Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843"

Transkript

1 Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf Børnemiljøvurdering 2010

2 INDHOLD: LOV OM BØRNEMILJØ VURDERINGENS FIRE FASER BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs rum - Beskrivelse og vurdering af udendørs rum b)- Kortlægning af indendørs rum - Beskrivelse og vurdering af indendørs rum B1. Legerummet B2. Køkkenet B3. Værkstedet B4. Toiletrum BØRNEHAVENS PSYKISKE MILJØ: - Kortlægning - Beskrivelse og vurdering BØRNEHAVENS ÆSTETISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs rum - Beskrivelse og vurdering af udendørs rum b)- Kortlægning af indendørs rum - Beskrivelse og vurdering af indendørs rum HANDLINGSPLAN - Fysisk miljø, udendørs og indendørs - Psykisk børnemiljø - Æstetisk miljø - hvem, hvad, hvornår OPFØLGNING - evaluering - fastsættelse af tidspunkt for revision af Børnemiljøvurderingen. Bilag: Planfoto af grunden og plantegning af børnehavens bygninger.

3 Billedet kan ikke vises. Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet er muligvis blevet beskadiget. Genstart beskadiget. Genstart computeren, og åbn computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og muligvis slette billedet og indsætte det igen. indsætte det igen. Dagtilbudsloven i uddrag med ændringer gældende fra 01. juli 2010 I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, Dagtilbudsloven, skal dagtilbud arbejde med børnemiljø, BM, i tilknytning til pædagogiske lærerplaner. For fritidshjem gælder andre regler. Her kan du læse, hvad der står om børnemiljø, BM, i Dagtilbudsloven. Dagtilbud til børn indtil skolestart Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. Formål for dagtilbud 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1) Alsidig personlig udvikling. 2) Sociale kompetencer. 3) Sproglig udvikling. 4) Krop og bevægelse. 5) Naturen og naturfænomener. 6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.

4 Stk. 5.. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Stk. 6. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller evalueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis kommunalbestyrelsens drøftelser efter 10, stk. 2, tilsiger dette. Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter, jf. 8, stk. 3 og 4, samt børnemiljøet, jf. 8, stk. 5, fører til opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt i 8, stk. 2. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 10. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner, jf. 9, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. Central evaluerings- og rådgivningsfunktion 18. Den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion for dagtilbud, der er tilknyttet Danmark Evalueringsinstitut, jf. lov om Danmarks Evalueringsinstitut, skal forestå systematisk indsamling, analyse og formidling af viden samt evaluering på dagtilbudsområdet. 18 a. Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Stk. 2. Dagtilbud og kommuner kan søge inspiration og vejledning vedrørende evaluering og kvalitetsudvikling hos den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion. Stk. 3. Den centrale evaluerings- og rådgivningsfunktion kan indhente de oplysninger fra kommuner og dagtilbud, der skønnes af betydning for evaluerings- og rådgivningsfunktionens opgaver. Kapitel 23 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v Loven træder i kraft den 1. august Lov nr. 485 af 7. juni 2006 om børnemiljø i dagtilbud ophæves Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Senest opdateret

5 BØRNEMILJØVURDERINGENS FIRE FASER 1. En kortlægning - hvad der skal beskrives i Lærkehusets børnemiljøvurdering. 2. En beskrivelse og vurdering af, hvilke dele af børnemiljøet, der er i orden, og hvilke, der skal ændres på. 3. En handlingsplan for, hvorledes der skal arbejdes videre med de velfungerende dele af børnemiljøet, samt rettes op på de problemer, der måtte være. Der skal defineres hvem, der udfører arbejdet, og hvornår. 4. En opfølgning. Der fastsættes et tidspunkt hvor man gennemgår, om handlingsplanen er ført ud i livet.

6 BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ a. UDERUMMET KORTLÆGNING Lærkehuset er centralt beliggende i Ebeltoft, tæt på Toftevangskolen, Skelhøjeskolen, idrætshal/svømmehal, boldbaner og bane til 400 meters løb (som også er en fortrinlig cykelbane til små børn). Desuden er der adgang til åbne naturområder, skove og enge, lige uden for døren, samt relativ kort afstand til havet. Børnehavens grundareal er på ca m2. Børnehavens grund er dels et skrånende, græsklædt terræn, dels et område bevokset med fyrreskov. Bygningerne er pavilloner af Lærketræ; der er flisebelægning hele vejen rundt om huset, samt et større fliseklædt område med borde og bænke, og hvor der kan cykles og sjippes. Uden for indgangsdørene til grupperummene er der små træterrasser; der er et bålsted, et udekøkken, to gynger, to sandkasseområder, et legehus, en vandtønde med slisker til vandlege, et multihus: pandekagehuset, hvor børnene kan samles eller søge læ i regnvejr. Der er anlagt en lille frugthave, og der er højbede til grøntsager, krydderurter og blomster. Der er desuden et cykelskur til tre- og tohjulede cykler, samt et værkstedsskur med en lille høvlebænk. Der er endvidere opsat fuglehuse samt fuglefoderbræt på legepladsen. Der er store sten at kravle på, og en træskulptur af en øgle, Firbenet, som børnene kan klatre på. BESKRIVELSE OG VURDERING Om uderummets betydning har Lærkehuset formuleret følgende i sin pædagogiske læreplan: Børnehaven ligger i et naturskønt område, og legepladsen er en stor naturgrund med høje træer, buske, huler, bålplads, sandkasse, gynger, urtehave med mere. På legepladsen er det muligt at opleve årstidernes skiften, at finde/lave sin egen hule, at klatre, cykle, iagttage firben, myrer, mariehøns og lytte til de mange fugle, der holder til hos os. Vi snakker om de forskellige arter, som kommer til vores foderbræt. Vi sår og planter i vores højbede og høster afgrøderne, som vi bl.a. bruger til bålmad. Børnehaven har prioriteret udeliv og -omgivelser højt. VURDERING af børnenes mulighed for at lege, lære, bevæge sig, opleve og eksperimenter i forhold til: I ORDEN BØR ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN KOMMENTAR 1. UNDERLAG a) forskellige materialer (sand, græs, fliser, træ) JA b) tilstand Sandkassens sand udskiftes hvert andet år. c) variation og udfordring - passende til at bevæge sig d) dræning - tørt, fugtigt, oversvømmet JA Ved regnskyl trænger vandet ind i cykelskuret X X Faldunderlaget løsnes jævnligt Der er etableret faskiner for at mindske pytterne ved regnskyl.

7 2. TERRÆN I ORDEN BØR ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN Variation, udfordring, lægger op til forskellige lege/aktiviteter JA terrænet er meget varieret og der kan eksperimenteres med elementerne KOMMENTAR 3. BEPLANTNING Variation, udfordring, børnevenlige planter, buske træer Mange klatretræer. Frugttræer, urtebede, blomster, m.v. mulighed for huler Der er invasive planter f.ex glansbladet hæg, samt giftige vilde planter, der bør fjernes løbende. X Børn og forældre har for nylig plantet 100 træer for at modvirke nedslidningen af legepladsen. 4. LÆ OG SKYGGE Mulighed for, at børnene kan søge læ og skygge JA, der er mange træer. Der sættes solsejl op på fliseområdet, og børnene kan gå ind, når solen er hård. Børnehaven har udarbejdet en solpolitik 5.UGENERTHED Mulighed for at lege alene eller uforstyrret JA. Der er gode muligheder for at lege uforstyrret og gå på opdagelse. 6.MOTORISKE MULIGHEDER Bevægelse uden at genere hinanden JA, der kan løbes, cykles, klatres i træer, sjippes, balancegang m.v. 7. MULIGHED FOR FORSKELLIGE TYPER LEG Gemmelege, boldlege, rollelege, regellege, sanglege m.v. JA, der er plads til såvel fysisk udfoldelse som stille fordybelse

8 8. LEGEREDSKABER Forskellige redskaber, mængde og variation Passende. Gynger, hængekøjer, firbenet, legehuset, sten og træer, vandbane. Vi bruger naturelementer som legetøj og - redskaber og har desuden adgang til mere traditionelle legepladser. 9. GENERELT a) Uderummet lever op til de vigtigste krav - set fra børnenes perspektiv JA. Man kan cykle og gynge, grave i sandkassen, løbe i skoven og lave muddersmat. Der er dog børn der gerne ville have en rutchebane b) - set ud fra de voksnes perspektiv JA. Legepladsen giver mulighed for at styrke motorik, fantasi og kreativitet, at bruge alle sanser og lære at værne om naturen. Der udføres årligt lovpligtigt sikkerhedscheck af en legepladsinspektør der vil påpege evt. risici, som i givet fald vil blive medtaget i handleplanen. Personale foretager rutinemæssige sikkerhedscheck af legeredskaber, og af hele udearealet. De voksne prioriterer ikke en rutchebane. B: INDERUMMETS FYSISKE BØRNEMILJØ KORTLÆGNING I denne første Børnemiljøvurdering har vi koncentreret os om en vurdering af de tre basisgrupperum, der samtidig er funktionsrum, samt børnetoiletterne: - Legerummet - Køkkenet/alrummet - Værkstedet Ud over disse rum har børnene mulighed for at lege i puderum, dukkerum og computerrum. Der er to garderober, og to toiletrum med i alt 4 børnetoiletter, heraf et lille toilet, samt et hæve/sænke puslebord til bleskift. ( Se bilag: Kort over børnehaven.) I den Pædagogiske læreplan skriver vi: Funktionerne i huset giver det enkelte barn mulighed for selv at vælge, hvor og hvad det vil beskæftige sig med. Husets indretning betyder, at huset udnyttes optimalt og at der er plads og rum til, at børnene i mindre grupper kan have deres egne uforstyrrede lege og oplevelser,

9 b1. LEGERUMMET BESKRIVELSE OG VURDERING I Legerummet er samlet diverse brætspil/terningespil såsom Ludo, Afrikas Stjerne, m.v. Der er desuden en togbane i træ, samt træklodser til en kuglebane. Der er også Duplo-klodser, et piratskib, et dukkehus, en ridderborg, samt en hjørnesofa med sofabord, hvor man kan få læst bøger op eller spille på sin medbragte gameboy eller Nintendo (spillemaskiner kun på fredage). Der er også en CD-spiller, hvor man kan høre musik, og tæpper, som man kan bygge huler af. På gulvet er der flere små, bløde tæpper, samt områder med åben gulvplads. I legerummet har hvert barn en skuffe, hvori man kan gemme igangværende arbejder, f.eks. sytøj, udklip og tegninger. Fra legerummet er der adgang til et puderum, hvor børnene kan lege uforstyrret i mindre grupper, bygge huler og tumle sig med kammerater. HVORDAN VURDERER VI BØRNENES MULIGHEDER FOR AT LEGE, LÆRE, BEVÆGE SIG, OPLEVE OG FØLE SIG TRYGGE I FORHOLD TIL: 1. MATERIALER Karakter, overflade, farver 2. FORBINDELSEN TIL ANDRE RUM Flow, trafik, sammenhæng 3. UDNYTTELSE AF PLADS TIL RÅDIGHED Fleksibel mulighed for at skifte mellem mange forskellige aktiviteter I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN Farver, tæpper og gardiner skaber hygge. Tæpperne dæmper lyden. Der er adgang til puderummet hvor børnene kan lege privat - men alligevel under opsyn Tingene er flytbare - der bliver flyttet på møbler og funktioner alt efter børnegruppens behov. Puderummet bliver varmt i sommertiden. KOMMENTAR Gode lysforhold, Mange lysindfald Behageligt, støjdæmpende lys. Fordi puderummet bliver varmt benyttes det ikke så meget om sommeren. Ved udskiftning købes stole, der kan stables. Der ER hjul under klodsekasser og skuffemøbel. 4. MULIGHED FOR AFGRÆNSEDE LEGERUM

10 Som det er muligt at lege uforstyrret i Der er mulighed for at lave små rum i det store rum 5. MØBLER I FORHOLD TIL GULVPLADS Balancen mellem mængden af frit gulvareal og antallet af møbler Fin gulvplads til store armbevægelser Borde og stole fylder meget i rummet Borde og stole placeres ud til væggen så de fylder mindst muligt. Sofaen er svær at flytte. 6: STOLE OG BORDE I passende højde for alle aldersgrupper 7. HYLDER OG REOLER De yngste har svært ved at kravle op og ned af stolene Der bør anskaffes små stole & borde. Indtil da eksperimentes med sofabord og enkelte små stole. P.t. er der ikke råd til møbelkøb. I en højde så alle aldersgrupper kan nå ønsket legetøj og materialer Ja, der er mange ting i børnehøjde og udvalgte ting i voksenhøjde 8. MANGE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AKTIVITETER - for børn i forskellige aldre og med forskellige interesser Mange muligheder for konstruktionslege, duplo, tog- og kuglebane m.v. 9. BØRNENES SPOR I RUMMET Kan børnene f. eks. have deres ting stående fremme fra dag til dag? Det kan de og det gør de. Børnene har hver deres skuffe til at gemme ting i. De voksne skal introducere børnene til at bruge skufferne. 10. BØRNENES UDTRYK, TEGNINGER M.V. Fornyes jævnligt? Hænger i øjenhøjde? Ja. Også fotos i øjenhøjde. 11.INDEKLIMA Temperatur, luftforhold Fint, rummet er dejlig køligt. Der er ventilationsanlæg. Puderummet bliver meget varmt Der er plantet træer udenfor puderummet.

11 12. GENERELT lever rummet op til a) de vigtigste funktioner - set fra børneperspektiv Ja, legerum til uforstyrrede lege. Både ro til fordybelse og aktiviteter med mange deltagere. b) de pædagogiske værdier og funktioner for rummet - set fra voksenperspektiv Ja, rummet kan ændres til et bevægelsesrum - og indrettes i små funktionsrum, b2. KØKKENET HVORDAN VURDERER VI BØRNENES MULIGHEDER FOR AT LEGE, LÆRE, BEVÆGE SIG, OPLEVE OG FØLE SIG TRYGGE I FORHOLD TIL: 1. MATERIALER Karakter, overflade, farver 2. FORBINDELSEN TIL ANDRE RUM Flow, trafik, sammenhæng 3. UDNYTTELSE AF PLADS TIL RÅDIGHED Fleksibel mulighed for at skifte mellem mange forskellige aktiviteter 4. MULIGHED FOR AFGRÆNSEDE LEGERUM I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN Linoleumsgulv, træborde og - taburetter, bløde gulvtæpper Køkkenet er gennemgangsrum (husets hjerte) Madpakkespisning, puslespil o.a. finmotoriske aktiviteter, biler og legedyr Gennemgang kan virke forstyrrende på gruppeaktiviteter. Procedure omkring trafik før samling. KOMMENTAR Der er for nyligt udskiftet en bordplade i køkken, samt opsat nye lamper. Spisning er en vigtig aktivitet dagen igennem

12 Som det er muligt at lege uforstyrret i 5. MØBLER I FORHOLD TIL GULVPLADS Balancen mellem mængden af frit gulvareal og antallet af møbler V, hj,a, møbler og tæpper laves et par legerum OK, møblerne fylder dog en del, da køkkenet er et spiserum. 6: STOLE OG BORDE I passende højde for alle aldersgrupper Passende for gruppen af store børn, som p.t. bruger køkkenet som grupperum Der er forhøjninger ved køkkenbordene, så børnene kan deltage i madlavning. 7. HYLDER OG REOLER I en højde så alle aldersgrupper kan nå ønsket legetøj og materialer Børnene kan nå alle spil, og de fleste dyr og biler. Nogle bondegårde og garager skal ned med voksenhjælp. 8. MANGE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AKTIVITETER - for børn i forskellige aldre og med forskellige interesser 9. BØRNENES SPOR I RUMMET Kan børnene f. eks. have deres ting stående fremme fra dag til dag? Ja Ja, som regel, og man har en skuffe til egne ting Børnene har indført at de ældste børn skal have deres skuffe øverst og de mindste deres nederst. 10. BØRNENES UDTRYK, TEGNINGER M.V. Fornyes jævnligt? Hænger i øjenhøjde? 11.INDEKLIMA Ja. Nogle - ikke alle - hænger i øjenhøjde, andre hænger så de ses fra spisebordet

13 Temperatur, luftforhold 12. GENERELT - rummet lever op til a) de vigtigste funktioner - set fra børneperspektiv b) de pædagogiske værdier og funktioner for rummet - set fra voksenperspektiv Som regel OK. Der er ventilations Anlæg Ja, et hyggeligt samlingssted, hvor man kan spise og lege. Ja, mødepunkt for børn, forældre og personale, madlavning og fælles aktiviteter. Vi er desuden gode til at lufte ud ved at åbne vinduer og døre. B3. VÆRKSTEDET HVORDAN VURDERER VI BØRNENES MULIGHEDER FOR AT LEGE, LÆRE, BEVÆGE SIG, OPLEVE OG FØLE SIG TRYGGE I FORHOLD TIL: 1. MATERIALER Karakter, overflade, farver 2. FORBINDELSEN TIL ANDRE RUM Flow, trafik, sammenhæng I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN JA Generelt, ja. Men da rummet benyttes som soverum er der begrænset adgang til værktøj og materialer KOMMENTAR Der er ønske om - på længere sigt at få bygget et udendørs soveshelter. P.t. er der ikke penge hertil. 3. UDNYTTELSE AF PLADS TIL RÅDIGHED

14 Fleksibel mulighed for at skifte mellem mange forskellige aktiviteter JA Nylig ommøblering har givet bedre muligheder for aktive udfoldelser 4. MULIGHED FOR AFGRÆNSEDE LEGERUM Som det er muligt at lege uforstyrret i Ja, i det tilstødende dukkerum. Rummet kan også afskærmes med store stykker stof. 5. MØBLER I FORHOLD TIL GULVPLADS Balancen mellem mængden af frit gulvareal og antallet af møbler JA OK efter nylig ommøblering 6: STOLE OG BORDE I passende højde for alle aldersgrupper Stole og borde er for høje til de mindste børn X Der bør anskaffes små stole og borde 7. HYLDER OG REOLER I en højde så alle aldersgrupper kan nå ønsket legetøj og materialer Der bør være mere legetøj i børnehøjde X 8. MANGE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AKTIVITETER - for børn i forskellige aldre og med forskellige interesser 9. BØRNENES SPOR I RUMMET Man kan tage legetøj fra andre rum med på værkstedet Der mangler legetøj for de knap 3-årige X Ønske om en overraskelseskiste med ting der kan aktivere de mindste børn i tiden mellem bleskift og samling. Kan børnene f. eks. have deres ting stående fremme fra dag til dag? JA, f.eks. perlearbejder, lerting og malerier. 10. BØRNENES UDTRYK, TEGNINGER M.V.

15 Fornyes jævnligt? Hænger i øjenhøjde? 11.INDEKLIMA Temperatur, luftforhold 12. GENERELT - rummet lever op til a) de vigtigste funktioner - set fra børneperspektiv Som regel I orden. Vi er gode til at lufte ud, og der er ventilationsanlæg. Ja x Der mangler gardin i loftsvinduet. Dryp v. kraftige regnskyl. Der mangler ting i børnehøjde x X b) de pædagogiske værdier og funktioner for rummet - set fra voksenperspektiv Ja Rummet er dog ikke optimalt som soverum for de små. x Et udendørs soveshelter står på ønskesedlen B4. TOILETRUM I ORDEN SKAL ÆNDRES MEDTAGES I HANDLEPLAN KOMMENTARER Toiletter i børnehøjde Der er 3 store og 1 lille børnetoilet. Det lille toilet kommer let til at løbe x Der er desuden børne-toiletsæder, potter og skamler. Håndvask Pusleforhold Der findes et hæve/ sænke puslebord Der bør installeres vandhaner med automatisk tænd/sluk funktion Der mangler håndbruser og lys ved puslebordet. Håndvasken bruges til snavsede vaskeklude ved bleskift.. x x Der er for nyligt skiftet system mht. papir-håndklæder, som gør det lettere for børnene samt sparer papir. Der er ikke plads til bruseinstallationer. Pladsen er trang når puslebordet er nede.

16 DET PSYKISKE BØRNEMILJØ KORTLÆGNING Det psykiske børnemiljø er afgørende for børnenes udvikling. For at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser bygger Den Frie Børnehave Lærkehuset sin pædagogiske praksis på følgende værdier: - Tryghed - Omsorg - Nærvær - Rummelighed - Deltagelse og medleven - Fællesskab Selvværd De voksne i børnehaven arbejder med respekt og empati for barnet for at øge dets kendskab til sig selv, ved f.eks. at læse barnets signaler, lytte opmærksomt og hjælpe med at sætte ord på følelser. Børnehaven styrker barnets selvfølelse ved at give det udfordringer og hjælpe det til at blive selvhjulpen. Venskaber Vi støtter barnet i at skabe tætte relationer til andre børn, og giver dermed mulighed for, at venskaber kan opstå. Børnehavens struktur, med mindre basisgrupper og faste voksne, giver tryghed, nærhed, overskuelighed og plads til det enkelte barn. Funktionsopdelingen giver barnet mulighed for selvstændigt at knytte venskaber på tværs af grupper, alder og køn. Selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber I børnehaven tror vi på, at børn søger tilhørsforhold. Fællesskab giver meningsfuldhed. For at indgå i et fællesskab er det nødvendigt at få positive relationer til børn/ voksne. Relationerne mellem børn og medarbejdere skal være præget af gensidig respekt, tryghed, nærhed og tillid. Hos os er børnene medbestemmende i forhold til, hvem de vil lege med, hvor de vil lege osv. Barnet knytter sin identitetsoplevelse til et individ - en ven - og til gruppen (citater fra Lærkehusets Pædagogiske Læreplan) BESKRIVELSE OG VURDERING Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene har det med hinanden og med de voksne. Det handler om konstruktiv gruppedynamik uden mobning og eksklusion fra fællesskabet. Vi har derfor spurgt børnene på forskellige måder. En af dem har været at lave venskabsskemaer for hvert barn i de tre basisgrupper. Her bliver barnet spurgt, om det har én eller flere bedste ven/ner, og hvem det ellers leger med i hverdagen. Alle børn svarer, at de har mindst én særlig god ven, samt andre legekammerater. Enkelte børn nævner kun én ven, mindre børn nævner somme tider en ældre søskende, der også går i børnehaven. For nogle af de mindste børns vedkommende kan det være vanskeligt for voksne at definere venskabsrelationer, da børnene fortsat mest leger parallelt. De viser sig imidlertid at være meget bevidste om, hvem de helst vil lege ved siden af. Venskaber, der er etableret i børnehaven, viser sig i mange tilfælde at vare ved - også selv om et barn flytter, eller vennerne kommer på forskellige skoler. Der er desuden foretaget en række børneinterviews af børnehavens ældste børn. Nogle har svaret på

17 spørgeskemaet Hvordan har du det i Børnehaven, andre har udfyldt det interaktive computerinterview Det talende Spørgeskema Det talende spørgeskema 15 besvarelser, 6 piger, 9 drenge alle børn Ja, tit Nogle gange Nej t Bliver du drillet af de andre børn i børnehaven? 33 % 26 % 40 % Bliver du skældt ud af de voksne i børnehaven? 26 % 46 % 26 % Kan du lide at være ude på legepladsen? 80 % 13 % 6 % Driller du de andre børn i børnehaven? 0 % 53 % 46 % Hjælper de voksne, hvis der er nogen der driller? 73 % 20 % 6 % Kan du lide at lege i puderummet? 100 % 0 % 0 % Kan du lide at lege alene i børnehaven? 46 % 13 % 40 % Har du en god ven i børnehaven? 100 % 0 % 0 % Leger du spændende og sjove ting i børnehaven? 100 % 0 % 0 % Kan du lide at være på tur med børnehaven? 86 % 6 % 6 % Synes du, at de voksne er søde ved børnene i børnehaven? 100 % 0 % 0 % Kan du finde det legetøj, du gerne vil lege med i børnehaven? 93 % 6 % 0 % Er der rart at være i børnehaven? 93 % 6 % 0 % 2007 Kram Consult - / Udviklingsforum - Analyse af besvarelserne i Det talende spørgeskema. Af besvarelserne kan vi se, at samtlige børn giver udtryk for at have venner, samt at de leger spændende og sjove ting i børnehaven. Puderummet er det foretrukne legested for alle. Alle oplever også, at de voksne er søde ved børnene. Men personalet må fortsat dygtiggøre sig i en anerkendende tilgang til børnene for at mindske antallet af børn, der føler sig skældt ud. Der er ligeledes behov for en vedholdende indsats for at undgå, at 1/3 af børnene føler, at de ofte bliver drillet af de andre. Det skal dog her tilføjes, at små børn ofte oplever mindre uoverensstemmelser med andre børn som at blive drillet, mens de større børn har en mere nuanceret tilgang: En 5 årig dreng kommer grædende og fortæller, at han er blevet slået i hovedet med en plasticskovl af en 3-årig: - Hvorfor tror du, han gjorde det? - Han ville vel i kontakt med mig. Medtages i handleplan. DET ÆSTETISKE BØRNEMILJØ KORTLÆGNING

18 Handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene oplever børnehaven som et rart sted at være, samt oplever den som inspirerende, motiverende, udfordrende og behagelig. Konkret handler det æstetiske miljø om, hvordan indretning og udsmykning af bygninger, rum og legesteder kan indvirke på børns oplevelser og handlinger. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene får lyst til at udfolde sig. I Lærkehusets virksomhedsplan har vi beskrevet det således: I børnehaven er legen i fokus, og vi er opmærksomme på, at indretningen af de forskellige rum og legepladsen skal inspirere barnet og give det mulighed for at udvikle legen. Vi lægger vægt på, at barnet får tid/rum og ro til at lege med så få afbrydelser som muligt, og vi respekterer børns ret til at lege selv. Børnehaven skal tilbyde oplevelser og aktiviteter, der kan bidrage til at stimulere børnenes fantasi og kreativitet. I børnehaven er det vores mål at skabe inspirerende rammer, såvel indendørs som på legepladsen. Rammer, der kan bidrage til at fremme børnenes fantasi og kreativitet. Bl.a. kan rollelege få gode udviklingsbetingelser, hvis de forskellige rekvisitter er mangfoldige og af en ordentlig kvalitet. Desuden kan oplevelser og aktiviteter, i og udenfor børnehaven, medvirke til at udvide børnenes legerepertoire. Endvidere er det vores mål at stille materialer af god kvalitet til rådighed for børnene - ler, maling, træ, farver med mere. BØRNEINTERVIEW Tema: Hvad: Hvorfor: Hvor: Æstetisk Børnemiljø Undersøge hvordan børnene oplever det æstetiske miljø i børnehaven, og hvorledes dette påvirker dem. For at få ideer til ændringer, der kan forbedre det æstetiske børnemiljø. Inde og ude i børnehaven Lærkehuset, Ebeltoft. Hvem: De ældste børn i børnehaven ( 4-5 årige ) Hvordan: Kvalitativ interviewundersøgelse. Semistruktureret interviewform. INTERVIEW MED HENRIETTE, 5 år: 1) Hvordan føler du det i maven, når du kommer ind i børnehaven om morgenen? - En god følelse. Glad.

19 2) Synes du at børnehaven er et dejligt sted at være? - Ja, men jeg glæder mig også til at komme i skole 3) Hvad er pænt at kigge på i børnehaven? (Inde og ude). Hvorfor? - Toget på væggen i køkkenet er pænt. Børnehaven er pæn, fordi der er så mange ting. Der er lige tilpas med ting. 4) Hvad er dit bedste sted på legepladsen? Hvorfor? - Jeg vil helst være på gyngerne. 5) Hvad er dit bedste sted inde i børnehaven? Hvorfor? - Puderummet, fordi der er så mange puder. De er sjove at lege med, og man kan lave pudekamp. 7) Hvor går du hen når du er ked af det? Har du et bestemt sted? - I pandekagehuset. 8) Hvad er grimt i børnehaven? Hvorfor? - Bordene udenfor er grimme. De har ingen farver. Det ville være pænere hvis de var lyserøde og hvide, stribede, med Diddl på. Det kunne så være pigebordet. Drengebordet skulle være brunt og sort, stribet, med biler, bolde og drager på. - Gyngerne er også grimme, fordi de kun er sorte. Alligevel er de gode at gynge på. 9) Hvis du skulle gøre børnehaven rigtig pæn, hvad ville du så lave?

20 (Hvilke farver, hvilke møber, hvilken udsmykning, hvor skal de hænge, hvilket legetøj og hvor, hvilken indretning af rummene osv.) - Der skulle være et flot bord, et flot legehus... Jeg ville male det hele flottere. Og så skulle der være en stor gynge med hjerter og blomster, hvid og lyserød. - Børnenes tegninger skulle hænge højt oppe, så de små børn ikke kan nå dem. Der skulle males med røde, lyserøde, hvide og gule farver til pigerne og med brune, hvide, sorte og grønne farver til drengene. - Der skulle være stole og borde og en sofa til at læse bøger i. Bøger, det elsker jeg. Der skulle være "Marmelade Amalie", "Lille Sorte Sambo", "Peter Kanin", "Sofies Fødselsdag". Det er gode bøger. - Og jeg ville flytte tegneting, lim og den slags ind i Legerummet, fordi det er alt for langt væk, der hvor det er nu ( i værkstedet). Der er alt for langt at gå. I værkstedet skulle der så være legeting i stedet for. Det ville være godt. 10) Ville du gerne være med til at bestemme, hvordan børnehaven skal se ud? - Ja, så skulle der være blomster og hjerter over det hele. Og man skulle selv bestemme når man skulle gå hjem. INTERVIEW MED ELSE, DER LIGE ER FYLDT 5 ÅR 1) Hvordan føler du det i maven, når du kommer ind i børnehaven om morgenen? - Lidt genert, fordi jeg godt ville være blevet lidt hjemme. Een gang var jeg ked af at komme herhen. Jeg græd lige fra morgenstunden, fordi det var far, og ikke mor, der vækkede mig. Og så gad jeg næsten ikke snakke med de voksne i børnehaven.

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012 BMV Børnemiljøvurdering Børnehaven Kollegieparken. 2012 Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Temaplanche 1 - På stuen

Temaplanche 1 - På stuen Temaplanche 1 - På stuen Fald-, kontakt- og klemskader indendørs Formål: Planchen lægger særligt op til en snak om bevægelsesformer indendørs, og hvordan møbler og andre større redskaber bruges til leg.

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv?

Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Naturen er, hvor man lever og oplever noget Mathias 0.b. Hvorfor skal børn ud i naturen og hvad siger børn selv til natur og udeliv? Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv, at natur og udeliv er afgørende

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD RAMME FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD I KOLDING KOMMUNE FORORD Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner blev sidst revideret i 2011. Siden 2011 er der imidlertid sket en række

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole. Aalborg kommune

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole. Aalborg kommune UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole Aalborg kommune Dato:6-2-2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: februar 2017 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere