LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020."

Transkript

1 LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden November

2 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt partnerskab, der udarbejder og gennemfører en lokal udviklingsstrategi for deres område. Et partnerskab finder sammen og opretter en lokal aktionsgruppe. Den lokale udviklingsstrategi er aktionsgruppens og bestyrelsens styringsværktøj. Strategien skal afspejle de nationale mål for lokalstyret udvikling. Hovedmålsætningen for lokalstyret udvikling er at fremme vækst og jobskabende erhvervsudvikling og forbedre rammevilkårene i landdistrikterne. Strategien skal forfølge disse mål gennem anvendelse af LEADER-metoden, der er en såkaldt bottom-up metode. Det betyder, at ideerne og initiativerne skal komme nedefra fra de lokale aktører. Strategien skal indeholde en vision og mål for indsatsen samt kvantificerbare mål for output eller resultater inden for de indsatsområder, som aktionsgruppen prioriterer i strategien. Strategien skal medvirke til, at bestyrelsen kan fokusere på og udvælge de projekter til tilskud, der bedst kan bidrage til at nå målene i den lokale udviklingsstrategi. Strategien skal derfor bl.a. indeholde en situationsanalyse, en vision for udviklingen af det geografiske område og kriterier for prioritering af projekter.. Strategien skal sikre en sammenhæng mellem situationsanalysen og de mål, aktionsgruppen vil forfølge i løbet af programperioden. Tilsvarende er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem den projektbevilling, aktionsgruppen har til rådighed, og aktionsgruppens mål. Aktionsgruppen skal udfylde alle skabelonens punkter. Det anbefales, at læse hele skabelonen igennem, inden punkterne besvares og orientere sig i bekendtgørelse nr. 927 om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet for perioden Inden indsendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter skal strategien være godkendt af medlemmerne af aktionsgruppen, de pågældende kommuner og regioner, som strategien omfatter. Frist for indsendelse af udviklingsstrategien er den 1. december Indsendelse af udviklingsstrategien med eventuelle bilag sendes til Ministeriet kan meddele dispensation for fristen for indsendelse af den lokale udviklingsstrategi. Den lokale aktionsgruppe skal i givet fald inden fristens udløb sende en begrundet anmodning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Alle udviklingsstrategier vil blive behandlet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med bistand fra et til formålet nedsat Indstillingsudvalg. På baggrund af udvalgets indstillinger, godkender ministeren udviklingsstrategierne. Vejledning til udfyldning af skabelonen kan fås hos ekstern konsulent Kirsten Malling Olsen på tlf eller mail: 2

3 Indhold Indhold A. Navn og adresse... 5 B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)... 5 C. Bilag... 5 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien... 6 E. Analyse af området... 7 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater G. Andre planlagte mål og målsætninger H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse I. Finansiering af strategien og tidsplan J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig L. Underskrifter Bilag LEADER-principperne SWOT analysen

4 Kort resumé af strategien Til brug for præsentation af strategien (f.eks. på hjemmeside) Maks anslag Vores overordnede mål med LAG-indsatsen er at fremme etableringen af nye arbejdspladser og forbedre rammevilkårene i landdistrikterne. LAG Haderslev-Tønder er nyetableret gruppe, som har arbejdet i oktober 2014 med at udvikle en ny strategi for områderne. Bestyrelsen har udarbejdet SWOT analyse og gennemført dialogmøder/fokusgruppeinterviews med udvalgte interessenter og kommende samarbejdspartnere. På denne baggrund er der formuleret nye indsatser og aktiviteter for den kommende arbejdsperiode Vores vision er: Vågen, vild og visionær for naturlige oplevelser Vores overordnede indsatser er: 1. Iværksættere Sønderjyder kan og vil. 2. Tomme bygninger gentænk forladte og tomme bygninger. 3. Bosætning. 4. Smag på Sønderjylland madoplevelser. 5. Den sønderjyske historie i nye oplevelser og fortællinger. 6. Naturen i alle former. 7. Unge i fart. Vi har besluttet, at LAG midlerne frem over fordeles med 75% til de 4 første overordnede og erhvervsrettede indsatser og med 25% til de sidste 3 rammeforbedrende indsatser. 4

5 A. Navn og adresse A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAG Haderslev - Tønder A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse (vejnavn, postnummer og by) Kildebjergsvej 6, Brøns, 6780 Skærbæk. A.3 Aktionsgruppens adresse (hvis oprettet) A.4. Aktionsgruppens telefonnummer (hvis oprettet) B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B.1. Formand: Johanne Marie Ludvigsen B.2. Formandens adresse (vejnavn, postnummer og by): Kildebjergsvej 6, Brøns, 6780 Skærbæk. B.3. Telefonnummer: B C. Bilag C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Bilag 1. SWOT analyse. Udarbejdet af den nye LAG bestyrelse d. 9. oktober Bilag 2. Oversigt over inviterede nøglepersoner til fokusgruppeinterviews/dialogmøder. 5

6 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien D.1 Inddragelse af lokale aktører i strategiens tilblivelse Giv her en redegørelse for Hvordan og hvilke centrale aktører er blevet inddraget i udarbejdelse af udviklingsstrategien. Hvordan den lokale godkendelsesprocedure er blevet gennemført. Centrale aktører omfatter: Aktionsgruppens bestyrelse og medlemmer Lokale organisationer, foreninger, borgere og erhvervsliv Kommuner og region Koordinatorer, konsulenter m.v. Ad D.1) Der er tale om to nye LAG grupper og områder, der skal fusioneres. Samtidig har Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter (MBBL) bedt om en omfattende og ambitiøs udviklingsstrategi, der skal udvikles, beskrives og vedtages i de berørte politiske fora og afleveres til Ministeriet d. 1. december. Det betyder en reel arbejdsperiode på knap 4 uger. Forskellige spændende borgerinddragelsesaktiviteter har været foreslået. Bl.a. inddragelse af kunstnere og kulturfolk fra de to kommuner, en større landdistrikts- og kulturkonference samt andre metoder efter LEADER modellen og REACH OUT innovationsmetoderne. Dette har desværre ikke kunne lade sig gennemføre. Og det skyldes ikke manglende vilje i den nye LAG bestyrelse men udelukkende den uhørt stramme nationale tidsplan, der er lagt over dette udviklingsarbejde. På denne baggrund vil vi i det følgende redegøre for vores yderst effektive proces: Som optakt til arbejdet med udviklingsstrategien er gennemført en workshop i den nyetablerede bestyrelse valgt på generalforsamlingen d. 23. september Medlemmerne har som forberedelse fået en hjemmeopgave, hvor de forholder sig til udviklingsområder, målgrupper og mulige fremstød. Hjemmeopgaven har således været medlemmernes forberedelse til en fælles analyse af udviklingsbehov og potentialer i Haderslev og Tønderområderne. På den første workshop har vi først i grupper, senere i fællesskab udarbejdet en SWOT analyse over det samlede områdes styrker, svagheder, muligheder og trusler. (Se Bilag 1.) Endvidere har vi diskuteret sammenhængen med de to kommuners udviklingsindsatser og udviklingsstrategier. Endelig har vi også diskuteret graden af brugerinvolvering og præcist hvem, LAG bestyrelsen ønsker at involvere efterfølgende i fokusgruppeinterviews og dialogmøder. Vi har tilgodeset både de lokale organisationer, foreninger, ildsjæle og erhvervsliv. (Se oversigt over inviterede nøglepersoner i Bilag 2). Et notat med konklusioner og rammer og retning for det videre arbejde er udarbejdet. Vi har gennemført 2 forskellige fokusgruppeinterviews og dialogmøder med udvalgte nøglepersoner fra de to kommuner. Første dialogmøde med erhvervsråd og virksomhedsejere. En god blanding af fagligheder er tilgodeset ligesom vi har tilstræbt, at både folk med og uden kendskab til LAG støttemulighederne deltager. Andet dialogmøde med lokale turistaktører, eventmagere og kulturaktører. Igen har vi taget hensyn til de geografiske repræsentationer og til forskellige fagligheder. Temaerne har været: Udviklingsmuligheder og behov. OPP samarbejder og andre tværgående vækstprojekter. Efter fokusgruppeinterviews, har vi tilrettelagt et fælles forum, hvor LAG bestyrelsesmedlemmerne blevet involveret i fælles drøftelser om fremtidige muligheder med nøgleperso- 6

7 nerne. Perspektivet i de involverende aktiviteter er, at disse nøglepersoner efterfølgende kan være levende ambassadører for det samlede LAG arbejde i Haderslev og Tønder kommuner. Vi vil derfor bestræbe os på, at inddrage disse ressourcepersoner igen i den løbende udvikling/justering af LAG arbejdet. Fx som særligt indbudte ved den årlige generalforsamling, i temadiskussioner eller lignende. I det følgende har vi samlet op på de forskellige bidrag fra borgerinddragelsesaktiviteterne. Forslag til indsatsområder og idékatalog med skitser til samarbejdsprojekter og konkrete handlinger er udarbejdet til LAG bestyrelsesmøde nr. 2. Herefter udarbejdes forslag til vision og mål, indsatsområder og idékatalog med skitser til samarbejdsprojekter og konkrete handlinger. På LAG bestyrelsesmøde nr. 3. har vi drøftet og konkluderet på mål, handlingsplan, finansieringsplan og et nye pointsystem med prioriteringskriterier. Endelig har vi fastlagt et budget i forhold til de strategiske mål og indsatser. Lag bestyrelsen har godkendt udviklingsstrategien d. 10. november, Udviklingsstrategien er sendt i høring hos medlemmerne d. 11 november med deadline d. 21. november. Evt. høringssvar behandles af LAG bestyrelsens formandskab. Myndighederne ved Haderslev og Tønder kommuner samt Region Syd har godkendt udviklingsstrategien efter flg. tidsplan: 11. november 2014 indsendelse til Haderslev Kommune: Byrådet d. 25. november 11. november 2014 indsendelse til Tønder Kommune: Byrådet d. 27. november 13. november 2014 indsendelse til Regionsrådet som holder møde den 24. november (Regionsrådet har meddelt deres beslutning om, at udviklingsstrategien godkendes administrativt på vegne af både Region Syddanmark og Vækstforum). E. Analyse af området E. 1 Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer: Situationsbeskrivelsen skal være statistisk underbygget, og indeholde en analyse af områdets styrker, svagheder og de muligheder og trusler, der er kendetegnet for aktionsgruppens geografiske område (en SWOT analyse). Beskriv hvilke udfordringer og potentialer, som aktionsgruppen vil arbejde videre med i den lokale udviklingsstrategi. Som bilag findes en kort beskrivelse af anvendelsen af SWOT analysen. Der er tale om en udbygning af den beskrivelse, aktionsgruppen gav i ansøgningsskemaet om godkendelse som tilskudsberettiget aktionsgruppe. Punkterne er: 1. Infrastruktur (trafikforhold, uddannelses- og sundhedsforhold, energiforsyning). Haderslev og Tønder områderne er voldsomt udfordret på infrastrukturen. For Haderslev kan det specielt nævnes, at byen er tæt beliggende ved motorvejen A45. Aarø færgen har en meget vigtig 7

8 funktion i lokalområdet. Togdriften og sporudvidelserne er en vigtig brik i den samlede infrastruktur. Det skal også nævnes, at Flyvestation Skrydstrup har en helt speciel status for lufttrafikken i området. For Tønder skal der specielt peges på udfordringerne med den manglende udbygning af hovedvej A11, færgefarten mellem Rømø og Sild, og vedligeholdelsen af dæmningen til Rømø. Esbjerg-Niebüll banen har stor betydning for den regionale og lokale infrastruktur. Begge kommuner løser busdriften i et samarbejde med Sydbus, hvor der desværre mangler kommunale sammenhænge i trafikken og infrastrukturen til naboområderne. Det er således meget vanskeligt at komme med kollektiv trafik fra Haderslev området til Vestkysten og Tønderområdet generelt. I hele området er der et godt og nuanceret offentlig uddannelsessystem, som kombineret med de private institutioner giver et bredt uddannelsestilbud. Der findes gymnasier, handelsuddannelsesinstitutioner, faglige grund- og efteruddannelser samt sygeplejeskoler, fysioterapeut og ergoterapeutuddannelser samt seminaruddannelser i området. I forhold til universitetsuddannelser forlader de unge området for at videreuddanne sig. Som i resten af landet er der fokus på sundhed i LAG Haderslev-Tønder området. Både offentlige og private aktører arbejder for e stærk forebyggende indsats tæt forankret i Region Syddanmarks sundhedspolitik. Men der er igen tvivl om, at lukningen af Tønder Sygehus og varslingen af Haderslev Sygehus har rystet lokalområderne. Helikoptertjenesten er af altafgørende betydning for hele området. I LAG Haderslev-Tønders område er der et stort fokus på alternative energi-former. Det skyldes bl.a. de store landbrugsbedrifter, der arbejder for etableringen af biogasanlæg, vindmølleindustrien i Nordsøen og det nationale solenergi fokus. 2. Natur, inkl. udnyttelse/benyttelse. LAG Haderslev-Tønder favner som den eneste danske LAG geografisk fra Østkysten til Vestkysten. Der vil altid være specielle udfordringer, der skal løses, i forbindelse med kystnære områder og de dertil knyttede bosætningsmuligheder, beskyttelsesområder og erhverv. Af helt speciel natur, vil vi pege på tunneldalen v. Haderslev Fjord, Aarø, Lindet Statsskovdistrikt, Gram Lergrav, Nationalpark Vadehavet og marsklandet. Landskabet er samtidigt præget af koncentrationen af landbrug i området. 3. Eventuelle særlige miljømæssige forhold Ud over det specielle ved LAG området at vi har vand/hav både til øst og til vest er der ingen særlige miljømæssige forhold. 4. Erhvervsstruktur små, store virksomheder, iværksættere, beskæftigelsesudvikling m.m. Haderslev Kommune kunne i 2013 præsentere arbejdspladser, heraf private. I perioden har der været en tilbagegang på 6,3% i Haderslev. Andelen af de beskæftigede i alderen udgjorde i 2012: 74,1%. De 5 største private erhvervsbrancher i Haderslev er: Fødevarer, byggeri/boliger, transport, IT samt beklædning. I 2011 blev der registreret 155 nye virksomheder i Haderslev. Tønder Kommune kunne i samme periode præsentere arbejdspladser, heraf private. I perioden har der været en tilbagegang på 2,8% i Tønder. Andelen af de beskæftigede i alderen udgjorde i 2012= 73,4 %. De 5 største private erhvervsbrancher i Tønder er: Fødevarer, beklædning, turisme, byggeir/boliger samt transport. I 2011 blev der registreret 97 nye virksomheder i Tønder. 8

9 5. Områdets befolkning: Befolkningssammensætning (alder, køn) og -udvikling, tilflytning/fraflytningsmønstre m.m. Opgiv områdets samlede areal og befolkningstal samt tæthed Haderslev havde indbyggere i 2013 hvoraf 50,5% var i alderen år. I perioden var der en befolkningstilbagegang på -0,6% I perioden var der en samlet tilflytning på 1,6% Indkomsten pr. indbygger var i 2011: kr. I 2012 havde 25,3% af befolkningen i Haderslev en grunduddannelse og 44,4% havde en erhvervsfaglig uddannelse. Tønder havde indbyggere i 2013, hvoraf 50,3% var i alderen år. I perioden var der en befolkningstilbagegang på 4,2%. I perioden var der en samlet tilflytning på 8,2%. Indkomsten pr. indbygger var i 2011: kr. I 2012 havde 27,9% af befolkningen i Tønder en grunduddannelse og 48,3% havde en erhvervsfaglige uddannelse. For hele LAG Haderslev Tønders område er det primært de unge i alderen der fraflytter. Om pendling og arbejdspladsernes placering. Fra Tønder pendler borgerne primært til Aabenraa. I 2012 valgte 1280 at drage til Aabenraa. Til gengæld arbejdede 1190 Aabenraafolk i Tønder. Haderslev afgiver hver dag pendlere til alle nabokommunerne, med Kolding som den største aftager af 2648 indbyggere fra Haderslev. Til gengæld modtager Haderslev 1447 pendlere fra Kolding og 1421 pendlere fra Aabenraa. Arbejdspladsernes placering for pendlerne har også betydning. På en time kan man nå arbejdspladser fra Haderslev By. Fra Tønder By kan man på en time nå arbejdspladser. Der er således flere arbejdspladser pr indbygger og der er flere jobmuligheder i Haderslev end i Tønder. Herudover er der både tysk ind- og udpendling til og fra begge kommuner, men vi har ikke de aktuelle tal herfor. 6. Kulturelle forhold beskriv forhold/kendetegn for området. Udover hele LAG Haderslev-Tønders område er der et hav af kulturtilbud og institutioner. Området er kendt for sine festivaler, teatre, udøvende kunstnere og kunstnersammenslutninger, markeder, kulturhuse, museer, den kulturhistoriske tyngde og det sprudlende, mangfoldige foreningsliv. Kilder: Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Kontur 2013 Tønder & Kontur 2013 Haderslev. Destination Sønderjylland. Erhvervsstrategierne for Haderslev og Tønder Kommuner. 9

10 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater F. 1 Udviklingsstrategiens vision Opstil en vision for aktionsgruppens virke i programperioden. Visionen skal udtrykke aktionsgruppens overordnede målsætning om, hvilken retning LAG ens geografiske område skal udvikle sig i, og hvordan området skal se ud om et givent antal år, eksempelvis i 2020, hvor programmet slutter. En vision kan for eksempel se sådan ud: Visionen for LAG-FREMTID er, at bidrage til at det geografiske område i 2020 er et mere attraktivt bosætningsområde med social og kulturel sammenhængskraft karakteriseret ved økonomisk vækst og beskæftigelsesmuligheder baseret på et økonomisk bæredygtigt erhvervsliv, en smuk og indbydende natur samt et velfungerende udbud af offentlige og private serviceydelser til gavn for alle i området. Ad. F.1) Vores vision er: Vågen, vild og visionær for naturlige oplevelser Med denne sloganagtige og korte vision mener vi: Vågen er betegnelsen for dét, LAG områderne er og vil være. Vild - fordi vi efterlyser vildskab i ideerne. Visionær fordi vi vil understøtte visionært iværksætteri. De naturlige oplevelser er hele rammen for LAG arbejdet og for borgerne i Haderslev- Tønderområderne. F.2 Strategiens mål Til opfyldelse af strategiens vision opstilles en række mål ud fra situationsbeskrivelsen og SWOTanalysen. Målene skal være klare og kunne gennemføres gennem en række målbare aktiviteter. Målet er eksempelvis: Styrke salget af lokale kvalitetsfødevarer Ad F.2) På baggrund af vores SWOT analyse, situationsbeskrivelsen samt dialogmøderne med interessenter har vi besluttet os for 7 indsatsområder. Disse indsatsområder er begrundet i vores forventning om en beskeden bevilling på 3,6-4 millioner kroner årligt. Så vi vil være realistiske og fokusere vores ressourcer. Vi vil derfor som udgangspunkt understøtte de aktiviteter og indsatser, der allerede pågår og fungerer i Haderslev og Tønder områderne, og hjælpe til med at indsatserne bliver endnu bedre og stærkere. 10

11 1. Iværksættere - Sønderjyder kan og vil. Mål: Vi vil medvirke til at synliggøre og styrke erhvervsfødekæden ved at åbne op for nye jobmarkeder og nye samarbejder, lokalt, nationalt og internationalt. Ideer til indsatser/aktiviteter: 1.a. Vi vil støtte initiativer og klyngedannelser for erhvervsdrivende, så de fx kan byde ind med deres produkter på et bredere marked og derved opnå fælles fordele. 1.b. Vi vil støtte nye og kreative distributionsinitiativer for virksomheder. 1.c. Vi vil medvirke til mentorordninger og videndeling til gavn for iværksættere og nye virksomheder. 1.d. Vi vil samarbejde med erhvervsskolerne i området. Fx en fælles kampagne: Har du en idé så har vi pengene! 2. Tomme bygninger gentænk forladte og tomme bygninger Mål: Vi vil medvirke til at tomme erhvervsbygninger, industribygninger, landbrugsbygninger eller institutionsbygninger bliver gentænkt og brugt i nye sammenhænge. Således at iværksættere, nye tilflyttere eller det lokale foreningsliv har mulighed for at etablere sig og herigennem medvirke til at vende områdets udvikling i en positiv og dynamisk retning. Ideer til indsatser/aktiviteter: 2.a. Vi vil understøtte at forladte bygninger får nyt indhold primært i de lidt større landsbyer (Befolkningsgrundlaget bør som hovedregel være større end 200 indbyggere flg. udredninger fra RealDania: Mulighedernes land, 2013) 2.b. Vi vil understøtte initiativer, der medvirke til, at tomter, hvor kommunerne har foretaget nedrivningsindsatser, bliver genanvendt på nye måder og til nye rekreative aktiviteter, pladser og parkområder. 2.c. Vi vil i samarbejde med erhvervsrådene og kommunerne udarbejde en registrant over tomme bygninger og andre faciliteter, som ejerne har sat til rådighed for iværksættere eller anden aktivitet. 2.d. Vi vil i samarbejde med erhvervsrådene og kommunerne lave målrettede fremstød over for bygningsejere om den positive synergi og nytteværdi, der er i at udleje tomme bygninger til andre formål. 2.e. Vi vil understøtte særlige kreative initiativer eller uddannelser, der tiltrækker nye tilflyttere. Fx Filmskolen i Tønder, Sportscollege eller andre kulturuddannelser. 3. Bosætning Mål: Vi vil medvirke til at gøre det attraktivt at bo og at bosætte sig i Haderslev og Tønder områderne, hvor også landdistrikterne tilgodeses. Ideer til indsatser/aktiviteter: 3.a. Vi vil understøtte netværk og initiativer, der gør, at tilflytterne får nogle stedkendte at lege med, så de får en rolle at spille, en funktion at udfylde, hvor de kommer til at bo. 3.b. Vi vil samarbejde med bosætningskoordinatorer i områderne med hjælp og støtte til udenlandske tilflyttere som iværksættere. 3.c. Vi vil støtte initiativer, der tager sigte på oplysninger om områdernes kvaliteter, på de gode oplevelser og på læringsaktiviteter i lokalområderne, så også de menneskelige ressourcer bringes i spil til gavn for bosætning. 4. Smag på Sønderjylland madoplevelser Mål: Vi vil medvirke til at synliggøre det sønderjyske køkken som noget ganske særligt. Sønderjylland er nemlig i dag et af de steder, hvor den unikke gastronomi er bedst bevaret og fortsat 11

12 sætter sit tydelige præg på det moderne sønderjyske køkken. Samtidig kan vi understøtte den fortsatte udvikling og etablering af det fælles sønderjyske turistsamarbejde i Destination Sønderjylland. Ideer til indsatser /aktiviteter: 4.a. Vi vil støtte madoplevelser, som både kan give flere jobs og flere turister i områderne. 4.b. Vi vil støtte initiativer, der styrker salg af lokale fødevarer. 4.c. Fremme netværk og fælles initiativer mellem de små fødevareproducenter i områderne. 4.d. Støtte udviklingen af nye lokale produkter. 5. Den sønderjyske historie i nye oplevelser og fortællinger Mål: Vi vil medvirke til at skabe sammenhæng mellem de stedbundne lokale historier, de historiske rammer og fortællinger og lokale virksomheder. Vi vil også åbne os for omverdenen og møde nye kulturer og indgå i grænseoverskridende alliancer, der kan give øget vækst med fx kulturarven og den gode historie som omdrejningspunkt. Vi ligger centralt placeret lige midt mellem København og Hamburg i forbindelse med store events og koncerter. Ideer til indsatser/aktiviteter: 5.a. Vi vil støtte markedsføringstiltag/synliggøre lokale historier (som kan udvikles til et stærkt brand) til gavn for fødevareproducenter, oplevelses- og turismevirksomheder. 5.b. Vi vil støtte initiativer, der skaber oplevelser på tværs af Haderslev og Tønder kommuner. 5.c. Vi vil samarbejde med Museum Sønderjylland, Destination Sønderjylland og andre turistudbyderne om at formidle kulturarven og de mange historier. 5.d. Vi vil støtte udviklingen af digitale platforme og udviklingen heraf som led i formidlingen af områdets aktiviteter for folk i alle aldre. 6. Naturen i alle former Mål: Vi vil medvirke til at synliggøre LAG Haderslev-Tønders store naturområder, der spænder vidt fra dalene, den rige muld og fjordene i Øst over højderyggen til Marsken, digerne og hele Vadehavet. Vi vil formidle og synliggøre, at man inden for LAG området kan se og opleve næsten hele Danmarks natur på ganske få kilometer. Og de mange muligheder det åbner for både erhverv, bosætning og rekreative udfoldelsesmuligheder. Ideer til indsatser/aktiviteter: 6.a. Vi vil støtte udviklingen af stisystemer til vandre- og cykleture også på tværs af de 2 kommuner. 6.b. Vi vil understøtte projekter der tiltrækker indenlandske og udenlandske turister. 6.c. Vi vil understøtte opdagelser for hele familien i naturen. 6.d. Vi vil støtte aktiviteter, der tiltrækker hele familien, og hvor der indgår sund motion og aktive oplevelser for både lokale beboere og gæster. 7. Unge i fart Mål: Vi vil tage initiativ til særlige ungesatsninger for at gøre Haderslev-Tønder områderne attraktive for unge at bo i eller at besøge igen. Ideer til indsatser/aktiviteter: 7.a. Vi vil oprette en særlig Ungdoms LAG, så unge i områderne kan få støtte til ideer og projekter hurtigt. Fx målrette markedsføringen heraf til Handelsskolernes innovationslinjer: 12

13 Her kan du få lov til at udføre din idé!. 7.b. Ungdomstræf og andre ungeinitiativer i Haderslev og Tønder kommuner skal følges, med henblik på opbakning til de unges iderigdom og vovemod. 7.c. Vi vil invitere unge til et temamøde, hvor vi kan drøfte og få ideer til, hvor LAG Haderslev-Tønder kan sætte ind. Samtidig vil vi høre deres meninger om, hvordan vi kan få dem tilbage til områderne efter endt uddannelse, og hvad der skal til, for at det er attraktivt at bo i vores områder. Vi har desværre ikke kunnet nå at lægge os fast på en endelig prioritering af samtlige indsatser og aktiviteter endnu. De følgende oplistede aktiviteter i aktivitetsskemaerne nedenfor skal derfor betragtes som vores foreløbige bruttoliste, hvor vi har sat % satser på som et rammebeløb for hvert overordnede indsatsområde. Vi forudsætter en bevilling på minimum 3,6 millioner kr. årligt, som bevilget i F.3 Aktiviteter Aktionsgruppen skal opstille og beskrive de aktiviteter, som forventes iværksat for at nå udviklingsstrategiens mål. Eksempler på aktiviteter, hvis målet er at styrket salget af lokale kvalitetsfødevarer: Styrke lokale fødevarenetværk Udvikling af nye lokale produkter Anvendelse af nye processer, teknologier og afsætningskanaler Aktionsgruppens mål og forventede aktiviteter skal anføres i skemaet nedenfor. Skemaet er i to dele. En del for de mål og aktiviteter der vedrører vækst- og jobskabende erhvervsudvikling og en del der vedrører forbedring af rammevilkårene. Der udfyldes et skema for hvert mål, som aktionsgruppen har prioriteret. Til hvert mål kan aktionsgruppen anføre det antal aktiviteter, som findes nødvendige for at opfylde målet. Inden for de standardkategorier, som er anført i skemaet, som fx investeringsomfang, antal projekter, antal job osv. skal aktionsgruppen udfylde det forventede antal og beløb. Der er naturligvis tale om et skøn, men skal betragtes som et pejlemærke for det resultat som LAG en ønsker og realistisk kan forvente at opnå gennem sine aktiviteter. Som nøgletal for resultater vedr. jobskabelse og værdiforøgelsen benyttes følgende minimumtal: 10 millioner kroner i projektinvesteringer skaber som minimum 3 millioner kroner i værdiforøgelse (omsætning) og 3 fuldtidsarbejdspladser. Det gælder her skønsmæssigt for alle erhvervsrettede aktiviteter. Hvis de forventede resultater af aktiviteterne skønnes at være højere, skal det begrundes i skemaet under bemærkninger. For samarbejdsaktiviteter kan det evt. være relevant idet der for et forholdsvis beskedent projektbeløb (etablering og drift af netværket i en periode) kan forventes en indirekte effekt, der skaber såvel nye job som værdiforøgelse blandt de deltagende i netværket. 13

14 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Mål: Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) 1. Iværksættere Sønderjyder kan og vil. Vi vil medvirke til at synliggøre og styrke erhvervsfødekæden ved at åbne op for nye jobmarkeder og nye samarbejder, lokalt, nationalt og internationalt. Kroner kr. % andel af total 25% af Dette kan ikke besvares, da vi ikke kender ansøgerfeltet. Men vi har stor fokus på at skabe og bevare jobs. 1-2 jobs Dette er vanskeligt at besvare, da vi ikke kender ansøgerfeltet. Skønnet: kr. Aktivitet 1: 1.a. Støtte initiativer og klyngedannelser for erhvervsdrivende, så de fx kan byde ind med deres produkter på et bredere marked og derved opnå fælles fordele Aktivitet 2: 1.b. Vi vil støtte nye og kreative distributionsini- 14

15 tiativer for virksomheder. 1.c. Vi vil skabe mentorordninger til gavn for iværksættere 1.d.Vi vil samarbejde med erhvervsskolerne i området. Fx en fælles kampagne: Har du en idé så har vi pengene!. Total jobs kr. Bemærkninger: Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) 15

16 Mål: Kroner % andel af total 2. Tomme bygninger gentænk forladte og tomme bygninger. Vi vil medvirke til at tomme erhvervsbygninger, industribygninger, landbrugsbygninger eller institutionsbygninger bliver gentænkt og brugt i nye sammenhænge. Således at iværksættere, nye tilflyttere eller det lokale foreningsliv har mulighed for at etablere sig og herigennem medvirke til at vende områdets udvikling i en positiv og dynamisk retning kr. 25 % af Dette kan ikke besvares, da vi ikke kender ansøgerfeltet. Men vi har stor fokus på at skabe og bevare jobs. 1-2 Dette er vanskeligt at besvare, da vi ikke kender ansøgerfeltet Aktivitet 1: 2.a. Vi vil understøtte at forladte bygninger får nyt indhold primært i de lidt større landsbyer. Aktivitet 2: 2.b. Vi vil medvirke til, at tomter, hvor kommunerne har foretaget nedrivningsindsatser, bliver genanvendt på nye måder og til nye rekreative aktiviteter, pladser og parkområder. Aktivitet 3: 2.c. Vi vil i samarbejde med erhvervsrådene og kommunerne udarbejde en registrant over tomme bygninger og andre faciliteter, som ejerne har sat til rådighede for iværksættere eller anden aktivitet. 16

17 Aktivitet 4: 2.d.Vi vil i samarbejde med erhvervsrådene og kommunerne lave målrettede fremstød over for bygningsejere om den positive synergi og nytteværdi, der er i at udleje tomme bygninger til andre formål. Aktivitet 5: 2.e. Vi vil understøtte særlige kreative initiativer eller uddannelser, der tiltrækker nye tilflyttere. Fx Filmskolen i Tønder, Sportscollege eller andre kulturuddannelser. Total Bemærkninger: Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (net- 17

18 værk, klynger m.v.) Mål: 3. Bosætning. Vi vil medvirke til at gøre det attraktivt at bo og at bosætte sig i Haderslev og Tønder områderne, hvor også landdistrikterne tilgodeses. Kroner kr. % andel af total 25% af Dette kan ikke besvares, da vi ikke kender ansøgerfeltet. Men vi har stor fokus på at skabe og bevare jobs. Dette kan ikke besvares, da vi ikke kender ansøgerfeltet Aktivitet 1: 3.a. Vi vil understøtte netværk og initiativer, der gør, at tilflytterne får nogle stedkendte at lege med, så de får en rolle at spille, en funktion at udfylde, hvor de kommer til at bo. Aktivitet 2: 3.b. Vi vil samarbejde med bosætningskoordinatorer i områderne med hjælp og støtte til udenlandske tilflyttere som iværksættere Aktivitet 3: 3.c. Vi vil støtte initiativer, der tager sigte på oplysninger om områdernes kvaliteter og ressourcer (også menneskelige), til gavn for bosætning Total

19 Bemærkninger: Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: 4. Smag på Sønderjylland - madoplevelser Vi vil medvirke til at synliggøre det sønderjyske køkken som noget ganske særligt. Sønderjylland er nemlig i dag et af de steder, hvor den unikke gastronomi er bedst bevaret og fortsat sætter sit tydelige præg på det moderne sønderjyske køkken. Samtidig kan vi understøtte den fortsatte udvikling og etablering af det Kroner % andel af total 25% af Dette kan ikke besvares, da vi ikke kender ansøgerfeltet. Men vi har stor fokus på at skabe og bevare jobs. 2-3 Dette er vanskeligt at besvare, da vi ikke kender ansøgerfeltet

20 fælles sønderjyske turistsamarbejde i Destination Sønderjylland. Aktivitet 1: 4.a. Vi vil støtte madoplevelser, som både kan give flere jobs og flere turister i områderne. Aktivitet 2: 4.b. Styrke salget af lokale fødevarer. Aktivitet 3: 4.c. Fremme netværk og fælles initiativer mellem de små fødevareproducenter i områderne. Aktivitet 4: 4.d. Støtte udviklingen af nye lokale produkter. Total Bemærkninger: 20

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden

Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 1 Indhold Kort resumé... 3 A. Navn og adresse...

Læs mere

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 Indstillingsudvalget Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 2 hovedopgaver 1) Indstiller til godkendelse af aktionsgrupperne Krav til aktionsgruppens ansøgning Indstillingsudvalgets vurderinger

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Forslag til Lokal udviklingsstrategi

Forslag til Lokal udviklingsstrategi Forslag til Lokal udviklingsstrategi Lokal Udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 1 Indhold Kort

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014 Referat mandag den 17. november 2014 Kl. 18:30 i Mødelokalet Akvariet, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Godkendelse

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

LAG Ikast-Brande Lokal udviklingsstrategi

LAG Ikast-Brande Lokal udviklingsstrategi LAG Ikast-Brande Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole LAG Odder-Hedensted Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole Velkommen til strategimøde! - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmønter den del af EU s landdistriktsprogram, der vedrører lokaldrevet

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Lokalstyretudvikling Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 Emneoversigt Prioriteter for lokalstyret udvikling Budget til LAG-indsatsen og fordeling

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder. Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017

LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder. Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017 LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017 Dagens program kl. 9.00 12.00 inkl. pause EU og dansk baggrund. CLLD/ Community- Led Local Development/LEADER Regler om habilitet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø

Lokal udviklingsstrategi for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø Lokal udviklingsstrategi for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø den integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014 2020 Januar 2016

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Naturerhvervsstyrelsen Att: Center for Projekttilskud Policy LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Ref.: PBF j.

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Bilag E 2 SWOT analyse udviklingsstrategi for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. Indledning. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i bilag E 1, som skal understøtte analysen og ses i sammenhæng hermed. Desuden

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere