Leadership Pipeline Søndervang Dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leadership Pipeline Søndervang Dagtilbud"

Transkript

1 Leadership Pipeline Søndervang Dagtilbud

2 1. Organisering: BØRN Vuggestuen Kjærslund 3 Teams DI Kjærslund 4 Teams Børnehaven Kjærslund 3 Teams Tværgående indsatser og pædagog ressourcer: 1 Team IT, Naturbussen, Motorikbussen, Familiesproggrupper. Forældreråd i Vuggestuen Forældreråd i DI Forældreråd i Børnehaven Dagtilbudsledelse Forældrebestyrelse

3 2. Ledelsesstruktur: Børnehaven Kjærslund. Nancy DI Kjærslund. Vibeke Ledelsesteamet. Marianne Tværgående team. Nancy, Viki og Vibeke Vuggestuen Kjærslund. Viki 3. Ny ledelses struktur og organisering hvorfor? Siden kvalitetssamtalen har Søndervang Dagtilbuds medarbejder og ledelse haft særligt fokus på: Forældresamarbejde Pædagogiske IT Børns motoriske udvikling/overvægtige børn. Over tid har vi nu fået etableret fire tværgående indsatser i Søndervang Dagtilbud. Byrådets beslutning om tidlig indsats og barnets motoriske udvikling har været i overensstemmelse med de ovennævnte indsatser, og derfor også nemme at implementere. Udfordringen har dog været at disse medarbejdere kan føle sig isoleret i deres arbejde. Der har været forskellig ledelses fordelinger af disse medarbejder dog har de ikke vist sig at være effektive og hensigtsmæssige. De tværgående indsatser er med til at understøtte hverdagens arbejde i afdelingerne, og medvirker til skabe gode rammer for dagtilbuddets børn. Dagtilbuddets målsætning er det, at udvikle sunde, robust og livsduelige medborger, med udgangspunkt i det enkelte barn og familie.

4 4. Hvorfor nu? I efteråret 2014 startede Søndervang Dagtilbud er kompetence- og aktionslæringsforløb for alle medarbejder og leder. Tankerne bagved læner sig op af Kolby s dobbelt læring, altså læring på i teori og i praksis på samme tid. Medarbejder og ledere havde et ønske om et fælles afsæt og en lærende kultur. I foråret 2015 meddelt en af de pædagogiske leder ønsket om efterløn. I forlængelse af dette og valgte ledelsen at udsætte deres diskussion om ledelsesgrundlaget frem til ny ansættelse af pædagogisk leder aug Ledelsen har deltaget i lederkonference for område Skanderborgvej, samt de sidste to DTLAA s leder konferencer, og har brugt dette som inspiration. 5. Hvad er ledelse? Aarhus kommune ønsker at alle medarbejder arbejder udfra de følgende værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement (TRE). I Søndervang Dagtilbud er god ledelse baseret på tillid, dermed efterlever vi også Børn og Unges TRE værdier: Tillid som organisatorisk værktøj kræver vilje, ærlighed og en personlig indsats fra alle både medarbejder, leder og kommune. I ordret tillid ligger der os ønsket om at vi bestræber os på at være anerkende. At vi I fællesskab forpligter os på at: se, hør og forsøge at forstå det menneske vi star overfor. Hvorfor er tillid så interessant at fokusere på? En del af svaret ligger i, at man i langt større grad i dag er afhængig af den enkelte medarbejders selvstændige ageren og brug af viden. Fra forskning ved vi, at den selvstændige ageren fremmes af trivsel og ikke af kontrol. Med ønsket om at styrke den tillidsbaserede ledelse, er det nødvendigt at fokusere på tre niveauer det: Organisatoriske niveau, Relationelle niveau Individuelle niveau Ved tillidsbaseret teamsamarbejde og ledelse opnår vi som organisation en række fordele: Kitter medarbejderne sammen og styrker dialogen og samarbejdet Giver større handlefrihed og derved øger tilfredsheden Fjerner friktion ledelseslagene imellem og i de organisatoriske processer. Tillidsbaseret samarbejde og ledelse er ikke nemt, det er hårdt arbejder fra alle parter.

5 Organisatorisk niveau: Ved at arbejde på disse tre niveauer er det muligt at skabe tillid i en sammenhængende proces, og på tværs af vores organisation. Vi arbejder for at der er overensstemmende udvikling for børns trivsel og udvikling, i de involverede teams og for den enkelte medarbejder og leder. Derfor er løsninger, der både fastholder styringen (økonomi og data styring), og som samtidig motiverer og involverer medarbejderne i afdelingerne prioriteret (lærerplaner). På det organisatoriske niveau er indsatsen primært relateret til to forhold: den afgrænsende tillidsramme og de vilkår, som kerneydelsen leveres under. Økonomi ledelse: Ledelsen skal sikre strategisk ressourceudnyttelse og sikre drift, efter de politiske beslutninger der tages. Fordelingen af dagtilbuddets ressourcer skal afspejle vores mål, og ledelsen er ansvarlig for dette. Ledelse i 0 til 18 års perspektiv. Dagtilbudsledelsen skal arbejde for et øget samarbejde mellem, sundhedsplejerske/helhedsplan, skole, Ung I Århus og lokal området. Sundhedsplejerske og dagtilbud skal samarbejde for livsduelige og sunde børn. I overensstemmelse med områdeluppen og 95 % målsætningen skal dagtilbud og skole skal i fællesskab arbejde for at kommende skolebørn bliver så dygtige som muligt. Tillidsrammen Den afgrænsende tillidsramme tydeliggør den bane, hvorpå dagtilbuddets medarbejdere og ledere spiller på. En sådan ramme definerer organisationens værdier, kultur, strukturer og processer. Jo tydeligere de er, jo tydeligere bliver tillidsrammen, og jo klarere er det for den enkelte medarbejder, hvor grænserne går, og hvor meget plads der gives til udførsel af arbejdet. Dagtilbuddets mål og strategier er styrende i processen, så alle medarbejdere arbejder i samme retning. Der er fokus på det gode liv i dagtilbuddet, hvor barnet og pædagogikken er i centrum. Er tillidsrammen tydelig undgår vi, at medarbejderen bliver forstyrret i deres arbejde. Dette skal understøtte det psykiske arbejdsmiljø og udførelsen af kerneopgaven. Når der i en organisation og daglig organisering udvises tillid, overlades der i sagens natur også et større ansvar til den enkelte medarbejder om at træffe egne beslutninger i situationen, tage initiativer og vise engagement som understøtter barnet udvikling og trivsel. Derfor er det en nødvendighed, at hver enkelt medarbejder har en klar forståelse af, hvad organisationen vil og hvordan den kommer derhen. Ligeledes er det nødvendigt at medarbejder og leder driver dagtilbuddet i den retning som man politisk ønsker sig. Et eksempel på brugen af tillidsrammen er medarbejdernes metodefrihed i en organisation. Forskellige metoder er hensigtsmæssige i forskellige situationer, og de medarbejdere der er tættest på kerneydelsen, har derfor også spidskompetencen til at vurdere, hvad der er mest hensigtsmæssigt i situationen. Tillidsrammen i

6 et team danner en fælles forståelse om, hvilke opgaver der skal løses af hvem, hvornår og hvordan. Det relationelle niveau I forlængelse af Aarhus kommunes arbejde med relationel koordinering har ledelsen forsøgt at fokuseret på tillid i relationerne mellem medarbejdere medarbejdere og ledere. Tillid skal anskues som kittet, der styrker og holder relationerne sammen. Forskning har vist at tillid mellem mennesker giver stærkere relationer, da de kommitter sig mere, har større forståelse for hinanden og overholder aftaler i større udstrækning. I efteråret 2015 er der fokus på at processer der skaber forventningsafklaring og rolleafklaring, samt at tydeliggøre de mål og visioner, der skal foreligger på teamniveau. Et eksempel på, hvordan relationernes tillidsforhold styrkes er arbejdet med et teams mangfoldighed ift. Rollerne i teamet. Her er det hensigtsmæssigt at give større indsigt i egen såvel som teammedlemmernes styrker og svagheder i samarbejdet, for at få forskelligheden bragt til live. Dette kan gøres ved eksempelvis brug af adfærdsprofiler og psykologiske test. Ledelsen er blevet typologi testet I forbindelse med ansættelse af leder. Det individuelle niveau For at praktisere tillidsbaseret ledelse, forudsættes en personlig indsats fra lederne, da det kræver indsigt og mod fra den enkelte leder, for at få fokus på egen evne til at udvise tillid. At være en tillidsbaseret medarbejder og leder handler ud over at kunne udvise tillid til andre også om at skabe en kultur, hvor andre også udviser tillid. Her sættes fokus på hver medarbejder og evnen til at se på egen forholdemåde. Vi har alle blinde punkter som relaterer sig til tillid: kommunikation, relationer, motivation af børn, forældre, kollegaer, medarbejdere, lederens autenticitet ikke at forglemme. At blive bevidst om, hvor vi oplever mening i jobbet ift. At styrke kerneydelsen. Personale ledelse generelt: Bevidstheden om medarbejdernes forståelse af jobbet og indsigt i, hvad der skaber mening for dem, giver lederen en bedre forudsætning for at tilpasse helt ned til den enkelte medarbejder og derved skabe de optimale rammer for udførelsen af arbejdet. Tillid udløser stærkere relationer, som resulterer i mere kompetenceudveksling på tværs af organisationen samt flere tværfaglige projekter. Alt sammen initiativer som ikke kunne opnås uden et højt tillidsniveau medarbejdere, teams og ledere imellem. For at ledelsen kan lykkes kræver det tillid mellem medarbejder og leder og omvendt.

7 6. Teams som forudsætning for at lykkes: Ovenstående er med til at give et indtryk af de mangesidede og forskelligartede opgaver dagtilbudsledelser i Aarhus skal løse. Det gælder såvel ledelse opad, nedad og til siden. Samtidig peger arbejdet på at den mangfoldighed af opgaver ikke kan løses af en person alene, men, at der skal sammensættes et team af forskellige personer, der i fællesskab kan løse opgaven. Det skal være ledelseskraft, sammenhængskraft og handle kraft til at drive Søndervang Dagtilbud frem. En forudsætning for alle medarbejder i Søndervang Dagtilbud er at vi skal være gode til at indgå i tætte og forpligtende relationer. Vi arbejder for at alle børn, medarbejder, forældre respektere og tager hinanden alvorligt med de forskelligheder vi har. Vi ønsker et dagtilbud, hvor der er plads til forskellighed, fællesskab et godt grin et rart sted at være. Vi vil kendes på at vi er en lærende kultur, hvor der vi reflektere over egen og andres forholdemåde. Der skal være vilje til lederskab og følgeskab i alle teams. 7. Med udgangspunkt i det Aarhus kommunes Leadership pipeline er opgaveportefølje som følgende i Søndervang Dagtilbud:

8 Opgave portefølje og pipeline i Søndervang Dagtilbud. Pædagogfunktionen ansvars- og arbejdsopgaver: Den primære opgave er det daglige arbejde med det pædagogiske arbejde med børnene, som er præget af pædagogiske aktivitet og nærvær. Pædagogens opgaver udføres under ansvar overfor dagtilbudsledelsen og i henhold til dagtilbudsloven samt gældende mål, politikker, og retningslinjer for Aarhus kommune. Pædagogen er særligt medansvarlig for at understøtte indsatser i LUP 2015 til 2017, med dokumentation og systematik. Individuelt niveau: Pædagogen har et særligt ansvar for at skabe en tæt tilknytning for forældre og barn til dagtilbuddet, i tæt samarbejde med teamet. Igennem den relationelle koordinering i teamet. Afholde og dokumentere barnet udvikling og forældresamarbejde i logbog Pædagogen forbereder handleplaner, TRASS, FRI-model, SUS m.m. til teammøder, og er tovholder ift barnet trivsel og udvikling. Relationelt og organisatorisk niveau - teamsamarbejdet: Med udgangspunkt i egen forberedelses tid at få kvalificeret pædagogiske aktiviteter eller handleplaner i teamet. På teammøder og i samarbejde med kolleger organisere og planlægge dagligdagen, med afsæt i dagtilbuddets pædagogiske læreplaner. Skabe forudsigelighed og rammer, som børnene kan forstå og profitere af i samarbejde med teamet. Arbejde med egen og fælles faglighed samt give og modtage sparring, reflektere over egen og andres praksis. Tage ansvar for egen og andres arbejdsmiljø og være garant for sikkerheden omkring det enkelte barn Være mesterlærer for medarbejdere på stuen, i samarbejde med teamet og nærmeste leder. At holde sig orienteret. Samarbejde og give følgeskab til teamet, dagtilbuddet og ledelsen. Forpligte sig på at indgå i team-, afdelingen- og dagtilbuddets fællesskaber som helhed. Tage initiativ til dagsorden punkter til fælles forankring, både til afdelingsmøder og i teamet. Redskaber der bruges i teamsamarbejdet: FRI- model, særlige indsatser SMITTE, tegn på læring Relationsskema Dialoghjulet Arbejde med læreplanen, den røde tråd ift. kvalitetsafraportering. Kobling mellem lærerplanen, dialoghjulet (SUS) tegn på læring.

9 Funktionsstillinger på tværs af dagtilbuddet. Som pædagoger i tværgående funktioner har en stor forpligtigelse til at reflektere og sparre med de forskellige afdelingers kollegaer. Det forventes at du udviser særlig interesse og engagement inden for lige præcis din funktion, endvidere formår du at involvere dine kollegaer i din viden. Pædagogfunktionen i busserne, ansvars- og arbejdsopgaver: Dokumentation og evalueringer som understøtter dagtilbuddets LUP indsatser og dermed Aarhus kommunes visioner for børn og unge. Der forventes at du indgår i et fagligt teamsamarbejde på tværs af afdelingerne. Du forestår det sikkerhedsmæssige ved transport af børn og voksne, herunder vejledning til medarbejder i det sikkerhedsforhold og de pædagogiske muligheder der er ved de steder I tager til. Vedligeholdelse af busserne og campingvogn. Bidrage med pædagogisk viden og aktiviteter i de planlagte aktiviteter. Være sparringspartner ift det enkelte barns udvikling og trivsel med f. eks udgangspunkt i din særlige faglige viden. Bidrage til at udvikle og den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Give vejledning, sparring og konstruktiv respons til dine kollegaer, og modtage denne. Medvirke til at udvikling af medhjælper og studerende gennem faglig refleksion. Disponibel tid bruges til evaluering, organisering og praktiske opgaver og vedligehold af busserne, 1 time ugentlig Pædagogfunktionen i Familie-sprogcenteret ansvars- og opgaver: I Søndervang Dagtilbud har vi et særligt fokus på forældresamarbejdet både i vores LUP og ift byrådet beslutninger om tidlig indsats.. Sammen med pædagogerne varetager og udvikler du samarbejdet. Indsatsen skal styrke forældrene i deres selvtillid og mulighed i at kunne bidrage aktivt i deres børns udvikling. Dokumentation og evalueringer som understøtter dagtilbuddets LUP indsatser og dermed Aarhus kommunes visioner for børn og unge. I samarbejde med kollegaer tilrettelægge forløb og emne, hvor der er fokus på vise pædagogik for forældre. Være sparring til kollegaer ift styrkelse af forældres måde at se sig selv som værdigfuld og aktiv medskabende i deres børns udvikling. selv. Den pædagogiske kerneopgave i forældresamarbejdet planlægges i samarbejde med pædagogerne og kan se meget forskellig ud. Ansvarlig for de praktiske forberedelser før, under og efter familiesprog grupper. Du skal evne at samarbejder med lokale aktører, herunder Helhedsplanen, mødre gruppe, samarbejde med andre magistarter herunder MSO. Understøtte ledelsen i at fastholde børn og unge i lokale området. Disponibel tid bruges til evaluering, organisering og praktiske opgaver og vedligehold af familie sprog centeret, 1 time ugentlig

10 IT/Kommunikations medarbejder ansvars- og arbejdsopgaver: Som IT og kommunikation medarbejder, har du en blæksprutte funktion, p.t er den på 25 timer ugentlig. Funktionen tænkes som en understøttende indsats ift kommunikation og dokumentation til forvaltningen. Understøtter brug og udvikling af BørneIntra i alle afdelinger i samarbejde med superbruger, PL og DTL. Forestå e- indkøb til alle afdelinger. Indkøbsaftaler. Holder sig ajour ift. kommunes IT strategi og understøtte ledelsen. I samarbejde med PL vedligeholde og udvikle afdelingens hjemmeside. I samarbejde med DTL vedligeholde dagtilbuddets hjemmeside. E-doc superbruger Samarbejde med lokale aktører, herunder skolen og helhedsplanen Medhjælperfunktionen ansvars- og arbejdsopgaver: Pædagogmedhjælper arbejder tæt sammen med uddannede pædagoger, og grænserne mellem dit og deres arbejde er flydende, selvom pædagogerne i kraft af deres uddannelse har et større ansvar. Deres uddannelse giver dem en større faglig viden og indsigt, når det angår den pædagogiske planlægning og rådgivningen til forældrene. Du deltager som pædagogmedhjælper både i det pædagogiske arbejde og skal forestå de praktiske funktioner, som er på en daginstitution i forbindelse med madlavning, rengøring, tøjvask, oprydning m. v Som medhjælper kræver det, at du kan tage initiativer og kommunikere disse ift. pædagogens løsning af kerneopgaven. Du skal kunne lytte, inspirere og omsætte idéer til handling. I hverdagen er du med til at skabe de rammer, der giver børnene mulighed for at udvikle sig og have det godt. Det betyder rammer for oplevelser og fælles aktiviteter børn og voksne imellem, og rammer for udførelse af læreplanstemaer og børnenes nærmeste udvikling. Du er med I daglige aktiviteter som støtter børnenes færdigheder I f. eks i at tage tøj af og på og gå på toilettet, eller når der skal gås tur eller ryddes op. I det daglige samvær med børnene skal din adfærd som voksenperson sammen med pædagogerne virke som en rollemodel for børnene. Du deltager også I pædagogiske projekter, forældremøder, arrangementer, afdelingsmøder og fælles personale møder o.l. tage ansvar for egen og andres læring f. eks feedback, vejledning og deltagelse i kurser og efteruddannelse. Opgaverne varierer, afhængigt af om det er i børnehave eller i vuggestue og arbejdet kan være fysisk og psykisk krævende. Den pædagogiske leders ansvars- og arbejdsopgaver: Den pædagogiske leder har som fornemste opgave at sikre stærk pædagogisk ledelse ved at sætte den pædagogiske kerneydelse i centrum. Det betyder at den pædagogiske leder har ansvar for den pædagogi-

11 ske udvikling i afdelingen, herunder at realisere målsætninger for læreplaner og børnemiljø vurderinger med udgangspunkt I området fælles mål og LUP. Den pædagogiske leder har ansvaret for personaleledelsen i den enkelte afdeling herunder at sætte fokus på medarbejdernes faglige og personlige udvikling, opstille mål og formulere forventninger til arbejdsindsats, samt motiverer og skabe engagement. Den pædagogiske leder er ansvarlig for at sikre samarbejdet med forældre. Det er den pædagogiske leders opgave at være en rollemodel for børn og voksne i hverdagen og være synlig og lede sine medarbejdere i det daglige arbejde med børnene. Konkrete ansvars- og arbejdsopgaver i kategorierne drift og økonomi, personale, pædagogik og samarbejde: Drift, økonomi og personale ansvar og arbejdsopgaver: Ansvarlig for det uddelegeret budget til afdelingen. Samarbejde med DTL/forvaltningen om visitering og kapacitet ift. pladsudnyttelse og hensyn til forældreønsker. Leder af afdelingens medarbejdere, herunder ansvar for strategisk kompetenceudvikling i afdelingen. Ansvar for uddelegering og koordinering af opgaver til tværgående samarbejdet teams blandt medarbejder. Afholder MUS med alle medarbejdere i afdelingen. Ansvar for udarbejdelse og opfølgning af APV i afdelingen. Ansvarlig for arbejdsmiljøet i afdelingen, herunder sikre et godt personalesamarbejde og trivsel. Opfølgning af sygefravær. Pædagogik ansvar og arbejdsopgaver: Ansvar for at det pædagogiske arbejde i afdelingen følger Dagtilbudsloven. Ansvar for at udmønte kommunal dagtilbudspolitik i afdelingen efter gældende retningslinjer. Ansvar for det daglige pædagogiske arbejde i afdelingen. Herunder styring og organisering af samarbejdsteams, mødeplaner, ferieplanlægning m.m. Udvikling og realisering af afdelingens læreplaner og børnemiljøvurdering med ud- gangspunkt i byrådets mål for pædagogiske udvikling. Sikre det daglige det daglige pædagogiske arbejde med medarbejdere, børn og forældre Deltage i udvikling og udarbejdelse af området udviklingsplan (OUP) for det pædagogiske arbejde. Sikre det pædagogiske arbejde. Sikre dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde i afdelingen. Samarbejde ansvar og arbejdsopgaver: Indgå I et forpligtende samarbejdende i ledelsesteamet. I dagtilbuddets ledelsesteam fokuserer DTL sammen med de tre afdelingers pædagogiske ledere på at skabe sammenhængskraft, fællesskab og synergi på tværs af dagtilbuddets afdelinger. I ledelsesteamet udvikle pædagogiske læreplaner, samt udvikle initiativer, vidensdeling og kompetence udvikling ift. de 6 læreplanstemaer. Med udgangspunkt i områdets overordnede værdier og principper at varetage afdelingens særkende

12 og kultur. Ansvar for det tværfaglige samarbejde herunder sammenhæng med overgange. Indgå i udvikling af tværgående funktionerer og opgaver imellem områdets lokale aktører og andre afdelinger. Varetager det daglige forældresamarbejde i afdelingen. Samarbejde og etablering af afdelingens forældreråd. Forventninger og krav til pædagogisk lederstillingen: Pædagogisk uddannet med indgående viden og erfaring fra pædagogisk arbejde, gerne med ledelseserfaring og relevant efter/vider uddannelse i pædagogik og ledelse. Evne at til at indgå i konstruktivt samarbejde med henholdsvis områdeleder, medarbejder, forældre, PL kollegaer og DTL Have lyst til at arbejde med børn og være spydspids for afdelingens pædagogiske praksis og udvikling. Evne at iværksætte fremadrettede processer vedrørende mål og prioriteringer Dagtilbudsleder (DTL) overordnet: DTL indgår i tre ledelsesteams på forskellige organisatoriske niveauer: 1. I dagtilbuddets ledelsesteam fokuserer DTL sammen med de tre afdelingers pædagogiske ledere på at skabe sammenhængskraft, fællesskab og synergi på tværs af dagtilbuddets afdelinger. I ledelsesteamet udvikle pædagogiske læreplaner, samt udvikle initiativer, vidensdeling og kompetence udvikling ift. de 6 læreplanstemaer. 2. I lokaldistriktets ledelsesfællesskab arbejder du sammen med Søndervangsskolens skoleleder og lederen af Fritids- og Ungdomsskoleområdet. Du indgår her i et tæt, forpligtende samarbejde med at opstille visioner og igangsætte konkrete initiativer på tværs i lokaldistriktet. Dagtilbudsleder er forpligtet på 0-18 års perspektivet og bidrager især med at sætte dagsorden på pædagogiske visioner på 0-6 området i samspillet. 3. I områdeledelsen indgår DTL i Område Skanderborgvejs fælles strategiske arbejde. Dagtilbudsleder skal bidrager til vidensdeling, arbejdet med ledelsesudvikling af områdets ledergruppe, overholdelse af pasningsgarantien samt koordineringen og styringen af områdets tilbud på 0-6 års området. Med til at skabe sammenhæng og samarbejde omkring områdets tilbud på 0-18-års-området samt arbejde for at 95 % målsætning af områdets børn og unge får en ungdomsuddannelse. Dagtilbudsleders ansvars- og arbejdsopgaver: Drift, økonomi ansvar og arbejdsopgaver: Som dagtilbudsleder refererer man til områdechefen, Som øverste leder af dagtilbuddet er DTL driftsansvarlig i forhold til økonomi og personale. Ansvarlig for det samlede budget samt pladsudnyttelsen. Ansvarlig for kommunikation mellem dagtilbud og områdechef. I samarbejde med den enkelte pædagogiske leder af lave vedligeholdelses plan i den enkelte afde-

13 ling. Ansvarlig for budget ift. Investering i børns Fremtid Strategiske ansvar og arbejdsopgaver: Sikre børnenes alsidige personlige og sociale udvikling - herunder forstærke den sproglige indsats. Tegne 0-6 års området i lokaldistriktet og forstærke fokus på den tidlige indsats og det forebyggende arbejde. Arbejde strategisk med at sikre pasningsmuligheder for lokaldistriktets børn til dagtilbuddet og skolen. Indgå i den fælles, strategiske ledelse samarbejde i lokaldistriktet og bidrage til at opstille visioner, etablere fælles, tværfaglige projekter og tiltag, samt forstærke sammenhængskraft og institutionsovergangene i et 0-18 års perspektiv I samarbejde med ledelsesteamet, forældrebestyrelsen og MED at udarbejde de overordnede principper, retningslinjer og værdier for det pædagogiske arbejde. Ansvarlig for: hjemmesiden, opfølgning på forældre tilfredshedsmålinger. Samarbejde ansvar og arbejdsopgaver: Udvikle til pædagogikken kerneydelse og arbejdsmiljø i hele dagtilbuddet i samarbejde med medarbejderne, ledelsen og forældrebestyrelsen. Ansvarlig for at udarbejde retningslinjer/politikker og instrukser vedrørende procedurer for åbning og lukning af dagtilbuddet i samarbejde med den øvrige med lede ses teamet. I samarbejde med andre udvikle såvel kerneydelsen 0 til 6 år, samt indgå i samarbejdet om udvikling af 0 til 18 års perspektivet. Bidrage til at fastholde og udvikle det gode samarbejde og inddragelse af forældrene i dagtilbuddet, herunder bestyrelsen. Afholde og rammesætte: teammøder, MED møder, bestyrelsesmøder og lokale samarbejdes fora. Indgå i lokale leder fora og Helhedsplan for Søndervangen Indgå i område Skanderborgvej ledergruppe. Udarbejde, følge op og evaluerer: LUP, APV og forældretilfredshed, personaledag. Skabe mulighed for vidensdeling på tværs af de tre afdelinger. Personalemæssig ansvars og arbejdsopgaver: DTL er også ansvarlig for kvaliteten af dagtilbuddets arbejde og for at skabe en at attraktive arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig I samarbejder med AMR og MED Fastholde og videre at udvikle den anerkende kommunikation i Søndervang Dagtilbud. Afholde LUS med de pædagogiske leder. Efterleve forvaltningens fastlagte personalepolitik. Ansætte og indstille til afsked, samt opfølgning på sygefravær og vedtaget politikker og retningslinjer. Intro forløb for nye medarbejder. Forventninger og krav til DTL

14 Er uddannet pædagog. Fagligt og ledelsesmæssigt stærk, visionær og udviklingsorienteret. Strategisk tænkende med politisk tæft. Engageret og ambitiøs både på 0-6 års området samt tværfagligt i forhold til hele indsatsen i lokaldistriktet. Motiveret af arbejdet i et multikulturelt lokalområde med stor mangfoldighed. Arbejde for at styrke den relationelle koordinering både I og udenfor dagtilbud. Indgår I LDG samarbejdet.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Leder af Familieværket

Leder af Familieværket Stillings- og personprofil Leder af Familieværket Syddjurs Kommune Januar 2016 Opdragsgiver Syddjurs Kommune Adresse Syddjurs Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet 87 53 50 00 www.syddjurs.dk Stilling Leder

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Dagtilbud Ø-gaderne 2012-2014

Dagtilbud Ø-gaderne 2012-2014 Lokal Udviklingsplan for Ø-gadernes Dagtilbud Ø-gaderne 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Præsentation af Dagtilbud Ø-gaderne... 3 2.1 Fusion... 3 2.3 Kernekompetencer... 4 2.4 Præsentation

Læs mere

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Hvilken merværdi skal det nye dokumentationsværktøj give, og hvilke dilemmaer står vi i, når et nyt værktøj skal spille sammen med eksisterende værktøjer? www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE KØBEHAVNS Forvaltning

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

1. Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 2. 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 2

1. Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 2. 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 2 1 1 Indhold 1. Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 2 1.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 2 2 Fælles indsatser i Område Skanderborgvej... 3 3 Vores lokale indsatsområder...

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen.

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. DET PRAKTISKE Stillingens titel? Pædagoger - 1 stilling på 37 Hvem er den nærmeste leder/ chef? Hvor er arbejdsstedet?

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Personale- og Ledelsespolitik

Personale- og Ledelsespolitik Personale- og Ledelsespolitik værdigrundlag Forord I december 2004 tiltrådte HSU Beredskabsstyrelsens nye personale- og ledelsespolitik. Politikken er blevet til gennem dialog og samarbejde på tværs af

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I høj grad din leder videreformidler politiske beslutninger? din leder bakker op om de politiske beslutninger? din leder

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=

12/2/2016 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey= ORDINÆRT TILSYN I EVENTYRSKOVEN I FREDERIKSDAL Deltagere fra dagtilbuddet: Navn på tilsynsførende: Leder Birthe Jacobsen, pædagog Anja Simonsen og formand for bestyrelsen Anne Christensen Tine Kleist Pedersen

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen.

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. Odense Kommune Odenses vision er At lege er at leve. Den handler om at tænke nyt, når det

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning.

Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Generelt for alle stillinger i Hvidehøj: I Børnehuset Hvidehøj tager vi sammen udgangspunkt i følgende værdier, pædagogiske ramme og retning. Nærvær er for os, evnen til at være tilstede/have kontakt her

Læs mere

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603 Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016 Version 20150603 1 Om Bocenter Sydvest INDLEDNING Bocenter Sydvest dækker en bred vifte af botilbud til borgere med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt

Læs mere

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Billund Kommune Billund Kommune har ca. 26.400 indbyggere, og der er ca. 2500 ansatte i den samlede kommunale organisation ca. 1000 af dem arbejder under

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Ledelse og pædagogisk udvikling. Søren Smidt UCC sm@ucc.dk

Ledelse og pædagogisk udvikling. Søren Smidt UCC sm@ucc.dk Ledelse og pædagogisk udvikling Søren Smidt UCC sm@ucc.dk Tendenser Mere fokus på kvalitet Større sammenhæng mellem mål og praksis Struktur, organisation, ledelse som grundlag for pædagogisk udvikling

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Område Syd - et godt sted at være.

Område Syd - et godt sted at være. Kompetenceudvikling Følgende er essensen af det materiale som indtil nu er resultatet af det arbejde der er lavet på fælles P- møde i Område Syd, møder i lederteamet, møder i virksomhedsmed, møder i HK-teamet

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 F A M I L I E C E N T R E T Fleksibilitet Anerkendelse Metodeudvikling Information Ledelse Indsats Effektivitet Citrix Engagement Nærvær Trivsel Respekt Efteruddannelse Tæt samarbejde

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere