mellem Wilders Kanal/Bådsmandsstræde Strandgade Udenrigsministeriet Christiansholm Applebys Plads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mellem Wilders Kanal/Bådsmandsstræde Strandgade Udenrigsministeriet Christiansholm Applebys Plads"

Transkript

1 EKSISTERENDE FORHOLD Bydelen Christianshavn er især karakteristisk ved den tætte kontakt til vandet, som - sammen med den historiske og arkitektonisk værdifulde eyggelse - gør den til en af yens mest attraktive ydele Bydelen estår af en række øer, som er skat ved inddæmninger og opfyldninger på det lavvandede område mellem Køenhavn og Amager Den ældste del omkring Overgaderne, Torvegade og Strandgade lev anlagt i 16-tallet som en tidstypisk, efæstet handelsy Senere udvidedes fæstningsanlægget i et stort ueslag ud i vandet mod Refshalegrunden, og Holmen lev anlagt til flådens skisværft Holmen udvidedes efterhånden med Arsenaløen, Frederiksholm, Christiansholm, Dokøen og Nyholm Det meste af Søværnet er nu flyttet og den resterende del samlet på Nyholm og på en del af Arsenaløen Den øvrige del af Holmen enyttes i dag l a af en række statslige undervisningsinstitutioner inden for kunst og kultur, der hovedsagelig enytter de oprindelige ygninger Der er dog også opført enkelte nye ygninger Refshaleøen lev opfyldt fra 187- erne til skisværftet B&W, der indstillede produktionen i 1995 Området mellem Wilders Kanal/Bådsmandsstræde og Holmen lev oprindelig enyttet til handelspladser Fra slutningen af 18-tallet overgik området gradvis til oligformål På Asiatisk Plads ved Torvegade opførtes i 197erne nye administrationsygninger for Udenrigsministeriet På de tidligere industriarealer syd for Torvegade - som nu kaldes Christiansro - er inden for de seneste år opført oliger og kontoreyggelse De sidste tre oligkarréer er under opførelse Wilders Kanal Strandgade Udenrigsministeriet Christiansro Appleys Plads Voldoligerne Torvegade Overgaden neden Vandet Prinsessegade Erhverv Inden for de sidste fem år har der været et fald i antallet af arejdspladser i ydelen på ca 17 pct, og der findes i dag ca 7 arejdspladser 4 pct af arejdspladserne findes inden for privat service og 44 pct inden for offentlig service Dette er en stor andel af offentlig service i forhold til kommunegennemsnittet på 33 pct Skisyggeri og dertil relaterede håndværk-, industri- og servicevirksomhed udgjorde tidligere sammen med Søværnet størstedelen af arejdspladserne Udflytningen af flåden og B&W s lukning har medført et fald i denne arejdspladstype, som nu efter indflytningen af undervisningsinstitutioner på Holmen og opførelse af ny kontoreyggelse på Christiansro er erstattet af arejdspladser inden for finansieringsvirksomhed og forretningsservice, Nyholm Dokøen Christiansholm Islands Plads Wilders Plads Holmen Trekroner Søfort Refshaleøen Lynetten lystådehavn Margretheholm Frederiksholm Refshalevej Christianshavns Vold Arsenaløen Bådsmandsstræde Mål 1:4 offentlig administration og undervisning Boliger Cirka 33 pct af Christianshavns knap 48 oliger er opført før 19 og næsten 4 pct i perioden Der er dog kun 11 pct af samtlige oliger, som er uden ad og/eller eget wc, hvilket skyldes, at der er gennemført et stort antal oligforedringer 23 pct af oligmassen er opført efter 196 fortrinsvis som alment oligyggeri på 44

2

3 2 Christianshavn 99 EKSISTERENDE FORHOLD BOLIG ALDER OG STANDARD BOLIG STØRRELSE 5 oliger 5 oliger BOLIG EJER 5 oliger Før Grå: Boliger uden eget ad 1999 Efter værelsrelserelserelser > 4 værelser 2 væ- 3 væ- 4 væ- Grå: Boliger med enlige Ejerolig udlej nyttig Priv andel Priv Alm Grå: Boliger < 55m Off + TOR BEFOLKNING 25 personer 1-5 ÅR BEFOLKNING 25 personer 6-15 ÅR BEFOLKNING 25 personer OVER 74 ÅR Gråtone: 6-9 år Prik: Institutionspladser 2 Prik: Pladser i fritidshjem 2 Prik: Pleje- og ældreoliger Christianshavn de gamle handelspladser Islands Plads og Wilders Plads Hertil kommer ca 2 nye oliger, som er opført inden for de seneste år, la på Appleys Plads og Overgaden neden Vandet Boligerne fordeler sig størrelsesmæssigt som i kommunen som helhed, dvs at 5 pct er ét- og toværelses oliger, 3 pct er på tre værelser og 2 pct er større end tre værelser Der er i forhold til kommunegennemsnittet en større andel af ejeroliger (23 pct mod 19 pct) og private udlejningsoliger (36 pct mod 3 pct) Andelsoliger udgør 24 pct mod 3 pct i hele kommunen og almene oliger 17 pct mod 2 pct Befolkning Christianshavns efolkningstal er på grund af opførelsen af nye oliger steget med 9 pct inden for de sidste fem år, og er i dag godt 91 Det planlagte oligyggeri forventes at medføre en yderligere stigning i efolkningen til ca 11 i 214 Der er relativt få unge og ældre, men mange i den erhvervs-aktive alder Af de årige er 63 pct eskæftigede og 8 pct arejdsløse Dette er en mindre eskæftigelse og en højere arejdsløshed end for kommunen som helhed Den gennemsnitlige ruttoindtægt ligger lidt over kommunegennemsnittet Service Forsyningen med daginstitutioner vurderes løende, åde for så vidt angår den aktuelle fordeling mellem vuggestue- og ørnehavepladser og ehovet for nyetalering, jf afsnittet i indledningen om social service, vuggestuer og ørnehaver Christianshavns Skole er ydelens eneste folkeskole Der findes 14 ældreoliger, alle samlet i eyggelsen Voldoligerne Dette er en relativt god forsyning med ældreegnede oliger i forhold til kommunen som helhed, men ydelen har ingen oliger til mere plejekrævende ældre Af kommunale kulturelle institutioner findes et medorgerhus og et iliotek Der er ingen kommunale indendørs idrætsfaciliteter udover idrætslokalerne på Christianshavns Skole, men der findes muligheder for at tilgodese ehovet for sportsarealer på Holmen Brugen af de eksisterende faciliteter her er dog ikke endeligt afklaret De mange stier, promenader og grønne arealer giver gode muligheder for friluftsliv Torvegade er ydelens vigtigste utiksstrøg Trafik, miljø og grønne områder Torvegade er stærkt elastet af trafik mellem Amager og det øvrige Køenhavn Langs størstedelen af havneløet findes promenader, der tilfører havnefronten rekreative muligheder Også langs kanalerne, hvor alléplantningen er fornyet inden for de sidste år, og langs stadsgraven findes attraktive gangstrøg og motionsstier Voldanlægget med Christiania udgør et stort sammenhængende grønt område Lystådehavnen Lynetten og kajerne langs kanalerne rummer et stort antal pladser til fritidsåde Bydelen omfatter Trekroner Søfort ved indsejlingen til Køenhavn 46

4 2 CHRISTIANSHAVN Refshaleøen Nyholm INDRE BY Frederiksholm Christiansholm Dokøen Margretheholm Arsenaløen K Sc K P AB M S æ D Christiania SUNDBYØSTER VESTAMAGER SUNDBYVESTER Eksisterende lokal service mm Børneinstitution (vuggestue, ørnehave, fritidshjem, integreret institution) æ Ældreinstitution (plejehjem, eskyttede oliger, ældreoliger) S Folkeskole I Idrætsanlæg K Folkekirke Sc Socialcenter M Medorgerhus A Apotek B Biliotek P Posthus D Større dagligvareutik udenfor strøggade Strøggade Regional vej, fordelingsgade Mål ca 1:2 47

5 MÅL FOR UDVIKLINGEN Det enestående historiske miljø på Christianshavn skal evares, og nyyggeri skal respektere og tilpasses områdets eyggelsesskala og karakter Der vil løende kunne opstå ehov for sikring af områdets kvaliteter med evarende lokalplaner Udygningen på Holmen skal videreføres med respekt for områdets grønne karakter, de evaringsværdige ygninger og kontakten til vandet Ny eyggelse skal underordne sig disse karaktertræk og have høj arkitektonisk kvalitet Borgerrepræsentationen har ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 21 fastlagt, at Christiansholm skal anvendes til oliger Boligpolitiske mål Christianshavns unikke ymæssige kvaliteter og herlighedsværdier skal udnyttes til at skae et udud af nye, attraktive oliger De tidligere havnerelaterede arealer er under omdannelse til integrerede områder med oliger, serviceerhverv og institutioner Lokalplanerne for Holmen, Wilders Plads og Christiansro muliggør opførelse af i alt omkring 12 nye oliger Der vil yderligere kunne indrettes nye oliger i erhvervslejemål og i tagetager I forindelse med oligyggerierne vil der live taget stilling til ehovet for daginstitutioner Nye oliger Bådehavn Boliger og serviceerhverv Sammenhængende havnepromenade og cykelrute Nyt operahus og oliger Bådehavn CHRISTIANS- HAVN Bevarende lokalplanlægning Metro Margretheholm: Udygning med landet erhverv Holmen: Nye oliger, serviceerhverv og kulturelle institutioner Idrætsanlæg mv Cykelrute Erhvervspolitiske mål På Holmen vil der være mulighed for yderligere serviceerhverv og offentlige institutioner De tidligere værftsarealer på Refshaleøen fastholdes til havneformål og landet erhverv En eventuel anden fremtidig ymæssig anvendelse eror la på miljømæssige forhold, på den trafikale tilgængelighed og prioriteringsrækkefølge for yudviklingen Mål for miljø, grønne træk mv Anlæg af de manglende strækninger af promenader langs havneassinerne, kanalerne og Christianshavns voldanlæg prioriteres højt Voldanlægget indgår i Projekt Fæstningsring, der har til formål at styrke anlægget som et sammenhængende parkælte med kulturelle og historiske oplevelsesmuligheder omkring de indre ydele For at markere Amagerports tidligere placering plantes der nye trærækker i Torvegade ud for Ravelinen På Holmen kan der etaleres idrætsanlæg, ådehavne i Snedkergraven og ved Quintus samt andre rekreative aktiviteter for ydelen Der vil fortsat live arejdet med at indføre nye affaldsordninger, der er skånsomme over for det historiske miljø Trafikpolitiske mål Når metrostationen på Christianshavns Torv tages i rug, vil den kollektive trafiketjening af den centrale del af ydelen live væsentligt foredret Det er et mål at aflaste Torvegade for en del af den gennemkørende trafik Kajerne ved Christianshavns Kanal vil live søgt friholdt for parkering og anlagt som promenade Mulighederne for anlæg af et underjordisk parkeringsanlæg ved Ravelinen undersøges Den foreslåede grønne cykelrute Christianshavnsruten kan forinde ydelen med Indre By og Amager 48

6 Volumenstudier i Inderhavnen Henning Larsens Tegnestue har gennemført et volumenstudie, der viser, at der på Inderhavnens østside kan placeres ygninger med store volumener på Dokøen og på Christiansholm På Dokøen, som ligger lige over for Amalienorg og krydses af aksen gennem Amalienorg Slotsplads, Marmorkirken og Amaliehaven, er der planer om at opføre et operahus i aksen og et antal oliger med mulighed for pulikumsorienteret anvendelse af dele af stueetagerne Beyggelsen vil live fastlagt i en helhedplan, der ligesom projektet til operaen vil live udarejdet af Henning Larsens Tegnestue Der er taget initiativ til udvikling af et Nordatlantisk Center for kultur, forskning og erhverv på grunden Strandgade 1 Akse 2 CHRISTIANSHAVN Opera Dokøen Christiansholm Strandgade 1 Boliger på Holmen Holmen er under omdannelse til et landet olig- og erhvervsområde, hvor ca halvdelen af etagearealet skal være oliger Boligerne skal fortrinsvis placeres ud mod havnen og i områdets sydlige del nærmest Christianshavn I alt er der mulighed for 6-8 oliger incl oligerne på Dokøen Det unikke historiske miljø og områdets særlige rekreative kvaliteter giver mulighed for at udvikle oligområder med stor herlighedsværdi Omkring 175 oliger er under opførelse, og der forventes snart igangsat yderligere ca 175 oliger i en ny eyggelse i Schifters Kvarter og ved omygning af Motortorpedohallen Motortorpedoådshallen påtænkes indrettet til ca 5 ejeroliger Tegnestuen Vandkunsten har udarejdet et forslag, hvor ygningens konstruktion genanvendes Andelsoligforeningen Halvtolv (Suensons Tegnestue A/S) på Arsenaløen med 156 oliger samt fælleshus På på den modsatte side af Snedkergraven er det fredede Gamle Bådeværft under indretning til 18 ejeroliger 49

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Lad os gøre en forskel

Lad os gøre en forskel Lad os nu få en permanent, spændende og attraktiv løsning af lokalområdet Virum og Sorgenfri. Lad os gøre en forskel Et oplæg fra Virum Handelsforening om udviklingen i Virum og Sorgenfri Virum, Juni 2014

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere