Projekt Aktiv Fritid. Forhold og spørgsmål til nærmere belysning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Aktiv Fritid. Forhold og spørgsmål til nærmere belysning?"

Transkript

1 Projekt Aktiv Fritid Forhold og spørgsmål til nærmere belysning? Kære deltagere i kick-off mødet omkring projekt Aktiv Fritid. Allerførst vil vi gerne sige tak for alle jeres bidrag i forbindelse med gruppearbejdet. Det er et meget vigtigt stykke arbejdsredskab I der har givet os i hånden! Vi lovede jer, at vi ville rundsende svar på de spørgsmål der fremkom til selve projektet. De følger herefter. Svarene vil også blive lagt på projektets hjemmeside: Skulle der stadig være nogle spørgsmål som I ønsker svar på, er I mere end velkomne til at rette henvendelse. Spørgsmål fra foreningsledere Spørgsmål vedrørende børnene i projektet, herunder spotning Børnene som kan frekventere af tilbuddet er mellem 8-18 år. De er karakteriseret som stærkt socialt udsatte. Det vil sige: At de kan være belastet af alvorlige, men ofte forbigående problemer i deres familie og nære miljø. Det kan også være børn, der er truede fordi de vedvarende belastes af utilstrækkelig og mangelfuld omsorgs i deres familie og nære miljø. Endeligt er det børn, der har svære problemer, for eksempel fordi de i deres opvækst har været belastet af deres forældres grundlæggende mangel på tilstrækkelig omsorgsevne. Som foreningsledere er det ikke sikkert at I vil bemærke, at disse børn er meget anderledes end de øvrige børn i jeres forening. For mange af børnene handler problemerne om miljøet, og når de fjernes fra dette miljø, så vil problemerne måske slet ikke være at finde. Nogle af børnene kan selvfølgelig også være så emotionelt skadede, at vi som fritidsvejledere selvfølgelig vil være meget opmærksomme på, at finde et match(aktivitet/forening) som kan rumme dette barn og de vanskeligheder det måtte have. Vi følger børnene i minimum et år, og kigger herefter på, om barnet er inkluderet og kan fortsætte uden yderligere foranstaltninger. I forhold til det økonomiske, så kan det måske være at der stadig er brug for at kontingentet bliver betalt. I et sådan tilfælde vil vi give det videre til barnets sagsbehandler. Det er som regel en spotter, der henvender sig vedrørende et udsat barn som man ønsker optaget. En spotter kan være en lærer, pædagog, sagsbehandler, sundhedsplejerske, forælder, pårørende eller lign. Altså en person som møder barnet i dagligdagen, og her kan se at det kunne profitere af Aktiv Fritid. I forhold til spørgsmål vedrørende de børn som vi ikke finder svage(udsatte eller truede) nok til at deltage i projektet, så vil vi selvfølgelig sende det tilbage til den spotter som har sendt barnet/den unge til os. Her håber vi så, at der kan findes frem til en anden løsning for disse børn. Spørgsmål vedrørende kontakten mellem forening og kommunen 1

2 Som udgangspunkt skal foreningerne ikke have nogen kontakt til kommunen, udover den de plejer. Er der spørgsmål vedrørende børnene er man altid velkommen til at kontakte en af fritidsvejlederne i projektet. Der er altså ikke nogen direkte kontakt til kommunen vedrørende børnene. Når dette er sagt, så har man jo som alle andre borgere altid pligt til at underrette kommunen såfremt man oplever at et barn mistrives. Dette glæder ALLE børn!(jf. 154, Lov om social service). Såfremt man som forening/leder har underrettet kommunen om et barn, har man ret til, at få at vide om der er blevet fulgt op på henvendelsen! Værktøjer/uddannelse til foreningerne En vigtig del af projektet er, at foreningerne skal klædes på til opgaven, og ikke må opleve at stå alene. Der er derfor afsat midler til at give foreningerne redskaber til, at kunne klare de udfordringer, der følger i kølvandet på at inkludere de stærkt socialt udsatte børn og unge. Det vil sige, at vi er parate til at give jer de redskaber som I måtte have brug for. Dels har I jo altid mulighed for at trække på fritidsvejlederne, men derudover vil vi også med passende mellemrum invitere jer til fyraftensmøder med et indhold, der kan hjælpe jer i arbejdet med børnene. Vi har også tænkt at lave et egentligt kompetanceudviklingsforløb, hvor foreningerne over 1 år har mulighed for at få kigget deres forening efter i sømmene, og komme ud på den anden side som en forening, der er blevet mere inkluderende. Vi har dog fået en del meldinger om, at det ikke må være for tungt rent timemæssigt, da det så vil være mere end svært for de frivillige foreningsledere at finde tid hertil. Andre meldinger går på, at man rigtig gerne vil have hjælp til lederrekruttering. Vi går nu gang med at kigge på de forslag der er kommet, og får lagt et program med et indhold, som vi håber I kan finde jeres egne fingreaftryk i - vi har nemlig ingen interesse i, at bruge resurser på at lave noget som ingen har brug for eller har tid til! (vi anerkender til fulde, at det er dem der har skoen på, der ved hvor den trykker ). Spørgsmål vedrørende vores forventninger til foreningerne og de frivillige ledere? Den eneste forventning vi har, er at I gør det I er gode til at være foreningsledere, som er oprigtig interesserede i de børn(som voksne), der træder inden for i jeres forening og nærer samme interesse for aktiviteten som jer. Det er på grund af jeres uegennyttige indsats og oprigtige engagement, at I er interessante for børnene i projektet. I skal ikke være nye sagsbehandlere, lærere eller pædagoger. I skal bare være oprigtige interesserede voksne! Når det er skrevet, så håber vi jo meget på, at der i hver forening, som vores børn frekventerer, vil være én voksen som vil påtage sig at være kontaktperson for det barn vi møder op med. Der vil altid være en fritidsvejleder/mentor tilknyttet barnet som I kan kontakte såfremt der er noget I ønsker at vende. Børneattester! De foreninger vi henvender os til SKAL være under folkeoplysningsloven da vi så ved, at der er blevet indhentet børneattester på foreningens trænere og ledere. Spørgsmål vedrørende økonomi hvad kan Aktiv Fritid tilbyde? Vi sørger selvfølgeligt for, at barnets kontingent og udstyr bliver betalt. Derudover er der også afsat penge til at tilknytte en mentor der kan følge de børn, der måtte have brug for det. Endvidere er der afsat penge til foreningsudvikling. Spørgsmål vedrørende netværk på tværs af foreninger og professionelle 2

3 Vi har været super glade for Kick-off, hvor frivillige og professionelle var nogenlunde ligelig repræsenteret. Det gav en rigtig god dialog mellem afsenderne og modtagerne af børnene. Vi finder det af afgørende betydning, at der skabes mulighed for dialog mellem parterne. På den måde skabes der også forståelse for hinandens arbejdsvilkår/områder. Vi vil med passende mellemrum invitere begge parter til fyraftensmøder med et relevant indhold, som har begge parters interesse og opmærksomhed. Byd gerne ind med forslag til indhold og oplægsholdere! Spørgsmål fra fagpersoner/professionelle Spørgsmål vedrørende procesforløb fra henvendelse til afgørelse Børnene skal IKKE visiteres, men blot henvises! Vi har for længst rundsendt og uddelt en folder til professionelle som møder børnene i deres hverdag. Her står der en kort beskrivelse af forløbet. Ligeledes står forløbet ganske godt beskrevet på Aktiv Fritids hjemmeside: Derudover kan vi tilføje, at vi bestræber os på at have en så kort forløb som overhovedet muligt. Så snart vi får en henvendelse fra en spotter, så kontakter vi indenfor 3 hverdage forældrene til barnet og aftaler her en dato for et opstartsmøde. Her vil vi spørge lidt ind til baggrunden for hvorfor man ønsker barnet optaget under Aktiv Fritid. Ligeledes bliver der udfyldt en samtykkeerklæring, således at fritidsvejlederne kan videregive relevante oplysninger om barnet til kontaktpersonen ude i foreningen. Fritidsvejlederne er selvfølgelig underlagt tavshedspligt! Spørgsmål vedrørende, hvilke resurser der kan trækkes på, og i hvilken størrelsesorden? Spotterne/professionelle kan på lige fod med de frivillige selvfølgelig trække på og sparre med fritidsvejlederne. Ligeledes vil fritidsvejlederne også trække på de professionelle. Jo bedre kommunikation mellem de forskellige aktører omkring børnene, des bedre mulighed er der for at hjælpe dem bedst muligt. Derudover vil de professionelle også blive indbudt til diverse fyraftens møder. I projekt Aktiv Fritid er der som tidligere nævnt også afsat nogle resurser til betaling af kontingent og udstyr. Det er dog fritidsvejlederne der vurderer hvorvidt der skal ydes økonomisk støtte. Spørgsmål vedrørende om fagpersoner kan købes fri for job eller om tingene foregår som en del af deres arbejdstid? Som udgangspunkt er der ikke nogen fagpersoner der skal købes fri. Fagpersonerne møder børnene i det arbejde de varetager i forvejen. MEN, da nogle af fagpersonerne i forvejen har opbygget en stærk relation til et barn der skal i gang med Aktiv Fritid, så er det ikke utænkeligt at projektet kan betale denne fagperson (eks. En klubpædagog) for at varetage mentor-opgaven for barnet. Spørgsmål vedrørende hvordan med forældresamarbejdet? En vigtig pind i projektet er, at forældrene skal indtænkes og at de skal spille en så vigtig rolle som overhovedet muligt. Derfor er forældrene en vigtig del af hele opstartsfasen. Her finder vi frem til hvilken rolle og ansvar de kan påtage sig børnenes deltagelse i Aktiv Fritid. Nogle forældre er så resursesvage at de ikke magter andet end, at spørge børnene til hvordan det er gået (men det skal de så også!). Andre har resurser til at følge dem til og fra. Nogle forældre er desværre derude, hvor 3

4 børnene helst vil slippe for at føges med dem. Projektet har ikke til hensigt at fratage forældrene deres ansvar, men derimod at støtte op om de resurser der er til rådighed. Spørgsmål vedrørende opfølgning (evt. regelmæssigt) Fritidsvejlederne følger børnene og vil løbende melde tilbage om hvordan det går. I forhold til det overordnede projekt vil vi løbende orientere på Spørgsmål vedrørende Hvordan gir vi de frivillige viden om de svage børn? Det vil som udgangspunkt være de 2 ansatte fritidsvejledere som skal viderebringe nødvendige oplysninger/viden om barnet til de frivillige. Fritidsvejlederne udvælger nøje, hvilke oplysninger der kunne være relevante for træneren/lederene at vide om det pågældende barn. Der tænkes her på speciel adfærd m.v. Fritidsvejlederne har skærpet tavshedspligt(straffelovens 152) og ligeså alle borgere (herunder også frivillige) er underlagt straffelovens 264: "Straffeloven 264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person." Straffelovens 264 d er en væsentlig del af straffelovens værn mod krænkelser af privatlivets fred. Bestemmelsen forbyder uberettiget videregivelse af private meddelelser og billeder. Spørgsmål vedrørende transport og økonomi For at sikre så stor en mulighed for bæredygtighed også efter projektets afslutning, så bestræbes det, at aktiviteterne skal findes i lokalområdet, eller i en afstand som børnene på sigt selv kan klare. Spørgsmål vedrørende mentorordning Et vigtigt omdrejningspunkt i projektet er mentorordningen. Hvert barn vil få tilknyttet en mentor, som enten kan være en af vejlederne eller en af mentorer som vil blive tilknyttet og ansat i projektet (på timebasis). Det er den tætte kontakt og opfølgning som skal være med til at sikre at barnet får succes i aktiviteten og foreningen. Spørgsmålet vedrørende hvordan når projektet ud i hele kommunen? Fritidsvejlederne har efterhånden holdt over 30 møder med spottere, og vi kan allerede nu se at det har båret frugt. Vi har således allerede nu fået henvendelse fra hele kommunen ligesom vi har fået dem via mange forskellige fagpersoner. Der kan stadig være en stor del foreninger som ikke kender til projektet. Det gør os ikke så meget. Om de kender til projektet eller ej, så vil vi ikke forpasse muligheden for at banke på deres dør såfremt vi har et barn som gerne vil gå i den specifikke forening Spørgsmål vedrørende - succeskriterier? 4

5 Projektets succeskriterium er at der skal 300 børn i gang indenfor projektets forløb (4 år). For os er der dog mange andre succeser: Hvert enkelt barn der kommer igennem er en succes Dialogen mellem foreningerne og de professionelle vil være en succes Udviklingen af foreningerne vil være en succes Det opståede netværk vil være en succes osv Spørgsmål vedrørende fremtiden Vi bestræber os på at projektet skal bindes op på de strukturer som findes og fungerer i forvejen, så ingen børn tabes på gulvet, når projektperioden er udløbet om 4 år. Herefter vil vi på baggrund af vores erfaringer med projektet, komme med nogle anbefalinger til kommunen som vil pege på efterfølgende muligheder. Du/I er altid velkomne til at kontakte os: Karin Hansen-Schwartz Fritidsvejleder Nord Claus Møller Hansen Fritidsvejleder Syd 5

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere