Jens Christensen Rodsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Christensen Rodsted"

Transkript

1 ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse både her i Thy og andre steder, ikke mindst i Norge. Jens Christensen Rodsted blev ganske sikkert født i Randers en gang midt i det 17. århundrede. I det mindste nævner hans broder Chr. Christensen Rodsted i et skøde fra 1694, at han er født og stadig bosat i Randers. Vi kan heller ikke sige noget om, hvornår Jens Christensen Rodsted er født, men vi ved, at han døde i Thisted den 7. juni 1729, i det mindste påbegyndes skiftet efter ham den 7. juli,»som er den rette 30. dag efter hans død«, men Thisted kirkebog fra denne periode er i en meget dårlig forfatning, så hans alder i dødsøjeblikket er heller ikke oplyst. Det er muligt ud fra de eksisterende kilder at beskrive følgende afsnit af Rodsteds liv: 1. Handelsmand hvor han især driver skudehandel på Norge. 2. Hans tid som fuldmægtig for amtsforvalter Jens Hansen. 3. Rytterbonde på Neesgaard i Nørhå. 4. Tømmerhandler og rådmand i Christiansand i Norge. 5. Hans tilbagevenden til Thisted omkring Derudover hans forlovelser og ægteskaber. Første gang, vi støder på navnet Jens Christensen Rodsted, er i 1689, hvor han fører en incassosag mod Niels Mortensen i Thorsted, så allerede på det tidspunkt har han drevet handelsvirksomhed formodentlig fra Thisted; men først den 5/ anklages Rodsted ved Thisted byting for ikke have løst borgerskab i Thisted til trods for den store handel, han driver fra byen, så han har sikkert gennem en lang årrække været bosat i Thisted. Denne handel har i det væsentligste drejet sig om skudehandel på Norge især til og fra Christiansand. Rodsted lovede derfor at løse borgerskab, hvad han også herefter gjorde, hvilket fremgår af skatteregnskaberne for Thisted by, hvoraf man kan se, at han i 1698 betalte 14 rdl. i konsumptionsskat samt 28 rdl. for året For 1699 anføres det,»at han bruger købmandsskab og betaler efter egen indgivelse.«skudehandel Kendskabet til Jens Christensen Rodsted stammer i stor udstrækning fra tingbøgerne fra Thisted byting, Hillerslev-Hundborg herredsting og Hassing-Refs herredsting. Ved Thisted byting omtales Rodsted som»indvåner og negotiant her i Byen«, det vil sige, at han har drevet omfattende handel, sikkert ved at opkøbe varer og indføre dem til Thisted og derfor været nødt til at betale konsumptionsafgift for disse, men ofte har 105

2 konsumptionsbetjent Laurids Nielsen ikke været enig med Rodsted om, hvilke varer der skulle betales for, hvilket sikkert ikke har været ubegrundet, når man betænker, hvilke krumspring folk foretog for at slippe for afgifterne. Et par af de sager, der til en vis grad belyser Rodsteds handel, er ført ved Thisted byting i 1697 og Den første fra 1697 handler om konsumptionen for en del varer, som Rodsted skulle have indført gennem Vesterport i Thisted, og som senere skulle være udført herfra til Klitmøller for at blive sejlet til Norge. Selv om sagen drejer sig om konsumptionsafgiften, så er den interessant for os, derved at den viser noget om, hvilke varer Rodsted har handlet med og i hvor store mængder. Det fremgår således af sagen, at i 1693 havde Chr. Schalderup haft et parti ærter og gryn med til Norge for Rodsted. Hans Olesen fra Thisted kan ligeledes bekræfte, at i 1695 udskibede Rodsted med et norsk skib (med et norsk skibsrom) 34 tdr. ærter, som kom fra Thisted; samtidig udskibede han med skipper Jens Banes»Rom«40 tdr. ærter, men om de kom fra Thisted, kunne han ikke oplyse. Med denne sending var der også et parti kvier, antallet kunne Hans Olesen dog ikke erindre. Skipper Simon Marchusen bevidnede, at i 1695 havde han med sit skib ført 72 tdr. ærter, 20 tdr. gryn samt 24 tdr. havre til Norge, og i 1696 var tallene: 102 tdr. ærter og 20 tdr. gryn. Men allerede året efter i februar 1698 er der atter problemer vedrørende handlen. Her må Rodsted udstede forbud til en Chr. Berthelsen i Rosholm ved Vigsø mod at afhænde diverse varer, som han har ladet oplagre hos Berthelsen. Det drejer sig især om tømmer, skibsmaster og årer samt selve båden (en skøjte), hvilket er varer, Rodsted har taget som betaling for de varer, han har leveret til Norge. Udover at handle med Norge har Rodsted også handlet meget med ejendomme rundt omkring i Thy og på Mors. Derudover drev han også vekselervirksomhed ved at låne penge ud mod pant i fast ejendom. Amtsfuldmægtig I en række retssager fra Hillerslev-Hundborg herreders ting i perioden fra optræder Rodsted ofte på amtsforvalterens vegne som hans fuldmægtig. Senere i årene ved vi, at amtsforvalteren af ikke oplyste, men lovlige årsager, var bortrejst fra amtstuen. I denne periode var Rodsted konstitueret som amtsforvalter, hvilket bl. a. indebar, at han også skulle underskrive skatteregnskaberne, før de blev indsendt til Rentekammeret. Tidligere havde der sjældent været problemer med at få godkendt amtets regnskaber, men i de år, hvor Rodsted stod for regnskaberne, var der masser af anmærkninger til disse, hvilket nær havde kostet Jens Hansen stillingen som amtsforvalter. Amtsforvalteren var nemlig pligtig til at inddrive statens indtægter i form af hartkornsskatter, korn og proviant, desuden skulle han sørge for at bortauktionere evt. ledige tiender og i det hele taget sørge for, at kongen ikke led afbræk i sine indkomster. Disse ydelser blev inddrevet hos godsejere, selvejere og præster. Amtsforvalteren måtte derfor være meget omhyggelig med at få inkasseret restancerne, hvis han ikke ville risikere selv at skulle betale beløbene, så selv om Jens Hansen ikke personligt var til stede, hæftede han lige fuldt for, at ydelserne blev korrekt opkrævet og afregnet med Rentekammeret. 106

3 De mangelfulde regnskaber resulterede i, at Rodsted i 1696 blev afskediget fra sit embede og afløst af Poul Pedersen, samt at der blev ført en række sager mod Rodsted af Poul Pedersen på amtsforvalter Jens Hansens vegne angående de uafklarede økonomiske mellemværender imellem Seignr. Rodsted og amtsforvalteren, først og fremmest angående Rodsteds»u-clarerede«regnskaber fra den tid, hvor Rodsted alene stod for amtsregnskaberne. Heraf fremgår det bl. a., at der havde været ikke mindre end 89 poster, hvortil der blevet knyttet anmærkninger fra Rentekammerets side. Det var som sagt amtsforvalteren, der stod som ansvarlig for, at skatterne blev indbetalt. Det var derfor ganske naturligt, at Jens Hansen søgte at opnå sikkerhed for det beløb, han ved en eventuel retssag kunne blive dømt til at betale. Derfor anlagde han sag imod Jens Christensen Rodsted og søgte at få ham dømt til at stille sikkerhed for dette beløb i det jordegods, han ejede. Da det så viste sig, at Rodsted i november 1702 var rejst til Christiansand i Norge, hvor han var blevet gift med en enke ved navn Helvig Jakobsdotter, fandt man det sikrest fra amtets side at udstede arrestordre på Jens Christensen Rodsteds person og jordegods, indtil man havde sikkerhed. Rodsted tilbød som sikkerhed pant i en del af det gods, han ejede i Thy og på Mors, næsten 26 tdr. hartkorn; men amtsfuldmægtig Poul Pedersen var noget betænkelig ved at modtage tilbuddet, i det mindste ville han først have sikkerhed for, at Rodsted virkelig havde lovligt skøde på de ejendomme, han tilbød som pant, og man forlangte derfor, at han skulle fremvise adkomsterne til disse. Hvori bestod da Rodsteds forseelser? Derpå giver retssagerne nogle eksempler: 1. At hans regnskaber for 1692 først er overleveret amtsforvalteren At han A 1693 i amtsforvalterens fravær ikke havde gjort fordring på nogle skatterestancer i forbindelse med et skifte. 3. At han samme år havde handlet med noget af det indkomne skattekorn og siden for amtets penge købt korn på Fyn og Sjælland og leveret det i København. Det fremgår også, at Rodsted, i årene efter at han havde forladt amtstuen og endnu inden han havde afleveret de sidste regnskaber, måtte anmode borgmester Enevold Berregaard om at færdigskrive disse, inden Rodsted var i stand til at aflevere dem til Jens Hansen, hvilket skete den 16/ Et væsentligt anklagepunkt var det også, at der i Rodsteds afleverede materialer fandtes en del kvitteringer på betalt skat, der imidlertid figurerede som restancer i de tilsvarende regnskaber. Man kan nok ikke umiddelbart fortolke dette som bevidst forsøg på svindel, men nærmere en sammenblanding af hans private forretninger med hans offentlige virksomhed. En retssag om skatterestancer fra Skinnerup i 1693 viser således, at en del bønder havde betalt deres skat ved at stille heste og vogne til rådighed for Rodsted, så han på den måde kunne fragte sine varer fra Thisted til Klitmøller og derfra til Norge. Retssagen om Rodsteds regnskaber løb over en stor del af året Den 22. maj blev der afsagt en kendelse ved Hillerslev- Hundborg herredsting, hvori dommeren siger, at han ikke understår sig i at opretholde den gjorte arrest, bl. a. fordi amtsforvalteren endnu ikke efter snart 5 års forløb havde givet Rodsted endelig kvittering for de sidste regnskaber; desuden havde Rodsted forstrakt Jens Hansen med et større 107

4 Nyere foto af Neesgaard i Nørhå. Rodsted boede på gården en overgang i 1700-tallets begyndelse. beløb, hvori amtsforvalteren kunne have modregnet sit tilgodehavende. Endvidere dømmes Jens Hansen til at betale Rodsted 2 rdl. for den tilføjede skade samt, da Rodsted nu er gift og bosat i Norge og ikke kan lade sig opholde efter amtsforvalterens forgodtbefindende, findes det rimeligt, at amtsforvalteren inden 6 uger tilstiller Rodsted de mangelposter, der er i regnskaberne, og ellers vil Rodsted blive frikendt for amtsforvalterens tiltale. Denne dom må amtsforvalteren åbenbart straks have anket til Landstinget i Viborg, for den 21. juni samme år foreligger der en landstingsdom, der siger, at Rodsted skal stille nøjagtig sikkerhed her i landet (han boede som nævnt på den tid i Norge) for de krav, der kunne rejses mod amtsforvalteren. Med denne kendelse i hånden rejste Poul Pedersen atter sagen ved Thisted byting, hvor der den 22 september faldt dom, hvis konklusion var denne, at såfremt Rodsted ikke kunne fremlægge adkomster og skøder på de ejendomme, han agtede at stille til sikkerhed for de antegninger, der var gjort i hans afleverede regnskaber, kunne den gjorte arrest ikke ophæves. Justitsprotokollerme fortæller ikke, om disse dokumenter blev fremlagt, men det må åbenbart være sket, i det mindste optræder Jens Christensen Rodsted, Christiansand atter i nogle sager, bl. a. mod Laurits Nielsen i febr Man kan godt undre sig over, hvorfor dette retslige efterspil først kommer 6-7 år efter, at Rodsted er blevet afskediget, men en del af forklaringen ligger nok i, at han pludselig forlod Danmark og bosatte sig i Norge. I Historisk Årbog for 1958 og 1959 har H. Støvring Nielsen skrevet en længere og meget udførlig artikel om amtsforvalter Jens Hansen; heri fremføres bl. a. en kgl. resolution af 15. maj 1694, hvorefter Jens Hansen blev eftergivet en sum på godt 2103 rdl. på forskellige mangler i sit regnskab, hvorimod en restgæld på 2000 rdl. fortsat kræves betalt, såfremt Jens Hansen 108

5 ikke ønsker at fortabe sin stilling. Det har således ikke været småbeløb, Rodsted havde unddraget Jens Hansen. Rytterbonde Rodsteds borgerskab i Thisted blev ikke ikke af længere varighed; allerede i foråret 1700 forlod han byen for at flytte til Neesgaard i Nørhå sogn. Forhistorien hertil var følgende: På Neesgaard i Nørhå sogn, som var en af de større ryttergårde i Thy, boede Peiter Simenson Boggers. Han var oprindelig bygmester, født i Ütrecht i Holland i 1637, men hentet her til landet af Joakim Irgens, hvis hustru, Cornelia Bichers, var datter af Andreas Bichers, der var borgmester i Amsterdam; (se Riis-Olesen:»Cornelia Bichers«i Hist. Årbog 1969). Boggers fik her til opgave at opføre en standsmæssige hovedbygning til Vestervig Kloster for Joachim Irgens og Cornelia Bichers. Senere blev han ridefoged på Vestervig Kloster; men omkring 1682 fæstede han Neesgaard og blev rytterbonde, og her boede han indtil sin død juleaften For at få et indtryk af Neesgaards størrelse, da Rodsted overtog fæstet, kan man af matriklen se, at den havde et hartkornstilliggende på tdr. hartkorn. Af bygninger viser et syn, der blev foretaget i forbindelse med overdragelsen, at der fandtes følgende: 1. Salshuset (stuehus) i gårdens sydside 19 fag lang. 2. Kornlade norden i gården, 20 fag. 3. En stald vest i gården. 4. Et fæhus østen i gården 19 fag. 5. Et tørvehus sønden i gården, ca. 10 alen lang. Desuden hørte der naturligvis et rytterhus med til gården. Bygningernes tilstand har derimod ikke været den bedste, eftersom synsforretningen konkluderer, at der behøves reparationer for over 134 rdl., hvilket nogenlunde svarede til den pris, Rodsted nogle år senere gav for 4 bøndergårde. Den tilhørende besætning udgjorde 7 heste, 6 køer, 2 kvier og en snes får. På gården var der ansat 3 tjenestekarle, 2 tjenestedrenge samt 2 tjenestepiger. Rodsted havde dog allerede i juni 1699 indgået en kontrakt med Peiter Boggers om at overtage fæstet af Neesgaard, Overgård og Årup Mølle, som Boggers havde fæstet. Iflg. denne kontrakt skulle Rodsted bl. a. betale Boggers 220 rdl. i afståelse; Rodsted skulle selv på egne vilkår og bekostning tage fæste og betale indfæstningspenge. For det korn, der allerede var sået, skulle Rodsted betale 136 rdl. efter kapitelstakst. Derudover skulle Rodsted betale 200 rdl. samt den aftalte folkeløn fra valborgsdag (1/5) til mikkelsdag (29/9). Sammenlagt skulle Rodsted altså betale 600 rdl. til Peiter Boggers, og han skulle overtage fæstet til mikkelsdag 1699 og har sikkert, så vidt det kan ses, allerede fra det tidspunkt taget ophold på Neesgaard, men først i februar 1700 opsagde han sit borgerskab i Thisted. Udover de nævnte fæstegårde havde Peiter Boggers desuden overtaget forpagtningen af Ulstrup hovedgård af Hartvig Kaas til Faddersbøl. Ved en retssag ved Hillerslev-Hundborg herredsting den 10/ blev det godtgjort, at Rodsted havde betalt Boggers 200 rdl. mod kvittering, men det bevidnes også, at Rodsted derudover havde betalt 200 rdl. uden at have modtaget kvittering herfor, og at han derfor kun skyldte boet 200 rdl. 109

6 Ved samme lejlighed søgte man også at få klarlagt, hvor store udgifter Rodsted havde haft i forbindelse med Peiter Boggers begravelse, skifte etc. samt ikke mindst, hvor meget han selv skyldte til sterveboet således var der i februar og maj 1700 blevet afholdt dødsboauktion over en del af boets effekter. Ved denne auktion havde Rodsted købt en del af indboet samt 170 dukatoner2 til en samlet værdi af over 285 rdl. Derudover havde han inkasseret de beløb, som andre købere skulle betale for det, de havde købt. Således skulle han iflg. skifteforvalteren skylde boet over 400 rdl. ialt, hvilket beløb Rodsted blev dømt til at betale inden 15 dage. Endvidere havde Rodsted anvendt et alt for stort beløb i forbindelse med Boggers begravelse, hvilket var i modstrid med en kgl. forordning om ryttergods, der satte grænsen for udgifter i forbindelse begravelser til 50 rdl. Man får et godt indtryk af, hvor stor begravelse der blev holdt, når man studerer regningen over de varer, der i den anledning var blevet indkøbt: 1 anker fransk vin (ca. 40 l) brændevin dansk brændevin tønde frisk øl (131 l) pund korender pund mandler lod (31g) muskat? 4 lod kardemomme toppe frisk sukker pund peber kalkuner pund hollandsk hvedemel /4 pund risengryn lod zukat Fisk potter vineddike /2 pund svesker lod nelliker lod karry pund gul tobak pund grå tobak Lange piber dusin gemene do pund rosiner Skrå I alt: (mindst) »Hertil 4 rdl. hun kræver for hendes ulejlighed«(kogekone?). Dertil kommer, hvad der blev købt hos Hans Casten Langballe på Nørhågård af det, som man ikke havde på Neesgaard ialt Rdl: samt 4 rdl. for foder til de køreheste, der blev på Neesgaard natten over. Hertil kom så udgifterne i forbindelse med skiftet, der blev foretaget af regimentskriver Marcus Ulsøe sammen med bl.a. herredsfoged Villads Poulsen fra Hassing herred og mag. Holger i Snedsted. Christiansand Det blev heller ikke mange år, Rodsted kom til at bo på Neesgaard. Allerede i november 1702 rejste han til Norge og giftede sig i Christiansand med en enke ved navn Helvig Jakobsdotter, formodentlig af gammel dansk lavadel. Hendes fader hed Jakob Friis Henriksen og moderen Dorthea Christensdatter, der stammede fra Vester Thorup i Hanherred. Ved en auktion over kongeligt gods i september 1703 købte Jens Christensen Rodsted 4 gårde rundt omkr. i Thy på tilsammen knap 11 tdr hartkorn for ialt 138 rdl., og i forbindelse hermed bemærkes det i regnskaberne:»denne Rodsted er forle- 110

7 den november sejlet til Christiansand i Norge, hvor han efter beretningerne skal have befriet sig med en enkekone, dog uden at have gjort anstalt til godsets betaling«. Pengene kom dog i maj Rodsted havde gennem sin handel med Norge åbenbart skaffet sig forbindelser deroppe, og han oprettede her en stor tømmerhandel, adressen var Kirkegade nr. 1; men samtidig med at han drev denne tømmerhandel, blev han også rådmand i Christiansand. I ægteskabet med Helvig var der en søn, Christian Rodsted, der senere blev byfoged i Christiansand fra Ægteskaber Rodsted giftede sig som nævnt i 1702 i Norge, men hans hustru døde, og omkring 1714 rejste Jens Christensen Rodsted tilbage til Thisted, og han giftede sig i Hundborg kirke den 3/ med Maren Pedersdatter. I dette ægteskab var der 3 børn: Marie Jensdatter, født 1718 Jens Svendsen Jensen, født 18/ Else Jensdatter født 25/ Jens Christensen Rodsted tog atter borgerskab i Thisted i 1716 og betalte for 1717: Kopskat: 4 rdl. og krigsstyr: 3 rdl. For 1719 udgjorde beløbene: Men endnu før sit ægteskab i Norge var Rodsted blevet involveret i en»ægteskabssag«. Drivkraften i denne sag var sognepræsten i Snedsted, mag. Holger Sørensen Schandorph. Magister Holger var gift med Anne Eleonora Leschle, datter af major Martin Ernst Leschle, der var blevet myrdet i Anne Eleonora havde en søster, Antoinette Sibylle i Mariager, der var enke efter en meget velstående mand, Nicolaj Lorentz. Da Antoinette åbenbart var både ung og velstående, var hun også eftertragtet af giftefærdige mænd. Blandt disse var også en ung enkemand ved navn Christian Daniel v. Stoltzig til Mølgaard i Havbro sogn. Han havde derfor anmodet om Antoinettes hånd hos moderen, og han blev heri kraftig støttet af Antoinettes broder løjtnant Ernst Leschle. Derfor blev der løst kongebrev for Antoinette og Christian Daniel den 15/5 1699, for at de kunne blive viet. Antoinette har åbenbart ikke været tiltrukket af Christian og prøvede derfor at unddrage sig ægteskabet. Sandsynligvis har hun henvendt sig til søsteren og svogeren i Snedsted, som derfor indgav en ansøgning til kongen om et nyt kongebrev, så Antoinette i stedet for kunne blive viet til Rodsted. Dette kongebrev blev udstedt den 23/6 1699, hvilket naturligvis blev taget meget ilde op af Christian Daniel, men også af løjtnant Leschle. Antoinette, der stadig boede i Mariager, blev med broderens hjælp»ledsaget«ud af byen, og resultatet blev, at v. Stoltzig og Antoinette ikke blev viet i kirken, men i al stilhed på Mølgaard. At ægteskabet ikke har været med Antoinettes gode vilje, fremgår af de retssager, der fulgte i kølvandet på vielsen, hvor hun klager over uhørt mishandling, men ægteskabet lod sig ikke omstøde. Rodsteds affære med Antoinette Leschle indtraf samtidig med, at sagen om hans uafklarede forhold til amtsforvalteren verserede. Der opstod da også stridigheder mellem Rodsted og mag. Holger i Snedsted, idet Rodsted i juli 1699 var på besøg i Snedsted præstegård, hvor også Antoinette opholdt sig. Uenigheden opstod bl. a. som følge af, at Rodsted overfor mag. Hol- 111

8 ger skulle have påstået, at han»var god for rdl.«, hvilket mag. Holger mente, var en noget hasarderet påstand, sålænge Rodsted endnu ikke havde afsluttet sit mellemværende med amtsforvalteren. Uenigheden udartede sig til veritabel slagsmål, hvilket ikke var ualmindeligt i sager, hvor mag. Holger var blandt de implicerede. Skiftet Jens Christensen Rodsted døde som nævnt i sommeren 1729, og en måned efter hans død fandt skiftet sted mellem enken og børnene. Umiddelbart ville man tro, at en mand i hans position ville have et stort og kostbart indbo, men registreringen viser noget ganske andet, nemlig et yderst tarveligt indbo uden kostbarheder af nogen art. I stuerne 2 fyrretræsborde, 3 stole, en ovn samt en seng. Herudover ejede Rodsted 8 3/4 tdr. bygsæde jord i indmarken til en samlet værdi af 116 rdl. og 5 tdr. havresæde i udemarksjord til en værdi af 17 rdl. Desuden er værdien af det anvendte sædekorn sat til ialt rdl. Derudover var de 3 børn, inden Rodsted døde, blevet tilskødet hver 2 tdr. bygsæde samme steds, som deres halvbroder Jens Rodsted fra Norge også har jord. NOTER: 1. 7 tdr. 3 skæpper 0 fjerdingkar og 2 album. 2. Dukaton: En sølvdukat slået i Nederlandene fra Rdl : 1 rigsdaler 2 mark og 3 skilling. 1 rdl = 6 mark = 96 skilling. 4. Se Historisk Årbog Se»Jeg arbejder med«, hæfte 14. maj Dansk historisk Håndborgsforlag. 112

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Korntvisten. Eggertzes gård lå på hjørnet af Kindhestegade/Møllegade

Korntvisten. Eggertzes gård lå på hjørnet af Kindhestegade/Møllegade Korntvisten 28.04.2013 I marts 1659 blev Abel Schrøder og Næstveds andre snedkere befalet til at reparerer byens pramme, det ville de få 80 sølvdl. for. Det var Palmesøndag og snedkerne ønskede at vente

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 v. Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker og arkivar v. Rigsarkivet, Viborg. Definition af begrebet uægte børn: Danske Lov 1683: Uægte børn er født af forældre,

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Hillerslev Herreds Tingbog -1667 7/10

Hillerslev Herreds Tingbog -1667 7/10 I det følgende er Christen Christensen i Skovsted storebror til Steffen, Staphen Christensen De fremhævede navne er blodslægtninge. De kursiverede er i direkte familie med disse Emmike Eriksen er herredsfoged.

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr fæster f. ca skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Vigsøgård, udfæstet i parter - matrikler hele gården: M.1664 fra Dueholm Kloster, bruger Christen Larsen M.1688 no 1, ejer Ålborg Hospital, bruger Peder Olufsen M.1688b no 1, hk. 2.4.1.0., ejer Irup, bruger

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold:

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave 1 Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Fremtidig arv skal være

Læs mere

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Valdemar blev født 1 dec 1881 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, som yngst i en søskendeflok på 4, han var søn af gårdmand Niels Hansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2996/2997

Generation XI Ane nr. 2996/2997 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter Mandemarke Ane nr. 2996/2997

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere