1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til kr.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk Lokale partnerorganisation(er): Usa River Community Organisation (URICO) tidligere Usa River Children Centre (URCC). Land(e): Tanzania Landets BNI per indbygger: 500 US$ Projektstart-dato: 1. juli 2015 Projektslut-dato: 31. dec Antal måneder: 18 Kontaktperson for projektet: Navn: Mette Falch Bache -adresse: Ansøgt beløb fra Civilsamfundspuljen: DKK Forbrug pr. projektår: DKK (Samlet beløb delt med antal projektår) Er der tale om en genansøgning? [ X ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Er der tale om: [ X ] A. Et nyt projekt [ ] B. Et projekt i forlængelse af et projekt, der tidligere er blevet støttet (af Civilsamfundspuljen eller andre) Ønskes svarbrev på (vælg en): [ ] dansk eller [ X ] engelsk Resumé: Projektet sigter efter at øge levestandarden for borgere i byen Usa River, Tanzania. Dette skal ske med aktiviteter, der fokuserer på kost og ernæring, sygdomsforebyggelse og familieplanlægning. Derudover sigter projektet på aktiviteter, der kan skabe mere bæredygtige økonomier via kurser om låne/sparegrupper, om at være mindre forretningsdrivende mm. Et vigtigt element er at skabe netværk og samarbejder mellem samfundslag, alder og køn, via medlemskab i en velfungerende organisation. Organisationens virke skal derudover foregå gennem etableringen af et community centre, hvorfra alle aktiviteter skal tage udgangspunkt. Det er gennem netværk og samarbejder, at organisationen kan bestå efter projektets afslutning - men det er også her, at det kan udvikle sig og skabe yderligere velstand og øge sundheden hos de fattigste borgere i byen. Dato Ansvarlig person (underskrift) Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver) CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 0

2 2. Ansøgningstekst Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Foreningens navn er: Tanzibarn.dk. Den har ca. 300 betalende medlemmer (kontingent: 50 kr/årligt) og blev oprettet i Tanzibarns formål er at støtte socialt dårligt stillede og unge i Usa River og omegn i Tanzania ved: at indsamle midler til uddannelse og dertil relaterede udgifter for de børn, der bor og tidligere har boet på Usa River Children Centre. at bidrage til driften af URCC s og Usa River Youth and Development Organisation s (URYDO s) bygninger at yde støtte til bæredygtige projekter under de tanzaniske NGO er URCC og URYDO, til gavn for lokalsamfundet i Usa River specielt med henblik på uddannelse, oplysning og kompetenceudvikling at styrke partnerskabet mellem Tanzibarn og organisationerne URCC og URYDO. Tanzibarn har siden 1999 støttet Usa River Community Organisation (URICO), som frem til efteråret 2014 hed Usa River Children Centre (URCC). Tanzibarns vedtægter er endnu ikke tilpasset navneændringer. I 2007 opstod der ønske om at supplere børnehjemsindsatsen med et forebyggende arbejde i landsbyen. Dette førte til et samarbejde med sportsklubben Domingo, som resulterede i oprettelsen af Usa River Youth and Development Organisation (URYDO). Samarbejdet mellem Tanzibarn og URYDO voksede sig stærkt, og sammen har de drevet to Danidastøttede projekter. Det sidste er fortsat i drift og kører frem til udgangen af Resultaterne i URYDO førte til et revideret syn på aktiviteterne i URICO. Trods en stor og dyr indsats var effekten af børnenes ophold på børnehjemmet begrænset. Siden 2011 har der været grundige drøftelser på generalforsamlinger og visionsworkshops for foreningens medlemmer om fremtiden for Tanzibarn. Dette førte til en beslutning om at udfase børnehjemmet ved at lukke for optag af nye børn. Dermed kan indsatsen afsluttes, når alle børn har fået en uddannelse, der gør dem stand til at sørge for sig selv. Samtidig er det blevet diskuteret i såvel Danmark som i Usa River, hvordan faciliteterne i Usa River kan anvendes til at hjælpe lokalbefolkningen bedst muligt. Dette førte til en hensigtserklæring om nye vedtægter på generalforsamlingen 2013, og i november 2014 blev nye vedtægter enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i Tanzibarn. Bestyrelsen i Tanzibarn har otte medlemmer. De holder møde fire-fem gange årligt og generelt efter behov. Der er tre underudvalg: Et PR-udvalg, et URYDO-udvalg og et økonomiudvalg. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Den lokale organisation Den lokale organisation URICO har siden 2001 arbejdet for skabe forbedrede vilkår for dårligt stillede børn og deres familier, blandt andet ved at sørge for skolegang til disse børn i og omkring byen Usa River. URICO har på nuværende tidspunkt ca. 50 medlemmer og blev oprettet, da støtteforeningen i DK ønskede at øge den lokale forankring i Tanzania. Organisationen er en godkendt NGO i Tanzania og arbejder politisk og religiøst neutralt. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 1

3 Støttearbejdet blev initieret via tiltag såsom et måltid mad til gadebørn om dagen. Efterfølgende udviklede støtten sig til et børnecenter for 37 børn og unge. Denne struktur er efter gensidigt ønske i den danske og den tanzaniske bestyrelse blevet udfaset fra 2011 og frem, hvorefter foreningerne har haft fokus på bredere tiltag i lokalområdet, der kommer flere af de dårligst bemidlede indbyggere til gode. Udgangspunktet fremadrettet er en familieorienteret tilgang som rammen for udviklingen. Der er gode muligheder for at åbne dørene til de tilgængelige gode faciliteter for nye medlemmer af organisationen og lave projekter, der kapacitetsopbygger, oplyser og demokratiserer både store medlemsgrupper og selve bestyrelsen yderligere. Bestyrelsen har i årene mellem været uregelmæssig og ustabil. På generalforsamlingen i foråret 2012 blev seks nye medlemmer valgt ind og siden har der været ro, stabilitet og ikke mindst lokalt incitament til at udvikle foreningen. Der har desværre været et par frafald i bestyrelsen grundet flytning fra byen samt en ansat der trak sig som medlem. Følgende medlemmer er ikke længere aktive i bestyrelsen længere: Michael Mlimansi og Bahati Mashaka. Dette efterlader den nuværende bestyrelse på tre medlemmer: Aminiel Munisi: Formand siden Pensioneret politichef fra Usa River. Tidligere erfaring med NGOarbejde og stor interesse for udvikling af lokalsamfundet. George Jacobo: Menigt medlem af bestyrelsen siden Selvstændig murer i Usa River og stort lokalt kendskab. David Lezyle (Daudi): Sekretær og siden 2012 ansvarlig for kommunikationen til Danmark. Daudi er ansat i URICO som daglig leder 20 timer om ugen. Selvstændig tømrer. Sekretær for den Romansk Katolske kirke i Usa River samt grundlægger af Usa River Youth and Development Organization (URYDO) og i dag projektansat i URYDO. Daudi er ikke-stemmeberettiget medlem af bestyrelsen, da han er ansat. Der udover deltager regnskabsmedarbejderen Issa, som ikke-stemmeberettiget. Issa Rashid: Kasserer siden Issa er ansat på URICO som ansvarlig for økonomi og regnskab. Er desuden projektansat og frivillig i Usa River Youth and Development Organization (URYDO). Bestyrelsen består af tre lokalt forankrede ressourcestærke personer med tæt kendskab til URICO, URYDO og Usa River. Bestyrelsen TZ mødes mindst fire gange årligt efter fastlagt mødeplan halvandet år frem. Bestyrelsen TZ er demokratisk nedsat og beslutter ved almindeligt flertal. Ved den årlige generalforsamling uddeles poster. Der er planlagt generalforsamling og valg til bestyrelsen i januar Bestyrelsen er meget opmærksomme på at få en bestyrelse på min. seks medlemmer, der både repræsenterer medlemmerne samt har ressourcer til at udføre projektet. Kernen i organisationen URICO består af omtalte bestyrelse og et voksende antal støttemedlemmer. Derudover er der ansat seks personale på URICO. To vagter, to kokke/rengøringsdamer/tanter, daglig leder Daudi Lezyle og økonomi-/regnskabsansvarlig Issa Rashid. I øjeblikket er organisationen ved at skabe en bredt demokratisk grundlag for de lokale aktiviteter. Forskellige grupper af indbyggere (ca. 200 personer) har vist interesse for at være en del af projektet, og 15 repræsentanter for disse er i øjeblikket ved at blive udvalgt til at deltage aktivt i beslutningsprocesserne. Nye vedtægter er i efteråret 2014 blevet udformet og godkendt. Det er ambitionen, at visionen for organisationen understøtter de nye tanker og relaterer sig til de nye formål i projekterne. Ressourcepersonerne er stærkt forankrede i projektets målgruppe, og flere af dem har via andet organisatorisk arbejde og lokale aktiviteter været i kontakt med denne. Aminiel Munisi og George Jacobo har desuden erfaringer fra mange års bestyrelsesarbejde i URICO og har fulgt med i og påvirket udviklingen der. Daudi Lezyle og Issa Rashid har stort kendskab til at arbejde med udviklingsorienterede Danida-projekter via deres arbejde i URYDO med lokale sportsaktiviteter, kapacitetsopbyggende tiltag og demokratiske processer i denne organisation. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 2

4 Derudover bliver økonomistyringen nu ført efter samme CISU-baserede principper i de to organisationer, hvilket giver mulighed for bedre overblik og transparens. Der udvises stort engagement fra projektgruppen, der tager ejerskab og viser en iderigdom i forhold til omstruktureringen til en mere projektorienteret og folkeligt forankret lokalorganisation. Det ses tydeligt af det store arbejde med at inddrage forskellige aktive grupper fra Usa River, et stort engagement i forhold til at udfærdige nye vedtægter, der inkluderer bæredygtige projekter og mange løsningsorienterede ideer til aktiviteter og lignende, der kan bidrage til at gennemføre projektmålene. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Samarbejdet mellem Tanzibarn og URICO startede i 2001, hvor børnehjemmet blev bygget. Siden da har partnerorganisationen udviklet sig og skiftet form flere gange, og består i dag af en lokal drevet bestyrelse, som beskrevet under pkt. A3. I den årrække samarbejdet har eksisteret, er der løbende justeret i arbejdsgangen for at gøre samarbejdet bedre for begge partnere og mere lokalt forvaltet. Tidligere har Tanzibarn fungeret som øverste instans, hvor URICO nu er blevet den drivende kraft i projektudviklingen og initiativtagere. Ansvarsområderne er opdelt mellem partnerne i og med, at beslutninger hovedsageligt træffes lokalt, og hver bestyrelse har derfor egne ansvarsområder. URICO s ledelse og ansatte har ansvaret for den daglige drift URICO s bestyrelse har ansvaret for projektudvikling og - afvikling samt afrapportering og budgetlægning Tanzibarn er ansvarlig for fundraising, egen medlemspleje og økonomi. Der er flere ansvarsområder, hvor arbejdet fordeles mellem partnerne, bl.a. sponsorpleje og PR. I de seneste år har URICO og Tanzibarn arbejdet på at overdrage arbejdsopgaver og ansvarsområder til URICO, og dette har resulteret i flere nye initiativer fra URICO. Kommunikationen mellem partnerne fungerer oftest over mail, dog benyttes telefon og chat ligeledes. Den tanzaniske bestyrelse mailer rapporter månedligt, der besvares af den danske bestyrelse, og spørgsmål besvares oftest via mail. Derudover er der regelmæssig kontakt omkring f.eks. forespørgsler og ideer, økonomi eller PR. Der bliver ligeledes udvekslet referater fra bestyrelsesmøder, ligeledes har begge bestyrelser mulighed for at komme med inputs inden møderne. Denne kommunikationsform har den fordel, at bestyrelsen for Tanzibarn kan følge regelmæssigt med via mails. Dog har det den ulempe, at ikke alle fra URICO kan kommunikere elektronisk og på engelsk. Dette har URICO bedt om støtte til, og der arbejdes i øjeblikket på at finde kompetenceudviklende kurser til bestyrelsen for at lette denne del af samarbejdet. Flere kompetencer inden for bl.a. IT og engelsk vil klart styrke i samarbejdsrelationen. URICO bidrager til et givtigt samarbejde med flere års erfaring med bestyrelsesarbejde og projektstyring. Derudover er deres kendskab til lokalområdet og sprogkundskaber meget værdifulde for projektet. Tanzibarn bidrager til samarbejdet med kompetencer inden for økonomistyring og PR, og ligeledes flere års erfaring med foreningsarbejde bl.a. medlemsorganisering og -pleje og PR. Begge partnere bidrager til en positiv relation med både personligt og professionelt engagement i projektet, og yder et stort arbejde for at nå de fælles mål. URYDO fik den første projektbevilling fra CISU (dengang PRNGO) i 2008 til at udvide sportsklubben Domingo til en ungdomsklub med sports-, oplysnings-, netværks- og hobbyaktiviteter. I 2012 (frem til udgangen af 2015) blev ungdomsklubben igen støttet af CISU med en større bevilling, der udover omtalte aktiviteter understøtter iværksætteri, indkomstgenererende formål og kapacitetsopbygning af organisationen. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 3

5 B. PROJEKTANALYSE B.1 Hvordan er projektet blevet forberedt? Efter længere dialog over tog to repræsentanter fra Tanzibarn til Tanzania i sommeren 2013 i to uger. For i fællesskab at danne sig et billede af, hvordan et kommende projekt kunne tage form, holdt de en række møder med URICO-bestyrelsen i Tanzania, den daglige leder (Daudi), repræsentanter fra URYDO og andre relevante samarbejdspartnere. I sommeren 2014 var tre repræsentanter fra Tanzibarn igen i Tanzania. Formålet med turen var en tilsynsrejse i forhold til URYDO. Da Tanzibarn havde valgt at finansiere en ekstra deltager på turen, var der ressourcer til, at rejsen også kunne fungere som en Fælles Færdiggørelse af arbejdet med en projektbeskrivelse for de fremtidige URICO-aktiviteter. Der blev i løbet af de 10 dage repræsentanterne fra Tanzibarn var i Usa River holdt seks møder, hvor grundige drøftelser og analyser af forholdene i Usa River blev foretaget. Herunder lavede vi problem- /løsningsanalyser, aktivitetsplan samt analyse af styrker og svagheder for henholdsvis den tanzaniske og danske forening. Under rejsen blev der afholdt et møde med URICO s medlemmer (ca. 20 deltagere), hvor vi i fællesskab drøftede projektets fremtid. Der var bred opbakning til en udvikling væk fra børnehjem og mod en åbning af centeret for en bredere del af Usa River. Ligeledes blev konkrete ideer både fra URICO s bestyrelse og medlemmer drøftet og taget til efterretning. Issa Rashid (ansat i URYDO) blev samtidig ansat i URICO med hovedansvar for økonomistyrring som aflastning for den daglige leder Daudi. Siden august 2014 har bestyrelsen afholdt store heldagsseminarer, hvor 54 medlemmer af URICO har deltaget. Til mødet var der gruppearbejde om begrebet ledelse, og der blev nedsat forskellige grupper, som ønsker at samle flere medlemmer med det formål at gøre den lokale forening endnu stærkere. Disse grupper har indtil nu mødtes et par gange. Vi har bevidst valgt at ansøge om et mindre projekt frem for fx en partnerskabsindsats eller fælles færdiggørelse. Dette er dels fordi vi tidligere i har haft flere selvfinansierende aktiviteter, der har indeholdt både partnerskabsaktiviteter og forarbejde til kommende projekt. Dels fordi vores partner har et stort ønske om at komme i gang med aktiviteter for at bibeholde deres engagement, men ligeledes fordi vi har brug for aktiviteter for at øge medlemmernes ejerskab og motivation til at engagere sig. Selve ansøgningen er skrevet på dansk. Det vurderes dog ikke at være ekskluderende for URICO. Det skyldes, at det kun er Daudi i bestyrelsen for URICO, der er god nok til engelsk til at kunne forstå en kompleks ansøgning. I stedet har URICO og Tanzibarn haft en dialog om de forskellige afsnit i ansøgningen i et simpelt engelsk, som så senere er oversat til dansk. B.2 Hvilken sammenhæng indgår projektet i? Usa River er en by med ca indbyggere, hvoraf langt de fleste er børn. Byen ligger ved hovedvejen mellem Arusha og Moshi, som er to af Tanzanias vigtige (turist- og handels-) byer. Usa River har altså en meget central placering rent infrastrukturelt, og er genstand for megen trafik og handel. Oplandet omkring Usa River er præget af turisme, minedrift, rose- og kaffefarme. Usa River gennemgår en hastig udvikling, da den grundet omtalte arbejdsmuligheder i området er blevet en form for land of dreams ; der hersker en idé om, at der er chance for arbejde relateret til hvide turister med penge, eksportindustrier og i det hele taget tegn på udvikling. Det er ligeledes billigere at bo i Usa River sammenlignet med den nærtliggende storby Arusha. Usa River går fra at være landsby til by i regeringens klassificeringer, idet byen spreder sig arealmæssigt meget hastigt. Byen er ligeledes speciel, idet der er over 60 stammer repræsenteret. Usa River oplever stor immigration af arbejdere, som ikke har et længerevarende tilknytningsforhold til byen eller familie bosat der. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 4

6 Der ligger omkring tyve barer i hjertet af Usa River, hvilket samtidig har skabt grobund for meget prostitution. Kombinationen af prostitution og det faktum, at Usa River er en transit- og immigrationsby, har betydet, at byen har problemer med HIV/aids, udsatte enlige mødre og gadebørn. Byen er derved kendetegnet ved en sammensat befolkning, og de beskrevne forhold bevirker et løst tilknytningsforhold og potentiel rodløshed hos såvel tilflyttere som ældre Usa River-borgere. URYDO er blevet et samlingspunkt for Usa Rivers unge, der samles i klubhuset og rundt om banen, hvor de har mulighed for at danne venskaber og nye netværk. Ligeledes er det blevet et sted hvor man kan få information fra det offentlige og andre ngo-er. I de år URYDO har eksisteret, er klubben i stigende grad blevet anvendt som arena af andre aktører. Det offentlige har brugt klubben til alt fra info om hundegalskab, korruption, valg samt mere ceremoniprægede aktiviteter, som fx da Tanzanias officielle frihedsfakkel (Uhuru torch) overnattede i klubhuset på sin vej rundt i landet. Ellers anvendes klubben af større NGO-er til fx information om sundhed. Et særligt vellykket eksempel er oprettelsen af de såkaldte Vicoba-grupper. Dette er små grupper, hvor medlemmerne mødes for at spare op, og hvor den enkelte borger kan låne penge af den fælles kasse. Den indledende undervisning finansieres af store amerikanske NGO-er, mens URYDO sørger for mødefaciliteter mm. Disse tiltag viser, at der er et behov for at tilbyde og få afsat information om relevante emner til den bredde befolkning. Da URYDOs bestyrelse repræsenterer de unge, samarbejder de dog primært med andre parter om information til unge, og der mangler derfor information til familier og voksne borgere. Ud over kirker og moskeer, restauranter og barer findes der ingen steder, hvor den del af befolkningen, som falder uden for URYDO s målgruppe, kan mødes. Det kan være en udfordring i en by som Usa River, hvor en stor del af befolkningen er tilflyttere fra andre dele af landet. Dette betyder, at der mangler social sammenhængskraft. Dette er særligt tydeligt, når man ser på tværs af fx køn, sociale klasser, alder, religion mm. Analyse foretaget i forbindelse med URYDO viser, at mange borgere kun stoler på en enkelt person. Så selv om en del borgere har mange bekendte, som det tydeligt fremgår af gadebilledet, mangler de netværk, som kan hjælpe og være samarbejdspartnere særligt vedr. erhverv. B.3 Problemanalyse Problemanalysen er er skrevet på baggrund af den LFA-analyse, som ses i figuren. Denne er udarbejdet i samarbejde mellem Tanzibarn og URICO. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 5

7 Det overordnede problem (orange) Det overordnede problem er, at en stor del af borgerne i Usa River ikke har kapacitet til forsørge sig selv og deres familier på en bæredygtig måde. Med dette forstås, at familierne muligvis kan skaffe mad til i dag og i morgen, men de formår ikke at udvikle deres ressourcer til at følge med udviklingen i den voksende by og derudover sikre, at de får råd til uddannelse, sygdom og pension. De lever med en meget kortsigtet forsørgelsesplan. Dette problem har flere årsager. Problemer vedr. sundhed og livsstil (grøn) Den dårlige sundhedstilstand kan primært forklares ud fra manglende viden om sygdomsforebyggelse. Drøftelser med deltagerne i fx Vicoba viser, da der stadig findes mange fordomme om HIV og AIDS. Et andet eksempel på dette er malaria, hvor mulighederne for, at myggene kan formere sig kan minimeres, hvis der tages særlige forholdsregler i forhold til stillestående vand. Den dårlige sundhedstilstand kan dog også forklares ud fra manglende viden om kost og motion. For de allerfattigste borgere er det et mindre problem, da deres økonomi knapt rækker til at få dækket det daglige behov for energi. For dem, der er stillet bare lidt bedre, er det dog en udfordring. Mange af de unge borgere er bevidste om, at det er vigtigt med motion, men for de ældre borgere er der stadig en vis prestige i et par ekstra kilo som tegn på, at der er råd til mad på bordet. Forældrenes manglende viden om kost og motion går også ud over børnene, som ikke har bevidsthed om hvordan en sund og varieret kost kan bidrage til øget læring. En særlig udfordring er de gravide, idet manglende næring til fosteret kan give konsekvenser for barnet resten af livet. For de fleste borgere er en dårlig sundhedstilstand dog også et udtryk for dårlig økonomi, idet de ikke har råd til at give deres familie den optimale kost samt behandling, hvis de er syge. Dette forstærkes af, at det er udbredt at få mange børn, hvilket gør det endnu svære at få midlerne til at række. Der er flere årsager til, at der fødes mange børn. Bl.a. kan et ønske om at få mange børn motiveres af en antagelse om, at det sikrer en bedre forsørgelse i alderdommen. Bestyrelsen i URICO fortæller dog, at dette er misforstået, idet en stor børneflok vil gøre det svært at finansiere en uddannelse ud over grundskolen. Erfaringer fra URYDO viser, at unge, der kun har syv års skolegang bag sig, har svært ved at finde et arbejde med et god løn. I en mindre børnefolk har forældrene derimod mulighed for at finansiere en længere uddannelse. Derved kan børnene få et reelt job, hvilket forbedrer deres chancer for at forsøge forældrene i alderdommen. Den anden årsag til de store børneflokke af manglende brug af prævention. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 6

8 De fattigste borgere indgår ikke i netværk med middelklassen, så de mindre børneflokke her kan ikke være en inspiration for dem. Den undervisning der findes i familieplanlægning, er ikke tilgængelig for de alm. borgere i Usa. For det meste er informationen målrettet konkrete mindre projekter for en lille målgruppe, derfor er den eneste mulighed URYDO, hvor der afholdes åbne arrangementer. Disse er dog målrettet unge. Undervisning i familieplanlægning så således vanskeligt tilgængeligt for voksne. Problemer vedr. erhverv og indkomst (rød) En af årsagerne til det overordnede problem er, at husstandsindkomsten ikke er tilstrækkelig til at sikre familien en bæredygtig økonomi. Dette problem kommer blandt andet af de mange børn, som beskrevet ovenfor. Hovedårsagen er dog, at familiernes erhverv ikke er rentabelt. Dette gælder uanset om de er selvstændige erhvervsdrivende med et meget lille landbrug eller har et arbejde, fx som daglejer. Dette kan forklares ud fra flere årsager. For det første mangler mange af de voksne i Usa River egenskaber. Mange af dem har kun gået syv år i skole, og mangler fx tekniske kompetencer til at forarbejde de råvarer, de producerer. Dette skaber en udfordring, idet profitten ved uforarbejdede produkter er meget lav. For de borgere, der rent faktisk laver forarbejdede varer, er det dog ikke altid vejen til en god indtjening. Det skyldes, at der mangler viden om, hvordan man laver en god business plan, hvor man på forhånd analyserer muligheder for afsætning, priser, trends m.v. Dette betyder, at der ses eksempler på, at borgere får udarbejdet varer, der ikke kan sælges. Fx begyndte nogle kvinder, som en del af et projekt, at lave stearinlys selv som de ikke kunne få afsat, da man kunne købe billigere lys fra Indien. Manglende rentabilitet i for små selvstændige erhverv kan også føres tilbage til en manglende tradition for at spare op, idet det betyder at de ikke kan investere i deres virksomhed. Manglende opsparing betyder fx, at borgerne ikke har midler til at købe det udstyr, der gør det muligt at lave forarbejdede varer. På det seneste er der dog opstået en række låne-/spare grupper i Usa, og erfaringerne fra disse er rigtig gode. Medlemmerne sætter konkrete målsætninger, og støtter hinanden i realiseringen. Der mangler dog et forum, hvor særligt voksne med børn kan mødes og afholde disse grupper. En af de største årsager til, at borgerne ikke har tilstrækkeligt indkomst og udbytte fra deres virksomhed, er mangel på samarbejde. Hvis de ikke samarbejder om deres arbejde, er det svært at få en tilstrækkelig indkomst. Et eksempel på dette er de mange, der har en lille produktion af landbrugsvarer. De bedste priser for disse varer fås på markedet i Tengeru, som ligger 10 km væk. Prisen for transport kan dog være høj i forhold til profitten. Alligevel vælger de ikke at slå sig sammen, fordi de mangler et netværk, hvor de har tillid til, at de andre kan varetage salgsopgaven lige så godt som dem selv. Problemer vedr. manglende netværk og organisatorisk kapacitet (blå) Det manglende netværk kan som beskrevet under kontekst forklares ud fra flere forskellige årsager. For det første mangler der social sammenhængskraft i form af relationer på tværs. De projekter, der findes, er ofte kun for kvinder, og der mangler dermed initiativer, der får kønnene til at samarbejde, og udnytte de ressourcer mænd og kvinder har til på bedste måde at få skabt en bæredygtig situation for familien. For det andet mangler der formelle rammer, der understøtte dannelse af netværker fx omkring erhverv og opsparing. Disse to udfordringer kan bl.a. forklares med, at der mangler et mødested for voksne. Dette skyldes, at URYDO kun er for unge, mens URICO indtil for nyligt kun har afholdt aktiviteter for centerets børn og deres familie. Nu har URICO åbnet op for nye medlemmer, men medlemstallet er endnu ikke steget, hvilket betyder, at der endnu ikke er en base for at danne nye netværk. Det lave medlemstal kan forklares med mangel på aktiviteter, der lokker medlemmerne til. Hvis der ikke er nogle spændende aktivitet på centret, kommer byens borgere ikke på centret, og de får dermed ikke mulighed for at danne netværk på tværs. De manglende aktiviteter skyldes blandt andet manglende organisatorisk kapacitet. De er kun få aktive bestyrelsesmedlemmer, og de har svært ved at finde tid til at starte nye aktiviteter, når de i forvejen skal håndtere udfordringerne vedrørende udfasning af børnehjemsaktiviteterne. Denne udfordring forstærkes af at medlemmerne, som på nuværende består af børnene fra børnehjemmet og deres familier, ses som klienter og ikke mulige ressourcer. Det betyder, at der i projektet ikke anvendes ressourcer til at styrke projektet. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 7

9 C. PROJEKTBESKRIVELSE C.1 Målgruppe og deltagere Partnerne har i fællesskab identificeret to målgrupper - en primære og en sekundær. Den primære målgruppe er de mest fattige og udsatte borgere i Usa River. Det kan være familier, enlige, eneforsørgende, ældre mm. Fælles for borgerne i den primære målgruppe er, at de har meget begrænsede muligheder for udvikling. De er enten i en social/økonomisk deroute eller har stor risiko for at ende der. Med dette forstås, at borgerne muligvis har et lille erhverv og kan skaffe mad og penge til i dag og i morgen, men ingen sikkerhed har for fremtiden. Således er de meget udsatte og sårbare over for uventede hændelser. Den sekundære målgruppe er en bredere del af borgerne i Usa River. Det være sig både mænd, kvinder, enlige, familier, blandet trosretninger samt folk med blandet social og økonomisk udgangspunkt (dog stadig i den lavere ende). Vi ønsker nemlig at skabe et tilhørssted, hvor alle voksne, der er drevet af motivation for forandring i deres liv, har mulighed for at komme. Fra lignende projekter i vores lokale søsterorganisation URYDO ved vi, at der findes et stort engagement i denne brede gruppe. Vi ved hvor væsentligt og udviklende det er at arbejde med en målgruppe, der selv tager ansvar og er motiveret. Vi tror, at netværk og samarbejde mellem de mest udsatte borgere og borgere, der er en smule bedre stillede, vil kunne bidrage til at løfte de mest udsatte og dermed vil de to målgrupper i sig selv støtte hinanden. Vi har allerede en kontakt til potentielle nye medlemmer fra begge målgrupper blandt de borgere, der har udvist interesse hos URYDO, men ikke hører under URYDO s målgruppe. Derudover har vi gennem børnehjemmet kontakt til familierne for børnene fra URCC. Mange af disse viser stort engagement i et fremtidigt samarbejde med URICO ift. at kunne forsørge familien, få et stærkt netværk og at lære om helbred og sund livsstil. URICO og URYDO har hermed mulighed for et solidt samarbejde, idet delingen af målgrupperne gør, at projekterne kan ramme meget bredt på tværs af aldersgrupper hos lokalbefolkningen. Samtidig vil der blive stort overlap i aktiviteterne i de to projekter. Det forventes, at projektet vil nå cirka 250 borgere, hvoraf cirka 50 forventes at komme fra den primære målgruppe. Det vil dog være vanskeligt præcist at opgøre, om borgerne kommer fra den primære eller sekundære målgruppe, da det ikke er muligt at adskille de to grupper. C.2 Projektets målsætninger og succeskriterier (indikatorer) Overordnet mål Borgere i Usa River har et tilhørssted med mulighed for at skabe mere bæredygtige livssituationer via samarbejder og netværk på tværs af samfundslag. Projektmål I URICO er en velfungerende og demokratisk organisation, som har mange aktive medlemmer. Indikatorer 1. Antallet af deltagere på generalforsamlingen stiger med 25% i forhold til generalforsamlingen året før. 2. Min. 80 % af medlemmerne tilkendegiver, at de har tillid til bestyrelsen. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 8

10 3. Medlemmer er bevidste om åbningstider og de ugentlige aktiviteter og har mulighed for at melde sig til aktiviteterne via medlemsskab. Means of verification AD 1: Deltagerlister på medlemsmøder og generalforsamlingen. AD 2: Spørgeskemaer og interviews på generalforsamling i Projektmål Il Indikatorer Means of verification Borgerne i Usa River inden for målgruppen netværker og samarbejder på tværs af køn, alder og religion. 1. Medlemmer tilkendegiver, at de stoler på dobbelt så mange personer udover familiemedlemmer efter projektets afslutning medlemmer kan fortælle positive historier om brugen af de etablerede netværk. 3. Community Centret har ugentligt besøg af 50 lokale medlemmer, som deltager i aktiviteter. AD 1: Spørgeskemaundersøgelse med baseline ved projektstart og opfølgning ved projektafslutning. AD 2: Workshops hvor deltagerne interviewes. Projektmål Ill Indikatorer Means of verification Borgere i Usa River indenfor målgruppen har mulighed for at få et forbedret helbred, en sundere livsstil og for at skabe en bæredygtig økonomisk situation medlemmer indgår aktivt i låne/sparegrupper ud af 100 medlemmer kan fortælle om deres plan for at forbedre deres indtjeningsmuligheder medlemmer kan fortælle om forbedrede sundhedsmæssig situationer på baggrund af deltagelse i workshops i URICO. AD1: Baseline spørgeskemaer blandt medlemmer og opfølgning ved projektafslutning. AD2: Deltagerlister på workshops og seminarer. AD3: Workshops hvor deltagerne interviewes. C.3 Resultater (outputs) og projektaktiviteter Vedr. mål Forventede resultater Aktiviteter Til opfyldelse af mål 1 URICO er en velfungerende og demokratisk organisation, som har mange aktive medlemmer. 1.1 Bestyrelsen kender til strategi, engelsk sprog, bestyrelsens rolle og ansvar i organisationen, samt grundlæggende computerkendskab. 1.2 Foreningen URICO har min. Aktivitet 1.a Kurser for bestyrelsen der fokuserer på engelskkundskaber, computerbrug og roller i en demokratisk organisation. Aktivitet 1.b Workshops om foreningsarbejde og CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 9

11 200 officielle medlemmer, der udviser forståelse for og deltagelse i en organisation. 1.3 Der er etableret min. tre forskellige aktivitetsudvalg, der hver især har valgt repræsentanter. 1.4 Årlige generalforsamlinger og månedlige møder er afholdt og bliver formaliseret via referater og deltagerlister. 1.5 Bestyrelsen har etableret samarbejdsrelationer med andre lokale NGO er i området, som bidrager med viden, og som ser en fordel i URICO s lokale placering. demokratiske processer for medlemmer. Aktivitet 1.c Etablering af aktivitetsudvalg med repræsentanter fra de forskellige grupper. Månedlige møder i de forskellige aktivitetsudvalg. Aktivitet 1.d Gennemførsel af årlige generalforsamlinger, hvor nye bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at blive stemt ind. Aktivitet 1.e Afsøgning af andre lokale NGO-tiltag, som kan bidrage med viden og ressourcer til organisationens virke. Besøgsmøder hos disse organisationer med diskussioner af ressourcer, relationer, målgrupper og fælles fodslag. Herunder undersøgelse mulighederne for etablering af rådgivningskontor i forbindelse med gratis praktik mm. Til opfyldelse af mål 2 Borgerne i Usa River inden for målgruppen netværker og samarbejder på tværs af køn, alder og religion. 2.1 Community Centret er etableret og kendt i Usa River som et åbent møde- og kursussted. 2.2 Mindre aktiviteter bliver hver måned afholdt, hvor medlemmer frivilligt kan benytte lokaler til lektiecafé, mødested mm. 2.3 Community Centret har afholdt fire åbne arrangementer for alle borgere i Usa River om året. Aktivitet 2.a Skabelse af ramme for sociale aktiviteter via etablering af Community Centre i URICO s bygninger. Invitationer til forskellige grupper i lokalområdet og informationskampagne via højtalere, kirke /moské-samarbejder og annoncer i lokale aviser. Aktivitet 2.b Opstart af Community Centre aktiviteter. Ugentlige aktiviteter (lektiehjælp, computerundervisning og engelskundervisning) i kombination med større arrangementer og seminarer. Aktivitet 2.c Afholdelse af åbne arrangementer, hvor CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 10

12 borgere i Usa River kan få en oplevelse af, hvad Community Centret kan tilbyde. Fx sociale arrangementer om sund mad, hvor information om ernæring samtidig kan diskuteres. Til opfyldelse af mål 3 Borgere i Usa River indenfor målgruppen har mulighed for at få et forbedret helbred, en sundere livsstil og for at skabe en bæredygtig økonomisk situation URICO vælger de kursusaktiviteter, som skal fokuseres på. Planlægning af forløbene, fund af egnede undervisere mv Medlemmer af URICO er oplyste om risici ved forskellige sundhedsrelaterede problemstillinger og informerede om, hvilke muligheder de har og hvor de kan gå hen for yderligere rådgivning. 3.3.Fire låne/sparegrupper er etableret og mødes fast på baggrund af workshops på URICO Fire workshops om mindre håndværksmæssige egenskaber bliver afholdt hvert år for medlemmer. Aktivitet 3.a Afdækning af behov, ønsker og praktiske problemstillinger for både bestyrelse og medlemmer af URICO diskuteres på møder i forhold til valg af konkrete temaer for workshops og seminarer i løbet af projektperioden. Aktivitet 3.b Workshops med undervisere vedrørende forskellige temaer omkring sundhed og sygdomme, fx HIV/AIDS, malaria, alkoholmisbrug, sund ernæring. Aktivitet 3.c Seminarer med undervisere om familieplanlægning, der gør opmærksom på muligheder for uddannelse, jobs og skabelse af familie og sammenhængene mellem disse. Aktivitet 3.d Opstart af workshops med undervisere om låne/sparegrupper, og om mindre håndværksfag (fx svejsning, syning og madlavning) samt seminarer om at være mindre forretningsdrivende. C.4 Strategi: Hvordan hænger projektet sammen? Til opfyldelse af mål 1 For at projektet kan opfylde mål 1: URICO er en velfungerende og demokratisk organisation, som har mange aktive medlemmer, vil vi i den første fase af projektet fokusere på at styrke bestyrelsen og grundlaget for organisationen via medlemsstrukturer. Til dette vil vi benytte os af kursusaktiviteter internt i organisationen via medlemmer, der via URYDO tidligere har modtaget undervisning i at være en del af en demokratisk funderet organisation. Herigennem etableres også de ressourcepersoner, som også kan stå for aktiviteterne i organisationen fremover. Hvordan en sådan organisering foregår, så det reelt bliver demokratisk funderet, kræver kapacitetsopbygning af både bestyrelse og aktive medlemmer. Der skal etableres en grundlæggende CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 11

13 forståelse for processerne og potentialerne for at benytte afstemninger og udvalg som værktøjer til organiseringen. Diskussioner om lederskab, valg af bestyrelsen og valg af lokale udvalgsledere er vigtige tiltag, der kan benyttes som tegn på demokratisk udvikling i organisationen. Det samme kan siges om idegenerering ift. nye tiltag og aktiviteter hos medlemmerne, som bestyrelsen vælger at lytte til. Her har vi mulighed for at trække på de gode erfaringer med dialog og konsensus-processer, som har været i URYDOregi. Derudover er det en vigtig del af projektet, at de planlagte aktiviteter fungerer som en del af kompetenceopbygningen i organisationen og samtidig implementerer en bevidsthed om de demokratiske processer og effekterne af at have ejerskab og tage ansvar. Transparens er et vigtigt begreb at have for øje, således at medlemmerne får skabt en forståelse af deres medbestemmelsesret og tilmed kan vise den over for nye potentielle medlemmer. Jo flere konkrete aktiviteter, der bliver oprettet på baggrund af ideer fra medlemmer, desto mere etableres ideerne om mulighederne for medbestemmelse via de demokratiske processer. Denne forståelse giver således mening både for medlemmer og for udefrakommende indbyggere. Organisationen styrkes samtidig via afsøgning af andre lokale NGO-tiltag, som kan bidrage med viden og ressourcer til organisationens virke. Alt efter hvilke organisationer, der etableres kontakt til på baggrund af afsøgningen, er der rige muligheder for både at udveksle erfaringer, men evt. også skabe konkrete tiltag på baggrund af de ressourcer som organisationerne i fællesskab kan mønstre. Fx kunne lokale praktik-tiltag være med til at bidrage til community centres virke eller udefrakommende humanitære organisationer kunne bidrage med kurser i URICO-lokalerne. Der vil være potentiale for at spare ressourcer i fremtiden via sådanne tiltag, men det vil under alle omstændigheder understøtte netværksskabelsen og vidensdelingen mellem de forskellige lokale organisationer. Til opfyldelse af mål 2 For at opfylde mål 2: Borgerne i Usa River inden for målgruppen netværker og samarbejder på tværs af køn, alder og religion vil projektet skabe aktiviteter, der kredser om skabelsen af et rum, hvor lokale indbyggere kan interagere. Vi ønsker at skabe en bevidsthed om et nyt sted, der kan fostre fællesskabet i Usa River, og hvor læring, demokratiske processer og stræben mod bedre vilkår for lokalbefolkning er i fokus. Til dette ser vi sammen med vores partnerorganisation et behov for at skabe et tilhørssted i kraft af et Community Centre, hvor de forskellige kompetenceopbyggende og netværksskabende aktiviteter kan foregå. Eftersom URICO s bygninger står til rådighed til dette formål, er det oplagt for organisationen at tænke bygningernes indretning (bl.a. klasselokaler) og beliggenhed (centralt i den fattigste del af Usa River) ind som ressourcer, der positivt kan udnyttes i projektet. Her skal der laves lokale kampagneaktiviteter, hvor indbyggerne i Usa River bliver informerede om, hvad community centret kan bidrage med, og ikke mindst hvad aktiviteterne kan gøre for deres specifikke livssituation. Fx kan motiverede borgere øge deres muligheder for at få et job og endda skabe arbejdspladser via kompetencefremmende seminarer og workshops. Her skal de lokale samlingssteder, både forskellige kirker og religiøse mødesteder, sportspladsen og markedet i byen anvendes til at kommunikere gode eksempler om mulighederne ud til indbyggerne. De ugentlige mindre aktiviteter giver mulighed for at imødekomme mange forskellige behov fra lokalbefolkningen, og har samtidig den effekt, at vi forhåbentlig ser en stor mængde deltagere være aktive samme sted. Dette fordrer udveksling og netværksskabelse samt en oplevelse af, at community organiseringen er i gang og kan tilbyde noget konkret. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 12

14 Til opfyldelse af mål 3 For at opfylde mål 3: Borgere i Usa River indenfor målgruppen har mulighed for at få et forbedret helbred, en sundere livsstil og for at skabe en bæredygtig økonomisk situation ønsker vi at etablere lettilgængelige, lokale workshops og seminarer. De umiddelbare problemstillinger, som vi sammen med partnerorganisationen har diskuteret, hænger i høj grad sammen en manglende selvbevidsthed om borgernes egne potentialer, samtidig med de manglende muligheder for at erhverve sig nye kompetencer. Derudover er det et ønske at styrke og motivere hele partnerorganisationen med aktiviteter, der viser konkret fremdrift. Dette ønsker vi at imødekomme ved at skabe en mangesidet community organisering, hvor lokalbefolkningen får en oplevelse af nemt at kunne erhverve sig nye kompetencer og derved ændre ved deres nuværende livssituation. Dette gøres ved at give medlemmer i organisationen adgang til flere forskellige kurser med udefrakommende undervisere, der fokuserer forskellige aspekter af sundhed og sygdomsforebyggelse, livsplanlægning bl.a. i forhold til uddannelse/graviditet, jobskabelse/håndværksmæssige kompetencer. Hvilke specifikke seminarer og workshops, der bliver valgt og prioriteret, skal være op til partnerorganisationen og dens medlemmer, der derved får indflydelse på, hvordan den konkrete indsats manifesterer sig. Dette sikrer lokalt ejerskab hos både bestyrelsen og organisationens medlemmer og fungerer samtidig som en kompetenceopbyggende instans. Dette hænger sammen med opbygningen af en velfungerende organisation, som omtales i tredje projektmål, da det kræver en organisation med medlemmer, der forstår deres rolle og ønsker at udnytte den til at have indflydelse på udviklingen af organisationen. Derudover kræver det en bestyrelse og en organisationsstruktur, hvor disse medlemmer bliver hørt via møder mm. Vi vil desuden skabe muligheder for at lave sammenhænge mellem fx låne-/sparegrupper og håndværksmæssige workshops og livsplanlægning for de enkelte medlemmer. Dette kan ske via mulige rådgivningstilbud, og fokus på hvad de enkelte medlemmer kan få ud af at via de lokale netværksrelationer. Herved kan medlemmerne få nye værktøjer, et overblik over deres livssituation over et længere forløb og samtidig skabe grobund for at kunne handle på de forskellige muligheder, som dette giver dem. Samtidig vil de forskellige kompetenceopbyggende forløb give medlemmerne en mulighed for at skille sig ud og være bedre kvalificeret i jobsøgningsprocessen, fx. ved at kunne fremvise konkrete diplomer for aktiviteter i organisationen. Organisationen skal dermed have kapacitet til at kunne rumme et stort antal aktive medlemmer både i forhold til åbningstider ved ugentlige aktiviteter og samtidig have nok opstartede hold, så de erklærede målsætninger kan imødekommes. Herudover skal der etableres regler for aktiviteterne, således at medlemmerne har muligheder for at deltage i flere forskellige aktiviteter og derved kunne kombinere dem og tilpasse dem til deres specifikke livssituation. Til opfyldelse af generel målsætning for fortalervirksomhed Projektet rummer gode potentialer for fortalervirksomhed dels gennem myndiggørelse af den enkelte borger og dels gennem et eksempel til efterfølgelse i form af et Community Centre. Der åbnes således også op for fortalervirksomhed på flere niveauer både lokalt og nationalt. Projektet indeholder aktiviteter, der understøtter myndiggørelse af borgere i byen. Borgerne får muligheder for at påvirke udviklingen i lokalområdet med eget eksempel, demokratisk indsigt og motivation til på sigt at samarbejde om at skabe ændringer i landet. Skabelsen af et community centre i Usa River sigter mod at CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 13

15 styrke strukturerne i lokalsamfundet samt øge den enkelte borgeres indflydelse på eget liv både på kort og lang sigt. Den enkelte borger vil kunne opnå indsigt i basale rettigheder, men borgerne vil også blive sat i stand til at løfte i flok og tale med én samlet stemme og derigennem opnå større gennemslagskraft blandt andet hvad angår lokale og regionale politiske spørgsmål. Den enkelte borger i Usa River vil således opnå en øget indflydelse på myndighederne i spørgsmål vedr. sundhed, demokratiske processer og vilkår for jobskabelse. Myndiggørelse af lokale borgere i Usa River vil blandt andet ske ved at vise fordele og muligheder ved demokratisk processer i foreningen og derved give borgerne et indblik i, hvordan flertallet kan få indflydelse på beslutningstagere og processer. Den enkelte borger vil dermed få en øget indsigt i mulighederne for indflydelse internt i foreningen, men vil også opnår en større forståelse for demokratiske processer, der kan appliceres på andre samfunds instanser såsom lokale myndighedsorganer etc. Foreningen baserer sig blandt andet på uddelegering af ansvarsområder til aktive medlemmer, som herved opnår indflydelse i foreningen i form af et øget ansvar. Denne struktur giver mulighed for at skabe ambassadører for demokratisk indflydelse, der også kan se ideen i at påvirke lokale og nationale beslutningstagere og herved bidrage til en positiv udvikling af det omkringliggende samfund. Her er det vigtigt, at medlemmerne af foreningen er stolte af, hvad de opnår, viser community centret frem og fortæller om deres opnåede resultater. Det er samtidigt vigtigt, at foreningen udøver og diskuterer deres demokratiske rettigheder og på den måde synliggør dette, så dette er transparent og let gennemskueligt - fx konkret via annonceringer på væggen i centrum af bydelen. Det skal samtidigt være muligt for det omkringliggende samfund at se udviklingen som et eksempel til efterfølgelse. Her skal der fokuseres på arbejdet med at skabe netværk mellem de forskellige NGO er i området og besøg, hvor specifikke tiltag og deres effekt kan diskuteres (beskrevet i Aktivitet 1.e). En positiv indflydelse på lokale myndigheder og politikere giver muligheder for at pege på projektets problemstillinger og tilhørende løsningsmodeller i forhold til temaerne sundhed, sygdom og arbejdsløshed. Dette kunne være formidlingen omkring behovet for større viden om fx ernæring og sundhed. Her kan projektet pege på problemstillingerne og pege på konkrete løsninger i form af tiltag med selvorganiserede grupper, der ikke nødvendigvis kræver stor økonomisk bistand. Der bør her være et skarpt fokus i formidlingen på, at problemstillingerne med manglende sundhed fx hænger sammen med mulighederne for at skaffe nye jobs og tænke langsigtet. Denne forståelse kan de enkelte medlemmer og foreningen som helhed være med til at tydeliggøre. De enkelte borgeres fortællinger og udvikling kan samtidig påvirke debatten omkring, hvordan vi i et land som Danmark forstår udviklingshjælp. Her er gode muligheder for, at projektets generelle udvikling samt den enkeltes borgers fortælling kan tjene som eksempler på, hvordan projektet påvirker mange borgeres liv. De forskellige nøglepersoner i bestyrelsen og ansvarshavende medlemmer skal som en del af projektet dokumentere udviklingen med billeder, video og tekst via deres Facebook-side. Den danske forenings opgave bliver blandt andet at pege på dette indhold og samarbejde for at understøtte den løbende kommunikation. C.5 Udfasning og bæredygtighed Organisatorisk bæredygtighed Kapacitetsopbygning af bestyrelsen i URICO og medlemmerne er fokus ift. bæredygtighed. Særligt bestyrelsen vil efter projektperiode være i stand til at påtage sig civilt lederskab i en grad, der vil muliggøre initiering af indsatser over for enten samme eller andre målgrupper. Gennem denne kapacitetsopbygning sikres det, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan påtage sig en større rolle, så projektet bliver mindre afhængigt af de to ansatte Daudi og Issa. Projektet forventes også at give medlemmerne nogle kompetencer, som vil myndiggøre dem fremadrettet uanset om projektet fortsætter eller ej. Det drejer sig om ny viden, men særligt nye kompetencer, som fx evne til at planlægge eget liv. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 14

16 Finansiel bæredygtighed Efter Danida bevillingen udløber, vil centret stadig kunne fungere som en mødested, idet URICO ejer bygningerne, og derfor vil kunne fortsætte, omend på lavt blus, således at der kun holdes workshops, når der er midler til det. Tanzibarn forventer at blive ved med at finansiere nogle aktiviteter, ligesom det også forventes at bestyrelsen kan søge andre NGO er om penge eller gratis oplæg, sådan som det er set i URYDO. På sigt forventes det også, at nogle af disse arrangementer vil kunne finansieres via kontingentbetaling. På kort sigt er kontingent dog fravalgt, da det kan være en barriere for de fattigste borgeres deltagelse. Budgettet på knap kr. sikrer også, at udgiften per deltager i målgruppen er begrænset. Dette bidrager til, at borgeren ikke bliver afhængige af støtte fra projektet. C.6 Forudsætninger og risici Den primære forudsætning for, at projektet kan lykkedes, er, at vi kan gentage processen fra URYDO. Denne er kendetegnet af en særdeles høj grad af medlemsansvar og engagement. I dette projekt er det dog med en anden og ældre målgruppe, og der kan derfor være andre udfordringer fx i forhold til, hvor meget fritid målgruppe har til bruge på projektet. Vigtige antagelser er, 1) at målgruppen vil deltage 2) at andre NGO er samt myndighederne vil indgå i et samarbejde og 3) at borgerne vil levere en frivillig indsats i forhold til opbygningen af organisationen. I forhold til den første forudsætning viser drøftelser med målgruppen, at dette er realistisk. I forhold til de øvrige, viser erfaringer fra URYDO, at dette også er muligt, at få borgere i Usa til at tage ansvar for en forening. I forhold til risici er den største risiko, at Daudi og Issa, som både arbejder for URYDO og URICO, kommer til at fylde for meget i projektet, og projektet dermed bliver for afhængigt af dem. Der er dog iværksat flere initiativer for at mindske afhængigheden. For det første er de nu ikke længere stemmeberettigede i bestyrelsen. Endvidere er de ikke fuldtidslønnede. Dette betyder, at de er nødt til at afgive opgaver til andre, hvis ikke arbejdet skal blive en dårlig forretning. D. PROJEKTORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Rollefordeling for gennemførelsen af projektet Den lokale styring af projektet er uddelegeret til bestyrelsen for URICO. Daudis hovedansvar er at stå for de administrative ikke-økonomiske opgave som er relateret til en CISU-bevilling. Derudover vil han være koordinator for de øvrige aktiviteter. Det forventes dog, at ansvaret for varetagelsen af aktiviteter og arrangementer vil være fordelt på alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter blandt medlemmerne. Dermed sikres det, at flest muligt leverer en frivillig indsats og derigennem får ejerskab. Issa står for det økonomiske. I forbindelse med Tanzibarns besøg i august 2014 blev han oplært i de senest krav til god regnskabsførelse, som han siden har efterlevet. For at sikre en succesrig gennemførsel af projektet vil der blive nedsat et udvalg under bestyrelsen for Tanzibarn, som skal stå for den løbende kontakt til URICO. D.2 Monitorering og evaluering i projektgennemførelsen Tanzibarn og URICO vil i fællesskab være ansvarlige for den endelige erfaringsopsamling, mens det er URICO s ansvar løbende at evaluere projektets aktiviteter i henhold til strategi og indikatorer. Da projektet i høj grad handler om at styrke den organisatoriske kapacitet i URICO, herunder også partnerskabet til Tanzibarn, vurderes det nødvendigt, at Tanzibarn besøger projektet både ved opstart og afslutning. Dermed sikres det også, det de nye bestyrelsesmedlemmer i URICO får en personlig relation til Tanzibarn, hvilket kan mindske afhængigheden af de ansatte. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 15

17 E. OPLYSNING E.1 Planlægges projektrelateret oplysningsarbejde i Danmark? Herunder er hovedtrækkene i Tanzibarns kommunikationsplan for 2014 præsenteret. Under planen findes en beskrivelse af hvilke dele af udførelsen, der søges støtte til, og hvilken sammenhæng det har til projektet. Hovedtræk EKSISTERENDE KANALER BENYTTES - Hjemmeside på engelsk - Indlægssedler med projektbeskrivelser NY METODE TIL OPLYSNING - Postkort Kanaler Hvem udfører arbejdet? Tanzibarn har aktuelle kommunikationskanaler, der vil kunne understøtte oplysningsarbejdet. - Hjemmeside (dansk) Ønskes på engelsk, for at URICO kan inddrages mere direkte i online kommunikation - Facebook URICO (dansk): 584 følgere - Facebook URYDO (dansk/eng): 279 følgere - Nyhedsbrev: Udsendes to gange årligt til 500 modtagere (bl.a. 300 medlemmer i Danmark) - Sponsorinformation/sponsorbrev: to gange årligt - Ny Brochure der vil blive distribueret flere steder i landet I brochuren vil vi vedlægge beskrivelser af de aktuelle projekter og gøre det mere projektrelevant. Fx projektbeskrivelser der kan distribueres sammen med eksisterende materiale. Tanzibarn har et PR-udvalg, der regelmæssigt arbejder med Tanzibarn s PR materiale, og dermed har foreningen kompetencer inden for gennemførsel af PR kampagner. Da vi har begrænset mandskab til at udføre oplysningsarbejde i Danmark, er en af de vigtigste opgaver at søge nye frivillige kræfter med kompetencer inden for området. En styrke i foreningen er, at aktive medlemmer er spredt over hele landet, og derved har mulighed for at distribuere bredt. Vores aktive medlemmer har mulighed for at distribuere flere steder i landet. Projektet er inspireret af GO-CARD, der beskriver, at de rammer trendsætterne, som er ansvarsbevidste, udadvendte, veluddannede og engagerede i omverdenen. Målgruppen er endvidere storforbrugere af kultur, mode, oplevelser og rejser. Denne gruppe er vi ligeledes interesserede i. Dog er GOCARD ret omkostningstungt, og derfor overvejer vi at afprøve det i mindre omfang, for at måle effekten for os. Derfor vil oplaget ikke overskride 5000 stk. i testfasen. Dette vil ligeledes udføres af PRudvalget og aktive medlemmer, som beskrives til venstre. Formål - Oplysning omkring projekterne - Søge nye medlemmer - Søge frivillige kræfter til at hjælpe med arbejdet - Lede folk til hjemmesiden for oplysning omkring projekterne - Søge nye medlemmer Effekt - Oplysning omkring arbejdet i Usa River til en interesseret gruppe - Medlemshvervning i Dk - Oplysning omkring arbejdet i Usa River til en interesseret gruppe - Medlemshvervning i Dk CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 16

18 Omkostninger: Online: - www (oversættelse/web) assistance - Facebook optimering (test om dette fungerer for os) Diverse: - Tryk af materiale - Transport og forsendelse Usa River: - Kamera til Usa River - Forsendelse af materiale - Tryk af 5000 postkort - Transport og forsendelse Mange af disse initiativer vil foreningen Tanzibarn selv finansiere og udføre ved hjælp af frivillige. Dog har vi brug for meget data fra Usa River for at kunne udføre disse oplysningskampagner. Vi søger derfor støtte via denne ansøgning til at give vores partner de bedste vilkår for at understøtte oplysningsarbejdet. Det vi gerne vil udstyre partneren med er et (eller to) kamera(er), SD kort, lagerplads (via USB eller harddisk) og muligheden for at sende materiale til Danmark online (eller pr post). Da der til tider vil være store datamængder (fotos og videoer) vil dette være for tungt til . Derfor ønsker vi at oprette en Dropbox med minimum 500 GB plads, for nemt og hurtigt at kunne dele filer der kan bruges til oplysning i Danmark. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 17

19 3. Budgetresumé Her angives et resumé af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal angives i bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS: Husk at klikke på alle tre faner, så I får udfyldt alle tre regneark. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra Civilsamfundspuljen og andre bidrag) valuta d.kr Heraf er bidrag fra Civilsamfundspuljen d.kr Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta Angiv anvendt kurs 0 d.kr TSH 1 d.kr = 270 TSH Hovedbudgetlinjer: Samlet budget Finansieringsplan Heraf Civilsamfundspuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere - 4. Lokale medarbejdere Lokal administration Projekttilsyn Ekstern evaluering - 8. Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (min 6% og maks. 10% af 1-8) Projektudgifter ialt (1-9) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7% af 12) Total CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 18

20 4. BILAG OBLIGATORISKE BILAG Følgende bilag skal indsendes både pr. post og elektronisk: A. Organisationens stamdata (for den danske organisation) B. Organisational Fact-Sheet (for den lokale organisation) C. Budgetformat Bilag B udfyldes og underskrives af den lokale partner. Det må gerne fremsendes i en kopieret/scannet version. Følgende bilag angående den danske organisation skal indsendes pr. post: D. Organisationens vedtægter E. Seneste årsberetning F. Senest reviderede årsregnskab SUPPLERENDE BILAG (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilagstitel: G 2013 Regnskab over forbrug for Usa River Youth and Development Organisation H Mellemregnskab for 2013 Kommentar til Bilag G og H: Ved en fejl blev regnskabet for projektet Usa River Youth and Development Organisation ikke indlemmet i Tanzibarns samlede regnskab for Tanzibarn er i dialog med CISU om dette, og det er aftalt med CISU, at Tanzibarn hurtigst muligt retter op på dette. For at give det fuld billede af foreningens økonomi vedlægges derfor 2013 regnskab over forbrug for Usa River Youth and Development Organisation samt mellemregnskab. CIVILSAMFUNDSPULJEN Mindre udviklingsprojekter (under kr.) 19

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews.

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews. Gateways Projekt Rekreative Ruter har haft som mål at skabe udvikling i brugen af vandre- cykel- og rideruter i projektområdet, blandt andet ved at gøre disse ruter bedre, og give nemmere adgang til information,

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Ikke blot individorienteret inklusion gennem egen bolig, aktivering og kontaktperson Ikke blot integration i et lukket institutionsmiljø Inklusion af unge

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere