomhedsledere har sat sig mål for egenkapitalsforrentning, og regnskabsprincipperne ændres til at være mere i stil med den vestlige verdens. Japan er et af de lande i verden med det største betalingsbalanceoverskud. Japanerne udgør denne verdens største opsparere. Vægten af japanske aktier i internationale aktieindeks og porteføljer har aldrig været lavere. Value fås kun, når tingene ser sorte ud, og de ser sorte ud i Japan i starten af Dette bevidnes også af det enorme antal af virksomheder, der idag handler på et niveau, der ved likvidation ville få aktiekurserne til at stige. I 1930 erne, da amerikansk industri lå under for depressionen, skrev Benjamin Graham en artikel i det finansielle magasin Forbes med overskriften Is American Business Worth More Dead Than Alive? Idag kunne den samme artikel fremgå, hvis man skifter American ud med Japanese. Af denne verdens aktiemarkeder 11

9 frembyder det japanske aktiemarked idag det største antal af undervurderede virksomheder målt både i antal og procent. Hele vores portefølje af japanske selskaber er markant undervurderede, overkapitaliserede og stort set alle har tilbagekøbsprogrammer af egne aktier på mellem 2 % og 15 %. Nuværende situation i aktiemarkedet Som en del af jer vil vide, har nogle af os tidligere været forbløffet over aktiemarkedernes valueringer fra 1997 til I dag har de fleste svært ved at forestille sig den ubeskrivelige spekulation, som fandt sted specielt blandt internetselskaber og telekomselskaber. Mange af disse selskaber er faldet 80 til 90%, hvilket indebærer permanent tab af kapital. Til forskel fra Japan har der igennem de sidste 10 år i Europa og USA været en tendens til ringere og ringere balancer i virksomhederne. Tilsammen med for små hensættelser til pensionsforpligtelser og for store forventninger til afkastet på disse pensioner, fokuserer mange virksomheder idag på at nedbringe kapitalinvesteringer til et minimum. Dette, tilsammen med valueringsniveauet, kan ikke undgå at have en negativ effekt på det langsigtede afkastniveau for de generelle aktiemarkeder de næste fem til ti år. Diverse Med det opnåede investeringsresultat for foreningens første 6 måneders levetid, er der ingen tvivl om, hvem der skal peges fingre ad os. Anderledes forholder det sig med foreningens administrationsselskab BankInvest. Positive mennesker og en vilje til at få tingene til at fungere er bekræftende for vores valg af administrationsselskab. Samme dynamiske og professionelle indstilling mødes vi med i vores depotbank Ringkjøbing Landbobank. Med bankens dygtige og effektive medarbejdere, har håndteringen af foreningens værdipapirer været upåklagelig. Vi har valgt en god depotbank. Endelig vil vi gerne takke de investorer, der i dag er i foreningen. Nogle af Jer har for andre potentielle investorer omtalt foreningen og investeringsfilosofien, hvilket vi sætter meget stor pris på og takker for. Vi har fokus rettet på investeringsprocessen og ikke markedsføring. Den måde, hvorpå antallet af investeringsbeviser skal forøges på i fremtiden, er ved mund-til-øre metoden. Dette kan kun ske, hvis foreningen på sigt kan undgå tab af kapital og udvise tilfredsstillende investeringsafkast. Vi tror på og håber, at Jeres tillid vil blive mødt med netop dette økonomiske mål. Februar 2003 Ole Nielsen Claus Terp Kim Håkonsson 12

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Kære Investorer og Partnere. Afkastet for Nielsen Global Value udgjorde i første halvår 2004 21,34 % inkl. reinvestering af dividende, hvilket isoleret set er meget

Læs mere

Ledelsesberetning for 2004

Ledelsesberetning for 2004 Ledelsesberetning for 2004 Resumé 2004 2004 var et fremgangsrigt år for Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Afkastet blev på 23,28 %. Afkast bør måles mod udviklingen i relevante aktiemarkedsindeks

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Ledelsesberetning for 2005

Ledelsesberetning for 2005 Ledelsesberetning for 2005 Kære investorer og partnere Indre værdi pr. investeringsbevis steg i 2005 med 28,08 % inklusive reinvestering af dividende. Et yderst tilfredsstillende afkast, og som sammenlignet

Læs mere

Ledelsesberetning for 2009

Ledelsesberetning for 2009 Ledelsesberetning for 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrels for Investeringsforing Niels Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkdt årsrapport for 2009, hermed fremlægges.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Årsrapport for 2008 Årsrapport 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet godkendt regnskabet for

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Ledelsesberetning for 2007

Ledelsesberetning for 2007 Ledelsesberetning for 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Selskabet ) DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES UMIDDELBARE OPMÆRKSOMHED. Hvis De på nogen måde er i tvivl om, hvad De skal foretage Dem, bør De straks rådføre Dem med Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat,

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere