LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020."

Transkript

1 LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden November

2 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt partnerskab, der udarbejder og gennemfører en lokal udviklingsstrategi for deres område. Et partnerskab finder sammen og opretter en lokal aktionsgruppe. Den lokale udviklingsstrategi er aktionsgruppens og bestyrelsens styringsværktøj. Strategien skal afspejle de nationale mål for lokalstyret udvikling. Hovedmålsætningen for lokalstyret udvikling er at fremme vækst og jobskabende erhvervsudvikling og forbedre rammevilkårene i landdistrikterne. Strategien skal forfølge disse mål gennem anvendelse af LEADER-metoden, der er en såkaldt bottom-up metode. Det betyder, at ideerne og initiativerne skal komme nedefra fra de lokale aktører. Strategien skal indeholde en vision og mål for indsatsen samt kvantificerbare mål for output eller resultater inden for de indsatsområder, som aktionsgruppen prioriterer i strategien. Strategien skal medvirke til, at bestyrelsen kan fokusere på og udvælge de projekter til tilskud, der bedst kan bidrage til at nå målene i den lokale udviklingsstrategi. Strategien skal derfor bl.a. indeholde en situationsanalyse, en vision for udviklingen af det geografiske område og kriterier for prioritering af projekter.. Strategien skal sikre en sammenhæng mellem situationsanalysen og de mål, aktionsgruppen vil forfølge i løbet af programperioden. Tilsvarende er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem den projektbevilling, aktionsgruppen har til rådighed, og aktionsgruppens mål. Aktionsgruppen skal udfylde alle skabelonens punkter. Det anbefales, at læse hele skabelonen igennem, inden punkterne besvares og orientere sig i bekendtgørelse nr. 927 om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet for perioden Inden indsendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal strategien være godkendt af medlemmerne af aktionsgruppen, de pågældende kommuner og regioner, som strategien omfatter. Frist for indsendelse af udviklingsstrategien er den 1. december Indsendelse af udviklingsstrategien med eventuelle bilag sendes til Ministeriet kan meddele dispensation for fristen for indsendelse af den lokale udviklingsstrategi. Den lokale aktionsgruppe skal i givet fald inden fristens udløb sende en begrundet anmodning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Alle udviklingsstrategier vil blive behandlet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med bistand fra et til formålet nedsat Indstillingsudvalg. På baggrund af udvalgets indstillinger, godkender ministeren udviklingsstrategierne. Vejledning til udfyldning af skabelonen kan fås hos ekstern konsulent Kirsten Malling Olsen på tlf eller mail: 2

3 Indhold Indhold A. Navn og adresse... 5 B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)... 5 C. Bilag... 5 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien... 6 E. Analyse af området... 7 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater G. Andre planlagte mål og målsætninger H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse I. Finansiering af strategien og tidsplan J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig L. Underskrifter Bilag LEADER-principperne SWOT analysen

4 Kort resumé af strategien Til brug for præsentation af strategien (f.eks. på hjemmeside) Maks anslag Vores overordnede mål med LAG-indsatsen er at fremme etableringen af nye arbejdspladser og forbedre rammevilkårene i landdistrikterne. LAG Haderslev-Tønder er nyetableret gruppe, som har arbejdet i oktober 2014 med at udvikle en ny strategi for områderne. Bestyrelsen har udarbejdet SWOT analyse og gennemført dialogmøder/fokusgruppeinterviews med udvalgte interessenter og kommende samarbejdspartnere. På denne baggrund er der formuleret nye indsatser og aktiviteter for den kommende arbejdsperiode Vores vision er: Vågen, vild og visionær for naturlige oplevelser Vores overordnede indsatser er: 1. Iværksættere Sønderjyder kan og vil. 2. Tomme bygninger gentænk forladte og tomme bygninger. 3. Bosætning. 4. Smag på Sønderjylland madoplevelser. 5. Den sønderjyske historie i nye oplevelser og fortællinger. 6. Naturen i alle former. 7. Unge i fart. Vi har besluttet, at LAG midlerne frem over fordeles med 75% til de 4 første overordnede og erhvervsrettede indsatser og med 25% til de sidste 3 rammeforbedrende indsatser. 4

5 A. Navn og adresse A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAG Haderslev - Tønder A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by) Kildebjergsvej 6, Brøns, 6780 Skærbæk. A.3 Aktionsgruppens adresse (hvis oprettet) A.4. Aktionsgruppens telefonnummer (hvis oprettet) B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B.1. Formand: Johanne Marie Ludvigsen B.2. Formandens adresse (vejnavn, postnummer og by): Kildebjergsvej 6, Brøns, 6780 Skærbæk. B.3. Telefonnummer: B C. Bilag C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Bilag 1. SWOT analyse. Udarbejdet af den nye LAG bestyrelse d. 9. oktober Bilag 2. Oversigt over inviterede nøglepersoner til fokusgruppeinterviews/dialogmøder. 5

6 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien D.1 Inddragelse af lokale aktører i strategiens tilblivelse Giv her en redegørelse for Hvordan og hvilke centrale aktører er blevet inddraget i udarbejdelse af udviklingsstrategien. Hvordan den lokale godkendelsesprocedure er blevet gennemført. Centrale aktører omfatter: Aktionsgruppens bestyrelse og medlemmer Lokale organisationer, foreninger, borgere og erhvervsliv Kommuner og region Koordinatorer, konsulenter m.v. Ad D.1) Der er tale om to nye LAG grupper og områder, der skal fusioneres. Samtidig har Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter (MBBL) bedt om en omfattende og ambitiøs udviklingsstrategi, der skal udvikles, beskrives og vedtages i de berørte politiske fora og afleveres til Ministeriet d. 1. december. Det betyder en reel arbejdsperiode på knap 4 uger. Forskellige spændende borgerinddragelsesaktiviteter har været foreslået. Bl.a. inddragelse af kunstnere og kulturfolk fra de to kommuner, en større landdistrikts- og kulturkonference samt andre metoder efter LEADER modellen og REACH OUT innovationsmetoderne. Dette har desværre ikke kunne lade sig gennemføre. Og det skyldes ikke manglende vilje i den nye LAG bestyrelse men udelukkende den uhørt stramme nationale tidsplan, der er lagt over dette udviklingsarbejde. På denne baggrund vil vi i det følgende redegøre for vores yderst effektive proces: Som optakt til arbejdet med udviklingsstrategien er gennemført en workshop i den nyetablerede bestyrelse valgt på generalforsamlingen d. 23. september Medlemmerne har som forberedelse fået en hjemmeopgave, hvor de forholder sig til udviklingsområder, målgrupper og mulige fremstød. Hjemmeopgaven har således været medlemmernes forberedelse til en fælles analyse af udviklingsbehov og potentialer i Haderslev og Tønderområderne. På den første workshop har vi først i grupper, senere i fællesskab udarbejdet en SWOT analyse over det samlede områdes styrker, svagheder, muligheder og trusler. (Se Bilag 1.) Endvidere har vi diskuteret sammenhængen med de to kommuners udviklingsindsatser og udviklingsstrategier. Endelig har vi også diskuteret graden af brugerinvolvering og præcist hvem, LAG bestyrelsen ønsker at involvere efterfølgende i fokusgruppeinterviews og dialogmøder. Vi har tilgodeset både de lokale organisationer, foreninger, ildsjæle og erhvervsliv. (Se oversigt over inviterede nøglepersoner i Bilag 2). Et notat med konklusioner og rammer og retning for det videre arbejde er udarbejdet. Vi har gennemført 2 forskellige fokusgruppeinterviews og dialogmøder med udvalgte nøglepersoner fra de to kommuner. Første dialogmøde med erhvervsråd og virksomhedsejere. En god blanding af fagligheder er tilgodeset ligesom vi har tilstræbt, at både folk med og uden kendskab til LAG støttemulighederne deltager. Andet dialogmøde med lokale turistaktører, eventmagere og kulturaktører. Igen har vi taget hensyn til de geografiske repræsentationer og til forskellige fagligheder. Temaerne har været: Udviklingsmuligheder og behov. OPP samarbejder og andre tværgående vækstprojekter. Efter fokusgruppeinterviews, har vi tilrettelagt et fælles forum, hvor LAG bestyrelsesmedlemmerne blevet involveret i fælles drøftelser om fremtidige muligheder med nøgleperso- 6

7 nerne. Perspektivet i de involverende aktiviteter er, at disse nøglepersoner efterfølgende kan være levende ambassadører for det samlede LAG arbejde i Haderslev og Tønder kommuner. Vi vil derfor bestræbe os på, at inddrage disse ressourcepersoner igen i den løbende udvikling/justering af LAG arbejdet. Fx som særligt indbudte ved den årlige generalforsamling, i temadiskussioner eller lignende. I det følgende har vi samlet op på de forskellige bidrag fra borgerinddragelsesaktiviteterne. Forslag til indsatsområder og idékatalog med skitser til samarbejdsprojekter og konkrete handlinger er udarbejdet til LAG bestyrelsesmøde nr. 2. Herefter udarbejdes forslag til vision og mål, indsatsområder og idékatalog med skitser til samarbejdsprojekter og konkrete handlinger. På LAG bestyrelsesmøde nr. 3. har vi drøftet og konkluderet på mål, handlingsplan, finansieringsplan og et nye pointsystem med prioriteringskriterier. Endelig har vi fastlagt et budget i forhold til de strategiske mål og indsatser. Lag bestyrelsen har godkendt udviklingsstrategien d. 10. november, Udviklingsstrategien er sendt i høring hos medlemmerne d. 11 november med deadline d. 21. november. Evt. høringssvar behandles af LAG bestyrelsens formandskab. Myndighederne ved Haderslev og Tønder kommuner samt Region Syd har godkendt udviklingsstrategien efter flg. tidsplan: 11. november 2014 indsendelse til Haderslev Kommune: Byrådet d. 25. november 11. november 2014 indsendelse til Tønder Kommune: Byrådet d. 27. november 13. november 2014 indsendelse til Regionsrådet som holder møde den 24. november (Regionsrådet har meddelt deres beslutning om, at udviklingsstrategien godkendes administrativt på vegne af både Region Syddanmark og Vækstforum). E. Analyse af området E. 1 Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer: Situationsbeskrivelsen skal være statistisk underbygget, og indeholde en analyse af områdets styrker, svagheder og de muligheder og trusler, der er kendetegnet for aktionsgruppens geografiske område (en SWOT analyse). Beskriv hvilke udfordringer og potentialer, som aktionsgruppen vil arbejde videre med i den lokale udviklingsstrategi. Som bilag findes en kort beskrivelse af anvendelsen af SWOT analysen. Der er tale om en udbygning af den beskrivelse, aktionsgruppen gav i ansøgningsskemaet om godkendelse som tilskudsberettiget aktionsgruppe. Punkterne er: 1. Infrastruktur (trafikforhold, uddannelses- og sundhedsforhold, energiforsyning). Haderslev og Tønder områderne er voldsomt udfordret på infrastrukturen. For Haderslev kan det specielt nævnes, at byen er tæt beliggende ved motorvejen A45. Aarø færgen har en meget vigtig 7

8 funktion i lokalområdet. Togdriften og sporudvidelserne er en vigtig brik i den samlede infrastruktur. Det skal også nævnes, at Flyvestation Skrydstrup har en helt speciel status for lufttrafikken i området. For Tønder skal der specielt peges på udfordringerne med den manglende udbygning af hovedvej A11, færgefarten mellem Rømø og Sild, og vedligeholdelsen af dæmningen til Rømø. Esbjerg-Niebüll banen har stor betydning for den regionale og lokale infrastruktur. Begge kommuner løser busdriften i et samarbejde med Sydbus, hvor der desværre mangler kommunale sammenhænge i trafikken og infrastrukturen til naboområderne. Det er således meget vanskeligt at komme med kollektiv trafik fra Haderslev området til Vestkysten og Tønderområdet generelt. I hele området er der et godt og nuanceret offentlig uddannelsessystem, som kombineret med de private institutioner giver et bredt uddannelsestilbud. Der findes gymnasier, handelsuddannelsesinstitutioner, faglige grund- og efteruddannelser samt sygeplejeskoler, fysioterapeut og ergoterapeutuddannelser samt seminaruddannelser i området. I forhold til universitetsuddannelser forlader de unge området for at videreuddanne sig. Som i resten af landet er der fokus på sundhed i LAG Haderslev-Tønder området. Både offentlige og private aktører arbejder for e stærk forebyggende indsats tæt forankret i Region Syddanmarks sundhedspolitik. Men der er igen tvivl om, at lukningen af Tønder Sygehus og varslingen af Haderslev Sygehus har rystet lokalområderne. Helikoptertjenesten er af altafgørende betydning for hele området. I LAG Haderslev-Tønders område er der et stort fokus på alternative energi-former. Det skyldes bl.a. de store landbrugsbedrifter, der arbejder for etableringen af biogasanlæg, vindmølleindustrien i Nordsøen og det nationale solenergi fokus. 2. Natur, inkl. udnyttelse/benyttelse. LAG Haderslev-Tønder favner som den eneste danske LAG geografisk fra Østkysten til Vestkysten. Der vil altid være specielle udfordringer, der skal løses, i forbindelse med kystnære områder og de dertil knyttede bosætningsmuligheder, beskyttelsesområder og erhverv. Af helt speciel natur, vil vi pege på tunneldalen v. Haderslev Fjord, Aarø, Lindet Statsskovdistrikt, Gram Lergrav, Nationalpark Vadehavet og marsklandet. Landskabet er samtidigt præget af koncentrationen af landbrug i området. 3. Eventuelle særlige miljømæssige forhold Ud over det specielle ved LAG området at vi har vand/hav både til øst og til vest er der ingen særlige miljømæssige forhold. 4. Erhvervsstruktur små, store virksomheder, iværksættere, beskæftigelsesudvikling m.m. Haderslev Kommune kunne i 2013 præsentere arbejdspladser, heraf private. I perioden har der været en tilbagegang på 6,3% i Haderslev. Andelen af de beskæftigede i alderen udgjorde i 2012: 74,1%. De 5 største private erhvervsbrancher i Haderslev er: Fødevarer, byggeri/boliger, transport, IT samt beklædning. I 2011 blev der registreret 155 nye virksomheder i Haderslev. Tønder Kommune kunne i samme periode præsentere arbejdspladser, heraf private. I perioden har der været en tilbagegang på 2,8% i Tønder. Andelen af de beskæftigede i alderen udgjorde i 2012= 73,4 %. De 5 største private erhvervsbrancher i Tønder er: Fødevarer, beklædning, turisme, byggeir/boliger samt transport. I 2011 blev der registreret 97 nye virksomheder i Tønder. 8

9 5. Områdets befolkning: Befolkningssammensætning (alder, køn) og -udvikling, tilflytning/fraflytningsmønstre m.m. Opgiv områdets samlede areal og befolkningstal samt tæthed Haderslev havde indbyggere i 2013 hvoraf 50,5% var i alderen år. I perioden var der en befolkningstilbagegang på -0,6% I perioden var der en samlet tilflytning på 1,6% Indkomsten pr. indbygger var i 2011: kr. I 2012 havde 25,3% af befolkningen i Haderslev en grunduddannelse og 44,4% havde en erhvervsfaglig uddannelse. Tønder havde indbyggere i 2013, hvoraf 50,3% var i alderen år. I perioden var der en befolkningstilbagegang på 4,2%. I perioden var der en samlet tilflytning på 8,2%. Indkomsten pr. indbygger var i 2011: kr. I 2012 havde 27,9% af befolkningen i Tønder en grunduddannelse og 48,3% havde en erhvervsfaglige uddannelse. For hele LAG Haderslev Tønders område er det primært de unge i alderen der fraflytter. Om pendling og arbejdspladsernes placering. Fra Tønder pendler borgerne primært til Aabenraa. I 2012 valgte 1280 at drage til Aabenraa. Til gengæld arbejdede 1190 Aabenraafolk i Tønder. Haderslev afgiver hver dag pendlere til alle nabokommunerne, med Kolding som den største aftager af 2648 indbyggere fra Haderslev. Til gengæld modtager Haderslev 1447 pendlere fra Kolding og 1421 pendlere fra Aabenraa. Arbejdspladsernes placering for pendlerne har også betydning. På en time kan man nå arbejdspladser fra Haderslev By. Fra Tønder By kan man på en time nå arbejdspladser. Der er således flere arbejdspladser pr indbygger og der er flere jobmuligheder i Haderslev end i Tønder. Herudover er der både tysk ind- og udpendling til og fra begge kommuner, men vi har ikke de aktuelle tal herfor. 6. Kulturelle forhold beskriv forhold/kendetegn for området. Udover hele LAG Haderslev-Tønders område er der et hav af kulturtilbud og institutioner. Området er kendt for sine festivaler, teatre, udøvende kunstnere og kunstnersammenslutninger, markeder, kulturhuse, museer, den kulturhistoriske tyngde og det sprudlende, mangfoldige foreningsliv. Kilder: Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Kontur 2013 Tønder & Kontur 2013 Haderslev. Destination Sønderjylland. Erhvervsstrategierne for Haderslev og Tønder Kommuner. 9

10 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater F. 1 Udviklingsstrategiens vision Opstil en vision for aktionsgruppens virke i programperioden. Visionen skal udtrykke aktionsgruppens overordnede målsætning om, hvilken retning LAG ens geografiske område skal udvikle sig i, og hvordan området skal se ud om et givent antal år, eksempelvis i 2020, hvor programmet slutter. En vision kan for eksempel se sådan ud: Visionen for LAG-FREMTID er, at bidrage til at det geografiske område i 2020 er et mere attraktivt bosætningsområde med social og kulturel sammenhængskraft karakteriseret ved økonomisk vækst og beskæftigelsesmuligheder baseret på et økonomisk bæredygtigt erhvervsliv, en smuk og indbydende natur samt et velfungerende udbud af offentlige og private serviceydelser til gavn for alle i området. Ad. F.1) Vores vision er: Vågen, vild og visionær for naturlige oplevelser Med denne sloganagtige og korte vision mener vi: Vågen er betegnelsen for dét, LAG områderne er og vil være. Vild - fordi vi efterlyser vildskab i ideerne. Visionær fordi vi vil understøtte visionært iværksætteri. De naturlige oplevelser er hele rammen for LAG arbejdet og for borgerne i Haderslev- Tønderområderne. F.2 Strategiens mål Til opfyldelse af strategiens vision opstilles en række mål ud fra situationsbeskrivelsen og SWOTanalysen. Målene skal være klare og kunne gennemføres gennem en række målbare aktiviteter. Målet er eksempelvis: Styrke salget af lokale kvalitetsfødevarer Ad F.2) På baggrund af vores SWOT analyse, situationsbeskrivelsen samt dialogmøderne med interessenter har vi besluttet os for 7 indsatsområder. Disse indsatsområder er begrundet i vores forventning om en beskeden bevilling på 3,6-4 millioner kroner årligt. Så vi vil være realistiske og fokusere vores ressourcer. Vi vil derfor som udgangspunkt understøtte de aktiviteter og indsatser, der allerede pågår og fungerer i Haderslev og Tønder områderne, og hjælpe til med at indsatserne bliver endnu bedre og stærkere. 10

11 1. Iværksættere - Sønderjyder kan og vil. Mål: Vi vil medvirke til at synliggøre og styrke erhvervsfødekæden ved at åbne op for nye jobmarkeder og nye samarbejder, lokalt, nationalt og internationalt. Ideer til indsatser/aktiviteter: 1.a. Vi vil støtte initiativer og klyngedannelser for erhvervsdrivende, så de fx kan byde ind med deres produkter på et bredere marked og derved opnå fælles fordele. 1.b. Vi vil støtte nye og kreative distributionsinitiativer for virksomheder. 1.c. Vi vil medvirke til mentorordninger og videndeling til gavn for iværksættere og nye virksomheder. 1.d. Vi vil samarbejde med erhvervsskolerne i området. Fx en fælles kampagne: Har du en idé så har vi pengene! 2. Tomme bygninger gentænk forladte og tomme bygninger Mål: Vi vil medvirke til at tomme erhvervsbygninger, industribygninger, landbrugsbygninger eller institutionsbygninger bliver gentænkt og brugt i nye sammenhænge. Således at iværksættere, nye tilflyttere eller det lokale foreningsliv har mulighed for at etablere sig og herigennem medvirke til at vende områdets udvikling i en positiv og dynamisk retning. Ideer til indsatser/aktiviteter: 2.a. Vi vil understøtte at forladte bygninger får nyt indhold primært i de lidt større landsbyer (Befolkningsgrundlaget bør som hovedregel være større end 200 indbyggere flg. udredninger fra RealDania: Mulighedernes land, 2013) 2.b. Vi vil understøtte initiativer, der medvirke til, at tomter, hvor kommunerne har foretaget nedrivningsindsatser, bliver genanvendt på nye måder og til nye rekreative aktiviteter, pladser og parkområder. 2.c. Vi vil i samarbejde med erhvervsrådene og kommunerne udarbejde en registrant over tomme bygninger og andre faciliteter, som ejerne har sat til rådighed for iværksættere eller anden aktivitet. 2.d. Vi vil i samarbejde med erhvervsrådene og kommunerne lave målrettede fremstød over for bygningsejere om den positive synergi og nytteværdi, der er i at udleje tomme bygninger til andre formål. 2.e. Vi vil understøtte særlige kreative initiativer eller uddannelser, der tiltrækker nye tilflyttere. Fx Filmskolen i Tønder, Sportscollege eller andre kulturuddannelser. 3. Bosætning Mål: Vi vil medvirke til at gøre det attraktivt at bo og at bosætte sig i Haderslev og Tønder områderne, hvor også landdistrikterne tilgodeses. Ideer til indsatser/aktiviteter: 3.a. Vi vil understøtte netværk og initiativer, der gør, at tilflytterne får nogle stedkendte at lege med, så de får en rolle at spille, en funktion at udfylde, hvor de kommer til at bo. 3.b. Vi vil samarbejde med bosætningskoordinatorer i områderne med hjælp og støtte til udenlandske tilflyttere som iværksættere. 3.c. Vi vil støtte initiativer, der tager sigte på oplysninger om områdernes kvaliteter, på de gode oplevelser og på læringsaktiviteter i lokalområderne, så også de menneskelige ressourcer bringes i spil til gavn for bosætning. 4. Smag på Sønderjylland madoplevelser Mål: Vi vil medvirke til at synliggøre det sønderjyske køkken som noget ganske særligt. Sønderjylland er nemlig i dag et af de steder, hvor den unikke gastronomi er bedst bevaret og fortsat 11

12 sætter sit tydelige præg på det moderne sønderjyske køkken. Samtidig kan vi understøtte den fortsatte udvikling og etablering af det fælles sønderjyske turistsamarbejde i Destination Sønderjylland. Ideer til indsatser /aktiviteter: 4.a. Vi vil støtte madoplevelser, som både kan give flere jobs og flere turister i områderne. 4.b. Vi vil støtte initiativer, der styrker salg af lokale fødevarer. 4.c. Fremme netværk og fælles initiativer mellem de små fødevareproducenter i områderne. 4.d. Støtte udviklingen af nye lokale produkter. 5. Den sønderjyske historie i nye oplevelser og fortællinger Mål: Vi vil medvirke til at skabe sammenhæng mellem de stedbundne lokale historier, de historiske rammer og fortællinger og lokale virksomheder. Vi vil også åbne os for omverdenen og møde nye kulturer og indgå i grænseoverskridende alliancer, der kan give øget vækst med fx kulturarven og den gode historie som omdrejningspunkt. Vi ligger centralt placeret lige midt mellem København og Hamburg i forbindelse med store events og koncerter. Ideer til indsatser/aktiviteter: 5.a. Vi vil støtte markedsføringstiltag/synliggøre lokale historier (som kan udvikles til et stærkt brand) til gavn for fødevareproducenter, oplevelses- og turismevirksomheder. 5.b. Vi vil støtte initiativer, der skaber oplevelser på tværs af Haderslev og Tønder kommuner. 5.c. Vi vil samarbejde med Museum Sønderjylland, Destination Sønderjylland og andre turistudbyderne om at formidle kulturarven og de mange historier. 5.d. Vi vil støtte udviklingen af digitale platforme og udviklingen heraf som led i formidlingen af områdets aktiviteter for folk i alle aldre. 6. Naturen i alle former Mål: Vi vil medvirke til at synliggøre LAG Haderslev-Tønders store naturområder, der spænder vidt fra dalene, den rige muld og fjordene i Øst over højderyggen til Marsken, digerne og hele Vadehavet. Vi vil formidle og synliggøre, at man inden for LAG området kan se og opleve næsten hele Danmarks natur på ganske få kilometer. Og de mange muligheder det åbner for både erhverv, bosætning og rekreative udfoldelsesmuligheder. Ideer til indsatser/aktiviteter: 6.a. Vi vil støtte udviklingen af stisystemer til vandre- og cykleture også på tværs af de 2 kommuner. 6.b. Vi vil understøtte projekter der tiltrækker indenlandske og udenlandske turister. 6.c. Vi vil understøtte opdagelser for hele familien i naturen. 6.d. Vi vil støtte aktiviteter, der tiltrækker hele familien, og hvor der indgår sund motion og aktive oplevelser for både lokale beboere og gæster. 7. Unge i fart Mål: Vi vil tage initiativ til særlige ungesatsninger for at gøre Haderslev-Tønder områderne attraktive for unge at bo i eller at besøge igen. Ideer til indsatser/aktiviteter: 7.a. Vi vil oprette en særlig Ungdoms LAG, så unge i områderne kan få støtte til ideer og projekter hurtigt. Fx målrette markedsføringen heraf til Handelsskolernes innovationslinjer: 12

13 Her kan du få lov til at udføre din idé!. 7.b. Ungdomstræf og andre ungeinitiativer i Haderslev og Tønder kommuner skal følges, med henblik på opbakning til de unges iderigdom og vovemod. 7.c. Vi vil invitere unge til et temamøde, hvor vi kan drøfte og få ideer til, hvor LAG Haderslev-Tønder kan sætte ind. Samtidig vil vi høre deres meninger om, hvordan vi kan få dem tilbage til områderne efter endt uddannelse, og hvad der skal til, for at det er attraktivt at bo i vores områder. Vi har desværre ikke kunnet nå at lægge os fast på en endelig prioritering af samtlige indsatser og aktiviteter endnu. De følgende oplistede aktiviteter i aktivitetsskemaerne nedenfor skal derfor betragtes som vores foreløbige bruttoliste, hvor vi har sat % satser på som et rammebeløb for hvert overordnede indsatsområde. Vi forudsætter en bevilling på minimum 3,6 millioner kr. årligt, som bevilget i F.3 Aktiviteter Aktionsgruppen skal opstille og beskrive de aktiviteter, som forventes iværksat for at nå udviklingsstrategiens mål. Eksempler på aktiviteter, hvis målet er at styrket salget af lokale kvalitetsfødevarer: Styrke lokale fødevarenetværk Udvikling af nye lokale produkter Anvendelse af nye processer, teknologier og afsætningskanaler Aktionsgruppens mål og forventede aktiviteter skal anføres i skemaet nedenfor. Skemaet er i to dele. En del for de mål og aktiviteter der vedrører vækst- og jobskabende erhvervsudvikling og en del der vedrører forbedring af rammevilkårene. Der udfyldes et skema for hvert mål, som aktionsgruppen har prioriteret. Til hvert mål kan aktionsgruppen anføre det antal aktiviteter, som findes nødvendige for at opfylde målet. Inden for de standardkategorier, som er anført i skemaet, som fx investeringsomfang, antal projekter, antal job osv. skal aktionsgruppen udfylde det forventede antal og beløb. Der er naturligvis tale om et skøn, men skal betragtes som et pejlemærke for det resultat som LAG en ønsker og realistisk kan forvente at opnå gennem sine aktiviteter. Som nøgletal for resultater vedr. jobskabelse og værdiforøgelsen benyttes følgende minimumtal: 10 millioner kroner i projektinvesteringer skaber som minimum 3 millioner kroner i værdiforøgelse (omsætning) og 3 fuldtidsarbejdspladser. Det gælder her skønsmæssigt for alle erhvervsrettede aktiviteter. Hvis de forventede resultater af aktiviteterne skønnes at være højere, skal det begrundes i skemaet under bemærkninger. For samarbejdsaktiviteter kan det evt. være relevant idet der for et forholdsvis beskedent projektbeløb (etablering og drift af netværket i en periode) kan forventes en indirekte effekt, der skaber såvel nye job som værdiforøgelse blandt de deltagende i netværket. 13

14 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Mål: Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) 1. Iværksættere Sønderjyder kan og vil. Vi vil medvirke til at synliggøre og styrke erhvervsfødekæden ved at åbne op for nye jobmarkeder og nye samarbejder, lokalt, nationalt og internationalt. Kroner kr. % andel af total 25% af Dette kan ikke besvares, da vi ikke kender ansøgerfeltet. Men vi har stor fokus på at skabe og bevare jobs. 1-2 jobs Dette er vanskeligt at besvare, da vi ikke kender ansøgerfeltet. Skønnet: kr. Aktivitet 1: 1.a. Støtte initiativer og klyngedannelser for erhvervsdrivende, så de fx kan byde ind med deres produkter på et bredere marked og derved opnå fælles fordele Aktivitet 2: 1.b. Vi vil støtte nye og kreative distributionsini- 14

15 tiativer for virksomheder. 1.c. Vi vil skabe mentorordninger til gavn for iværksættere 1.d.Vi vil samarbejde med erhvervsskolerne i området. Fx en fælles kampagne: Har du en idé så har vi pengene!. Total jobs kr. Bemærkninger: Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) 15

16 Mål: Kroner % andel af total 2. Tomme bygninger gentænk forladte og tomme bygninger. Vi vil medvirke til at tomme erhvervsbygninger, industribygninger, landbrugsbygninger eller institutionsbygninger bliver gentænkt og brugt i nye sammenhænge. Således at iværksættere, nye tilflyttere eller det lokale foreningsliv har mulighed for at etablere sig og herigennem medvirke til at vende områdets udvikling i en positiv og dynamisk retning kr. 25 % af Dette kan ikke besvares, da vi ikke kender ansøgerfeltet. Men vi har stor fokus på at skabe og bevare jobs. 1-2 Dette er vanskeligt at besvare, da vi ikke kender ansøgerfeltet Aktivitet 1: 2.a. Vi vil understøtte at forladte bygninger får nyt indhold primært i de lidt større landsbyer. Aktivitet 2: 2.b. Vi vil medvirke til, at tomter, hvor kommunerne har foretaget nedrivningsindsatser, bliver genanvendt på nye måder og til nye rekreative aktiviteter, pladser og parkområder. Aktivitet 3: 2.c. Vi vil i samarbejde med erhvervsrådene og kommunerne udarbejde en registrant over tomme bygninger og andre faciliteter, som ejerne har sat til rådighede for iværksættere eller anden aktivitet. 16

17 Aktivitet 4: 2.d.Vi vil i samarbejde med erhvervsrådene og kommunerne lave målrettede fremstød over for bygningsejere om den positive synergi og nytteværdi, der er i at udleje tomme bygninger til andre formål. Aktivitet 5: 2.e. Vi vil understøtte særlige kreative initiativer eller uddannelser, der tiltrækker nye tilflyttere. Fx Filmskolen i Tønder, Sportscollege eller andre kulturuddannelser. Total Bemærkninger: Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (net- 17

18 værk, klynger m.v.) Mål: 3. Bosætning. Vi vil medvirke til at gøre det attraktivt at bo og at bosætte sig i Haderslev og Tønder områderne, hvor også landdistrikterne tilgodeses. Kroner kr. % andel af total 25% af Dette kan ikke besvares, da vi ikke kender ansøgerfeltet. Men vi har stor fokus på at skabe og bevare jobs. Dette kan ikke besvares, da vi ikke kender ansøgerfeltet Aktivitet 1: 3.a. Vi vil understøtte netværk og initiativer, der gør, at tilflytterne får nogle stedkendte at lege med, så de får en rolle at spille, en funktion at udfylde, hvor de kommer til at bo. Aktivitet 2: 3.b. Vi vil samarbejde med bosætningskoordinatorer i områderne med hjælp og støtte til udenlandske tilflyttere som iværksættere Aktivitet 3: 3.c. Vi vil støtte initiativer, der tager sigte på oplysninger om områdernes kvaliteter og ressourcer (også menneskelige), til gavn for bosætning Total

19 Bemærkninger: Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: 4. Smag på Sønderjylland - madoplevelser Vi vil medvirke til at synliggøre det sønderjyske køkken som noget ganske særligt. Sønderjylland er nemlig i dag et af de steder, hvor den unikke gastronomi er bedst bevaret og fortsat sætter sit tydelige præg på det moderne sønderjyske køkken. Samtidig kan vi understøtte den fortsatte udvikling og etablering af det Kroner % andel af total 25% af Dette kan ikke besvares, da vi ikke kender ansøgerfeltet. Men vi har stor fokus på at skabe og bevare jobs. 2-3 Dette er vanskeligt at besvare, da vi ikke kender ansøgerfeltet

20 fælles sønderjyske turistsamarbejde i Destination Sønderjylland. Aktivitet 1: 4.a. Vi vil støtte madoplevelser, som både kan give flere jobs og flere turister i områderne. Aktivitet 2: 4.b. Styrke salget af lokale fødevarer. Aktivitet 3: 4.c. Fremme netværk og fælles initiativer mellem de små fødevareproducenter i områderne. Aktivitet 4: 4.d. Støtte udviklingen af nye lokale produkter. Total Bemærkninger: 20

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Skabelon til årlig beretning

Skabelon til årlig beretning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30, DK-1780 København V, Tlf: 33 95 80 00 Skabelon til årlig beretning Årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under landdistriktseller

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere