1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til kr.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk Lokale partnerorganisation(er): Usa River Community Organisation (URICO) tidligere Usa River Children Centre (URCC). Land(e): Tanzania Landets BNI per indbygger: 500 US$ Projektstart-dato: 1. juli 2015 Projektslut-dato: 31. dec Antal måneder: 18 Kontaktperson for projektet: Navn: Mette Falch Bache -adresse: Ansøgt beløb fra Civilsamfundspuljen: DKK Forbrug pr. projektår: DKK (Samlet beløb delt med antal projektår) Er der tale om en genansøgning? [ X ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Er der tale om: [ X ] A. Et nyt projekt [ ] B. Et projekt i forlængelse af et projekt, der tidligere er blevet støttet (af Civilsamfundspuljen eller andre) Ønskes svarbrev på (vælg en): [ ] dansk eller [ X ] engelsk Resumé: Projektet sigter efter at øge levestandarden for borgere i byen Usa River, Tanzania. Dette skal ske med aktiviteter, der fokuserer på kost og ernæring, sygdomsforebyggelse og familieplanlægning. Derudover sigter projektet på aktiviteter, der kan skabe mere bæredygtige økonomier via kurser om låne/sparegrupper, om at være mindre forretningsdrivende mm. Et vigtigt element er at skabe netværk og samarbejder mellem samfundslag, alder og køn, via medlemskab i en velfungerende organisation. Organisationens virke skal derudover foregå gennem etableringen af et community centre, hvorfra alle aktiviteter skal tage udgangspunkt. Det er gennem netværk og samarbejder, at organisationen kan bestå efter projektets afslutning - men det er også her, at det kan udvikle sig og skabe yderligere velstand og øge sundheden hos de fattigste borgere i byen. Dato Ansvarlig person (underskrift) Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver) CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 0

2 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Foreningens navn er: Tanzibarn.dk. Den har ca. 300 betalende medlemmer (kontingent: 50 kr/årligt) og blev oprettet i Tanzibarns formål er at støtte socialt dårligt stillede og unge i Usa River og omegn i Tanzania ved: at indsamle midler til uddannelse og dertil relaterede udgifter for de børn, der bor og tidligere har boet på Usa River Children Centre. at bidrage til driften af URCC s og Usa River Youth and Development Organisation s (URYDO s) bygninger at yde støtte til bæredygtige projekter under de tanzaniske NGO er URCC og URYDO, til gavn for lokalsamfundet i Usa River specielt med henblik på uddannelse, oplysning og kompetenceudvikling at styrke partnerskabet mellem Tanzibarn og organisationerne URCC og URYDO. Tanzibarn har siden 1999 støttet Usa River Community Organisation (URICO), som frem til efteråret 2014 hed Usa River Children Centre (URCC). Tanzibarns vedtægter er endnu ikke tilpasset navneændringer. I 2007 opstod der ønske om at supplere børnehjemsindsatsen med et forebyggende arbejde i landsbyen. Dette førte til et samarbejde med sportsklubben Domingo, som resulterede i oprettelsen af Usa River Youth and Development Organisation (URYDO). Samarbejdet mellem Tanzibarn og URYDO voksede sig stærkt, og sammen har de drevet to Danidastøttede projekter. Det sidste er fortsat i drift og kører frem til udgangen af Resultaterne i URYDO førte til et revideret syn på aktiviteterne i URICO. Trods en stor og dyr indsats var effekten af børnenes ophold på børnehjemmet begrænset. Siden 2011 har der været grundige drøftelser på generalforsamlinger og visionsworkshops for foreningens medlemmer om fremtiden for Tanzibarn. Dette førte til en beslutning om at udfase børnehjemmet ved at lukke for optag af nye børn. Dermed kan indsatsen afsluttes, når alle børn har fået en uddannelse, der gør dem stand til at sørge for sig selv. Samtidig er det blevet diskuteret i såvel Danmark som i Usa River, hvordan faciliteterne i Usa River kan anvendes til at hjælpe lokalbefolkningen bedst muligt. Dette førte til en hensigtserklæring om nye vedtægter på generalforsamlingen 2013, og i november 2014 blev nye vedtægter enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i Tanzibarn. Bestyrelsen i Tanzibarn har otte medlemmer. De holder møde fire-fem gange årligt og generelt efter behov. Der er tre underudvalg: Et PR-udvalg, et URYDO-udvalg og et økonomiudvalg. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Den lokale organisation Den lokale organisation URICO har siden 2001 arbejdet for skabe forbedrede vilkår for dårligt stillede børn og deres familier, blandt andet ved at sørge for skolegang til disse børn i og omkring byen Usa River. URICO har på nuværende tidspunkt ca. 50 medlemmer og blev oprettet, da støtteforeningen i DK ønskede at øge den lokale forankring i Tanzania. Organisationen er en godkendt NGO i Tanzania og arbejder politisk og religiøst neutralt. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 1

3 Støttearbejdet blev initieret via tiltag såsom et måltid mad til gadebørn om dagen. Efterfølgende udviklede støtten sig til et børnecenter for 37 børn og unge. Denne struktur er efter gensidigt ønske i den danske og den tanzaniske bestyrelse blevet udfaset fra 2011 og frem, hvorefter foreningerne har haft fokus på bredere tiltag i lokalområdet, der kommer flere af de dårligst bemidlede indbyggere til gode. Udgangspunktet fremadrettet er en familieorienteret tilgang som rammen for udviklingen. Der er gode muligheder for at åbne dørene til de tilgængelige gode faciliteter for nye medlemmer af organisationen og lave projekter, der kapacitetsopbygger, oplyser og demokratiserer både store medlemsgrupper og selve bestyrelsen yderligere. Bestyrelsen har i årene mellem været uregelmæssig og ustabil. På generalforsamlingen i foråret 2012 blev seks nye medlemmer valgt ind og siden har der været ro, stabilitet og ikke mindst lokalt incitament til at udvikle foreningen. Der har desværre været et par frafald i bestyrelsen grundet flytning fra byen samt en ansat der trak sig som medlem. Følgende medlemmer er ikke længere aktive i bestyrelsen længere: Michael Mlimansi og Bahati Mashaka. Dette efterlader den nuværende bestyrelse på tre medlemmer: Aminiel Munisi: Formand siden Pensioneret politichef fra Usa River. Tidligere erfaring med NGOarbejde og stor interesse for udvikling af lokalsamfundet. George Jacobo: Menigt medlem af bestyrelsen siden Selvstændig murer i Usa River og stort lokalt kendskab. David Lezyle (Daudi): Sekretær og siden 2012 ansvarlig for kommunikationen til Danmark. Daudi er ansat i URICO som daglig leder 20 timer om ugen. Selvstændig tømrer. Sekretær for den Romansk Katolske kirke i Usa River samt grundlægger af Usa River Youth and Development Organization (URYDO) og i dag projektansat i URYDO. Daudi er ikke-stemmeberettiget medlem af bestyrelsen, da han er ansat. Der udover deltager regnskabsmedarbejderen Issa, som ikke-stemmeberettiget. Issa Rashid: Kasserer siden Issa er ansat på URICO som ansvarlig for økonomi og regnskab. Er desuden projektansat og frivillig i Usa River Youth and Development Organization (URYDO). Bestyrelsen består af tre lokalt forankrede ressourcestærke personer med tæt kendskab til URICO, URYDO og Usa River. Bestyrelsen TZ mødes mindst fire gange årligt efter fastlagt mødeplan halvandet år frem. Bestyrelsen TZ er demokratisk nedsat og beslutter ved almindeligt flertal. Ved den årlige generalforsamling uddeles poster. Der er planlagt generalforsamling og valg til bestyrelsen i januar Bestyrelsen er meget opmærksomme på at få en bestyrelse på min. seks medlemmer, der både repræsenterer medlemmerne samt har ressourcer til at udføre projektet. Kernen i organisationen URICO består af omtalte bestyrelse og et voksende antal støttemedlemmer. Derudover er der ansat seks personale på URICO. To vagter, to kokke/rengøringsdamer/tanter, daglig leder Daudi Lezyle og økonomi-/regnskabsansvarlig Issa Rashid. I øjeblikket er organisationen ved at skabe en bredt demokratisk grundlag for de lokale aktiviteter. Forskellige grupper af indbyggere (ca. 200 personer) har vist interesse for at være en del af projektet, og 15 repræsentanter for disse er i øjeblikket ved at blive udvalgt til at deltage aktivt i beslutningsprocesserne. Nye vedtægter er i efteråret 2014 blevet udformet og godkendt. Det er ambitionen, at visionen for organisationen understøtter de nye tanker og relaterer sig til de nye formål i projekterne. Ressourcepersonerne er stærkt forankrede i projektets målgruppe, og flere af dem har via andet organisatorisk arbejde og lokale aktiviteter været i kontakt med denne. Aminiel Munisi og George Jacobo har desuden erfaringer fra mange års bestyrelsesarbejde i URICO og har fulgt med i og påvirket udviklingen der. Daudi Lezyle og Issa Rashid har stort kendskab til at arbejde med udviklingsorienterede Danida-projekter via deres arbejde i URYDO med lokale sportsaktiviteter, kapacitetsopbyggende tiltag og demokratiske processer i denne organisation. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 2

4 Derudover bliver økonomistyringen nu ført efter samme CISU-baserede principper i de to organisationer, hvilket giver mulighed for bedre overblik og transparens. Der udvises stort engagement fra projektgruppen, der tager ejerskab og viser en iderigdom i forhold til omstruktureringen til en mere projektorienteret og folkeligt forankret lokalorganisation. Det ses tydeligt af det store arbejde med at inddrage forskellige aktive grupper fra Usa River, et stort engagement i forhold til at udfærdige nye vedtægter, der inkluderer bæredygtige projekter og mange løsningsorienterede ideer til aktiviteter og lignende, der kan bidrage til at gennemføre projektmålene. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Samarbejdet mellem Tanzibarn og URICO startede i 2001, hvor børnehjemmet blev bygget. Siden da har partnerorganisationen udviklet sig og skiftet form flere gange, og består i dag af en lokal drevet bestyrelse, som beskrevet under pkt. A3. I den årrække samarbejdet har eksisteret, er der løbende justeret i arbejdsgangen for at gøre samarbejdet bedre for begge partnere og mere lokalt forvaltet. Tidligere har Tanzibarn fungeret som øverste instans, hvor URICO nu er blevet den drivende kraft i projektudviklingen og initiativtagere. Ansvarsområderne er opdelt mellem partnerne i og med, at beslutninger hovedsageligt træffes lokalt, og hver bestyrelse har derfor egne ansvarsområder. URICO s ledelse og ansatte har ansvaret for den daglige drift URICO s bestyrelse har ansvaret for projektudvikling og - afvikling samt afrapportering og budgetlægning Tanzibarn er ansvarlig for fundraising, egen medlemspleje og økonomi. Der er flere ansvarsområder, hvor arbejdet fordeles mellem partnerne, bl.a. sponsorpleje og PR. I de seneste år har URICO og Tanzibarn arbejdet på at overdrage arbejdsopgaver og ansvarsområder til URICO, og dette har resulteret i flere nye initiativer fra URICO. Kommunikationen mellem partnerne fungerer oftest over mail, dog benyttes telefon og chat ligeledes. Den tanzaniske bestyrelse mailer rapporter månedligt, der besvares af den danske bestyrelse, og spørgsmål besvares oftest via mail. Derudover er der regelmæssig kontakt omkring f.eks. forespørgsler og ideer, økonomi eller PR. Der bliver ligeledes udvekslet referater fra bestyrelsesmøder, ligeledes har begge bestyrelser mulighed for at komme med inputs inden møderne. Denne kommunikationsform har den fordel, at bestyrelsen for Tanzibarn kan følge regelmæssigt med via mails. Dog har det den ulempe, at ikke alle fra URICO kan kommunikere elektronisk og på engelsk. Dette har URICO bedt om støtte til, og der arbejdes i øjeblikket på at finde kompetenceudviklende kurser til bestyrelsen for at lette denne del af samarbejdet. Flere kompetencer inden for bl.a. IT og engelsk vil klart styrke i samarbejdsrelationen. URICO bidrager til et givtigt samarbejde med flere års erfaring med bestyrelsesarbejde og projektstyring. Derudover er deres kendskab til lokalområdet og sprogkundskaber meget værdifulde for projektet. Tanzibarn bidrager til samarbejdet med kompetencer inden for økonomistyring og PR, og ligeledes flere års erfaring med foreningsarbejde bl.a. medlemsorganisering og -pleje og PR. Begge partnere bidrager til en positiv relation med både personligt og professionelt engagement i projektet, og yder et stort arbejde for at nå de fælles mål. URYDO fik den første projektbevilling fra CISU (dengang PRNGO) i 2008 til at udvide sportsklubben Domingo til en ungdomsklub med sports-, oplysnings-, netværks- og hobbyaktiviteter. I 2012 (frem til udgangen af 2015) blev ungdomsklubben igen støttet af CISU med en større bevilling, der udover omtalte aktiviteter understøtter iværksætteri, indkomstgenererende formål og kapacitetsopbygning af organisationen. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 3

5 B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvordan er projektet blevet forberedt? Efter længere dialog over tog to repræsentanter fra Tanzibarn til Tanzania i sommeren 2013 i to uger. For i fællesskab at danne sig et billede af, hvordan et kommende projekt kunne tage form, holdt de en række møder med URICO-bestyrelsen i Tanzania, den daglige leder (Daudi), repræsentanter fra URYDO og andre relevante samarbejdspartnere. I sommeren 2014 var tre repræsentanter fra Tanzibarn igen i Tanzania. Formålet med turen var en tilsynsrejse i forhold til URYDO. Da Tanzibarn havde valgt at finansiere en ekstra deltager på turen, var der ressourcer til, at rejsen også kunne fungere som en Fælles Færdiggørelse af arbejdet med en projektbeskrivelse for de fremtidige URICO-aktiviteter. Der blev i løbet af de 10 dage repræsentanterne fra Tanzibarn var i Usa River holdt seks møder, hvor grundige drøftelser og analyser af forholdene i Usa River blev foretaget. Herunder lavede vi problem- /løsningsanalyser, aktivitetsplan samt analyse af styrker og svagheder for henholdsvis den tanzaniske og danske forening. Under rejsen blev der afholdt et møde med URICO s medlemmer (ca. 20 deltagere), hvor vi i fællesskab drøftede projektets fremtid. Der var bred opbakning til en udvikling væk fra børnehjem og mod en åbning af centeret for en bredere del af Usa River. Ligeledes blev konkrete ideer både fra URICO s bestyrelse og medlemmer drøftet og taget til efterretning. Issa Rashid (ansat i URYDO) blev samtidig ansat i URICO med hovedansvar for økonomistyrring som aflastning for den daglige leder Daudi. Siden august 2014 har bestyrelsen afholdt store heldagsseminarer, hvor 54 medlemmer af URICO har deltaget. Til mødet var der gruppearbejde om begrebet ledelse, og der blev nedsat forskellige grupper, som ønsker at samle flere medlemmer med det formål at gøre den lokale forening endnu stærkere. Disse grupper har indtil nu mødtes et par gange. Vi har bevidst valgt at ansøge om et mindre projekt frem for fx en partnerskabsindsats eller fælles færdiggørelse. Dette er dels fordi vi tidligere i har haft flere selvfinansierende aktiviteter, der har indeholdt både partnerskabsaktiviteter og forarbejde til kommende projekt. Dels fordi vores partner har et stort ønske om at komme i gang med aktiviteter for at bibeholde deres engagement, men ligeledes fordi vi har brug for aktiviteter for at øge medlemmernes ejerskab og motivation til at engagere sig. Selve ansøgningen er skrevet på dansk. Det vurderes dog ikke at være ekskluderende for URICO. Det skyldes, at det kun er Daudi i bestyrelsen for URICO, der er god nok til engelsk til at kunne forstå en kompleks ansøgning. I stedet har URICO og Tanzibarn haft en dialog om de forskellige afsnit i ansøgningen i et simpelt engelsk, som så senere er oversat til dansk. B.2 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Usa River er en by med ca indbyggere, hvoraf langt de fleste er børn. Byen ligger ved hovedvejen mellem Arusha og Moshi, som er to af Tanzanias vigtige (turist- og handels-) byer. Usa River har altså en meget central placering rent infrastrukturelt, og er genstand for megen trafik og handel. Oplandet omkring Usa River er præget af turisme, minedrift, rose- og kaffefarme. Usa River gennemgår en hastig udvikling, da den grundet omtalte arbejdsmuligheder i området er blevet en form for land of dreams ; der hersker en idé om, at der er chance for arbejde relateret til hvide turister med penge, eksportindustrier og i det hele taget tegn på udvikling. Det er ligeledes billigere at bo i Usa River sammenlignet med den nærtliggende storby Arusha. Usa River går fra at være landsby til by i regeringens klassificeringer, idet byen spreder sig arealmæssigt meget hastigt. Byen er ligeledes speciel, idet der er over 60 stammer repræsenteret. Usa River oplever stor immigration af arbejdere, som ikke har et længerevarende tilknytningsforhold til byen eller familie bosat der. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 4

6 Der ligger omkring tyve barer i hjertet af Usa River, hvilket samtidig har skabt grobund for meget prostitution. Kombinationen af prostitution og det faktum, at Usa River er en transit- og immigrationsby, har betydet, at byen har problemer med HIV/aids, udsatte enlige mødre og gadebørn. Byen er derved kendetegnet ved en sammensat befolkning, og de beskrevne forhold bevirker et løst tilknytningsforhold og potentiel rodløshed hos såvel tilflyttere som ældre Usa River-borgere. URYDO er blevet et samlingspunkt for Usa Rivers unge, der samles i klubhuset og rundt om banen, hvor de har mulighed for at danne venskaber og nye netværk. Ligeledes er det blevet et sted hvor man kan få information fra det offentlige og andre ngo-er. I de år URYDO har eksisteret, er klubben i stigende grad blevet anvendt som arena af andre aktører. Det offentlige har brugt klubben til alt fra info om hundegalskab, korruption, valg samt mere ceremoniprægede aktiviteter, som fx da Tanzanias officielle frihedsfakkel (Uhuru torch) overnattede i klubhuset på sin vej rundt i landet. Ellers anvendes klubben af større NGO-er til fx information om sundhed. Et særligt vellykket eksempel er oprettelsen af de såkaldte Vicoba-grupper. Dette er små grupper, hvor medlemmerne mødes for at spare op, og hvor den enkelte borger kan låne penge af den fælles kasse. Den indledende undervisning finansieres af store amerikanske NGO-er, mens URYDO sørger for mødefaciliteter mm. Disse tiltag viser, at der er et behov for at tilbyde og få afsat information om relevante emner til den bredde befolkning. Da URYDOs bestyrelse repræsenterer de unge, samarbejder de dog primært med andre parter om information til unge, og der mangler derfor information til familier og voksne borgere. Ud over kirker og moskeer, restauranter og barer findes der ingen steder, hvor den del af befolkningen, som falder uden for URYDO s målgruppe, kan mødes. Det kan være en udfordring i en by som Usa River, hvor en stor del af befolkningen er tilflyttere fra andre dele af landet. Dette betyder, at der mangler social sammenhængskraft. Dette er særligt tydeligt, når man ser på tværs af fx køn, sociale klasser, alder, religion mm. Analyse foretaget i forbindelse med URYDO viser, at mange borgere kun stoler på en enkelt person. Så selv om en del borgere har mange bekendte, som det tydeligt fremgår af gadebilledet, mangler de netværk, som kan hjælpe og være samarbejdspartnere særligt vedr. erhverv. B.3 Problemanalyse Problemanalysen er er skrevet på baggrund af den LFA-analyse, som ses i figuren. Denne er udarbejdet i samarbejde mellem Tanzibarn og URICO. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 5

7 Det overordnede problem (orange) Det overordnede problem er, at en stor del af borgerne i Usa River ikke har kapacitet til forsørge sig selv og deres familier på en bæredygtig måde. Med dette forstås, at familierne muligvis kan skaffe mad til i dag og i morgen, men de formår ikke at udvikle deres ressourcer til at følge med udviklingen i den voksende by og derudover sikre, at de får råd til uddannelse, sygdom og pension. De lever med en meget kortsigtet forsørgelsesplan. Dette problem har flere årsager. Problemer vedr. sundhed og livsstil (grøn) Den dårlige sundhedstilstand kan primært forklares ud fra manglende viden om sygdomsforebyggelse. Drøftelser med deltagerne i fx Vicoba viser, da der stadig findes mange fordomme om HIV og AIDS. Et andet eksempel på dette er malaria, hvor mulighederne for, at myggene kan formere sig kan minimeres, hvis der tages særlige forholdsregler i forhold til stillestående vand. Den dårlige sundhedstilstand kan dog også forklares ud fra manglende viden om kost og motion. For de allerfattigste borgere er det et mindre problem, da deres økonomi knapt rækker til at få dækket det daglige behov for energi. For dem, der er stillet bare lidt bedre, er det dog en udfordring. Mange af de unge borgere er bevidste om, at det er vigtigt med motion, men for de ældre borgere er der stadig en vis prestige i et par ekstra kilo som tegn på, at der er råd til mad på bordet. Forældrenes manglende viden om kost og motion går også ud over børnene, som ikke har bevidsthed om hvordan en sund og varieret kost kan bidrage til øget læring. En særlig udfordring er de gravide, idet manglende næring til fosteret kan give konsekvenser for barnet resten af livet. For de fleste borgere er en dårlig sundhedstilstand dog også et udtryk for dårlig økonomi, idet de ikke har råd til at give deres familie den optimale kost samt behandling, hvis de er syge. Dette forstærkes af, at det er udbredt at få mange børn, hvilket gør det endnu svære at få midlerne til at række. Der er flere årsager til, at der fødes mange børn. Bl.a. kan et ønske om at få mange børn motiveres af en antagelse om, at det sikrer en bedre forsørgelse i alderdommen. Bestyrelsen i URICO fortæller dog, at dette er misforstået, idet en stor børneflok vil gøre det svært at finansiere en uddannelse ud over grundskolen. Erfaringer fra URYDO viser, at unge, der kun har syv års skolegang bag sig, har svært ved at finde et arbejde med et god løn. I en mindre børnefolk har forældrene derimod mulighed for at finansiere en længere uddannelse. Derved kan børnene få et reelt job, hvilket forbedrer deres chancer for at forsøge forældrene i alderdommen. Den anden årsag til de store børneflokke af manglende brug af prævention. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 6

8 De fattigste borgere indgår ikke i netværk med middelklassen, så de mindre børneflokke her kan ikke være en inspiration for dem. Den undervisning der findes i familieplanlægning, er ikke tilgængelig for de alm. borgere i Usa. For det meste er informationen målrettet konkrete mindre projekter for en lille målgruppe, derfor er den eneste mulighed URYDO, hvor der afholdes åbne arrangementer. Disse er dog målrettet unge. Undervisning i familieplanlægning så således vanskeligt tilgængeligt for voksne. Problemer vedr. erhverv og indkomst (rød) En af årsagerne til det overordnede problem er, at husstandsindkomsten ikke er tilstrækkelig til at sikre familien en bæredygtig økonomi. Dette problem kommer blandt andet af de mange børn, som beskrevet ovenfor. Hovedårsagen er dog, at familiernes erhverv ikke er rentabelt. Dette gælder uanset om de er selvstændige erhvervsdrivende med et meget lille landbrug eller har et arbejde, fx som daglejer. Dette kan forklares ud fra flere årsager. For det første mangler mange af de voksne i Usa River egenskaber. Mange af dem har kun gået syv år i skole, og mangler fx tekniske kompetencer til at forarbejde de råvarer, de producerer. Dette skaber en udfordring, idet profitten ved uforarbejdede produkter er meget lav. For de borgere, der rent faktisk laver forarbejdede varer, er det dog ikke altid vejen til en god indtjening. Det skyldes, at der mangler viden om, hvordan man laver en god business plan, hvor man på forhånd analyserer muligheder for afsætning, priser, trends m.v. Dette betyder, at der ses eksempler på, at borgere får udarbejdet varer, der ikke kan sælges. Fx begyndte nogle kvinder, som en del af et projekt, at lave stearinlys selv som de ikke kunne få afsat, da man kunne købe billigere lys fra Indien. Manglende rentabilitet i for små selvstændige erhverv kan også føres tilbage til en manglende tradition for at spare op, idet det betyder at de ikke kan investere i deres virksomhed. Manglende opsparing betyder fx, at borgerne ikke har midler til at købe det udstyr, der gør det muligt at lave forarbejdede varer. På det seneste er der dog opstået en række låne-/spare grupper i Usa, og erfaringerne fra disse er rigtig gode. Medlemmerne sætter konkrete målsætninger, og støtter hinanden i realiseringen. Der mangler dog et forum, hvor særligt voksne med børn kan mødes og afholde disse grupper. En af de største årsager til, at borgerne ikke har tilstrækkeligt indkomst og udbytte fra deres virksomhed, er mangel på samarbejde. Hvis de ikke samarbejder om deres arbejde, er det svært at få en tilstrækkelig indkomst. Et eksempel på dette er de mange, der har en lille produktion af landbrugsvarer. De bedste priser for disse varer fås på markedet i Tengeru, som ligger 10 km væk. Prisen for transport kan dog være høj i forhold til profitten. Alligevel vælger de ikke at slå sig sammen, fordi de mangler et netværk, hvor de har tillid til, at de andre kan varetage salgsopgaven lige så godt som dem selv. Problemer vedr. manglende netværk og organisatorisk kapacitet (blå) Det manglende netværk kan som beskrevet under kontekst forklares ud fra flere forskellige årsager. For det første mangler der social sammenhængskraft i form af relationer på tværs. De projekter, der findes, er ofte kun for kvinder, og der mangler dermed initiativer, der får kønnene til at samarbejde, og udnytte de ressourcer mænd og kvinder har til på bedste måde at få skabt en bæredygtig situation for familien. For det andet mangler der formelle rammer, der understøtte dannelse af netværker fx omkring erhverv og opsparing. Disse to udfordringer kan bl.a. forklares med, at der mangler et mødested for voksne. Dette skyldes, at URYDO kun er for unge, mens URICO indtil for nyligt kun har afholdt aktiviteter for centerets børn og deres familie. Nu har URICO åbnet op for nye medlemmer, men medlemstallet er endnu ikke steget, hvilket betyder, at der endnu ikke er en base for at danne nye netværk. Det lave medlemstal kan forklares med mangel på aktiviteter, der lokker medlemmerne til. Hvis der ikke er nogle spændende aktivitet på centret, kommer byens borgere ikke på centret, og de får dermed ikke mulighed for at danne netværk på tværs. De manglende aktiviteter skyldes blandt andet manglende organisatorisk kapacitet. De er kun få aktive bestyrelsesmedlemmer, og de har svært ved at finde tid til at starte nye aktiviteter, når de i forvejen skal håndtere udfordringerne vedrørende udfasning af børnehjemsaktiviteterne. Denne udfordring forstærkes af at medlemmerne, som på nuværende består af børnene fra børnehjemmet og deres familier, ses som klienter og ikke mulige ressourcer. Det betyder, at der i projektet ikke anvendes ressourcer til at styrke projektet. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 7

9 C. PROJEKTBESKRIVELSE C.1 Målgruppe og deltagere Partnerne har i fællesskab identificeret to målgrupper - en primære og en sekundær. Den primære målgruppe er de mest fattige og udsatte borgere i Usa River. Det kan være familier, enlige, eneforsørgende, ældre mm. Fælles for borgerne i den primære målgruppe er, at de har meget begrænsede muligheder for udvikling. De er enten i en social/økonomisk deroute eller har stor risiko for at ende der. Med dette forstås, at borgerne muligvis har et lille erhverv og kan skaffe mad og penge til i dag og i morgen, men ingen sikkerhed har for fremtiden. Således er de meget udsatte og sårbare over for uventede hændelser. Den sekundære målgruppe er en bredere del af borgerne i Usa River. Det være sig både mænd, kvinder, enlige, familier, blandet trosretninger samt folk med blandet social og økonomisk udgangspunkt (dog stadig i den lavere ende). Vi ønsker nemlig at skabe et tilhørssted, hvor alle voksne, der er drevet af motivation for forandring i deres liv, har mulighed for at komme. Fra lignende projekter i vores lokale søsterorganisation URYDO ved vi, at der findes et stort engagement i denne brede gruppe. Vi ved hvor væsentligt og udviklende det er at arbejde med en målgruppe, der selv tager ansvar og er motiveret. Vi tror, at netværk og samarbejde mellem de mest udsatte borgere og borgere, der er en smule bedre stillede, vil kunne bidrage til at løfte de mest udsatte og dermed vil de to målgrupper i sig selv støtte hinanden. Vi har allerede en kontakt til potentielle nye medlemmer fra begge målgrupper blandt de borgere, der har udvist interesse hos URYDO, men ikke hører under URYDO s målgruppe. Derudover har vi gennem børnehjemmet kontakt til familierne for børnene fra URCC. Mange af disse viser stort engagement i et fremtidigt samarbejde med URICO ift. at kunne forsørge familien, få et stærkt netværk og at lære om helbred og sund livsstil. URICO og URYDO har hermed mulighed for et solidt samarbejde, idet delingen af målgrupperne gør, at projekterne kan ramme meget bredt på tværs af aldersgrupper hos lokalbefolkningen. Samtidig vil der blive stort overlap i aktiviteterne i de to projekter. Det forventes, at projektet vil nå cirka 250 borgere, hvoraf cirka 50 forventes at komme fra den primære målgruppe. Det vil dog være vanskeligt præcist at opgøre, om borgerne kommer fra den primære eller sekundære målgruppe, da det ikke er muligt at adskille de to grupper. C.2 Projektets målsætninger og succeskriterier (indikatorer) Overordnet mål Borgere i Usa River har et tilhørssted med mulighed for at skabe mere bæredygtige livssituationer via samarbejder og netværk på tværs af samfundslag. Projektmål I URICO er en velfungerende og demokratisk organisation, som har mange aktive medlemmer. Indikatorer 1. Antallet af deltagere på generalforsamlingen stiger med 25% i forhold til generalforsamlingen året før. 2. Min. 80 % af medlemmerne tilkendegiver, at de har tillid til bestyrelsen. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 8

10 3. Medlemmer er bevidste om åbningstider og de ugentlige aktiviteter og har mulighed for at melde sig til aktiviteterne via medlemsskab. Means of verification AD 1: Deltagerlister på medlemsmøder og generalforsamlingen. AD 2: Spørgeskemaer og interviews på generalforsamling i Projektmål Il Indikatorer Means of verification Borgerne i Usa River inden for målgruppen netværker og samarbejder på tværs af køn, alder og religion. 1. Medlemmer tilkendegiver, at de stoler på dobbelt så mange personer udover familiemedlemmer efter projektets afslutning medlemmer kan fortælle positive historier om brugen af de etablerede netværk. 3. Community Centret har ugentligt besøg af 50 lokale medlemmer, som deltager i aktiviteter. AD 1: Spørgeskemaundersøgelse med baseline ved projektstart og opfølgning ved projektafslutning. AD 2: Workshops hvor deltagerne interviewes. Projektmål Ill Indikatorer Means of verification Borgere i Usa River indenfor målgruppen har mulighed for at få et forbedret helbred, en sundere livsstil og for at skabe en bæredygtig økonomisk situation medlemmer indgår aktivt i låne/sparegrupper ud af 100 medlemmer kan fortælle om deres plan for at forbedre deres indtjeningsmuligheder medlemmer kan fortælle om forbedrede sundhedsmæssig situationer på baggrund af deltagelse i workshops i URICO. AD1: Baseline spørgeskemaer blandt medlemmer og opfølgning ved projektafslutning. AD2: Deltagerlister på workshops og seminarer. AD3: Workshops hvor deltagerne interviewes. C.3 Resultater (outputs) og projektaktiviteter Vedr. mål Forventede resultater Aktiviteter Til opfyldelse af mål 1 URICO er en velfungerende og demokratisk organisation, som har mange aktive medlemmer. 1.1 Bestyrelsen kender til strategi, engelsk sprog, bestyrelsens rolle og ansvar i organisationen, samt grundlæggende computerkendskab. 1.2 Foreningen URICO har min. Aktivitet 1.a Kurser for bestyrelsen der fokuserer på engelskkundskaber, computerbrug og roller i en demokratisk organisation. Aktivitet 1.b Workshops om foreningsarbejde og CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 9

11 200 officielle medlemmer, der udviser forståelse for og deltagelse i en organisation. 1.3 Der er etableret min. tre forskellige aktivitetsudvalg, der hver især har valgt repræsentanter. 1.4 Årlige generalforsamlinger og månedlige møder er afholdt og bliver formaliseret via referater og deltagerlister. 1.5 Bestyrelsen har etableret samarbejdsrelationer med andre lokale NGO er i området, som bidrager med viden, og som ser en fordel i URICO s lokale placering. demokratiske processer for medlemmer. Aktivitet 1.c Etablering af aktivitetsudvalg med repræsentanter fra de forskellige grupper. Månedlige møder i de forskellige aktivitetsudvalg. Aktivitet 1.d Gennemførsel af årlige generalforsamlinger, hvor nye bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at blive stemt ind. Aktivitet 1.e Afsøgning af andre lokale NGO-tiltag, som kan bidrage med viden og ressourcer til organisationens virke. Besøgsmøder hos disse organisationer med diskussioner af ressourcer, relationer, målgrupper og fælles fodslag. Herunder undersøgelse mulighederne for etablering af rådgivningskontor i forbindelse med gratis praktik mm. Til opfyldelse af mål 2 Borgerne i Usa River inden for målgruppen netværker og samarbejder på tværs af køn, alder og religion. 2.1 Community Centret er etableret og kendt i Usa River som et åbent møde- og kursussted. 2.2 Mindre aktiviteter bliver hver måned afholdt, hvor medlemmer frivilligt kan benytte lokaler til lektiecafé, mødested mm. 2.3 Community Centret har afholdt fire åbne arrangementer for alle borgere i Usa River om året. Aktivitet 2.a Skabelse af ramme for sociale aktiviteter via etablering af Community Centre i URICO s bygninger. Invitationer til forskellige grupper i lokalområdet og informationskampagne via højtalere, kirke /moské-samarbejder og annoncer i lokale aviser. Aktivitet 2.b Opstart af Community Centre aktiviteter. Ugentlige aktiviteter (lektiehjælp, computerundervisning og engelskundervisning) i kombination med større arrangementer og seminarer. Aktivitet 2.c Afholdelse af åbne arrangementer, hvor CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 10

12 borgere i Usa River kan få en oplevelse af, hvad Community Centret kan tilbyde. Fx sociale arrangementer om sund mad, hvor information om ernæring samtidig kan diskuteres. Til opfyldelse af mål 3 Borgere i Usa River indenfor målgruppen har mulighed for at få et forbedret helbred, en sundere livsstil og for at skabe en bæredygtig økonomisk situation URICO vælger de kursusaktiviteter, som skal fokuseres på. Planlægning af forløbene, fund af egnede undervisere mv Medlemmer af URICO er oplyste om risici ved forskellige sundhedsrelaterede problemstillinger og informerede om, hvilke muligheder de har og hvor de kan gå hen for yderligere rådgivning. 3.3.Fire låne/sparegrupper er etableret og mødes fast på baggrund af workshops på URICO Fire workshops om mindre håndværksmæssige egenskaber bliver afholdt hvert år for medlemmer. Aktivitet 3.a Afdækning af behov, ønsker og praktiske problemstillinger for både bestyrelse og medlemmer af URICO diskuteres på møder i forhold til valg af konkrete temaer for workshops og seminarer i løbet af projektperioden. Aktivitet 3.b Workshops med undervisere vedrørende forskellige temaer omkring sundhed og sygdomme, fx HIV/AIDS, malaria, alkoholmisbrug, sund ernæring. Aktivitet 3.c Seminarer med undervisere om familieplanlægning, der gør opmærksom på muligheder for uddannelse, jobs og skabelse af familie og sammenhængene mellem disse. Aktivitet 3.d Opstart af workshops med undervisere om låne/sparegrupper, og om mindre håndværksfag (fx svejsning, syning og madlavning) samt seminarer om at være mindre forretningsdrivende. C.4 Strategi: Hvordan hænger projektet sammen? Til opfyldelse af mål 1 For at projektet kan opfylde mål 1: URICO er en velfungerende og demokratisk organisation, som har mange aktive medlemmer, vil vi i den første fase af projektet fokusere på at styrke bestyrelsen og grundlaget for organisationen via medlemsstrukturer. Til dette vil vi benytte os af kursusaktiviteter internt i organisationen via medlemmer, der via URYDO tidligere har modtaget undervisning i at være en del af en demokratisk funderet organisation. Herigennem etableres også de ressourcepersoner, som også kan stå for aktiviteterne i organisationen fremover. Hvordan en sådan organisering foregår, så det reelt bliver demokratisk funderet, kræver kapacitetsopbygning af både bestyrelse og aktive medlemmer. Der skal etableres en grundlæggende CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 11

13 forståelse for processerne og potentialerne for at benytte afstemninger og udvalg som værktøjer til organiseringen. Diskussioner om lederskab, valg af bestyrelsen og valg af lokale udvalgsledere er vigtige tiltag, der kan benyttes som tegn på demokratisk udvikling i organisationen. Det samme kan siges om idegenerering ift. nye tiltag og aktiviteter hos medlemmerne, som bestyrelsen vælger at lytte til. Her har vi mulighed for at trække på de gode erfaringer med dialog og konsensus-processer, som har været i URYDOregi. Derudover er det en vigtig del af projektet, at de planlagte aktiviteter fungerer som en del af kompetenceopbygningen i organisationen og samtidig implementerer en bevidsthed om de demokratiske processer og effekterne af at have ejerskab og tage ansvar. Transparens er et vigtigt begreb at have for øje, således at medlemmerne får skabt en forståelse af deres medbestemmelsesret og tilmed kan vise den over for nye potentielle medlemmer. Jo flere konkrete aktiviteter, der bliver oprettet på baggrund af ideer fra medlemmer, desto mere etableres ideerne om mulighederne for medbestemmelse via de demokratiske processer. Denne forståelse giver således mening både for medlemmer og for udefrakommende indbyggere. Organisationen styrkes samtidig via afsøgning af andre lokale NGO-tiltag, som kan bidrage med viden og ressourcer til organisationens virke. Alt efter hvilke organisationer, der etableres kontakt til på baggrund af afsøgningen, er der rige muligheder for både at udveksle erfaringer, men evt. også skabe konkrete tiltag på baggrund af de ressourcer som organisationerne i fællesskab kan mønstre. Fx kunne lokale praktik-tiltag være med til at bidrage til community centres virke eller udefrakommende humanitære organisationer kunne bidrage med kurser i URICO-lokalerne. Der vil være potentiale for at spare ressourcer i fremtiden via sådanne tiltag, men det vil under alle omstændigheder understøtte netværksskabelsen og vidensdelingen mellem de forskellige lokale organisationer. Til opfyldelse af mål 2 For at opfylde mål 2: Borgerne i Usa River inden for målgruppen netværker og samarbejder på tværs af køn, alder og religion vil projektet skabe aktiviteter, der kredser om skabelsen af et rum, hvor lokale indbyggere kan interagere. Vi ønsker at skabe en bevidsthed om et nyt sted, der kan fostre fællesskabet i Usa River, og hvor læring, demokratiske processer og stræben mod bedre vilkår for lokalbefolkning er i fokus. Til dette ser vi sammen med vores partnerorganisation et behov for at skabe et tilhørssted i kraft af et Community Centre, hvor de forskellige kompetenceopbyggende og netværksskabende aktiviteter kan foregå. Eftersom URICO s bygninger står til rådighed til dette formål, er det oplagt for organisationen at tænke bygningernes indretning (bl.a. klasselokaler) og beliggenhed (centralt i den fattigste del af Usa River) ind som ressourcer, der positivt kan udnyttes i projektet. Her skal der laves lokale kampagneaktiviteter, hvor indbyggerne i Usa River bliver informerede om, hvad community centret kan bidrage med, og ikke mindst hvad aktiviteterne kan gøre for deres specifikke livssituation. Fx kan motiverede borgere øge deres muligheder for at få et job og endda skabe arbejdspladser via kompetencefremmende seminarer og workshops. Her skal de lokale samlingssteder, både forskellige kirker og religiøse mødesteder, sportspladsen og markedet i byen anvendes til at kommunikere gode eksempler om mulighederne ud til indbyggerne. De ugentlige mindre aktiviteter giver mulighed for at imødekomme mange forskellige behov fra lokalbefolkningen, og har samtidig den effekt, at vi forhåbentlig ser en stor mængde deltagere være aktive samme sted. Dette fordrer udveksling og netværksskabelse samt en oplevelse af, at community organiseringen er i gang og kan tilbyde noget konkret. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 12

14 Til opfyldelse af mål 3 For at opfylde mål 3: Borgere i Usa River indenfor målgruppen har mulighed for at få et forbedret helbred, en sundere livsstil og for at skabe en bæredygtig økonomisk situation ønsker vi at etablere lettilgængelige, lokale workshops og seminarer. De umiddelbare problemstillinger, som vi sammen med partnerorganisationen har diskuteret, hænger i høj grad sammen en manglende selvbevidsthed om borgernes egne potentialer, samtidig med de manglende muligheder for at erhverve sig nye kompetencer. Derudover er det et ønske at styrke og motivere hele partnerorganisationen med aktiviteter, der viser konkret fremdrift. Dette ønsker vi at imødekomme ved at skabe en mangesidet community organisering, hvor lokalbefolkningen får en oplevelse af nemt at kunne erhverve sig nye kompetencer og derved ændre ved deres nuværende livssituation. Dette gøres ved at give medlemmer i organisationen adgang til flere forskellige kurser med udefrakommende undervisere, der fokuserer forskellige aspekter af sundhed og sygdomsforebyggelse, livsplanlægning bl.a. i forhold til uddannelse/graviditet, jobskabelse/håndværksmæssige kompetencer. Hvilke specifikke seminarer og workshops, der bliver valgt og prioriteret, skal være op til partnerorganisationen og dens medlemmer, der derved får indflydelse på, hvordan den konkrete indsats manifesterer sig. Dette sikrer lokalt ejerskab hos både bestyrelsen og organisationens medlemmer og fungerer samtidig som en kompetenceopbyggende instans. Dette hænger sammen med opbygningen af en velfungerende organisation, som omtales i tredje projektmål, da det kræver en organisation med medlemmer, der forstår deres rolle og ønsker at udnytte den til at have indflydelse på udviklingen af organisationen. Derudover kræver det en bestyrelse og en organisationsstruktur, hvor disse medlemmer bliver hørt via møder mm. Vi vil desuden skabe muligheder for at lave sammenhænge mellem fx låne-/sparegrupper og håndværksmæssige workshops og livsplanlægning for de enkelte medlemmer. Dette kan ske via mulige rådgivningstilbud, og fokus på hvad de enkelte medlemmer kan få ud af at via de lokale netværksrelationer. Herved kan medlemmerne få nye værktøjer, et overblik over deres livssituation over et længere forløb og samtidig skabe grobund for at kunne handle på de forskellige muligheder, som dette giver dem. Samtidig vil de forskellige kompetenceopbyggende forløb give medlemmerne en mulighed for at skille sig ud og være bedre kvalificeret i jobsøgningsprocessen, fx. ved at kunne fremvise konkrete diplomer for aktiviteter i organisationen. Organisationen skal dermed have kapacitet til at kunne rumme et stort antal aktive medlemmer både i forhold til åbningstider ved ugentlige aktiviteter og samtidig have nok opstartede hold, så de erklærede målsætninger kan imødekommes. Herudover skal der etableres regler for aktiviteterne, således at medlemmerne har muligheder for at deltage i flere forskellige aktiviteter og derved kunne kombinere dem og tilpasse dem til deres specifikke livssituation. Til opfyldelse af generel målsætning for fortalervirksomhed Projektet rummer gode potentialer for fortalervirksomhed dels gennem myndiggørelse af den enkelte borger og dels gennem et eksempel til efterfølgelse i form af et Community Centre. Der åbnes således også op for fortalervirksomhed på flere niveauer både lokalt og nationalt. Projektet indeholder aktiviteter, der understøtter myndiggørelse af borgere i byen. Borgerne får muligheder for at påvirke udviklingen i lokalområdet med eget eksempel, demokratisk indsigt og motivation til på sigt at samarbejde om at skabe ændringer i landet. Skabelsen af et community centre i Usa River sigter mod at CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 13

15 styrke strukturerne i lokalsamfundet samt øge den enkelte borgeres indflydelse på eget liv både på kort og lang sigt. Den enkelte borger vil kunne opnå indsigt i basale rettigheder, men borgerne vil også blive sat i stand til at løfte i flok og tale med én samlet stemme og derigennem opnå større gennemslagskraft blandt andet hvad angår lokale og regionale politiske spørgsmål. Den enkelte borger i Usa River vil således opnå en øget indflydelse på myndighederne i spørgsmål vedr. sundhed, demokratiske processer og vilkår for jobskabelse. Myndiggørelse af lokale borgere i Usa River vil blandt andet ske ved at vise fordele og muligheder ved demokratisk processer i foreningen og derved give borgerne et indblik i, hvordan flertallet kan få indflydelse på beslutningstagere og processer. Den enkelte borger vil dermed få en øget indsigt i mulighederne for indflydelse internt i foreningen, men vil også opnår en større forståelse for demokratiske processer, der kan appliceres på andre samfunds instanser såsom lokale myndighedsorganer etc. Foreningen baserer sig blandt andet på uddelegering af ansvarsområder til aktive medlemmer, som herved opnår indflydelse i foreningen i form af et øget ansvar. Denne struktur giver mulighed for at skabe ambassadører for demokratisk indflydelse, der også kan se ideen i at påvirke lokale og nationale beslutningstagere og herved bidrage til en positiv udvikling af det omkringliggende samfund. Her er det vigtigt, at medlemmerne af foreningen er stolte af, hvad de opnår, viser community centret frem og fortæller om deres opnåede resultater. Det er samtidigt vigtigt, at foreningen udøver og diskuterer deres demokratiske rettigheder og på den måde synliggør dette, så dette er transparent og let gennemskueligt - fx konkret via annonceringer på væggen i centrum af bydelen. Det skal samtidigt være muligt for det omkringliggende samfund at se udviklingen som et eksempel til efterfølgelse. Her skal der fokuseres på arbejdet med at skabe netværk mellem de forskellige NGO er i området og besøg, hvor specifikke tiltag og deres effekt kan diskuteres (beskrevet i Aktivitet 1.e). En positiv indflydelse på lokale myndigheder og politikere giver muligheder for at pege på projektets problemstillinger og tilhørende løsningsmodeller i forhold til temaerne sundhed, sygdom og arbejdsløshed. Dette kunne være formidlingen omkring behovet for større viden om fx ernæring og sundhed. Her kan projektet pege på problemstillingerne og pege på konkrete løsninger i form af tiltag med selvorganiserede grupper, der ikke nødvendigvis kræver stor økonomisk bistand. Der bør her være et skarpt fokus i formidlingen på, at problemstillingerne med manglende sundhed fx hænger sammen med mulighederne for at skaffe nye jobs og tænke langsigtet. Denne forståelse kan de enkelte medlemmer og foreningen som helhed være med til at tydeliggøre. De enkelte borgeres fortællinger og udvikling kan samtidig påvirke debatten omkring, hvordan vi i et land som Danmark forstår udviklingshjælp. Her er gode muligheder for, at projektets generelle udvikling samt den enkeltes borgers fortælling kan tjene som eksempler på, hvordan projektet påvirker mange borgeres liv. De forskellige nøglepersoner i bestyrelsen og ansvarshavende medlemmer skal som en del af projektet dokumentere udviklingen med billeder, video og tekst via deres Facebook-side. Den danske forenings opgave bliver blandt andet at pege på dette indhold og samarbejde for at understøtte den løbende kommunikation. C.5 Udfasning og bæredygtighed Organisatorisk bæredygtighed Kapacitetsopbygning af bestyrelsen i URICO og medlemmerne er fokus ift. bæredygtighed. Særligt bestyrelsen vil efter projektperiode være i stand til at påtage sig civilt lederskab i en grad, der vil muliggøre initiering af indsatser over for enten samme eller andre målgrupper. Gennem denne kapacitetsopbygning sikres det, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan påtage sig en større rolle, så projektet bliver mindre afhængigt af de to ansatte Daudi og Issa. Projektet forventes også at give medlemmerne nogle kompetencer, som vil myndiggøre dem fremadrettet uanset om projektet fortsætter eller ej. Det drejer sig om ny viden, men særligt nye kompetencer, som fx evne til at planlægge eget liv. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 14

16 Finansiel bæredygtighed Efter Danida bevillingen udløber, vil centret stadig kunne fungere som en mødested, idet URICO ejer bygningerne, og derfor vil kunne fortsætte, omend på lavt blus, således at der kun holdes workshops, når der er midler til det. Tanzibarn forventer at blive ved med at finansiere nogle aktiviteter, ligesom det også forventes at bestyrelsen kan søge andre NGO er om penge eller gratis oplæg, sådan som det er set i URYDO. På sigt forventes det også, at nogle af disse arrangementer vil kunne finansieres via kontingentbetaling. På kort sigt er kontingent dog fravalgt, da det kan være en barriere for de fattigste borgeres deltagelse. Budgettet på knap kr. sikrer også, at udgiften per deltager i målgruppen er begrænset. Dette bidrager til, at borgeren ikke bliver afhængige af støtte fra projektet. C.6 Forudsætninger og risici Den primære forudsætning for, at projektet kan lykkedes, er, at vi kan gentage processen fra URYDO. Denne er kendetegnet af en særdeles høj grad af medlemsansvar og engagement. I dette projekt er det dog med en anden og ældre målgruppe, og der kan derfor være andre udfordringer fx i forhold til, hvor meget fritid målgruppe har til bruge på projektet. Vigtige antagelser er, 1) at målgruppen vil deltage 2) at andre NGO er samt myndighederne vil indgå i et samarbejde og 3) at borgerne vil levere en frivillig indsats i forhold til opbygningen af organisationen. I forhold til den første forudsætning viser drøftelser med målgruppen, at dette er realistisk. I forhold til de øvrige, viser erfaringer fra URYDO, at dette også er muligt, at få borgere i Usa til at tage ansvar for en forening. I forhold til risici er den største risiko, at Daudi og Issa, som både arbejder for URYDO og URICO, kommer til at fylde for meget i projektet, og projektet dermed bliver for afhængigt af dem. Der er dog iværksat flere initiativer for at mindske afhængigheden. For det første er de nu ikke længere stemmeberettigede i bestyrelsen. Endvidere er de ikke fuldtidslønnede. Dette betyder, at de er nødt til at afgive opgaver til andre, hvis ikke arbejdet skal blive en dårlig forretning. D. PROJEKTORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Rollefordeling for gennemførelsen af projektet Den lokale styring af projektet er uddelegeret til bestyrelsen for URICO. Daudis hovedansvar er at stå for de administrative ikke-økonomiske opgave som er relateret til en CISU-bevilling. Derudover vil han være koordinator for de øvrige aktiviteter. Det forventes dog, at ansvaret for varetagelsen af aktiviteter og arrangementer vil være fordelt på alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter blandt medlemmerne. Dermed sikres det, at flest muligt leverer en frivillig indsats og derigennem får ejerskab. Issa står for det økonomiske. I forbindelse med Tanzibarns besøg i august 2014 blev han oplært i de senest krav til god regnskabsførelse, som han siden har efterlevet. For at sikre en succesrig gennemførsel af projektet vil der blive nedsat et udvalg under bestyrelsen for Tanzibarn, som skal stå for den løbende kontakt til URICO. D.2 Monitorering og evaluering i projektgennemførelsen Tanzibarn og URICO vil i fællesskab være ansvarlige for den endelige erfaringsopsamling, mens det er URICO s ansvar løbende at evaluere projektets aktiviteter i henhold til strategi og indikatorer. Da projektet i høj grad handler om at styrke den organisatoriske kapacitet i URICO, herunder også partnerskabet til Tanzibarn, vurderes det nødvendigt, at Tanzibarn besøger projektet både ved opstart og afslutning. Dermed sikres det også, det de nye bestyrelsesmedlemmer i URICO får en personlig relation til Tanzibarn, hvilket kan mindske afhængigheden af de ansatte. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 15

17 E. OPLYSNING E.1 Planlægges projektrelateret oplysningsarbejde i Danmark? Herunder er hovedtrækkene i Tanzibarns kommunikationsplan for 2014 præsenteret. Under planen findes en beskrivelse af hvilke dele af udførelsen, der søges støtte til, og hvilken sammenhæng det har til projektet. Hovedtræk EKSISTERENDE KANALER BENYTTES - Hjemmeside på engelsk - Indlægssedler med projektbeskrivelser NY METODE TIL OPLYSNING - Postkort Kanaler Hvem udfører arbejdet? Tanzibarn har aktuelle kommunikationskanaler, der vil kunne understøtte oplysningsarbejdet. - Hjemmeside (dansk) Ønskes på engelsk, for at URICO kan inddrages mere direkte i online kommunikation - Facebook URICO (dansk): 584 følgere - Facebook URYDO (dansk/eng): 279 følgere - Nyhedsbrev: Udsendes to gange årligt til 500 modtagere (bl.a. 300 medlemmer i Danmark) - Sponsorinformation/sponsorbrev: to gange årligt - Ny Brochure der vil blive distribueret flere steder i landet I brochuren vil vi vedlægge beskrivelser af de aktuelle projekter og gøre det mere projektrelevant. Fx projektbeskrivelser der kan distribueres sammen med eksisterende materiale. Tanzibarn har et PR-udvalg, der regelmæssigt arbejder med Tanzibarn s PR materiale, og dermed har foreningen kompetencer inden for gennemførsel af PR kampagner. Da vi har begrænset mandskab til at udføre oplysningsarbejde i Danmark, er en af de vigtigste opgaver at søge nye frivillige kræfter med kompetencer inden for området. En styrke i foreningen er, at aktive medlemmer er spredt over hele landet, og derved har mulighed for at distribuere bredt. Vores aktive medlemmer har mulighed for at distribuere flere steder i landet. Projektet er inspireret af GO-CARD, der beskriver, at de rammer trendsætterne, som er ansvarsbevidste, udadvendte, veluddannede og engagerede i omverdenen. Målgruppen er endvidere storforbrugere af kultur, mode, oplevelser og rejser. Denne gruppe er vi ligeledes interesserede i. Dog er GOCARD ret omkostningstungt, og derfor overvejer vi at afprøve det i mindre omfang, for at måle effekten for os. Derfor vil oplaget ikke overskride 5000 stk. i testfasen. Dette vil ligeledes udføres af PRudvalget og aktive medlemmer, som beskrives til venstre. Formål - Oplysning omkring projekterne - Søge nye medlemmer - Søge frivillige kræfter til at hjælpe med arbejdet - Lede folk til hjemmesiden for oplysning omkring projekterne - Søge nye medlemmer Effekt - Oplysning omkring arbejdet i Usa River til en interesseret gruppe - Medlemshvervning i Dk - Oplysning omkring arbejdet i Usa River til en interesseret gruppe - Medlemshvervning i Dk CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 16

18 Omkostninger: Online: - www (oversættelse/web) assistance - Facebook optimering (test om dette fungerer for os) Diverse: - Tryk af materiale - Transport og forsendelse Usa River: - Kamera til Usa River - Forsendelse af materiale - Tryk af 5000 postkort - Transport og forsendelse Mange af disse initiativer vil foreningen Tanzibarn selv finansiere og udføre ved hjælp af frivillige. Dog har vi brug for meget data fra Usa River for at kunne udføre disse oplysningskampagner. Vi søger derfor støtte via denne ansøgning til at give vores partner de bedste vilkår for at understøtte oplysningsarbejdet. Det vi gerne vil udstyre partneren med er et (eller to) kamera(er), SD kort, lagerplads (via USB eller harddisk) og muligheden for at sende materiale til Danmark online (eller pr post). Da der til tider vil være store datamængder (fotos og videoer) vil dette være for tungt til . Derfor ønsker vi at oprette en Dropbox med minimum 500 GB plads, for nemt og hurtigt at kunne dele filer der kan bruges til oplysning i Danmark. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 17

19 3. Budgetresumé Her angives et resumé af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal angives i bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS: Husk at klikke på alle tre faner, så I får udfyldt alle tre regneark. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra Civilsamfundspuljen og andre bidrag) valuta d.kr Heraf er bidrag fra Civilsamfundspuljen d.kr Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta Angiv anvendt kurs 0 d.kr TSH 1 d.kr = 270 TSH Hovedbudgetlinjer: Samlet budget Finansieringsplan Heraf Civilsamfundspuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere - 4. Lokale medarbejdere Lokal administration Projekttilsyn Ekstern evaluering - 8. Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (min 6% og maks. 10% af 1-8) Projektudgifter ialt (1-9) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7% af 12) Total CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 18

20 4. BILAG OBLIGATORISKE BILAG Følgende bilag skal indsendes både pr. post og elektronisk: A. Organisationens stamdata (for den danske organisation) B. Organisational Fact-Sheet (for den lokale organisation) C. Budgetformat Bilag B udfyldes og underskrives af den lokale partner. Det må gerne fremsendes i en kopieret/scannet version. Følgende bilag angående den danske organisation skal indsendes pr. post: D. Organisationens vedtægter E. Seneste årsberetning F. Senest reviderede årsregnskab SUPPLERENDE BILAG (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilagstitel: G 2013 Regnskab over forbrug for Usa River Youth and Development Organisation H Mellemregnskab for 2013 Kommentar til Bilag G og H: Ved en fejl blev regnskabet for projektet Usa River Youth and Development Organisation ikke indlemmet i Tanzibarns samlede regnskab for Tanzibarn er i dialog med CISU om dette, og det er aftalt med CISU, at Tanzibarn hurtigst muligt retter op på dette. For at give det fuld billede af foreningens økonomi vedlægges derfor 2013 regnskab over forbrug for Usa River Youth and Development Organisation samt mellemregnskab. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 19

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Nyheder Efterår 2014

Nyheder Efterår 2014 Nyheder Efterår 2014 tanzibarn. dk I dette nyhedsbrev: Ekstraordinær Generalforsamling Kom med d. 22. november og giv din mening til kende omkring foreningens fremtid. Usa River Vi har i dette nyhedsbrev

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Nyhedsbrevet. Store forandringer på vej... tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr.

Nyhedsbrevet. Store forandringer på vej... tanzibarn.dk. Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. FORÅR 2013 tanzibarn.dk Nyhedsbrevet STØTTEFORENINGEN FOR USA RIVER Det er stadig muligt at købe foreningens støttevin til 50 kr. Overskuddet fra salget går til foreningens arbejde. Læs mere på bagsiden...

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016

Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Januar 2016 Evaluering af Foreningsunderstøttelse i Gellerup/Toveshøj Ekstern evaluator: Nanna Schneidermann, Ph.D. i antropologi, schneidermanns@gmail.com Introduktion Dette er en slutevaluering af projektet Foreningsunderstøttelse,

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere