Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke"

Transkript

1 Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg Kommune. 2 FORMÅL Svendborg Idræts- Samvirke skal varetage medlemsforeningernes interesser med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår for idrætten i Svendborg Kommune, samt repræsentere foreningerne over for offentlige myndigheder og institutioner i øvrigt. Svendborg Idræts- Samvirke skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Svendborg Idræts- Samvirke skal påvirke og stimulere den lokale politiske beslutningsproces gennem et aktivt og informativt arbejde og virke som høringsmyndighed i idrætspolitiske spørgsmål for Svendborg Kommune. 3 MEDLEMSSKAB I Svendborg Idræts- Samvirke kan optages enhver forening, hvis formål er idræts-udøvelse og som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget som tilskudsberettiget forening. Foreningens medlemskab af en landsdækkende organisation: DIF, DGI eller DFIF vil indgå i bedømmelsen af om en forening kan optages som medlem af SIS. Optagelse af andre foreninger med idrætsudøvelse som formål kan ske efter bestyrelsens godkendelse. Foreninger, der er medlemmer af Svendborg Idræts- Samvirke pr. 31 december 2006, og foreninger, der er godkendt af folkeoplysningsudvalgene i Egebjerg og Gudme kommuner kan automatisk være medlemmer. Fra 1. jan 2007 skal anmodning om optagelse ske skriftligt til Svendborg Idræts- Samvirke vedlagt foreningens vedtægter/love, fortegnelse over bestyrelsens sammensætning og foreningens samlede medlemstal. Svendborg Idræts- Samvirke s bestyrelse træffer bestemmelse om, hvorvidt en sådan indsendt anmodning om optagelse kan imødekommes og fastsætter eventuelt krav til ansøgerforeningens vedtægter. Udmeldelse kan ske skriftligt til SIS s forretningsudvalg. Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsforening, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsesbeslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen Den ekskluderede forening har ret til at få behandlet eksklusionen på det første ordinære repræsentantskabsmøde i SIS. 4. ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE: Svendborg Idræts Samvirkes højeste myndighed er repræsentantskabet, alene med de begrænsninger, som er foreskrevet i disse vedtægter.

2 Mødeberettiget til repræsentantskabsmødet er tilsluttede foreninger således: Foreninger med aktive medlemmer: 1 repræsentant Foreninger med aktive medlemmer: 2 repræsentanter Foreninger med over 200 aktive medlemmer: 3 repræsentanter. Ovennævnte angiver det maximale antal fremmøde under repræsentantskabsmødet. Dog kan foreninger, der er berettiget til kun 1 repræsentant møde med 1 observatør uden stemmeret. 5. VALG TIL BESTYRELSE OG FORRETNINGSUDVALG. Bestyrelsen består af 15 medlemmer. Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer og 2 suppleanter. Af disse 5 medlemmer vælges 2 på lige år, og 3 på ulige år. 1 suppleant vælges på lige år og 1 suppleant vælges på ulige år. Folkeoplysningsudvalgets formand eller en repræsentant for område II i folkeoplysningsudvalget er medlem af bestyrelsen. De 9 øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges således: A: 3 medlemmer og 1 suppleant repræsenterende indendørs idrætten. B: 2 medlemmer og 1 suppleant repræsenterende søsporten. C: 2 medlemmer og 1 suppleant repræsenterende fodbold. D: 2 medlemmer og 1 suppleant repræsenterende øvrige udendørs idrætter. Af disse medlemmer og suppleanter vælges A og C på lige år. Af disse medlemmer og suppleanter vælges B og D på ulige år. Valgene under A-D finder sted ved et valgmøde, der afholdes umiddelbart før det ordinære repræsentantskabsmøde. A og C holder valgmøde på lige år. Og B og D holder valgmøde på ulige år. Møderne ledes og indkaldes skriftligt af forretningsudvalget med samme varsel som repræsentantskabsmøderne. Under møderne har foreningerne stemmeret som angivet i 4. Såfremt der ikke på de i 5. pkt. a- d nævnte valgmøder vælges medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter, vælges de manglende medlemmer og suppleanter under repræsentant- skabsmødet. Pkt. 6.2 A og C på lige år, B og D på ulige år. Alle valg gælder for 2 år, dog således, at medlemmer, der på det stiftende møde er valg til lige år, skal på valg i Senest 3 uger efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foretningsudvalget består af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen vælger ved dets første møde efter repræsentantskabsmødet 1 repræsentant til Dansk Idrætsforbunds valgforsamling. Denne skal være medlem af en klub under Dansk Idrætsforbund. 6. EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 6 foreninger indsender skriftligt motiveret begæring herom til forretningsudvalget. I dette tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes senest

3 6 uger efter, at begæringen er fremsat overfor forretningsudvalget. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme regler som for ordinære repræsentantskabsmøder. 7. LEDELSEN: Den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, som mødes efter behov, dog mindst 8 gange årligt. Bestyrelsen varetager samvirkets mere overordnede og langsigtede opgaver - herunder idrættens udvikling i Svendborg Kommune. Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 3 gange om året. Formanden indkalder til og leder mødet i bestyrelsen og forretningsudvalget. Møder i bestyrelsen indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Bestyrelsen nedsætter blandt sine medlemmer de fornødne udvalg. Disse udvalg kan suppleres efter fagligt og lokalt behov. Over alle afholdte møder føres en protokol. Administrative opgaver varetages i henhold til samarbejdsaftale mellem Svendborg Idræts Samvirke og Svendborg Kommune. Herunder udgifter til varetagelse af Svendborg Idræts Samvirkes virke. 8. REGNSKAB OG REVISION: Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og skal godkendes af bestyrelsen inden det forelægges repræsentantskabet. Regnskabet revideres af 2 revisorer. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Eventuelle økonomiske krav mod Svendborg Idræts Samvirke kan kun søges fyldestgjort i dets formue. Ingen medlemsforening hæfter personligt. 9. ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE: Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes een gang årligt i marts måned, dog 1. gang i Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden, revideret regnskab samt indkomne forslag udsendes senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag der ønskes forelagt repræsentantskabet til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Foreninger i kontingentrestance har ikke stemmeret. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punkter:

4 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag til kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg. 6.1 Tilkendegivelse af valgte repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen for: a: Indendørssport. b: Søsporten c: Fodbold d: Øvrige udendørs idrætter. 6.3 Valg af 5 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. 6.4 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 7. Eventuelt. En forening har samme antal stemmer på repræsentantskabsmødet, som det antal repræsentanter, foreningen er berettigede til at møde med under repræsentantskabsmødet. Møder der færre repræsentanter for foreningen end foreningen er berettiget til, er den eller de mødte stemmeberettigede for de stemmer, foreningen har. 10. UDELUKKELSE: I Svendborg Idræts Samvirke må ikke sidde personer, der af DIF, DGI eller DFIF er udelukket fra at beklæde styrelseshverv inden for disse områder. 11. OPLØSNING: Bestemmelse om samvirkets opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af samvirkets stemberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutnings dygtigt, indkaldes et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På repræsentantskabsmødet skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med samvirkets formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af samvirkets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål inden for Svendborg Kommune. 12. VEDTÆGTSÆNDRINGER: Forandringer af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst 1/3 af samvirkets stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde et nyt repræsentantskabsmøde. Hvis også 2/3 af de på dette repræsentantskabsmøde afgivne stemmer er for forslaget, er dette

5 vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 13. Vedtægter for Svendborg Idrætssamvirke skal til enhver tid tiltrædes af Svendborg Byråd Af SIS Udskriv Idrætspolitik katalog SIS - vedtægter SIS - Sekretariat Bestyrelsen i SIS Lån i SIS Kursusgodtgørelse Talentpuljen Vælgermøde Velkommen til SIS Svendborgordningen Kultur og Fritid Nyttige links Samarbejdsaftale

6

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere