Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15."

Transkript

1 V E D T Æ G T E R

2 Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr

3 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands Andel A.m.b.A. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing Kommune Foreningens formål er at skaffe medlemmerne foderstoffer, gødning og andre grovvarer til landbruget og at bistå medlemmerne med tjenesteydelser samt at afsætte medlemmernes produktion af korn og andre produkter. 2. Foreningen kan investere i anden virksomhed, hvis dette skønnes til gavn for medlemmerne. 3. Foreningen kan være medlem af andre andelsselskaber og faglige organisationer. Beslutning herom træffes af bestyrelsen Som medlem kan optages enhver myndig person, med rådighed over sit bo, et interessentskab, eller et selskab med begrænset ansvar, som driver en driftsenhed i en landbrugsvirksomhed, og som anvender varer inden for foreningens varesortiment. Enhver driftsenhed kan ved interesseforbundne ejerforhold udgøre et selvstændigt medlem. Medlemmer skal være momsregistrerede. 2. Som medlem kan endvidere optages foreninger, offentlige institutioner og selskaber, der ikke driver landbrugsvirksomhed. Herunder kan også andre andelsgrovvareforeninger optages som medlem i de tilfælde, hvor et varemæssigt samarbejde forekommer gavnligt og naturligt. 3. Anmodning om medlemskab stiles til foreningens kontor. 4. Hvis et medlem afgår ved døden, er den eventuelle efterlevende ægtefælle berettiget til at indtræde som medlem i afdødes sted Ethvert medlem bekræfter ved sin underskrift, efter de til enhver tid gældende regler, sit medlemskab af foreningen. Ægtefælle (samlever) kan ligeledes tegne personligt medlemskab. 2. Når et medlem optages i foreningen, modtager vedkommende et eksemplar af vedtægterne. Medlemmerne er underkastet foreningens vedtægter, således som de er udformet ved indmeldelsen, og således som de til enhver tid vil være det som følge af senere tilkommende ændringer og tilføjelser. 3. Der skal foreligge en medlemsfortegnelse og være indrettet et medlemskartotek, hvori medlemmernes underskrifter opbevares. Det er bestyrelsens opgave at sikre sig, at foreningen holder dette materiale ajour og i orden Ethvert medlem (driftsenhed og personlige medlemmer) forpligter sig til at tegne et andelskapitalbeløb svarende til 5% af gennemsnittet for de sidste tre år af vedkommendes normale indkøb af grovvarer, dog minimum kr og maksimum kr Foreninger, selskaber og institutioner, jfr. 3 stk. 2, forpligter sig til at tegne et andelskapitalbeløb svarende til 5% af gennemsnittet for de sidste 3 år af vedkommendes normale indkøb af grovvarer med foreningen, dog min. kr og max. kr

4 3. For medlemmer, som optages i forbindelse med sammenslutning, fastsættes andelskapitalbeløbet på grundlag af de pågældendes indkøb i den tilsluttede forening. 4. For nyoptagne medlemmer kan bestyrelsen, hvor oplysning om indkøb mangler fastsætte andelskapitalbeløbet skønsmæssigt. Optages andre andels-grovvareforeninger som medlem, fastsættes andelskapitalbeløbet for disse til max. beløbet. 5. Samtlige medlemmer underskriver ved optagelsen en erklæring vedrørende det tegnede andelskapitalbeløb. De tegnede andelskapitalbeløb reguleres efter udløbet af hvert regnskabsår. På basis af medlemmernes indkøb udfærdiges årlige meddelelser til medlemmerne, hvoraf den ajourførte størrelse af det tegnede andelskapitalbeløb tillige med størrelsen af den del af beløbet, der måtte være indbetalt, fremgår. Der fordres ingen fornyet underskrivelse af en garantierklæring. 6. Under fortsat medlemskab kan det andelskapitalbeløb, som et medlem har forpligtet sig til at tegne, ikke reduceres. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dog, f.eks. når et hidtidigt medlem opdeles i flere driftsenheder, eller væsentlige ændringer i drifts- og produktionsforholdene i øvrigt finder sted, beslutte en nedsættelse af det beløb, som medlemmet forpligter sig til at tegne. 7. Det tegnede andelskapitalbeløb kan til enhver tid berigtiges helt eller delvis ved kontant indbetaling eller ved tilbageholdt andel i overskud eller konvertering. For berigtiget andelskapital udsteder foreningen kvitteringer i form af de i stk. 5 omtalte meddelelser. Indbetalt andelskapital kan ikke overdrages uden bestyrelsens godkendelse, og den kan ikke tilbagebetales medlemmerne, bortset fra ved udtrædelse eller nedsættelse efter 5 stk Bortset fra de i paragrafferne 8 og 9 indeholdte regler om tilbageholdelse af overskudsandele, kan indbetaling af tegnet andelskapital i henhold til de udstedte garantierklæringer kun kræves i tilfælde af foreningens likvidation, betalingsstandsning eller konkurs, hvor en sådan indbetaling måtte vise sig påkrævet til dækning af foreningens forpligtelser. Medlemmerne kan ikke over for sådanne krav om indbetaling af ikke berigtiget andelskapital i henhold til de udstedte garantierklæringer betinge sig, at tilsvarende indbetalinger sker fra de øvrige medlemmer. Fordringer mod foreningen kan ikke bringes i modregning over for krav om indbetaling i henhold til garantierklæringerne. 9. Det i stk. 1-8 omtale andelskapitalbeløb benævnes andelskapital Generalforsamlingen kan efter indstilling af bestyrelsen beslutte henlæggelse til andelskapital 2: a. ved overførsel af et beløb fra foreningens reserver, beregnet på grundlag af medlemmernes indkøb fra foreningen i et eller flere år. b. ved henlæggelse af en del af årets overskud, jfr. 8 stk Der udfærdiges årlige meddelelser til medlemmerne om deres eventuelle indestående på andelskapital Andelskapital 1 og 2 er uden betydning for stemmeret på foreningens generalforsamling, idet hvert medlem har én stemme uanset andelskapitalbeløbets størrelse Ophør af medlemskabet kan ske: a. Når medlemmet ved ejendomssalg, bortforpagtning eller forpagtningsophør ophører med at drive virksomhed i foreningens naturlige område, fraflytter dette eller afgår ved døden, uden at ægtefællen indtræder i henhold til 3 stk. 4. Ønske om udtræden i anledning af et af de ovenstående forhold indgives til foreningens kontor. b. Når medlemmet skriftligt og med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb over for foreningen fremsætter begæring herom, uden at betingelserne i stk. 1a er til stede. 2

5 c. Når et medlem i 2 på hinanden følgende regnskabsår ikke har haft omsætning med foreningen, kan foreningen efter forudgående henvendelse til det pågældende medlem slette medlemmet af medlemsfortegnelsen. d. Har et medlem foretaget handlinger, der kan være skadelige for foreningen, eller i væsentlig grad misligholdt sine forpligtelser, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere medlemmet. Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for den ordinære generalforsamling, og beslutningen omstødes, såfremt to tredjedele af de afgivne stemmer er i det ekskluderede medlems favør. 2. Såfremt et hidtidigt personligt medlemskab ændres til et interessentskab, kan medlemmet vælge at lade andelskapital 1 og 2 blive stående på den oprindelige konto eller at lade andelskapital 1 og 2 indgå i interessentskabet. 3. Ændres en personlig virksomhed helt eller delvis til et anpartsselskab, aktieselskab eller andet selskab med begrænset ansvar, kan medlemmet vælge at lade sin hidtidige andelskapital 1 og 2 blive stående på den oprindelige konto eller anmode om, at den må blive overført til andelskapital i det oprettede selskab, eventuelt med fradrag af den skat, der måtte følge af kapitaloverførslen. 4. Ved ophør af den hidtidige ejerform for et medlem eller en driftsenhed, således at den kontrollerende ejer af driftsenheden fremover fortsætter virksomheden som personlig drevet, kan indestående på andelskapital 1 og 2 overføres til det personlige medlemskab, med fradrag af den skat, der måtte følge af kapitalfrigørelsen. 5. Udtrædende personlige medlemmer efter stk. 1a., herunder interessenter, kan få indbetalt andelskapital 1 og 2 samt eventuelt indestående på driftslån udbetalt straks med fradrag af gæld til foreningen, jfr. 6 stk I øvrige tilfælde udbetales den indbetalte andelskapital 1 og 2 over en periode på 6 år med lige store beløb hvert år og med tillæg af eventuelle renter. Bestyrelsen kan tilbyde en hurtigere udbetaling mod et kursnedslag. Endvidere kan bestyrelsen i ekstraordinære tilfælde i øvrigt, herunder ved ophør eller likvidation af et selskab, der har været medlem, beslutte en hurtigere udbetaling af indbetalt andelskapital eller eventuelle driftslån, jfr. dog 6 stk Forinden udbetaling af andelskapitalen m.v. er foreningen dog altid berettiget til at modregne et evt. tilgodehavende hos medlemmet. Modregning kan også foretages når et medlem standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, der indgives konkursbegæring mod ham, hans bo tages under behandling som ikke gældsvedgåelsesbo e.l. 8. Søger et udtrådt medlem senere genoptagelse, kan der kræves indbetaling af den ved udmeldelsen eventuelt udbetalte andelskapital. 9. Udtrådte medlemmer har uanset anledningen intet krav på andel i foreningens øvrige formue. 10. Ved udbetaling af andelskapital modregnes eventuelle skattebeløb, såfremt der ifølge lovgivningen skal indeholdes, eller foreningen skal betale skat som følge af udbetalingen For foreningens forpligtelser hæfter dens formue, herunder andelskapitalen. 2. Medlemmernes hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til den til enhver tid tegnede andelskapital 1 jfr. 5 stk. 1. med tillæg af eventuelt indestående på andelskapital 2 jfr. 5 stk. 10. Herudover har foreningens medlemmer intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser. 1. Den for virksomheden nødvendige kapital tilvejebringes ved: 8 3

6 a. Tegning og indbetaling af andelskapital. b. Henlæggelse til reservefonds og andre fonds. c. Optagelse af lån og kreditter. 2. Efter at nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser er foretaget, kan den resterende del af årets overskud sammen med overførsel fra tidligere år og under hensyn til bestemmelserne i stk. 3 anvendes til forrentning af den indbetalte andelskapital og til fordeling af overskud til medlemmerne. Dette overskud kan, sålænge det enkelte medlems tegnede andelskapitalbeløb ikke er fuldt indbetalt, anvendes til indbetaling herpå efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Er et medlems andelskapital 1 indbetalt, kan overskuddet efter generalforsamlingsbeslutning helt eller delvist tilskrives andelskapital Sålænge foreningens egenkapital inklusive henlæggelser efter stk. 2 ikke udgør mindst 30% af statusbalancen ved årets slutning, kan der højst fordeles 1% af medlemmets indkøb i overskud til medlemmerne. Er egenkapitalen mindre end 20%, henlægges hele regnskabsårets overskud til reservefonds. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kreditter til forøgelse af såvel drifts- som anlægskapital, når dette skønnes hensigtsmæssigt og nødvendigt, og kan for lån og kreditter give pant i foreningens faste ejendom Foreningens regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj med datoafvigelser efter forholdene under hensyntagen til bedste mulighed for nøjagtig periodeafgrænsning. 2. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de efter bestyrelsens skøn nødvendige og hensigtsmæssige afskrivninger og henlæggelser i overensstemmelse med god regnskabsskik. 3. Under hensyntagen til bestemmelserne i 8 stk. 2. og stk. 3. kan bestyrelsen indstille, at det disponible overskud efter eventuel forrentning af indbetalt andelskapital helt eller delvis fordeles som overskud til medlemmerne 4. Ved udbetaling af overskud eller rente af andelskapital modregnes eventuelle skattebeløb, såfremt der ifølge lovgivningen skal indeholdes skat, eller foreningen skal betale skat som følge af udbetalingen. 10 Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen Generalforsamlingen er inden for rammerne af lovgivning og retspraksis foreningens øverste myndighed. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes snarest efter årsregnskabets afslutning og skal finde sted inden 30. september. 3. Stemmeberettigede er alle mødte personlige medlemmer, jfr. 3 stk.1. Ejes et landbrug af flere personer, er alle ejere mødeberettigede, men der kan kun afgives én stemme. Valgbare er alle personlige medlemmer. Foreninger, selskaber og institutioner, jfr. 3 stk. 2., er mødeberettigede med deres bestyrelse eller anden repræsentation, men kan kun afgive én stemme og være valgbar med én kandidat ved eventuelle valg. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7 4. Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet være indgivet til formanden senest 1. juni. Forslag, der indkommer senere henvises til behandling under eventuelt. 5. Generalforsamlingen varsles efter bestyrelsens valg ved meddelelse gennem postvæsenet som almindeligt brev eller åbent brevkort, der skal være afgivet til postbesørgelse senest 10 dage før generalforsamlingen, eller gennem avertering senest nævnte tidspunkt. Bestyrelsen afgør, om årsregnskab skal tilstilles de enkelte medlemmer før generalforsamlingen, og såfremt dette ikke sker, skal det fremlægges til gennemsyn på foreningens kontor 10 dage før den ordinære generalforsamling. Er der særlige forslag til behandling, skal der med dagsordenen følge en redegørelse for forslagenes indhold. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende. 1. Valg af stemmetællere og ordstyrer. 2. Beretning om virksomheden i det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud. 4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer. 5. Ledelsens vurdering af fremtiden. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 7. Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer. Bestyrelsen udpeger en skriftfører til at føre protokol over generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afstemningsresultater vedrørende forslag i henhold til dagsordenens punkter 1, 3, 6 og 7 afgøres ved simpel stemmeflerhed, bortset fra afgørelser vedr. 19, 20 og 21. Valg i henhold til dagsordenens punkt 4 sker efter særlig valgregulativ. Disse afstemninger foretages skriftligt, med mindre der kun er foreslået det antal kandidater, der skal vælges, medens øvrige afstemninger på generalforsamlingen kan foretages ved håndsoprækning, med mindre der forlanges skriftlig afstemning. Optælling af stemmer foretages af mindst to af forsamlingen valgte stemmetællere. Ved afstemninger betragtes blanke og ugyldige stemmesedler som ikke afgivne. 8. Under eventuelt kan behandles alt foreningen vedrørende, men der kan ikke træffes beslutninger. 9. Forhandlingsprotokollen fra generalforsamlingen underskrives af ordstyrer og skriftfører Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når flertallet af bestyrelsen eller repræsentantskabet finder afholdelse af en sådan aktuel, eller senest 14 dage efter, at en anmodning herom fra mindst 50 medlemmer er afgivet skriftligt til formanden. 2. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i henhold til bestemmelserne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, jfr. 11 stk. 5., dog kan varslet af bestyrelsen nedsættes til 8 dage. Der skal forløbe mindst 14 dage mellem to generalforsamlinger Repræsentantskabet vælges på den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne, og skal bestå af mindst 50 medlemmer. De vælges for en periode på 2 år, således at der hvert år afgår halvdelen. 5

8 2. Valgene foretages i henhold til et særligt valgregulativ, der skal tilgodese, at hele foreningens naturlige virkeområde er passende repræsenteret i repræsentantskabet, og som er godkendt af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. 3. Der kan endvidere vælges indtil 4 medarbejdere. De vælges ligeledes for en periode på 2 år, således at der hvert år afgår halvdelen. Bestyrelsen kan beslutte en større medarbejderrepræsentation, såfremt der måtte være ønske herom. Valgbare er medarbejdere med mindst 1 års anciennitet i foreningen Repræsentantskabet holder møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt efter formandens beslutning, eller når mindst 10 af repræsentantskabets medlemmer ønsker indkaldt til møde. Repræsentantskabet vælger formand blandt de af repræsentantskabets medlemmer. Repræsentantskabets formand formulerer dagsorden. Der føres protokol over møderne. 2. Bestyrelsen kan bruge repræsentantskabet som et led i en drøftelse af vigtige spørgsmål af principiel eller usædvanlig karakter, herunder planer om væsentlige udvidelser og om optagelsen af nye aktiviteter og om væsentlige investeringer i anden virksomhed. Repræsentanterne skal endvidere ved bestyrelsens formand og den forretningsmæssige leder holdes underrettet om virksomhedens gang og snarest underrettes om vigtige hændelser og ændringer i forhold inden for virksomheden. 3. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen og fastsætter, efter bestyrelsens indstilling, honoraret til formand og eventuelle andre tillidsvalgte. 4. Ud over deltagelsen i møderne er det de enkelte repræsentanters opgave at bidrage til kontakten med medlemmerne i deres eget område og formidle medlemmernes eventuelle ønsker og forslag, ligesom foreningens ledelse naturligt bør udnytte de enkelte repræsentanters lokale kendskab og bedømmelse Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne i hvert område med mindst 1 medlem og valget skal finde sted snarest efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal altid bestå af mindst 10 medlemmer. Resterende medlemmer vælges af og blandt det samlede repræsentantskab i.h.t. særligt valgregulativ. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Der kan endvidere vælges medarbejdere til bestyrelsen. Disse vælges af samtlige medarbejdere blandt medarbejdernes valgte repræsentantskabsmedlemmer. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af repræsentantskabet inden funktionstiden i bestyrelsen i henhold til stk. 1 er udløbet, vælger repræsentantskabet en stedfortræder for den udtrædende for resten af dennes funktionstid. 3. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og ansvaret for dens virksomhed i forhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 4. Bestyrelsen antager og afskediger foreningens forretningsmæssige leder, opretter ansættelseskontrakt og påser, at dennes bestemmelser overholdes. 5. Bestyrelsen fastsætter i samråd med den forretningsmæssige leder rammerne for foreningens varesortiment, indkøbs- og salgspolitik samt kreditgivning. Den fører selv tilsyn med, at rammerne overholdes. Bestyrelsen træffer beslutning om alle større investeringer, herunder anskaffelsen af maskiner, inventar og automobiler, ligesom den skal tage beslutning om køb og salg af fast ejendom. 6. Bestyrelsen vælger formand, næstformand, sekretær og fastsætter sin forretningsorden.

9 7. Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Formanden repræsenterer foreningen udadtil. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres ved relativt stemmeflertal (flest stemmer). Ved valg af formand finder der dog lodtrækning sted, såfremt der opstår stemmelighed efter 2 afstemninger. 9. Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde senest i løbet af 3 dage, efter at det skriftligt har anmodet formanden herom. 10. Vedrørende bestyrelsens pligter til at orientere repræsentantskabet henvises til 14 stk Den af bestyrelsen ansatte forretningsmæssige leder forestår den daglige ledelse af virksomheden i overensstemmelse med foreningens formål og de retningslinier, der er nærmere beskrevet i dennes stillingsbeskrivelse. 2. Hvor der kan være tvivl om, hvorvidt en disposition ligger inden for de rammer, som er angivet i stk. 1, og som nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen, kan den forretningsmæssige leder indhente skriftlig tilladelse til dispositionen fra bestyrelsen, f.eks. ved indføjelse herom i forhandlingsprotokollen. 3. Den forretningsmæssige leder har i henhold til sin stillingsbeskrivelse over for bestyrelsen bl.a. ansvaret for ansættelsen af det nødvendige personale, vedligeholdelsen af anlæg af driftsmateriel, en forsvarlig forsikring af foreningens værdier, overholdelsen af rammerne for kreditgivning samt et vel tilrettelagt og ajourført bogholderi. 1. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura Opstår der mellem foreningen og et eller flere af dens medlemmer uenighed om foreningens anliggender, og kan denne uenighed ikke bilægges ved forhandling, som bestyrelsen skal søge tilvejebragt, kan sagen indbringes for domstolene Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne, gyldige stemmer er afgivet for forslagene Foreningen kan sammensluttes med andre andelsforetagender. Vedtagelse af sammenslutning sker på en generalforsamling og kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer er afgivet for sammenslutningen. 2. Medlemmerne bliver uden særskilt indmeldelse medlem af den derved opståede nye forening eller af den fortsættende forening eller selskab. De på det enkelte medlems andelskapitalkonto indestående beløb indgår på i øvrigt uændrede vilkår i den nye forenings eller den fortsættende forenings eller selskabs egenkapital. 7

10 3. Såfremt et medlem ikke ønsker at blive overført som medlem, kan vedkommende begære udmeldelse fra den dag, sammenslutningen bliver effektiv. Vedkommendes indbetalte andelskapital 1 udbetales da straks. Eventuelt indestående på andelskapital 2 udbetales over en periode på 6 år med lige store beløb hvert år med tillæg af eventuelle renter. Bestyrelsen kan tilbyde hurtigere udbetaling mod kursnedslag. Søger vedkommende senere optagelse som medlem, kan den ved udmeldelsen udbetalte kapital kræves indbetalt igen. 4. Andre foreninger kan tilsluttes foreningen efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte retningslinier. 5. Ved udbetaling jfr. stk. 3. finder 6 stk. 10. tilsvarende anvendelse Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højst fire ugers mellemrum, således at to tredjedele af de på hver generalforsamling afgivne, gyldige stemmer afgives for opløsning. 2. Til generalforsamlingerne om foreningens opløsning skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer som anbefales brev. 3. Den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning, vælger tillige én eller flere likvidatorer til snarest at realisere foreningens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser. 4. Fremkommer der herved et overskud, fordeles dette blandt medlemmerne i henhold til deres overskudsberettigede køb i et af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen fastsat åremål. De af revisionen bekræftede oplysninger herom, skal være gyldig grundlag for en sådan fordeling. 5. Fremkommer der som resultat af likvidationen et underskud, fordeles dette på samme måde som et eventuelt overskud, jfr. stk. 4., men ikke ud over andelskapitalen jfr Ved udbetaling af andelskapital og likvidationsprovenu finder 6 stk. 10. og 9 stk. 4. tilsvarende anvendelse. Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. november

11

12 Vestjyllands Andel Vesterkær Ringkøbing Tlf Fax

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere