Liv i min By. Møde 2 i OmrådeForum 4. Juni 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liv i min By. Møde 2 i OmrådeForum 4. Juni 2015 kl. 17-20"

Transkript

1 Møde 2 i OmrådeForum 4. Juni 2015 kl

2 Aftenens program : Velkommen og introduktion : Referat & dagsorden : Ansøgning om bygningsfornyelse : Workshop om idékatalog : Borgerdag : Diverse og kort evaluering. Igen.

3 Introduktion Bruno Hansen Curt Sørensen Finn Olsen Henrik Nielsen Dorte Hoff Erichsen Helle B. Heckmann Johnni Balslev * Henrik Fog Møller Jacob Kramer Jens Christian Møller Niels Skovlund Viben Kræmmer *

4 Hvor er vi?

5 S(k)et i byen!

6 Bygningsfornyelse

7 Økonomi Pengene Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: 7,5 mio. kr. Svendborg Kommune: 15 mio. kr. I alt til Områdefornyelse 22,5 mio. kr. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: 11,5 mio. kr. Svendborg Kommune: 11,5 mio. kr. I alt til Bygningsfornyelse: 23 mio. kr. (19 mio + 26,5 mio) Det samlede beløb: 45, 5 mio. kr.

8 Bygningsfornyelse Formål - At få del i de midler til byfornyelse som kan søges i forlængelse af områdefornyelsen. - kommunen har selv reserveret 11.5 mio. - I 2015 har MBBL 40 mio. til byfornyelse - Kun tre kommuner har søgt

9 Bygningsfornyelse Struktur : delområder

10 Bygningsfornyelse Struktur : delområder > fokusområder > spots

11 Bygningsfornyelse

12 Bygningsfornyelse

13 Bygningsfornyelse

14 Bygningsfornyelse

15 Bygningsfornyelse

16 Bygningsfornyelse Svendborg Kommune har besluttet at prioritere og koordinere indsatsen sammen med områdefornyelsen, som er afgrænset til mindre geografiske områder inden for bymidten, der forbinder havnen og byen. Som følge heraf er der alene foretaget en registrering af vedligeholdelsesmangler og friarealernes beskaffenhed inden for de prioriterede områder. I det omfang midlerne ikke anvendes inden for de prioriterede områder, vil de blive anvendt indenfor det område, som er beskrevet under anmodningen om reservation. Udgiftsrammen til bygningsfornyelse mv. i forbindelse med områdefornyelsen er budgetteret til kr , svarende til de midler der er reserveret.

17 3 min. pause

18 Grønt/vand/luft Vandelementer i baggårdene. Vandpost ved skaterparken spiller godt ind i Sund By-strategien (i stedet for at hente sodavand fra Fakta). Lys og renlighed i Krøyers Stræde, Munkestræde og Hulgade. Her trænger til lys og renholdelse for tryghedens og gæstfrihedens skyld. I dag er det vanskeligt at finde ind i byen fra havnen, den fremstår aflukket og 'svær at regne ud'. Integrere græs, træer og bænke i store baggårde (f.eks. bag Fakta) så den kan bruges også uden for butikkers åbningstid. Afvandingskonstruktioner, der også kan anvendes til andre formål som f.eks. legeområde Byhaver (plantekasser). Plant træer! Begrønnede gavle. Klima: Regnvand nedsivning (grønne tage m.v.). Bænke og hvilepladser på plads ved Terningen: Kan medvirke til at invitere eks. sejlerne op i byen. Taghaver og udsigtsterrasser på trappen. Allé langs nyanlagte passage fra Toldbodvej til Jessens Mole (mellem Fremtidsfabrikken og Krøyers Pakhus.) Skabe rum for pause og ophold med udsigt til såvel byens kommende, store trappe som havnen. Lille flydebro/pontonbro i træ i Mølledammen fodre ænder, nyde byen fra ny vinkel, teater? Klap en fisk; ponton eller platform i havnen hvor man kan undersøge fisk og andre havdyr. Se eksempel fra Hundested. Flytte og vedligeholde eksisterende blå plantekasser og nyttehaver til bedre position, hvor de bruges. Stor havnepark mellem busholdepladsen og Toldbodvej. Nyt springvand i Mølledammen til at erstatte det gamle som vendte tilbage til Torvet.

19 Oplevelser, bevægelse og aktiviteter Skaterfestival. Street art-festival med åben workshop. Output - et maleri, der kan spejle Fredriksøens Blå Dok. Vandreruter med farvekoder, der kan give god indgang til byen. Foldere f.eks. placeret ved Banegården. Skattejagt/Adventure Race for børn Svendborgs ukendte steder/skatte. Integrere korte løbebaner, hinkeruder i belægningen og på fortove på Toldbodvej for at tilgodese børns uformelle leg på vej. Knytte Kløverstien-projekt til, et løberuteprojekt for motionister. Hvorfor ikke også løbe i byen Trafiklegedag. Boldbaner bag nuværende Fremtidsfabrikken. Legepark og bænke/siddemulighed for voksne, samme sted eller ved skaterrampen. Legeområde/grøn oase ved tandlægehus. Klatrevæg ved TDC-bygning/Toldbodvej. Åben gård-arrangementer, eksemplevis ved Harders. Trampoliner i belægningen - så børnene kan lege. Samtidig skal der også være mulighed for voksne at sidde ned

20 Kultur Skabe pladser med mange anvendelsesmuligheder, som eksvis storskærm til Open Air, amfiscene, kulturbutik, koncerter og kunst Pop up-festivaler og enkelt-events på Klosterplads: f.eks. musik, litteratur, teater, idræt som muligheder. Oplevelsesspor/guides via apps: Middelalder, kunst, historie, maritime Svendborg, musikalske Svendborg. Skriv, hvad vi ser: Hvilke relieffer, hvilke små skilte ser vi med historiske infotavler integreret i byrummet kan vi beskrive byen og gøre Svendborg nærværende. Kunstrute fra Frederiksøen gennem Frederiksga de leder blikket og de gående til byen. Evt i samarbejde med Street Art-gruppe/studerende. Lokalhistorisk gadeteater Historiske fodspor i stræderne og bygninger. Lyd-spor, hvor byrummet får sit eget soundtrack, der f.eks. i lighed med torv på Amager går i gang, når man bevæger sig ind i rummet. Kan give byen en akustisk dimension ud over trafikken. Læskærm ved skaterpark giver mulighed for at kigge på for forbipasserende. Gavlmalerier på de store (eller grafittiramte) gavle og murflader i gårdene. Musikpavillon på grusplads ved tandlægehus tangogulv? Det gamle Kvægtorvet som markedsplads, evt. blot i højsæson: Farmers Market som mulighed i samarbejde med kulinariske aktører. Et kombineret trænings og fritids område på havnen hvor det blev plantet træer og anlagt løbestier, hvor der blev opsat natur cross-fit redskaber langs med stien, hvor stien/bane fx er med stop/ øvelser undervejs.

21 Trafik Markere port-indgange tydeligere ( f.eks. ved port i Møllergade og i Hulgade ved gammel byport). Bedre tilgængelighed i slipperne. Indsats: I Frederiksgade (og andre steder) lave fodspor hen til skraldespanden for at øge opmærksomheden på renholdelse. Klar opdeling i mixed zone mellem fodgængere og bilister på parkeringsplads skaber tryghed for begge parter. Låne cykler Gendanne den gamle byport for enden af Hulgade. Flyt de får tilbageværende taxaholdepladser foran banegården op på den nye taxaholdeplads ved trafikterminalen. Det vil frigøre plads og giver tryghed i et centralt byrum. P-hus på havnen (udvid evt. det, der er undervejs ovenpå genbrugscentret) samle og flytte bilerne et nyt sted hen, så vi frigør plads i baggårdene. Forsøgsvis lukke en vejbane overfor banegården, ind mod byen. Skaber bedre rum for god byrum/plads-stemning og kan give et bredere fortov, der er rart at sidde på og som virker livfuldt og inviterende på rejsende og turister samt borgere i det hele taget. Invitere gående gennem byen ved at signalere gå-stier med belægning eller farver, eks. Gangbro henover Toldbodvej i forlængelse af Den Grønne Tråd og trappen. Tværgående passager parallelt mellem de to store: Jessens ;ole og Møllergade. Vi vil gerne kunne gå fra baggård til baggård, hvis der er små grønne oaser, hvilepladser, udsigter og gode oplevelser inde bagved. Medvirker til at skabe følelsen af en hyggelig, historisk by med små, finurlige kroge og passager. Frederiksgade som gågade evt. del af året for at hjælpe sejlerne trygt til byen og gøre Frederiksgade mere inviterende og ren.

22 Andet Placer et nyt sundhedshus i området

23 Tendenser Grønt/Vand/Luft Der er flere forslag der peger på at holde området rent og lyst (ikke ulig hvad man normalt ønsker sig af rummene i et rart hus), hvilket måske peger på den lille skala som slipperne repræsenterer. De opleves som små og nærmest lukkede rum, der derfor hurtigt vil blive beskidte og mørke, modsat andre og større byrum. Der peges også grønne elementer som haver og træer kombineret med hvilepladser hvor man kan holde en lille pause eller nyde udsigten ud over havnen eller ind i et lukket og hyggeligt gårdrum. Den sidste tendens på brugen af vand i byrummet enten som en æstetisk og legende del af byrummet eller som en kombineret teknisk løsning af håndteringen af regnvand. Plant træer står som et simpelt motto og henviser muligvis til den gamle ubrudte allé der var på den vestlige side af Toldbodvej på strækningen fra Havnegade til Klosterplads.

24 Tendenser Oplevelser/bevægelse/aktiviteter Spor der guider rundt i byrummene, enten for at fortælle om de historiske aner eller vise frem til udsigter eller særlige bygninger og byrum. Andre ruter knytter sig til sport eller bevægelse, eksempelvis urban kløversti eller hinkeruder og baner der opfordrer til uformel leg. Generelt et stort fokus på børn og bevægelse. Større arealer til parker og legeområder, eksempelvis bag Fremtidsfabrikken

25 Tendenser Kultur Der er mange ideer der knytter sig til det at opleve og formidle kultur eksempelvis som oplevelsesspor til kunst, historie, musik, den maritime historie, den akustiske by mm. Assisteret af fx app s, men også via almindelige infotavler. Der nævnes også mulighed for at benytte gavle til malerier og udnytte eksisterende pladser til midlertidige aktiviteter som musik eller dans. Og hvad med the usual suspects Ungdomsskole Danseteater og teater Bibliotek Museum Sundhedshus

26 Idékatalog Hvad mangler - eller hvad vil vi have mere af Steder Aktiviteter Brugere Temaer Hvad kan vi lægge sammen: synergier og stabilitet

27 Byen er god fordi Bæredygtige byer er levende byer. Byliv bidrager til bæredygtighed i miljømæssig, social og økonomisk forstand. Liv i byen giver tryghed for byens borgere, det motiverer folk til at benytte cykel og gang som transportmiddel og byliv giver mulighed for udveksling af varer og ideer. Naturstyrelsen Hvad er den gode by at være i som familie, erhvervsdrivende, turist, besøgende, investor, enlig,

28 Idékatalog - workshop OF fordeler sig ved hver tema-tavle. Der er 3 spørgsmål og en farve for hvert spørgsmål. Hvert spørgsmål skal lede til at man peger på to ideer der svarer på spørgsmålet. Man får 8 minutter til at vælge de ideer to ud (streg over med rigtig farve.) Det er muligt at finde på nye ideer der svarer på spørgsmålet, selvom de er dårlige i andre henseender. Man må også kombinere og bygge videre for at ramme svaret. Efter hvert spørgsmål fortæller og begrunder gruppen sit valg; hvilke uenigheder var der hvilke tanker kom der på bordet og er der fundet på nyt? Og noterer på blåt papir.

29 Forskellige vinkler 1. Hvilke ideer understøtter bedst den sociale mangfoldighed? Social mangfoldighed kommer af møder mellem forskellige menneske. Ved at skabe rammer der muliggør dette kan et byrum være med til at sikre social mangfoldighed. Eksempel: Blandede boformer, skift i brugen af sted i løbet af dagen, ugen eller året. Fokus på specifikke målgrupper som unge eller ældre. 2. Hvilke ideer respekterer og videreudvikler områdets identitet bedst? Området har en kulturarv og en identitet, udfordringen er at tage afsæt i de historiske spor eller tidligere funktioner, men uden blindt at lade historien dominere. Eksempel: Understøt sammenhænge, bland nyt og gammel, kombiner nye funktioner. 3. Hvilke ideer tænker bedst erhverv ind som en faktor i at skabe byliv? Et livligt byliv skabes ikke automatisk af en cafe eller et butiksslejemål i stueplan. Erhverv og vækst kan også tænkes sammen med lokale ønsker om et godt byliv. Eksempler: Nye forbrugs og forretningsmodeller som genanvendelses og delingsservices (Delebiler, Uber), midlertidigt brug, blanding af erhverv og sociale funktioner og offentlige og private aktører.

30 Forskellige vinkler 1. Hvilke ideer understøtter bedst den sociale mangfoldighed? Social mangfoldighed kommer af møder mellem forskellige menneske. Ved at skabe rammer der muliggør dette kan et byrum være med til at sikre social mangfoldighed. Eksempel: Blandede boformer, skift i brugen af sted i løbet af dagen, ugen eller året. Fokus på specifikke målgrupper som unge eller ældre. 2. Hvilke ideer respekterer og videreudvikler områdets identitet bedst? Området har en kulturarv og en identitet, udfordringen er at tage afsæt i de historiske spor eller tidligere funktioner, men uden blindt at lade historien dominere. Eksempel: Understøt sammenhænge, bland nyt og gammel, kombiner nye funktioner. 3. Hvilke ideer tænker bedst erhverv ind som en faktor i at skabe byliv? Et livligt byliv skabes ikke automatisk af en cafe eller et butiksslejemål i stueplan. Erhverv og vækst kan også tænkes sammen med lokale ønsker om et godt byliv. Eksempler: Nye forbrugs og forretningsmodeller som genanvendelses og delingsservices (Delebiler, Uber), midlertidigt brug, blanding af erhverv og sociale funktioner og offentlige og private aktører.

31 Forskellige vinkler 1. Hvilke ideer understøtter bedst den sociale mangfoldighed? Social mangfoldighed kommer af møder mellem forskellige menneske. Ved at skabe rammer der muliggør dette kan et byrum være med til at sikre social mangfoldighed. Eksempel: Blandede boformer, skift i brugen af sted i løbet af dagen, ugen eller året. Fokus på specifikke målgrupper som unge eller ældre. 2. Hvilke ideer respekterer og videreudvikler områdets identitet bedst? Området har en kulturarv og en identitet, udfordringen er at tage afsæt i de historiske spor eller tidligere funktioner, men uden blindt at lade historien dominere. Eksempel: Understøt sammenhænge, bland nyt og gammel, kombiner nye funktioner. 3. Hvilke ideer tænker bedst erhverv ind som en faktor i at skabe byliv? Et livligt byliv skabes ikke automatisk af en cafe eller et butiksslejemål i stueplan. Erhverv og vækst kan også tænkes sammen med lokale ønsker om et godt byliv. Eksempler: Nye forbrugs og forretningsmodeller som genanvendelses og delingsservices (Delebiler, Uber), midlertidigt brug, blanding af erhverv og sociale funktioner og offentlige og private aktører.

32 Prioritering til programmet Prioritering til programmet = Prioritering af steder mere end projekter.

33 Borgerdag 1 Konceptet Vi er tilstede i den by vi taler om - det er lige her. Alternativ til borgermøde, fordi Vi kommer i berøring med flere og med andre Personlige samtaler er XL > Komme af med sit indspark uden forhåndsviden - uden andre kigger. Aktiviteter og postkort

34 Borgerdag 1 Hvad er ideen? Kommunikation: Der er noget der hedder det har noget at gøre med at gøre byen pæn og levende.

35 Borgerdag 1 Hvad er ideen? Inddragelse: Der er noget der hedder og jeg kan være med nu og her. Og senere når det bliver konkret, shh, men der bliver det sjovere

36 Borgerdag 1 Program 10.00: Borgerdagen åbner i Møllergade. Ved Trappen : Tegn din by. Børnekunstworkshop i Møllergade. Åben gård i Ribers Gård : Kino 34 Billeder af byen, der var engang. Postkortfilm i Ribers Gård : Udstillingsrum Ved siden af åben i Ribers Gård. Kig og hør om gadens kunst : Storm P.-lounge i Ribers Gård - tjek værkstedet ud. For børn og deres voksne : Byvandring med museet: Svendborgs baggårde v. Nils V. Jensen, museumsinspektør. Startsted: Ribers Gård : Snack, oplæg om og kaffe i Ribers Gård. Ved Munkestræde 11-13: Koncert i Munkestræde : Borgerdagen slutter i Møllergade. Tak for i dag og send postkortet: Send Svendborg en tanke med din idé til en bedre by.

37 Borgerdag 1 Standere

38 Presse Mit Svendborg : annonce + artikel (yderligere samarbejde henover året) FAA: foromtale + artikel UA: Artikel Diablo kontaktet Drp4 kontaktet TV2 kontaktet Kommunens hjemmeside ok Kommunens intranet > FaceBook Kommunens FaceBook juni Nyhedsbrev til handlende omkring Torvet/Møllergade

39 Kort

40 Overgangszone By og havn

41 De tre store Møllergade Toldbodvej/Jern banegade Jessens Mole

42 De tre store Stræderne på tværs Havnegade Møllers grund Fakta Ribers Gård Hulgade Kröyers Stræde Munkestræde Klosterstræde Brogade Skattergade

43 De tre store Stræderne på tværs De ubrugte stræder

44 De tre store Stræderne på tværs De ubrugte stræder

45 De tre store Stræderne på tværs De ubrugte stræder De nye stræder (?)

46 Hvad sker der ml. BD1 og OF3

47 På gensyn på lørdag

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Kommune Borgerpanelet om Bymidte september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Brug af områder... 5 Formål med brug af

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Næstved april 2014 2 2.1

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling b y f o r n y e l s e Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Publikationen er udgivet af: Velfærdsministeriet Publikationen er udarbejdet af: Tegnestuen

Læs mere

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 EVALUERING Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 Luftfoto Haraldsgadekvarteret 2011 INDHOLD DET GJORDE EN FORSKEL INKLUDERENDE NETVÆRK OG TILLID PROJEKTER, BEVILLINGER OG RESSURCER ET OVERBLIK FORANKRING

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere