Jens Christensen Rodsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Christensen Rodsted"

Transkript

1 ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse både her i Thy og andre steder, ikke mindst i Norge. Jens Christensen Rodsted blev ganske sikkert født i Randers en gang midt i det 17. århundrede. I det mindste nævner hans broder Chr. Christensen Rodsted i et skøde fra 1694, at han er født og stadig bosat i Randers. Vi kan heller ikke sige noget om, hvornår Jens Christensen Rodsted er født, men vi ved, at han døde i Thisted den 7. juni 1729, i det mindste påbegyndes skiftet efter ham den 7. juli,»som er den rette 30. dag efter hans død«, men Thisted kirkebog fra denne periode er i en meget dårlig forfatning, så hans alder i dødsøjeblikket er heller ikke oplyst. Det er muligt ud fra de eksisterende kilder at beskrive følgende afsnit af Rodsteds liv: 1. Handelsmand hvor han især driver skudehandel på Norge. 2. Hans tid som fuldmægtig for amtsforvalter Jens Hansen. 3. Rytterbonde på Neesgaard i Nørhå. 4. Tømmerhandler og rådmand i Christiansand i Norge. 5. Hans tilbagevenden til Thisted omkring Derudover hans forlovelser og ægteskaber. Første gang, vi støder på navnet Jens Christensen Rodsted, er i 1689, hvor han fører en incassosag mod Niels Mortensen i Thorsted, så allerede på det tidspunkt har han drevet handelsvirksomhed formodentlig fra Thisted; men først den 5/ anklages Rodsted ved Thisted byting for ikke have løst borgerskab i Thisted til trods for den store handel, han driver fra byen, så han har sikkert gennem en lang årrække været bosat i Thisted. Denne handel har i det væsentligste drejet sig om skudehandel på Norge især til og fra Christiansand. Rodsted lovede derfor at løse borgerskab, hvad han også herefter gjorde, hvilket fremgår af skatteregnskaberne for Thisted by, hvoraf man kan se, at han i 1698 betalte 14 rdl. i konsumptionsskat samt 28 rdl. for året For 1699 anføres det,»at han bruger købmandsskab og betaler efter egen indgivelse.«skudehandel Kendskabet til Jens Christensen Rodsted stammer i stor udstrækning fra tingbøgerne fra Thisted byting, Hillerslev-Hundborg herredsting og Hassing-Refs herredsting. Ved Thisted byting omtales Rodsted som»indvåner og negotiant her i Byen«, det vil sige, at han har drevet omfattende handel, sikkert ved at opkøbe varer og indføre dem til Thisted og derfor været nødt til at betale konsumptionsafgift for disse, men ofte har 105

2 konsumptionsbetjent Laurids Nielsen ikke været enig med Rodsted om, hvilke varer der skulle betales for, hvilket sikkert ikke har været ubegrundet, når man betænker, hvilke krumspring folk foretog for at slippe for afgifterne. Et par af de sager, der til en vis grad belyser Rodsteds handel, er ført ved Thisted byting i 1697 og Den første fra 1697 handler om konsumptionen for en del varer, som Rodsted skulle have indført gennem Vesterport i Thisted, og som senere skulle være udført herfra til Klitmøller for at blive sejlet til Norge. Selv om sagen drejer sig om konsumptionsafgiften, så er den interessant for os, derved at den viser noget om, hvilke varer Rodsted har handlet med og i hvor store mængder. Det fremgår således af sagen, at i 1693 havde Chr. Schalderup haft et parti ærter og gryn med til Norge for Rodsted. Hans Olesen fra Thisted kan ligeledes bekræfte, at i 1695 udskibede Rodsted med et norsk skib (med et norsk skibsrom) 34 tdr. ærter, som kom fra Thisted; samtidig udskibede han med skipper Jens Banes»Rom«40 tdr. ærter, men om de kom fra Thisted, kunne han ikke oplyse. Med denne sending var der også et parti kvier, antallet kunne Hans Olesen dog ikke erindre. Skipper Simon Marchusen bevidnede, at i 1695 havde han med sit skib ført 72 tdr. ærter, 20 tdr. gryn samt 24 tdr. havre til Norge, og i 1696 var tallene: 102 tdr. ærter og 20 tdr. gryn. Men allerede året efter i februar 1698 er der atter problemer vedrørende handlen. Her må Rodsted udstede forbud til en Chr. Berthelsen i Rosholm ved Vigsø mod at afhænde diverse varer, som han har ladet oplagre hos Berthelsen. Det drejer sig især om tømmer, skibsmaster og årer samt selve båden (en skøjte), hvilket er varer, Rodsted har taget som betaling for de varer, han har leveret til Norge. Udover at handle med Norge har Rodsted også handlet meget med ejendomme rundt omkring i Thy og på Mors. Derudover drev han også vekselervirksomhed ved at låne penge ud mod pant i fast ejendom. Amtsfuldmægtig I en række retssager fra Hillerslev-Hundborg herreders ting i perioden fra optræder Rodsted ofte på amtsforvalterens vegne som hans fuldmægtig. Senere i årene ved vi, at amtsforvalteren af ikke oplyste, men lovlige årsager, var bortrejst fra amtstuen. I denne periode var Rodsted konstitueret som amtsforvalter, hvilket bl. a. indebar, at han også skulle underskrive skatteregnskaberne, før de blev indsendt til Rentekammeret. Tidligere havde der sjældent været problemer med at få godkendt amtets regnskaber, men i de år, hvor Rodsted stod for regnskaberne, var der masser af anmærkninger til disse, hvilket nær havde kostet Jens Hansen stillingen som amtsforvalter. Amtsforvalteren var nemlig pligtig til at inddrive statens indtægter i form af hartkornsskatter, korn og proviant, desuden skulle han sørge for at bortauktionere evt. ledige tiender og i det hele taget sørge for, at kongen ikke led afbræk i sine indkomster. Disse ydelser blev inddrevet hos godsejere, selvejere og præster. Amtsforvalteren måtte derfor være meget omhyggelig med at få inkasseret restancerne, hvis han ikke ville risikere selv at skulle betale beløbene, så selv om Jens Hansen ikke personligt var til stede, hæftede han lige fuldt for, at ydelserne blev korrekt opkrævet og afregnet med Rentekammeret. 106

3 De mangelfulde regnskaber resulterede i, at Rodsted i 1696 blev afskediget fra sit embede og afløst af Poul Pedersen, samt at der blev ført en række sager mod Rodsted af Poul Pedersen på amtsforvalter Jens Hansens vegne angående de uafklarede økonomiske mellemværender imellem Seignr. Rodsted og amtsforvalteren, først og fremmest angående Rodsteds»u-clarerede«regnskaber fra den tid, hvor Rodsted alene stod for amtsregnskaberne. Heraf fremgår det bl. a., at der havde været ikke mindre end 89 poster, hvortil der blevet knyttet anmærkninger fra Rentekammerets side. Det var som sagt amtsforvalteren, der stod som ansvarlig for, at skatterne blev indbetalt. Det var derfor ganske naturligt, at Jens Hansen søgte at opnå sikkerhed for det beløb, han ved en eventuel retssag kunne blive dømt til at betale. Derfor anlagde han sag imod Jens Christensen Rodsted og søgte at få ham dømt til at stille sikkerhed for dette beløb i det jordegods, han ejede. Da det så viste sig, at Rodsted i november 1702 var rejst til Christiansand i Norge, hvor han var blevet gift med en enke ved navn Helvig Jakobsdotter, fandt man det sikrest fra amtets side at udstede arrestordre på Jens Christensen Rodsteds person og jordegods, indtil man havde sikkerhed. Rodsted tilbød som sikkerhed pant i en del af det gods, han ejede i Thy og på Mors, næsten 26 tdr. hartkorn; men amtsfuldmægtig Poul Pedersen var noget betænkelig ved at modtage tilbuddet, i det mindste ville han først have sikkerhed for, at Rodsted virkelig havde lovligt skøde på de ejendomme, han tilbød som pant, og man forlangte derfor, at han skulle fremvise adkomsterne til disse. Hvori bestod da Rodsteds forseelser? Derpå giver retssagerne nogle eksempler: 1. At hans regnskaber for 1692 først er overleveret amtsforvalteren At han A 1693 i amtsforvalterens fravær ikke havde gjort fordring på nogle skatterestancer i forbindelse med et skifte. 3. At han samme år havde handlet med noget af det indkomne skattekorn og siden for amtets penge købt korn på Fyn og Sjælland og leveret det i København. Det fremgår også, at Rodsted, i årene efter at han havde forladt amtstuen og endnu inden han havde afleveret de sidste regnskaber, måtte anmode borgmester Enevold Berregaard om at færdigskrive disse, inden Rodsted var i stand til at aflevere dem til Jens Hansen, hvilket skete den 16/ Et væsentligt anklagepunkt var det også, at der i Rodsteds afleverede materialer fandtes en del kvitteringer på betalt skat, der imidlertid figurerede som restancer i de tilsvarende regnskaber. Man kan nok ikke umiddelbart fortolke dette som bevidst forsøg på svindel, men nærmere en sammenblanding af hans private forretninger med hans offentlige virksomhed. En retssag om skatterestancer fra Skinnerup i 1693 viser således, at en del bønder havde betalt deres skat ved at stille heste og vogne til rådighed for Rodsted, så han på den måde kunne fragte sine varer fra Thisted til Klitmøller og derfra til Norge. Retssagen om Rodsteds regnskaber løb over en stor del af året Den 22. maj blev der afsagt en kendelse ved Hillerslev- Hundborg herredsting, hvori dommeren siger, at han ikke understår sig i at opretholde den gjorte arrest, bl. a. fordi amtsforvalteren endnu ikke efter snart 5 års forløb havde givet Rodsted endelig kvittering for de sidste regnskaber; desuden havde Rodsted forstrakt Jens Hansen med et større 107

4 Nyere foto af Neesgaard i Nørhå. Rodsted boede på gården en overgang i 1700-tallets begyndelse. beløb, hvori amtsforvalteren kunne have modregnet sit tilgodehavende. Endvidere dømmes Jens Hansen til at betale Rodsted 2 rdl. for den tilføjede skade samt, da Rodsted nu er gift og bosat i Norge og ikke kan lade sig opholde efter amtsforvalterens forgodtbefindende, findes det rimeligt, at amtsforvalteren inden 6 uger tilstiller Rodsted de mangelposter, der er i regnskaberne, og ellers vil Rodsted blive frikendt for amtsforvalterens tiltale. Denne dom må amtsforvalteren åbenbart straks have anket til Landstinget i Viborg, for den 21. juni samme år foreligger der en landstingsdom, der siger, at Rodsted skal stille nøjagtig sikkerhed her i landet (han boede som nævnt på den tid i Norge) for de krav, der kunne rejses mod amtsforvalteren. Med denne kendelse i hånden rejste Poul Pedersen atter sagen ved Thisted byting, hvor der den 22 september faldt dom, hvis konklusion var denne, at såfremt Rodsted ikke kunne fremlægge adkomster og skøder på de ejendomme, han agtede at stille til sikkerhed for de antegninger, der var gjort i hans afleverede regnskaber, kunne den gjorte arrest ikke ophæves. Justitsprotokollerme fortæller ikke, om disse dokumenter blev fremlagt, men det må åbenbart være sket, i det mindste optræder Jens Christensen Rodsted, Christiansand atter i nogle sager, bl. a. mod Laurits Nielsen i febr Man kan godt undre sig over, hvorfor dette retslige efterspil først kommer 6-7 år efter, at Rodsted er blevet afskediget, men en del af forklaringen ligger nok i, at han pludselig forlod Danmark og bosatte sig i Norge. I Historisk Årbog for 1958 og 1959 har H. Støvring Nielsen skrevet en længere og meget udførlig artikel om amtsforvalter Jens Hansen; heri fremføres bl. a. en kgl. resolution af 15. maj 1694, hvorefter Jens Hansen blev eftergivet en sum på godt 2103 rdl. på forskellige mangler i sit regnskab, hvorimod en restgæld på 2000 rdl. fortsat kræves betalt, såfremt Jens Hansen 108

5 ikke ønsker at fortabe sin stilling. Det har således ikke været småbeløb, Rodsted havde unddraget Jens Hansen. Rytterbonde Rodsteds borgerskab i Thisted blev ikke ikke af længere varighed; allerede i foråret 1700 forlod han byen for at flytte til Neesgaard i Nørhå sogn. Forhistorien hertil var følgende: På Neesgaard i Nørhå sogn, som var en af de større ryttergårde i Thy, boede Peiter Simenson Boggers. Han var oprindelig bygmester, født i Ütrecht i Holland i 1637, men hentet her til landet af Joakim Irgens, hvis hustru, Cornelia Bichers, var datter af Andreas Bichers, der var borgmester i Amsterdam; (se Riis-Olesen:»Cornelia Bichers«i Hist. Årbog 1969). Boggers fik her til opgave at opføre en standsmæssige hovedbygning til Vestervig Kloster for Joachim Irgens og Cornelia Bichers. Senere blev han ridefoged på Vestervig Kloster; men omkring 1682 fæstede han Neesgaard og blev rytterbonde, og her boede han indtil sin død juleaften For at få et indtryk af Neesgaards størrelse, da Rodsted overtog fæstet, kan man af matriklen se, at den havde et hartkornstilliggende på tdr. hartkorn. Af bygninger viser et syn, der blev foretaget i forbindelse med overdragelsen, at der fandtes følgende: 1. Salshuset (stuehus) i gårdens sydside 19 fag lang. 2. Kornlade norden i gården, 20 fag. 3. En stald vest i gården. 4. Et fæhus østen i gården 19 fag. 5. Et tørvehus sønden i gården, ca. 10 alen lang. Desuden hørte der naturligvis et rytterhus med til gården. Bygningernes tilstand har derimod ikke været den bedste, eftersom synsforretningen konkluderer, at der behøves reparationer for over 134 rdl., hvilket nogenlunde svarede til den pris, Rodsted nogle år senere gav for 4 bøndergårde. Den tilhørende besætning udgjorde 7 heste, 6 køer, 2 kvier og en snes får. På gården var der ansat 3 tjenestekarle, 2 tjenestedrenge samt 2 tjenestepiger. Rodsted havde dog allerede i juni 1699 indgået en kontrakt med Peiter Boggers om at overtage fæstet af Neesgaard, Overgård og Årup Mølle, som Boggers havde fæstet. Iflg. denne kontrakt skulle Rodsted bl. a. betale Boggers 220 rdl. i afståelse; Rodsted skulle selv på egne vilkår og bekostning tage fæste og betale indfæstningspenge. For det korn, der allerede var sået, skulle Rodsted betale 136 rdl. efter kapitelstakst. Derudover skulle Rodsted betale 200 rdl. samt den aftalte folkeløn fra valborgsdag (1/5) til mikkelsdag (29/9). Sammenlagt skulle Rodsted altså betale 600 rdl. til Peiter Boggers, og han skulle overtage fæstet til mikkelsdag 1699 og har sikkert, så vidt det kan ses, allerede fra det tidspunkt taget ophold på Neesgaard, men først i februar 1700 opsagde han sit borgerskab i Thisted. Udover de nævnte fæstegårde havde Peiter Boggers desuden overtaget forpagtningen af Ulstrup hovedgård af Hartvig Kaas til Faddersbøl. Ved en retssag ved Hillerslev-Hundborg herredsting den 10/ blev det godtgjort, at Rodsted havde betalt Boggers 200 rdl. mod kvittering, men det bevidnes også, at Rodsted derudover havde betalt 200 rdl. uden at have modtaget kvittering herfor, og at han derfor kun skyldte boet 200 rdl. 109

6 Ved samme lejlighed søgte man også at få klarlagt, hvor store udgifter Rodsted havde haft i forbindelse med Peiter Boggers begravelse, skifte etc. samt ikke mindst, hvor meget han selv skyldte til sterveboet således var der i februar og maj 1700 blevet afholdt dødsboauktion over en del af boets effekter. Ved denne auktion havde Rodsted købt en del af indboet samt 170 dukatoner2 til en samlet værdi af over 285 rdl. Derudover havde han inkasseret de beløb, som andre købere skulle betale for det, de havde købt. Således skulle han iflg. skifteforvalteren skylde boet over 400 rdl. ialt, hvilket beløb Rodsted blev dømt til at betale inden 15 dage. Endvidere havde Rodsted anvendt et alt for stort beløb i forbindelse med Boggers begravelse, hvilket var i modstrid med en kgl. forordning om ryttergods, der satte grænsen for udgifter i forbindelse begravelser til 50 rdl. Man får et godt indtryk af, hvor stor begravelse der blev holdt, når man studerer regningen over de varer, der i den anledning var blevet indkøbt: 1 anker fransk vin (ca. 40 l) brændevin dansk brændevin tønde frisk øl (131 l) pund korender pund mandler lod (31g) muskat? 4 lod kardemomme toppe frisk sukker pund peber kalkuner pund hollandsk hvedemel /4 pund risengryn lod zukat Fisk potter vineddike /2 pund svesker lod nelliker lod karry pund gul tobak pund grå tobak Lange piber dusin gemene do pund rosiner Skrå I alt: (mindst) »Hertil 4 rdl. hun kræver for hendes ulejlighed«(kogekone?). Dertil kommer, hvad der blev købt hos Hans Casten Langballe på Nørhågård af det, som man ikke havde på Neesgaard ialt Rdl: samt 4 rdl. for foder til de køreheste, der blev på Neesgaard natten over. Hertil kom så udgifterne i forbindelse med skiftet, der blev foretaget af regimentskriver Marcus Ulsøe sammen med bl.a. herredsfoged Villads Poulsen fra Hassing herred og mag. Holger i Snedsted. Christiansand Det blev heller ikke mange år, Rodsted kom til at bo på Neesgaard. Allerede i november 1702 rejste han til Norge og giftede sig i Christiansand med en enke ved navn Helvig Jakobsdotter, formodentlig af gammel dansk lavadel. Hendes fader hed Jakob Friis Henriksen og moderen Dorthea Christensdatter, der stammede fra Vester Thorup i Hanherred. Ved en auktion over kongeligt gods i september 1703 købte Jens Christensen Rodsted 4 gårde rundt omkr. i Thy på tilsammen knap 11 tdr hartkorn for ialt 138 rdl., og i forbindelse hermed bemærkes det i regnskaberne:»denne Rodsted er forle- 110

7 den november sejlet til Christiansand i Norge, hvor han efter beretningerne skal have befriet sig med en enkekone, dog uden at have gjort anstalt til godsets betaling«. Pengene kom dog i maj Rodsted havde gennem sin handel med Norge åbenbart skaffet sig forbindelser deroppe, og han oprettede her en stor tømmerhandel, adressen var Kirkegade nr. 1; men samtidig med at han drev denne tømmerhandel, blev han også rådmand i Christiansand. I ægteskabet med Helvig var der en søn, Christian Rodsted, der senere blev byfoged i Christiansand fra Ægteskaber Rodsted giftede sig som nævnt i 1702 i Norge, men hans hustru døde, og omkring 1714 rejste Jens Christensen Rodsted tilbage til Thisted, og han giftede sig i Hundborg kirke den 3/ med Maren Pedersdatter. I dette ægteskab var der 3 børn: Marie Jensdatter, født 1718 Jens Svendsen Jensen, født 18/ Else Jensdatter født 25/ Jens Christensen Rodsted tog atter borgerskab i Thisted i 1716 og betalte for 1717: Kopskat: 4 rdl. og krigsstyr: 3 rdl. For 1719 udgjorde beløbene: Men endnu før sit ægteskab i Norge var Rodsted blevet involveret i en»ægteskabssag«. Drivkraften i denne sag var sognepræsten i Snedsted, mag. Holger Sørensen Schandorph. Magister Holger var gift med Anne Eleonora Leschle, datter af major Martin Ernst Leschle, der var blevet myrdet i Anne Eleonora havde en søster, Antoinette Sibylle i Mariager, der var enke efter en meget velstående mand, Nicolaj Lorentz. Da Antoinette åbenbart var både ung og velstående, var hun også eftertragtet af giftefærdige mænd. Blandt disse var også en ung enkemand ved navn Christian Daniel v. Stoltzig til Mølgaard i Havbro sogn. Han havde derfor anmodet om Antoinettes hånd hos moderen, og han blev heri kraftig støttet af Antoinettes broder løjtnant Ernst Leschle. Derfor blev der løst kongebrev for Antoinette og Christian Daniel den 15/5 1699, for at de kunne blive viet. Antoinette har åbenbart ikke været tiltrukket af Christian og prøvede derfor at unddrage sig ægteskabet. Sandsynligvis har hun henvendt sig til søsteren og svogeren i Snedsted, som derfor indgav en ansøgning til kongen om et nyt kongebrev, så Antoinette i stedet for kunne blive viet til Rodsted. Dette kongebrev blev udstedt den 23/6 1699, hvilket naturligvis blev taget meget ilde op af Christian Daniel, men også af løjtnant Leschle. Antoinette, der stadig boede i Mariager, blev med broderens hjælp»ledsaget«ud af byen, og resultatet blev, at v. Stoltzig og Antoinette ikke blev viet i kirken, men i al stilhed på Mølgaard. At ægteskabet ikke har været med Antoinettes gode vilje, fremgår af de retssager, der fulgte i kølvandet på vielsen, hvor hun klager over uhørt mishandling, men ægteskabet lod sig ikke omstøde. Rodsteds affære med Antoinette Leschle indtraf samtidig med, at sagen om hans uafklarede forhold til amtsforvalteren verserede. Der opstod da også stridigheder mellem Rodsted og mag. Holger i Snedsted, idet Rodsted i juli 1699 var på besøg i Snedsted præstegård, hvor også Antoinette opholdt sig. Uenigheden opstod bl. a. som følge af, at Rodsted overfor mag. Hol- 111

8 ger skulle have påstået, at han»var god for rdl.«, hvilket mag. Holger mente, var en noget hasarderet påstand, sålænge Rodsted endnu ikke havde afsluttet sit mellemværende med amtsforvalteren. Uenigheden udartede sig til veritabel slagsmål, hvilket ikke var ualmindeligt i sager, hvor mag. Holger var blandt de implicerede. Skiftet Jens Christensen Rodsted døde som nævnt i sommeren 1729, og en måned efter hans død fandt skiftet sted mellem enken og børnene. Umiddelbart ville man tro, at en mand i hans position ville have et stort og kostbart indbo, men registreringen viser noget ganske andet, nemlig et yderst tarveligt indbo uden kostbarheder af nogen art. I stuerne 2 fyrretræsborde, 3 stole, en ovn samt en seng. Herudover ejede Rodsted 8 3/4 tdr. bygsæde jord i indmarken til en samlet værdi af 116 rdl. og 5 tdr. havresæde i udemarksjord til en værdi af 17 rdl. Desuden er værdien af det anvendte sædekorn sat til ialt rdl. Derudover var de 3 børn, inden Rodsted døde, blevet tilskødet hver 2 tdr. bygsæde samme steds, som deres halvbroder Jens Rodsted fra Norge også har jord. NOTER: 1. 7 tdr. 3 skæpper 0 fjerdingkar og 2 album. 2. Dukaton: En sølvdukat slået i Nederlandene fra Rdl : 1 rigsdaler 2 mark og 3 skilling. 1 rdl = 6 mark = 96 skilling. 4. Se Historisk Årbog Se»Jeg arbejder med«, hæfte 14. maj Dansk historisk Håndborgsforlag. 112

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Forord... 2. 1. kapitel... 2 Store Bisgård, Lille Bisgård, Skaarupgård og andre gårde og huse i Øsløs Sogn... 2

Forord... 2. 1. kapitel... 2 Store Bisgård, Lille Bisgård, Skaarupgård og andre gårde og huse i Øsløs Sogn... 2 Ingvard Jakobsen Gårde og huse på Hannæs Ejendomme i Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby og Lild sogne, der har været strøgods, ejet af større og mindre godser og præstegårde m. m., fæstere, ejere og udstykninger.

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Stagstrup i»gamle dage«

Stagstrup i»gamle dage« 2006 09/06/11 12:00 Side 139 Stagstrup i»gamle dage«af Morten Hammer Artikelforfatteren er født på gården»aagaard«i Stagstrup sogn, som ligger ca. midt i det gamle Thisted amt i Thy. I forbindelse med,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sine fakturaer.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af sine fakturaer. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Lilienhoff A/S Holevvej 49 5290 Marslev Nævnet har modtaget klagen den 21. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne

En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne En gård i Stagstrup dens historie og beboere gennem tiderne Fotografi af Aagaard 1920 (farvelagt af den kendte gårdmaler Anton Jensen) Aagaards historie udgave 1,00-17. august 2008 side 1 I den sydlige

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere