Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån)"

Transkript

1 Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån) Tvangsfuldbyrdelsesgrundlag jf. pkt. 17 i standardbetingelser Dato Lån nr. Kundeansvarlig Långiver Låntager 1 Låntager 2 CVR: CPR-nr. CPR-nr. Naturgas Fyn Administration A/S Navn: Navn: Ørbækvej 260 Adresse: Adresse: 5220 Odense SØ By: By: Ønsket lånebeløb 5- årsaftale. Variabel rente 6,25% p.a.(årlig nom. rente:6,39%) 10-års-aftale Variabel rente 6,25% (årlig nominel rente 6,39%) Ydelse pr. termin kr. Antal ydelser Hovedstol Ydelse pr. termin kr. Antal ydelser renteudgift i lånets løbetid, kr. tilbagebetaling, kr. Å O P renteudgift i lånets løbetid, kr. tilbagebetaling, kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Det afkrydsede beløb er maksimum for den kredit Naturgas Fyn Administration A/S bevilliger. Såfremt andet end det afkrydsede lånebeløb ønskes, beder vi Dem venligst kontakte Naturgas Fyn Administration A/S. Forrentning og afvikling Å O P Afviklingen er beregnet ud fra, at lånet afvikles normalt, det vil sige rettidigt og uden gebyrberegning, at renten er uændret i hele aftaleperioden og at finansieringen ventes startet den. Hvis renten stiger i aftaleperioden, kan Långiver Naturgas Fyn Administration A/S forlange at ydelsen ændres, så løbetiden ikke ændres. Renten beregnes kvartårligt og tilskrives kvartårligt bagud Renteberegningsmetode: 360 dage/360. Låneydelsen reguleres i forhold til udviklingen i basisrenten CIBOR 3 måneder. Første låneydelse er fastsat ud fra renteniveauet den 3. januar Rentesatsen reguleres kvartalsvis på basis af renteniveauet den 1. bankdag i kvartalet. Bortfalder CIBOR 3 måneder, er långiver berettiget til at vælge en anden basisrente, der er repræsentativ for markedsrenten. Ved betaling efter forfaldsdag, betaler låntager morarenter efter samme rentesats som i låneaftalen. Er den aftalte rentesats lavere end højeste rentesats i henhold til renteloven, skal låntager dog betale denne rentesats. Side 1 af 7

2 Særlige vilkår Lånet er optaget i forbindelse med indgåelse af gaskontrakt med Naturgas Fyn A/S og køb af en varmeinstallation. Hvis gaskontrakten med Naturgas Fyn A/S opsiges af debitor eller ophæves p.g.a. misligholdelse fra debitors side er Naturgas Fyn Administration A/S berettiget til at opsige lånet og herefter forfalder lånet til øjeblikkelig indfrielse. Ved ejerskifte på ejendommen, der er omfattet af gaskontrakten med Naturgas Fyn A/S er Naturgas Fyn Administration A/S ligeledes berettiget til såfremt der ikke på baggrund af en konkret kreditvurdering aftales transport af lånet til den nye ejer, med omgående virkning at opsige lånet. Lånet forfalder herefter til øjeblikkelig indfrielse. Indfrielsesbeløbet opgøres i henhold til standardbestemmelserne. Det valgte lånebeløb er foreløbigt ansat. Det endelige lånebeløb fastsættes som den endelige installationspris fra den valgte VVSinstallatør Låntager giver Naturgas Fyn Administration A/S tilladelse til at indskrive det endelige lånebeløb i lånedokumentet, når låntager ved sin underskrift har godkendt installationsprisen. Lånets faktiske ydelse vil blive beregnet på baggrund af det endelige lånebeløb Når låntager har godkendt installationsarbejdet, giver lånsøger Naturgas Fyn Administration A/S uigenkaldelig tilladelse til at udbetale lånebeløbet til den VVS-installatør, der har udført installationen. Det er en forudsætning for udbetalingen af lånet, at debitor er godkendt hos Naturgas Fyn Administration A/S og at ydelsen betales via PBS. Øvrige oplysninger Gebyroversigt Herudover er administrationsselskabet, hvis finansieringsforholdet giver anledning hertil, berettiget til at kræve betaling af følgende gebyrer: Rykning for manglende betaling af ydelse kr. 100,00 Tilmelding til Betalingsservice (PBS) Ved min/vores underskrift gives tilladelse til at trække ydelserne via Betalingsservice på min/vo-res konto. Aftalen kan kun tilmeldes Betalingsservice, hvis reg. nr. og kontonummer er udfyldt. Reg. nr.: konto nr.: Pengeinstitut: Underskrifter Bestemmelser og vilkår har jeg gennemlæst og accepteret, og jeg har modtaget en kopi af aftalen. Underskrift låntager 1 og pantsætter 1 Dato Underskrift låntager 2 og pantsætter 2 Dato Side 2 af 7

3 Vitterlighedsvidner Herved bekræftes dateringernes rigtighed, underskrifternes ægthed og underskrivernes myndighed: (Vitterlighedsvidnerne må ikke være nærtbeslægtede med låntager(ne)) Navn Navn Adresse Adresse Postnr. og By Postnr. og By Underskrift Underskrift Sammen med Låneansøgningen vedlægges: Seneste årsopgørelse fra Skat Kopi af sidste lønseddel/understøttelse/pension Tilbud fra VVS er på den nye varmeinstallation. Ved flere låntagere indsendes årsopgørelser og lønsedler fra alle låntagerene. Version Side 3 af 7

4 Standardbetingelser Standardbetingelser for forbrugerlån ydet af Naturgas Fyn Administration A/S til varmeinstallationer. Standardbetingelserne er gældende fra den Lånet størrelse 1.1. Låntager kan låne op til kr Lånets endelige størrelse fastlægges på baggrund af de faktiske omkostninger afholdt til varmeinstallationen. Det endelige lånebeløb kan ikke overstige det ønskede lånebeløb anført i låneansøgningen Det endelige lånebeløb vil fremgå af låneoplysningerne, som tilsendes låntager efter udbetaling af lånet. 2. Anvendelse 2.1. Lånet må alene anvendes til betaling for naturgasinstallationer og stikledninger, inklusive måler, regulator, gaskedel med tilknyttede installationer, eventuelle andre naturgasforbrugende apparater samt det vandbårneanlæg Låneansøger er ikke berettiget til at lade installationen udføre, før end Naturgas Fyn Administration A/S har godkendt låneansøgningen. 3. Betingelser for bevilling af lånet 3.1. Det er en forudsætning for bevilling af lånet, at låneansøger har indgået en gaskøbsaftale med Naturgas Fyn A/S, samt at betaling af ydelserne på lånet enten tilmeldes Nets (Betalingsservice) eller faktureres sammen med opkrævningen af gasleverancen via Nets (Betalingsservice) Naturgas Fyn Administration A/S er ikke forpligtet til at bevilge lånet, på trods af at de i punkt 3.1. anførte betingelser er opfyldt, såfremt Naturgas Fyn Administrations A/S kreditvurdering af låneansøger ikke er tilfredsstillende. 4. Lånets løbetid 4.1. Lånet ydes med en løbetid på 5 eller 10 år. Løbetiden for det enkelte lån er anført i låneansøgningen. 5. Udbetaling af lånet 5.1. Udbetaling af et bevilget lån sker, når Naturgas Fyn Administration A/S har modtaget følgende: a) Dokumentation for at installationen, hvortil lånet er bevilget, er tilendebragt og naturgasanlægget er sat i drift og godkendt af låntager; og b) Specificeret faktura fra leverandøren attesteret af låntager Når de i punkt 5.1 anførte dokumenter er modtaget og godkendt af Naturgas Fyn Administration A/S, opretter Naturgas Fyn Administration A/S lånet og foranlediger fakturaen betalt til leverandøren på vegne låntager ved anvendelse af det lånte beløb Det endelige lånebeløb er lig beløbet angivet på fakturaen Efter oprettelse af lånet sender Naturgas Fyn Administration A/S de endelige låneoplysninger til låntager Låntager er forpligtet til at oplyse leverandøren om, at installationen finansieres ved et lån på de i låneansøgningen og disse standardbetingelser anførte vilkår, herunder at leverandøren først modtager betaling, når installationen er tilendebragt, naturgasanlægget sat i drift og godkendt, samt at Naturgas Fyn Administration A/S har modtaget attesteret faktura fra leverandøren. 6. Afbetaling Side 4 af 7

5 6.1. Ydelser under lånet forfalder til betaling den 1. i hvert kvartal. Såfremt betalingsdagen falder på en helligdag udskydes betalingsdagen til førstkommende hverdag efter den Modtagne beløb afskrives først på påløbne renter og herefter på hovedstolen Låntager er til enhver tid berettiget til at anmode Naturgas Fyn Administration A/S om en amortiseringsplan, hvoraf blandt andet fremgår skyldige betalinger, samt hvornår disse skal tilbagebetales. 7. Debitorrente 7.1. Lånet ydes med variabel rente. Rentesatsen på tidspunktet for udbetaling af lånet vil fremgå af de endelige låneoplysninger Renten reguleres kvartalsvis i henhold til udviklingen i den i låneansøgningen anførte referencesats, på basis af renteniveauet den 1. bankdag i kvartalet. Den aktuelle rentesats vil fremgå af Naturgas Fyns website I tilfælde af stigning i referencesatsen er Naturgas Fyn Administration A/S berettiget til at ændre den kvartalsvise ydelse, således at lånets løbetid fastholdes. Den ændrede ydelse meddeles ligeledes låntager forud for det kvartal, hvor den ændrede ydelse skal betales første gang Debitorrenten beregnes på baggrund af 360 dage i et år Renten beregnes kvartalsvis og tilskrives kvartalsvis bagud. 8. Morarente 8.1. Såfremt låntager ikke rettidigt betaler forfaldne ydelser, påløber der morarenter. Morarentesatsen udgør det højeste beløb af den aftalte debitorrente og morarenten i henhold til den til enhver tid gældende rentelov. Morarenten på tidspunktet for udbetaling af lånet fremgår af de endelige låneoplysninger. 9. Overdragelse af lånet 9.1. Låntager kan ikke uden Naturgas Fyn Administrations A/S forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser vedrørende lånet til tredjemand Naturgas Fyn Administration A/S er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser vedrørende lånet til tredjemand uden låntagers samtykke. 10. Naturgas Fyn Administrations A/S opsigelse af lånet Naturgas Fyn Administration A/S kan opsige lånet i tilfælde af misligholdelse jævnfør punkt Opsigelse af lånet skal ledsages af en begrundelse. 11. Førtidig indfrielse af lånet Låntager er til enhver tid berettiget til at opsige lånet. Opsigelse sker ved skriftlig meddelelse derom til Naturgas Fyn Administration A/S Ved låntagers opsigelse af lånet, er låntager forpligtet til straks at indfri udestående under lånet samt påløbne endnu ikke forfaldne renter indtil tidspunktet for indfrielse. 12. Misligholdelse Naturgas Fyn Administration A/S kan opsige lånet uden varsel til øjeblikkelig indfrielse i tilfælde af misligholdelse, herunder men ikke begrænset til følgende tilfælde: a) Låntager udebliver med betaling af en forfalden ydelse under låneaftalen, og ydelsen ikke er betalt senest 10 dage efter afsendelse Side 5 af 7

6 af skriftligt påkrav derom til låntager med angivelse af det forfaldne ikke betalte beløb; b) Låntager indgiver konkursbegæring eller begæring om gældssanering, anmelder betalingsstandsning eller foretager andre insolvensretlige skridt; c) Tredjemand foretager udlæg hos låntager eller iværksætter anden kreditorforfølgning; d) Låntager åbner forhandlinger med Naturgas Fyn Administration A/S eller tredjemand om frivillig akkord eller tvangsakkord; e) Låntager misligholder sine forpligtelser vedrørende lånet; f) Låntager afgår ved døden; g) Låntager sælger eller på anden måde overdrager den faste ejendom, hvor den ved lånet finansierede varmeinstallation er installeret; eller h) Låntager skifter naturgasleverandør fra Naturgas Fyn A/S I tilfælde af misligholdelse er låntager forpligtet til at dække ethvert tab, som Naturgas Fyn Administration A/S måtte lide som følge af misligholdelsen. 13. Kreditvurdering Naturgas Fyn Administration A/S er berettiget til i forbindelse med vurdering af en låneansøgning at rette henvendelse til RKI Kredit Information A/S Naturgas Fyn Administration A/S er forpligtet til, såfremt henvendelsen til RKI resulterer i afslag om lån, at orientere låneansøger derom uden omkostninger for låneansøger. 14. Ansvar Naturgas Fyn Administration A/S er ikke ansvarlig for tab, som låntager måtte lide som følge af: Nedbrud i/manglende afgang til it-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedenfor anførte begivenheder, uanset om det er Naturgas Fyn Administration A/S eller tredjemand, som står for driften af systemerne; Svigt i strømforsyning eller telekommunikation; Lovindgreb eller forvaltningsakter; Naturkatastrofer, krig oprør, uroligheder, sabotage, terror eller hærværk; Strejke, lockout, boykot eller blokade uanset konfliktens årsag; Andre omstændigheder uden for Naturgas Fyn Administrations A/S kontrol. 15. Tilknyttet kreditaftale Hvis installationen ikke leveres eller kun leveres delvis eller ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har låntager ret til at tage retsmidler i anvendelse mod Naturgas Fyn Administration A/S, såfremt låntager ikke fra leverandøren har opnået den fyldestgørelse, som vedkommende har krav på ifølge lovgivningen eller aftalen om levering af installationen Långivers mulighed for fyldestgørelse hos Naturgas Fyn Administration A/S er begrænset til størrelsen af lånet på tidspunktet, hvor kravet fremsættes Krav i henhold til stk. 1 skal rettes til Naturgas Fyn Administration A/S sammen med dokumentation for, at låntager har søgt fyldestgørelse fra leverandøren Såfremt låntager udbetaler et beløb til låntager i henhold til stk. 1, overdrager låntager samtidig kravet mod leverandøren til Naturgas Fyn Administration A/S, som fuldt ud indtræder i låntagers rettigheder. 16. Lovvalg og værneting Låneansøgningen, de endelige låneoplysninger og derved låneaftalen er undergivet dansk ret. Side 6 af 7

7 16.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med låneansøgningen, de endelige låneoplysninger og derved låneaftalen, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Odense Byret som eksklusivt værneting Uanset det i punkt 16.2 anførte, at Naturgas Fyn Administration A/S berettiget til at gennemføre tvangsfuldbyrdelse ved enhver fogedret med jurisdiktion. 17. Tvangsfuldbyrdelse Låneansøgningen sammen med de endelige låneoplysninger kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden forudgående dom eller forlig i henhold til retsplejelovens Klageadgang Klager til Naturgas Fyn Administration A/S kan indgives til Naturgas Fyn Administration A/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ eller Klager vedrørende Naturgas Fyn Administrations A/S behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, 19. Fortrydelsesret Låntager kan fortryde indgåelsen af låneaftalen inden for en frist på 14 dage beregnet fra den dag, at låntager modtager de endelige låneoplysninger Såfremt låntager ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal låntager give Naturgas Fyn Administration A/S skriftlig meddelelse derom Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten skal være afsendt inden udløbet af 14 dages fristen Låntager skal ved udnyttelse af fortrydelsesretten uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter at have afsendt meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten, tilbagebetale udestående under lånet samt påløbne ikke forfaldne renter. Side 7 af 7

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Lån & Spar

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 6471 GrønlandsBANKEN Postboks 1033 3900 Nuuk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser for Eurocard.

Kortbestemmelser for Eurocard. Kortbestemmelser for Eurocard. Oktober 2012 3 KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 10 EC, oktober 2012. Disse bestemmelser er gældende fra 1. oktober 2012. 103 83 Stockholm, Sverige Telefon:

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere