Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev"

Transkript

1 Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet af få år så godt som alle ejendomme købt af brugerne til selveje. Det store flertal af disse har, selvfølgelig kan man sige, skullet ud og låne penge til udbetalingen. Kunne det nu gå? Banker var der ingen af. Pengene blev hentet i København, hvor Enkekassen stillede midler til rådighed, mod årlige/halvårlige renter og afdrag som skikken var dengang. Men det gik, helt vel endda, lige til vi i vor tid igen er begyndt at lægge sammen og skabe nye godser, omend af en anden karakter. Af de bevarede dokumenter fra dengang kan vi lære meget, også om fællesskab og nøjsomhed, om fælles vilje til at nå nogle mål, i en tid hvor afstanden mellem små og store var noget større, end nu om dage. År 1800 blev af landvæsenscommissionen i Thisted amt over de ved åstedsforretningen i Schyum den 26 juli næst forhen, ventilerede disputer, i henseende til hjælpen for de derfor til udflytning bestemte gårde af de i byen tilbageblivende jordbrugere, afgivet følgende: Eragtning. Efter den ved åstedsforretningen fremlagte og af samtlige lodsejere vedtagne plan til Schyum bys markers specielle deling imellem mand og mand, er følgende gårde bestemte at skulle udflytte på markens udkanter for byens sønder og nordre ender: A) til markens nordre ende: hartkorn tdr. skp. fdr. alb. 1) Peder Hilligsø ) Christen Bertelsens enke )Peder Bak B) til markens søndre ende: 4 og 5) 2 gårde, tilhørende Irup ejere, hver på 4 tdr hartkorn er 8 Om hjælpen til disse gårdes udflytninger har der, som commissions protokollen folio 249/250 viser, været ulige meninger imellem udflytterne og Schyum byes øvrige jordbrugere, og da ventilationerne om denne genstand fornemmelig har været imellem den ene udflytter Peder Hilligsøe, som har det største hartkorn, nemlig 8 tdr., og de i Schyum by tilbageblivende jordbrugere, så bliver samme her at recitere således: Peder Hilligsøe har ved åstedsforretningen begæret følgende hjælp til hans gårds udflytning: 1. Kørslen med materialer og at flytte de gamle bygninger samt stenene af hver stor gård på 6 tdr. hartkorn og derover, 10 læs, og af de mindre gårde under 6 tdr. hartkorn, det halve. 2. Til ler og grundstene at føre til gården, 2 dages kørsel af hver gård uden forskel. 3. Til pligts arbejde ved bygningerne og under flytningen 8 gangdage af de store og 4 af de mindre gårde, så og af byens husmænd, som have fælles lod, 6 gangdage. 4. At hver gårdbeboer over 6 tdr. hartkorn, udfører for Peder Hilligsøes gård, til hans udflytter lod 20 læs gødning, og de mindre gårdmænd under 6 tdr. hartkorn, 10 læs. I disse 4 poster er indtegnet den udflytningshjælp, som Peder Hilligsøe forlangte af jordbrugerne i Schyum, da han frafaldt de øvrige, såsom nyt tag og gødning at gives af hver gård. - Samtlige jordbrugere i Schyum har på forestående Peder Hilligsøes forlangende, erklæret sig villige til hjælp efter de 3 første poster således: 1ste post: at køre 1½ læs pr. tdr. hartkorn. 2den post: en dags kørsel af hver 3 tdr. hartkorn. 3die post: en gangdag af hver tønde hartkorn. I henseende til fjerde post: da have samtlige gårdbrugere i Schyum, følgende 6 mand undtagen nemlig: Sognefoged, Søren Espersen, Mads Krabe, Søren Tolbøll, Niels Kirk, Christen Jensen og Peder Jensen erklæret sig villige til at transportere af Peder Hilligsøes gødning for hver gård i byen til hans udflyttersted 2 læs af hver tønde hartkorn, når den indretning kunne træffes: at de der bor nordest i byen udfører gødning til de nordre udflyttere, og de der bor sønder i byen ligeledes til de søndre udflyttere. Peder Hilligsøe har på åstedsforretningen på indbemeldte forhandling givet deklaration, hvorefter han ikke er tilfreds med jordbrugernes anbud af udflytningshjælp, under andre vilkår, end at ham af dem alle tilstås den af størstedelen indvilligede gødningsudførsel, 2 læs pr. tønde hartkorn. - Den under udflytter Christen Bertelsens enke

2 har, ved hendes søn, Peder Christensen, såvelsom ejerne af Irup, for Peder Baches udflyttersted, enhver for sig påstået udflytningshjælp imod Peder Hilligsøes, men lodsejerne har ikke villet tilstå dem mere end omtrent fjerdedelen imod Peder Hilligsøe efter hartkornets proportion. Endelig gjorde Irup ejere påstand for deres udflyttende 2 gårde, enhver af 4 tønde hartkorn, på den søndre kant af marken: at nyde en halv gang mere udflytningshjælp af Schyum bys tilbageblivende jordbrugere end Peder Hilligsøe, da de ikke kunne komme ud med halv arbejde til hver af disse gårde af det som Peder Hilligsøe har forlangt til sin gård. De førmeldte 6 gårdmænd vedblev deres nægtelse, at transportere gødning for disse udflyttere, ligesom for Peder Hilligsøe er anført.

3 Dette er da ventilationerne, som for denne genstand er påståede under åstedsforretningen i Schyum, og hvorefter der bliver følgende 2 poster for landvæsenscommissionen at påkende: 1. Om de 6 modvillige jordbrugere af Schyum kan pålægges som pligt at transportere gødning for udflytterne, fra disses gårde til udflytterlodderne efter samme proportion, som af de øvrige i byen ligeledes tilbageblivende gårdmænd frivillig er indgået. 2. Om arbejdshjælpens kvantitet til gårdenes flytning lader sig beregne eller passende bestemme efter de udflyttende steders hartkorn uden hensyn til de behøvende bygninger på samme. Hvad nu den første post angår, da skønnes det, at lige så nødvendigt, som det er, at en gårds bygninger, hvis lod ved udflytning af jordfællesskabet, vorder forlagt til markens udkant, skal udflyttes til jordlodden, lige så nødvendigt er det, at gødningen ved et sådant sted må transporteres til udflytterlodden, og udflytteren kan lige så lidet undvære de i byen tilbageblivende jordbrugeres hjælp dertil, som til bygningernes flytning, thi da jordlodden til sådan gård, som meldt, forlægges til markens udkant, så blev det besidderen overordentlig byrdefuldt, om ikke umuligt, at få gødningen så langt henført, når han skulle savne denne billige hjælp af de i byen tilbageblivende jordbrugere, hvis lodder ved udflytningen er bleven af nær og bekvem beliggenhed for deres gårde, og deres egen gødnings udførsel derved så meget lettet, at hjælpen til transport af udflytternes gødning ikke vil kunne falde dem besværlig. Dette har også været det gældende princip for nærværende genstand ved alle udflytninger her i amtet til den tid, så ingen uden førnævnte 6 mænd af Schyum har vist modvillighed i sådan måde. På foranførte grunde kan sognefoged Søren Espersen, Mads Krabbe, Søren Tølbøll, Niels Kirk, Christen Jensen og Peder Jensen af Schyum, deres i dette tilfælde udviste vægring ikke bifaldes, men da bør enhver for sig yde lige hjælp til at transportere udflytternes gødning fra stedet i byen til udflytterlodderne, som af byens øvrige tilbageblivende jordbrugere er tilstået, og af udflytterne antaget, alt i proportion efter enhver af førnævnte 6 mænds hartkorn, og den inddeling, som herefter landinspektør Torms fortegnelse af 30. forrige måned på Schyum bys beboere og deres beliggenhed, vorder bestemt. Betræffende den anden post: om arbejdshjælpens kvantitet til gårdes flytning lader sig beregne eller påstande bestemme efter de udflyttende steders hartkorn, uden hensyn til de behørende bygninger på samme. Hvad der har gjort anledning til dette spørgsmål, er udflytteren Christen Bertelsens enkes og Irup ejere, for Peder Bachs udflyttergård, hvilke tvende steder hver står for ca. 2 tdr. hartkorn, deres erindringer ved commissionen, om at nyde halv udflytningshjælp til hvert sted imod Peder Hilligsøe, hvis gård er på 8 tdr. hartkorn, så og Irup ejeres påstand, for deres 2 udflyttende gårde, hver på 4 tdr. hartkorn, at nyde en halv gang mere udflytningshjælp til disse 2 end Peder Hilligsøe til hans ene gård, og derimod de i Schyum tilbageblivende jordbrugeres påstand: at arbejdshjælpen skulle bestemmes i forhold til de udflyttende gårdes hartkorn. Ville man for et øjeblik sætte, at disse sidstes påstand kunne have noget skin af grund, forsåvidt lade og fæhuse angående, til korn, hø og besætning på de mindre steders hartkorn modsat de større, lad være erfarenhed lærer, at et mindre sted ved en bedre og overkommeligere dyrkning producerer ulige mere afgrøde i forhold til hartkornet end det større, hvis vidtløftige jorde gør den bedste kultur umulig for en bonde, så vil dog slig skingrund ganske bortfalde med hensyn på en bondegårds stuehus, som det kostbareste og det, som udkræver mest arbejde. Thi den økonomiske indretning i bondens stuehus er almindelig ensformig, hvad enten det angår mindre eller større hartkorn, og som oftest er den mindre hartkorns brugers familie ligeså stor, ja undertiden større, end den på den større gård; følgelig udkræves lige stort husrum på begge steder. Det er heraf klart, at udflytningshjælpen hverken lader sig bestemme eller beregne i forhold til udflytterstedernes hartkorn, hvorfor såvel Christen Bertelsens enke som Irup ejeres påstande billiger således, at Christen Bertelsens enke nyder halv udflytningshjælp, Peder Bachs gård ligeledes imod Peder Hilligsøes. Til de 2 gårdes udflytning af Irup gods, hver på 4 tdr. hartkorn, ydes en halv gang mere hjælp end til Peder Hilligsøes gård, efter det forhold, som her foran i denne eragtning er mentioneret af Schyum jordbrugere tilbudt, og af udflytterne vedtaget. Denne bestemmelse gælder for gårdenes udflytning. Hvad derimod gødningens transport angår, da

4 skønnes det rettest, at hjælpen derved proportioneres efter de udflyttende gårdes størrelse af hartkorn, hvorefter Peder Hilligsøe får udført fra hans gård til, og på hans nye lod af hver tønde hartkorn, som de hjælppligtige jordbrugere skatter af, trende læs gødning. Christen Bertelsens enke af hver to tønder hartkorn 1 læs, Peder Bachs gård ligeledes 1 læs af samme, og endelig de 2 gårde a. 4 tønde hartkorn, Irup gods tilhørende, som udflyttes til markens søndre ende, nyder til hver gård udført et læs gødning af hver tønde hartkorn. Således er udflytningsarbejdet til de 5 gårde af Schyum by ved foranstående eragtning bestemt. Alene står så tilbage, at arbejdet vorder fordelt på Schyum bys tilbageblivende gård - og husbeboere efter deres beliggenhed sønden og norden i byen, og følgelig nærmest belejligt for de til søndre og nordre ende af marken udflyttende gårde, og overensstemmende med beboernes ved landvæsenscommissionens ytrede ønske. Som det ved denne eragtning er bestemt, at de mindste gårde nyder halv flytningshjælp imod den største. Så udføres her den af landinspektør Torm på commissionens anmodning afgivne inddelings beregning ordlydende således: hartkorn td. skp. fjr. alb. Gårdbeboerne i Schyum contribueres til de udflyttende gårde med arbejde efter deres hartkorn, der er angivet således: Thomas Dybdals enke Mads Krabbe Præstegården Søren Christensen Søren Tølbøll Thomas Mikkelsen Mads Olesens enke Peder Krabbe / 3 Lars Pedersen Mads Mulli Christen Madsen Christen Jensen Jens Bertelsen Peder Ringgaard Niels Olesen med det tilkøbte fra Kjeldgård Christen Hammer med den tilkøbte ødegård ½ Jens Mulli Anders Thomsen Christen Bangsgaard med det tilkøbte Det tilbageblevne af Kjeldgård, som Jacob Møller, Nicolai og Lars Kjeldgaard ejer Christen Pedersen Jens Søegaard Peder Andersen Peder Jensen Knakkergaard Mads Andersen med det fra Vestergård Jens Mikkelsen med det fra Kjeldgård købte er i alt ½ De husmænd i Schyum by som ved udskiftningen tildeles fælled, og som bør arbejde til de udflyttende, er såvidt jeg uden at have åstedsforretningen erindrer, Følgende: Stephen Sørensen, Mads Friderichsen, Peder Bojer, Søren Guldsmed, Mette Sund, Skolen, Niels Mikkelsen, Jens Rytter, Maren Vestergaard, Chr. Dybdahl, Niels Christensen, Ole Harboe, Mourits Christensen, Jens Lund, Jens Sund, Niels Kapper, Jens Gregersen, Anna Sodborg, Niels Thomsen, Niels Mulli, Giertrud, Niels Rytter, Chr. Sodborg, Lars Møller, Chr. Andersens byggeplads, Chr. Thomsens byggeplads, D herrer Irup ejere og Chr. Andersen modtager omtrent: 6 skæpper hartkorn i byens søndre mark til beqvemhed for udskiftningen, derfor er dette hartkorn ikke medtaget her under huslodderne til arbejdssvarelse, da disse snarere i mine tanker kunne fordre hjælp end påtages at gøre samme. Det hartkorn, hvortil jorderne udlægges på Schyum marks nordre ende og tilkommer udflytningshjælp er: tdr. skp. fdr. alb. Peder Hilligsøe Christen Bertelsens enke Peder Bach er i alt Det hartkorn som d herrer Irup ejere lader sig tildele fra Schyum marks søndre ende er 8 altså skal disse 8 tdr. hartkorn have udflytningshjælp af:

5 Der fra byens søndre ende bliver: Peder Ringgaard Niels Olesen Christen Hammer ½ Jens Mulli Anders Thomsen Christen Bangsgaard Jacob Møller, Nicolai og Lars Kjeldgaard Peder Krabbe / 3 Lars Pedersen ½ Mads Mulli Christen Madsen Christen Jensen Jens Bertelsen og af Christen Pedersens gård er i alt ½ Disse 8 tdr. hartkorn tilkommer også at have udflytningshjælp af de 10 søndre huse: Christen Thomsens byggeplads, Jens Lund, Jens Sund, Mouritz Christensen, Ole Harboe, Niels Christensen, Chr. Dybdahl, Maren Vestergaard, Jens Rytter og Christen Andersens byggeplads. Men bliver det tilfældet, at de mindre gårde tilkendes halv flytningshjælp imod den største, da bliver der i nord at gøre arbejde til: hartkorn 16 og i sønder til 12 Da skal de søndre have arbejde af Altså af ovenmeldte tillige med resten af Chr. Pedersens hartkorn ½ og af Mads Olesens enkes gård ½ og samme 12 tdr. hartkorn får da arbejde af førstnævnte 10 huse og tillige Niels Mikkelsens hus. Således er efter landvæsenscommissionens forlangende affattet forestående repartition. Nykøbing den 30. juli 1800 tilstår K. Torm Efter hvilken beregning og inddeling samtlige jordbrugere, gårdmænd og husmænd i Schyum hermed fordeles til førommeldte udflytningsarbejde at foretage og fuldføre, dog intet af arbejdet vorder jordbrugerne affordret i deres sæde - høslet eller høstetid. Denne eragtning udfærdiges hermed under vore hænder og forseglinger, samt vidnefast forkyndes samtlige Schyum bys beboere til efterretning og iagttagelse af 32 i forordningen af 23. april Actum ut supra. Ferslev Thagaard Kjeldtoft Denne eragtning er lovlig forkyndt for samtlige beboere i Schyum af 31 august Tilstår Winther Kjeldtoft Lovlig forkyndet, tilstår. L. Høyer Kilde: Sydthy Årbog 1993, side

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 1 Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 Anno 1841, den 12. november var undertegnede forstandere forsamlede i Wadgaard Præstegaard for overensstemmende med amtets

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby

Hårby. Foto: Ole Nissen. Hårby Foto: Ole Nissen Hårby Af Vibe Roepstorff og Ester Huusmann Byens navn stammer muligvis fra det gamle mandsnavn Hår eller Harde, og byen nævnes allerede i nogle skøder i 1264. Senere har en kilde angivet

Læs mere

B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen).

B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen). 1 B.X.1. Statsministerens Reglement for Skolerne paa Grevskabet Christianssæde 1791 (approberet af Kongen). Vi Christian, den syvende af guds nåde, konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET DEN 2. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG ANGÅENDE HUSMANDSKREDITFORENINGERNES UDLÅNSADGANG M.V.

BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET DEN 2. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG ANGÅENDE HUSMANDSKREDITFORENINGERNES UDLÅNSADGANG M.V. BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET DEN 2. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG ANGÅENDE HUSMANDSKREDITFORENINGERNES UDLÅNSADGANG M.V. KØBENHAVN DET HOFFENSBERGSKE ETABLISSEMENT 1952 Da landstingsmand

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

kaldet. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%a alb. for 2000 rigsd. købesum«. Søren Hillerup.

kaldet. Hartk. 7 tdr. 2 skp. O fj. 1%a alb. for 2000 rigsd. købesum«. Søren Hillerup. hy udflyttet, Eskemose kaldet, beliggendei Refsvindinge sogn, stående for hartk. 6 tdr. 7 skp. 12/12alb., så som han i dag haver betalt mig den accorderede købesum med 2000 rigsd.«. Seren Hillerup. Matr.

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

JEAN JACOB GLAESSEN. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie KNUD KLEM

JEAN JACOB GLAESSEN. Blade af Helsingørs erhvervslivs historie KNUD KLEM JEAN JACOB GLAESSEN Blade af Helsingørs erhvervslivs historie Af KNUD KLEM f>æ fleste helsingørborgere kender det smukke og statelige claessenske palæ Strandgade 93, som nu tilhører Odd Fellow-ordenen,

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere