Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)"

Transkript

1

2 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring Funktionsvederlag Ferie og feriegodtgørelse Boliger Til- og fratrædelsesfrirejser Sygdom Graviditet, barsel og adoption Tjenestefrihed ved barns 1. sygedag Anden Tjenestefrihed ved barns sygdom Anden særlig tjenestefrihed Tjenestefrihed til kursusdeltagelse Frihed til organisationsformål Offentlige hverv Arbejdstøj Efterindtægt Opsigelse Overenskomstens gyldighedsperiode Aftale om procedure regler for tildeling af tillæg - bilag ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 2

3 1. Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter arbejdsledere, som er ansat i Grønlands Hjemmestyres, A/S Inissiaatileqatigiiffik INI, Tele Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S eller kommunernes tjeneste i Grønland, og som ikke omfattes af anden overenskomst eller regulativ. Stk. 2. Som arbejdsledere betragtes personer, der ville kunne anses som omfattet af 5 i hovedaftalen af 31. oktober 1973 mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark med ændringer pr. 1. januar 1993, idet arbejdslederbegrebet dog praktiseres under hensyntagen til forholdene på det Grønlandske arbejdsmarked. Stk. 3. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, Hjemmestyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet af overenskomsten. Stk. 4. Når en arbejdsleder er ansat, skal den ansættende myndighed ligeledes sende kopi af ansættelsesskrivelsen til Sulisunik Siulersuisut kattuffiat/arbejdslederforeningen S.S.K. 2. Arbejdstiden. Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende til 173 timer og 20 minutter månedligt. Den normale arbejdstids samlede beliggenhed i døgnet fastsættes af arbejdsledelsen og kan til enhver tid ændres efter behov. Arbejdstiden skal være effektiv. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 3

4 3. Løn. aflønnes på basis af nedenstående trinsforløb. Lønnen er pr. 1. april 2009: Trin Anciennitet 1. april april april år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , år , , , flg.år , , ,16 Stk. 2. Til arbejdsledere, der aflønnes efter reglerne i denne paragraf kan der ydes et kvalifikationstillæg på kr ,00 eller kr 1.389,00 pr. måned. Tillægget ydes til ansatte, der i arbejdsmæssig og kvalifikationsmæssig eller andet relevant erfaring indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i denne overenskomst anførte lønninger m.v. Stk. 3. Tillægget ydes efter forhandling mellem den stedlige arbejdsgiver og tillidsrepræsentant eller den stedlige S.S.K. afdeling. Stk. 4. Hvis enighed ikke kan opnås, afgøres spørgsmålet af overenskomstparterne. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 4

5 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver 9,00% af den i 3, nævnte skalaløn som bidrag til den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses 1/3 for den ansattes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel. Pensionsbidragene indbetales af arbejdsgiveren til PFA- soraarneq. Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understørrelse fra arbejdsgiveren på grundlag af ansættelsen. 5. Særligt tillæg. Til faglærte arbejdsledere ydes et særligt tillæg, der udgør kr ,00 pr. måned. St. 2 Der kan i ganske særlige tilfælde og efter indstilling fra arbejdsgiver og efter forhandling mellem overenskomstens parter, ydes et særligt tillæg til ikke-faglærte arbejdsledere, der på grundlag af indhøstet erfaring og/eller relevante efteruddannelser har tilegnet sig særlige kvalifikationer. 6. Lønanciennitet. Lønancienniteten regnes normalt efter det antal år, hvori arbejdslederen har været ansat som arbejdsleder i Grønland. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 5

6 Stk. 2. For beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjenes fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. Stk. 3. Lønancienniteten afrundes altid til hele måneder, idet 15 dages anciennitet eller derunder ikke medregnes. Stk. 4. Efter tilslutning fra Grønlands Landsstyre kan der dog ved indplacering tages hensyn til den ansattes beskæftigelse af anden art, når denne beskæftigelse ved indplaceringen kan formodes at bevirke en hurtigere indlæring i de af overenskomsten omfattede arbejdsområder. 7. Deltidsansættelse der ansættes som deltidsbeskæftigede, aflønnes med en månedsløn, der beregnes i forhold til arbejdstiden. Stk. 2. Deltidsansatte arbejdsledere med beskæftigelse på 15 timer i gennemsnit pr. uge og derover optjener fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end 15 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssigt. 8. Overarbejde. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. For arbejde udover normal arbejdstid, jfr. 2, og som er beordret og kontrolleret som overarbejde, ydes frihed svarende til det optjente antal overarbejdstimer plus tillæg i tid på 50 %. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. Tidspunktet for afspadseringen fastsættes under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 6

7 Stk. 2. Optjent afspadsering, jfr. stk. 1, og som ikke er afviklet senest 2 måneder efter, godtgøres som overarbejde med betaling på grundlag af en timesats, der beregnes som 1/2080 af den fastsatte årsløn, jfr. 3. Den beregnede timesats tillægges 50 %. Overtidsbetaling optjenes pr. påbegyndt halve times overarbejde. Stk. 3. Hvis en arbejdsleder tilkaldes til arbejde uden for den sædvanlige arbejdstid - efter at arbejdsstedet er forladt eller på ellers arbejdsfrie dage - ydes der betaling for mindst 4 timers arbejde. 9. Rådighedstillæg. Til arbejdsledere, der udfører overarbejde, der ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, kan der ydes et rådighedstillæg til erstatning for: a) de i 8, stk. 1-3 nævnte ydelser i forbindelse med overarbejde samt b) de i 12, stk. 1-3 nævnte ydelser for arbejde på skiftehold. Rådighedstillæggets størrelse fastsættes efter forhandling mellem overenskomstens parter. Stk. 2. Til elværkspassere og elværksbestyrere i bygder kan der ydes et rådighedstillæg til erstatning for: a) de i 8, stk. 1-3 nævnte ydelser i forbindelse med overarbejde samt b) de i 12, stk. 1-3 nævnte ydelser for arbejde på skiftehold. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 7

8 Rådighedstillæg jf. stk. 2, udgør 1.200,00 kr., 1.675,00 kr. eller 2.115,00 kr. pr. måned alt efter rådighedstjenestens omfang. Ydelse af rådighedstillæg på 1.675,00 kr. og 2.115,00 kr. kan dog kun ske efter forhandling mellem overenskomstens parter. Stk. 3. Til ejendomsfunktionærer, der udfører overarbejde, der ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, kan der ydes et rådighedstillæg til erstatning for a) de i 8, stk. 1-3 nævnte ydelser for overarbejde, samt b) de i 12, stk. 1-3 nævnte ydelser for arbejde på skiftehold. Der ydes rådighedstillæg efter nedenstående kriterier: 1) 0-99 Lejligheder kr ,00 pr. måned 2) Lejligheder kr ,00 pr. måned 3) Lejligheder kr ,00 pr. måned 4) Lejligheder kr ,00 pr. måned 5) Lejligheder kr ,00 pr. måned 6) Lejligheder kr ,00 pr. måned Der kan kun ydes et tillæg. 10. Rådighestjeneste ved Nukissiorfiit som pålægges rådighedstjeneste ved at indgå i en vagtordning med maskinmestre og liniemestre, uden for normal arbejdstid ydes følgende betaling pr. vagtdøgn: Mandag fredag Lørdag Søn- og helligdage 230,00 kr. 330,00 kr. 412,00 kr. Oppebæreres ovenstsående betaling kan der ikke ydes rådighedstillæg i henhold til overenskomstens 9, stk. 1. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 8

9 Stk. 2. Eventuelle tilkald på vagten honoreres for den faktisk medgåede tid som almindelig overtid jf. overenskomstens 8 stk. 1 og 2. Stk. 3. i Kommunerne som pålægges rådighedstjeneste uden for normal arbejdstid i vinterperioden fra 1. december til 30. april, ydes betaling i henhold til stk. 1. Stk. 4. Arbejdelere i Kommunerne der tilkaldes under vagt honoreres for den faktisk medgåede tid som almindelig overtid jf. overenskomstens 8 stk. 1 og Særlige ydelser. Til arbejdsledere ved sundhedsvæsenet, der lejlighedsvis varetager følgende arbejdsopgaver: a) fjernelse af inficeret affald fra lægeklinikken og sygehuse. b) transport af lig til og fra kapellet, istandgørelse, vask og påklædning. c) bistand ved ordinære ligsyn. d) bistand ved medicolegale ligsyn. e) bistand ved obduktioner og efterfølgende rengøring. f) Bistand i forbindelse med særlig ligkonserveringsprocedure. kan der ydes et tillæg på 693,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Til arbejdsledere med vaskeritilsyn i boligblokke, ydes følgende tillæg: a) 1 vaskeri 500,00 kr. pr. måned b) 2 vaskerier 1.000,00 kr. pr. måned c) 3 vaskerier 1.500,00 kr. pr. måned Der kan kun ydes et tillæg. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 9

10 12. Tillæg for arbejde på skiftehold. For arbejde på skiftehold ydes der i tiden mellem kl og et tillæg på 14,50 kr. pr. time. I tiden mellem kl og udgør tillægget 20,50 kr. pr. time. Stk. 2. For hver 40 timer, der arbejdes på 2. og 3. skift, opnås der ret til 3 timers betalt frihed, der opspares og gives som hele fridage i det følgende ferieår. Ved arbejde på 2. og 3. skift i dele af en uge opspares forholdsmæssig fritid. Fridagene lægges efter aftale mellem arbejdsgiveren og arbejdslederen samtidig med aftale om ferielægning og så vidt muligt i forbindelse med vinterferien. Stk. 3. Der kan mellem den ansatte og arbejdsgiveren træffes aftale om, at frihed optjent i henhold til stk. 2 erstattes med en godtgørelse, der pr. optjent time udgør 1/2080 af årslønnen i henhold til Individuel tillæg. Pr. 31. marts 2012 ophæves decentralpuljetillæg. For ansatte som oppebar tillæg pr. 1. april 2012 ydes fortsat tillægget som personlig tillæg indtil fratræden. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 10

11 14. Arbejdstid under tjenesterejser. Rejsetiden på tjenesterejser regnes som 1/2 arbejdstid. Den således beregnede arbejdstid for rejsetiden kan dog ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke kan anses for opfyldt. Stk. 2. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som arbejdstid, såfremt der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. Stk. 3. Under ophold uden for hjemstedet afholdes de for ansættelsesforholdet gældende normale fridage. Stk. 4. Arbejdsfrie dage eller arbejdsfrie perioder, der opstår tilfældigt ved f. eks. trafikforbindelsers svigten, medregnes i arbejdstiden som udført tjeneste. Stk. 5. Såfremt der under tjenesterejser foretages rejse, herunder transitophold, til eller fra arbejdsstedet på en normal fridag, medregnes rejsetiden som arbejdstid i overensstemmelse med ovenstående. 15. Fridage. har ret til fridage efter de regler, der til enhver tid gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste i Grønland. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 11

12 Stk. 2. Som helligdage betragtes følgende dage: a) folkekirkens helligdage, b) juleaftensdag, c) nytårsaftensdag, d) helligtrekongers dag (tiden efter kl ), e) 1. maj (tiden efter kl ) samt f) Grønlands nationaldag 21. juni. 16. Udbetaling af løn og tillæg. Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. 17. Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring. omfattes af de for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. 18. Funktionsvederlag. Når en arbejdsleder, der efter anmodning gør midlertidig tjeneste i højere stilling er berettiget til betaling efter de nedenfor anførte regler under forudsætning af, at funktionæren overtager de arbejdsopgaver, der er forbundet med den højere stilling. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 12

13 Stk. 2. Retten til betaling under midlertidig tjeneste i højere stilling indtræder, når funktionæren har varetaget sådan stilling i 15 dage. Stk. 3. Betaling ydes herefter med et beløb, der udgør forskellen mellem den for funktionærens egen stilling gældende løn incl. eventuelt kvalifikationstillæg og den løn, funktionæren ville opnå ved oprykning i den højere stilling. 19. Ferie og feriegodtgørelse. har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie. Stk. 2., der i henhold til ferielovens 14, stk. 2 vælger ferie med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time beregnes som 1/2080 af årslønnen i henhold til 3. Stk. 2. Pr. 1. april 2012 indbetaler arbejdsgivere feriefondsbidrag på 250 kr. pr. måned jf. SSK feriefondsaftale. 20. Boliger. I stillingsopslag angives følgende vedr. bolig: a) At der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der ikke anvises bolig, eller c) at der til stillingen er knyttet pligt til at bebo egentlig tjenestebolig. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 13

14 Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jfr. stk. 1, a), betales husleje efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Hjemmestyrets ejendomme m.v. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig med udsættelse til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jfr. stk. 1, c), betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende regler. 21. Til- og fratrædelsesfrirejser. Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til ansatte, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jfr. 16, stk. 1, a) og c). Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: a) Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættelsen. b) Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle - eller dermed ligestillede - opnår retten til frirejse. c) Fratræden ved pensionering. d) I ganske særlige tilfælde kan der herudover ydes fratrædelsesfrirejse, selv om betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 14

15 Stk. 3. Retten til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. Stk. 4. Retten til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelsen af til- og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinslufthavnen. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn. Stk. 7. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. Stk. 8. Ved til- og fratrædelsesfrirejse i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bopælen og tjenestestedet. Stk. 9. Der ydes bohavetransport efter de regler for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste i Grønland, der til enhver tid gælder. 22. Sygdom. Bliver arbejdslederen på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald, medmindre arbejdslederen under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller arbejdslederen ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet, at han led af pågældende sygdom. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 15

16 Stk. 2. Den ansatte kan, når han inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i ialt 120 dage, opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens arbejdslederen endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at arbejdslederen er vendt tilbage til arbejdsstedet, efter at opsigelsen er sket. Stk. 3. Såfremt tjenesteforholdet er ophørt i medfør af bestemmelsen i stk. 2, bør genantagelse dog finde sted, når arbejdslederen påny bliver tjenestedygtig, og der fortsat er anvendelse for hans arbejdskraft hos den pågældende arbejdsgiver. Stk. 4. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. 23. Graviditet, barsel og adoption. Ansatte under denne overenskomst har ret til tjenestefrihed med løn i fraværsperioder på grund af graviditet, barsel og adoption, når der i henhold til landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1998, som ændret ved landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000, og landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 ret til orlov og dagpenge. 24. Tjenestefrihed ved barns 1. sygedag. Der gives arbejdsledere adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt mindreårigt barn første dag, barnet er sygt. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 16

17 Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 25. Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage til 0-16 årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af læge, kan tjenestefriheden forlænges med op til 5 dage. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 17

18 26. Anden særlig tjenestefrihed. I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse har arbejdslederen ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmelse med aftale mellem Grønlands Landsstyre og tjenestemænd- enes centralorganisationer om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse. Stk. 2. Ved nære pårørende forstås: Forældre, ægtefælle og dermed ligestillede, børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed ligestilledes familie. 27. Tjenestefrihed til kursusdeltagelse. Til arbejdsledere, der er ansat i henhold til overenskomsten, kan der efter indstilling fra Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat/ Arbejdslederforeningen S.S.K. eller arbejdsgiveren i forbindelse med arbejdslederens deltagelse i arbejdslederkursus, der afholdes i Dannmark eller Grønland af arbejdsgiveren, når det skønnes hensigtsmæssigt for udøvelsen af arbejdslederens ledelsesfunktioner, ydes tjenestefrihed med løn samt frirejse fra hjemstedet til uddannelsestedet og tilbage til hjemstedet. Stk. 2. I forbindelse med Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat/Arbejdslederforeningen S.S.K. s kursusafholdelse ydes efter ansøgning til Selvstyret Øknomi- og Personalestyrelsen (ASA/ØPS) tjenestefrihed med løn til 18 arbejdsledere i indtil 7 dage. Sådan frihed kan ydes hvert tredie år. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 18

19 28. Frihed til organisationsformål. Der kan ydes tjenestefrihed med løn til eet hovedbestyrelsesmedlem af Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat/Arbejdslederforeningen S.S.K. sammenlagt indtil 5 uger til organisationsformål. De 5 ugers tjenestefrihed kan eventuelt deles mellem 2 eller flere hovedbestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Ud over den i stk. 1, nævnte frihed kan der i forbindelse med Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat/Arbejdslederforeningen S.S.K. s generalforsamling ydes tjenestefrihed uden løn til 2 delegerede fra hver by i indtil 8 dage. Hertil kommer nødvendig rejsetid. Sådan frihed kan ydes hvert 3 år. 29. Offentlige hverv. Der gives ansatte frihed efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. 30. Arbejdstøj. Arbejdsgiveren stiller arbejdstøj til rådighed for arbejdslederen efter arbejdspladsens beskaffenhed. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 19

20 31. Efterindtægt. Når en arbejdsleder afgår ved døden i ansættelsestiden, tilkommer der den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år over for hvem arbejdslederen har forsørgelsespligt, henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, eftersom arbejdslederen ved dødsfaldet har haft ansættelse i arbejdsgiverens tjeneste i henholdsvis 1, 2 eller 3 år. 32. Opsigelse. Opsigelsesvarslet er fra arbejdsgiverens side 1 måned til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 måneder efter ansættelsen og 3 måneder til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse. Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert 3. ansættelsesår, dog højst til 6 måneder. Stk. 2. Fra den ansattes side er opsigelsesvarslet 1 måned til en måneds udgang. Stk. 3. Opsigelse i de første 3 måneder efter antagelsen vil dog såvel fra arbejdsgiverens side som fra arbejdslederens side kunne ske med 8 dages varsel til en hvilken som helst dag. Stk. 4. Opsigelsen skal af såvel den ansatte som arbejdsgiveren afgives skriftligt. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 20

21

22 Bilag 1. Aftale om procedure for tildeling af tillæg. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Sulisunik Siulersuisut Kattufiat (SSK) indgået nedenstående aftale om procedure for tildeling af tillæg i henhold overenskomsten. 1 Procedure Der kan gensidigt fremsættes indstilling om tildeling af tillæg i henhold til overenskomsterne. Stk. 2. Udarbejder arbejdsgiver eller SSK forslag til tildeling af tillæg, sendes forslaget til forhandlingsparten, bilagt begrundelse. Forslaget anses for godkendt, hvis forhandlingsparten ikke inden for en frist af 6 uger fra afsendelsen, medmindre andet er aftalt, har meddelt Grønlands Landsstyre, at der ønskes særskilt forhandling om tildeling af det enkelte tillæg. Stk.3. Har arbejdsgiver eller SSK, inden udløb af den ovenfor nævnte frist, fremsat anmodning om særskilt forhandling, skal der optages forhandling inden 6 uger fra modtagelse af anmodningen, medmindre andet er aftalt. ASA/ØPS J.nr /512/2012 side 22

23

24

25

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 It AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for Lægesekretærer. Indholdsfortegnelse Side: l Overenskomstens område... 3 2

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015 Afsnit 5 Arbejdsiedere (5.5K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 0 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (Arbejds lederforeningen) INDHOLOS

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 lt JAH. 20 11 Afsnit M. (I"laskinmestre l OVEREN'SKOMST mellem N'aalakkersuisut og MaskinmestreBea Forening for maskinmestre i Grønland. l 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 24 AUG. 2017 OVERENSKOMST mellem Nalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling gml (At taveqaa t) NALUNAARUI- Grønlandsk Lovsamling Serie C-11 2 4 SEP.2012 OVERENSKOMS mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter.

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2. september 2017 Regulativ om løn- o g a n s æ t t e l s e s v i l k å r f o r ansatte d e r b e s k æ f t i g e s u n d e r G r ø n l a n d s Naturinstituts

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit J. (jurister) OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Danmarks Jurist- og Økonomforbund for juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.fl.

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere