Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden"

Transkript

1 INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5 LÅNEMULIGHEDER...5 INDSKUD FRA MEDLEMMERNE...5 Alternativ A...5 Alternativ B...6 HVIS INGEN AF ALTERNATIVERNE BLIVER VEDTAGET...6 HVAD SIGER DEKLARATIONER M.V....6 BILAG: PRISERNE FRA DET KONKRETE TILBUD...8 Indledning Som det fremgår at denne redegørelse, har bestyrelsen vurderet, at det er ved at være påtrængende (bl.a. ud fra økonomiske hensyn) at få renoveret vore private veje inden for en kortere årrække. Jo længere vi venter desto mere omfattende bliver udbedringen af skader. Denne udbedring af skader er en forudsætning for at kunne lægge et nyt lag asfalt oven på det eksisterende. Vi har tilsyneladende allerede passeret det tidspunkt, hvor den samlede regning ville have været mindst mulig. Bestyrelsen har valgt at tage konsekvensen heraf og vil arbejde på at få foretaget en vejrenovering, så snart vi har pengene hertil. Bestyrelsen fremsætter derfor forslag til, hvordan vejfonden kan styrkes gennem indskud fra medlemmerne. Det er altid en svær beslutning for en bestyrelse at bede medlemmerne om ekstra indskud. Alle bestyrelsesmedlemmer er dog enige i denne sag. Bestyrelsen anlægger det synspunkt, at den er valgt for at varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Den prøver at udvise en ansvarlig holdning ved at tage problemerne i opløbet. Dette indebærer, at især medlemmernes økonomiske interesser skal tilgodeses. Herunder er noget af det vigtigste, at beskytte ejendomsværdierne. Det er bestyrelsens klare opfattelse, at det er bedre at betale et vist beløb til renovering af vejene nu end at betale et væsentligt større beløb på et senere tidspunkt eller, - alternativt at lade områdets veje forfalde således, at ejendomspriserne bliver negativt påvirket. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 1 af 8

2 Bestyrelsen ser således meget gerne, at vort område også fremover vil fremstå som værende et meget attraktivt sted at have sommerhus. Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil erklære sig enige i denne holdning og dermed stemme for bestyrelsens forslag om indskud i vejfonden. Vejudvalget For at få indsigt i problemerne omkring vejenes tilstand, nedsatte bestyrelsen efter sidste generalforsamling et vejudvalg bestående af formanden, Poul Lauridsen, kassereren, Steen Arne samt suppleant Jan Egdø. Vejudvalget har haft besøg af 3 asfalt-firmaer, der ud over rådgivning har tilbudt at udføre reparationer af vejene. Som resultat af disse firmaers besigtigelse af vore veje, har vi modtaget konkrete tilbud på reparationer fra dem alle. Udvalget har ligeledes haft besøg af Drifts- og anlægschef, Karl Aage Juhl Jensen, Frederiksværk Kommune, der bl.a. rådgiver grundejerforeninger i spørgsmål omkring reparation og vedligehold af veje. Vejenes tilstand Umiddelbart ser vore veje med tilhørende stikveje og vendepladser ud til at være i rimelig god stand. På trods af vejenes alder på ca 28 år ser store dele af asfalten storartet ud. Imidlertid har især den seneste vinter forårsaget betydelige revnedannelser mange steder. Der er ligeledes begyndende forekomster af mindre huller i vejene. Vejkanterne har ligeledes set bedre tider mange steder. Nogle af vendepladserne har områder, hvor asfalten ganske enkelt er løs og græsset har taget over. Det viser sig, at når asfalt bliver tilstrækkelig gammel, så mister den sin elasticitet, den bliver sprød, og der opstår let nye revner. Revner er et problem, fordi de tillader vand at trænge ned i asfaltlagene, hvorved der opstår frost-skader om vinteren, når vandet fryser til is. Revnerne bliver større og den omkringliggende asfalt krakelerer nemt, hvilket igangsætter en ond cirkel. I u-elastisk asfalt vil stenene i asfalten også nemt kunne løsrive sig med stor chance for dannelse af huller, der med tider vokser sig større og medvirker til at ødelægge den omgivende asfalt. Også om sommeren giver revner og huller mulighed for nye skader, idet græs og ukrudt nemt får fæste og fremtvinger nye brud i asfalten. Dette er grunden til, at en af en vejbelægnings vigtigste egenskaber er dens evne til at forhindre vand i at trænge igennem. Derfor er det vigtigt at sikre, at en vejs vandafvisende egenskaber er i orden. På vore gamle veje skal der ikke megen påvirkning til, før overfladen krakelerer og en ny ond cirkel er startet. Vore veje er derfor meget sårbare over for yderligere skader. Denne sårbarhed øges markant med tiden, fordi overfladen bliver mere og mere sprød. Løsningen er at foretage en forsegling af vejoverfladen (pakke den ind i et elastisk og vandtæt lag), hvilket opnås med pålægning af et nyt slidlag. En forudsætning for at kunne udlægge et nyt slidlag er, at diverse skader er repareret forinden. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 2 af 8

3 Flere steder i vore veje har også rødder (primært fra fyrretræer) sprængt asfalten nedefra. Herefter medvirker skaden til vejens almindelige forfald. Løsningen på rødder under asfalten er at skære rødderne over i vejkanten og evt. grave roden under vejen op. Vore veje er således slidte, - ikke primært af trafik, men af ælde, vand, sol og bevoksning. Forekomsten af skader vil fremover accelerere pga. den dårlige overflade. Hvad bør man gøre ved vejene Samtlige specialister, som vejudvalget har talt med, har påpeget, at det vil være hensigtsmæssigt at få revner og huller forseglet (sikret mod indtrængen af vand og ukrudt) snarest muligt. Ved at reparere eksisterende revner og huller nu, kan deres andel i den onde cirkel forsinkes. Der vil imidlertid opstå nye revner og huller andre steder i belægningen, fordi den er så gammel og u- elastisk. Jo længere tid vi venter med at få nyt slidlag, desto flere nye skader vil opstå. Det viser sig nu, at selv om revnerne bliver forseglet og et nyt slidlag lægges på, så vil nogle af revnerne genopstå i den nye belægning efter et stykke tid. Revnerne vil arbejde sig op nedefra. I grove tilfælde er den rigtige løsning herefter at foretage en omlægning af vejens fundament på det pågældende sted. Dette er selvklart dyrt. Det er bl.a. derfor, at det er så vigtigt at forhindre revnedannelser. Indtil vi får vejenes overflade forseglet med et nyt slidlag vil vi således få følgende problemer med vejene: Eksisterende revner og huller vil udvikle sig, om end en revneforsegling vil forsinke dette. Der vil opstå nye revner og huller, der vil brede sig. Som følge heraf vil der opstå flere skader på vejen, som skal udbedres separat inden det nye slidlag pålægges. Der vil opstå flere permanente skader (blivende revner), som vi fremover skal leve med. Disse uheldige forhold ved vore vejes overflader er stærkt medvirkende til, at bestyrelsen ønsker at gøre noget ved problemet, inden det vokser sig endnu større. Vi har fået at vide (igen), at dårligt vedligeholdte vej-kanter samt vejoverflader, der ikke er fejet, tiltrækker græs, mos og ukrudt, som slår rod og sprænger asfalten. En bedre bekæmpelse af græs, ukrudt m.v. må derfor finde sted fremover uanset om der pålægges nyt slidlag eller ej. Ligeledes bør rødder under vejene bekæmpes. Hvor meget haster det med en renovering Det er klart, at vejene ikke går i totalt forfald fra det ene år til det andet. Eftersom de nu har holdt i omkring 28 år, kan de så ikke holde i endnu nogle år? Svaret er, at det kan de naturligvis godt. Vejenes tilstand er næppe akut på den måde, at de ubetinget må repareres nu. Rent fysisk vil vejene kunne holde nogle år endnu, men ud fra en økonomisk betragtning vil det tilsyneladende være bedst at renovere vejene med det samme. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 3 af 8

4 Vi har fået forskellige bud på, hvornår vi bør gøre noget ved situationen: Vor kontakt i Frederiksværk kommune, Karl Aage Juhl Jensen, der har besigtiget vejene 3/8 2006, har opsummeret situationen således: Jeg kan herved bekræfte, at jeg d.d. har besigtiget vejene i jeres område. Min vurdering er, at der ikke er akut behov for at udlægge nyt slidlag på vejene. Det vil dog være hensigtsmæssigt at få forseglet/lukket de største revner inden den kommende vinter. Jeg vurderer, at der inden for en årrække (2-5 år) må forventes, at der skal udlægges nyt slidlag. For bestyrelsen er det dog et problem, at det på lang sigt tilsyneladende bliver dyrere og dyrere for hvert år, vi udskyder renoveringen, jf. informationerne i forrige afsnit. Vi har fra en ekspert fra et af asfaltfirmaerne fået at vide, at det økonomisk rigtige tidspunkt for et nyt slidlag for vore veje antageligt lå for omkring 5 år siden, - uanset, at der dengang ikke var mange tegn på dårlig overflade. Samtlige eksperter, vi har talt med, anbefaler en renovering inden for få år, og revneforsegling ved først givne lejlighed. Prisen for en vejrenovering Den type slidlag, som bestyrelsen har valgt, kaldes en Tyndlagsbelægning. Den har de væsentligste egenskaber fra andre typer af løsninger og den længste holdbarhed. Den har en pæn og jævn overflade. Vi har fået et tilbud på denne løsning på kr. + moms. Beløbet er ikke eksakt, fordi der ikke er foretaget endelig opmåling af vejenes areal, længden af vore revner samt det antal skader, der skal repareres, inden slidlaget lægges på. Vi er blevet gjort opmærksom på, at olieprisen har en meget kraftig indflydelse på asfaltprisen, idet hovedbestanddelen i asfalt kommer fra olie. Såfremt vi beslutter at vente nogle år med at pålægge det nye slidlag, så vil vi ud over en fremskrivning af tilbudsprisen fra i dag skulle påregne at afsætte et ekstra beløb til revneforsegling (ca kr) samt til reparation af skader, der opstår (eller breder sig) i den mellemliggende periode. Herudover vil vi, som omtalt ovenfor, få flere permanente skader at slås med fremover. Set i lyset af ovenstående ekstra udgifter ved en senere pålægning af slidlaget samt usikkerheden omkring olieprisens udvikling, så ønsker bestyrelsen at få arbejdet udført hurtigst muligt. Finansiering af renoveringen Selv om bestyrelsen mener, at det er fordelagtigt at gennemføre renoveringen straks, vil dette ikke kunne lade sig gøre, fordi midlerne i vejfonden ikke er tilstrækkelige. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 4 af 8

5 Vejfonden Redegørelse for Bestyrelsens Forslag Der er p.t kr i vejfonden. Dette svarer til ca kr pr parcel. Beholdningen er opstået ved gennem årene at indskyde mindre beløb i takt med, at der har været overskud på driftsresultatet i foreningen. Der har hidtil ikke været en fast plan om at indskyde tilstrækkelige midler i vejfonden, således at et nyt slidlag ville kunne betales, når behovet opstod. Foreningen står derfor nu i den situation, at vi skal fremskaffe ca kr., såfremt arbejdet gennemføres med det samme. Venter vi nogle år, vil der som nævnt skulle regnes med et større beløb, idet revneforsegling og reparation af skader vil stige. Olieprisstigninger vil ligeledes stille større krav til finansieringen. Lånemuligheder Vejudvalget har kontaktet en bank for at få en ide om, hvor mange penge foreningen vil kunne låne til asfaltering. Da vi ikke kan stille sikkerhed for lånet, men dog har demonstreret en vis opsparingsvilje, virker det i dag sandsynligt, at vi vil kunne låne i størrelsesordenen kr til formålet. Vi vil næppe kunne låne væsentligt mere. Der skal regnes med udgifter til lånets etablering på ca. 2 %. Den årlige rente på lånet vil være 8-9 %, hvis lånet skulle effektueres i dag. Renten vil være variabel, og tilbagebetalingstiden ca 5 år. Lånebeløbet svarer til ca kr. pr parcel. Såfremt dette beløb skal tilbagebetales over f.eks. 5 år bliver det med dagens renteniveau omkring 750 kr årligt pr parcel. Det er naturligvis usikkert, om lånemulighederne også vil være til stede fremover. Det kan i øvrigt nævnes, at en væsentlig grund til, at foreningen ikke vil kunne låne et større beløb, er 6 i foreningens vedtægter: Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt overfor trediemand for foreningens forpligtelser. I dette tilfælde er tredjemand altså banken. Det skal dog siges, at det normalt er en fordel for foreningens medlemmer med denne paragraf, men den mindsker desværre vore muligheder for at låne penge. Det vil kræve enstemmighed blandt foreningens medlemmer at ændre vedtægterne på dette punkt, så den mulighed er ikke realistisk. Set i lyset af de relativt høje renter samt det begrænsede beløb, der vil kunne lånes, mener bestyrelsen ikke, at lånemuligheden skal gives høj prioritet. Den vil dog kunne komme på tale som sidste mulighed, hvis vi lige står og mangler de allersidste kroner. Indskud fra medlemmerne Den realistiske mulighed for hurtigt at få flere penge i vejfonden er indskud fra medlemmerne. Bestyrelsen har opsat 2 alternativer til disse indbetalinger: Alternativ A Der indbetales kr pr parcel i Vejene renoveres, så snart pengene er til rådighed, dvs. næste sommer/efterår. Beløbet opkræves hos medlemmerne sammen med ejendomsskatterne i Der vil således skulle betales kr pr 1/1 og pr 1/ Dette alternativ mener bestyrelsen vil være det totalt set billigste. Det er derfor bestyrelsens foretrukne alternativ. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 5 af 8

6 Alternativ B Der indbetales årligt kr pr parcel i 4 år. Vejene renoveres om 4 år, d.v.s. til efteråret år Beløbet opkræves hos medlemmerne sammen med ejendomsskatterne i Der vil således skulle betales kr. 2 gange årligt, med 1. indbetaling pr 1/ Den samlede pris er større i dette alternativ, da der skal ske en separat revneforsegling, udbedringen af skader vil være mere omfattende i år 2010, og asfaltprisen vil kunne stige (afhængig af olieprisen). Der er ovenfor redegjort nærmere for disse stigende udgifter ved en senere renovering. Det skønnes, at der kræves en ca. 20 % større kapital i år 2010 for at kunne dække udgifterne. Hvis ingen af alternativerne bliver vedtaget Såfremt ingen af bestyrelsens 2 alternativer vedtages på den ekstraordinære generalforsamling 24/9, vil der tidligst kunne opkræves ekstra bidrag til vejfonden i år 2008, pga fristerne for den kommunale opkrævning. Dette giver således et år mindre til at opbygge vejfonden, og jo længere tid der går, desto større bliver prisen for selve renoveringen. Forestiller man sig, at der aldrig kommer væsentlige indskud i vejfonden, så vil der foreligge en særdeles svær situation. Vejene vil naturligvis ikke kunne repareres p.g.a. pengemangel og vil forfalde mere og mere. Prisen på en renovering vil stige tilsvarende og de permanente skader vil være mere udbredte. I praksis vil der ske det, at kommunen på et tidspunkt vil skønne, at vejenes tilstand udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Kommunen vil pålægge foreningen at udbedre vejene. Såfremt foreningen ikke udfører arbejdet (f.eks. fordi den ingen penge har), vil kommunen igangsætte arbejdet og opkræve beløbet fra de enkelte grundejere sammen med ejendomsskatterne. Kommunen vil i denne situation tage sig selv betalt med yderligere 9 % for at administrere sagen. Problemet med bare at lade stå til er, at kommunen ikke igangsætter arbejdet på det tidspunkt, hvor det vil være bedst for økonomi, brugbarhed, udseende o.s.v. Kommunens eneste bekymring i denne forbindelse er, hvornår vejene udgør en sikkerhedsmæssige risiko. Desværre ligger dette tidspunkt meget langt fra det økonomisk rigtige tidspunkt for reparation (som tilsyneladende allerede er passeret). Reparationen bliver derfor væsentlig dyrere for den enkelte grundejer, hvis det hele overlades til kommunen. Endelig skal det nævnes, at såfremt foreningen ingen penge har til vejreparationer, vil det formentlig ikke alene gå ud over vejenes udseende og anvendelighed, men det vil også skade ejendomspriserne. En køber vil jo nemt kunne se, at der forestår en dyr reparation af vejene. Området bliver i øvrigt mindre attraktivt. Hvad siger deklarationer m.v. Vejudvalget har haft kontakt til kommunen for at forhøre sig om den juridiske side af sagen. Det er herefter vejudvalgets og bestyrelsens opfattelse, at følgende gælder: 1. Deklarationerne er tinglyst på hver enkelt grund og står derfor meget stærkt. Det fremgår af deklaration 2, 2.b, der er tinglyst 12/9-78: Parcelejerne er forpligtet til efter lovgivningens regler at bekoste de fremtidige udgifter til vedligeholdelsen af de ovenfor nævnte veje. Vedligeholdelsen foretages ved grundejerforeningens foranstaltning. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 6 af 8

7 Bestyrelsen, der jo repræsenterer grundejerforeningen, vil derfor kunne iværksætte vedligehold af vejene, såfremt der er midler i vejfonden hertil. Bestyrelsen kan gøre dette på eget initiativ. 2. Deklaration 2, 1, punkt e lyder: Udover de i nærværende deklaration nævnte beslutninger, som kræver kvalificeret flertal på en generalforsamling, kan beslutninger om ændring af vedtægter eller beslutninger, der kræver økonomisk indbetaling udover administrationskontingentet, kun vedtages med mindst 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer. Iøvrigt fastsætter grundejerforeningen selv i vedtægterne med hvilket flertal en beslutning skal vedtages. Vedtægternes 11, 1. afsnit lyder: På en generalforsamling, hvor vedtagelse af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandringer af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side, optagelse af lån og foretagelse af ændringer af deklarationer for hvilke grundejerforeningen er påtaleberettiget, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på en generalforsamling mødende medlemmer. Disse 2 punkter vil evt. kunne opfattes som om, 2/3 flertal kræves for indbetalinger til vejfonden. Det er dog bestyrelsens opfattelse, efter at have talt med kommunen, at den planlagte vedligeholdelse af vejene ligger inden for det, som deklarationen betegner som administrationskontingentet og som vedtægterne betegner som det til administrationen nødvendige. Begrundelsen herfor er, at det må opfattes som en væsentlig del af grundejerforeningens normale drift at afholde udgifter til vejenes vedligehold, - jf. ovenstående deklarations 2.b, der er citeret ovenfor. For så vidt angår et evt. krav om 2/3 flertal for pålæg om yderligere indskud fra medlemmernes side i Vedtægternes 11 som ovenfor citeret, er det bestyrelsens opfattelse, igen efter at have talt med kommunen, at de tinglyste deklarationer, der pålægger foreningen at vedligeholde vejene, vejer stærkere end Vedtægternes nævnte 11. Begrundelsen er her bl.a., at det ikke giver meget mening at give bestyrelsen ret og pligt til at lade arbejdet udføre, hvis den ikke kan skaffe pengene hertil. Herudover vejer deklarationer, der er officielt tinglyst, normalt stærkere end vedtægter i en grundejerforening. Sammenfattende vurderer bestyrelsen derfor, at der ikke er krav om 2/3 flertal for beslutning om indskud i vejfonden. (Hvis bestyrelsen derimod havde ønsket at etablere f.eks. vejbelysning i området, så ville situationen have været en helt anden, idet vejbelysning ikke er nævnt i deklarationerne). 3. Bestyrelsen kan som tidligere nævnt ikke optage lån, hvor medlemmerne hæfter over for tredjemand, f.eks. en bank. Dette er forhindret af Vedtægternes 6, 1. afsnit, der lyder: Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt overfor trediemand for foreningens forpligtelser. Dette forhold betyder i praksis, at det er vanskeligt for foreningen at optage et større lån, idet f.eks. en bank ikke kan opnå tilfredsstillende sikkerhed. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 7 af 8

8 Bilag: Priserne fra det konkrete tilbud Priserne i det omtalte tilbud om tyndlagsbelægning på kr. + moms er følgende: Revneforsegling Skønnet m a 25,00 kr kr. Forberedende arbejde Ophugning samt fjernelse af ødelagt belægning samt udlægning af 135 kg/m 2 (6 cm) Grusasfaltbeton type 0. Skønnet mængde 200 m 2 a 337,50 kr. Opgravning langs asfaltkant i cm dybde for kapning af rødder samt nedsætning af plastplade for afspærring af rødder. Skønnet mængde: 100 lbm a 315,00 kr. Tyndlagsbelægning Klæbning med 1800 g/ m 2 PANgrip-emulsion samt udlægning af 50 kg/ m 2 Panrip 6 med Klæbe aktiv filler, belyst. Skønnet m 2 a 66,50 kr. Regulering af 10 stk. faste nedløbsriste a 900 kr. Totalt ved udførelse næste sommer, excl revneforsegling kr kr kr kr kr. Der skal tillægges 25% moms til ovenstående beløb. Tilbuddet reguleres løbende efter branchens normer. Det fremgår af ovenstående, hvor de forskellige skøn i tilbuddet er foretaget. Når arbejdet udføres, reguleres prisen efter de aktuelt forbrugte mængder. Ved at studere tallene i tabellen vil man ligeledes kunne få en ide om hvilke beløb, der vil kunne ændres ved en evt. udskydelse af renoveringen som følge af flere skader. Bemærk, at såfremt renovering ikke foretages i sommeren 2007, skal der yderligere foretages revneforsegling allerede i år. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 8 af 8

Grundejerforeningen Fyrrelunden

Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 24.september 2006 kl 11:00 i Torups forsamlingshus. Til stede fra bestyrelsen: Poul Lauridsen (PL formand), Jørgen Jørgensen (JJ næstformand), Steen Arne

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E G R U N D E J E R F O R E N I N G E N SØHOLM Udarbejdet af Haraldshus as i samarbejde med Ai-gruppen A/S G R U N D E J E R F O R E N I N G E N S Ø H O L M

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne.

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandhøj 1. Valg af dirigent Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19 i Snoldelev Sognegård Jørgen Olsen vælges til dirigent. Konstaterer at indkaldelse

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Grundejerforeningen Godthaabsminde

Ekstraordinær generalforsamling Grundejerforeningen Godthaabsminde Ekstraordinær generalforsamling Grundejerforeningen Godthaabsminde København, 30. juni 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Information vedr. påbud om vejrenovering af Derbyvej 3. Valg af ny kasserer

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej Ordinær generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Lørdag d. 1. marts 2008 Mamma s Pizza 1 Grundejerforening Musvågevej 2 1 Dagsorden Ovenstående er uddrag fra indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD 04-03-2013 Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag 2.4.2013 kl.19:30 i Mariehøjcentret lokale 3 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Vejudvalget fremlægger resultatet

Læs mere

MANDAG D. 19/8 2013, KL

MANDAG D. 19/8 2013, KL TIL EJERNE I E/F Sandalsparken Sandalsparken 3650 Stenløse OMDELES D. 3/8 2013 J.nr. 204951 Vedr. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - om viceværtlejlighed, kloak og optagelse af lån. Efter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005 Vedtægter for grundejerforeningen Boeslum Plantage. 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Boeslum Plantage. Dens hjemsted er Boeslum, 8400 Ebeltoft. 2. Formål. Foreningen formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD".

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD. Grundejerforeningen VEDTÆGTER FOR "GRUNDEJERFORENINGEN SKÅDE HØJGÅRD". NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skåde Højgård". 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune under

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling april 2013

Referat af generalforsamling april 2013 Referat af generalforsamling april 2013 Dato : 25. april 2013 kl. 19:30 Deltager : 5 medlemmer + bestyrelsen ( fraværende bestyrelsesmedlem Poul Jensen ) Sted : Brogården Referat 1/ Valg af dirigent Gert

Læs mere

Grundejerforening: Marienlyst. Gennemgang af. asfaltbelægning. v. Formand Henrik Koch Grønningen Ølstykke

Grundejerforening: Marienlyst. Gennemgang af. asfaltbelægning. v. Formand Henrik Koch Grønningen Ølstykke Grundejerforeningen Marienlyst Gennemgang af asfaltbelægning. Grundejerforening: Rådgiver: Grf. Marienlyst Hartvig Consult v. Formand Henrik Koch Grønningen 2 Hans Erik Nielsens Vej 7 4000 Roskilde 2650

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen

Vedtægt for Grundejerforeningen Vedtægt for Grundejerforeningen Varbjerg Strand September 1984 Maj 2010 Vedtægterne tilhører parcellen VEDTÆGT FOR GRUNDEJER- OG LEJERFORENINGEN VARBJERG STRAND 1 Foreningens navn er Grundejer- og lejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Grundejerforeningen Åsen 4700 Næstved Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN ************************************************************* 1 Navn og formål 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016

Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Vedtægter for grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 Kap. 1. Foreningens oprindelse, navn og hjemsted 1. Foreningen er en fusion mellem de to hidtidige grundejerforeninger Gef. Lodskovvad (94 parceller)

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender. Vedtægter for Grundejerforeningen Nørhede Øst Revision November 2015. 1. Foreningens navn er: Nørhede Øst Grundejerforening. Alle ejere af parcellerne nummer 1 til 265, beliggende Gråstensborgvej, Kaprifolievej,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget I. Navn og område. Foreningens navn er Grundejerforeningen Æblevænget. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Dens medlemsområde er arealerne omfattet af servitut

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling Stiftende generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Søndag d. 2. juli 2006 Gl. Aalbæk Kro Agenda Velkomst / Præsentation Godkendelse af vedtægter Valg af bestyrelse Tiltag som kræves iværksat

Læs mere

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen havde hjemmel til at træffe denne beslutning.

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen havde hjemmel til at træffe denne beslutning. 28/08 2010 10:18 FAX 59458020 Retten i Holbæk RETTEN I HOLBÆK Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. august 2010 isag nr. BS 7-1547/2008: Grundejerfore. Sandlodsvej vl Benny Herlyng Askeskellet 14 2000

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune under Hjørring retskreds, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune under Hjørring retskreds, der er foreningens værneting. Vedtægter udgave 2016 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN SOLBAKKEN Kandestederne, 9990 Skagen Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Solbakken". 2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på:

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på: Stikordsregister Adresse, foreningens... 02 Adresseændring... 08 Afholdelse af bestyrelsesmøder... 14 Afstemning... 11 Beslutningsdygtig... 14 Bestyrelsens sammensætning... 13 Daglig ledelse af foreningen...

Læs mere