Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden"

Transkript

1 INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5 LÅNEMULIGHEDER...5 INDSKUD FRA MEDLEMMERNE...5 Alternativ A...5 Alternativ B...6 HVIS INGEN AF ALTERNATIVERNE BLIVER VEDTAGET...6 HVAD SIGER DEKLARATIONER M.V....6 BILAG: PRISERNE FRA DET KONKRETE TILBUD...8 Indledning Som det fremgår at denne redegørelse, har bestyrelsen vurderet, at det er ved at være påtrængende (bl.a. ud fra økonomiske hensyn) at få renoveret vore private veje inden for en kortere årrække. Jo længere vi venter desto mere omfattende bliver udbedringen af skader. Denne udbedring af skader er en forudsætning for at kunne lægge et nyt lag asfalt oven på det eksisterende. Vi har tilsyneladende allerede passeret det tidspunkt, hvor den samlede regning ville have været mindst mulig. Bestyrelsen har valgt at tage konsekvensen heraf og vil arbejde på at få foretaget en vejrenovering, så snart vi har pengene hertil. Bestyrelsen fremsætter derfor forslag til, hvordan vejfonden kan styrkes gennem indskud fra medlemmerne. Det er altid en svær beslutning for en bestyrelse at bede medlemmerne om ekstra indskud. Alle bestyrelsesmedlemmer er dog enige i denne sag. Bestyrelsen anlægger det synspunkt, at den er valgt for at varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Den prøver at udvise en ansvarlig holdning ved at tage problemerne i opløbet. Dette indebærer, at især medlemmernes økonomiske interesser skal tilgodeses. Herunder er noget af det vigtigste, at beskytte ejendomsværdierne. Det er bestyrelsens klare opfattelse, at det er bedre at betale et vist beløb til renovering af vejene nu end at betale et væsentligt større beløb på et senere tidspunkt eller, - alternativt at lade områdets veje forfalde således, at ejendomspriserne bliver negativt påvirket. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 1 af 8

2 Bestyrelsen ser således meget gerne, at vort område også fremover vil fremstå som værende et meget attraktivt sted at have sommerhus. Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil erklære sig enige i denne holdning og dermed stemme for bestyrelsens forslag om indskud i vejfonden. Vejudvalget For at få indsigt i problemerne omkring vejenes tilstand, nedsatte bestyrelsen efter sidste generalforsamling et vejudvalg bestående af formanden, Poul Lauridsen, kassereren, Steen Arne samt suppleant Jan Egdø. Vejudvalget har haft besøg af 3 asfalt-firmaer, der ud over rådgivning har tilbudt at udføre reparationer af vejene. Som resultat af disse firmaers besigtigelse af vore veje, har vi modtaget konkrete tilbud på reparationer fra dem alle. Udvalget har ligeledes haft besøg af Drifts- og anlægschef, Karl Aage Juhl Jensen, Frederiksværk Kommune, der bl.a. rådgiver grundejerforeninger i spørgsmål omkring reparation og vedligehold af veje. Vejenes tilstand Umiddelbart ser vore veje med tilhørende stikveje og vendepladser ud til at være i rimelig god stand. På trods af vejenes alder på ca 28 år ser store dele af asfalten storartet ud. Imidlertid har især den seneste vinter forårsaget betydelige revnedannelser mange steder. Der er ligeledes begyndende forekomster af mindre huller i vejene. Vejkanterne har ligeledes set bedre tider mange steder. Nogle af vendepladserne har områder, hvor asfalten ganske enkelt er løs og græsset har taget over. Det viser sig, at når asfalt bliver tilstrækkelig gammel, så mister den sin elasticitet, den bliver sprød, og der opstår let nye revner. Revner er et problem, fordi de tillader vand at trænge ned i asfaltlagene, hvorved der opstår frost-skader om vinteren, når vandet fryser til is. Revnerne bliver større og den omkringliggende asfalt krakelerer nemt, hvilket igangsætter en ond cirkel. I u-elastisk asfalt vil stenene i asfalten også nemt kunne løsrive sig med stor chance for dannelse af huller, der med tider vokser sig større og medvirker til at ødelægge den omgivende asfalt. Også om sommeren giver revner og huller mulighed for nye skader, idet græs og ukrudt nemt får fæste og fremtvinger nye brud i asfalten. Dette er grunden til, at en af en vejbelægnings vigtigste egenskaber er dens evne til at forhindre vand i at trænge igennem. Derfor er det vigtigt at sikre, at en vejs vandafvisende egenskaber er i orden. På vore gamle veje skal der ikke megen påvirkning til, før overfladen krakelerer og en ny ond cirkel er startet. Vore veje er derfor meget sårbare over for yderligere skader. Denne sårbarhed øges markant med tiden, fordi overfladen bliver mere og mere sprød. Løsningen er at foretage en forsegling af vejoverfladen (pakke den ind i et elastisk og vandtæt lag), hvilket opnås med pålægning af et nyt slidlag. En forudsætning for at kunne udlægge et nyt slidlag er, at diverse skader er repareret forinden. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 2 af 8

3 Flere steder i vore veje har også rødder (primært fra fyrretræer) sprængt asfalten nedefra. Herefter medvirker skaden til vejens almindelige forfald. Løsningen på rødder under asfalten er at skære rødderne over i vejkanten og evt. grave roden under vejen op. Vore veje er således slidte, - ikke primært af trafik, men af ælde, vand, sol og bevoksning. Forekomsten af skader vil fremover accelerere pga. den dårlige overflade. Hvad bør man gøre ved vejene Samtlige specialister, som vejudvalget har talt med, har påpeget, at det vil være hensigtsmæssigt at få revner og huller forseglet (sikret mod indtrængen af vand og ukrudt) snarest muligt. Ved at reparere eksisterende revner og huller nu, kan deres andel i den onde cirkel forsinkes. Der vil imidlertid opstå nye revner og huller andre steder i belægningen, fordi den er så gammel og u- elastisk. Jo længere tid vi venter med at få nyt slidlag, desto flere nye skader vil opstå. Det viser sig nu, at selv om revnerne bliver forseglet og et nyt slidlag lægges på, så vil nogle af revnerne genopstå i den nye belægning efter et stykke tid. Revnerne vil arbejde sig op nedefra. I grove tilfælde er den rigtige løsning herefter at foretage en omlægning af vejens fundament på det pågældende sted. Dette er selvklart dyrt. Det er bl.a. derfor, at det er så vigtigt at forhindre revnedannelser. Indtil vi får vejenes overflade forseglet med et nyt slidlag vil vi således få følgende problemer med vejene: Eksisterende revner og huller vil udvikle sig, om end en revneforsegling vil forsinke dette. Der vil opstå nye revner og huller, der vil brede sig. Som følge heraf vil der opstå flere skader på vejen, som skal udbedres separat inden det nye slidlag pålægges. Der vil opstå flere permanente skader (blivende revner), som vi fremover skal leve med. Disse uheldige forhold ved vore vejes overflader er stærkt medvirkende til, at bestyrelsen ønsker at gøre noget ved problemet, inden det vokser sig endnu større. Vi har fået at vide (igen), at dårligt vedligeholdte vej-kanter samt vejoverflader, der ikke er fejet, tiltrækker græs, mos og ukrudt, som slår rod og sprænger asfalten. En bedre bekæmpelse af græs, ukrudt m.v. må derfor finde sted fremover uanset om der pålægges nyt slidlag eller ej. Ligeledes bør rødder under vejene bekæmpes. Hvor meget haster det med en renovering Det er klart, at vejene ikke går i totalt forfald fra det ene år til det andet. Eftersom de nu har holdt i omkring 28 år, kan de så ikke holde i endnu nogle år? Svaret er, at det kan de naturligvis godt. Vejenes tilstand er næppe akut på den måde, at de ubetinget må repareres nu. Rent fysisk vil vejene kunne holde nogle år endnu, men ud fra en økonomisk betragtning vil det tilsyneladende være bedst at renovere vejene med det samme. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 3 af 8

4 Vi har fået forskellige bud på, hvornår vi bør gøre noget ved situationen: Vor kontakt i Frederiksværk kommune, Karl Aage Juhl Jensen, der har besigtiget vejene 3/8 2006, har opsummeret situationen således: Jeg kan herved bekræfte, at jeg d.d. har besigtiget vejene i jeres område. Min vurdering er, at der ikke er akut behov for at udlægge nyt slidlag på vejene. Det vil dog være hensigtsmæssigt at få forseglet/lukket de største revner inden den kommende vinter. Jeg vurderer, at der inden for en årrække (2-5 år) må forventes, at der skal udlægges nyt slidlag. For bestyrelsen er det dog et problem, at det på lang sigt tilsyneladende bliver dyrere og dyrere for hvert år, vi udskyder renoveringen, jf. informationerne i forrige afsnit. Vi har fra en ekspert fra et af asfaltfirmaerne fået at vide, at det økonomisk rigtige tidspunkt for et nyt slidlag for vore veje antageligt lå for omkring 5 år siden, - uanset, at der dengang ikke var mange tegn på dårlig overflade. Samtlige eksperter, vi har talt med, anbefaler en renovering inden for få år, og revneforsegling ved først givne lejlighed. Prisen for en vejrenovering Den type slidlag, som bestyrelsen har valgt, kaldes en Tyndlagsbelægning. Den har de væsentligste egenskaber fra andre typer af løsninger og den længste holdbarhed. Den har en pæn og jævn overflade. Vi har fået et tilbud på denne løsning på kr. + moms. Beløbet er ikke eksakt, fordi der ikke er foretaget endelig opmåling af vejenes areal, længden af vore revner samt det antal skader, der skal repareres, inden slidlaget lægges på. Vi er blevet gjort opmærksom på, at olieprisen har en meget kraftig indflydelse på asfaltprisen, idet hovedbestanddelen i asfalt kommer fra olie. Såfremt vi beslutter at vente nogle år med at pålægge det nye slidlag, så vil vi ud over en fremskrivning af tilbudsprisen fra i dag skulle påregne at afsætte et ekstra beløb til revneforsegling (ca kr) samt til reparation af skader, der opstår (eller breder sig) i den mellemliggende periode. Herudover vil vi, som omtalt ovenfor, få flere permanente skader at slås med fremover. Set i lyset af ovenstående ekstra udgifter ved en senere pålægning af slidlaget samt usikkerheden omkring olieprisens udvikling, så ønsker bestyrelsen at få arbejdet udført hurtigst muligt. Finansiering af renoveringen Selv om bestyrelsen mener, at det er fordelagtigt at gennemføre renoveringen straks, vil dette ikke kunne lade sig gøre, fordi midlerne i vejfonden ikke er tilstrækkelige. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 4 af 8

5 Vejfonden Redegørelse for Bestyrelsens Forslag Der er p.t kr i vejfonden. Dette svarer til ca kr pr parcel. Beholdningen er opstået ved gennem årene at indskyde mindre beløb i takt med, at der har været overskud på driftsresultatet i foreningen. Der har hidtil ikke været en fast plan om at indskyde tilstrækkelige midler i vejfonden, således at et nyt slidlag ville kunne betales, når behovet opstod. Foreningen står derfor nu i den situation, at vi skal fremskaffe ca kr., såfremt arbejdet gennemføres med det samme. Venter vi nogle år, vil der som nævnt skulle regnes med et større beløb, idet revneforsegling og reparation af skader vil stige. Olieprisstigninger vil ligeledes stille større krav til finansieringen. Lånemuligheder Vejudvalget har kontaktet en bank for at få en ide om, hvor mange penge foreningen vil kunne låne til asfaltering. Da vi ikke kan stille sikkerhed for lånet, men dog har demonstreret en vis opsparingsvilje, virker det i dag sandsynligt, at vi vil kunne låne i størrelsesordenen kr til formålet. Vi vil næppe kunne låne væsentligt mere. Der skal regnes med udgifter til lånets etablering på ca. 2 %. Den årlige rente på lånet vil være 8-9 %, hvis lånet skulle effektueres i dag. Renten vil være variabel, og tilbagebetalingstiden ca 5 år. Lånebeløbet svarer til ca kr. pr parcel. Såfremt dette beløb skal tilbagebetales over f.eks. 5 år bliver det med dagens renteniveau omkring 750 kr årligt pr parcel. Det er naturligvis usikkert, om lånemulighederne også vil være til stede fremover. Det kan i øvrigt nævnes, at en væsentlig grund til, at foreningen ikke vil kunne låne et større beløb, er 6 i foreningens vedtægter: Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt overfor trediemand for foreningens forpligtelser. I dette tilfælde er tredjemand altså banken. Det skal dog siges, at det normalt er en fordel for foreningens medlemmer med denne paragraf, men den mindsker desværre vore muligheder for at låne penge. Det vil kræve enstemmighed blandt foreningens medlemmer at ændre vedtægterne på dette punkt, så den mulighed er ikke realistisk. Set i lyset af de relativt høje renter samt det begrænsede beløb, der vil kunne lånes, mener bestyrelsen ikke, at lånemuligheden skal gives høj prioritet. Den vil dog kunne komme på tale som sidste mulighed, hvis vi lige står og mangler de allersidste kroner. Indskud fra medlemmerne Den realistiske mulighed for hurtigt at få flere penge i vejfonden er indskud fra medlemmerne. Bestyrelsen har opsat 2 alternativer til disse indbetalinger: Alternativ A Der indbetales kr pr parcel i Vejene renoveres, så snart pengene er til rådighed, dvs. næste sommer/efterår. Beløbet opkræves hos medlemmerne sammen med ejendomsskatterne i Der vil således skulle betales kr pr 1/1 og pr 1/ Dette alternativ mener bestyrelsen vil være det totalt set billigste. Det er derfor bestyrelsens foretrukne alternativ. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 5 af 8

6 Alternativ B Der indbetales årligt kr pr parcel i 4 år. Vejene renoveres om 4 år, d.v.s. til efteråret år Beløbet opkræves hos medlemmerne sammen med ejendomsskatterne i Der vil således skulle betales kr. 2 gange årligt, med 1. indbetaling pr 1/ Den samlede pris er større i dette alternativ, da der skal ske en separat revneforsegling, udbedringen af skader vil være mere omfattende i år 2010, og asfaltprisen vil kunne stige (afhængig af olieprisen). Der er ovenfor redegjort nærmere for disse stigende udgifter ved en senere renovering. Det skønnes, at der kræves en ca. 20 % større kapital i år 2010 for at kunne dække udgifterne. Hvis ingen af alternativerne bliver vedtaget Såfremt ingen af bestyrelsens 2 alternativer vedtages på den ekstraordinære generalforsamling 24/9, vil der tidligst kunne opkræves ekstra bidrag til vejfonden i år 2008, pga fristerne for den kommunale opkrævning. Dette giver således et år mindre til at opbygge vejfonden, og jo længere tid der går, desto større bliver prisen for selve renoveringen. Forestiller man sig, at der aldrig kommer væsentlige indskud i vejfonden, så vil der foreligge en særdeles svær situation. Vejene vil naturligvis ikke kunne repareres p.g.a. pengemangel og vil forfalde mere og mere. Prisen på en renovering vil stige tilsvarende og de permanente skader vil være mere udbredte. I praksis vil der ske det, at kommunen på et tidspunkt vil skønne, at vejenes tilstand udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Kommunen vil pålægge foreningen at udbedre vejene. Såfremt foreningen ikke udfører arbejdet (f.eks. fordi den ingen penge har), vil kommunen igangsætte arbejdet og opkræve beløbet fra de enkelte grundejere sammen med ejendomsskatterne. Kommunen vil i denne situation tage sig selv betalt med yderligere 9 % for at administrere sagen. Problemet med bare at lade stå til er, at kommunen ikke igangsætter arbejdet på det tidspunkt, hvor det vil være bedst for økonomi, brugbarhed, udseende o.s.v. Kommunens eneste bekymring i denne forbindelse er, hvornår vejene udgør en sikkerhedsmæssige risiko. Desværre ligger dette tidspunkt meget langt fra det økonomisk rigtige tidspunkt for reparation (som tilsyneladende allerede er passeret). Reparationen bliver derfor væsentlig dyrere for den enkelte grundejer, hvis det hele overlades til kommunen. Endelig skal det nævnes, at såfremt foreningen ingen penge har til vejreparationer, vil det formentlig ikke alene gå ud over vejenes udseende og anvendelighed, men det vil også skade ejendomspriserne. En køber vil jo nemt kunne se, at der forestår en dyr reparation af vejene. Området bliver i øvrigt mindre attraktivt. Hvad siger deklarationer m.v. Vejudvalget har haft kontakt til kommunen for at forhøre sig om den juridiske side af sagen. Det er herefter vejudvalgets og bestyrelsens opfattelse, at følgende gælder: 1. Deklarationerne er tinglyst på hver enkelt grund og står derfor meget stærkt. Det fremgår af deklaration 2, 2.b, der er tinglyst 12/9-78: Parcelejerne er forpligtet til efter lovgivningens regler at bekoste de fremtidige udgifter til vedligeholdelsen af de ovenfor nævnte veje. Vedligeholdelsen foretages ved grundejerforeningens foranstaltning. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 6 af 8

7 Bestyrelsen, der jo repræsenterer grundejerforeningen, vil derfor kunne iværksætte vedligehold af vejene, såfremt der er midler i vejfonden hertil. Bestyrelsen kan gøre dette på eget initiativ. 2. Deklaration 2, 1, punkt e lyder: Udover de i nærværende deklaration nævnte beslutninger, som kræver kvalificeret flertal på en generalforsamling, kan beslutninger om ændring af vedtægter eller beslutninger, der kræver økonomisk indbetaling udover administrationskontingentet, kun vedtages med mindst 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer. Iøvrigt fastsætter grundejerforeningen selv i vedtægterne med hvilket flertal en beslutning skal vedtages. Vedtægternes 11, 1. afsnit lyder: På en generalforsamling, hvor vedtagelse af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandringer af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side, optagelse af lån og foretagelse af ændringer af deklarationer for hvilke grundejerforeningen er påtaleberettiget, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på en generalforsamling mødende medlemmer. Disse 2 punkter vil evt. kunne opfattes som om, 2/3 flertal kræves for indbetalinger til vejfonden. Det er dog bestyrelsens opfattelse, efter at have talt med kommunen, at den planlagte vedligeholdelse af vejene ligger inden for det, som deklarationen betegner som administrationskontingentet og som vedtægterne betegner som det til administrationen nødvendige. Begrundelsen herfor er, at det må opfattes som en væsentlig del af grundejerforeningens normale drift at afholde udgifter til vejenes vedligehold, - jf. ovenstående deklarations 2.b, der er citeret ovenfor. For så vidt angår et evt. krav om 2/3 flertal for pålæg om yderligere indskud fra medlemmernes side i Vedtægternes 11 som ovenfor citeret, er det bestyrelsens opfattelse, igen efter at have talt med kommunen, at de tinglyste deklarationer, der pålægger foreningen at vedligeholde vejene, vejer stærkere end Vedtægternes nævnte 11. Begrundelsen er her bl.a., at det ikke giver meget mening at give bestyrelsen ret og pligt til at lade arbejdet udføre, hvis den ikke kan skaffe pengene hertil. Herudover vejer deklarationer, der er officielt tinglyst, normalt stærkere end vedtægter i en grundejerforening. Sammenfattende vurderer bestyrelsen derfor, at der ikke er krav om 2/3 flertal for beslutning om indskud i vejfonden. (Hvis bestyrelsen derimod havde ønsket at etablere f.eks. vejbelysning i området, så ville situationen have været en helt anden, idet vejbelysning ikke er nævnt i deklarationerne). 3. Bestyrelsen kan som tidligere nævnt ikke optage lån, hvor medlemmerne hæfter over for tredjemand, f.eks. en bank. Dette er forhindret af Vedtægternes 6, 1. afsnit, der lyder: Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt overfor trediemand for foreningens forpligtelser. Dette forhold betyder i praksis, at det er vanskeligt for foreningen at optage et større lån, idet f.eks. en bank ikke kan opnå tilfredsstillende sikkerhed. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 7 af 8

8 Bilag: Priserne fra det konkrete tilbud Priserne i det omtalte tilbud om tyndlagsbelægning på kr. + moms er følgende: Revneforsegling Skønnet m a 25,00 kr kr. Forberedende arbejde Ophugning samt fjernelse af ødelagt belægning samt udlægning af 135 kg/m 2 (6 cm) Grusasfaltbeton type 0. Skønnet mængde 200 m 2 a 337,50 kr. Opgravning langs asfaltkant i cm dybde for kapning af rødder samt nedsætning af plastplade for afspærring af rødder. Skønnet mængde: 100 lbm a 315,00 kr. Tyndlagsbelægning Klæbning med 1800 g/ m 2 PANgrip-emulsion samt udlægning af 50 kg/ m 2 Panrip 6 med Klæbe aktiv filler, belyst. Skønnet m 2 a 66,50 kr. Regulering af 10 stk. faste nedløbsriste a 900 kr. Totalt ved udførelse næste sommer, excl revneforsegling kr kr kr kr kr. Der skal tillægges 25% moms til ovenstående beløb. Tilbuddet reguleres løbende efter branchens normer. Det fremgår af ovenstående, hvor de forskellige skøn i tilbuddet er foretaget. Når arbejdet udføres, reguleres prisen efter de aktuelt forbrugte mængder. Ved at studere tallene i tabellen vil man ligeledes kunne få en ide om hvilke beløb, der vil kunne ændres ved en evt. udskydelse af renoveringen som følge af flere skader. Bemærk, at såfremt renovering ikke foretages i sommeren 2007, skal der yderligere foretages revneforsegling allerede i år. Grundejerforeningen Fyrrelunden Side 8 af 8

Grundejerforeningen Fyrrelunden

Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 24.september 2006 kl 11:00 i Torups forsamlingshus. Til stede fra bestyrelsen: Poul Lauridsen (PL formand), Jørgen Jørgensen (JJ næstformand), Steen Arne

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter. Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500. kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best.

Vedtægter. Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500. kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best. Vedtægter Revisionsblanket Nr Rev. omfatter Udført Af Der overføres hvert år 500 1 12 kroner til vejfonden pr. medlem, 2009 Best. 2 12 1. Ejerlavets navn er Ravnsgård-Lillenæs Ejerlav. i alt 57.000 kroner.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005.

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 30/3-2005. Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005. Referat af generalforsamlingen og formandens beretning for året 2004. Dagsorden: 9. Valg af dirigent 10. Beretning for året

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere