Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843"

Transkript

1 Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf Børnemiljøvurdering 2010

2 INDHOLD: LOV OM BØRNEMILJØ VURDERINGENS FIRE FASER BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs rum - Beskrivelse og vurdering af udendørs rum b)- Kortlægning af indendørs rum - Beskrivelse og vurdering af indendørs rum B1. Legerummet B2. Køkkenet B3. Værkstedet B4. Toiletrum BØRNEHAVENS PSYKISKE MILJØ: - Kortlægning - Beskrivelse og vurdering BØRNEHAVENS ÆSTETISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs rum - Beskrivelse og vurdering af udendørs rum b)- Kortlægning af indendørs rum - Beskrivelse og vurdering af indendørs rum HANDLINGSPLAN - Fysisk miljø, udendørs og indendørs - Psykisk børnemiljø - Æstetisk miljø - hvem, hvad, hvornår OPFØLGNING - evaluering - fastsættelse af tidspunkt for revision af Børnemiljøvurderingen. Bilag: Planfoto af grunden og plantegning af børnehavens bygninger.

3 Billedet kan ikke vises. Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet er muligvis blevet beskadiget. Genstart beskadiget. Genstart computeren, og åbn computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og muligvis slette billedet og indsætte det igen. indsætte det igen. Dagtilbudsloven i uddrag med ændringer gældende fra 01. juli 2010 I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, Dagtilbudsloven, skal dagtilbud arbejde med børnemiljø, BM, i tilknytning til pædagogiske lærerplaner. For fritidshjem gælder andre regler. Her kan du læse, hvad der står om børnemiljø, BM, i Dagtilbudsloven. Dagtilbud til børn indtil skolestart Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. Formål for dagtilbud 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1) Alsidig personlig udvikling. 2) Sociale kompetencer. 3) Sproglig udvikling. 4) Krop og bevægelse. 5) Naturen og naturfænomener. 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.

4 Stk. 5.. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Stk. 6. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller evalueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis kommunalbestyrelsens drøftelser efter 10, stk. 2, tilsiger dette. Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, jf. 8, stk. 3 og 4, samt børnemiljøet, jf. 8, stk. 5, fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt i 8, stk. 2. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner, jf. 9, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. Central evaluerings- og rådgivningsfunktion 18. Den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion for dagtilbud, der er tilknyttet Danmark Evalueringsinstitut, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut, skal forestå systematisk indsamling, analyse og formidling af viden samt evaluering på dagtilbudsområdet. 18 a. Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Stk. 2. Dagtilbud og kommuner kan søge inspiration og vejledning vedrørende evaluering og kvalitetsudvikling hos den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion. Stk. 3. Den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion kan indhente de oplysninger fra kommuner og dagtilbud, der skønnes af betydning for evaluerings- og rådgivningsfunktionens opgaver. Kapitel 23 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v Loven træder i kraft den 1. august Lov nr. 485 af 7. juni 2006 om børnemiljø i dagtilbud ophæves Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Senest opdateret

5 BØRNEMILJØVURDERINGENS FIRE FASER 1. En kortlægning - hvad der skal beskrives i Lærkehusets børnemiljøvurdering. 2. En beskrivelse og vurdering af, hvilke dele af børnemiljøet, der er i orden, og hvilke, der skal ændres på. 3. En handlingsplan for, hvorledes der skal arbejdes videre med de velfungerende dele af børnemiljøet, samt rettes op på de problemer, der måtte være. Der skal defineres hvem, der udfører arbejdet, og hvornår. 4. En opfølgning. Der fastsættes et tidspunkt hvor man gennemgår, om handlingsplanen er ført ud i livet.

6 BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ a. UDERUMMET KORTLÆGNING Lærkehuset er centralt beliggende i Ebeltoft, tæt på Toftevangskolen, Skelhøjeskolen, idrætshal/svømmehal, boldbaner og bane til 400 meters løb (som også er en fortrinlig cykelbane til små børn). Desuden er der adgang til åbne naturområder, skove og enge, lige uden for døren, samt relativ kort afstand til havet. Børnehavens grundareal er på ca m2. Børnehavens grund er dels et skrånende, græsklædt terræn, dels et område bevokset med fyrreskov. Bygningerne er pavilloner af Lærketræ; der er flisebelægning hele vejen rundt om huset, samt et større fliseklædt område med borde og bænke, og hvor der kan cykles og sjippes. Uden for indgangsdørene til grupperummene er der små træterrasser; der er et bålsted, et udekøkken, to gynger, to sandkasseområder, et legehus, en vandtønde med slisker til vandlege, et multihus: pandekagehuset, hvor børnene kan samles eller søge læ i regnvejr. Der er anlagt en lille frugthave, og der er højbede til grøntsager, krydderurter og blomster. Der er desuden et cykelskur til tre- og tohjulede cykler, samt et værkstedsskur med en lille høvlebænk. Der er endvidere opsat fuglehuse samt fuglefoderbræt på legepladsen. Der er store sten at kravle på, og en træskulptur af en øgle, Firbenet, som børnene kan klatre på. BESKRIVELSE OG VURDERING Om uderummets betydning har Lærkehuset formuleret følgende i sin pædagogiske læreplan: Børnehaven ligger i et naturskønt område, og legepladsen er en stor naturgrund med høje træer, buske, huler, bålplads, sandkasse, gynger, urtehave med mere. På legepladsen er det muligt at opleve årstidernes skiften, at finde/lave sin egen hule, at klatre, cykle, iagttage firben, myrer, mariehøns og lytte til de mange fugle, der holder til hos os. Vi snakker om de forskellige arter, som kommer til vores foderbræt. Vi sår og planter i vores højbede og høster afgrøderne, som vi bl.a. bruger til bålmad. Børnehaven har prioriteret udeliv og -omgivelser højt. VURDERING af børnenes mulighed for at lege, lære, bevæge sig, opleve og eksperimenter i forhold til: I ORDEN BØR ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN KOMMENTAR 1. UNDERLAG a) forskellige materialer (sand, græs, fliser, træ) JA b) tilstand Sandkassens sand udskiftes hvert andet år. c) variation og udfordring - passende til at bevæge sig d) dræning - tørt, fugtigt, oversvømmet JA Ved regnskyl trænger vandet ind i cykelskuret X X Faldunderlaget løsnes jævnligt Der er etableret faskiner for at mindske pytterne ved regnskyl.

7 2. TERRÆN I ORDEN BØR ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN Variation, udfordring, lægger op til forskellige lege/aktiviteter JA terrænet er meget varieret og der kan eksperimenteres med elementerne KOMMENTAR 3. BEPLANTNING Variation, udfordring, børnevenlige planter, buske træer Mange klatretræer. Frugttræer, urtebede, blomster, m.v. mulighed for huler Der er invasive planter f.ex glansbladet hæg, samt giftige vilde planter, der bør fjernes løbende. X Børn og forældre har for nylig plantet 100 træer for at modvirke nedslidningen af legepladsen. 4. LÆ OG SKYGGE Mulighed for, at børnene kan søge læ og skygge JA, der er mange træer. Der sættes solsejl op på fliseområdet, og børnene kan gå ind, når solen er hård. Børnehaven har udarbejdet en solpolitik 5.UGENERTHED Mulighed for at lege alene eller uforstyrret JA. Der er gode muligheder for at lege uforstyrret og gå på opdagelse. 6.MOTORISKE MULIGHEDER Bevægelse uden at genere hinanden JA, der kan løbes, cykles, klatres i træer, sjippes, balancegang m.v. 7. MULIGHED FOR FORSKELLIGE TYPER LEG Gemmelege, boldlege, rollelege, regellege, sanglege m.v. JA, der er plads til såvel fysisk udfoldelse som stille fordybelse

8 8. LEGEREDSKABER Forskellige redskaber, mængde og variation Passende. Gynger, hængekøjer, firbenet, legehuset, sten og træer, vandbane. Vi bruger naturelementer som legetøj og - redskaber og har desuden adgang til mere traditionelle legepladser. 9. GENERELT a) Uderummet lever op til de vigtigste krav - set fra børnenes perspektiv JA. Man kan cykle og gynge, grave i sandkassen, løbe i skoven og lave muddersmat. Der er dog børn der gerne ville have en rutchebane b) - set ud fra de voksnes perspektiv JA. Legepladsen giver mulighed for at styrke motorik, fantasi og kreativitet, at bruge alle sanser og lære at værne om naturen. Der udføres årligt lovpligtigt sikkerhedscheck af en legepladsinspektør der vil påpege evt. risici, som i givet fald vil blive medtaget i handleplanen. Personale foretager rutinemæssige sikkerhedscheck af legeredskaber, og af hele udearealet. De voksne prioriterer ikke en rutchebane. B: INDERUMMETS FYSISKE BØRNEMILJØ KORTLÆGNING I denne første Børnemiljøvurdering har vi koncentreret os om en vurdering af de tre basisgrupperum, der samtidig er funktionsrum, samt børnetoiletterne: - Legerummet - Køkkenet/alrummet - Værkstedet Ud over disse rum har børnene mulighed for at lege i puderum, dukkerum og computerrum. Der er to garderober, og to toiletrum med i alt 4 børnetoiletter, heraf et lille toilet, samt et hæve/sænke puslebord til bleskift. ( Se bilag: Kort over børnehaven.) I den Pædagogiske læreplan skriver vi: Funktionerne i huset giver det enkelte barn mulighed for selv at vælge, hvor og hvad det vil beskæftige sig med. Husets indretning betyder, at huset udnyttes optimalt og at der er plads og rum til, at børnene i mindre grupper kan have deres egne uforstyrrede lege og oplevelser,

9 b1. LEGERUMMET BESKRIVELSE OG VURDERING I Legerummet er samlet diverse brætspil/terningespil såsom Ludo, Afrikas Stjerne, m.v. Der er desuden en togbane i træ, samt træklodser til en kuglebane. Der er også Duplo-klodser, et piratskib, et dukkehus, en ridderborg, samt en hjørnesofa med sofabord, hvor man kan få læst bøger op eller spille på sin medbragte gameboy eller Nintendo (spillemaskiner kun på fredage). Der er også en CD-spiller, hvor man kan høre musik, og tæpper, som man kan bygge huler af. På gulvet er der flere små, bløde tæpper, samt områder med åben gulvplads. I legerummet har hvert barn en skuffe, hvori man kan gemme igangværende arbejder, f.eks. sytøj, udklip og tegninger. Fra legerummet er der adgang til et puderum, hvor børnene kan lege uforstyrret i mindre grupper, bygge huler og tumle sig med kammerater. HVORDAN VURDERER VI BØRNENES MULIGHEDER FOR AT LEGE, LÆRE, BEVÆGE SIG, OPLEVE OG FØLE SIG TRYGGE I FORHOLD TIL: 1. MATERIALER Karakter, overflade, farver 2. FORBINDELSEN TIL ANDRE RUM Flow, trafik, sammenhæng 3. UDNYTTELSE AF PLADS TIL RÅDIGHED Fleksibel mulighed for at skifte mellem mange forskellige aktiviteter I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN Farver, tæpper og gardiner skaber hygge. Tæpperne dæmper lyden. Der er adgang til puderummet hvor børnene kan lege privat - men alligevel under opsyn Tingene er flytbare - der bliver flyttet på møbler og funktioner alt efter børnegruppens behov. Puderummet bliver varmt i sommertiden. KOMMENTAR Gode lysforhold, Mange lysindfald Behageligt, støjdæmpende lys. Fordi puderummet bliver varmt benyttes det ikke så meget om sommeren. Ved udskiftning købes stole, der kan stables. Der ER hjul under klodsekasser og skuffemøbel. 4. MULIGHED FOR AFGRÆNSEDE LEGERUM

10 Som det er muligt at lege uforstyrret i Der er mulighed for at lave små rum i det store rum 5. MØBLER I FORHOLD TIL GULVPLADS Balancen mellem mængden af frit gulvareal og antallet af møbler Fin gulvplads til store armbevægelser Borde og stole fylder meget i rummet Borde og stole placeres ud til væggen så de fylder mindst muligt. Sofaen er svær at flytte. 6: STOLE OG BORDE I passende højde for alle aldersgrupper 7. HYLDER OG REOLER De yngste har svært ved at kravle op og ned af stolene Der bør anskaffes små stole & borde. Indtil da eksperimentes med sofabord og enkelte små stole. P.t. er der ikke råd til møbelkøb. I en højde så alle aldersgrupper kan nå ønsket legetøj og materialer Ja, der er mange ting i børnehøjde og udvalgte ting i voksenhøjde 8. MANGE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AKTIVITETER - for børn i forskellige aldre og med forskellige interesser Mange muligheder for konstruktionslege, duplo, tog- og kuglebane m.v. 9. BØRNENES SPOR I RUMMET Kan børnene f. eks. have deres ting stående fremme fra dag til dag? Det kan de og det gør de. Børnene har hver deres skuffe til at gemme ting i. De voksne skal introducere børnene til at bruge skufferne. 10. BØRNENES UDTRYK, TEGNINGER M.V. Fornyes jævnligt? Hænger i øjenhøjde? Ja. Også fotos i øjenhøjde. 11.INDEKLIMA Temperatur, luftforhold Fint, rummet er dejlig køligt. Der er ventilationsanlæg. Puderummet bliver meget varmt Der er plantet træer udenfor puderummet.

11 12. GENERELT lever rummet op til a) de vigtigste funktioner - set fra børneperspektiv Ja, legerum til uforstyrrede lege. Både ro til fordybelse og aktiviteter med mange deltagere. b) de pædagogiske værdier og funktioner for rummet - set fra voksenperspektiv Ja, rummet kan ændres til et bevægelsesrum - og indrettes i små funktionsrum, b2. KØKKENET HVORDAN VURDERER VI BØRNENES MULIGHEDER FOR AT LEGE, LÆRE, BEVÆGE SIG, OPLEVE OG FØLE SIG TRYGGE I FORHOLD TIL: 1. MATERIALER Karakter, overflade, farver 2. FORBINDELSEN TIL ANDRE RUM Flow, trafik, sammenhæng 3. UDNYTTELSE AF PLADS TIL RÅDIGHED Fleksibel mulighed for at skifte mellem mange forskellige aktiviteter 4. MULIGHED FOR AFGRÆNSEDE LEGERUM I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN Linoleumsgulv, træborde og - taburetter, bløde gulvtæpper Køkkenet er gennemgangsrum (husets hjerte) Madpakkespisning, puslespil o.a. finmotoriske aktiviteter, biler og legedyr Gennemgang kan virke forstyrrende på gruppeaktiviteter. Procedure omkring trafik før samling. KOMMENTAR Der er for nyligt udskiftet en bordplade i køkken, samt opsat nye lamper. Spisning er en vigtig aktivitet dagen igennem

12 Som det er muligt at lege uforstyrret i 5. MØBLER I FORHOLD TIL GULVPLADS Balancen mellem mængden af frit gulvareal og antallet af møbler V, hj,a, møbler og tæpper laves et par legerum OK, møblerne fylder dog en del, da køkkenet er et spiserum. 6: STOLE OG BORDE I passende højde for alle aldersgrupper Passende for gruppen af store børn, som p.t. bruger køkkenet som grupperum Der er forhøjninger ved køkkenbordene, så børnene kan deltage i madlavning. 7. HYLDER OG REOLER I en højde så alle aldersgrupper kan nå ønsket legetøj og materialer Børnene kan nå alle spil, og de fleste dyr og biler. Nogle bondegårde og garager skal ned med voksenhjælp. 8. MANGE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AKTIVITETER - for børn i forskellige aldre og med forskellige interesser 9. BØRNENES SPOR I RUMMET Kan børnene f. eks. have deres ting stående fremme fra dag til dag? Ja Ja, som regel, og man har en skuffe til egne ting Børnene har indført at de ældste børn skal have deres skuffe øverst og de mindste deres nederst. 10. BØRNENES UDTRYK, TEGNINGER M.V. Fornyes jævnligt? Hænger i øjenhøjde? 11.INDEKLIMA Ja. Nogle - ikke alle - hænger i øjenhøjde, andre hænger så de ses fra spisebordet

13 Temperatur, luftforhold 12. GENERELT - rummet lever op til a) de vigtigste funktioner - set fra børneperspektiv b) de pædagogiske værdier og funktioner for rummet - set fra voksenperspektiv Som regel OK. Der er ventilations Anlæg Ja, et hyggeligt samlingssted, hvor man kan spise og lege. Ja, mødepunkt for børn, forældre og personale, madlavning og fælles aktiviteter. Vi er desuden gode til at lufte ud ved at åbne vinduer og døre. B3. VÆRKSTEDET HVORDAN VURDERER VI BØRNENES MULIGHEDER FOR AT LEGE, LÆRE, BEVÆGE SIG, OPLEVE OG FØLE SIG TRYGGE I FORHOLD TIL: 1. MATERIALER Karakter, overflade, farver 2. FORBINDELSEN TIL ANDRE RUM Flow, trafik, sammenhæng I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN JA Generelt, ja. Men da rummet benyttes som soverum er der begrænset adgang til værktøj og materialer KOMMENTAR Der er ønske om - på længere sigt at få bygget et udendørs soveshelter. P.t. er der ikke penge hertil. 3. UDNYTTELSE AF PLADS TIL RÅDIGHED

14 Fleksibel mulighed for at skifte mellem mange forskellige aktiviteter JA Nylig ommøblering har givet bedre muligheder for aktive udfoldelser 4. MULIGHED FOR AFGRÆNSEDE LEGERUM Som det er muligt at lege uforstyrret i Ja, i det tilstødende dukkerum. Rummet kan også afskærmes med store stykker stof. 5. MØBLER I FORHOLD TIL GULVPLADS Balancen mellem mængden af frit gulvareal og antallet af møbler JA OK efter nylig ommøblering 6: STOLE OG BORDE I passende højde for alle aldersgrupper Stole og borde er for høje til de mindste børn X Der bør anskaffes små stole og borde 7. HYLDER OG REOLER I en højde så alle aldersgrupper kan nå ønsket legetøj og materialer Der bør være mere legetøj i børnehøjde X 8. MANGE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AKTIVITETER - for børn i forskellige aldre og med forskellige interesser 9. BØRNENES SPOR I RUMMET Man kan tage legetøj fra andre rum med på værkstedet Der mangler legetøj for de knap 3-årige X Ønske om en overraskelseskiste med ting der kan aktivere de mindste børn i tiden mellem bleskift og samling. Kan børnene f. eks. have deres ting stående fremme fra dag til dag? JA, f.eks. perlearbejder, lerting og malerier. 10. BØRNENES UDTRYK, TEGNINGER M.V.

15 Fornyes jævnligt? Hænger i øjenhøjde? 11.INDEKLIMA Temperatur, luftforhold 12. GENERELT - rummet lever op til a) de vigtigste funktioner - set fra børneperspektiv Som regel I orden. Vi er gode til at lufte ud, og der er ventilationsanlæg. Ja x Der mangler gardin i loftsvinduet. Dryp v. kraftige regnskyl. Der mangler ting i børnehøjde x X b) de pædagogiske værdier og funktioner for rummet - set fra voksenperspektiv Ja Rummet er dog ikke optimalt som soverum for de små. x Et udendørs soveshelter står på ønskesedlen B4. TOILETRUM I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN KOMMENTARER Toiletter i børnehøjde Der er 3 store og 1 lille børnetoilet. Det lille toilet kommer let til at løbe x Der er desuden børne-toiletsæder, potter og skamler. Håndvask Pusleforhold Der findes et hæve/ sænke puslebord Der bør installeres vandhaner med automatisk tænd/sluk funktion Der mangler håndbruser og lys ved puslebordet. Håndvasken bruges til snavsede vaskeklude ved bleskift.. x x Der er for nyligt skiftet system mht. papir-håndklæder, som gør det lettere for børnene samt sparer papir. Der er ikke plads til bruseinstallationer. Pladsen er trang når puslebordet er nede.

16 DET PSYKISKE BØRNEMILJØ KORTLÆGNING Det psykiske børnemiljø er afgørende for børnenes udvikling. For at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser bygger Den Frie Børnehave Lærkehuset sin pædagogiske praksis på følgende værdier: - Tryghed - Omsorg - Nærvær - Rummelighed - Deltagelse og medleven - Fællesskab Selvværd De voksne i børnehaven arbejder med respekt og empati for barnet for at øge dets kendskab til sig selv, ved f.eks. at læse barnets signaler, lytte opmærksomt og hjælpe med at sætte ord på følelser. Børnehaven styrker barnets selvfølelse ved at give det udfordringer og hjælpe det til at blive selvhjulpen. Venskaber Vi støtter barnet i at skabe tætte relationer til andre børn, og giver dermed mulighed for, at venskaber kan opstå. Børnehavens struktur, med mindre basisgrupper og faste voksne, giver tryghed, nærhed, overskuelighed og plads til det enkelte barn. Funktionsopdelingen giver barnet mulighed for selvstændigt at knytte venskaber på tværs af grupper, alder og køn. Selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber I børnehaven tror vi på, at børn søger tilhørsforhold. Fællesskab giver meningsfuldhed. For at indgå i et fællesskab er det nødvendigt at få positive relationer til børn/ voksne. Relationerne mellem børn og medarbejdere skal være præget af gensidig respekt, tryghed, nærhed og tillid. Hos os er børnene medbestemmende i forhold til, hvem de vil lege med, hvor de vil lege osv. Barnet knytter sin identitetsoplevelse til et individ - en ven - og til gruppen (citater fra Lærkehusets Pædagogiske Læreplan) BESKRIVELSE OG VURDERING Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene har det med hinanden og med de voksne. Det handler om konstruktiv gruppedynamik uden mobning og eksklusion fra fællesskabet. Vi har derfor spurgt børnene på forskellige måder. En af dem har været at lave venskabsskemaer for hvert barn i de tre basisgrupper. Her bliver barnet spurgt, om det har én eller flere bedste ven/ner, og hvem det ellers leger med i hverdagen. Alle børn svarer, at de har mindst én særlig god ven, samt andre legekammerater. Enkelte børn nævner kun én ven, mindre børn nævner somme tider en ældre søskende, der også går i børnehaven. For nogle af de mindste børns vedkommende kan det være vanskeligt for voksne at definere venskabsrelationer, da børnene fortsat mest leger parallelt. De viser sig imidlertid at være meget bevidste om, hvem de helst vil lege ved siden af. Venskaber, der er etableret i børnehaven, viser sig i mange tilfælde at vare ved - også selv om et barn flytter, eller vennerne kommer på forskellige skoler. Der er desuden foretaget en række børneinterviews af børnehavens ældste børn. Nogle har svaret på

17 spørgeskemaet Hvordan har du det i Børnehaven, andre har udfyldt det interaktive computerinterview Det talende Spørgeskema Det talende spørgeskema 15 besvarelser, 6 piger, 9 drenge alle børn Ja, tit Nogle gange Nej t Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? 33 % 26 % 40 % Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? 26 % 46 % 26 % Kan du lide at være ude på legepladsen? 80 % 13 % 6 % Driller du de andre børn i børnehaven? 0 % 53 % 46 % Hjælper de voksne, hvis der er nogen der driller? 73 % 20 % 6 % Kan du lide at lege i puderummet? 100 % 0 % 0 % Kan du lide at lege alene i børnehaven? 46 % 13 % 40 % Har du en god ven i børnehaven? 100 % 0 % 0 % Leger du spændende og sjove ting i børnehaven? 100 % 0 % 0 % Kan du lide at være på tur med børnehaven? 86 % 6 % 6 % Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? 100 % 0 % 0 % Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? 93 % 6 % 0 % Er der rart at være i børnehaven? 93 % 6 % 0 % 2007 Kram Consult - / Udviklingsforum - Analyse af besvarelserne i Det talende spørgeskema. Af besvarelserne kan vi se, at samtlige børn giver udtryk for at have venner, samt at de leger spændende og sjove ting i børnehaven. Puderummet er det foretrukne legested for alle. Alle oplever også, at de voksne er søde ved børnene. Men personalet må fortsat dygtiggøre sig i en anerkendende tilgang til børnene for at mindske antallet af børn, der føler sig skældt ud. Der er ligeledes behov for en vedholdende indsats for at undgå, at 1/3 af børnene føler, at de ofte bliver drillet af de andre. Det skal dog her tilføjes, at små børn ofte oplever mindre uoverensstemmelser med andre børn som at blive drillet, mens de større børn har en mere nuanceret tilgang: En 5 årig dreng kommer grædende og fortæller, at han er blevet slået i hovedet med en plasticskovl af en 3-årig: - Hvorfor tror du, han gjorde det? - Han ville vel i kontakt med mig. Medtages i handleplan. DET ÆSTETISKE BØRNEMILJØ KORTLÆGNING

18 Handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene oplever børnehaven som et rart sted at være, samt oplever den som inspirerende, motiverende, udfordrende og behagelig. Konkret handler det æstetiske miljø om, hvordan indretning og udsmykning af bygninger, rum og legesteder kan indvirke på børns oplevelser og handlinger. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene får lyst til at udfolde sig. I Lærkehusets virksomhedsplan har vi beskrevet det således: I børnehaven er legen i fokus, og vi er opmærksomme på, at indretningen af de forskellige rum og legepladsen skal inspirere barnet og give det mulighed for at udvikle legen. Vi lægger vægt på, at barnet får tid/rum og ro til at lege med så få afbrydelser som muligt, og vi respekterer børns ret til at lege selv. Børnehaven skal tilbyde oplevelser og aktiviteter, der kan bidrage til at stimulere børnenes fantasi og kreativitet. I børnehaven er det vores mål at skabe inspirerende rammer, såvel indendørs som på legepladsen. Rammer, der kan bidrage til at fremme børnenes fantasi og kreativitet. Bl.a. kan rollelege få gode udviklingsbetingelser, hvis de forskellige rekvisitter er mangfoldige og af en ordentlig kvalitet. Desuden kan oplevelser og aktiviteter, i og udenfor børnehaven, medvirke til at udvide børnenes legerepertoire. Endvidere er det vores mål at stille materialer af god kvalitet til rådighed for børnene - ler, maling, træ, farver med mere. BØRNEINTERVIEW Tema: Hvad: Hvorfor: Hvor: Æstetisk Børnemiljø Undersøge hvordan børnene oplever det æstetiske miljø i børnehaven, og hvorledes dette påvirker dem. For at få ideer til ændringer, der kan forbedre det æstetiske børnemiljø. Inde og ude i børnehaven Lærkehuset, Ebeltoft. Hvem: De ældste børn i børnehaven ( 4-5 årige ) Hvordan: Kvalitativ interviewundersøgelse. Semistruktureret interviewform. INTERVIEW MED HENRIETTE, 5 år: 1) Hvordan føler du det i maven, når du kommer ind i børnehaven om morgenen? - En god følelse. Glad.

19 2) Synes du at børnehaven er et dejligt sted at være? - Ja, men jeg glæder mig også til at komme i skole 3) Hvad er pænt at kigge på i børnehaven? (Inde og ude). Hvorfor? - Toget på væggen i køkkenet er pænt. Børnehaven er pæn, fordi der er så mange ting. Der er lige tilpas med ting. 4) Hvad er dit bedste sted på legepladsen? Hvorfor? - Jeg vil helst være på gyngerne. 5) Hvad er dit bedste sted inde i børnehaven? Hvorfor? - Puderummet, fordi der er så mange puder. De er sjove at lege med, og man kan lave pudekamp. 7) Hvor går du hen når du er ked af det? Har du et bestemt sted? - I pandekagehuset. 8) Hvad er grimt i børnehaven? Hvorfor? - Bordene udenfor er grimme. De har ingen farver. Det ville være pænere hvis de var lyserøde og hvide, stribede, med Diddl på. Det kunne så være pigebordet. Drengebordet skulle være brunt og sort, stribet, med biler, bolde og drager på. - Gyngerne er også grimme, fordi de kun er sorte. Alligevel er de gode at gynge på. 9) Hvis du skulle gøre børnehaven rigtig pæn, hvad ville du så lave?

20 (Hvilke farver, hvilke møber, hvilken udsmykning, hvor skal de hænge, hvilket legetøj og hvor, hvilken indretning af rummene osv.) - Der skulle være et flot bord, et flot legehus... Jeg ville male det hele flottere. Og så skulle der være en stor gynge med hjerter og blomster, hvid og lyserød. - Børnenes tegninger skulle hænge højt oppe, så de små børn ikke kan nå dem. Der skulle males med røde, lyserøde, hvide og gule farver til pigerne og med brune, hvide, sorte og grønne farver til drengene. - Der skulle være stole og borde og en sofa til at læse bøger i. Bøger, det elsker jeg. Der skulle være "Marmelade Amalie", "Lille Sorte Sambo", "Peter Kanin", "Sofies Fødselsdag". Det er gode bøger. - Og jeg ville flytte tegneting, lim og den slags ind i Legerummet, fordi det er alt for langt væk, der hvor det er nu ( i værkstedet). Der er alt for langt at gå. I værkstedet skulle der så være legeting i stedet for. Det ville være godt. 10) Ville du gerne være med til at bestemme, hvordan børnehaven skal se ud? - Ja, så skulle der være blomster og hjerter over det hele. Og man skulle selv bestemme når man skulle gå hjem. INTERVIEW MED ELSE, DER LIGE ER FYLDT 5 ÅR 1) Hvordan føler du det i maven, når du kommer ind i børnehaven om morgenen? - Lidt genert, fordi jeg godt ville være blevet lidt hjemme. Een gang var jeg ked af at komme herhen. Jeg græd lige fra morgenstunden, fordi det var far, og ikke mor, der vækkede mig. Og så gad jeg næsten ikke snakke med de voksne i børnehaven.

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013 Bibelfortælling kan foregå på mange forskellige måder: som dissideret fortælling, som bordteater, der kan dramatiseres med børnenes hjælp, PowerPoint, små film eller billeder. Som regel får børnene et

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere