MED EN LITHOfiRAPHERET PLADE. Mo. Bot. Garden, 1895.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED EN LITHOfiRAPHERET PLADE. Mo. Bot. Garden, 1895."

Transkript

1 MED EN LITHOfiRAPHERET PLADE. Mo. Bot. Garden, 1895.

2 i 79 Bemærkninger over Crangoninerne med Beskrivelse over to nye norske Arter. Allerede Milne-Edwards fandt det fornødent i Familien Carides (Salicoques) at oprette for Slægten Crangon Fabr. en egen Underafdeling (Tribus) under Benævnelsen Crangoniens. Senere K ere flere nærstaaende Former blevne bekjendte, hvilke med Crangon bleve af Dana sammenfattede som en Underfamilie, Crangoninæ, som tilligemed Lysmatinæ og Gnathophyllinæ sammensætte hans under den store Caridegruppe henhørende Familie Crangonidæ. Crangoninerne (Crangoninæ Dana), hvad enten man betragter dem som en Underfamilie eller en egen Familie, ere væsentlig nordiske Former man kjender ingen Arter fra de tropiske Have, der ere udbredte fra Middelhavet af indtil det høieste r Norden. Her, i det aretiske Havbælte, optræde de almindelig ogsaa i et saa stort An tal af Individer, at de væsentlig bidrage til Ernæringen" af mange større Havdyr, saasom Fiske og Sælhunde. Man kjender hidtil, saavidt mig bekjendt, af denne Gruppe ^ kun 15 Arter. Hertil har jeg dog nylig (Beretning om en zoolo- gisk Reise ved Kysten af Romsdals Amt i Nyt Magazin f. Naturv. 111 B p. 8) føiet en ny Art, Crangon norvegicus, og i nærværende Meddelelse skal jeg levere Beskrivelse over en anden, ligeledes ny Art, C. echinulatus, hvorved Antallet af de bekjendte Arter stiger til 17. Oversigt af de hidtil bekjendte Crangoniner. Genus: Crangon Fabr. C. vulg aris Fabr. Ved de brittiske Øer, Frankrigs Vestkyst, i hele Nordsøen og langt ind i Østersøen, almindelig langs Norges Syd- og Vestkyst, hvor jeg har forfulgt den nordlig indtil Øxfjord i Finmarken (hvor den dog er sjelden og af ringe Størrelse). Sydlig er den udbredt til Middelhavet (i M. Edwards's Éist. nat. des Crust. anføres den ikke som middelhavsk, jeg fandt 12*

3 180 den imidlertid i Aaret 1851 ved Triest). Fra Grønland Iqeai des den ikke; men, mærkeligt nok, skal den ikke alene % efter Stimpson, forekomme ved Nordamericas Østkyst (Fundy* bay), men endog, efter Dana, ved Californien og Oregon. 2. C. maculosus, H. Rathke. I det sorte Hav ved Krim. 3. C. fasciatus Risso. I Middelhavet og ved Englands Sydkyst. 4. C. boreas (Cancer) Phipps. Almindelig ved Finmarken og Nordland, sjelden længere syd lig indtil Bergen, men naaer ikke de brittiske Kyster. Nordli] er den udbredt til Spitsbergen, Grønland, Polarøerne, Nord~ americas Østkyst, Ruslands Nordkyst og Kamtechatka. Den er altsaa circumpolar. 5. C. salebrosus, Owen. En ved Kamtschatka* forekommende Form, som meget lignér C. boreas og maaskee kun er en Varitet af denne. 6. C. nanus, Krøyer. I Kattegattet, ved Norges Syd- og Vestkyst nordlig indtil^ Christiansund. 7. C. munitus, Dana. Ved Pugets Sund, Oregon. 8. C. echinulatus, Sars. Ved Norges Vestkyst (Manger ved Bergen). 9. C. sculptus; Bell. t Ved Sydkysten af England. 10. C. trispinosus (Pontophilus) Hailetone. Ved Englands Sydkyst. 11. C. bispinosus (Pontophilus) Hailstone. Ved Englands Sydkyst. 1. P. echinatusy Dana. Ved Pugets Sund, Oregon. Genus. Paracrangon Dana. N»

4 181 Genus. Argis Krøyer (Nectocrangon Brandt).. A. lar (Crangon) Owen. Ved Grønland og Kamtschatka, altsaa circumpolar. * Genus. Pontophilus Leach, Sars. l. P. spinosus Leach. Rundt om de brittiske Øer, ved Syd- og Vestkysten af Norge fra Christiania indtil Christiansund. P, norvegicus, Sars. Yed Norges Syd-. og Vestkyst fra Christiania indtil Christiansund. 13. P. cataphractus (Cancer) Olivi (Egeon loricatus Risso). I Middelhavet. Genus. Sabinea Owen. S. septemcarinata (Crangon) Sab. Ved Grønland, Spitsbergen, Norges Nordkyst (hyppig) og sydlig indtil Bergen (hvor den dog er yderst sjeid én). Det største Antal af Crangonin-Arter, nemlig 6 (af hvilke dog C. bispinosus og C. trispinosus ere meget ufuldstændigt bekjendte og den sidste maaskee endog neppe forskjellig fra C. vulgaris) var hidtil kjendt fra de saa vel granskede brittiske Kyster; men Norges endnu kun lidet undersøgte Kyst stiller sig dog allerede nu i denne Henseende gunstigere, idet her forefindes 7 vel bestemte Arter. Aarsagen til denne paafaldende Rigdom maa <tel for en Deel søges deri, at Norges nordlige Kyst strækker sig et Stykke ind i det arctiske Havbæjte, hvorved der til de oprin- [delige boreale endnu kommer et Par arctiske Arter, nemlig Ærangon boreas og Sabinea semptemcarinata. I den korte Anmeldelse 1. c. om min Crangon norvegicus har kjeg bemærket Følgende: Ved Undersøgelsen af denne Arts ^Gjeller, stødte jeg paa et Forhold, som afviger fra hvad der ^finder Sted hos de typiske Crangoner, f. Ex. C. vulgaris Fabr. ngjellernes Antal er nemlig hos C. norvegicus sex Par, hvilke, som

5 182 sædvanligt, tiltage i Størrelse forfra bagtil, og desuden er dé paa andet Par Maxillarfødder i Par rudimentære Gjeller, hvilk kun ere lidet mindre end første Par egentlige Gjeller. Efi dette Forhold, som ogsaa ganske ligedant, efter mine Under- søgelser, finder Sted hos C. spinosus Leach, som jeg allerede for endeel Aar siden har fundet ved vore Kyster, skulde begge disse Arter, ifølge de af Krøyer (Naturh. Tidskr. 1842, 4 B. p. 268) opstillede Characterer, henføres til Slægten Sabinea Owen; men herimod strider det igjen, at andet Fodpar er forsynet med Saxe (chelæ), som aldeles mangle hos denne Slægt, sidet sidste Led her er simpelt og ender stumpt tilrundet. Enten ^maa derfor disse 2 Arter danne en ny Slægt midt imellem Sa- binea og Crangon, hvilken sidste kun har 5 Par Gjeller og tillige ^mangler den rudimentære Gjelle paa andet Par Maxillarfødder,; eller ogsaa tilligemed Sabinea septemcarinata igjen forenes med,,crangon til en eneste Slægt, hvis Characterer da maatte ud- vides endeel for ogsaa at kunne omfatte hine Arter/ Senere har jeg undersøgt Crangon cataphractus (Cancer) Olivi (Egeon loricatus Risso), som jeg har tåget i tairige Exemplarer ved Neapel paa Favnes Dyb og derover. Denne Art, som i sit Ydre (de meget korte øverste Antenner, det,næsten rudimentære, i Enden afstumpede eller bueformig indskaarne Pandehorn rostrum nulluui" Risso og de smaa Øine) afviger temmelig meget fra de øvrige Crangoner, besidder ligeledes 6 Par Gjeller og paa andet Par Maxillarfødder 1 Par rudimentære Gjeller, der ikke ere meget mindre end det første Par egentlige Gjeller, kort: stemmer i denne Henseende fuldkommen overeens med Mue 2 V Arter. Da saaledes de 3 omhandlede Arter vise sig $fvigende fra de øvrige Crangoner i en saa væsentlig Characteer som Gjellerne, tør det vel være rigtigst at afsondre dem fra disse som en egen Slægt, for hvilken Leach*s Navn Pontophilus igjen kunde optages. Under dette Navn havde [nemlig Leach adskilt fra Crangon de Arter, hos hvilke de yderste Kjævefødders sidste Led er dobbelt saa langt som det foregaaende og andet Fodpar ikke meget mere end halvt saa langt som første. Denne saaledes

6 183 paa ganske uvæsentlige Characterer eller alene paa forskjellige Dimensioner af de samme Organer, ikke paa nogen different Dannelse af disse, beroende Slægt er derfor heller ikke bleven antagen af Milne-Edwards eller senere Forfattere. Slægten Pontophilus, saaledes som jeg nu foreslaaer den gjenoprettet, kan, i Overeensstemmelse med de af Krøyer (1. c. p. 267) valgte Kjendemærker for de andre Slægter af Crangoninjgruppen i Korthed characteriseres paa følgende Maade: Genus. Pontophilus Leach, Sars. Ros trum frontale brevissimum. Oculi liberi, divergentes, crassi. Paria branchiarum sex, rudimentarisqve præterea pedis axillaris secundi branchia. Secundum pedum par brevissimum, enuissimum, chelis armatum. Pedes qvarti qvintiqve påris acurinati, gressorii: Pontophilus norvegicus Sars. Crangon norvegicus Sars, Beretn. om en zool. Reise i Romsals Amt i Nyt Magaz. f. Naturv. 1861, 11 B. p. 8. Rostrum frontale lanceolatum, setis plumosis marginatum, ad asin utrinqve aculeo parvo conico munitum. Carinæ scuti doralis qvinqve longitudinales, parum elevatæ, qvarum media et aterales superiores distinctiores, laterales inferiores brevissimæ ostice evanidæ. In carina media adsunt aculei tres majores (et atice duo minimi), utrinqve in laterali superiore duo, in laterali nferiore unicus. Margo anterior scuti dorsalis utrinqve aculeis uobus fere æqvalibus munitus. Annuli qvinqve abdominis anteores læves, sextus dorso carinis duabus longitudinalibus paralelis præditus, septimus in anteriore parte dorsi canaliculatus. ntennæ interiores longitudine scutum dorsale ferme æqvantes; édunculus flagellis brevior, flagellum exterius maris interiore rassius, feminæ tenuius. Appendix antennarum exteriorum foliiormis ubiqve fere æqve lata, pedunculo (qvarta ferme parte) ngior, margine anteriore ante spinam anguli anterioris externi orrecto. Pedes maxillares tertii paris longi (longe ante appen-

7 184 dicem antennarum exteriorum foliiformem seu fere æqve longe, ac antennæ interiores porrecti), hirsutissimi, articulo ultimo penultimo plus qvam sesqvi longiore, secundo duos ultimos longitudine æqvante. Primum pedum par qvartam longitudinis animalis par*" tem superans, margine exteriore articuli qvarti aculeo terminalt valido armato. Secundum pedum par tenuissimum, dimidiam vel sesqvitertiam longitudinis primi paris partem æqvans; digitis tenuibus, longitudine palmam æqvantibus, apice ungvibus duobu%j prædito : altero validiore, curvato, tertiam partem longitudinis digitorum æqvante, altero minore, in digito mobili curvato, in immobili recto. Appendix caudalis elongata, acuminata, aculeis lateralibus utrinqve tribus minimis unicoqve validiore utrinqve ad basiri apicis conico-acuminati instructa. Lamina interior pedum abdominalium secundi paris apud marem appendicibus duabua linearibus prædita, qvarum exterior major, dimidiam partem longitudinis laminæ vix æqvans, apice aculeis muiiito 18 longis 1 uno latere serratis. Sextum pedum abdominalium par lamina natatoria exteriore breviore latioreqve apice arcuato pone angulum ; posticum exteriorem aculeis duobus parvis mnnitum protenso. i LongitudO corporis 2 2 pollices (45 65"»), antennæ externæ longitudinem corporis ferme æqvantes, internæ brevissimæ. Color^ dorsi maculis majoribus minoribusqve rubro-fuscis mxt ferrugineis, interdum etiam punctis luteo-albidis, ventris palliduø* Pontophilus norvegicus blev af mig allerede for mange Avsiden opdaget ved Florøen, senere fandt jeg den ved Manger^ Christiansund og i Bundefjorden ved Christiania, overalt sjeide paa Favnes Dyb, dyndet Grund. Den adskiller sig fra den meget lignende P. spinosus Leach ved Følgende: 1) I de 5, svage (hos P. spinosus stærkere og mere markerede)* Kjøle dannende Længderækker af Tænder eller Torne pa% Rygskjoldet er der: i den midterste 3 større Torne og foran den forreste af disse 2 meget smaa Torne, den ene tæt bag : den anden, ganske ligesom hos P. spinosus; i den øverste^

8 185 laterale Kjøl 2 (hos P. spinosus 3) og i den nederste laterale' kun 1 (hos P. spinosus 2). p) De ydre Antenners bladdannede Vedhæng er et godt Stykke (omtrent af dets Længde) længere end Skaftet (hos P. spinosus er det af lige Længde med dette). Pandehornet er smalere, mere laneetdannet, og de laterale Torne ved dets Basis mindre end hos P. 3pinosus. Det sidste Led af de yderste Kjævefødder er lidt over Gang saa langt som det næstsidste (hos P. spinosus er det mere end dobbelt saa langt). Den større Klo paa den ubevægelige Finger af andet Fodpar er omtrent af Fingerens Længde (hos P. spinosus halvt saa lang eller endog lidt mere). Bagkroppens ijerde Ring viser intet Spor til den paa Rygr fladen af samme hos P. spinosus forekommende obtuse Kjøl" (Bell), ligesaalidet som af den paa Rygfladen af femte Ring hos denne Art saa markerede ^triangulære Depression," som paa Siderne begrændses af to fortil noget convergerende skarpe Kjøle. 7) Det større eller yderste af de 2 linieformige Vedhæng paa den indre Svømmeplade af andet Par Bugfødder hos' Hannen er neppe af Pladens halve Længde og paa Enden besat med 18 lange, paa den ene Side saugtaggede Torne (hos P. spinosus er det f af Pladens Længde og paa Enden besat med kun 8 eller 9 korte, glatte Torne). Endelig er Farven ogsaa noget forskjellig, hvorom det Nærmere findes angivet i Beskrivelsen af begge Arter. 2. Pontophilus spinosus Leach, charact. emend. Crangon spinosus Bell, History of British stalk-eyed Cru- -stacea p. 261 fig. - Crangon spinosus Sars, Beretn. om en zool. Reise i Romsdals Amt, Nyt Magaz. f. Naturv. 1861, 11 B. p. 7. Rostrum frontale basi latiore fere subtrigonale, utrinqve acu- *leo validiore munitum. Carinæ scuti dorsalis qvinqve longitudi-

9 186 naies distinctissimæ. In carina media adsunt aculei tres majoreø < (et antice duo minimi), in lateralibus superioribus tres, in lateralibus inferioribus duo. Annuli tres abdominis anteriores lævés^l qvartus dorso carina longitudinali media obtusa subobsoleta, qvin- tus carinis duabus validis postice divergentibus, sextus carinia; duabus parallelis præditus, septimus in anteriore parte canalicu«4 latus. Appendix antennarum exteriorum foliiformis longitudine 1 pedunculum æqvans, spina anguli anterioris externi ante marginen^ anteriorem porrecta. Articulus ultimus pedum maxillarium tertåi paris penultimo plus qvam duplo longior. Ungvis major digiti immobilis secundi pedum paris dimidiam partem longitudinis, digiti æqvans vel paululum super ans. Lamina interior paris pedum abdominalium secundi apud marem appendicibus duabus linearibus prædita, qvarum exterior major, duas tertias partes longitudinis laminæ æqvans, apice aculeis munito 8 9 brevioribus, lævibus, Cætera ut in P. norvegico. Longitudo corporis (40 ). Color supra ferrugineus aut cinereo-fuscus maculis mm paucis magnis albidis (1 2 in scuto dorsaji, 1 in medio abdomine et 1 in appendicibus caudalibus). Pontophilus spinosus, tilforn kun kjendt ved de brittiske Øer, er af mig allerede for endeel Aar siden fonden i Bundefjorden ved Christiania, senere af A. Boeck ved Farsund, afdanielssen ved Molde og af mig ved Christiansund, hvor den overalt forekommer temmelig sjeldent paa Favnes Dyb, dyndet Grund. 3. Crangon echinulatus Sars, nov. spee. Rostrum frontale lanceolatum, læve, setis haud marginatum. Carinæ scuti dorsalis septem longitudinales, qvarum qvinqve bene distinctæ, lateralis utrinqve superior solummodo postice obvia, brevissima, antice evanida, lateralis media subflexuosa. In carina media adsunt aculei tres majores (anticeqveunicusminutus)/ : in laterali superiore qvatuor, primus tertiusqve ceteris minores, - in laterali media sex fere æqvales, in laterali inferiore tres, secundus ceteris major. Margo anterior scuti dorsalis utrinqve aculeis munitus duobus, altero minore ad angulum externum

10 187 oculi, altero multo majore ad angulum scuti inferiorem. Annuli duo abdominis anteriores læves, tres seqventes, carina longitudiali in medio dorso præditi, in tertio subobsoleta, inqvarto qvinjve valida, qvintus etiam aculeo minuto utrinqve ad latera dorsi, sextus carinis ornatus duabus longitudinalibus subparallelis, ntice paulo divergentibus, aculeoqve laterali utrinqve minuto. Antennæ interiores seuto dorsali subbreviores, peduneulus earum agellis brevior. Antennæ exteriores longitudinem corporis supeates; appendix earum foliiformis antice multo arctior qvam ^stice, peduneulo fere duplo longior, spina anguli anterioris iterni longe ante marginem anteriorem porrecta. Pedes maxik "es tertii paris longiusculi, ante appendicem antennarum exteriom foliiformem porrecti, hirsutissimi, artieulo ultimo penultimo ~sqvi longiore, secundo illos junctos vix æqvante. Primum peum par qvartam longitudinis animalis par tem superans, margine ainal? exteriore articuli qvarti serie longitudinali aculeorum vinqve armato. Secundum pedum par primo non multo (circ. ~evius duploqve tenuius, hirsutissimum, palma digitis qvater reviore, digitis æqvalibus apice ungve minuto prædito. Appencaudalis elongata, acuminata, aculeis utrinqve tribus minimis nicoqve validiore utrinqve ad basin apicis conico - acuminato intructa. Lamina natatoria exterior sexti pedum abdominalium aris interiore brevior latiorqve, angulo postico externo aculeo ftunito pone marginem posteriorem truncatum seu perparum rcuatum haud porrecto. Longitudo corporis l Ty (35 ). Color mm 'nereus, dorso macujis fuscescentibus e lineis numerosis undulaa centro communi radiantibus compositis. Af denne megét distincte Art har jeg kun fundet et eneste iivid, som var en ægbærende Hun og blev optagen i Bundraben ved Manger fra Favnes Dyb, dyndet Grund. Den Jsfe November. AlniindeJlgt Møde. Hr, Caspari omhandlede de forskjellige Betegnelser af en saakaldte Regula fidei hos Kirkefcedrene*

"mi. fsi%:v ^^x. Bit Wi# f. 'hkis ^7^ V*'Si. m \w. :s* Y4 M^' <-^,-; >i. '^\ m^: Wl m ^? ; *""-?/- HB 7^. 5- n. -j -AV K.;-:,-«« :?«?

mi. fsi%:v ^^x. Bit Wi# f. 'hkis ^7^ V*'Si. m \w. :s* Y4 M^' <-^,-; >i. '^\ m^: Wl m ^? ; *-?/- HB 7^. 5- n. -j -AV K.;-:,-«« :?«? li*^-- \ ' * HB 7^. W ^ Bit Wi# f fsi%:v ^^x -^ '^ ^c "mi h 'hkis ^7^ V*'Si m \w :s* Y4 M^' i. Wl m ^? Hr ; *""-?/- 5- n -j -AV K.;-:,-««:?«? Æ^ i'pti^: CARCINOLOGISKE BIDRAG TIL

Læs mere

VIDlNSKABS-SELSKABET

VIDlNSKABS-SELSKABET FORHANDLINGER I. VIDlNSKABS-SELSKABET I CHRISTIANIA AARt 86 t. MED EN LlTHOGRAPHERET PLADE. Clhlstlanla 1862. Trykt i Brøgger dl: Chri.lie'. Bogtrykkeri. I Commilsion hos J. c. Dy b \\. d. lo dhoi d.

Læs mere

NATURVIDENSKABER,NE. Arutrec:;:., Christiania FOR. M. Sars og Th. Kjerulf. CIIRIS TIAN la. J O H A N D A H L. ved 1864. -1.~.G"i./-'C?'.

NATURVIDENSKABER,NE. Arutrec:;:., Christiania FOR. M. Sars og Th. Kjerulf. CIIRIS TIAN la. J O H A N D A H L. ved 1864. -1.~.Gi./-'C?'. Arutrec:;:, -1~G"i/-'C?' -rl S'- vi' NYT MAGAZIN FOR NATURVIDENSKABER,NE Udgives af den physiographiske Forening Christiania ved M Sars og Th Kjerulf Trettende Bind ~ CIIRIS TIAN la J O H A N D A H L Trykt

Læs mere

NATÜRVIDEN8KABEENE. NYT MAGAZIN JOHAN DAHL. Andreas Hol, msen. Forening. physiographiske. Syttende FOR. Bind. Udgives. ved CIIRISTIAI^IA.

NATÜRVIDEN8KABEENE. NYT MAGAZIN JOHAN DAHL. Andreas Hol, msen. Forening. physiographiske. Syttende FOR. Bind. Udgives. ved CIIRISTIAI^IA. Andreas Hol, msen NYT MAGAZIN FOR NATÜRVIDEN8KABEENE. Udgives af den physiographiske Forening i C 11 r i s f i a II Î a ved G. O. Sara og- Tli. Kjerulf. Syttende Bind. Med 6 Kobbertavler, 2 litli. Tavler

Læs mere

.,^4^^ ,^1 v-.. Éi?' ms. in;

.,^4^^ ,^1 v-.. Éi?' ms. in; ,^1 v-...,^4^^ in;! Éi?' ms CARCINOLOGISKE BIDRAG TIL NORGES FAUNA. AF I. MONOGEAPHI OVER DE VED NORGES KYSTER FOREKOMMENDE M Y S I D E R. ANDET HEFTE. MED 3 LITHOGRAPHERBDE PLANCHER. UDGIVET VED

Læs mere

74 New Haven, Gorm. CARCINOLOGISKE BIDRAG TIL NORGES FAUNA. AF a. O. SÅES. MONOGRAPHI OVER DE VED NORGES KYSTER FOREKOMMENDE M.YSIDBE. FØRSTE HEFTE MED 5 LITHOGRAFEEREDE PLANCHER. UDGIVET VED BISTAND AK

Læs mere

Jeg valgte til mine Undersøgelser paa denne Reise af. om muligt at kunne faa fortsætte mine allerede paabegyndte

Jeg valgte til mine Undersøgelser paa denne Reise af. om muligt at kunne faa fortsætte mine allerede paabegyndte IL Beretning oui en i Sommeren 1865 foretagen zoologisk Reise ved Kysterne af Christianias og Christiansands Stifter af G. O. Särs. Jeg valgte til mine Undersøgelser paa denne Reise af uere Grunde de sydligere

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Muskeloversigt. M. supraspinatus

Muskeloversigt. M. supraspinatus Skulder M. supraspinatus 1 M. supraspinatus Udspring fossa supraspinata på M. supraspinatus Fæste tuberculum majus på humerus 2 M. supraspinatus Udspring fossa supraspinata på Fæste tuberculum majus på

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Nye Bidrag. Kundskaben om Middelhavets. O. O- Sårs. Invertebratfauna. Ostraeoda mediterranea. o v» Kristiania. c^w. Forlagt af Alb. Cammerm eyer.

Nye Bidrag. Kundskaben om Middelhavets. O. O- Sårs. Invertebratfauna. Ostraeoda mediterranea. o v» Kristiania. c^w. Forlagt af Alb. Cammerm eyer. QL 086S24 1887 INVZ c^w * Nye Bidrag tu Kundskaben om Middelhavets Invertebratfauna O. O- Sårs. Ostraeoda mediterranea. o v» (Sydeuropæiske Ostracoder).

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

VIDlNSKABS-SELSKABET

VIDlNSKABS-SELSKABET FORHANDLINGER I. VIDlNSKABS-SELSKABET I CHRISTIANIA AARt 86 t. MED EN LlTHOGRAPHERET PLADE. Clhlstlanla 1862. Trykt i Brøgger dl: Chri.lie'. Bogtrykkeri. I Commilsion hos J. c. Dy b \\. d. lo dhoi d.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør Om fossile Terebellide-Rør fra Danmark. Af J. É J. RAVN. BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør J. ROSENBERG, Kongsdal Cementfabrik, for en Del Aar siden indsendte til Mineralogisk Museum fra Skrivekridtet

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

KØBENHAVN HAGE & CLAUSENS FORLAG

KØBENHAVN HAGE & CLAUSENS FORLAG KØBENHAVN HAGE & CLAUSENS FORLAG 1917 llerede i 1840 1850 var Thomasine Gyllembourg-Ehrensvards Noveller enyndet Læsning i danske Familier. Det er snart hundrede Aar siden, og de fleste Prosaskribenter

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen.

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. 42 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. Af gaardbruger G. E. Stangeland. i i_je i det følgende

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

Enkelt benpres / Step up

Enkelt benpres / Step up Enkelt benpres / Step up Fire hovedet knæstrækker (Quadriceps femoris) Sædemusklen (Gluteus) Indadførerne (Adduktorgruppen) Mave/Ryg (Abdominis/Erector spinae) Hasemusklen (Bicepsfemori/ Semitendinosus/Semimembranosus)

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

ZOOLOGI. PEN NORSKE NORDHAVS-EXPEDITION C B IT S T A C E A 1870 1878. CHUISTIANIA. GRØNDAHL & SØNS BOGTRYK K ERI. MED 1 KART. G. 0.

ZOOLOGI. PEN NORSKE NORDHAVS-EXPEDITION C B IT S T A C E A 1870 1878. CHUISTIANIA. GRØNDAHL & SØNS BOGTRYK K ERI. MED 1 KART. G. 0. PEN NORSKE NORDHAVS-EXPEDITION 1870 1878. ZOOLOGI. C B IT S T A C E A II V B I) G. 0. S A R S MED 1 KART. CHUISTIANIA. GRØNDAHL & SØNS BOGTRYK K ERI. 188(5. THE NORWEGIAN NORTH-ATLANTIC EXPEDITION 1870

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

en ny Goplepolyp med frie Meduser.

en ny Goplepolyp med frie Meduser. 425 V. Auliscus pidcher, en ny Goplepolyp med frie Meduser. (Hertil Tab. IV.) Den 24cle Marts ifjor faudt jeg i en Pyt i Stranden ved Eeykjavik en meget smuk Hydroidpolyp, som i høj Grad lignede en Tubularia

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Pia Søltoft Ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi og Søren Kierkegaard Studier ved Afdeling for Systematisk Teologi Dias 1 "I Forhold til al Lidenskab gjelder det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER DANMARKS FAUNA 3. F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING jt'- K. STEPHENSEN HAVEDDERKOPPER (PYCNOGONIDA) OG RANKEFØDDER (CIRRIPEDIA)

Læs mere

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET ØIEBLIKKET Nr. 1-9. Nr. 1. Indhold. 1) Stemning. 2) Til dette skal siges"; eller hvorledes anbringes et Afgjørende? 3) Er det forsvarligt af Staten den christelige Stat! om

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Det interglaciale N ematurella Ler ved Gudbjerg paafyn.

Det interglaciale N ematurella Ler ved Gudbjerg paafyn. Det interglaciale N ematurella Ler ved Gudbjerg paafyn. Af VICTOR MADSEN og V; NORDMANN. 1. De geologiske forhold. Af VICTOR MADSEN. Ved de geologiske Arbejder, som udførtes af Danmarks geologiske Undersøgelse

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN STORKREBS I. SKJOLDKREBS MED 108 AFBILDNINGER ' '/. G. E. C. GADS

Læs mere

SELSKABS KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES. lijobeahava DET AFHANDLINGER. WTLRVIDENSKABELIGE og MATHEMATISKE *Y YEXDE DEEL

SELSKABS KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES. lijobeahava DET AFHANDLINGER. WTLRVIDENSKABELIGE og MATHEMATISKE *Y YEXDE DEEL DET KONGELIGE DANSKE VIDENSKABERNES SELSKABS WTLRVIDENSKABELIGE og MATHEMATISKE AFHANDLINGER. *Y YEXDE DEEL MED 22 TAVLER. lijobeahava TRYKT I BIANCO LUNOS BOGTRYKKERIE 1838. Indhold. M? orlegncue pan

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

G. F. Ursins svar til Drewsen

G. F. Ursins svar til Drewsen 1826 G. F. Ursins svar til Drewsen Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 G.F.Ursin, Georg Frederik (Friderich) Krüger Ursin, 22.6.1797-4.12.1849, matematiker, astronom. Født i København. I 1827 blev han professor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

R415 Kristine Lovise Wolff : Brev til broderen Carl

R415 Kristine Lovise Wolff : Brev til broderen Carl R415 Kristine Lovise Wolff : Brev til broderen Carl I 1825 opholder Kristine sig i Paris, hvor hun venter på sin mand Auktionsdirektør og Justitsråd Johan Christian Fick. Han er i Venedig, hvor han i embeds

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Deliberatjons Protokoll for Drammens Bye 5 A

Deliberatjons Protokoll for Drammens Bye 5 A Deliberatjons Protokoll for Drammens Bye 5 A Til Oplysning om hvorledes Norge er bleven adskildt fra Danemark, förstnævnte Riges Bestyrelse, overtaget af dets Statholder den danske Prinds Christian Frederik,

Læs mere

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY. Museum of Comparative Zoology OF THE

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY. Museum of Comparative Zoology OF THE HARVARD UNIVERSITY LIBRARY OF THE Museum of Comparative Zoology VidenskabelUe Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn, for Aaret 1833. Udgivne af»selskabets Bestyrelse. Hjöbeiiliavii.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, falder den saa meget lettere i Kisten, som den der er hældende og har et lavere Bret liggende

ter sin Art forsøger at springe over Vandfaldet, falder den saa meget lettere i Kisten, som den der er hældende og har et lavere Bret liggende 20. Om Fiskerierne. Jeg maae her begynde fra Laxe-Fiskeriet, hvoraf Eger især er berømt, og som den fornemmelig har den store Elv at takke for, som flyder derigiennem ned til Drammen. Dette Fiskerie har

Læs mere

Columna(Ryggen) Anatomi. Københavns Massageuddannelse

Columna(Ryggen) Anatomi. Københavns Massageuddannelse Columna(Ryggen) Anatomi Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knoglepunkter og ledforbindelser Brystkassen Holdning og bevægelser i columna Anatomi Muskler Knogler Knogler Corpus vertebra Processus spinosus

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

19. Om Kreaturenes Røgt

19. Om Kreaturenes Røgt 19. Om Kreaturenes Røgt Da de fleste paa detet Sted giøre Førsel og Kiørsel til deres fornemste Næringsvei, som jeg ofte tilforn har erindret, saa ere Heste de Kreature, de fornemmelig lægge Vind paa at

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere