Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843"

Transkript

1 Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf Børnemiljøvurdering 2010

2 INDHOLD: LOV OM BØRNEMILJØ VURDERINGENS FIRE FASER BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs rum - Beskrivelse og vurdering af udendørs rum b)- Kortlægning af indendørs rum - Beskrivelse og vurdering af indendørs rum B1. Legerummet B2. Køkkenet B3. Værkstedet B4. Toiletrum BØRNEHAVENS PSYKISKE MILJØ: - Kortlægning - Beskrivelse og vurdering BØRNEHAVENS ÆSTETISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs rum - Beskrivelse og vurdering af udendørs rum b)- Kortlægning af indendørs rum - Beskrivelse og vurdering af indendørs rum HANDLINGSPLAN - Fysisk miljø, udendørs og indendørs - Psykisk børnemiljø - Æstetisk miljø - hvem, hvad, hvornår OPFØLGNING - evaluering - fastsættelse af tidspunkt for revision af Børnemiljøvurderingen. Bilag: Planfoto af grunden og plantegning af børnehavens bygninger.

3 Billedet kan ikke vises. Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet er muligvis blevet beskadiget. Genstart beskadiget. Genstart computeren, og åbn computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og muligvis slette billedet og indsætte det igen. indsætte det igen. Dagtilbudsloven i uddrag med ændringer gældende fra 01. juli 2010 I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, Dagtilbudsloven, skal dagtilbud arbejde med børnemiljø, BM, i tilknytning til pædagogiske lærerplaner. For fritidshjem gælder andre regler. Her kan du læse, hvad der står om børnemiljø, BM, i Dagtilbudsloven. Dagtilbud til børn indtil skolestart Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. Formål for dagtilbud 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1) Alsidig personlig udvikling. 2) Sociale kompetencer. 3) Sproglig udvikling. 4) Krop og bevægelse. 5) Naturen og naturfænomener. 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.

4 Stk. 5.. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Stk. 6. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller evalueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis kommunalbestyrelsens drøftelser efter 10, stk. 2, tilsiger dette. Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, jf. 8, stk. 3 og 4, samt børnemiljøet, jf. 8, stk. 5, fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt i 8, stk. 2. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner, jf. 9, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. Central evaluerings- og rådgivningsfunktion 18. Den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion for dagtilbud, der er tilknyttet Danmark Evalueringsinstitut, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut, skal forestå systematisk indsamling, analyse og formidling af viden samt evaluering på dagtilbudsområdet. 18 a. Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Stk. 2. Dagtilbud og kommuner kan søge inspiration og vejledning vedrørende evaluering og kvalitetsudvikling hos den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion. Stk. 3. Den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion kan indhente de oplysninger fra kommuner og dagtilbud, der skønnes af betydning for evaluerings- og rådgivningsfunktionens opgaver. Kapitel 23 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v Loven træder i kraft den 1. august Lov nr. 485 af 7. juni 2006 om børnemiljø i dagtilbud ophæves Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Senest opdateret

5 BØRNEMILJØVURDERINGENS FIRE FASER 1. En kortlægning - hvad der skal beskrives i Lærkehusets børnemiljøvurdering. 2. En beskrivelse og vurdering af, hvilke dele af børnemiljøet, der er i orden, og hvilke, der skal ændres på. 3. En handlingsplan for, hvorledes der skal arbejdes videre med de velfungerende dele af børnemiljøet, samt rettes op på de problemer, der måtte være. Der skal defineres hvem, der udfører arbejdet, og hvornår. 4. En opfølgning. Der fastsættes et tidspunkt hvor man gennemgår, om handlingsplanen er ført ud i livet.

6 BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ a. UDERUMMET KORTLÆGNING Lærkehuset er centralt beliggende i Ebeltoft, tæt på Toftevangskolen, Skelhøjeskolen, idrætshal/svømmehal, boldbaner og bane til 400 meters løb (som også er en fortrinlig cykelbane til små børn). Desuden er der adgang til åbne naturområder, skove og enge, lige uden for døren, samt relativ kort afstand til havet. Børnehavens grundareal er på ca m2. Børnehavens grund er dels et skrånende, græsklædt terræn, dels et område bevokset med fyrreskov. Bygningerne er pavilloner af Lærketræ; der er flisebelægning hele vejen rundt om huset, samt et større fliseklædt område med borde og bænke, og hvor der kan cykles og sjippes. Uden for indgangsdørene til grupperummene er der små træterrasser; der er et bålsted, et udekøkken, to gynger, to sandkasseområder, et legehus, en vandtønde med slisker til vandlege, et multihus: pandekagehuset, hvor børnene kan samles eller søge læ i regnvejr. Der er anlagt en lille frugthave, og der er højbede til grøntsager, krydderurter og blomster. Der er desuden et cykelskur til tre- og tohjulede cykler, samt et værkstedsskur med en lille høvlebænk. Der er endvidere opsat fuglehuse samt fuglefoderbræt på legepladsen. Der er store sten at kravle på, og en træskulptur af en øgle, Firbenet, som børnene kan klatre på. BESKRIVELSE OG VURDERING Om uderummets betydning har Lærkehuset formuleret følgende i sin pædagogiske læreplan: Børnehaven ligger i et naturskønt område, og legepladsen er en stor naturgrund med høje træer, buske, huler, bålplads, sandkasse, gynger, urtehave med mere. På legepladsen er det muligt at opleve årstidernes skiften, at finde/lave sin egen hule, at klatre, cykle, iagttage firben, myrer, mariehøns og lytte til de mange fugle, der holder til hos os. Vi snakker om de forskellige arter, som kommer til vores foderbræt. Vi sår og planter i vores højbede og høster afgrøderne, som vi bl.a. bruger til bålmad. Børnehaven har prioriteret udeliv og -omgivelser højt. VURDERING af børnenes mulighed for at lege, lære, bevæge sig, opleve og eksperimenter i forhold til: I ORDEN BØR ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN KOMMENTAR 1. UNDERLAG a) forskellige materialer (sand, græs, fliser, træ) JA b) tilstand Sandkassens sand udskiftes hvert andet år. c) variation og udfordring - passende til at bevæge sig d) dræning - tørt, fugtigt, oversvømmet JA Ved regnskyl trænger vandet ind i cykelskuret X X Faldunderlaget løsnes jævnligt Der er etableret faskiner for at mindske pytterne ved regnskyl.

7 2. TERRÆN I ORDEN BØR ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN Variation, udfordring, lægger op til forskellige lege/aktiviteter JA terrænet er meget varieret og der kan eksperimenteres med elementerne KOMMENTAR 3. BEPLANTNING Variation, udfordring, børnevenlige planter, buske træer Mange klatretræer. Frugttræer, urtebede, blomster, m.v. mulighed for huler Der er invasive planter f.ex glansbladet hæg, samt giftige vilde planter, der bør fjernes løbende. X Børn og forældre har for nylig plantet 100 træer for at modvirke nedslidningen af legepladsen. 4. LÆ OG SKYGGE Mulighed for, at børnene kan søge læ og skygge JA, der er mange træer. Der sættes solsejl op på fliseområdet, og børnene kan gå ind, når solen er hård. Børnehaven har udarbejdet en solpolitik 5.UGENERTHED Mulighed for at lege alene eller uforstyrret JA. Der er gode muligheder for at lege uforstyrret og gå på opdagelse. 6.MOTORISKE MULIGHEDER Bevægelse uden at genere hinanden JA, der kan løbes, cykles, klatres i træer, sjippes, balancegang m.v. 7. MULIGHED FOR FORSKELLIGE TYPER LEG Gemmelege, boldlege, rollelege, regellege, sanglege m.v. JA, der er plads til såvel fysisk udfoldelse som stille fordybelse

8 8. LEGEREDSKABER Forskellige redskaber, mængde og variation Passende. Gynger, hængekøjer, firbenet, legehuset, sten og træer, vandbane. Vi bruger naturelementer som legetøj og - redskaber og har desuden adgang til mere traditionelle legepladser. 9. GENERELT a) Uderummet lever op til de vigtigste krav - set fra børnenes perspektiv JA. Man kan cykle og gynge, grave i sandkassen, løbe i skoven og lave muddersmat. Der er dog børn der gerne ville have en rutchebane b) - set ud fra de voksnes perspektiv JA. Legepladsen giver mulighed for at styrke motorik, fantasi og kreativitet, at bruge alle sanser og lære at værne om naturen. Der udføres årligt lovpligtigt sikkerhedscheck af en legepladsinspektør der vil påpege evt. risici, som i givet fald vil blive medtaget i handleplanen. Personale foretager rutinemæssige sikkerhedscheck af legeredskaber, og af hele udearealet. De voksne prioriterer ikke en rutchebane. B: INDERUMMETS FYSISKE BØRNEMILJØ KORTLÆGNING I denne første Børnemiljøvurdering har vi koncentreret os om en vurdering af de tre basisgrupperum, der samtidig er funktionsrum, samt børnetoiletterne: - Legerummet - Køkkenet/alrummet - Værkstedet Ud over disse rum har børnene mulighed for at lege i puderum, dukkerum og computerrum. Der er to garderober, og to toiletrum med i alt 4 børnetoiletter, heraf et lille toilet, samt et hæve/sænke puslebord til bleskift. ( Se bilag: Kort over børnehaven.) I den Pædagogiske læreplan skriver vi: Funktionerne i huset giver det enkelte barn mulighed for selv at vælge, hvor og hvad det vil beskæftige sig med. Husets indretning betyder, at huset udnyttes optimalt og at der er plads og rum til, at børnene i mindre grupper kan have deres egne uforstyrrede lege og oplevelser,

9 b1. LEGERUMMET BESKRIVELSE OG VURDERING I Legerummet er samlet diverse brætspil/terningespil såsom Ludo, Afrikas Stjerne, m.v. Der er desuden en togbane i træ, samt træklodser til en kuglebane. Der er også Duplo-klodser, et piratskib, et dukkehus, en ridderborg, samt en hjørnesofa med sofabord, hvor man kan få læst bøger op eller spille på sin medbragte gameboy eller Nintendo (spillemaskiner kun på fredage). Der er også en CD-spiller, hvor man kan høre musik, og tæpper, som man kan bygge huler af. På gulvet er der flere små, bløde tæpper, samt områder med åben gulvplads. I legerummet har hvert barn en skuffe, hvori man kan gemme igangværende arbejder, f.eks. sytøj, udklip og tegninger. Fra legerummet er der adgang til et puderum, hvor børnene kan lege uforstyrret i mindre grupper, bygge huler og tumle sig med kammerater. HVORDAN VURDERER VI BØRNENES MULIGHEDER FOR AT LEGE, LÆRE, BEVÆGE SIG, OPLEVE OG FØLE SIG TRYGGE I FORHOLD TIL: 1. MATERIALER Karakter, overflade, farver 2. FORBINDELSEN TIL ANDRE RUM Flow, trafik, sammenhæng 3. UDNYTTELSE AF PLADS TIL RÅDIGHED Fleksibel mulighed for at skifte mellem mange forskellige aktiviteter I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN Farver, tæpper og gardiner skaber hygge. Tæpperne dæmper lyden. Der er adgang til puderummet hvor børnene kan lege privat - men alligevel under opsyn Tingene er flytbare - der bliver flyttet på møbler og funktioner alt efter børnegruppens behov. Puderummet bliver varmt i sommertiden. KOMMENTAR Gode lysforhold, Mange lysindfald Behageligt, støjdæmpende lys. Fordi puderummet bliver varmt benyttes det ikke så meget om sommeren. Ved udskiftning købes stole, der kan stables. Der ER hjul under klodsekasser og skuffemøbel. 4. MULIGHED FOR AFGRÆNSEDE LEGERUM

10 Som det er muligt at lege uforstyrret i Der er mulighed for at lave små rum i det store rum 5. MØBLER I FORHOLD TIL GULVPLADS Balancen mellem mængden af frit gulvareal og antallet af møbler Fin gulvplads til store armbevægelser Borde og stole fylder meget i rummet Borde og stole placeres ud til væggen så de fylder mindst muligt. Sofaen er svær at flytte. 6: STOLE OG BORDE I passende højde for alle aldersgrupper 7. HYLDER OG REOLER De yngste har svært ved at kravle op og ned af stolene Der bør anskaffes små stole & borde. Indtil da eksperimentes med sofabord og enkelte små stole. P.t. er der ikke råd til møbelkøb. I en højde så alle aldersgrupper kan nå ønsket legetøj og materialer Ja, der er mange ting i børnehøjde og udvalgte ting i voksenhøjde 8. MANGE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AKTIVITETER - for børn i forskellige aldre og med forskellige interesser Mange muligheder for konstruktionslege, duplo, tog- og kuglebane m.v. 9. BØRNENES SPOR I RUMMET Kan børnene f. eks. have deres ting stående fremme fra dag til dag? Det kan de og det gør de. Børnene har hver deres skuffe til at gemme ting i. De voksne skal introducere børnene til at bruge skufferne. 10. BØRNENES UDTRYK, TEGNINGER M.V. Fornyes jævnligt? Hænger i øjenhøjde? Ja. Også fotos i øjenhøjde. 11.INDEKLIMA Temperatur, luftforhold Fint, rummet er dejlig køligt. Der er ventilationsanlæg. Puderummet bliver meget varmt Der er plantet træer udenfor puderummet.

11 12. GENERELT lever rummet op til a) de vigtigste funktioner - set fra børneperspektiv Ja, legerum til uforstyrrede lege. Både ro til fordybelse og aktiviteter med mange deltagere. b) de pædagogiske værdier og funktioner for rummet - set fra voksenperspektiv Ja, rummet kan ændres til et bevægelsesrum - og indrettes i små funktionsrum, b2. KØKKENET HVORDAN VURDERER VI BØRNENES MULIGHEDER FOR AT LEGE, LÆRE, BEVÆGE SIG, OPLEVE OG FØLE SIG TRYGGE I FORHOLD TIL: 1. MATERIALER Karakter, overflade, farver 2. FORBINDELSEN TIL ANDRE RUM Flow, trafik, sammenhæng 3. UDNYTTELSE AF PLADS TIL RÅDIGHED Fleksibel mulighed for at skifte mellem mange forskellige aktiviteter 4. MULIGHED FOR AFGRÆNSEDE LEGERUM I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN Linoleumsgulv, træborde og - taburetter, bløde gulvtæpper Køkkenet er gennemgangsrum (husets hjerte) Madpakkespisning, puslespil o.a. finmotoriske aktiviteter, biler og legedyr Gennemgang kan virke forstyrrende på gruppeaktiviteter. Procedure omkring trafik før samling. KOMMENTAR Der er for nyligt udskiftet en bordplade i køkken, samt opsat nye lamper. Spisning er en vigtig aktivitet dagen igennem

12 Som det er muligt at lege uforstyrret i 5. MØBLER I FORHOLD TIL GULVPLADS Balancen mellem mængden af frit gulvareal og antallet af møbler V, hj,a, møbler og tæpper laves et par legerum OK, møblerne fylder dog en del, da køkkenet er et spiserum. 6: STOLE OG BORDE I passende højde for alle aldersgrupper Passende for gruppen af store børn, som p.t. bruger køkkenet som grupperum Der er forhøjninger ved køkkenbordene, så børnene kan deltage i madlavning. 7. HYLDER OG REOLER I en højde så alle aldersgrupper kan nå ønsket legetøj og materialer Børnene kan nå alle spil, og de fleste dyr og biler. Nogle bondegårde og garager skal ned med voksenhjælp. 8. MANGE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AKTIVITETER - for børn i forskellige aldre og med forskellige interesser 9. BØRNENES SPOR I RUMMET Kan børnene f. eks. have deres ting stående fremme fra dag til dag? Ja Ja, som regel, og man har en skuffe til egne ting Børnene har indført at de ældste børn skal have deres skuffe øverst og de mindste deres nederst. 10. BØRNENES UDTRYK, TEGNINGER M.V. Fornyes jævnligt? Hænger i øjenhøjde? 11.INDEKLIMA Ja. Nogle - ikke alle - hænger i øjenhøjde, andre hænger så de ses fra spisebordet

13 Temperatur, luftforhold 12. GENERELT - rummet lever op til a) de vigtigste funktioner - set fra børneperspektiv b) de pædagogiske værdier og funktioner for rummet - set fra voksenperspektiv Som regel OK. Der er ventilations Anlæg Ja, et hyggeligt samlingssted, hvor man kan spise og lege. Ja, mødepunkt for børn, forældre og personale, madlavning og fælles aktiviteter. Vi er desuden gode til at lufte ud ved at åbne vinduer og døre. B3. VÆRKSTEDET HVORDAN VURDERER VI BØRNENES MULIGHEDER FOR AT LEGE, LÆRE, BEVÆGE SIG, OPLEVE OG FØLE SIG TRYGGE I FORHOLD TIL: 1. MATERIALER Karakter, overflade, farver 2. FORBINDELSEN TIL ANDRE RUM Flow, trafik, sammenhæng I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN JA Generelt, ja. Men da rummet benyttes som soverum er der begrænset adgang til værktøj og materialer KOMMENTAR Der er ønske om - på længere sigt at få bygget et udendørs soveshelter. P.t. er der ikke penge hertil. 3. UDNYTTELSE AF PLADS TIL RÅDIGHED

14 Fleksibel mulighed for at skifte mellem mange forskellige aktiviteter JA Nylig ommøblering har givet bedre muligheder for aktive udfoldelser 4. MULIGHED FOR AFGRÆNSEDE LEGERUM Som det er muligt at lege uforstyrret i Ja, i det tilstødende dukkerum. Rummet kan også afskærmes med store stykker stof. 5. MØBLER I FORHOLD TIL GULVPLADS Balancen mellem mængden af frit gulvareal og antallet af møbler JA OK efter nylig ommøblering 6: STOLE OG BORDE I passende højde for alle aldersgrupper Stole og borde er for høje til de mindste børn X Der bør anskaffes små stole og borde 7. HYLDER OG REOLER I en højde så alle aldersgrupper kan nå ønsket legetøj og materialer Der bør være mere legetøj i børnehøjde X 8. MANGE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AKTIVITETER - for børn i forskellige aldre og med forskellige interesser 9. BØRNENES SPOR I RUMMET Man kan tage legetøj fra andre rum med på værkstedet Der mangler legetøj for de knap 3-årige X Ønske om en overraskelseskiste med ting der kan aktivere de mindste børn i tiden mellem bleskift og samling. Kan børnene f. eks. have deres ting stående fremme fra dag til dag? JA, f.eks. perlearbejder, lerting og malerier. 10. BØRNENES UDTRYK, TEGNINGER M.V.

15 Fornyes jævnligt? Hænger i øjenhøjde? 11.INDEKLIMA Temperatur, luftforhold 12. GENERELT - rummet lever op til a) de vigtigste funktioner - set fra børneperspektiv Som regel I orden. Vi er gode til at lufte ud, og der er ventilationsanlæg. Ja x Der mangler gardin i loftsvinduet. Dryp v. kraftige regnskyl. Der mangler ting i børnehøjde x X b) de pædagogiske værdier og funktioner for rummet - set fra voksenperspektiv Ja Rummet er dog ikke optimalt som soverum for de små. x Et udendørs soveshelter står på ønskesedlen B4. TOILETRUM I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN KOMMENTARER Toiletter i børnehøjde Der er 3 store og 1 lille børnetoilet. Det lille toilet kommer let til at løbe x Der er desuden børne-toiletsæder, potter og skamler. Håndvask Pusleforhold Der findes et hæve/ sænke puslebord Der bør installeres vandhaner med automatisk tænd/sluk funktion Der mangler håndbruser og lys ved puslebordet. Håndvasken bruges til snavsede vaskeklude ved bleskift.. x x Der er for nyligt skiftet system mht. papir-håndklæder, som gør det lettere for børnene samt sparer papir. Der er ikke plads til bruseinstallationer. Pladsen er trang når puslebordet er nede.

16 DET PSYKISKE BØRNEMILJØ KORTLÆGNING Det psykiske børnemiljø er afgørende for børnenes udvikling. For at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser bygger Den Frie Børnehave Lærkehuset sin pædagogiske praksis på følgende værdier: - Tryghed - Omsorg - Nærvær - Rummelighed - Deltagelse og medleven - Fællesskab Selvværd De voksne i børnehaven arbejder med respekt og empati for barnet for at øge dets kendskab til sig selv, ved f.eks. at læse barnets signaler, lytte opmærksomt og hjælpe med at sætte ord på følelser. Børnehaven styrker barnets selvfølelse ved at give det udfordringer og hjælpe det til at blive selvhjulpen. Venskaber Vi støtter barnet i at skabe tætte relationer til andre børn, og giver dermed mulighed for, at venskaber kan opstå. Børnehavens struktur, med mindre basisgrupper og faste voksne, giver tryghed, nærhed, overskuelighed og plads til det enkelte barn. Funktionsopdelingen giver barnet mulighed for selvstændigt at knytte venskaber på tværs af grupper, alder og køn. Selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber I børnehaven tror vi på, at børn søger tilhørsforhold. Fællesskab giver meningsfuldhed. For at indgå i et fællesskab er det nødvendigt at få positive relationer til børn/ voksne. Relationerne mellem børn og medarbejdere skal være præget af gensidig respekt, tryghed, nærhed og tillid. Hos os er børnene medbestemmende i forhold til, hvem de vil lege med, hvor de vil lege osv. Barnet knytter sin identitetsoplevelse til et individ - en ven - og til gruppen (citater fra Lærkehusets Pædagogiske Læreplan) BESKRIVELSE OG VURDERING Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene har det med hinanden og med de voksne. Det handler om konstruktiv gruppedynamik uden mobning og eksklusion fra fællesskabet. Vi har derfor spurgt børnene på forskellige måder. En af dem har været at lave venskabsskemaer for hvert barn i de tre basisgrupper. Her bliver barnet spurgt, om det har én eller flere bedste ven/ner, og hvem det ellers leger med i hverdagen. Alle børn svarer, at de har mindst én særlig god ven, samt andre legekammerater. Enkelte børn nævner kun én ven, mindre børn nævner somme tider en ældre søskende, der også går i børnehaven. For nogle af de mindste børns vedkommende kan det være vanskeligt for voksne at definere venskabsrelationer, da børnene fortsat mest leger parallelt. De viser sig imidlertid at være meget bevidste om, hvem de helst vil lege ved siden af. Venskaber, der er etableret i børnehaven, viser sig i mange tilfælde at vare ved - også selv om et barn flytter, eller vennerne kommer på forskellige skoler. Der er desuden foretaget en række børneinterviews af børnehavens ældste børn. Nogle har svaret på

17 spørgeskemaet Hvordan har du det i Børnehaven, andre har udfyldt det interaktive computerinterview Det talende Spørgeskema Det talende spørgeskema 15 besvarelser, 6 piger, 9 drenge alle børn Ja, tit Nogle gange Nej t Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? 33 % 26 % 40 % Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? 26 % 46 % 26 % Kan du lide at være ude på legepladsen? 80 % 13 % 6 % Driller du de andre børn i børnehaven? 0 % 53 % 46 % Hjælper de voksne, hvis der er nogen der driller? 73 % 20 % 6 % Kan du lide at lege i puderummet? 100 % 0 % 0 % Kan du lide at lege alene i børnehaven? 46 % 13 % 40 % Har du en god ven i børnehaven? 100 % 0 % 0 % Leger du spændende og sjove ting i børnehaven? 100 % 0 % 0 % Kan du lide at være på tur med børnehaven? 86 % 6 % 6 % Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? 100 % 0 % 0 % Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? 93 % 6 % 0 % Er der rart at være i børnehaven? 93 % 6 % 0 % 2007 Kram Consult - / Udviklingsforum - Analyse af besvarelserne i Det talende spørgeskema. Af besvarelserne kan vi se, at samtlige børn giver udtryk for at have venner, samt at de leger spændende og sjove ting i børnehaven. Puderummet er det foretrukne legested for alle. Alle oplever også, at de voksne er søde ved børnene. Men personalet må fortsat dygtiggøre sig i en anerkendende tilgang til børnene for at mindske antallet af børn, der føler sig skældt ud. Der er ligeledes behov for en vedholdende indsats for at undgå, at 1/3 af børnene føler, at de ofte bliver drillet af de andre. Det skal dog her tilføjes, at små børn ofte oplever mindre uoverensstemmelser med andre børn som at blive drillet, mens de større børn har en mere nuanceret tilgang: En 5 årig dreng kommer grædende og fortæller, at han er blevet slået i hovedet med en plasticskovl af en 3-årig: - Hvorfor tror du, han gjorde det? - Han ville vel i kontakt med mig. Medtages i handleplan. DET ÆSTETISKE BØRNEMILJØ KORTLÆGNING

18 Handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene oplever børnehaven som et rart sted at være, samt oplever den som inspirerende, motiverende, udfordrende og behagelig. Konkret handler det æstetiske miljø om, hvordan indretning og udsmykning af bygninger, rum og legesteder kan indvirke på børns oplevelser og handlinger. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene får lyst til at udfolde sig. I Lærkehusets virksomhedsplan har vi beskrevet det således: I børnehaven er legen i fokus, og vi er opmærksomme på, at indretningen af de forskellige rum og legepladsen skal inspirere barnet og give det mulighed for at udvikle legen. Vi lægger vægt på, at barnet får tid/rum og ro til at lege med så få afbrydelser som muligt, og vi respekterer børns ret til at lege selv. Børnehaven skal tilbyde oplevelser og aktiviteter, der kan bidrage til at stimulere børnenes fantasi og kreativitet. I børnehaven er det vores mål at skabe inspirerende rammer, såvel indendørs som på legepladsen. Rammer, der kan bidrage til at fremme børnenes fantasi og kreativitet. Bl.a. kan rollelege få gode udviklingsbetingelser, hvis de forskellige rekvisitter er mangfoldige og af en ordentlig kvalitet. Desuden kan oplevelser og aktiviteter, i og udenfor børnehaven, medvirke til at udvide børnenes legerepertoire. Endvidere er det vores mål at stille materialer af god kvalitet til rådighed for børnene - ler, maling, træ, farver med mere. BØRNEINTERVIEW Tema: Hvad: Hvorfor: Hvor: Æstetisk Børnemiljø Undersøge hvordan børnene oplever det æstetiske miljø i børnehaven, og hvorledes dette påvirker dem. For at få ideer til ændringer, der kan forbedre det æstetiske børnemiljø. Inde og ude i børnehaven Lærkehuset, Ebeltoft. Hvem: De ældste børn i børnehaven ( 4-5 årige ) Hvordan: Kvalitativ interviewundersøgelse. Semistruktureret interviewform. INTERVIEW MED HENRIETTE, 5 år: 1) Hvordan føler du det i maven, når du kommer ind i børnehaven om morgenen? - En god følelse. Glad.

19 2) Synes du at børnehaven er et dejligt sted at være? - Ja, men jeg glæder mig også til at komme i skole 3) Hvad er pænt at kigge på i børnehaven? (Inde og ude). Hvorfor? - Toget på væggen i køkkenet er pænt. Børnehaven er pæn, fordi der er så mange ting. Der er lige tilpas med ting. 4) Hvad er dit bedste sted på legepladsen? Hvorfor? - Jeg vil helst være på gyngerne. 5) Hvad er dit bedste sted inde i børnehaven? Hvorfor? - Puderummet, fordi der er så mange puder. De er sjove at lege med, og man kan lave pudekamp. 7) Hvor går du hen når du er ked af det? Har du et bestemt sted? - I pandekagehuset. 8) Hvad er grimt i børnehaven? Hvorfor? - Bordene udenfor er grimme. De har ingen farver. Det ville være pænere hvis de var lyserøde og hvide, stribede, med Diddl på. Det kunne så være pigebordet. Drengebordet skulle være brunt og sort, stribet, med biler, bolde og drager på. - Gyngerne er også grimme, fordi de kun er sorte. Alligevel er de gode at gynge på. 9) Hvis du skulle gøre børnehaven rigtig pæn, hvad ville du så lave?

20 (Hvilke farver, hvilke møber, hvilken udsmykning, hvor skal de hænge, hvilket legetøj og hvor, hvilken indretning af rummene osv.) - Der skulle være et flot bord, et flot legehus... Jeg ville male det hele flottere. Og så skulle der være en stor gynge med hjerter og blomster, hvid og lyserød. - Børnenes tegninger skulle hænge højt oppe, så de små børn ikke kan nå dem. Der skulle males med røde, lyserøde, hvide og gule farver til pigerne og med brune, hvide, sorte og grønne farver til drengene. - Der skulle være stole og borde og en sofa til at læse bøger i. Bøger, det elsker jeg. Der skulle være "Marmelade Amalie", "Lille Sorte Sambo", "Peter Kanin", "Sofies Fødselsdag". Det er gode bøger. - Og jeg ville flytte tegneting, lim og den slags ind i Legerummet, fordi det er alt for langt væk, der hvor det er nu ( i værkstedet). Der er alt for langt at gå. I værkstedet skulle der så være legeting i stedet for. Det ville være godt. 10) Ville du gerne være med til at bestemme, hvordan børnehaven skal se ud? - Ja, så skulle der være blomster og hjerter over det hele. Og man skulle selv bestemme når man skulle gå hjem. INTERVIEW MED ELSE, DER LIGE ER FYLDT 5 ÅR 1) Hvordan føler du det i maven, når du kommer ind i børnehaven om morgenen? - Lidt genert, fordi jeg godt ville være blevet lidt hjemme. Een gang var jeg ked af at komme herhen. Jeg græd lige fra morgenstunden, fordi det var far, og ikke mor, der vækkede mig. Og så gad jeg næsten ikke snakke med de voksne i børnehaven.

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune 30. marts 2007 Børnemiljøvurdering Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel,

Læs mere

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave Der står i dagtilbudsloven, at børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det betyder, at børn i Danmark er sikret ret til at gå

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

Børnemiljø vurdering I Tranum LBO

Børnemiljø vurdering I Tranum LBO Børnemiljø vurdering I Tranum LBO Skovsgård Tranum Skole Hovedgaden 69, 9460 Brovst Hovednummer: 72 57 81 50 Skovsgaardtranum@jammerbugt.dk www.skovsgårdtranumskole.dk Skoleleder: René Neve Henriksen Direkte:

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Metode 3 Rundgangsskema til lokalevurdering 4 Sammenfatning af spørgeskemaerne 10 Konklusion 11 Handlingsplan 12 Børns kommentar 13 2 Indledning

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN, NØRLUNDVEJ 7, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, TLF:97175787. BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BMV - børnemiljøvurdering. 2009 På baggrund af regeringens krav om børnemiljøvurdering på børneinstitutionsområdet,

Læs mere

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs.

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. En dårlig dag er når vi er uvenner (Citat barn) En god dag er når jeg leger med mine venner i sandkassen.. (Citat barn) 1 Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering.

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Børnemiljø vurdering (BMV)

Børnemiljø vurdering (BMV) Børnemiljø vurdering (BMV) Indholdsfortegnelse Børnemiljø vurdering (BMV)...2 Loven:...2 Formål:...2 Retningslinjer for udarbejdelse:...2 Økonomi:...2 Ledelsen har ansvaret:...3 ARBEJDET I PRAKSIS:...3

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2016 6 1 02 Indhold Dagtilbudstermometertal for 2016 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV)

Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV) Vejledning til at vurdere Børne Miljøet (BMV) Lov om børnemiljø i dagtilbud Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2015 6 1 02 Indhold Termometertal for 2015 03 Fakta om datamaterialet 04 Repræsentativitet og reliabilitet 4 Børnenes syn på børnemiljøet

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

BØRNEMILJØVURDERING 2012

BØRNEMILJØVURDERING 2012 BØRNEMILJØVURDERING 2012 Børnehuset Mariehønen Vrensted Børnemiljøvurdering: D. 1. juli 2006 vedtog regeringen at indføre en børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Læreplaner. Dagplejen

Læreplaner. Dagplejen Læreplaner Dagplejen Marts 2012 Læreplaner og børnemiljø i dagplejen I Dagplejen arbejder vi med de 6 læreplanstemaer og børnemiljø i legestuegrupperne og hos den enkelte dagplejer. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn.

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn. RØDE SOL MAJ 2011 Børnemiljøvurdering af uderum / legepladsen. Røde sols uderum legepladsmiljø er skueplads for læring og træning af sociale færdigheder. Af denne grund er det også tit de ting/aktiviteter

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Børnemiljøvurdering Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Udarbejdet d.: Januar og februar 2007 af bestyrelsen og godkendt på personalemøde 7.2.2007 (Udfyldes elektronisk) 1 Det fysiske miljø Forhold

Læs mere

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven? 29 børn har besvaret spørgsmålene. Dato: marts 2014

Hvordan har du det i børnehaven? 29 børn har besvaret spørgsmålene. Dato: marts 2014 Hvordan har du det i børnehaven? 29 børn har besvaret spørgsmålene. Dato: marts 2014 Børnehaven 1. Kan du lide at gå i børnehave? 28 ja 1 nej fordi legkammerat ikke er her 2. Hvad er det bedste i din børnehave?

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Refleksionsskema for daginstitutioner

Refleksionsskema for daginstitutioner DCUM-vejledning a.x.x November 2012 Refleksionsskema for daginstitutioner Psykisk børnemiljø Alsidig personlig udvikling: 1 Oplever børnene genkendelige strukturer i hverdagen? Fx gennem morgenrutiner

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud 2014 Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2014 BØRNEMILJØTERMOMETERET 2014 Termometeret 1 Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2014 Udgivet:

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS 2013-2014 Dagtilbudsloven Ifølge Dagtilbudsloven skal Sundbrinkens Børnehus udarbejde pædagogiske læreplaner, der giver retning for

Læs mere

Overbliksrapport. Test-rapport. Termometeret

Overbliksrapport. Test-rapport. Termometeret Overbliksrapport Termometeret Rapportstatus Antal dagtilbud i rapporten 2... Dagtilbuddenes navne,... Antal reflektionsskemaer i rapporten 5... Refleksionsskemaernes navne Bæverne jan. 24, Grøn stue, Gul

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Spørgsmålene søges besvaret, ud fra et børneperspektiv /set fra børnehøjde). Forbedring er nødvendig

Spørgsmålene søges besvaret, ud fra et børneperspektiv /set fra børnehøjde). Forbedring er nødvendig Børnemiljøvurdering Ryeshave Børnehave maj 2012: Børnemiljøvurderingen vil blive offentliggjort ved opslag på vores hjemmeside. Spørgeskema udfyldt af: Personalet: Fysisk Hygiejneforhold ja Der er jævnligt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Børnehaven 44 børn 1. Kan du lide at gå i børnehave? Hvordan har du det i børnehaven? 44 børn svarer ja = 100 % 2. Har du det godt i din børnehave? 43 børn svarer ja og et barn nej =97,72 % 3. Hvad er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/ i Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven 3 8520 Lystrup D. 26/10-2013 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Hjerm Dagtilbud... Antal reflektionsskemaer i rapporten 3... Refleksionsskemaernes navne Blåbær Forår 214, Hindbær Forår 214, Tyttebær Forår 214... Dato

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2011-2012

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2011-2012 Skovsneglen Virksomhedsplan 2011-2012 INDHOLD Evaluering af 2010 3 Virksomhedens rammer 4 Organisation 4 Personale 4 Sygefravær 4 Indsatsområder 5 Baggrund og uddybning 7 Bilag 10 2 EVALUERING AF 2010

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er

Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er Et godt børnemiljø En børnemiljøvurdering, BMV, skal undersøge, dokumentere og udvikle dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Det fysiske

Læs mere

Program: Målet er at lave en kreativ handleplan for det udendørs børne- og voksenmiljø over 2 år

Program: Målet er at lave en kreativ handleplan for det udendørs børne- og voksenmiljø over 2 år I efteråret 2009 søgte vi uddannelses- og udviklingspuljen støtte til, udendørs kreativ børne- og voksenmiljø og blev imødekommet. Dette skal ses i lyset af vores fokus på det udendørs børnemiljø i forbindelse

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er Et godt børnemiljø En børnemiljøvurdering, BMV, skal undersøge, dokumentere og udvikle dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej

Læs mere

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER... LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...5 NATUR OG NATURFÆNOMENER...6 KROP OG BEVÆGELSE...7 SPROG...8 LÆREPLANER I HENHOLD

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Hvor vil du helst slappe af? 1.Sandkasse. 2.Boldbane. 3.Mudder køkken

Hvor vil du helst slappe af? 1.Sandkasse. 2.Boldbane. 3.Mudder køkken BørneInterview Solsikken 2009. Interviewne er foretaget blandt et udvalgt antal børn, i juni måned 2009, og vi i denne periode ligger midt i en BygOp periode, hvor huset ikke længere ligner sig selv. Billederne

Læs mere