Fagudvalgenes budgetbemærkninger. Budget Udvalget for Børn og Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagudvalgenes budgetbemærkninger. Budget 2009. Udvalget for Børn og Unge 913.347 928.721 953.043 951.516 948.634 949.584"

Transkript

1 11. Udvalget for Børn og Unge Budgetoverslag (1.000 kr. / 2010 pl) Regnskab 2008 Budget 2009 Budget Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen mv Dagpasning af børn Rådgivning Indledning 1. Værdier og mål for børne- og ungeområdet den sammenhængende børnepolitik På børne- og ungeområdet er der vedtaget værdier og mål samt en sammenhængende børnepolitik med standarder for sagsbehandling på 5 områder. Et sundt liv i et udfordrende og udviklende miljø med udgangspunkt i og fokus på. Barnet og den unge skal opleve en dråbe af kultur i alle tilbud!.. normalmiljøet.. helhed i barnets og den unges liv.. barnets og den unges ressourcer Barnet og den unge i centrum - som en del af fællesskabet! Indholdet i værdier og mål samt i børnepolitikken er grundlaget for arbejdet på det samlede børne- og ungeområde. De formulerede værdier og mål er overordnede. Det samme gælder den sammenhængende børnepolitik i sin første udgave. Værdier og mål for børne- og ungeområdet samt den sammenhængende børnepolitik skal revideres i

2 2. Særlige indsatsområder på børne- og ungeområdet Det overordnede mål for arbejdet med børn og unge i Holstebro Kommune er at skabe muligheder for et sundt liv i et udfordrende og udviklende miljø. Den sammenhængende børnepolitik tager sit afsæt i normalområdet og beskriver, hvordan Holstebro Kommune sikrer sammenhængen mellem det generelle forebyggende og sundhedsfremmende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. For at gøre dette mål og dette afsæt til virkelighed er der besluttet særlige indsatsområder på det samlede børne- og ungeområde: Implementering af Byrådets børne- og familiesyn Sundhed for børn og unge Evidensbaserede programmer I 2010 arbejdes der videre med disse områder, og på hvert af Børn og Unges driftsområder er målene konkretiseret således: Børn og Unge: Alle medarbejdere i Børn og Unge tager udgangspunkt i anerkendende principper såvel i arbejdet med børn og unge, i samarbejdet med forældrene og i det monofaglige og tværfaglige arbejde. Dagtilbuds- og folkeskoleområdet: Rådgivningsområdet: Der er stor fokus på kostvaner, idræt og bevægelse. Fokus på seksuel sundhed blandt børn og unge i Holstebro Kommune. Fælles Ejendommenes drift Energi forbliver uændret i Normal vedligehold på skolerne og institutioner fastholdes. Klimaskærm og fag og større renoveringer skal indgå i en central pulje. Grønne områder I Holstebro er der indgået kontrakt med et privat firma. I Vinderup og Ulfborg- Vemb Kommune styres budgetterne af teknisk forvaltning. Området sendes i udbud i 2009/10. 96

3 Folkeskolen mv Budgetoverslag (1.000 kr. / 2010 pl) Regnskab 2008 Budget 2009 Budget Folkeskolen mv Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og 3.03 hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Demografi På baggrund af den seneste befolkningsopgørelse, forventes et stort set uændret elevtal, hvilket betyder, at der skal afsættes uændrede ressourcer til normalundervisningen. Lovgrundlag Folkeskoleloven fastlægger at folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed. Beskrivelse af området I Ny Holstebro Kommune består Serviceområde Folkeskolen af følgende: 24 folkeskoler 1 ungdomsskole 97

4 1 privat skole (der er indgået driftsoverenskomst med Vinderup Realskole om undervisning af elever på klassetrin som er bosiddende i den østlige del af kommunen. De 24 folkeskoler dækker følgende klassetrin: En skole har elever fra klasse En skole har elever fra klasse Tretten skoler har elever fra klasse. Syv skoler har elever fra klasse og To skoler har elever fra klasse. Der er ca. 35 klasser på en årgang. Elevtallet i år 2009 er ca Hertil kommer ca. 240 elever på Vinderup Realskole. Serviceniveau Lønudgifter til normal- og specialundervisning samt vikar Ressourceudmåling sker i henhold til normaltimefordelingsplanen; a. Til normalundervisningen tildeles skolerne et samlet antal undervisningstimer på grundlag af: - til klassetrin tildeles timer i henhold til Folkeskolens vejledende timefordelingsplan. - fradrag af lektioner på klassetrin: 15 elever= - 1 lektion, 13 elever= - 2 lektioner, 11 elever= - 3 lektioner, 9 elever= - 4 lektioner - hvor der efter fradrag af lektioner på grund af lave elevtal ikke kan samlæses, så lovens minimumstimetal kan opnås, undlades fradrag. - elevtal ud over 19 pr. klasse (1.-7. klassetrin) tilføres 1,1 lektion á 45 min. pr. elev. - elever på klassetrin udløser en faktor på 1,85 pr. elev, og elever på 10. klassetrin udløser en faktor på 1,71 pr. elev. - skolerne tilføres endvidere timer til undervisning af tosprogede elever i henhold til antallet af tosprogede elever på den enkelte skole - for hver undervisningstime afsættes der 1,49 time til øvrig skoletid. - på 4. og 5. klassetrin undervises i svømning i alt i 60 timer. - til skoler med under gennemsnitlig 12 elever pr. årgang (under 96 elever på årgang), er der en særlig ressourcetildelingsmodel - ressourceudmålingen reguleres pr. 1. august, 1. september, 1. oktober og pr. 1. februar på baggrund af skolens aktuelle elevtal. - den enkelte skole tildeles en lønsum i henhold til den beregnede normering. En normeret stilling udløser et fast gennemsnits beløb. 98

5 Ressourcetildelingen indeholder timer til: øvrig skoletid, individuel tid, udviklingstid, vikarmidler, timer til svømning, tid til kurser, TR, SU, frivillig korundervisning, frivillig idræt, idrætsudvalg, SSP, skolebibliotek, timer til den 6. ferieuge, elevråd. Centralt er der afsat: timer til aldersreduktion, en pulje til tunge kurser svarende til 1 lærerstilling, tid til HSU, CSU, centrale MED udvalg, formand for idrætsudvalget, timer til planlægning af fælles kordag/musikdag, fritidsvejledning projekt skolesport, timer til naturskolen i Thorsminde og Skovlund, 1 livredder pr. svømmetime samt en pulje til længerevarende sygdom. Ledelsestid. Der tildeles ledelsestid svarende til ca. 28 stillinger til skolerne. Der er indregnet en norm på 2 ugentlige timer pr. klasse på klassetrin til pædagogers deltagelse i undervisningen på klassetrin. Til børnehaveklasserne tildeles 24 lektioner pr. klasse. Elev nr. 20 tilføres 2 ekstra lektioner. Elevtal ud over 20 tilføres 2 ekstra lektioner pr. elev. Ressourceudmålingen til specialundervisningen fremkommer i henhold til bilag Struktur for 10. klasse i Holstebro Kommune. Der tilbydes undervisning i 10. klasse på Sct. Jørgens Skole og Vinderup Realskole. Vikarmidlerne er indeholdt i lønsummen og sikrer at der ved personalets fravær i forbindelse med sygdom, kurser, elevaktiviteter m.m. kan vikardækkes i fornødent omfang. Der er etableret modtageklasser på Sønderlandsskolen, med aktuelt ca. 32 elever. Der er oprettet specialklasser på Sct. Jørgens Skole, Vinderup Skole og Ulfborg Skole med ca. 205 elever. Elevtallet i specialklasserækkerne forventes at stige. Der arbejdes fortsat på at tilbyde elever, der tidligere blev henvist til den vidtgående specialundervisning, undervisning så tæt på hjemmet som muligt. Birken er et heldagstilbud på Birkelundskolen med ca elever Læseklassen er placeret på Rolf Krake Skolen og har ca. 5 elever på 3 hold i løbet af skoleåret. Der er motorikhold på Birkelundskolen og Vinderup Skole med ca. 22 elever Elever henvist til den vidtgående specialundervisning. Antallet af elever der er henvist til den vidtgående specialundervisning ( amtselever ), har været 99

6 stigende de senere år. En af årsagerne er et stigende ønske om at få elever udredt på Børnepsykiatrisk Afdeling i Herning, med efterfølgende ønske om en anden skoleplacering end i normalklasserne. De forventede udgifter i 2010 kan således ændres i opadgående retning. Elever i andre kommuner. En række elever vælger at blive undervist på en skole der ligger i nabokommunen. Igennem årene har udgifter og indtægter på denne konto modsvaret hinanden. Denne konto har dog de sidste år udvist et begyndende minus. Årsagen er et stigende antal anbringelser i andre kommuner. I forbindelse med disse anbringelser, oplever vi i nogle tilfælde at behovet for støttetimer stiger markant. I flere tilfælde tildeles elever der ikke har modtaget væsentlig specialundervisning i Holstebro Kommune op til 10 ugentlige støttetimer. Ud over den almindelige takst til normalundervisningen udløses hermed en ekstra regning på op til kr. pr. elev. Forsikringer og pensioner Forsikringer og pensioner i henhold til gældende regler. Teknisk-administrativt personale Normeringen er på 24 pedel- og 12 skolesekretærstillinger. Kurser Skolerne er tillagt et årligt kursusbudget, som er indeholdt i rammebevillingen. IT Målene i regeringens handleplan vedr. informationsteknologi er opfyldt. Rammebevilling og elevaktiviteter Der gives elevtalsafhængige bevillinger til indkøb af undervisningsmidler m.v. og elevaktiviteter. Rammebevillingen reguleres på baggrund af det aktuelle elevtal. Skolebestyrelser m.m. Der er afsat ressourcer til et antal årlige møder og kurser. Øvrige serviceforanstaltninger m.v. Opgaver: Serviceområdet omfatter en række serviceforanstaltninger i forhold til folkeskolen: 1. leje af svømmehal, 2. befordring af elever, 3. skoleskibet Marilyn Anne, 4. syge- og hjemmeundervisning, 5. undervisning af børn med vidtgående handicap 6. specialpædagogisk bistand til børn og voksne 7. tilskud til elever i private skoler, efterskoler og ungdomsskoler Serviceniveau: Ad 1. Der er obligatorisk svømmeundervisning på 4. og 5. årgang. 100

7 Ad 2. Befordring sker i henhold til skolelovens bestemmelser. Ad 3. Der er indgået samarbejdsaftale med Struer og Herning kommuner om driften af skoleskibet. Ad 4. Syge- og hjemmeundervisning gives i henhold til gældende regler og vejledninger. Ad 5. Undervisning af børn med vidtgående handicap sker efter behovsvurdering forud for hvert skoleår. I år 2010 forventes tallet at være på ca. 100 elever. Ad 6. Specialpædagogisk bistand til børn og voksne sker i henhold til konkrete behov. Ad 7. Tilskud gives i henhold til gældende lovgivning; specialundervisning på efter- og ungdomsskoler gives efter konkret vurdering. Ungdommens uddannelsescenter UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem tre kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer med Holstebro som administrationskommune. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner. Se hjemmesiden: UU har vejledningsansvaret for: - vejledning af børn og unge fra 6. klasse til det fyldte 25. år - unge som er i en utilfredsstillende situation opsøges indtil det fyldte 19. år - vejledningstilbud til de årige Arbejdet foregår på grundlag af: - lov. nr. 298 af 30/ bek. nr.586 af 12/ og skal opfylde de syv nationale mål for vejledning: Mål 1: Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Mål 2: Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Mål 3: Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Mål 4: Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt. 101

8 Mål 5: Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidige beskæftigelse. Mål 6: Vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Vejledningen må ikke være båret af særlige hensyn til et uddannelsesområde, herunder uddannelsesområdets institutioner mv. Mål 7: UU erne skal indgå i samarbejde med de regionale vejledningscentre, ungdomsuddannelsesinstitutioner, det regionale arbejdsmarkedsråd, Arbejdsformidlingen, erhvervslivet, kommunale forvaltninger samt UU i andre geografiske områder. Der er i alt 22 medarbejdere i UU Nordvestjylland, omregnet til fuldtidsstillinger: 17,4 Skolebiblioteker Der skal ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter i henhold til folkeskolelovens 19. Skolebibliotekerne (Læringscentrene) betjener skolefritidsordningerne på linje med andre elevgrupper. Det bibliotekstekniske arbejde udføres på skolebibliotekernes kontor under skolebibliotekskonsulentens ledelse. Skolebibliotekerne samarbejder med folkebiblioteket bl.a. med henblik på gensidig information om materialeanskaffelser og eventuel koordinering af materialevalget. Der er to ansatte på skolebibliotekernes kontor. Ungdomsskolen m.v. Ungdomsskolen består af både et heltids- og et fritidstilbud. Fritidstilbud Ungdomsskolen er et gratis fritidstilbud fortrinsvis til børn i alderen år. Alle unge fra og med 8. kl. kan deltage til det fyldte 18 år. Unge over 18 år og op til 25 år kan efter aftale deltage i enkelte af Ungdomsskolens aktiviteter. Heltidstilbud Heltidstilbuddet er delt op i 3 hovedgrupper: 1) Tosprogede elever ( Sproggangen ) 2) Undervisningspligtige unge med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer ( Dagskolen ) 3) Personligt, fagligt og/eller socialt belastede ikke undervisningspligtige unge (PlusPlan) Ungdomsskolen samarbejder med Arbejdsmarkedsafdelingens vejledningsafsnit og Kommunens Integrationsafdeling, folkeskolerne, PPR og SSP. SSP Der er afsat midler til forældre back-up, informationsmateriale og rusmiddelpolitik. 102

9 Dagpasning af børn Budgetoverslag (1.000 kr. / 2010 pl) Regnskab 2008 Budget 2009 Budget Dagpasning af børn Andre faste ejendomme Skolefritidsordninger Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. I lov om Dagtilbud fastslås det, at formålet med dagtilbud er følgende: at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, at give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, at forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og 103

10 at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Der skal i dagtilbud for børn indtil skolealderen arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og vurdering af det fysisk, psykisk og æstetiske børnemiljø. Det stigende fokus på kvaliteten i dagtilbud sikres gennem den generelle indsats bl.a. via læreplaner, sprogvurderinger og den kommunale tilsynsforpligtelse ligesom dokumentation og evaluering har en høj prioritet i dagtilbud på førskoleområdet. Skolefritidshjem Fra Serviceområde Folkeskolen er skolefritidshjem (skolefritidsordninger) indarbejdet under serviceområde Dagtilbud. Ressourcetildelingen til skolefritidshjem i Holstebro kommune er den samme, som til fritidshjem. Lov om Folkeskolen kap. 2 fastlægger, at folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i et skolefritidshjem, hvis børn er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. I vejledningen om skolefritidsordninger henstilles det til kommunerne at der sikres en rimelig god standard, for så vidt angår bemandingen, at der fortrinsvis ansættes personale, som har gennemgået en pædagogisk uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til arbejdet, bl.a. gennem praktiske erfaringer med børn, der delegeres mest muligt kompetence vedrørende skolefritidsordningen til dennes daglige leder, der i forbindelse med det almindelige tilsyn med børnene i skolefritidsordningerne føres kontrol med fremmøde og lignende, at den socialpædagogiske ekspertise, der er til rådighed i den sociale sektor i kommunen, inddrages ved tilrettelæggelse af skolefritidsordningerne, folkeskolelovens 50, stk. 2, om adgangen til at yde hel eller delvis friplads ud fra økonomiske eller sociale/pædagogiske forhold tages i betragtning, kommunerne gennem oprettelse af skolefritidsordningerne udnytter de betydelige effektiviseringsmuligheder, der foreligger i forbindelse med indførelse af samordnet indskoling og større timetal til eleverne på de første klassetrin, at kommunerne inddrager skolefritidsordningerne i en rammestyring, således at den enkelte skole får større frihed til at indrette skolefritidsordningerne i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov, at skolefritidsordningernes personale inddrages, når der træffes beslutninger, som har betydning for deres virksomhed. 104

11 Lov om Folkeskolen giver endvidere mulighed for at få dispensation til at optage førskolebørn. En af forudsætningerne for dispensationen er, at skolen ikke overstiger 150 elever. Den såkaldte landsbyordning findes ved fire skoler i kommunen (Ejsing, Herrup, Sevel og Staby). Når omdannelsen af fritidshjem til skolefritidshjem er tilendebragt forventes oprettet yderligere landsbyordninger. Den demografiske udvikling Der er i 2009 udarbejdet en befolkningsprognose Overordnet kan der konstateres følgende udvikling i børnetallet: 0-2 årige børnetallet falder svagt frem til 2014 (- ca. 2 %), hvorefter det frem til 2022 stiger svagt igen til det nuværende niveau (2009). 3-5 årige - børnetallet stiger svagt frem til 2013 (+ ca. 3 %), hvorefter det frem til 2022 er stort set konstant årige børnetallet falder svagt frem til 2012 (- ca. 2 %), hvorefter det frem til 2017 er stigende (+ ca. 4 %), for så igen frem til 2022 at falde svagt (- ca. 1 %) til lidt over det nuværende niveau (+ ca. 2 %). Udviklingen i børnetallet varierer fra distrikt til distrikt, hvorfor der fortsat vil være områder, hvor der er behov for en udvidelse af pladskapaciteten. I 2010 gør det sig gældende i Nr. Felding. Behov for udbygning af pladskapaciteten kommenteres i afsnittet Forventede anlægsinvesteringer. Budgettet styres efter taxameterprincip, så Udvalgets budget løbende tilføres/fradrages midler i forhold til det aktuelle børnetal. Tosprogede børn i dagtilbud Antallet af tosprogede børn i dagtilbud forventes at være uændret i de kommende år. Børnene visiteres til dagtilbud i lokalområdet, hvilket betyder en stor koncentration af tosprogede børn i daginstitutionerne i Trekantsområdet (60 90 %). Det betyder, at integrationsopgaven ikke hjælpes på vej via en ligelig fordeling af etnisk danske børn og børn af anden etnisk herkomst. Samtidig kompliceres integrationsopgaven af de nye børnefamiliers store sociale og traumatiske problematikker. Det er generelt hårdere ramte familier, der får ophold i Danmark disse år. Disse problematikker bevirker, at der ud over integrationsopgaverne er behov for en solid og ressourcekrævende - socialpædagogisk indsats, samt intensiveret støtte og vejledning til personalet. Der er i 2009 taget initiativer på integrationsområdet, som på forskellig vis sigter mod afhjælpning af problematikkerne. Børn med særlige behov De seneste års debat om rummelighed har medført, at almindelige dagtilbud ved hjælp af støttepædagogisk bistand eller via skærmede specialgrupper kan rumme et stigende antal børn med særlige behov. Det har medført et stigende pres i ansøgninger om støtte til børn med særlige behov med deraf følgende forlængelse af ventelisterne. Det gælder både børn i førskoleinstitutioner men i særdeleshed også til skolebørn. Støttekorpset 105

12 uddanner gruppeledere i det evidensbaserede program De utrolige år. Endvidere arbejdes med Dinogrupper. Når programmerne i løbet af de næste år er fuldt implementerede forventes de, at have en positiv effekt på opgaveløsningen og den dermed forbundne økonomi. Politiske beslutninger Struktur, indhold og kvalitet Der er i en årrække sat fokus på alternative strukturer i dagtilbud relaterende til ledelse, administration, møder og kompetencefordeling. Målet er at skabe en organisation, der understøtter en styrkelse og effektivisering af den strategiske, administrative og personalemæssige ledelse, således at der kan frigives ressourcer til den daglige pædagogiske ledelse i institutionsenhederne. Udvalget for Børn og Unge har tilkendegivet et ønske om, at der indgås decentrale fællesskaber omkring administrative opgaveløsninger, så der kan frigøres pædagogisk ledelsesenergi. I forlængelse heraf er der etableret netværksgrupper funderet i skoledistrikterne og hver netværksgruppe har udpeget et medlem til et kommunikationsudvalg. Der er udarbejdet en opgavebeskrivelse for netværksgrupper og kommunikationsudvalg. Dagplejen Fra 2008 har det været aftalt, at der i aldersfordelingen blandt børnene hos den enkelte dagplejer kun må være 2 børn under halvandet år. Den ændrede aldersfordeling forventes at sænke kapacitetsudnyttelsen i dagplejen, hvilket dog til en vis grad forventes opvejet af lavere udgifter til gæstepasning og sygefravær blandt dagplejerne. I budgetforudsætningerne regnes der med, at en dagplejer i gennemsnit passer 3,55 børn. Skolefritidshjem Med vedtagelsen af budget 2007 blev det besluttet, at fritidshjem og fritidshjemsafdelinger omlægges til skolefritidshjem. Strukturændringerne fra fritidshjem til skolefritidshjem er pr gennemført for alle fritidshjem og fritidshjemsafdelinger med undtagelse af følgende: Udsigten Thorsminde og Skave Børnehus. Målet med ændringen var dels en harmonisering af fritidstilbuddene i ny Holstebro Kommune og dels at opnå et økonomisk provenu. Fleksibel børnepasning/ Åbningstider Som en del af budgetforliget for 2008 blev det besluttet, at der under temaet Fleksibel børnepasning/ Åbningstider skulle opnås et provenu på kr. i 2008 og i hvert af overslags årene. Provenuet er ikke opnået i hverken 2008 eller 2009, da det ikke har været muligt at etablere en ordning. Der er fra 2008 åbnet mulighed for oprettelse af 32 timers pladser i dagplejen. Pladserne oprettes i takt med efterspørgslen. 106

13 Sammensætning af dagtilbud I Holstebro kommune består Serviceområde Dagtilbud af følgende: 280 dagplejere (ca.) 32 kommunale daginstitutioner 4 selvejende daginstitutioner 22 skolefritidshjem 4 puljeinstitutioner 2 private daginstitution Holstebro kommune har budgetlagt følgende antal pladser i dagtilbud (omregnet til fuldtidspladser pr ): Dagplejen årige årige klasse 2. klasse klasse 4. klasse (5. kl. efter socialpædagogiske behov) 951 Juniorklub 469 Ungdomsklub 0 Ud over de almindelige dagtilbud som dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidshjem, junior- og ungdomsklubber rummer området desuden følgende funktioner: Specialgrupper for børn med særlige behov ved 9 institutioner med plads til 71 børn Støttekorps Værested med plads til unge Værested for børn i 4. klasse. (Vinderup) Værested (Brumleby) med plads til 75 børn Sproggruppe, der tilbyder sprogstimulering for børnehavebørn 2 gange ugentlig Endvidere indgår udgifter til: Fripladser og søskenderabat Tilskud til privat pasning Betaling til og fra andre myndigheder Forældrebetaling Der opkræves forældrebetaling for 11 måneder under forudsætning af, at barnet holder ferie i 4 uger. Der opkræves ekstra forældrebetaling for børn, der holder mindre end 4 ugers ferie. Forældrenes egenbetaling i dagtilbud, der drives i henhold til Lov om Dagtilbud, er for de 0 til 6 årige 25%, i Fritidshjem 30% 107

14 Forældrenes egenbetaling i skolefritidshjem, der drives i henhold til Lov om Folkeskoler, er 45%. Ressourcetildeling Lønsum Hovedprincipperne for tildeling af lønsum er beregninger i forhold til et beløb pr. barn, der gradueres i forhold til barnets alder med den højeste tildeling til de yngste børn. Til børn i specialgrupper tildeles et beløb svarende til 4 gange beløbet til den tilsvarende normalgruppe. Puljeinstitutioner tildeles ressourcer efter principper i lighed med private institutioner, dog tillægges ressourcer til støttepædagog. Ressourcer til fritidshjemsbørn i puljeinstitutioner tildeles svarende til nettodriftsudgiften i skolefritidshjem. Ressourcetildeling dagplejen Lønsummen til dagplejere beregnes som antallet af dagplejere gange indeksbeløb. Gæstedagplejen er en del af lønsummen til dagplejere. Lønsummen til ledelse og tilsyn i dagplejedistriktet beregnes som antallet af dagplejere gange et indekstal. Heraf afsættes min. 10% til ledelse. Fælles formål omfatter følgende: Tilpasning af pladsnormering samt reguleringer i øvrigt: Konto for tilpasning af pladsnormeringen i daginstitutioner, samt ændringer i grundtildeling. Formålet er at fremme hurtige og smidige løsninger i op og nedadgående retning til justering af det aktuelle pladsbehov. Kontoen er som udgangspunkt udgiftsneutral. Lønsum pulje: Pulje vedr. langtidssygdom dagpleje og daginstitutioner. Institutionen dækker selv de første 15 arbejdsdage. Pulje vedr. barsel til dækning af differencen på 20% i forhold til udligningsordningen. Ferieåbning. Vejlederhonorar, tillæg for diplomuddannelse og øvrige centralt forhandlede tillæg. Uddannelse: Efteruddannelse for institutionsledere, efteruddannelse af personale, samt kurser for bestyrelser. Midlerne er et supplement til de uddannelsesmidler der afsat på enkelte institutioner, og de bruges primært til uddannelse på områder, hvor der er behov for generel opkvalificering/ opfølgning - fx kurser rettet mod børn fra andre kulturer. Der afholdes tillige hvert år kursus for forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner. 108

15 Udgifter til Fremmedsprogede: Der er afsat ressourcer til integrationstimer til småbørn og tolkebistand. Ferieåbning: Der er afsat ressourcer til dækning af udgifter i institutioner med ferieåbning. Pædagogiske konsulenter: Der er afsat ressourcer til ansættelse af pædagogiske konsulenter for Dagtilbud. Rammebevilling Rammebevillingen afsættes i lighed med lønsummen som et beløb pr. barn. Beløbet er vægtet i forhold til institutionens størrelse og barnets alder. Rammebevillingen dækker øvrige udgifter i institutionen inkl. kursusmidler. (ekskl. rengøring og vedligehold). Pladstyper Budgetforudsætningen er, at der udbydes heltidspladser i dagplejen og heltids og 35 timers pladser (modulpladser) i vuggestuer og børnehaver. I skolefritidshjem udbydes der heltids og eftermiddagspladser, samt morgenmoduler iht. forældrenes efterspørgsel. Der er forudsat en efterspørgsel på 15% modulpladser. Der kan maksimalt udbydes 30% modulpladser. Den enkelte forældrebestyrelse beslutter om institutionen tilbyder flere end 15% modulpladser. Lønsum og rammebeløb til 35 timers modulet beregnes som 80% af en fuldtidsplads. Forældrebetalingen for deltidsmodulet beregnes som 80% af en fuldtidsplads. Fritidstilbud til skolebørn Det er indarbejdet i budgetforudsætningerne, at børn til og med 4. klasse er omfattet af fritidstilbud i skolefritidshjemmene. Der er i budgetforudsætningerne taget højde for, at der vil være børn i 5. klasse, som af socialpædagogiske eller udviklingsmæssige grunde vil have behov for et fortsat tilbud i 5. klasse. Behovet er estimeret til ca. 25 pladser. Åbningstid Dagplejens åbningstid: Ugentlig åbningstid 48 timer Institutionernes åbningstid: Vuggestue- og børnehavepladser: Ugentlig åbningstid 50 1/2 timer 109

16 Fritidshjem klasse: Ugentlig åbningstid 28,75 timer i skoleuger, og 50 ½ time i ferier og skolefridage Fritidshjem klasse: Ugentlig åbningstid 19 timer i skoleuger, og 44 timer i ferier og skolefridage Ferieåbning Der budgetteres med åbning i 6-8 institutioner under dagtilbuddenes 4 ugers ferielukning. Der er udarbejdet regelsæt for tilmelding af børn til pasning i de ferieåbne institutioner og det fastlægges for et år ad gangen hvilke uger, det drejer sig om. Støtte til børn med særlige behov i dagtilbud Der er i de kommunale dagtilbud følgende muligheder for støtte til børn med særlige behov: Støttepædagog Sproggruppe Specialgrupper Handicapgruppe Specialgrupper er sammen med støttepædagogkorpset en del af det samlede tilbud til børn med særlige behov. Specialgrupper oprettes efter behov inden for de samlede ressourcer til børn med særlige behov. I Frejashus er der endvidere en handicapgruppe normeret til 17 børn. Disse pladser stilles til rådighed for såvel Holstebro Kommune som omkringliggende kommuner. Specialgrupper: Antal pladser Børnebakken, Vinderup 8 Gl. Struervej, Holstebro 6 Frejashus Myretuen 5 Wagnerhus 6 Baunehøj 22 Skolefritidshjem Ulfborg 7 Reden, Vinderup 6 Vinderup SFH 6 Jættehøj 5 Kvalitetsudvikling i Dagtilbud Dagtilbud i Holstebro Kommune har frem til 2009 deltaget sammen med andre kommuner i projekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Projektet 110

17 er et delprojekt under Det fælleskommunale Kvalitetsprojekt, hvis mål er at forbedre og dokumentere kvaliteten i den kommunale velfærdsservice. Projektet videreføres i Holstebro Kommune. Klubber og andre socialpædagogiske tilbud Serviceområdet omfatter junior- og ungdomsklubber for børn og unge i alderen år. Derudover tilskud til private legestuer samt drift af det åbne legested Brumleby. Brumleby er en åben byggelegeplads, for alle børn fra Holstebro kommune, i alderen 6-14 år. I vinterperioden er der desuden juniorklub to aftener om ugen for børn i alderen 9-14 år. Værestedet på Jættehøj Børne- og Ungdomscenter er et kontingentfrit ungdomsklubtilbud, der gennem sin arbejdsform og nære tilknytning til skolerne i området og SSP arbejdet er en væsentlig indsats i forhold til det forebyggende arbejde. Hovedparten af brugerne kommer fra nærområdet og ca. 50% af dem, der kommer fast i Værestedet er udsatte og sårbare unge. Der er ansat en medarbejder på fuld tid og 3 medarbejdere på deltid. Forventede anlægsinvesteringer Udbygningsplan Ved etablering af institutionspladser i pavilloner i har Holstebro Kommune opnået en mulighed for på en fleksibel måde at kunne omlægge en del af pladskapaciteten, når behovene ændrer sig fra distrikt til distrikt. Der er fra 2010 afsat midler til flytning af pavilloner. Der er i 2009 afsat midler til en ny institution i skoledistrikt Halgård. Projektet er i 2009 opjusteret og gennemføres i 2010 inkl. dagplejefaciliteter. I 2010 gennemføres institutionsudvidelse i Nr. Felding. I 2010 skal institutionsstruktur- og kapacitet i Skave afklares. Der er afsat midler til at gennemføre ændringer. I 2010 skal der tages stilling til etablering og forbedring af institutionskøkkener i forbindelse med udmøntning af madordninger i daginstitutionerne. 111

18 Rådgivning Budgetoverslag (1.000 kr. / 2010 pl) Regnskab 2008 Budget 2009 Budget Rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Øvrige sociale formål Væsentlige budgettemaer 1. Evidensbaserede tiltag Forebyggende og behandlende PMT, DUÅ, Dinosaurus-grupper, familiepleje for unge MTFC og PALS-skoleprogram. 2. Udfordringer på det specialiserede socialområde Evidensbaserede forebyggende og behandlende tiltag. Med indsatsområdet Evidensbaserede programmer én af vejene til implementering af den sammenhængende børnepolitik, er det hensigten gennem - forebyggende indsats - praktiske støtteprogrammer - egentlige terapeutiske forløb at sikre, at flest mulige børn og unge bliver i stand til at mestre eget liv. Praktisk foregår det gennem evidensbaserede programmer og værktøjer, som indtil videre kan kategoriseres og benævnes således: a. Forældregruppeprogram De utrolige år. b. Børnegruppeprogram - Dinosaurusskolen. c. Skole- / daginstitutionsprogram - som betegnes PALS d. Forældrebehandlingsprogram - PMT. e. Familieplejeprogram for unge - MTFC 112

19 Programmerne dækker samlet en forebyggende indsats, praktiske støtteprogrammer og terapeutiske forløb for børn og unge fra 0 18 år og deres familier. Sundhedspleje Sundhedsplejen bygger på sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, hvorefter sundhedsplejersken skal: yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats rettet mod alle børn og unge fra fødslen til skolepligtens ophør. - dels som en individorienteret indsats rettet mod alle børn og unge (grundydelse) - dels som en særlig indsats rettet mod børn og unge med særlige behov (behovsydelse) - dels som almen vejledning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse til personalet i daginstitutioner, dagplejen og samtlige skoler (konsulent ydelser) Serviceniveau Serviceniveauet er behovsbestemt. Førstegangsfødende Minimum 5 besøg i hjemmet fordelt på det 1. leveår, tilbud om telefonrådgivning, sundhedsplejersken deltager i første møde i mødregrupper. Sundhedsstyrelsen anbefaler 7 besøg til førstegangsfødende. Flergangsfødende Minimum 2 besøg i hjemmet fordelt på de første 2 måneder, tilbud om at komme til konsultationer i sundhedsplejen samt telefonrådgivning, sundhedsplejersken deltager i første møde i mødregrupper. Skoler og institutioner Konsulentfunktion og tværfagligt samarbejde Sundhedsfremme Sundhedsfremme har fokus på sundhed og evnen til at tackle livssituationen. Sundhedsfremme er sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder, der mobiliserer barnets den unges eller familiens ressourcer, handlingskompetencer og mestringsstrategier. Der vil med lovgivning på sundhedsfremmeområdet kunne forventes øget ressourcebehov. Dette behov er ikke afdækket. På baggrund af Regionens beslutning om tidligere udskrivning efter fødsel, er der et øget behov for tilbud fra sundhedsplejen. Dette gennemføres ved omlægning af tilbud til flergangsfødende. Sundhedsplejen har fokus på seksuel sundhed blandt unge i Holstebro Kommune. Der er søgt puljemidler, som er bevilget med kr. over 3 år; til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed blandt unge. 113

20 PPR PPR`s primære opgaver er lovbundne i forhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelser og vejledninger. Desuden er der love og bestemmelser i socialministeriet og Sundhedsministeriet, som har relation til PPR`s virksomhed. PPR`s lovbundne opgaver er, at de: Modtager henvendelser fra forældre, skoler/institutioner, skolesundhedstjenesten, samt socialrådgivere. Foretager pædagogiske-psykologiske vurderinger/undersøgelser af henviste børn og unge Yder almen rådgivning af forældre og medarbejdere vedr. børn og unge med særlige behov Fremsætter forslag til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning på de enkelte skoler, undervisning i de kommunale specialklasser og vidtgående specialundervisning i tilbud beliggende i andre kommuner. Følger udviklingen hos elever, som modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand og tager mindst en gang årligt (for småbørn halvårligt) stilling til det videre forløb Forestår talepædagogisk undervisning Orienterer elever og forældre om mulighed for fortsat bistand og mulighed for yderligere uddannelse efter endt skolegang. Andre opgaver, som i øvrigt varetages: Henvisning til ophold på skoleskibet Marylin Ann Bevilling af specialpædagogisk bistand til småbørn og deltagelse i visitation til særlige foranstaltninger på pasningsområdet Ergoterapeutisk udredning og henvisning til motorisk træning Åben rådgivning Afholdelse af kurser Opfølgning af læseindsatsplan Supervision af personalegrupper bl.a. birken og i specialgrupper Supervision/vejledning af støttepædagoger Deltagelse i tværfagligt samarbejde herunder konsulent- og sagsteam PPR arbejder i stigende grad konsultativt. Dvs. at der er mulighed for at trække på konsulentbistand fra PPR uden at der nødvendigvis udfærdiges en indstilling til PPR. Samtidig vil PPR ikke altid foretage en undersøgelse men rådgive ud fra de foreliggende oplysninger. Der arbejdes med åben rådgivning flere og flere forældre henvender sig direkte til PPR. Generelt tilstræbes det, at ydelserne fra PPR lægges tidligt i barnets livsforløb dvs. i før skolealderen. Der er en stor efterspørgsel på ydelser fra PPR, og der forventes ikke at ske en umiddelbar reduktion af indstillinger derimod går tendensen mod stigende efterspørgsel. 114

21 Særlig støtte til børn og unge Det er familiesektionens opgave at etablere tilbud til børn og unge med særlige behov og deres familier, så de får den hjælp de i henhold til Lov om Social Service kapitel 8 har krav på. Sagsbehandling vedrørende børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske vanskeligheder er fra overført fra Handicap og Psykiatri til Rådgivningsafdelingen i Børn og Unge. Forebyggende foranstaltninger: 1. Konsulentbistand, herunder psykologbistand til barnet, den unge og/eller familien. Børne- og Ungeklinikken tænkes i videst muligt omfang anvendt. 2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Familiecenter Spiren løser i videst muligt omfang denne opgave, og der metodeudvikles løbende i et tæt samarbejde mellem familiesektionen og Familiecenter Spiren. I særlige tilfælde kan opgaven løses af private udbydere. 3. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Familiecenter Spiren løser i videst muligt omfang denne opgave, som der løbende metodeudvikles på. I særlige tilfælde kan opgaven løses af private udbydere. 4. Døgnophold for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på en døgninstitution, en familiepleje, på et godkendt opholdssted, i et kommunalt døgntilbud eller i godkendt privat botilbud. I ganske særlige tilfælde og i særdeleshed i forhold til helt små børn, hvor der er risiko for at barnet kan være truet i sin udvikling kan et døgnophold være en nødvendig foranstaltning, for at opnå viden om den fremtidige indsats i familien. 5. Aflastningsordning i netværksfamilie, plejefamilie, kommunalt døgntilbud, på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted. Familiesektionen afdækker behovet, og familieplejekonsulenterne undersøger og matcher tilbuddet. 6. Udpegning af personlig rådgiver. Personer, der har et nært kendskab til barnet eller den unge kan ansættes som personlig rådgiver. 7. Udpegning af fast kontaktperson for barnet, den unge eller familien. I videst muligt omfang løser Ungeteamet opgaven i forhold til unger over 14 år. Kontaktperson til familien kan løses af Familiecenter Spiren. I særlige tilfælde kan opgaven løses af private udbydere. 8. Formidling af praktiktilbud hos offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. 9. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk pædagogisk støtte. Der er her mulighed for at etablere en helt individuel og alternativ foranstaltning for barnet, den unge og/eller familien. 10. Økonomisk støtte til f.eks. efter- eller kostskoleophold. 11. Anbringelse udenfor hjemmet med eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge der er fyldt 15 år. 115

22 Der vil på området blive stor fokus på arbejdet med metode- og kompetenceudvikling. Et område som vil få særlig fokus er bl.a. forebyggelse af anbringelser, der vil være øget fokus på en mere omfattende indsats i hjemmet. Et andet indsatsområde vil blive unge årige. Et tredje indsatsområde er de 0-2 årige. Der er tilført budgettet kr til dækning af stigningen på specialområdet. Der er truffet politisk beslutning om, at igangsætte en proces hen imod fastsættelse af politiske serviceniveauer på området. Herudover er der iværksat et analysearbejde på området. Døgninstitutionen Østervang. Udgiften til Østervang skal i princippet være udgiftsneutral. Børne- og Ungeklinikken har speciale indenfor særlig vanskelige behandlingsog rådgivningsopgaver, som f.eks. incest, angst, selvskadende unge, selvmord osv. Der er etableret samarbejdsaftaler med andre kommuner og med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, samt anden indtægtsdækket virksomhed for at opnå en volumen der sikrer faglighed og bredde. Den kommunale tandpleje Den kommunale tandpleje skal indfri Holstebro Kommunes forpligtigelser i henhold til kapitel 37 i Sundhedsloven. Dette kapitel har to målgrupper: børn og Unge under 18 år. Gruppen skal tilbydes en forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje, herunder tandregulering. Unge kan når de er fyldt 16 år vælge mellem behandling i kommunal tandpleje eller ved privatpraktiserende tandlæge. Voksne som af fysisk eller psykiske årsager kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud. Gruppen (omsorgstandpleje) omfatter primært beboere på plejehjem eller andre som kan sidestilles hermed. Gruppen skal tilbydes forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje. Herudover skal kommunen tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Holstebro Kommune opfylder denne forpligtigelse i samarbejde med Regionen. Den kommunale tandpleje er konsulent og koordinator for Holstebro Kommunes Psykiatri- og Handicapafdelingen. Almindelig tandpleje Tandplejens ydelser leveres primært på tandklinikker i tilknytning til Kommunens skoler. 116

23 Der er på baggrund af politisk beslutning om brug af privatpraksis etableret en fastprisaftale med privatpraktiserende tandlæger for børn og unge i de tidligere Ulfborg-Vemb og i Vinderup kommuner. Aftalen er gældende fra Aftalen er genforhandlet i 2009 på baggrund af lovændring omkring brug af plastfyldninger. Hertil indkaldes børnene/de unge til undersøgelse og behandling. Intervallet mellem indkaldelserne fastlægges ud fra den enkeltes behov, og skal ske ud fra faglige kriterier. Det gennemsnitlige indkaldeinterval forventes at være ca. 12. mdr. Dette er ca. 2 måneder mere end fagligt ønskeligt. Ydelserne leveres af personer med faglig uddannelse, hyppigst som tandlæge eller tandplejer. Valget herimellem sker efter faglige kriterier. Ved akut opstået behov for tandpleje, tilbydes behandling samme dag. Der er ingen vagtordning uden for almindelig arbejdstid. Tandregulering Alle børn for deres tandstilling vurderet i forhold til eventuel tandregulering. Tandregulering tilbydes efter kriterierne opstillet af sundhedsstyrelsen, og ca. 25% (landsgennemsnit 27 28%) af børnene i hver årgang får udført tandregulering. Behandlingen foregår dels på kommunale klinikker og dels hos praktiserende specialtandlæge. Den lettere del af reguleringsopgaven sker på den kommunale klinik v/overtandlægen ca. 8-10%. Den øvrige del 15-17% hos privatpraktiserende specialtandlæge. Det er aftalt en fastprisaftale på tandreguleringsområdet med specialtandlæge. Aftalen er for en periode på 7 år. Omsorgstandplejen Det tilstræbes, at brugerne tilbydes undersøgelse indenfor en måned efter tilmelding til omsorgstandplejen. Brugerne tilbydes undersøgelse og behandling efter individuelt behov. Der er ingen vagtordning uden for almindelig arbejdstid. Ny lovgivning vedr. tandfyldningsmateriale. Der er lovgivet omkring brugen af amalgamfyldninger. Det betyder at materialet fremover ikke må bruges og skal erstattes af plast. 117

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge Budget 2007 Budgetforudsætninger

Udvalget for Børn og Unge Budget 2007 Budgetforudsætninger Udvalget for Børn og Unge Budget 2007 Budgetforudsætninger Indledning...3 Demografi...3 Ejendommenes drift...4 Grønne områder...4 Rengøring...4 Folkeskolen...5 Lovgrundlag....5 Beskrivelse af området:...5

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter

UDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. november 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 19.25 Fraværende: Viggo Stidsen gik kl. 18.15 08. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Kompetencefordelingsplan

Kompetencefordelingsplan Kompetencefordelingsplan Børn- og ungeforvaltningen Revideret Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og formål Børn- og ungeudvalgets ansvarsområder efter styrelsesvedtægten Delegation Rådmandens rolle

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser

Bekendtgørelse af lov om social service. 1 of 42 04/10/2010 10:12. Oversigt (indholdsfortegnelse) Generelle bestemmelser 1 of 42 04/10/2010 10:12 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 906 af 26/09/2005 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 07-10-2005 Indenrigs- og Socialministeriet Vis mere... Afsnit I Kapitel

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl

REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge den 08. marts 2007 i lokale 188, kl REFERAT Temamøde Udvalget for Børn og Unge i lokale 188, kl. 12.00 1. Meddelelser 2. Rusmiddelpolitik for aldersgruppen 12 24 år - tema 3. Anbringelser af børn og unge på døgninstitution og socialpædagogiske

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen

PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen PURHUS KOMMUNE Social- og kulturforvaltningen Bakkevænget 16, 8990 Fårup Telefon 86 45 21 11, telefax 86 45 26 80 Eksp. 10-12, torsdag tillige 15-16.30 Tlf.eksp. Mandag-torsdag 8-15, fredag 8-12.30 Postgirokonto

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Farmen Dagskole Dato: 27. april 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Tilsyn på Farmen Dagskole torsdag den 19. januar 2012 Tilsynets formål Opfølgning

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT

Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT Hvidovre Kommune Budgetbehandling 26.05.2011 Skoleudvalget Bilag 1 B. FORSLAG TIL BEMÆRKNINGER TIL BUDGETRAPPORT BUDGET 2012-2015 Funktion 03.22 Udgifter: 359.533.000 kr. Aktivitet Folkeskolen m.m. (ekskl.

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Sparekatalog 2017-2020 Børneudvalget

Sparekatalog 2017-2020 Børneudvalget BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue: -388-388 -388-388 BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: Oprykning -2.715-3.620-3.620-3.620 BU O3 Omlæggelse af ledelses- og

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 beskrivelse af området s ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder. Budgetområde 3.01 Skoler, budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, budgetområde 3.03

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 11. december 2013 Børne- og Undervisningsudvalget Referat Møde: 11. december 2013 kl. 16:30 Sted: Mødelokale 2A / Bad Salzungen Side 1 af 15 Pkt. Side 121 Meddelelser fra formanden 3 122 Meddelelser fra

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere