I Al lovgivende magt, som heri indrømmes, skal overdrages til en kongres for De forenede Stater, bestående af et senat og et repræsentanthus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Al lovgivende magt, som heri indrømmes, skal overdrages til en kongres for De forenede Stater, bestående af et senat og et repræsentanthus."

Transkript

1 U.S. Constituion Dansk Nøgledokumenter i USAs historie Forfatningen USA's forfatning, 1787 Vi, De forenede Staters folk, vedtager og opretter denne forfatning for De forenede Stater for at skabe en mere fuldkommen union, grundlægge retfærdighed, sikre indre ro, sørge for det fælles forsvar, fremme almenvellet og sikre frihedens velsignelser for os selv og vore efterkommere. 1. AFSNIT I Al lovgivende magt, som heri indrømmes, skal overdrages til en kongres for De forenede Stater, bestående af et senat og et repræsentanthus. II 1. Repræsentanthuset skal bestå af medlemmer, der vælges hvert andet år af de respektive staters befolkning, og vælgerne i hver stat skal have de kvalifikationer, der kræves af vælgere til den talrigeste gren af statens lovgivningsmagt. 2. Ingen kan blive medlem af repræsentanthuset uden at være fyldt 25 år, have været amerikansk statsborger i mindst syv år og, på tidspunktet for valget, bo i den stat, hvor han vælges. 3. (Repræsentanthusmedlemmer og direkte skatter skal fordeles mellem staterne, der måtte indgå i unionen, efter deres respektive folketal. Dette udregnes ved til det samlede antal frie personer indbefattet personer bundet til tjeneste i et vist åremål, men fraregnet de ikke-beskattede indianere at lægge tre femtedele af alle de øvrige personer.) Optællingen skal finde sted inden tre år efter de første møde i De forenede Staters kongres og inden for

2 hvert efterfølgende tiår på en måde, som kongressen fastsætter ved lov. Antallet af repræsentanthusmedlemmer må ikke overskride ét for hver , men hver stat skal have mindst ét medlem; og indtil en optælling er gennemført, skal staten New Hampshire have adgang til at vælge tre, Massachusetts otte, Rhode Island og Providence Plantations én, Connecticut fem, New York seks, New Jersey fire, Pennsylvania otte, Delaware én, Maryland seks, Virginia ti, North Carolina fem, South Carolina fem og Georgia tre. 4. Når pladser bliver ledige i nogen stats repræsentation, skal statens udøvende myndighed udskrive valg for at de ledige poster kan besættes. 5. Repræsentanthuset skat vælge sin formand og øvrige embedsmænd og skal alene have myndighed til at rejse rigsretsanklage. III 1. De forenede Staters senat skal bestå af to senatorer fra hver stat, valgt af dennes lovgivningsmagt for en periode af seks år; hver senator har én stemme. 2. Så snart de er trådt sammen efter de første valg, skal de opdeles så ligeligt som muligt i tre grupper. Senatspladserne i den første gruppe skal blive ledige efter udløbet af det andet år, i den anden gruppe efter udløbet af det fjerde år og i den tredje gruppe efter udløbet af det sjette år, således at en tredjedel er på valg hvert andet år; og hvis pladser bliver ledige ved tilbagetræden eller på anden måde, mens lovgivningsmagten i en stat ikke er samlet, må statens udøvende myndighed foretage midlertidige udnævnelser, indtil det næste møde afholdes af lovgivningsmagten, som der. efter skal besætte sådanne ledige pladser. 3. Ingen person kan blive senator, medmindre vedkommende er fyldt 30 år, har været amerikansk statsborger i mindst ni år og, på tidspunktet for valget, er indbygger i den stat, hvori han er opstillet. 4. De forenede Staters vicepræsident skat være formand for senatet, men skal ikke kunne afgive nogen stemme, undtagen når stemmerne står lige. 5. Senatet skal vælger sine øvrige embedsmand, herunder også en midlertidig formand i vicepræsidentens fravær, eller når han varetager embedet som De forenede Staters præsident. 6. Senatet skal alene besidde myndighed til at behandle alle rigsretsanklager. Når det samles med dette formål for øje skal senatorerne være under ed eller have aflagt erklæring på tro og love. Når en sag føres mod De forenede Staters præsident, skal det ske under forsæde af højesterets formand. Ingen person skal erklæres for skyldig uden samtykke fra to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer. 7. Dommen i en rigsretssag må ikke strække sig videre end til, at vedkommende fjernes fra sit embede og erklæres uegnet til at beklæde og nyde nogen ærespost, noget tillidshverv eller lønnet embede i De forenede Stater. Men den dømte skal kunne drages til ansvar ved tiltale, retssag,

3 domfældelse og straf efter loven. IV 1. Tid, sted og metode til valg af senatorer og repræsentanthusmedlemmer skal fastsattes i hver stat af dennes lovgivningsmagt, men kongressen kan på ethvert tidspunkt ved lov fastsatte eller ændre sådanne bestemmelser, undtagen med hensyn til stederne for valg af senatorer. 2. Kongressen skal træde sammen mindst én gang om året, og denne samling skal finde sted på den første mandag i december, medmindre kongressen ved lov fastsætter en anden dato. V 1. Hvert kammer skal være dommer over sine egne medlemmers valg, stemmeresultater og kvalifikationer, og i hvert kammer skat et flertal udgøre en beslutningsdygtig gruppe, som udfører arbejdet; men et mindre antal kan udsætte mødet fra dag til dag og bemyndiges til at tvinge fraværende medlemmer til at indfinde sig på en måde og under et strafansvar, som hvert kammer bestemmer. 2. Hvert kammer kan bestemme reglerne for sin forretningsorden, straffe sine medlemmer for brud på god orden og med to tredjedeles flertal udstøde et medlem. 3. Hvert kammer skal føre en forhandlingsprotokol og fra tid til anden offentliggøre dens indhold, dog med undtagelse af afsnit, som efter medlemmernes opfattelse bør hemmeligholdes; medlemmernes ja- og nejstemmer, ved navneopråb, til ethvert spørgsmål i et af kamrene skal indføres i protokollen, hvis en femtedel af de tilstedeværende ønsker det. 4. Ingen af de to kamre må under en kongressamling uden samtykke fra det andet udsætte møder i mere end tre dage eller forlægge dem til noget andet sted end det, hvor de to kamre har til huse. VI 1. Senatorer og repræsentanthusmedlemmer skal for deres indsats modtage et vederlag, der fastsattes ved lov, og som udbetales af statskassen. De skal i alle tilfælde med undtagelse af højforræderi, forbrydelser og brud på freden være beskyttet af immunitet mod arrestation, mens de sidder i møde i de respektive kamre og på vej til eller fra et sådant møde; og de skal ikke drages til ansvar for nogen tale eller debat i kamrene på noget andet sted. 2. Ingen senator og intet repræsentanthusmedlem må i den periode, for hvilken han er valgt, udpeges til noget borgerligt embede under De forenede Staters myndighed, der er blevet oprettet, eller hvis løn er blevet forøget i dette tidsrum; og ingen person, der beklæder noget embede i De forenede Stater, må være medlem af nogen af kamrene i sin embedsperiode. VII

4 1. Alle lovforslag om tilvejebringelse af indtægter til statskassen skal først fremsattes i repræsentanthuset, men senatet kan stille eller tilslutte sig ændringsforslag, som det er tilfældet med andre lovforslag. 2. Ethvert lovforslag, der er vedtaget af repræsentanthuset og senatet, skal, før det bliver lov, forelægges præsidenten for De forenede Stater; hvis han godkender det, skal han underskrive det, men hvis ikke, skal han sende det tilbage med sine indvendinger til det kammer, hvor det stammer fra; dette skal derpå indføre indvendingerne i deres helhed i kammerets forhandlingsprotokol og tage lovforslaget op til ny behandling. Hvis to tredjedele af det pågældende kammer efter fornyet overvejelse er enige om at vedtage lovforslaget, skal det sammen med indvendingerne sendes til det andet kammer, hvor det ligeledes overvejes på ny, og hvis det også der vedtages med to tredjedeles flertal, skal lovforslaget blive lov. Men i alle sådanne tilfælde skal afstemningerne i begge kamre foretages ved navneopråb, og navnene på de personer, der stemmer henholdsvis for og imod lovforslaget, skal indføres i de respektive kamres forhandlingsprotokoller. Hvis noget lovforslag ikke sendes tilbage af præsidenten inden ti dage (søndage ikke medregnet), efter at det er forelagt ham, skal lovforslaget blive lov på samme måde, som om han havde undertegnet lovforslaget, medmindre kongressen ved at udsætte sine møder forhindrer dets tilbagesendelse, i hvilket tilfælde det ikke vil blive lov. 3. Enhver forordning, beslutning eller afstemning, der kan kræves senatets og repræsentanthusets tilslutning (med undtagelse af spørgsmål om udsættelse af møder), skal forelægges præsidenten for De forenede Stater; og før den kan træde i kraft, skal den godkendes af ham, eller, hvis han ikke gør det, vedtages på ny med to tredjedeles flertal i senatet og repræsentanthuset efter de samme regler og begrænsninger, der er fastsat for lovforslag. VIII Kongressen skat have myndighed til: 1. at pålægge og opkræve skatter, afgifter, told og forbrugsafgifter for dermed at betale De forenede Staters gæld og sørge for deres fælles forsvar og almenvel; men alle afgifter, al told og alle forbrugsafgifter skal være ens overalt i De forenede Stater, 2. at låne penge på De forenede Staters kredit; 3. at fastsatte regler for handelen med andre nationer, mellem de respektive stater og med indianerstammerne; 4. at indføre ensartede regler for opnåelse af statsborgerskab og ensartede love vedrørende konkurser overalt i De forenede Stater; 5. at slå mønt, ansætte værdien heraf og af fremmed mønt samt fastsatte normer for vægt og mål; 6. at fastsatte straf for forfalskning af De forenede Staters værdipapirer og gangbare mønt;

5 7. at oprette postkontorer og postruter; 8. at fremme videnskab og nyttig kunst ved for en begrænset periode at sikre forfattere og opfindere eneretten til deres skrifter og opdagelser; 9. at oprette domstole under højesteret; 10. at definere og straffe sørøveri og forbrydelser, der begås på det åbne hav, samt overtrædelser af folkeretten; 11. at erklære krig, udstede kaperbreve og fastsatte bestemmelser vedrørende priseretten til lands og til søs; 12. at udskrive og underholde hære, men ingen bevilling til dette formål må gælde for mere end to år; 13. at anskaffe og opretholde en flåde; 14. at fastsatte bestemmelser for ledelse og regulering af land- og flådestyrker; 15. at sørge for mobilisering af militstropper til at håndhæve unionens love, nedkæmpe opstande og afvise invasion udefra; 16. at sørge for organisering, bevæbning og uddannelse af militstropperne og for ledelse af den del af tropperne, som måtte blive benyttet i De forenede Staters tjeneste, idet de respektive stater forbeholdes ret til at udnævne officerer og bemyndigelse til at uddanne militstropper efter de regler, der foreskrives af kongressen. 17. at udøve den fulde lovgivningsmagt i alle tilfælde i et område (ikke større end 10 engelske mil i kvadrat), som ved afståelse fra visse stater og kongressens godkendelse måtte blive sæde for De forenede Staters regering, og at udøve samme myndighed over alle steder, som med samtykke af lovgivningsmagten i den stat, hvor sådanne steder er beliggende, er købt for at man der kan opføre forter, magasiner, arsenaler, værfter og andre nødvendige bygninger; og 18. at udstede alle love, som er nødvendige og tjenlige til at fremme udøvelsen af de nævnte beføjelser og alle øvrige beføjelser, som ifølge denne forfatning er overdraget til De forenede Staters regering eller til noget ministerium eller nogen øvrighedsperson under denne, IX 1. Indrejse eller indførelse af personer, som nogen af de nu eksisterende stater måtte finde det rigtigt at lade komme ind, må ikke hindres af kongressen før 1808, men en sådan indførelse kan pålægges en skat eller afgift, der højst må være ti dollars pr. person. 2. Retten til at kræve en habeas corpus-skrivelse må ikke sættes ud af kraft, medmindre den offentlige sikkerhed kræver det i tilfælde af oprør eller invasion. 3. Der må ikke vedtages nogen lov, som indeholder en dødsdom, eller nogen straffelov med tilbagevirkende kraft. 4. Ingen personlig eller anden direkte skat må udskrives, uden at den fordeles i forhold til den folketælling, som er pålagt ovenfor.

6 5. Ingen skat eller afgift må lægges på varer, der udføres fra nogen stat. 6. Havne i een stat må ikke gives nogen fortrinsstilling frem for havnene i en anden stat ved nogen bestemmelse om handel eller statsindtægt, og ingen skibe til eller fra een stat må tvinges til at anløbe, toldklarere eller betale afgifter i en anden stat. 7. Ingen penge må udbetales af statskassen undtagen i henhold til bevillinger, der er fastsat ved lov, og fra tid til anden skal der offentliggøres regelmæssig beretning og regnskab over indtægter og udgifter. 8. De forenede Stater må ikke tildele nogen adelstitler, og ingen person, der her beklæder et lønnet embede eller har et tillidshverv, må uden kongressens samtykke modtage nogen gave, lønindtægt, noget embede eller nogen titel fra nogen konge, fyrste eller fremmed stat. X 1. Ingen enkeltstat må indgå traktat, alliance eller forbund, udstede kaperbreve, slå mønt, udstede statsobligationer, gøre noget andet end guldog sølvmønter til betalingsmiddel til at dække gæld, vedtage nogen lov, der indeholder en dødsdom, nogen straffelov med tilbagevirkende kraft eller nogen lov, der svækker gyldigheden af indgåede overenskomster, eller udstede nogen adelstitler. 2. Ingen stat må uden samtykke fra kongressen lægge nogen told eller afgift på import eller eksport, undtagen hvad der måtte være absolut nødvendigt for udførelse af dens tilsynslove, og nettoudbyttet af al told og alle afgifter, som nogen stat lægger på import eller eksport, skat tilfalde De forenede Staters statskasse, og alle sådanne love skal være underkastet kongressens revision og kontrol. 3. Ingen stat må uden kongressens samtykke pålægge tonnageafgift, holde tropper eller krigsskibe i fredstid, indgå nogen aftale eller pagt med nogen anden stat eller med en fremmed magt eller indlade sig på krig, medmindre den faktisk invaderes eller befinder sig i en overhængende fare, der ikke levner tid for udsættelse. 2. AFSNIT I 1. Den udøvende magt skal overdrages til en præsident for Amerikas forenede Stater. Han skal beklæde sit embede i en periode på fire år og - sammen med vicepræsidenten, der vælges for samme periode - vælges på følgende måde: 2. Hver stat skal på den måde, som dens lovgivningsmagt foreskriver, udpege et antal valgmænd, svarende til det samlede antal senatorer og repræsentanthusmedlemmer, som staten er berettiget til at indvælge i kongressen; men ingen senator og intet repræsentanthusmedlem eller

7 nogen anden person, der beklæder et tillidshverv eller et lønnet embede i De forenede Stater, kan udpeges til valgmand. (Valgmændene skal mødes i deres respektive stater og stemme ved hemmelig afstemning på to personer, hvoraf mindst én skal være fra en anden stat end deres egen. De skal lave en liste over alle de personer, der er stemt på, samt over antallet af stemmer på hver af disse, og efter at de har underskrevet den og bekræftet dens rigtighed, skal de sende den forseglet til sædet for De forenede Staters regering, adresseret til senatets formand. Denne skal, i overværelse af senatet og repræsentanthuset, åbne alle brevene, og derefter skal stemmerne optælles. Den person, som har det største antal stemmer, skal være præsident, hvis dette antal udgør et flertal af det samlede antal udpegede valgmænd; og hvis der er mere end én, der har et sådant flertal, og som har fået det samme antal stemmer, skal repræsentanthuset straks ved hemmelig afstemning vælge en af disse til præsident; og har ingen person opnået flertal, da skal repræsentanthuset på samme måde blandt de fem højest placerede på listen vælge præsidenten. Men ved valget af præsident skal der stemmes efter stater, idet repræsentationen for hver stat har én stemme; et beslutningsdygtigt antal skal i den forbindelse bestå af et eller flere medlemmer fra to tredjedele af staterne, og et flertal af alle staterne skal være nødvendigt for et valg. I alle tilfælde skal efter valget af præsidenten den person, som har det største antal valgmandsstemmer, være vicepræsident, Men hvis der er to eller flere, som har fået det samme antal stemmer, skal senatet ved hemmelig afstemning vælge vicepræsidenten blandt disse. 3. Kongressen kan fastsatte tidspunktet for valg af valgmænd og datoen for disses afgivelse af deres stemmer, hvilket skal ske samtidig overalt i De forenede Stater. 4. Ingen der ikke er født i De forenede Stater eller er borger her, når denne forfatning vedtages, skal kunne vælges til præsidentembedet; valgbar til dette embede er heller ikke nogen person, som ikke er fyldt 35 år og har boet i De forenede Stater i fjorten år. 5. l tilfælde af, at præsidenten afsættes fra embedet eller dør, træder tilbage eller bliver usikkert til at udøve embedets beføjelser og pligter, skal embedet overdrages til vicepræsidenten, og kongressen kan ved lov træffe bestemmelser for det tilfælde, at både præsidenten og vicepræsidenten afsættes, dør, træder tilbage eller bliver uskikket, ved at fastsatte hvilken embedsmand der skal fungere som præsident, og denne skal da virke i overensstemmelse hermed, indtil uskikketheden er ophørt, eller en præsident er valgt. 6. Præsidenten skal på bestemte tidspunkter modtage et vederlag for sin tjeneste. Det skal hverken forøges eller formindskes i den periode, for hvilken han er valgt, og han må ikke i denne periode modtage nogen anden indtægt fra De forenede Stater eller fra nogen enkeltstat. 7. Før han tiltræder sit embede, skal han aflægge følgende ed eller

8 forsikring: "Jeg sværger (eller bekræfter) herved højtideligt, at jeg loyalt vil varetage embedet som De forenede Staters præsident og efter bedste evne vil bevare, beskytte og forsvare De forenede Staters forfatning". II 1.. Præsidenten skal være øverstbefalende over De forenede Staters hær og flåde samt over militstropper fra de forskellige stater, når disse tropper er indkaldt til aktiv tjeneste for De forenede Stater; han kan afæske skriftlige erklæringer fra den ledende embedsmand i hvert ministerium om ethvert anliggende, der vedrører dennes embedspligter, og han skal have myndighed til at udsætte straffuldbyrdelsen eller give benådning for forbrydelser mod De forenede Stater, undtagen i rigsretssager. 2. Han skal, med råd og samtykke fra senatet, have beføjelse til at indgå traktater, forudsat at to tredjedele af de tilstedeværende senatorer er enige heri; og han skal nominere og, med råd og samtykke fra senatet, udpege ambassadører, andre offentlige udsendinge og konsuler, højesteretsdommere og alle De forenede Staters øvrige embedsmand, om hvis udnævnelse der ikke her i forfatningen er andet bestemt og hvis embeder er oprettet ved lov; men kongressen kan ved lov overdrage udnævnelsen af sådanne lavere embedsmænd, som den måtte finde passende, til præsidenten alene, til domstole eller til ministre. 3. Præsidenten skal have beføjelse til at besætte alle embeder, der bliver ledige, mens senatet ikke er samlet, ved at foretage midlertidige udnævnelser, der udløber med udgangen af senatets næste samling. III Han skat fra tid til anden underrette kongressen om unionens tilstand og til kongressens overvejelse anbefale sådanne forholdsregler, som han finder nødvendige og formålstjenlige; han kan ved ekstraordinære lejligheder indkalde begge kamre eller et af dem, og hvis der er uenighed mellem dem om, hvornår møderne skal hæves, kan han gøre dette på et tidspunkt, som han finder passende; han skal modtage ambassadører og andre offentlige udsendinge; han skal sørge for, at lovene loyalt føres ud i livet, og han skal indsætte alle De forenede Staters embedsmænd. IV Præsidenten, vicepræsidenten og alle De forenede Staters embedsmand skal fjernes fra deres embeder, hvis der rejses rigsretsanklage for og de dømmes skyldige i forræderi, bestikkelse eller andre alvorlige forbrydelser og forseelser.

9 3. AFSNIT I. De forenede Staters dømmende magt skat overdrages til en højesteret og til sådanne lavere instanser, som kongressen fra tid til anden måtte forordne og oprette. Dommerne ved såvel højesteret som de lavere retsinstanser skal beklæde deres embeder, så længe de optræder korrekt, og de skal på bestemte tider for deres tjeneste modtage vederlag, der ikke må formindskes under deres fortsatte embedsførelse. II l. Den dømmende myndighed skal omfatte alle sager, der inden for ret og rimelighed opstår under denne forfatning, De forenede Staters love, traktater, der er indgået, eller som bliver indgået under deres myndighed; alle sager vedrørende ambassadører, andre offentlige udsendinge og konsuler; alle sager inden for søretslig og maritim jurisdiktion; konflikter, hvori De forenede Stater er part; konflikter mellem to eller flere stater, mellem en stat og borgere i en anden stat, mellem borgere i forskellige stater, mellem borgere i den samme stat, der gør krav på land, bevilget af forskellige stater, og mellem en stat eller dens borgere og fremmede stater, borgere eller undersåtter. 2. I alle sager vedrørende ambassadører, andre offentlige udsendinge og konsuler, og i sager, hvori en stat er part, skal højesteret have beføjelse til at dømme først. I alle andre af de førnævnte sager skal højesteret være appelinstans, både med hensyn til rets- og bevisspørgsmål, dog med sådanne undtagelser og efter sådanne bestemmelser, som kongressen måtte vedtage. 3. Den retslige behandling af alle forbrydelser, undtagen rigsretssager, skal ske ved nævninge, og en sådan retssag skal holdes i den stat, hvori de omhandlede forbrydelser er begået; men når disse ikke er begået i nogen stat, skal retssagen føres på et sådant sted eller sådanne steder, som kongressen fastsætter ved lov. III I. Forræderi mod De forenede Stater skal kun bestå i at forberede krig mod dem eller i at slutte sig til deres fjender og yde dem hjælp og støtte. Ingen person skal kendes skyldig i forræderi, medmindre to vidner har bekræftet den samme åbenbare handling eller efter tilståelse i et åbent retsmøde. 2. Kongressen skal have beføjelse til at fastsatte straffen for forræderi, men ingen forræderidom må medføre fortabelse af arverettigheder eller formue udover den dømte persons levetid.

10 4. AFSNIT I I enhver stat skal enhver anden stats offentlige dokumenter, akter og retsprotokoller nyde fuld tillid og troværdighed. Kongressen kan ved almindelige love foreskrive, hvordan sådanne dokumenter, akter og protokoller skal bekræftes, og hvilken virkning de skal tilskrives. II 1. Enhver stats borgere skal være berettiget i de for. skellige stater til at nyde alle de privilegier og friheder, som tilkommer disses egne borgere. 2. En person, der i én stat er anklaget for forræderi, grov forbrydelse eller anden kriminel handling, og som unddrager sig retsforfølgning ved at flygte og findes i en anden stat, skal efter begæring af den udøvende myndighed i den stat, hvorfra han er flygtet, udleveres og bringes til den stat, som har domsmagt over forbrydelsen. 3. Ingen person, der er forpligtet til nogen tjeneste eller noget arbejde i én stat efter dennes love, og som undviger til en anden stat, fritages for denne pligt som følge af nogen lov eller bestemmelse i denne, men skal udleveres efter begæring fra den part, hvem vedkommende skylder at udføre nævnte tjeneste eller arbejde. III l. Nye stater kan af kongressen optages i denne union; men ingen ny stat må dannes eller oprettes inden for nogen anden stats jurisdiktion; en stat må heller ikke dannes ved sammenlægning af to eller flere stater eller af dele af stater uden samtykke fra såvel de berørte staters lovgivende myndigheder som fra kongressen. 2. Kongressen skal have beføjelse til at disponere over og fastsatte alle nødvendige retsregler og bestemmelser vedrørende de territorier eller anden ejendom, som tilhører De forenede Stater; og intet i denne forfatning må udlægges til skade for noget krav fra De forenede Stater eller nogen bestemt stat. IV De forenede Stater garanterer enhver stat i denne union en republikansk styreform og vil beskytte hver stat mod invasion udefra samt efter anmodning fra den lovgivende eller den udøvende myndighed (når lovgiverne ikke kan samles) mod interne uroligheder. 5. AFSNIT

11 Kongressen skal, når som helst to tredjedele af begge kamre skønner det nødvendigt, foreslå ændringer til denne forfatning, eller den skal, efter begæring af lovgivningsmyndighederne i to tredjedele af staterne, indkalde til et konvent til fremsættelse af forslag til forfatningsændringer, som i begge tilfælde skal være gyldige i alt væsentligt som del af denne forfatning, når ændringerne er ratificeret af lovgivningsmyndighederne i tre fjerdedele af staterne eller på konventer af tre fjerdedele deraf, alt efter om kongressen foretrækker den ene eller anden fremgangsmåde for ratificering; forudsat, at ingen ændring, der måtte blive vedtaget forud for året 1808, på nogen måde vil berøre stykke 1 og 4 i forfatningens første afsnit, paragraf 9, og at ingen stat uden dens eget samtykke vil blive berøvet sin stemmeret på lige fod med andre i senatet. 6. AFSNIT I 1. Al gæld, der er stiftet, og alle aftaler, der er ind gået før vedtagelsen af denne forfatning, skal have samme gyldighed for De forenede Stater under denne forfatning som under konføderationen. 2. Denne forfatning og de love, der vedtages for De forenede Stater i medfør af denne, samt alle traktater, der er indgået eller vil blive indgået under De forenede Staters myndighed, skal være landets højeste lov; dommerne i enhver stat skat være forpligtet heraf, uanset om nogen stats forfatning eller love måtte være i strid hermed. 3. De førnævnte senatorer og repræsentanthusmedlemmer samt medlemmerne af de forskellige staters lovgivende forsamlinger og alle, der beklæder embeder med udøvende og dømmende myndighed, både i De forenede Stater og i de enkelte stater, skal ved edsaflæggelse eller højtidelig erklæring være forpligtet til at støtte denne forfatning; men ingen trosbekendelse må nogensinde kræves som kvalifikation til noget embede eller offentligt tillidshverv i De forenede Stater. 7. AFSNIT Ratificering på konventer i ni stater skal være tilstrækkelig til, at denne forfatning træder i kraft mellem de ratificerende stater. Nøgledokumenter i USAs historie

12 USAs Uafhængighedserklæring USAs Forfatning Tilføjelser til Forfatningen (Bill of Rights) Til hovedsiden for nøgledokumenter USAs forfatning på Dansk USAs forfatning på engelsk Tekst om USAs forfatning med tillæg Denne hjemmeside redigeres af Amerikas Forenede Staters udenrigsministerium

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed Beslutningsforslag nr. B 60 Folketinget 2010-11 Fremsat den 18. januar 2011 af Søren Krarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Jesper Langballe (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond.

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond. Navn og formål 1. Foreningens navn er Foreningen Nakskov Handel og Erhverv. Den er stiftet den 23. november 1877 i Nakskov. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at varetage

Læs mere

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S Funder Kirkeby Vandværk I/S Vedtægter for Funder Kirkeby Vandværk I/S. Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis fulde navn er Funder Kirkeby Vandværk I/S. 1 Selskabet har hjemme i Silkeborg

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 OVERSÆTTELSE Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 European Treaty Series - No. 126 (Strasbourg, 26.XI.1987) EUROPÆISK KONVENTION TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Præsidentiel og parlamentarisk styreform

Præsidentiel og parlamentarisk styreform Her er forskellen: Præsidentiel og parlamentarisk styreform Parlamentarisme og præsidentialisme er begge demokratiske styreformer. Men hvad er egentlig forskellen på de to former, der praktiseres i henholdsvis

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G Vedtaget af den stiftende generalforsamling d. 24.4.1961 og ændret på grundejerforeningens generalforsamling den

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere