2011 blev endnu et år med lavvækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011 blev endnu et år med lavvækst"

Transkript

1 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det vækstefterslæb, som har præget dansk økonomi siden 2008, udbygget sidste år. Der er dog i 2011 lagt nogle spor ud i retning af en bedre og mere holdbar økonomisk tilstand, blandt andet pga. den vedtagne tilbagetrækningsreform, som implementeres her i Den økonomiske vækst landede på beskedne 1,0 pct. Krisen har ført til ændret opsparingsadfærd. De senere års stigende disponible indkomster er langt fra slået fuldt igennem på privatforbruget. I 2011 blev Danmarks vækstefterslæb udbygget men der var alligevel positive økonomiske nyheder: Eksporten bliver ved at overraske, og det offentlige forbrug faldt for første gang i 21 år Figur 1 Årlig realvækst i BNP (Bruttonationalproduktet) % 3,4% 1,6% 1,3% 1, Økonomisk vækst på 1,0 pct. og nedjusterede vækstrater i de foregående år også - -0,8% -4% -6% -8% -5,8% Den nedadgående beskæftigelseskurve fladede lidt ud i 2011, hvor der på bundlinjen netto gik job tabt. Med knap 2,8 mio. personer, er beskæftigelsen tilbage på 2005-niveau. Lavvæksten resulterede i status quo i investeringsomfang på lavt niveau. Den samlede beskæftigelse er faldet med personer fra 2008 til 2011 På bundlinjen var det eksporten, som sørgede for den smule vækst, der trods alt var i dansk økonomi Danmarks eksport er for længst tilbage på førkrise-niveauet. Dansk Erhvervs Perspektiv 2012 # 01

2 Dansk økonomi kom heller ikke i 2011 tilbage på sporet BNP-vækst: Bruttonationalproduktet (BNP) voksede i 2011 med beskedne 1,0 pct., jf. figur 1. En lav vækst, der - set i et lidt større historisk perspektiv - ligger betydeligt under den langsigtede trendvækst på ca. 2 pct. af BNP årligt. På bundlinjen blev det aktuelle vækstefterslæb i dansk økonomi udbygget i 2011 På bundlinjen var 2011 således endnu et år med lavvækst. Den lave vækst skal ses på baggrund af negativ vækst på tilsammen 6,6 pct. af BNP i 2008 og 2009 samt yderst moderat vækst i Dansk Erhverv forventer lidt højere økonomisk vækst i 2012 bl.a. som følge af fremrykkede investeringer og engangsudbetalingen af efterlønsbidraget. Dansk Erhverv forventer en lidt højere BNP-vækst i 2012 Privatforbrug og disponibel indkomst: Det private forbrug udgør ca. halvdelen af BNP var et sløjt år for privatforbruget og det var den primære årsag til den meget moderate udvikling i BNP-væksten sluttede dog med voksende privatforbrug i 4. kvartal, men det var ikke tilstrækkeligt til at løfte det samlede årsresultat op på en positiv værdi. Det private forbrug udgør omtrent halvdelen af BNP En vigtig rettesnor for, hvordan det private forbrug udvikler sig, er udviklingen i de disponible indkomster. I figur 2 vises de seneste års udvikling i hhv. privatforbrug og reale disponible indkomster. Mod slutningen af seneste højkonjunktur, , voksede privatforbruget kraftigere end den disponible indkomst. Det betyder på jævnt dansk, at en del af forbrugsfesten fandt sted for lånte penge. Til trods for at privatforbruget faldt i 2008, så faldt de disponible indkomster i det år endnu mere. Så også i 2008 forbrugte danskerne i gennemsnit for mere, end indkomstudviklingen i sig selv muliggjorde. Væksten i privatforbruget var lånefinansieret I 2009 blev krisen dybere og skabte et særdeles markant skifte i forbrugeradfærden. De reelle disponible indkomster faldt med moderate 1,6 pct., men privatforbruget styrtdykkede med 4,2 pct. og bidrog dermed også kraftigt til BNP-faldet. Faldet i privatforbruget var en helt naturlig reaktion i kølvandet på den økonomiske krise og 2009 var jo tilmed en fase af kriseforløbet, hvor det langt fra var givet, hvor slemt det ville gå, og hvorvidt man overhovedet havde ramt bunden endnu. Husholdningerne har siden 2009 og frem til i dag sparet en større del af den disponible indkomst op. Det er et eksempel på, at det, der er fornuftigt set fra den enkelte families synspunkt, ikke altid er det bedste for den samlede samfundsøkonomi. Der er ikke altid overensstemmelse mellem den enkelte families og samfundsøkonomiens interesser DANSK ERHVERV 2

3 Figur 2 Årlig realvækst i hhv. privat forbrug og disponibel indkomst % 3% 3,6% 3, 3,6% Bremsen blev i 2009 trådt hårdt i bund i privatforbruget, 1% 1,6% 1,9% 1, som i 2011 endnu ikke er kommet sig ovenpå krisen -1% -0,4% -0,3% -0, - -1,4% -1,6% -3% -4% -5% -4, * Privat forbrug Disponibel indkomst og Dansk Erhverv beregninger Anm. (*): Udviklingen i disponibel indkomst i 2011 er Dansk Erhvervs skøn. Med en blanding af håb og forventning har der fra tid til anden været snak om en kommende ketchupeffekt i privatforbruget - altså en pludselig fremgang pga. et akkumuleret forbrugsbehov. En sådan er dog foreløbig udeblevet. Som det fremgår af figur 3, er husholdningernes opsparingsandel steget markant fra 2007 til Set i historisk perspektiv, er en opsparingskvote på over 10 pct. af den disponible indkomst særdeles høj og en vigtig forklaring på den lave økonomiske aktivitet sidste år. Også i 2012 bliver opsparingskvoten et vigtigt nøgletal at holde øje med. Historisk høj opsparingsandel af den disponible indkomst Figur 3 Husholdningernes opsparingsandel % 8, 8, 10,1% 6% 4% 4,8% 5, * Husholdningernes opsparingsandel er på blot tre år fordoblet fra 5 pct. til 10 pct. af den korrigerede disponible bruttoindkomst. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik (Kvartalsvise sektorregnskaber), 2009:577, 2010:587 og 2011:633 Anm. (*): 2011 er gennemsnit for 1-3. kvartal. DANSK ERHVERV 3

4 Eksport: 2011 var et jubelår for dansk eksport og eksporten var den primære årsag til, at dansk økonomi overhovedet opnåede positiv vækst og undgik recession sidste år. Eksportvæksten var på hele 7,0 pct. i Samtidig blev importen trukket med op og landede på ligeledes pæne +5,3 pct. i Idet eksporten steg med 1,7 pct.-point mere end importen, bidrog nettoeksporten på bundlinjen kraftigt til BNP-væksten i Når Danmark i disse år eksporterer mere, end vi importerer, så er det ikke kun, fordi vi har styrket vores konkurrenceevne og lever højt på en faldende Eurokurs; men i høj grad også fordi der siden 2009 har været mere gang i hjulene på vigtige eksportmarkeder ikke mindst Sverige og Tyskland end på hjemmemarkedet. I figur 4 vises de seneste 6 års eksportudvikling. Eksporten er kommet styrket ud af 2011 og der ventes også moderat fremgang i 2012 Danmarks store overskud i samhandlen med udlandet skyldes bl.a., at der er mere gang i hjulene på vores eksportmarkeder end på hjemmemarkedet Figur 4 Årlig realvækst i dansk eksport % 6% 4% - -4% -6% -8% , 7, 3,3% 2,8% 3, -9,8% Eksporten er nu tilbage på førkrise-niveauet Investeringer: Den økonomiske vækst i 2010 og 2011 har været så beskeden, at det endnu ikke har været tilstrækkeligt til for alvor at løfte investeringsomfanget. Ganske vist kunne der i 2011 registreres en mikroskopisk vækst i de reale bruttoinvesteringer på 0,3 pct. Men malet med bred pensel, kan man nu se tilbage på fem år med enten tilbagegang eller stilstand i investeringerne, jf. figur 5. Dermed skal man tilbage til 2006 for at finde fremgang af betydning i de faste bruttoinvesteringer, som både dækker de offentlige investeringer og erhvervslivets investeringer i maskiner, transportmidler, software, erhvervsbyggeri mv. Korrigeret for inflation, steg investeringerne 0,3 pct. i 2011 DANSK ERHVERV 4

5 Figur 5 Årlig realvækst i faste bruttoinvesteringer % 14, 1 5% -5% 0,4% -4,1% -3,7% 0,3% Fem år uden fremgang i investeringer -1-15% -13,4% På bundlinjen har det sløje omfang af nye investeringer betydet, at Danmarks samlede kapitalapparat siden 1966 da den nuværende tidsserie i Danmarks Statistik begyndte aldrig har været så nedslidt som nu. er dårligt nyt for det samlede kapitalapparat i Danmark Beskæftigelse: Den beskedne økonomiske vækst i Danmark på 1,0 pct. i 2011 var som ventet ikke nok til at sikre en beskæftigelsesfremgang. Beskæftigelsen holdt dog nogenlunde skindet på næsen med et fald på 0,6 pct. i 2011, svarende til ca personer. En del af det kraftige jobtab i 2010 skyldes en positiv produktivitetsvækst. Det er godt nyt set i lyset af de foregående års meget lave produktivitetsudvikling. Der foreligger endnu ikke produktivitetstal for Den lave aktivitet på efterspørgselssiden i dansk økonomi betød et fald i beskæftigelsen på ca personer sidste år På bundlinjen er den samlede beskæftigelse nu tilbage på 2005-niveau. Figur 6 Samlet beskæftigelse (antal personer) I 2011 faldt beskæftigelsen ikke lige så dramatisk som i 2009/2010 men er samlet set nu tilbage på 2005-niveau DANSK ERHVERV 5

6 Offentligt forbrug: I 2011 faldt det reale offentlige forbrug med 0,7 pct., og det offentlige forbrug udgør nu 28,6 pct. af BNP. Det er første gang siden 1990, at der er observeret fald i det årlige offentlige forbrug. Dermed samtidig sagt, at der fortsat er meget lang vej til det langsigtede strukturelle holdbarhedsmål om, at det offentlige forbrug skal udgøre max 26,5 pct. af BNP. Omvendt er det vigtigt for efterspørgselssiden, at det offentlige forbrug ikke falder alt for dramatisk fra år til år. Offentligt forbrug faldt for første gang i 21 år Figur 7 Årlig realvækst i offentligt forbrug % 2,8% 2,5% 1,9% 1,3% 1% 0,3% -1% -0,7% Indenlandsk omsætning: I det økonomiske rædselsår 2009 faldt den reale indenlandske omsætning med nærmest astronomiske 343 mia. kr., svarende til et procentvist fald på 14,0. Pga. stigende inflation, var der på bundlinjen ligeledes negativ vækst i den mængdemæssige omsætning i Så først i 2011 er vi begyndt at indhente omsætningsefterslæbet fra Tidligst i 2013 vil den mængdemæssige omsætning være tilbage på 2007-niveau og det kræver tilmed et ret optimistisk scenario. Den reale indenlandske omsætning faldt med astronomiske 343 mia. kr. i 2009 Figur 8 Årlig realvækst i indenlandsk omsætning Hjemmemarkedet syv år på 5% 7, 5,1% 4,7% økonomisk pauseknap? -0,8% -0,5% -5% -1-15% -14, De omsatte mængder på hjemmemarkedet ventes først i 2013 eller 2014 at være tilbage på 2007-niveau Kilde: Danmarks Statistik, Generel erhvervsstatistik: Firmaernes køb og salg. Dansk Erhvervs egen deflatering. DANSK ERHVERV 6

7 Konkurser: Med ca konkurser blev 2010 det år i danmarkshistorien med flest konkurser. I 2011 gik virksomheder konkurs. Det er et fald på 15 pct. i forhold til Der var i beskæftigede berørt af konkurserne - mod i : Flest konkurser i danmarkshistorien Figur 9 Sæsonkorrigeret antal konkurser samt berørte af konkurser Antal beskæftigede berørt af konkurs (2.akse) Konkurser i alt, sæsonkorrigeret (1. akse) : Færre konkurser og færre beskæftigede omfattet af konkurserne 0 0 Kilde: Danmarks Statistik Nyetablerede virksomheder: Forskellige økonomiske nøgletal er så småt begyndt at pege i positiv retning. Men et af de steder, hvor det virkelig ser slemt ud - og hvor vi på ingen måde har lagt krisen bag os - er antal nyetablerede virksomheder. Figur 10 Antal nyetablerede virksomheder Med et niveau på ca nyetablerede virksomheder årligt, er iværksætteriet bombet ca. 10 år tilbage På den ene side indebærer det, at en stor del af fremtidens vækstlag desværre er fraværende Kilde: Experian A/S 2005 Iværksætteriet er bombet ca. 10 år tilbage. I perioden har antal nyetablerede virksomheder ligget ca. 30 pct. under gennemsnittet for perioden På den anden side er der næppe tvivl om, at nye virksomheder, der formår at skabe vækst i det aktuelle erhvervsklima, ofte vil have et mere solidt forretningskoncept, end tilfældet var i slutningen af højkonjunkturen DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Samfundsøkonomisk status 2011 er 1. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet 15. marts OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag for væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansvarshavende redaktør), cand. scient. pol., chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon., cheføkonom Bo Sandberg, cand. polit., pressekonsulent Lisa Sandager, cand. merc., journalist. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark med titlen Dansk Erhvervs Perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KILDER I publikationen er brugt den senest tilgængelige statistik fra Danmarks Statistik. For så vidt angår nationalregnskabstallene, er værdierne for såvel 2010 som 2011 foreløbige tal. Derudover er Dansk Erhvervs økonomiske prognoser samt statistik over nystartede virksomheder mv. fra analysevirksomheden Experian A/S anvendt. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til cheføkonom Bo Sandberg på mail: eller tlf DANSK ERHVERV 8

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Kina: ikke længere kun produktionsland

Kina: ikke længere kun produktionsland Kina: ikke længere kun produktionsland AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA., MA., MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER BREINBJERG, BA.POLIT, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere