Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15."

Transkript

1 V E D T Æ G T E R

2 Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr

3 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands Andel A.m.b.A. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing Kommune Foreningens formål er at skaffe medlemmerne foderstoffer, gødning og andre grovvarer til landbruget og at bistå medlemmerne med tjenesteydelser samt at afsætte medlemmernes produktion af korn og andre produkter. 2. Foreningen kan investere i anden virksomhed, hvis dette skønnes til gavn for medlemmerne. 3. Foreningen kan være medlem af andre andelsselskaber og faglige organisationer. Beslutning herom træffes af bestyrelsen Som medlem kan optages enhver myndig person, med rådighed over sit bo, et interessentskab, eller et selskab med begrænset ansvar, som driver en driftsenhed i en landbrugsvirksomhed, og som anvender varer inden for foreningens varesortiment. Enhver driftsenhed kan ved interesseforbundne ejerforhold udgøre et selvstændigt medlem. Medlemmer skal være momsregistrerede. 2. Som medlem kan endvidere optages foreninger, offentlige institutioner og selskaber, der ikke driver landbrugsvirksomhed. Herunder kan også andre andelsgrovvareforeninger optages som medlem i de tilfælde, hvor et varemæssigt samarbejde forekommer gavnligt og naturligt. 3. Anmodning om medlemskab stiles til foreningens kontor. 4. Hvis et medlem afgår ved døden, er den eventuelle efterlevende ægtefælle berettiget til at indtræde som medlem i afdødes sted Ethvert medlem bekræfter ved sin underskrift, efter de til enhver tid gældende regler, sit medlemskab af foreningen. Ægtefælle (samlever) kan ligeledes tegne personligt medlemskab. 2. Når et medlem optages i foreningen, modtager vedkommende et eksemplar af vedtægterne. Medlemmerne er underkastet foreningens vedtægter, således som de er udformet ved indmeldelsen, og således som de til enhver tid vil være det som følge af senere tilkommende ændringer og tilføjelser. 3. Der skal foreligge en medlemsfortegnelse og være indrettet et medlemskartotek, hvori medlemmernes underskrifter opbevares. Det er bestyrelsens opgave at sikre sig, at foreningen holder dette materiale ajour og i orden Ethvert medlem (driftsenhed og personlige medlemmer) forpligter sig til at tegne et andelskapitalbeløb svarende til 5% af gennemsnittet for de sidste tre år af vedkommendes normale indkøb af grovvarer, dog minimum kr og maksimum kr Foreninger, selskaber og institutioner, jfr. 3 stk. 2, forpligter sig til at tegne et andelskapitalbeløb svarende til 5% af gennemsnittet for de sidste 3 år af vedkommendes normale indkøb af grovvarer med foreningen, dog min. kr og max. kr

4 3. For medlemmer, som optages i forbindelse med sammenslutning, fastsættes andelskapitalbeløbet på grundlag af de pågældendes indkøb i den tilsluttede forening. 4. For nyoptagne medlemmer kan bestyrelsen, hvor oplysning om indkøb mangler fastsætte andelskapitalbeløbet skønsmæssigt. Optages andre andels-grovvareforeninger som medlem, fastsættes andelskapitalbeløbet for disse til max. beløbet. 5. Samtlige medlemmer underskriver ved optagelsen en erklæring vedrørende det tegnede andelskapitalbeløb. De tegnede andelskapitalbeløb reguleres efter udløbet af hvert regnskabsår. På basis af medlemmernes indkøb udfærdiges årlige meddelelser til medlemmerne, hvoraf den ajourførte størrelse af det tegnede andelskapitalbeløb tillige med størrelsen af den del af beløbet, der måtte være indbetalt, fremgår. Der fordres ingen fornyet underskrivelse af en garantierklæring. 6. Under fortsat medlemskab kan det andelskapitalbeløb, som et medlem har forpligtet sig til at tegne, ikke reduceres. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dog, f.eks. når et hidtidigt medlem opdeles i flere driftsenheder, eller væsentlige ændringer i drifts- og produktionsforholdene i øvrigt finder sted, beslutte en nedsættelse af det beløb, som medlemmet forpligter sig til at tegne. 7. Det tegnede andelskapitalbeløb kan til enhver tid berigtiges helt eller delvis ved kontant indbetaling eller ved tilbageholdt andel i overskud eller konvertering. For berigtiget andelskapital udsteder foreningen kvitteringer i form af de i stk. 5 omtalte meddelelser. Indbetalt andelskapital kan ikke overdrages uden bestyrelsens godkendelse, og den kan ikke tilbagebetales medlemmerne, bortset fra ved udtrædelse eller nedsættelse efter 5 stk Bortset fra de i paragrafferne 8 og 9 indeholdte regler om tilbageholdelse af overskudsandele, kan indbetaling af tegnet andelskapital i henhold til de udstedte garantierklæringer kun kræves i tilfælde af foreningens likvidation, betalingsstandsning eller konkurs, hvor en sådan indbetaling måtte vise sig påkrævet til dækning af foreningens forpligtelser. Medlemmerne kan ikke over for sådanne krav om indbetaling af ikke berigtiget andelskapital i henhold til de udstedte garantierklæringer betinge sig, at tilsvarende indbetalinger sker fra de øvrige medlemmer. Fordringer mod foreningen kan ikke bringes i modregning over for krav om indbetaling i henhold til garantierklæringerne. 9. Det i stk. 1-8 omtale andelskapitalbeløb benævnes andelskapital Generalforsamlingen kan efter indstilling af bestyrelsen beslutte henlæggelse til andelskapital 2: a. ved overførsel af et beløb fra foreningens reserver, beregnet på grundlag af medlemmernes indkøb fra foreningen i et eller flere år. b. ved henlæggelse af en del af årets overskud, jfr. 8 stk Der udfærdiges årlige meddelelser til medlemmerne om deres eventuelle indestående på andelskapital Andelskapital 1 og 2 er uden betydning for stemmeret på foreningens generalforsamling, idet hvert medlem har én stemme uanset andelskapitalbeløbets størrelse Ophør af medlemskabet kan ske: a. Når medlemmet ved ejendomssalg, bortforpagtning eller forpagtningsophør ophører med at drive virksomhed i foreningens naturlige område, fraflytter dette eller afgår ved døden, uden at ægtefællen indtræder i henhold til 3 stk. 4. Ønske om udtræden i anledning af et af de ovenstående forhold indgives til foreningens kontor. b. Når medlemmet skriftligt og med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb over for foreningen fremsætter begæring herom, uden at betingelserne i stk. 1a er til stede. 2

5 c. Når et medlem i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke har haft omsætning med foreningen, kan foreningen efter forudgående henvendelse til det pågældende medlem slette medlemmet af medlemsfortegnelsen. d. Har et medlem foretaget handlinger, der kan være skadelige for foreningen, eller i væsentlig grad misligholdt sine forpligtelser, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere medlemmet. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for den ordinære generalforsamling, og beslutningen omstødes, såfremt to tredjedele af de afgivne stemmer er i det ekskluderede medlems favør. 2. Såfremt et hidtidigt personligt medlemskab ændres til et interessentskab, kan medlemmet vælge at lade andelskapital 1 og 2 blive stående på den oprindelige konto eller at lade andelskapital 1 og 2 indgå i interessentskabet. 3. Ændres en personlig virksomhed helt eller delvis til et anpartsselskab, aktieselskab eller andet selskab med begrænset ansvar, kan medlemmet vælge at lade sin hidtidige andelskapital 1 og 2 blive stående på den oprindelige konto eller anmode om, at den må blive overført til andelskapital i det oprettede selskab, eventuelt med fradrag af den skat, der måtte følge af kapitaloverførslen. 4. Ved ophør af den hidtidige ejerform for et medlem eller en driftsenhed, således at den kontrollerende ejer af driftsenheden fremover fortsætter virksomheden som personlig drevet, kan indestående på andelskapital 1 og 2 overføres til det personlige medlemskab, med fradrag af den skat, der måtte følge af kapitalfrigørelsen. 5. Udtrædende personlige medlemmer efter stk. 1a., herunder interessenter, kan få indbetalt andelskapital 1 og 2 samt eventuelt indestående på driftslån udbetalt straks med fradrag af gæld til foreningen, jfr. 6 stk I øvrige tilfælde udbetales den indbetalte andelskapital 1 og 2 over en periode på 6 år med lige store beløb hvert år og med tillæg af eventuelle renter. Bestyrelsen kan tilbyde en hurtigere udbetaling mod et kursnedslag. Endvidere kan bestyrelsen i ekstraordinære tilfælde i øvrigt, herunder ved ophør eller likvidation af et selskab, der har været medlem, beslutte en hurtigere udbetaling af indbetalt andelskapital eller eventuelle driftslån, jfr. dog 6 stk Forinden udbetaling af andelskapitalen m.v. er foreningen dog altid berettiget til at modregne et evt. tilgodehavende hos medlemmet. Modregning kan også foretages når et medlem standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, der indgives konkursbegæring mod ham, hans bo tages under behandling som ikke gældsvedgåelsesbo e.l. 8. Søger et udtrådt medlem senere genoptagelse, kan der kræves indbetaling af den ved udmeldelsen eventuelt udbetalte andelskapital. 9. Udtrådte medlemmer har uanset anledningen intet krav på andel i foreningens øvrige formue. 10. Ved udbetaling af andelskapital modregnes eventuelle skattebeløb, såfremt der ifølge lovgivningen skal indeholdes, eller foreningen skal betale skat som følge af udbetalingen For foreningens forpligtelser hæfter dens formue, herunder andelskapitalen. 2. Medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til den til enhver tid tegnede andelskapital 1 jfr. 5 stk. 1. med tillæg af eventuelt indestående på andelskapital 2 jfr. 5 stk. 10. Herudover har foreningens medlemmer intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser. 1. Den for virksomheden nødvendige kapital tilvejebringes ved: 8 3

6 a. Tegning og indbetaling af andelskapital. b. Henlæggelse til reservefonds og andre fonds. c. Optagelse af lån og kreditter. 2. Efter at nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser er foretaget, kan den resterende del af årets overskud sammen med overførsel fra tidligere år og under hensyn til bestemmelserne i stk. 3 anvendes til forrentning af den indbetalte andelskapital og til fordeling af overskud til medlemmerne. Dette overskud kan, sålænge det enkelte medlems tegnede andelskapitalbeløb ikke er fuldt indbetalt, anvendes til indbetaling herpå efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Er et medlems andelskapital 1 indbetalt, kan overskuddet efter generalforsamlingsbeslutning helt eller delvist tilskrives andelskapital Sålænge foreningens egenkapital inklusive henlæggelser efter stk. 2 ikke udgør mindst 30% af statusbalancen ved årets slutning, kan der højst fordeles 1% af medlemmets indkøb i overskud til medlemmerne. Er egenkapitalen mindre end 20%, henlægges hele regnskabsårets overskud til reservefonds. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kreditter til forøgelse af såvel drifts- som anlægskapital, når dette skønnes hensigtsmæssigt og nødvendigt, og kan for lån og kreditter give pant i foreningens faste ejendom Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj med datoafvigelser efter forholdene under hensyntagen til bedste mulighed for nøjagtig periodeafgrænsning. 2. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de efter bestyrelsens skøn nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med god regnskabsskik. 3. Under hensyntagen til bestemmelserne i 8 stk. 2. og stk. 3. kan bestyrelsen indstille, at det disponible overskud efter eventuel forrentning af indbetalt andelskapital helt eller delvis fordeles som overskud til medlemmerne 4. Ved udbetaling af overskud eller rente af andelskapital modregnes eventuelle skattebeløb, såfremt der ifølge lovgivningen skal indeholdes skat, eller foreningen skal betale skat som følge af udbetalingen. 10 Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen Generalforsamlingen er inden for rammerne af lovgivning og retspraksis foreningens øverste myndighed. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes snarest efter årsregnskabets afslutning og skal finde sted inden 30. september. 3. Stemmeberettigede er alle mødte personlige medlemmer, jfr. 3 stk.1. Ejes et landbrug af flere personer, er alle ejere mødeberettigede, men der kan kun afgives én stemme. Valgbare er alle personlige medlemmer. Foreninger, selskaber og institutioner, jfr. 3 stk. 2., er mødeberettigede med deres bestyrelse eller anden repræsentation, men kan kun afgive én stemme og være valgbar med én kandidat ved eventuelle valg. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7 4. Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet være indgivet til formanden senest 1. juni. Forslag, der indkommer senere henvises til behandling under eventuelt. 5. Generalforsamlingen varsles efter bestyrelsens valg ved meddelelse gennem postvæsenet som almindeligt brev eller åbent brevkort, der skal være afgivet til postbesørgelse senest 10 dage før generalforsamlingen, eller gennem avertering senest nævnte tidspunkt. Bestyrelsen afgør, om årsregnskab skal tilstilles de enkelte medlemmer før generalforsamlingen, og såfremt dette ikke sker, skal det fremlægges til gennemsyn på foreningens kontor 10 dage før den ordinære generalforsamling. Er der særlige forslag til behandling, skal der med dagsordenen følge en redegørelse for forslagenes indhold. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende. 1. Valg af stemmetællere og ordstyrer. 2. Beretning om virksomheden i det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud. 4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer. 5. Ledelsens vurdering af fremtiden. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 7. Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer. Bestyrelsen udpeger en skriftfører til at føre protokol over generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afstemningsresultater vedrørende forslag i henhold til dagsordenens punkter 1, 3, 6 og 7 afgøres ved simpel stemmeflerhed, bortset fra afgørelser vedr. 19, 20 og 21. Valg i henhold til dagsordenens punkt 4 sker efter særlig valgregulativ. Disse afstemninger foretages skriftligt, med mindre der kun er foreslået det antal kandidater, der skal vælges, medens øvrige afstemninger på generalforsamlingen kan foretages ved håndsoprækning, med mindre der forlanges skriftlig afstemning. Optælling af stemmer foretages af mindst to af forsamlingen valgte stemmetællere. Ved afstemninger betragtes blanke og ugyldige stemmesedler som ikke afgivne. 8. Under eventuelt kan behandles alt foreningen vedrørende, men der kan ikke træffes beslutninger. 9. Forhandlingsprotokollen fra generalforsamlingen underskrives af ordstyrer og skriftfører Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når flertallet af bestyrelsen eller repræsentantskabet finder afholdelse af en sådan aktuel, eller senest 14 dage efter, at en anmodning herom fra mindst 50 medlemmer er afgivet skriftligt til formanden. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i henhold til bestemmelserne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, jfr. 11 stk. 5., dog kan varslet af bestyrelsen nedsættes til 8 dage. Der skal forløbe mindst 14 dage mellem to generalforsamlinger Repræsentantskabet vælges på den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne, og skal bestå af mindst 50 medlemmer. De vælges for en periode på 2 år, således at der hvert år afgår halvdelen. 5

8 2. Valgene foretages i henhold til et særligt valgregulativ, der skal tilgodese, at hele foreningens naturlige virkeområde er passende repræsenteret i repræsentantskabet, og som er godkendt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 3. Der kan endvidere vælges indtil 4 medarbejdere. De vælges ligeledes for en periode på 2 år, således at der hvert år afgår halvdelen. Bestyrelsen kan beslutte en større medarbejderrepræsentation, såfremt der måtte være ønske herom. Valgbare er medarbejdere med mindst 1 års anciennitet i foreningen Repræsentantskabet holder møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt efter formandens beslutning, eller når mindst 10 af repræsentantskabets medlemmer ønsker indkaldt til møde. Repræsentantskabet vælger formand blandt de af repræsentantskabets medlemmer. Repræsentantskabets formand formulerer dagsorden. Der føres protokol over møderne. 2. Bestyrelsen kan bruge repræsentantskabet som et led i en drøftelse af vigtige spørgsmål af principiel eller usædvanlig karakter, herunder planer om væsentlige udvidelser og om optagelsen af nye aktiviteter og om væsentlige investeringer i anden virksomhed. Repræsentanterne skal endvidere ved bestyrelsens formand og den forretningsmæssige leder holdes underrettet om virksomhedens gang og snarest underrettes om vigtige hændelser og ændringer i forhold inden for virksomheden. 3. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen og fastsætter, efter bestyrelsens indstilling, honoraret til formand og eventuelle andre tillidsvalgte. 4. Ud over deltagelsen i møderne er det de enkelte repræsentanters opgave at bidrage til kontakten med medlemmerne i deres eget område og formidle medlemmernes eventuelle ønsker og forslag, ligesom foreningens ledelse naturligt bør udnytte de enkelte repræsentanters lokale kendskab og bedømmelse Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne i hvert område med mindst 1 medlem og valget skal finde sted snarest efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal altid bestå af mindst 10 medlemmer. Resterende medlemmer vælges af og blandt det samlede repræsentantskab i.h.t. særligt valgregulativ. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Der kan endvidere vælges medarbejdere til bestyrelsen. Disse vælges af samtlige medarbejdere blandt medarbejdernes valgte repræsentantskabsmedlemmer. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af repræsentantskabet inden funktionstiden i bestyrelsen i henhold til stk. 1 er udløbet, vælger repræsentantskabet en stedfortræder for den udtrædende for resten af dennes funktionstid. 3. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og ansvaret for dens virksomhed i forhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 4. Bestyrelsen antager og afskediger foreningens forretningsmæssige leder, opretter ansættelseskontrakt og påser, at dennes bestemmelser overholdes. 5. Bestyrelsen fastsætter i samråd med den forretningsmæssige leder rammerne for foreningens varesortiment, indkøbs- og salgspolitik samt kreditgivning. Den fører selv tilsyn med, at rammerne overholdes. Bestyrelsen træffer beslutning om alle større investeringer, herunder anskaffelsen af maskiner, inventar og automobiler, ligesom den skal tage beslutning om køb og salg af fast ejendom. 6. Bestyrelsen vælger formand, næstformand, sekretær og fastsætter sin forretningsorden.

9 7. Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Formanden repræsenterer foreningen udadtil. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres ved relativt stemmeflertal (flest stemmer). Ved valg af formand finder der dog lodtrækning sted, såfremt der opstår stemmelighed efter 2 afstemninger. 9. Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde senest i løbet af 3 dage, efter at det skriftligt har anmodet formanden herom. 10. Vedrørende bestyrelsens pligter til at orientere repræsentantskabet henvises til 14 stk Den af bestyrelsen ansatte forretningsmæssige leder forestår den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med foreningens formål og de retningslinier, der er nærmere beskrevet i dennes stillingsbeskrivelse. 2. Hvor der kan være tvivl om, hvorvidt en disposition ligger inden for de rammer, som er angivet i stk. 1, og som nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen, kan den forretningsmæssige leder indhente skriftlig tilladelse til dispositionen fra bestyrelsen, f.eks. ved indføjelse herom i forhandlingsprotokollen. 3. Den forretningsmæssige leder har i henhold til sin stillingsbeskrivelse over for bestyrelsen bl.a. ansvaret for ansættelsen af det nødvendige personale, vedligeholdelsen af anlæg af driftsmateriel, en forsvarlig forsikring af foreningens værdier, overholdelsen af rammerne for kreditgivning samt et vel tilrettelagt og ajourført bogholderi. 1. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura Opstår der mellem foreningen og et eller flere af dens medlemmer uenighed om foreningens anliggender, og kan denne uenighed ikke bilægges ved forhandling, som bestyrelsen skal søge tilvejebragt, kan sagen indbringes for domstolene Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne, gyldige stemmer er afgivet for forslagene Foreningen kan sammensluttes med andre andelsforetagender. Vedtagelse af sammenslutning sker på en generalforsamling og kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer er afgivet for sammenslutningen. 2. Medlemmerne bliver uden særskilt indmeldelse medlem af den derved opståede nye forening eller af den fortsættende forening eller selskab. De på det enkelte medlems andelskapitalkonto indestående beløb indgår på i øvrigt uændrede vilkår i den nye forenings eller den fortsættende forenings eller selskabs egenkapital. 7

10 3. Såfremt et medlem ikke ønsker at blive overført som medlem, kan vedkommende begære udmeldelse fra den dag, sammenslutningen bliver effektiv. Vedkommendes indbetalte andelskapital 1 udbetales da straks. Eventuelt indestående på andelskapital 2 udbetales over en periode på 6 år med lige store beløb hvert år med tillæg af eventuelle renter. Bestyrelsen kan tilbyde hurtigere udbetaling mod kursnedslag. Søger vedkommende senere optagelse som medlem, kan den ved udmeldelsen udbetalte kapital kræves indbetalt igen. 4. Andre foreninger kan tilsluttes foreningen efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte retningslinier. 5. Ved udbetaling jfr. stk. 3. finder 6 stk. 10. tilsvarende anvendelse Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højst fire ugers mellemrum, således at to tredjedele af de på hver generalforsamling afgivne, gyldige stemmer afgives for opløsning. 2. Til generalforsamlingerne om foreningens opløsning skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer som anbefales brev. 3. Den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning, vælger tillige én eller flere likvidatorer til snarest at realisere foreningens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser. 4. Fremkommer der herved et overskud, fordeles dette blandt medlemmerne i henhold til deres overskudsberettigede køb i et af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen fastsat åremål. De af revisionen bekræftede oplysninger herom, skal være gyldig grundlag for en sådan fordeling. 5. Fremkommer der som resultat af likvidationen et underskud, fordeles dette på samme måde som et eventuelt overskud, jfr. stk. 4., men ikke ud over andelskapitalen jfr Ved udbetaling af andelskapital og likvidationsprovenu finder 6 stk. 10. og 9 stk. 4. tilsvarende anvendelse. Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. november

11

12 Vestjyllands Andel Vesterkær Ringkøbing Tlf Fax

VEDTÆGTER Vestjyllands Andel A.m.b.a.

VEDTÆGTER Vestjyllands Andel A.m.b.a. VEDTÆGTER Vestjyllands Andel A.m.b.a. september 2015 Vestjyllands Andel Vesterkær16 6950 Ringkøbing cvr-nr. 61729615 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands Andel A.m.b.A. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Vin a.m.b.a.

Vedtægter for Frederiksborg Vin a.m.b.a. 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Selskabets navn er Frederiksborg Vin a.m.b.a, eller i forkortet form Frederiksborg Vin. 2. Selskabets hjemsted er Hillerød Kommune. FORMÅL 2. 1. Selskabet har til hovedformål at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

CVR: af 5. marts 2012

CVR: af 5. marts 2012 Vedtægter Danish Agro a.m.b.a. CVR: 59 78 93 17 af 5. marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål 2 3 Optagelse som medlem 2 4 Bekræftelse af medlemskab 3 5 Foreningens andelskapital 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba

VEDTÆGTER. for. Hirtshals Strømforsyning Holding amba Side 1 VEDTÆGTER for Hirtshals Strømforsyning Holding amba 1 Selskabets navn er Hirtshals Strømforsyning Holding amba (andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabets hjemsted er Hirtshals Kommune. Selskabets

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening.

Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening. Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening. Begrænset ansvar. [1] INDHOLDSOVERSIGT 1. Foreningen. Navn: 1 Hjemsted: 2 Formål: 3 2. Medlemmerne. Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Vedtægter for Foreningen, DC grundens private spildevandslaug (Herefter benævnt spildevandslauget)

Vedtægter for Foreningen, DC grundens private spildevandslaug (Herefter benævnt spildevandslauget) H. P. Hanssens Gade 42 Postboks 239 6200 Aabenraa Tlf: (+45) 74 31 31 31 Fax: (+45) 74 31 31 47 www.dahlguldager.dk #SkjulVedPrint J.nr. 26094/PDA/dvp 27. marts 2012 Vedtægter for Foreningen, DC grundens

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Give Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. Tebstrup Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tebstrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Jels Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bækmarksbro Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lemvig Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet.

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. Vedtægter for Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er. Dens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Kansas City. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Foreningens formål er at udbrede interessen og forståelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet i 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinding Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet har hjemsted i Vejle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet, der er stiftet i 1903, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gundsømagle Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune.

Læs mere

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar)

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Vedtægter for 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Selskabet har hjemsted i Ringkøbing- Skjern_ Kommune.

Læs mere

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S Funder Kirkeby Vandværk I/S Vedtægter for Funder Kirkeby Vandværk I/S. Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis fulde navn er Funder Kirkeby Vandværk I/S. 1 Selskabet har hjemme i Silkeborg

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere