Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE Afbud: Gunner Pedersen Søren Rabenhøj Fraværende: Karsten Ottesen Ad bestyrelsesmøde: Smalltalk om bl. a. medlemssituationen, der både antalsog aldersmæssigt kunne trænge til at blive peppet op, samt forestående (= i løbet af 2015) domicilskifte. Forud for generalforsamlingen: Ad medaljetildeling: Chefen for Danske Division, generalmajor M. Lollesgaard, var på vegne af general Bartram kommet for at overrække Forsvarets medalje for fortjenstfuld indsats til daglig leder af HISAM, pens. kaptajn O.V. Pedersen. I få, velvalgte og rammende vendinger skildrede GM Lollesgaard forsvarets situation: Få, men dygtige soldater. Derfor behov for støtte til forsvarssagen i al almindelighed fra frivillig side ikke mindst hvad angår den historiske dimension. O.V. Pedersen er den første pensionerede militærperson, der modtager medaljen. Indstillingen var motiveret som følger: Formanden for Fyns Militærhistoriske Samling indstiller herved at kaptajn Ove Verner Pedersen tildeles Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste. Kaptajn O.V. Pedersen oprettede i 1983 Fyns Militærhistoriske Samling på Odense Kaserne. Samlingen blev indrettet på 3. sal i Vinterkasernen, der som en af kasernens ældste bygninger dannede en naturlig ramme om den historiske samling. Samlingens officielle indvielse fandt sted på regimentets 370 års fødselsdag den 17. november 1984 i overværelse af Hans Kongelige Højhed prins Henrik. Samlingen beskriver Fynske Livregiments historie fra dets oprettelse i 1614 og indtil nedlæggelsen i Samlingen er gennem årene blevet udvidet med en afdeling om Hjemmeværnet, om de danske soldater der forrettede tjeneste i den engelske hær efter 1945, soldater i FN-tjeneste og besættelsen I forbindelse med kasernen lukning i 2002 flyttede samlingen ind på Kragsbjerggård i Odense. Samlingen, der drives af en forening med ca. 200 medlemmer, afholder hvert år 4 aktuelle velbesøgte foredrag med kendte fordragsholdere og enkelte særudstillinger. Samlingen har hvert år mere end 2000 besøgende heraf mange skoleklasser, som får en orientering om Hærens historie. I 2014, hvor Hæren har 400 års jubilæum den 17. november, afholder samlingen en udstilling om Hærens udvikling gennem 400 år i Historiens Hus i Odense og en jubilæumskoncert med musikere fra det tidligere Fynske Livreiments Musikkorps i Odense Koncertshus. Kaptajn Ove Verner Pedersen har været drivkraften i oprettelsen og udbygning af samlingen, så den i dag fremstår som et væsentligt element af Hærens historie. Han har i sin tjenestetid indtil 1996 anvendt hele sin fritid på at forbedre og

2 udbygge samlingen. Han har med stort engagement kontaktet myndigheder og enkeltpersoner for at får oplysninger og materialer, som beskriver de fynske soldaters historie. Efter sin pensionering i 1996 har han hver dag været på samlingen og utrætteligt arbejdet med at få skabt en enestående udstilling. Han er en inspirerende foredragsholder og mange skoleklasser har fået et positivt indtryk af det danske forsvar efter et besøg på samlingen. Han har i forbindelse med indspilningen af filmene om Hvidstengruppen og senest filmen om 1864 støttet filmselskaberne med vejledning og materiel. Han er et omvandrende leksikon om militære emner, og han er imødekommende overfor forfattere og studerende, når de har behov for viden om det danske forsvars historie. Han er anerkendt i det museale miljø på Fyn, som ofte anvender ham i forbindelse med opgaver af militær art. Jeg vil gerne meget anbefale at kaptajn O.V. Pedersen tildeles Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste på baggrund af hans utrættelige og engagerede indsats for at fremme kendskabet til den danske hærs historie. En indsats, som i fremtiden bliver meget vigtig set i lyset af at Hæren efter 400 års tilstedeværelse på Fyn forlader øen ultimo 2014 og dens synlighed derved reduceres væsentligt. (sign.) Johannes Lollesgaard, Formand for Fyns Militærhistoriske Samling. Deltagerne i generalforsamlingen gav med klapsalver udtryk for deres ubetingede tilslutning. Ad checkoverrækkelse: I overensstemmelse med fundatsen for nu nedlagte Hjemmeværnskompagni 4319, KERTEMINDE havde bestyrelsen for kompagniets hjemmeværnsgård ved dennes salg betænkt Fyns Militærhistoriske Samling med ,00 kr. efter at spejdere, skytteforeninger og Søredningstjenesten i Kerteminde ligeledes var blevet tilgodeset. Anders Skjødt Sørensen fra den tidligere bestyrelse for Hjemmeværnsgården i KERTEMINDE overrakte unnder deltagernes klapsalver den bogstaveligt - store check til HISAM, der vil bruge beløbet til at udbygge og udvikle samlingen. Efter disse forpostfægtninger begyndte selve generalforsamlingen: ad punkt 1: Valg af dirigent: Pens major Kurt Nielsen valgtes. Dirigenten kunne konstatere, at formalia vedr. indkaldelse til generalforsamlingen var overholdt. Formanden kommenterede forud for formandsberetningen HISAMs gennemførelse af arrangementet HRN 400 år og rettede en speciel tak til Erik Hammerbak for koncerten med ex-flr-musikere. Bestyrelsens beretning for 2014 (udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen): Bestyrelsen har i foreningsåret 2014 afholdt 7 bestyrelsesmøder og 3 møder med soldaterforeningrne og øvrige forsvarsvenlige foreninger i forbindelsen med markeringen af Hærens 400 års jubilæum den 17. november Antallet af medlemmer er pr : 215 Bestyrelsen har kritisk gennemgået medlemslisten og fjernet alle, som ikke har betalt kontingent. Vi har stadig brug for medlemmer ikke mindst p.g.a. de store ændringer, som foreningen står over for i 2015.

3 Vi opfordrer alle medlemmer til at lægge sig i selen for at skaffe nye medlemmer. Samarbejdet med Totalforsvarsregionen har været forbilledlig i De har hjulpet os med trykning og udsendelse af breve ligesom de har støttet os med personel og materiel i forbindelse med de opgaver, HISAM har haft i forbindelse med jubilæet. Hærens 400 års jubilæum. I forbindelse med Hærens 400 års jubilæum besluttede HISAM allerede i 2013, at ville være med til at markere denne begivenhed, da Fynske Livregiment som bekendt var en af de enheder, som blev dannet den 17. november Da Totalforsvarsregionen principielt ikke har nogen historisk andel i begivenheden, var der kun HISAM tilbage kunne lave nogle lokale aktiviteter. Vi besluttede at lave en udstilling i Historiens Hus visende Hærens udvikling i 400 år og en koncert med musikere fra det tidlige Fynske Livregiments Musikkorps. Vi startede processen med at orientere Chefen for Totalforsvarsregionen om vore ideer, og han støttede fuldt op om os og lovede at støtte os i videst mulig omfang. Dernæst kontaktede vi HOK for at orientere dem om sagen og anmode om at få aktiviteten opført på HOK's hjemmeside. Vi kontaktede derefter Historiens Hus for at låne lokalet til udstillingen og Odense Kommune om at låne koncertsalen uden at betale leje. Vi fik tilsagn fra begge steder ligesom vi også søgte og fik momsfritagelse for salg af billetter. Vi kontaktede soldaterforeningerne og andre forsvarsvenlige foreninger for at orientere dem om de aktiviteter, som vi agtede at gennemføre. Alle fandt at det var en god ide. Der blev i HISAM regi nedsat tre udvalg: Økonomiudvalg Udstillingsudvalg Koncertudvalg Den tidligere dirigent, Erik Hammerbak, havde på et spørgsmål fra formanden for HISAM om ideen med at forsøge at samle de musikere, der endnu var aktive enten i professionelle orkestre eller som pensionister. Hammerbak sagde:" Det prøver vi. Jeg går i gang". Vi var godt klar over, at det ville blive en stor opgave at få samle musikerne og ikke mindst økonomien skulle være på plads inden koncerten kunne gennemføres. Hammerbak kontaktede alle de musikere, som havde været tjenstgørende i musikkorpset enten som fastansatte eller assistenter i en periode. Der var en overvældende tilslutning, og det endte med at 38 musikere meldte sig klar. Der forestod nu en stor opgave med at få lavet et musikprogram og få udskrevet noder til alle musikerne. Vi gik i gang med at kontakte fonde, foreninger og enkeltpersoner for at få økonomisk støtte. Der var to ting som blev gjort helt klart: Musikere fik ikke honorar, kun transport og opholdsudgifter betalt. Et eventuelt overskud skulle anvendes til støtte for vore veteraner Vi fik samlet kr., og sammen med entreindtægten blev overskuddet, som overdrages til veteranarbejdet, kr. Koncertsalen var fyldt og alle fik en uforglemmelig oplevelse. Alle jublede, dansede og sang med på de populære numre anført af Erik Hammerbak og solisten Jesper Lundgaard. Ikke et øje var tørt da man afsluttede koncerten med Fynske Livregiments march" Fast i nød".

4 Udstillingen i Historiens Hus blev indledt med kanonsalutter og soldater klædt i 1864-uniformer i gadebilledet. Der var et pænt besøg og mange fik en god snak med O.V. Pedersen om gamle dage. Flytning af HISAM i Som bekendt blev HISAM lejemål opsagt af Odense Kommune med udgangen af Vi har haft en møde den med rådmand Jane Jegind og direktør Stefan Birkebjerg Andersen på HSAM. Begge var meget positive over for HISAM og udtalte, at man fortsat ville arbejde på at finde en ny, bedre lokalitet mere centralt beliggende. Den havde vi et møde med ejendomschef Pia Bay og kulturchef Ellen Drost, som begge så udstillingen og lovede ultimo 2014 at indkalde os til et møde, hvor de forinden havde undersøgt mulighederne for en ny lokalitet. Den 13/ er vi indkaldt til et møde med forvaltningen om sagen. Foredrag i Vi har i år gennemført 4 interessante foredrag på Dannevirke med pæn tilslutning - Hærens udvikling i fremtiden - Beredskabstjenesten - Forsvarets veteranpolitik - Altmark affæren Vi har igen i år haft et antal personer til midlertidig tjeneste på HISAM. Det har været positivt, da de har hjulpet os med at få ryddet op og katalogiseret de mange papirer, som ligger i HISAM depot. Vi har pt. en studerende, som ud over at være dygtig til at holde styr på arkivalierne også har været en stor hjælp i forbindelse med at lave udstillingen i Historiens Hus. Tak for din store hjælp Linda. Jeg vil slutte med at sige mange tak til vores bestyrelse for godt samarbejde og mange positive drøftelser i det forløbne år. Alle i bestyrelsen har ydet et stort arbejde for at holde gang i udstillingen og skabe nye aktiviteter. Især har markeringen af Hærens 400 års jubilæum givet meget arbejde, men alle har gjort en stor indsats, som har været uvurderlig. Vi går nu i gang med arbejdet med at få flyttet samlingen til en ny lokalitet i Alle har givet håndslag på, at vi sammen nok skal løse opgaven, så HISAM i 2016 igen vil fremstå som en vigtig og flot samling, som er værd at besøge. En særlig tak skal lyde til OV. Uden din store viden, indsigt og evne til at formidle historien, så selv den unge generation lytter interesseret, ville samlingen ikke være så værdsat, som den er i dag. Masser af mennesker, som jeg møder, husker dig som en kontant, dygtig og retfærdig befalingsmand, som havde styr på tingene og var vellidt i alle kredse. Alle roser dig for din store viden og gode formidlingsevner. Uden dig intet HISAM. Vi lever nok ikke evigt, og vi er alle klar over, at det en dag er vores lys brændt ud. Vi må håbe for HISAM og de kommende generationer at der dukker en ny OV op, ellers ser det svært ud for HISAM.

5 Der skal lyde en stor tak til Gunner, som på sin stilfærdige måde har fået tingene til at glide. Du har gennem mange år været den, der løste de praktiske opgaver, hvor dit gode håndelag kunne lave praktiske løsninger solidt og billigt. Vi håber du stadig vil komme jævnligt på HISAM og hjælpe til, når der er hjælp behov. En stor tak til Søren, som med stort engagement har bragt orden i vores arkiv og store bogsamling. Du betyder meget for HISAM med din store viden om forsvarets historie og ikke mindst dit gode humør. Der skal også lyde en stor tak til Svend, som selv om han har forladt bestyrelsen trofast er mødt op og bidraget positivt og aktivt med sin store viden både om økonomi og logistik. Vi får endnu mere brug for dig i 2015, når vi skal i gang med at flytte. Tak for din store hjælp i Sluttelig en stor tak til vore medlemmer, som har støttet os i det forgangne år. Uden jeres støtte og opbakning kunne HISAM ikke bevares. Det var afslutning på årets beretning, som kort vil blive opsummeret mundtligt på generalforsamlingen. Supplement til bestyrelsens beretning for 2014: Bestyrelsen har sammen med indkaldelsen til årets generalforsamling udsendt en beretning for Som supplement vil jeg gerne tilføje: I sidste års beretning lovede vi at vi ville arbejde for at få flere medlemmer. Det har vi desværre ikke nået. Vi er i den sammen situation som de fleste andre foreninger: Vi mister medlemmer år for år. Årsagerne kan være mange, men for HISAM tror jeg at den væsentligste årsag er at færre og færre får kontakt med forsvaret i forbindelse med aftjeningen af værnepligt. Jeg vil også nævne, at jeg syntes at Hjemmeværnet er alt for ringe repræsenteret på medlemslisten. Efter min opfattelse burde alle, der forretter tjeneste i hjemmeværnet, være medlem af HISAM. Vi er trods alt den sidste bastion, som repræsenterer Hærens, herunder Hjemmeværnets, historie og som formidler den ud til den fynske befolkning og ikke mindst de fynske skoleelever. Vi vil iværksætte en kampagne over for det fynske hjemmeværn for at få nogle flere medlemmer. Her håber jeg, at alle vore medlemmer vil gøre en indsats for at øge antallet af medlemmer. I år er den store udfordring for at HISAM at få afklaret, om Odense Kommune vil tilbyde os nogle rimelige lokaler i stedet for Kragsbjerggård, som vi skal forlade ultimo Vi har haft enkelte drøftelser med Odense Kommunes kulturchef og ejendomschef. Vi har også fået to tilbud, som vi ikke mente opfyldte vores behov. Dette var indledningen på forhandlingerne og muligheden for at få kridtet banen af. Efter første halvleg i forhandlingerne kontaktede jeg Jane Jegind, stadsdirektøren og Lars Chr. Lillholt for at orienterer dem om situationen. Resultatet udeblev ikke. Jeg fik umiddelbart efter en mail fra Jane Jegind, som meddeler, at hun vil indkalde forvaltningen til en ny drøftelse om HISAM situation.

6 Det ser vi med fortrøstning hen til. Jeg vil stadig minde jer om at rådmanden primo 2014 skrev til os "at vi i fællesskab skal finde en ordentlig og forhåbentlig endnu bedre løsning end den vi har i dag, så vi kan komme endnu tættere på jeres brugere til gavn og glæde for os alle" Så vi har på dette område ikke mistet modet. Det er klart, at en flytning kræver megen forberedelse, og allerede nu har OV og hans stab begyndt at samle arkivet sammen og pakke i flyttekasser. Dette arbejde vil fortsætte fremover, så vi er klar på det tidspunkt, hvor flyttedatoen fastsættes. Vi kender ikke de lokaler, som vi bliver tilbudt og vedligeholdelsesstanden på dem. Én ting er helt klar: Sikkerheden skal være helt i top. Vi ønsker ikke flere indbrud, som vi desværre har haft i det forgangne år, hvor flere kostbare genstande er gået tabt. Derfor går vi ikke på kompromis med sikkerhedsforanstaltningerne. Vi er også helt på det rene med, at vi skal have et flyttefirma til at flytte for os, men det er klart at de foranstaltninger vedr. pakning m.m. som vi selv kan gøre, vil vi gøre. Vi vil naturligvis fortsætte vore aktiviteter på Kragsbjerggård så længe som muligt, men det er klart, at vi i en periode må lukke samlingen, og her må vi i bestyrelsen drøfte mulighederne for at lave andre aktiviteter som foredrag eller besøg på andre museer for vore medlemmer. Folketinget har besluttet at støtte bygningen af et veteranhjem i forbindelse med Dannevirke soldaterhjem. Det støtter HISAM, og vi har besluttet at overskuddet fra koncerten med Fynske Livregiments musikkorps på kr. skal gives til veteranhjemmet. Vi vil senere drøfte med bestyrelsen for veteranhjemmet, hvordan støtten skal anvendes. Man påregner, at byggeriet kan starte i foråret Vi har i dag fået en donation fra Hjemmeværnsgården 4319 på kr. Pengene stammer fra salget af hjemmeværnsgården i Kerteminde. Vi er meget stolte og beærede over at få disse penge, og vi er klar over, at vi skal bruge dem med omtanke. Vi får brug for mange penge, når vi skal i gang med at indrette en mere moderne samling en den vi har i dag. Vi vil naturligvis inddrage eksperter, der har forstand på museumsvirke for at få mest muligt ud af indretningen. Bestyrelsen er også meget stolt over den hæder, der i dag er tildelt 0V. Du har, som en af de få pensionerede officerer i forsvaret besluttet at være med til at fortælle den fynske befolkning og ikke mindst skoleeleverne om hærens historie. Du har vist så stort et engagement, at forsvarschefen har besluttet at du som den første pensionerede civile skal tildeles Forsvarschefens Medalje for fremragende tjeneste. Du er nu blandt de få personer, der har fået denne medalje. Jeg kan oplyse at den sidste, der fik medaljen, var generalløjtnant Poul Kjærskau, så du er nu fortjent kommet i et meget fint selskab. Det er flot og det har du fortjent. STORT TILLYKKE. Der skal også lyde en stor tak til Lis for hendes store og flotte arbejde med at sy en uniform anno Den vil nu stå og pryde indgangen til HISAM til stor glæde for de besøgende. Tak for indsatsen. Tak til medlemmerne for jeres trofast støtte. Vi håber for fremgang Johannes Lollesgaard.

7 Beretningen blev godkendt med akklamation. Ad kassereren fremlægger regnskab og forslag til kontingent: Kassereren fremlagde et smukt regnskab. (Interesserede medlemmer kan se dette ved henvendelse til HISAM, Kragsbjerggård ) Kontingentet fastholdtes til 150,00 kr. pr. år Lis spurgte til gebyrer til Danske Bank: Kassereren svarede, at det var ærgerlige penge at skulle af med.. Men sådan var det bare blevet til. Fremlæggelsen af regnskabet godkendtes med akklamation. Ad indkomne forslag: Nil Ad fremtidig virksomhed: Der vil i 2015 være 3 foredrag men ingen udstillinger. Ad valg til bestyrelsen, herunder valg af 1 suppleant og 2 revisorer: På valg er: Tine Ørnhøj (genvalg) O.V. Pedersen (genvalg) Karsten Ottosen (genvalg) Anders Skjødt Sørensen (genvalg) Suppleanter: Niels Larsen (genvalg) Svend Karnvad (genvalg) Revisorer: J.E. Larsen (genvalg) O. Strunge (genvalg) - alle genvalg med akklamation Ad eventuelt: 1) Pens. garnisonslæge Arne Skipper overrakte O.V. Pedersen til HISAM et beløb, der oprindeligt var samlet sammen til brug i bestræbelserne på at bevare FLR i Odense. 2) Klejnsmed John Kaj Nielsen meddelte, at han var klar til at gi en håndværkshånd.

8 3) Erik Hammerbak opfordrede til at man benyttede Slesvigske Musikkorps til besøg på bl. a. skoler for således at medvirke til at udbrede kendskabet til forsvaret. Hertil svarede fmd. Lollesgaard, at HISAM ville bestræbe sig på at lave et besøgsprogram til skolerne. Dirigenten sluttede med at takke for ro og orden: Her kan der ikke blive oprør. Fmd. Lollesgaard meddelte, at der efter kaffen ville være foredrag ved O.V. Pedersen om Dinesen(familien blev det til). Inklusive bestyrelsen deltog 32 i gen.forsamlingen. Odense, 23. februar 2015 Kurt Nielsen / dirigent

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009

I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 I anledning af Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum 2009 SATS OG TRYK: Allingham print, Randers Freja s Fodboldvenners 50 års jubilæum Forord fra Freja s Fodboldvenners bestyrelse: Det er ikke mange

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere