MED EN LITHOfiRAPHERET PLADE. Mo. Bot. Garden, 1895.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED EN LITHOfiRAPHERET PLADE. Mo. Bot. Garden, 1895."

Transkript

1 MED EN LITHOfiRAPHERET PLADE. Mo. Bot. Garden, 1895.

2 i 79 Bemærkninger over Crangoninerne med Beskrivelse over to nye norske Arter. Allerede Milne-Edwards fandt det fornødent i Familien Carides (Salicoques) at oprette for Slægten Crangon Fabr. en egen Underafdeling (Tribus) under Benævnelsen Crangoniens. Senere K ere flere nærstaaende Former blevne bekjendte, hvilke med Crangon bleve af Dana sammenfattede som en Underfamilie, Crangoninæ, som tilligemed Lysmatinæ og Gnathophyllinæ sammensætte hans under den store Caridegruppe henhørende Familie Crangonidæ. Crangoninerne (Crangoninæ Dana), hvad enten man betragter dem som en Underfamilie eller en egen Familie, ere væsentlig nordiske Former man kjender ingen Arter fra de tropiske Have, der ere udbredte fra Middelhavet af indtil det høieste r Norden. Her, i det aretiske Havbælte, optræde de almindelig ogsaa i et saa stort An tal af Individer, at de væsentlig bidrage til Ernæringen" af mange større Havdyr, saasom Fiske og Sælhunde. Man kjender hidtil, saavidt mig bekjendt, af denne Gruppe ^ kun 15 Arter. Hertil har jeg dog nylig (Beretning om en zoolo- gisk Reise ved Kysten af Romsdals Amt i Nyt Magazin f. Naturv. 111 B p. 8) føiet en ny Art, Crangon norvegicus, og i nærværende Meddelelse skal jeg levere Beskrivelse over en anden, ligeledes ny Art, C. echinulatus, hvorved Antallet af de bekjendte Arter stiger til 17. Oversigt af de hidtil bekjendte Crangoniner. Genus: Crangon Fabr. C. vulg aris Fabr. Ved de brittiske Øer, Frankrigs Vestkyst, i hele Nordsøen og langt ind i Østersøen, almindelig langs Norges Syd- og Vestkyst, hvor jeg har forfulgt den nordlig indtil Øxfjord i Finmarken (hvor den dog er sjelden og af ringe Størrelse). Sydlig er den udbredt til Middelhavet (i M. Edwards's Éist. nat. des Crust. anføres den ikke som middelhavsk, jeg fandt 12*

3 180 den imidlertid i Aaret 1851 ved Triest). Fra Grønland Iqeai des den ikke; men, mærkeligt nok, skal den ikke alene % efter Stimpson, forekomme ved Nordamericas Østkyst (Fundy* bay), men endog, efter Dana, ved Californien og Oregon. 2. C. maculosus, H. Rathke. I det sorte Hav ved Krim. 3. C. fasciatus Risso. I Middelhavet og ved Englands Sydkyst. 4. C. boreas (Cancer) Phipps. Almindelig ved Finmarken og Nordland, sjelden længere syd lig indtil Bergen, men naaer ikke de brittiske Kyster. Nordli] er den udbredt til Spitsbergen, Grønland, Polarøerne, Nord~ americas Østkyst, Ruslands Nordkyst og Kamtechatka. Den er altsaa circumpolar. 5. C. salebrosus, Owen. En ved Kamtschatka* forekommende Form, som meget lignér C. boreas og maaskee kun er en Varitet af denne. 6. C. nanus, Krøyer. I Kattegattet, ved Norges Syd- og Vestkyst nordlig indtil^ Christiansund. 7. C. munitus, Dana. Ved Pugets Sund, Oregon. 8. C. echinulatus, Sars. Ved Norges Vestkyst (Manger ved Bergen). 9. C. sculptus; Bell. t Ved Sydkysten af England. 10. C. trispinosus (Pontophilus) Hailetone. Ved Englands Sydkyst. 11. C. bispinosus (Pontophilus) Hailstone. Ved Englands Sydkyst. 1. P. echinatusy Dana. Ved Pugets Sund, Oregon. Genus. Paracrangon Dana. N»

4 181 Genus. Argis Krøyer (Nectocrangon Brandt).. A. lar (Crangon) Owen. Ved Grønland og Kamtschatka, altsaa circumpolar. * Genus. Pontophilus Leach, Sars. l. P. spinosus Leach. Rundt om de brittiske Øer, ved Syd- og Vestkysten af Norge fra Christiania indtil Christiansund. P, norvegicus, Sars. Yed Norges Syd-. og Vestkyst fra Christiania indtil Christiansund. 13. P. cataphractus (Cancer) Olivi (Egeon loricatus Risso). I Middelhavet. Genus. Sabinea Owen. S. septemcarinata (Crangon) Sab. Ved Grønland, Spitsbergen, Norges Nordkyst (hyppig) og sydlig indtil Bergen (hvor den dog er yderst sjeid én). Det største Antal af Crangonin-Arter, nemlig 6 (af hvilke dog C. bispinosus og C. trispinosus ere meget ufuldstændigt bekjendte og den sidste maaskee endog neppe forskjellig fra C. vulgaris) var hidtil kjendt fra de saa vel granskede brittiske Kyster; men Norges endnu kun lidet undersøgte Kyst stiller sig dog allerede nu i denne Henseende gunstigere, idet her forefindes 7 vel bestemte Arter. Aarsagen til denne paafaldende Rigdom maa <tel for en Deel søges deri, at Norges nordlige Kyst strækker sig et Stykke ind i det arctiske Havbæjte, hvorved der til de oprin- [delige boreale endnu kommer et Par arctiske Arter, nemlig Ærangon boreas og Sabinea semptemcarinata. I den korte Anmeldelse 1. c. om min Crangon norvegicus har kjeg bemærket Følgende: Ved Undersøgelsen af denne Arts ^Gjeller, stødte jeg paa et Forhold, som afviger fra hvad der ^finder Sted hos de typiske Crangoner, f. Ex. C. vulgaris Fabr. ngjellernes Antal er nemlig hos C. norvegicus sex Par, hvilke, som

5 182 sædvanligt, tiltage i Størrelse forfra bagtil, og desuden er dé paa andet Par Maxillarfødder i Par rudimentære Gjeller, hvilk kun ere lidet mindre end første Par egentlige Gjeller. Efi dette Forhold, som ogsaa ganske ligedant, efter mine Under- søgelser, finder Sted hos C. spinosus Leach, som jeg allerede for endeel Aar siden har fundet ved vore Kyster, skulde begge disse Arter, ifølge de af Krøyer (Naturh. Tidskr. 1842, 4 B. p. 268) opstillede Characterer, henføres til Slægten Sabinea Owen; men herimod strider det igjen, at andet Fodpar er forsynet med Saxe (chelæ), som aldeles mangle hos denne Slægt, sidet sidste Led her er simpelt og ender stumpt tilrundet. Enten ^maa derfor disse 2 Arter danne en ny Slægt midt imellem Sa- binea og Crangon, hvilken sidste kun har 5 Par Gjeller og tillige ^mangler den rudimentære Gjelle paa andet Par Maxillarfødder,; eller ogsaa tilligemed Sabinea septemcarinata igjen forenes med,,crangon til en eneste Slægt, hvis Characterer da maatte ud- vides endeel for ogsaa at kunne omfatte hine Arter/ Senere har jeg undersøgt Crangon cataphractus (Cancer) Olivi (Egeon loricatus Risso), som jeg har tåget i tairige Exemplarer ved Neapel paa Favnes Dyb og derover. Denne Art, som i sit Ydre (de meget korte øverste Antenner, det,næsten rudimentære, i Enden afstumpede eller bueformig indskaarne Pandehorn rostrum nulluui" Risso og de smaa Øine) afviger temmelig meget fra de øvrige Crangoner, besidder ligeledes 6 Par Gjeller og paa andet Par Maxillarfødder 1 Par rudimentære Gjeller, der ikke ere meget mindre end det første Par egentlige Gjeller, kort: stemmer i denne Henseende fuldkommen overeens med Mue 2 V Arter. Da saaledes de 3 omhandlede Arter vise sig $fvigende fra de øvrige Crangoner i en saa væsentlig Characteer som Gjellerne, tør det vel være rigtigst at afsondre dem fra disse som en egen Slægt, for hvilken Leach*s Navn Pontophilus igjen kunde optages. Under dette Navn havde [nemlig Leach adskilt fra Crangon de Arter, hos hvilke de yderste Kjævefødders sidste Led er dobbelt saa langt som det foregaaende og andet Fodpar ikke meget mere end halvt saa langt som første. Denne saaledes

6 183 paa ganske uvæsentlige Characterer eller alene paa forskjellige Dimensioner af de samme Organer, ikke paa nogen different Dannelse af disse, beroende Slægt er derfor heller ikke bleven antagen af Milne-Edwards eller senere Forfattere. Slægten Pontophilus, saaledes som jeg nu foreslaaer den gjenoprettet, kan, i Overeensstemmelse med de af Krøyer (1. c. p. 267) valgte Kjendemærker for de andre Slægter af Crangoninjgruppen i Korthed characteriseres paa følgende Maade: Genus. Pontophilus Leach, Sars. Ros trum frontale brevissimum. Oculi liberi, divergentes, crassi. Paria branchiarum sex, rudimentarisqve præterea pedis axillaris secundi branchia. Secundum pedum par brevissimum, enuissimum, chelis armatum. Pedes qvarti qvintiqve påris acurinati, gressorii: Pontophilus norvegicus Sars. Crangon norvegicus Sars, Beretn. om en zool. Reise i Romsals Amt i Nyt Magaz. f. Naturv. 1861, 11 B. p. 8. Rostrum frontale lanceolatum, setis plumosis marginatum, ad asin utrinqve aculeo parvo conico munitum. Carinæ scuti doralis qvinqve longitudinales, parum elevatæ, qvarum media et aterales superiores distinctiores, laterales inferiores brevissimæ ostice evanidæ. In carina media adsunt aculei tres majores (et atice duo minimi), utrinqve in laterali superiore duo, in laterali nferiore unicus. Margo anterior scuti dorsalis utrinqve aculeis uobus fere æqvalibus munitus. Annuli qvinqve abdominis anteores læves, sextus dorso carinis duabus longitudinalibus paralelis præditus, septimus in anteriore parte dorsi canaliculatus. ntennæ interiores longitudine scutum dorsale ferme æqvantes; édunculus flagellis brevior, flagellum exterius maris interiore rassius, feminæ tenuius. Appendix antennarum exteriorum foliiormis ubiqve fere æqve lata, pedunculo (qvarta ferme parte) ngior, margine anteriore ante spinam anguli anterioris externi orrecto. Pedes maxillares tertii paris longi (longe ante appen-

7 184 dicem antennarum exteriorum foliiformem seu fere æqve longe, ac antennæ interiores porrecti), hirsutissimi, articulo ultimo penultimo plus qvam sesqvi longiore, secundo duos ultimos longitudine æqvante. Primum pedum par qvartam longitudinis animalis par*" tem superans, margine exteriore articuli qvarti aculeo terminalt valido armato. Secundum pedum par tenuissimum, dimidiam vel sesqvitertiam longitudinis primi paris partem æqvans; digitis tenuibus, longitudine palmam æqvantibus, apice ungvibus duobu%j prædito : altero validiore, curvato, tertiam partem longitudinis digitorum æqvante, altero minore, in digito mobili curvato, in immobili recto. Appendix caudalis elongata, acuminata, aculeis lateralibus utrinqve tribus minimis unicoqve validiore utrinqve ad basiri apicis conico-acuminati instructa. Lamina interior pedum abdominalium secundi paris apud marem appendicibus duabua linearibus prædita, qvarum exterior major, dimidiam partem longitudinis laminæ vix æqvans, apice aculeis muiiito 18 longis 1 uno latere serratis. Sextum pedum abdominalium par lamina natatoria exteriore breviore latioreqve apice arcuato pone angulum ; posticum exteriorem aculeis duobus parvis mnnitum protenso. i LongitudO corporis 2 2 pollices (45 65"»), antennæ externæ longitudinem corporis ferme æqvantes, internæ brevissimæ. Color^ dorsi maculis majoribus minoribusqve rubro-fuscis mxt ferrugineis, interdum etiam punctis luteo-albidis, ventris palliduø* Pontophilus norvegicus blev af mig allerede for mange Avsiden opdaget ved Florøen, senere fandt jeg den ved Manger^ Christiansund og i Bundefjorden ved Christiania, overalt sjeide paa Favnes Dyb, dyndet Grund. Den adskiller sig fra den meget lignende P. spinosus Leach ved Følgende: 1) I de 5, svage (hos P. spinosus stærkere og mere markerede)* Kjøle dannende Længderækker af Tænder eller Torne pa% Rygskjoldet er der: i den midterste 3 større Torne og foran den forreste af disse 2 meget smaa Torne, den ene tæt bag : den anden, ganske ligesom hos P. spinosus; i den øverste^

8 185 laterale Kjøl 2 (hos P. spinosus 3) og i den nederste laterale' kun 1 (hos P. spinosus 2). p) De ydre Antenners bladdannede Vedhæng er et godt Stykke (omtrent af dets Længde) længere end Skaftet (hos P. spinosus er det af lige Længde med dette). Pandehornet er smalere, mere laneetdannet, og de laterale Torne ved dets Basis mindre end hos P. 3pinosus. Det sidste Led af de yderste Kjævefødder er lidt over Gang saa langt som det næstsidste (hos P. spinosus er det mere end dobbelt saa langt). Den større Klo paa den ubevægelige Finger af andet Fodpar er omtrent af Fingerens Længde (hos P. spinosus halvt saa lang eller endog lidt mere). Bagkroppens ijerde Ring viser intet Spor til den paa Rygr fladen af samme hos P. spinosus forekommende obtuse Kjøl" (Bell), ligesaalidet som af den paa Rygfladen af femte Ring hos denne Art saa markerede ^triangulære Depression," som paa Siderne begrændses af to fortil noget convergerende skarpe Kjøle. 7) Det større eller yderste af de 2 linieformige Vedhæng paa den indre Svømmeplade af andet Par Bugfødder hos' Hannen er neppe af Pladens halve Længde og paa Enden besat med 18 lange, paa den ene Side saugtaggede Torne (hos P. spinosus er det f af Pladens Længde og paa Enden besat med kun 8 eller 9 korte, glatte Torne). Endelig er Farven ogsaa noget forskjellig, hvorom det Nærmere findes angivet i Beskrivelsen af begge Arter. 2. Pontophilus spinosus Leach, charact. emend. Crangon spinosus Bell, History of British stalk-eyed Cru- -stacea p. 261 fig. - Crangon spinosus Sars, Beretn. om en zool. Reise i Romsdals Amt, Nyt Magaz. f. Naturv. 1861, 11 B. p. 7. Rostrum frontale basi latiore fere subtrigonale, utrinqve acu- *leo validiore munitum. Carinæ scuti dorsalis qvinqve longitudi-

9 186 naies distinctissimæ. In carina media adsunt aculei tres majoreø < (et antice duo minimi), in lateralibus superioribus tres, in lateralibus inferioribus duo. Annuli tres abdominis anteriores lævés^l qvartus dorso carina longitudinali media obtusa subobsoleta, qvin- tus carinis duabus validis postice divergentibus, sextus carinia; duabus parallelis præditus, septimus in anteriore parte canalicu«4 latus. Appendix antennarum exteriorum foliiformis longitudine 1 pedunculum æqvans, spina anguli anterioris externi ante marginen^ anteriorem porrecta. Articulus ultimus pedum maxillarium tertåi paris penultimo plus qvam duplo longior. Ungvis major digiti immobilis secundi pedum paris dimidiam partem longitudinis, digiti æqvans vel paululum super ans. Lamina interior paris pedum abdominalium secundi apud marem appendicibus duabus linearibus prædita, qvarum exterior major, duas tertias partes longitudinis laminæ æqvans, apice aculeis munito 8 9 brevioribus, lævibus, Cætera ut in P. norvegico. Longitudo corporis (40 ). Color supra ferrugineus aut cinereo-fuscus maculis mm paucis magnis albidis (1 2 in scuto dorsaji, 1 in medio abdomine et 1 in appendicibus caudalibus). Pontophilus spinosus, tilforn kun kjendt ved de brittiske Øer, er af mig allerede for endeel Aar siden fonden i Bundefjorden ved Christiania, senere af A. Boeck ved Farsund, afdanielssen ved Molde og af mig ved Christiansund, hvor den overalt forekommer temmelig sjeldent paa Favnes Dyb, dyndet Grund. 3. Crangon echinulatus Sars, nov. spee. Rostrum frontale lanceolatum, læve, setis haud marginatum. Carinæ scuti dorsalis septem longitudinales, qvarum qvinqve bene distinctæ, lateralis utrinqve superior solummodo postice obvia, brevissima, antice evanida, lateralis media subflexuosa. In carina media adsunt aculei tres majores (anticeqveunicusminutus)/ : in laterali superiore qvatuor, primus tertiusqve ceteris minores, - in laterali media sex fere æqvales, in laterali inferiore tres, secundus ceteris major. Margo anterior scuti dorsalis utrinqve aculeis munitus duobus, altero minore ad angulum externum

10 187 oculi, altero multo majore ad angulum scuti inferiorem. Annuli duo abdominis anteriores læves, tres seqventes, carina longitudiali in medio dorso præditi, in tertio subobsoleta, inqvarto qvinjve valida, qvintus etiam aculeo minuto utrinqve ad latera dorsi, sextus carinis ornatus duabus longitudinalibus subparallelis, ntice paulo divergentibus, aculeoqve laterali utrinqve minuto. Antennæ interiores seuto dorsali subbreviores, peduneulus earum agellis brevior. Antennæ exteriores longitudinem corporis supeates; appendix earum foliiformis antice multo arctior qvam ^stice, peduneulo fere duplo longior, spina anguli anterioris iterni longe ante marginem anteriorem porrecta. Pedes maxik "es tertii paris longiusculi, ante appendicem antennarum exteriom foliiformem porrecti, hirsutissimi, artieulo ultimo penultimo ~sqvi longiore, secundo illos junctos vix æqvante. Primum peum par qvartam longitudinis animalis par tem superans, margine ainal? exteriore articuli qvarti serie longitudinali aculeorum vinqve armato. Secundum pedum par primo non multo (circ. ~evius duploqve tenuius, hirsutissimum, palma digitis qvater reviore, digitis æqvalibus apice ungve minuto prædito. Appencaudalis elongata, acuminata, aculeis utrinqve tribus minimis nicoqve validiore utrinqve ad basin apicis conico - acuminato intructa. Lamina natatoria exterior sexti pedum abdominalium aris interiore brevior latiorqve, angulo postico externo aculeo ftunito pone marginem posteriorem truncatum seu perparum rcuatum haud porrecto. Longitudo corporis l Ty (35 ). Color mm 'nereus, dorso macujis fuscescentibus e lineis numerosis undulaa centro communi radiantibus compositis. Af denne megét distincte Art har jeg kun fundet et eneste iivid, som var en ægbærende Hun og blev optagen i Bundraben ved Manger fra Favnes Dyb, dyndet Grund. Den Jsfe November. AlniindeJlgt Møde. Hr, Caspari omhandlede de forskjellige Betegnelser af en saakaldte Regula fidei hos Kirkefcedrene*

Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theorie.

Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet for Jordmagnetismens Theorie. Förhandlingar vid de skandinaviske naturforskarnes tredje møte, i Stockholm den 13-19 juli 1842 (s. 68-80) Historisk Fremstilling af hvad der fra det forløbne Seculums Begyndelse til vor Tid er udrettet

Læs mere

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end 78 NORGES GEOLOGISKE UNBERSØGELSE. Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end IBti6sN". Ai Hans Reusch. wmkring den indre del afvarangerfjorden i Finmarken er H'6IH6H6

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig

JOHAN LUDVIG HEIBERG. At orientere sig JOHAN LUDVIG HEIBERG At orientere sig Det Udtryk at orientere sig betyder at finde Orienten, det vil sige Østpunktet paa Horizonten; og da man, naar dette Punkt er fundet, tillige kjender alle de andre

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat.

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. 1 Finmarken regnedes i Oldtiden til Norge, ansaaes dog ikke som et

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

Tarokspillets historie og udvikling

Tarokspillets historie og udvikling Tarokspillets historie og udvikling Et essayistisk festskrift ved Jens Henneberg i anledning af Hjørring Tarokklubs 25 års jubilæum. Copyright 2002: Jens Henneberg ISBN: 87-8788-37-3 Et lidet forord Dette

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Mødet 7. Januar 1946. Hr. Hilmar Ødum holdt et Foredrag med Titlen: Ledeblokstudier for 200 Aar siden. Der henvises

Læs mere

Fra det indre af Finmarken

Fra det indre af Finmarken Fra det indre af Finmarken Af Hans Reusch Norges geologiske undersøgelses aarbog for 1903. No. II Christiania I kommission hos H. Aschehoug & Co. A. W. Brøggers bogtrykkeri 1902 Fra det indre af Finmarken.

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere