Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn. December 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn. December 2010"

Transkript

1 Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn December 2010 FORSLAG

2 Indhold Forord Forord 4 Vision og formål 5 Baggrund 7 Rammer og forudsætninger 11 Politikkens principper 17 Evaluering af politikken 29 Politikkens ikrafttræden 32 Fakta om broerne i københavns havn 33 Vand som herlighedsværdi og som en integreret del af byens rum og byliv er i stigende grad vigtige elementer i udviklingen af København som en attraktiv by at bo og leve i. Havnelivet er en vigtig del af Københavns identitet og byliv. Men havnen er både en forbindelse for de sejlende og en barriere mellem bydelene. Broerne over byens vand skal bidrage til målsætningerne om at udvikle bylivet og byens fysiske sammenhænge på langs og på tværs af havnen og til de konkrete mål om at være verdens første CO2-neutrale hovedstad og verdens bedste cykelby. Anvendelsen af Københavns Havn har ændret sig, i takt med at byen har udviklet sig ned mod havnen. Tidligere industri- og havnearealer er blevet omdannet til bæredygtige bykvarterer, der udnytter det store potentiale for liv og aktiviteter langs vandet samtidigt med, at tidligere havnerelaterede erhverv er under afvikling og havnen i stigende grad udnyttes bymæssigt og rekreativt med vandbusser og -taxier, sejlskibe, motorbåde, kajakker, robåde og turbåde. Københavns Kommune vil gerne understøtte en mangfoldig udnyttelse af Københavns Havn, blandt andet ved i endnu højere grad at sammentænke byliv og havneliv. Broåbningspolitikken er derfor formuleret med målsætningen om at imødekomme så mange interesser som muligt. Også hvor der er tale om interesser, som til tider er modsatrettede, når hensynet til sejlernes hurtige og bekvemme adgang til havet skal balancere med cyklisternes ønske om at komme let og trygt gennem byen. Det er ikke desto mindre en klar forventning, at broåbningspolitikken vil understøtte og afveje disse interesser på en robust og holdbar måde, som sender Københavns Havn et markant skridt videre i udviklingen af et havnerum for alle. God læselyst. Med venlig hilsen Teknik- og miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard 3 4 FORORD

3 Vision og formål Gå til indhold, ved at klikke på pilen Hvad er meningen med broåbningspolitikken? Broåbningspolitikken skal bidrage til at skabe en større sammenhæng mellem byliv og havneliv - ikke i konkurrence med hinanden, men i afbalanceret samspil og afvejning af konkrete hensyn til mange forskellige interesser. Overordnet skal broåbningspolitikken understøtte udviklingen af Københavns Havn i retning af mere af det hele. Konkret skal den beskrive rammerne for hvordan broerne i Københavns Havn kan bidrage hertil. Politikken skal således i videst muligt omfang varetage både sejleres, cyklisters, fodgængeres, bilisters og øvrige københavneres interesser bedst muligt. Samtidig skal den sikre, at der fortsat kan være et levende maritimt miljø i Københavns Havn, når der kommer nye broer. Politikken omfatter de oplukkelige broer over Københavns Havn og kanaler, som Københavns Kommune pr. 24. januar 2012 er ejer af. Vision og formål 5 6

4 Baggrund Gå til indhold, ved at klikke på pilen Teknik- og Miljøudvalget har i den forbindelse ønsket, at der udarbejdes en politik for, hvordan disse broer i fremtiden skal fungere, dvs. hvor ofte og hvor længe broerne kan være åbne samt hvordan de skal betjenes, så vi sikrer den bedst mulige sammenhæng mellem byliv og havneliv. Broåbningspolitikken er udarbejdet på baggrund af: Hvorfor har København brug for en broåbningspolitik? Københavns Kommune overtager d. 24. januar 2012 det fulde ejerskab og ansvar for Knippelsbro og Langebro efter i en årrække at have delt dette med By & Havn I/S. Samtidig planlægger kommunen at bygge nye oplukkelige broer ved Teglholmen, Christianshavns Kanal, Trangraven, Proviantmagasingraven og over Inderhavnen Gældende politiske rammer og forudsætninger for udvikling af byliv og havneliv. Input fra dialogmøder med en lang række foreninger, organisationer og erhverv, med såvel specifikke som generelle interesser i forhold til Københavns Havn og / eller broerne i Københavns Havn. Trafiktællinger og analyser vedr. trafikafvikling, drift og organisering udført i perioden Cykeltrafik på ny stibroforbindelse Nyhavn-Kløvermarken, COWI, september 2009 Skibstælling, COWI, september 2009 Broåbningspolitik i Købehavns Havn - betjeningsmetoder, trafikafvikling, organisering og driftsøkonomi, COWI, oktober 2010 Baggrund

5 Hvilke broer er omfattet af broåbningspolitikken? Broåbningspolitikken gælder for eksisterende samt planlagte oplukkelige broer i Københavns Havn, som efter 24. januar 2012 ejes og drives af Københavns Kommune. Dette omfatter Knippelsbro, Langebro, Bryggebroen, Nyhavnsbroen, Bryghusbroen samt de planlagte broer: Teglværksbroen, Cirkelbroen, Ny bro over Inderhavnen, Broer over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Slusen i den sydlige ende af Sydhavnen samt de planlagte broer i Nordhavn ejes og drives fortsat af By & Havn I/S efter 24. januar 2012, ligesom Frederiksholmsbroen og broen ved Dokøen ejes og drives af de lokalt. Disse er derfor ikke omfattet af nærværende broåbningspolitik, men Københavns Kommune vil i forbindelse med vedtagelsen af broåbningspolitikken arbejde for, at de nævnte broer fortsat bidrager til at skabe en levende havn og åbnes i overensstemmelse hermed. Nyhavnsbroen Bro over Proviantmagasingraven Bro over Christianshavns Kanal og Trangraven Bro over Inderhavnen Knippelsbro Cirkelbroen Bryghusbroen Langebro Bryggebroen Telgværksbroen Baggrund 9 10

6 Rammer og forudsætninger Gå til indhold, ved at klikke på pilen Beslutninger om broåbningspolitik Bropolitik for Københavns Havn I forbindelse med indledende arbejder vedrørende broåbningspolitikken i besluttede Teknik- og Miljøudvalget bl.a., at oplukkelighed på broer fastlægges ud fra et overordnet mål om at give stor rummelighed og efterlade så få barrierer for udvikling af byliv og havneliv som muligt. Udvalget besluttede i samme forbindelse også følgende konkrete anvisninger for den fremtidige broåbningspolitik: Drift af broer over havneløbet skal ske, så mulighederne for sejlads med større skibe og sejlskibe bevares - også efter Broåbninger skal tilrettelægges ud fra en afvejning af trafikmængde, myldretid og udrykningskøretøjer og hensynet til sejlads på vandet. Evt. broåbninger fastlægges ud fra en samlet vurdering af behovet for adgang for sejlskibe og husbåde. 2 Teknik- og Miljøudvalget d : Bropolitik for Københavns Havn ( ) Kommissorium Ifølge kommissoriet for udarbejdelse af broåbningspolitikken, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 1. februar 2010, skal broåbningspolitikken desuden varetage både sejleres, cyklisters, fodgængeres og øvrige københavneres interesser. Samtidig skal politikken sikre et levende maritimt miljø i Christianshavns Kanal. Dette indebærer, at der fortsat skal kunne sejles med sejlskibe i Christianshavns Kanal. Politikkens udgangspunkt er derfor, at broåbningerne i Christianshavns Kanal skal kunne servicere et antal sejlbåde svarende til det aktuelle niveau for skibssejlads i kanalen rammer og forudsætninger

7 Overordnede mål og visioner Ud over de politiske beslutninger, som direkte omhandler broåbningspolitikken, er der en lang række gældende politiske beslutninger, planer, visioner og politikker om udvikling af byliv og havneliv, som broåbningspolitikken skal forholde sig til. Blandt disse er Kommuneplan 2009, Københavns Klimaplan og Miljømetropol 2015: Kommuneplan 2009: I kommuneplan 2009 hedder det om færdsel på vandet, at: Broer over selve havneløbet skal anlægges og drives under hensyn til mulighederne for en fortsat sejlads med større skibe og sejlskibe. Planlægningen af nye broer over kanaler mv. skal ske under hensyntagen til de fartøjer, som benytter kanalerne. Og vedr. København som cykelby, at: det skal være endnu lettere at køre på cykel i København. Derfor etableres der flere cykelruter og bedre cykelparkering, som både forbedrer bybilledet og mulighederne for at parkere sin cykel. Det er målet at videreudvikle den bæredygtige fordeling på transportmidler yderligere, således, at mindst en tredjedel af det samlede antal ture i byen er cykelture. I Kommuneplanen er det endvidere nævnt, at der skal udarbejdes en blå strategi for promenader og stier ved og på tværs af havnen, med henblik på at sikre et sammenhængende og varieret stiforløb og mere liv. Læs mere om Kommuneplan 2009, ved at klikke på pilen Københavns Klimaplan: Kommunens Klimaplan indeholder en række transportinitiativer, som skal bidrage til at blive verdens bedste cykelby og til at skabe en by, der inviterer til cykling og gang, bl.a. gennem nedenstående mål: Endnu flere inspireres til at cykle vi laver nye og forbedrede cykelstier, grønne cykelruter, cykel- og gangbroer og bedre cykelparkering, også ved den offentlige transport. Et transportsystem, som bidrager til en CO2-neutral hovedstad, kræver en målrettet byudvikling, som reducerer transportbehovet, forbedrer adgangen til kollektiv transport og gør cykel- og gangmuligheder de lettest tilgængelige. Læs mere om Københavns Klimaplan, ved at klikke på pilen rammer og forudsætninger

8 Miljømetropol 2015: Miljømetropol 2015 indeholder flg. målsætninger for 2015: 90% af Københavnerne skal kunne gå til en park, en strand, et naturområde eller et havnebad på under 15 minutter. Københavnerne besøger byens parker, naturområder, havnebade og strande dobbelt så ofte som i dag. I København skal der være god og let adgang til blå og grønne rekreative områder af høj kvalitet. I Miljømetropol 2015 er desuden formuleret målsætninger for København som Verdens bedste cykelby med 3 strategiske mål, nemlig at: 50% tager cyklen til arbejde eller til uddannelse i København 50% færre cyklister kommer alvorligt til skade/bliver dræbt 50% flere føler sig trygge i trafikken. Ovenstående mål og visioner indskriver sig på hver sin måde som en del af rammerne for broåbningspolitikken. På den ene side skal der sikres gode forhold for de cyklende, gående og den offentlige trafik og på den anden side skal byens identitet som havneby understøttes og udvikles, og derfor også give plads til sejlskibe og større skibe. Læs mere om Miljømetropol 2015 og Verdens bedste cykelby 2015, ved at klikke på pilen rammer og forudsætninger 15 16

9 Politikkens principper Gå til indhold, ved at klikke på pilen Broåbningspolitikken er formuleret med udgangspunkt i to principper, som baserer sig på mål og visioner og de forskellige interesser. 1. Højt serviceniveau for alle Broåbningspolitikken skal varetage både sejleres, cyklisters, fodgængeres, bilisters og øvrige københavneres interesser bedst muligt indenfor de overordnede politiske og økonomiske rammer og forudsætninger. Derfor er niveauet for broåbninger fastsat med henblik på at sikre såvel hyppige broåbninger med effektiv afvikling af skibstrafikken som god forbindelse på tværs af vandet, med spærretider for åbning af broerne i morgen- og aftenmyldretider samt med klare retningslinjer for hvornår broerne kan åbne. 2. Gratis broåbninger Broåbningspolitikken skal fastlægges ud fra et mål om at give stor rummelighed og efterlade så få barrierer som muligt for udviklingen af byliv og havneliv samtidigt med, at der fortsat skal sikres et levende maritimt miljø med sejlskibe i Christianshavns Kanal. Med særlig fokus på at balancere de forskellige interesser og samtidig sikre politikkens overordnede mål er broåbningspolitikken derfor baseret på gratis broåbninger indenfor broernes almindelige åbningstider. Politikkens principper 17 18

10 Åbningspolitik De forskellige dele af havnen har forskellig karakter i forhold til bymæssig anvendelse, brugsmønster og behov for broåbninger. Ud fra en vurdering af spærretider og åbningstider kan de oplukkelige broer inddeles i to kategorier: Broer i det store havneløb og broer med motortrafik Knippelsbro Nyhavnsbroen Bro over Inderhavnen 1. Broer i det store havneløb og broer med motortrafik 2. Cykel- og gangbroer i de sekundære vandløb Politikken beskriver overordnet spærretider, åbningstider og betaling. De mere detaljerede anvisninger for bestilling og passage af broerne beskrives nærmere i broreglementet for de enkelte broer. Disse vil blive udarbejdet inden politikkens ikrafttræden for de eksisterende broer og i forbindelse med anlægsprojekterne for nye broer. Teglværksbroen Bryggebroen Langebro Bryghusbroen Politikkens principper 19 20

11 Som det fremgår af oversigten åbner Bryggebroen lidt færre gange end Langebro. Dette forventes fortsat at være tilfældet, afhængigt af i hvilket omfang der etableres faciliteter for sejlbåde i den sydlige del af havnen. 1. Broer i Inderhavnen og broer med motortrafik Broer i Inderhavnen og broer med motortrafik, der pr. 24. januar 2012 ejes af Københavns Kommune omfatter følgende broer Knippelsbro* Langebro* Bryggebroen Teglværksbroen* Ny bro over Inderhavnen Bryghusbroen* Nyhavnsbroen* Knippelsbro Langebro Bryggebroen Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Broerne med * er broer med motortrafik. Fælles for disse gælder, at de er væsentlige forbindelser i forhold til byens overordnede infrastruktur, og de er derfor mindre fleksible i forhold til åbning, end gang- og cykelstierne

12 Åbningstider og spærretider Åbning af Bryghusbroen og Nyhavnsbroen fortsætter som i dag, jf. aftaler med By & Havn I/S og Nyhavnsforeningen. Øvrige broer i Inderhavnen og broer med motortrafik åbner således: Åbningstider Mandag - fredag: kl. 05: Kl Kl Broåbning bestilles inden kl. 14:00 dagen før passage, dog senest fredag/hverdag før weekender/helligdage. Broåbning bestilles senest 2 timer før passage. Broåbning bestilles telefonisk samme dag inden kl. 14:00 og bekræftes senest 3 timer før passage. Betaling Der er ingen broafgift forbundet med at gennemsejle broerne inden for de angivne åbningstider. Har man behov for broåbning udenfor broens almindelige åbningstid, betales et gebyr svarende til de reelle omkostninger for broåbningen, dvs. ca kr. pr. bro. Fakta om dialogprocessen På baggrund af input fra dialogprocessen forventes behovet for broåbninger ikke at stige når der indføres gratis passage, da det er meget tidskrævende at gennemsejle havneløbet med Bryggebroen, Langebro og Knippelsbro og i fremtiden også den ny bro over Inderhavnen. Dette begrænser i væsentlig grad fritidssejlernes ønske om at benytte den sydlige del af havneløbet. Weekender og helligdage: Kl Broåbning bestilles telefonisk senest inden kl. 14:00 den foregående fredag / hverdag før helligdage. Broåbning skal desuden bekræftes 3 timer før passage. Grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag: Åbningstider som weekender og helligdage, men dog kun frem til kl Åbninger planlægges af brovagten med henblik på at koordinere gennemsejling af broerne under hensyntagen til trafikken på broerne - herunder særligt broer med motortrafik for at begrænse antallet af daglige åbninger. For de eksisterende broer gælder nuværende broreglementer frem til en revideret version foreligger med virkning fra 24. januar Politikkens principper 23 24

13 Cykel- og gangbroer i de sekundære vandløb 2. Cykel- og gangbroer i de sekundære vandløb Cykel- og gangbroer i de sekundære vandløb, der pr. 24. januar 2012 ejes af Københavns Kommune, omfatter nye broer i og ved Christianshavns Kanaler, som endnu ikke er etableret. Det drejer sig om følgende broer, som alle forventes færdige medio 2012: Ny bro over Proviantmagasingraven Cirkelbroen Ny bro over Christianshavns Kanal og Trangraven Cykel- og gangbroerne i de sekundære vandløb vil åbne væsentligt oftere end de øvrige broer. De er vigtige forbindelser i byen, men da de ikke rummer motortrafik, er de langt mere fleksible i forhold til åbninger, end broerne i Inderhavnen og broer med motortrafik. Udgangspunktet for vurderingen af åbningstider og spærretider har været antallet af både i den time, hvor antallet af både, der kræver broåbning, er højest i henholdsvis hverdagene og weekenden, jf. de gennemførte skibstællinger. Cirkelbroen Bro over Proviantmagasingraven Bro over Christianshavns Kanal og Trangraven Politikkens principper 25 26

14 Åbningstider og spærretider Åbnings- og spærretider for cykel- og gangbroer i de sekundære vandløb er defineret således: Spærretider Mandag - fredag: Mellem kl. 07:30-09:00 og kl. 15:30-17:30 på hverdage. Weekender og helligdage: Ingen spærretider. Åbningstider Mandag-fredag: Højsæson (uge 26-33): Hver hele time i tidsrummet 06:00-24:00 uden for spærretiderne Mellemsæson (uge samt uge 34-42): Hver hele time i tidsrummet 06:00-24:00 uden for spærretiderne Lavsæson (uge 43-17): Ved bestilling i tidsrummet 09:30-16:00 uden for spærretiderne Broerne åbnes efter behov på faste tidspunkter én gang i timen i høj- og mellemsæsonen og ved bestilling af broåbning i lavsæsonen indenfor broernes almindelige åbningstider. Broerne åbnes en gang i timen, også i spidsperioder. Det tager tid at rømme samt åbne og lukke broen, derfor vil flere åbninger betyde en længere samlet ventetid i forhold til hvor lang tid broen er åben- og dermed en større gene for alle. Retningslinjer for bestilling af broåbning samt bestemmelser for passage af broerne beskrives nærmere i broreglementerne, som udarbejdes i forbindelse med anlægsprojektet for disse broer. Weekender og helligdage: Højsæson: Kl. 08:00-24:00 Mellemsæson: Kl. 08:00-24:00 Lavsæson: Kl. 09:30-16:00 Juleaftensdag samt nytårsaftensdag har åbningstider som søn- og helligdage, men dog kun frem til kl. 16:00. Teknik- og Miljøforvaltningen har mulighed for at give dispensation for åbning af broerne efter kl. 24:00 i høj- og mellemsæsonen i forbindelse med kulturelle aktiviteter, hvor man kan forvente ekstraordinær sejlaktivitet. Spærretidens ophævelse kl. 9 er bestemt ud fra et hensyn til sejlerne, som i højsæsonen i juni-august har en del udsejlinger om morgenen, der forventes at finde sted fra kl. 9. Fra cykelprognosen ses, at myldretidstrafikken løber et stykke ind i tidsrummet mellem kl. 9-10, og det forventes at en del cyklister vil finde en alternativ rute, hvis de skulle have været over broen mellem kl Det skal dog nævnes, at sejlernes højsæson er en anden end cyklisternes, så når antallet af sejlere er højest i juli, er pendlercyklisternes antal lavere grundet sommerferien. Betaling Det er gratis at gennemsejle broerne inden for de angivne åbningstider. Har man Fakta om dialogprocessen behov for broåbning udenfor broens almindelige åbningstid, betales et gebyr, I dialogprocessen er gratis og hyppige broåbninger fremhævet svarende til de reelle omkostninger for broåbningen, dvs. ca , kr. pr. bro. Hvis som et stort ønske og som en afgørende faktor i forhold til at sejleren ikke ønsker at betale gebyret, vil det for Christianshavns Kanal og Trangraven bevare et levende maritimt miljø med sejlskibe i Christianshavns også være muligt at benytte ventepladsen for indgående skibe som bådplads natten Kanal. over. Skibet skal dog forlade pladsen ved første broåbning næste morgen Politikkens principper

15 Evaluering af politikken Gå til indhold, ved at klikke på pilen Broåbningspolitikken må sammen med de nye broer i havnen og den generelle udvikling af havnen forventes at skabe ændringer i forhold til adfærden for såvel trafikanter på land som for de sejlende - særligt i Christianshavns Kanal på grund af den store koncentration af både på dette sted. For eksempel må den sejlads, der skyldes søgning efter ledige pladser, forventes at blive reduceret i fremtiden. I højsæsonen sejler mange besøgende ind i Christianshavns Kanal for at se om der er en ledig plads, for umiddelbart derefter at sejle ud igen, fordi alle pladser er optagede. Denne trafik kan forventes at blive mindre, da disse skibe fremover forventes at orientere sig på forhånd om eventuelt ledige pladser hos de forskellige marinaer eller kommunens brofoged. Denne sejlads er imidlertid medregnet i skibstællingen fra 2009, der således giver et billede af det maksimale antal skibe, som skal håndteres i broåbningspolitikken. Åbningstiderne for de eksisterende broer i Inderhavnen er i dag ens året rundt. Da erhvervssejladsen, som i dag står for en væsentlig del af gennemsejlingerne, indenfor de næste par år forventes at ophøre, må det forventes, at det fremtidige behov for passage af disse broer i langt højere grad vil være sæsonafhængigt. På baggrund af dialogprocessen og øvrige analyser, er der ingen umiddelbare forventninger om at behovet for åbninger af broerne i Inderhavnen vil ændres væsentligt som følge af gratis broåbninger. Det skønnes Evaluering af politikken

16 Politikkens ikrafttræden Gå til indhold, ved at klikke på pilen derfor heller ikke realistisk at skabe et aktivt, lokalt miljø med masteskibe i den sydlige del af havnen. Dog kan man forestille sig, at gratis broåbninger kombineret med etablering af faciliteter for besøgende fritidssejlere / turister kan skabe en større variation af havnelivet i denne del af havnen, fortrinsvis i sommerhalvåret. Der er pt. ingen aktuelle planer om etablering af yderligere faciliteter i denne del af havnen, men i det omfang, det i fremtiden skulle blive aktuelt, bør åbningstiderne for disse broer også revideres. Desuden er det muligt, at fjernelsen af gebyr for åbning af Knippelsbro vil øge attraktionen ved at have mastebåde i den sydlige del af Christianshavns Kanal, selvom der i fremtiden vil være endnu en bro, Cirkelbroen, at passere. For at sikre, at politikken også i praksis tilgodeser formålet og de aktuelle behov, foreslås derfor, at politikken indeholder en evaluering med henblik på at afdække eventuelle adfærdsændringer som følge af gratis broåbninger og eventuelt en efterfølgende justering af de enkelte elementer i politikken. Politikken evalueres efter en introduktionsperiode på 1 år med fokus på hvordan politikken fungerer i forhold til drift og organisering, åbne- og lukketider, sæsonvariationer mv. Herefter skal broåbningspolitikken og broreglementer evalueres hvert 3. år, og som følge deraf eventuelt justeres, så det sikres, at de til enhver tid fungerer efter hensigten. Politikken er gældende fra og med den 24. januar 2012, når Københavns Kommune overtager det fulde ejerskab og ansvar for driften af Knippelsbro og Langebro

17 Fakta om broerne i københavns havn Gå til indhold, ved at klikke på pilen Broerne i Inderhavnen og broer med motortrafik Bro over Inderhavnen Frihøjde: 5,40 m Gennemsejlingsbredde: 20 m Nyhavnsbroen Frihøjde: 1,80 m Gennemsejlingsbredde: 9,40 m Bryghusbroen Frihøjde: 2 m Gennemsejlingsbredde: 9,40 m Bryggebroen Frihøjde: 5,40 m Gennemsejlingsbredde: 21 m Teglværksbroen Frihøjde: 3,00 m Gennemsejlingsbredde: 15 m Knippelsbro Frihøjde: 5,40 m Gennemsejlingsbredde: 35 m Langebro Frihøjde: 7 m Gennemsejlingsbredde: 35 m fakta om broerne i københavns havn 33 34

18 Langebro og Knippelsbro De to store gamle broer, Knippelsbro og Langebro, er åbne for al slags trafik, og udgør med hhv og trafikanter dagligt den grundlæggende infrastrukturelle sammenhæng på tværs af byen. Begge broer åbner for passage af skibe.. Frihøjden på hhv. 7 m. for Langebro og 5,4 m. for Knippelsbro tillader havnerundfartsbåde og motorbåde at sejle uhindret under. Trods den intensive trafik åbner Knippelsbro og Langebro i dag tre-fire gange om ugen i gennemsnit. Langt de fleste åbninger sker før kl. 11 og efter kl. 18. Den intensive og tunge trafik på broerne sætter i vid udstrækning rammerne i forhold til åbningstider for sejlads. Hertil kommer en ikke ubetydelig afgift for broåbning for fritidssejlere på kr. (ml. kl. 9-14) og kr. (øvrige tidspunkter) pr. bro. Af hensyn til morgen- og aftenmyldretidstrafikken har Knippelsbro og Langebro i dag spærretid i tidsrummene kl. 06:15-09:00 og kl. 14:00-18:00 på hverdage. Der er tradition for at de øvrige broer respekterer samme spærretid. Bryggebroen Bryggebroen er en gang- og cykelbro, som krydser den 190 m. brede del af Sydhavnen bag Fisketorvet og overordnet forbinder Vesterbro med Islands Brygge og Amager. Bryggebroen er en del af Universitetsruten og det grønne cykelrutenet. Der færdes dagligt ca cyklister på broen. Broen har to gennemsejlingsfag. Det faste fag har en bredde på 21 m. og en frihøjde på 5,45 m. Dette tillader havnerundfartsbåde og små motorbåde at sejle uhindret under. Drejefaget har ved åbning en gennemsejlingsbredde på 35 m. Bryggebroen åbner ligesom Knippelsbro og Langebro 3-4 gange om ugen i gennemsnit. Langt de fleste åbninger sker før kl. 11 og efter kl. 18. Bryggebroen har tilsvarende en afgift for broåbninger for fritidssejlere på kr. (ml. kl. 9-14) og kr. (øvrige tidspunkter). fakta om broerne i københavns havn 35 36

19 Ny bro over Inderhavnen Den planlagte bro over Inderhavnen er del af en gang- og with Studio Bednarski cykelforbindelse, som sikrer sammenhængen mellem Kongens Nytorv og Christianshavn via Nyhavn og Grønlandske Handels Plads, med videre forbindelse over Proviantmagasingraven til Operaen og over Christianshavns Kanal mod Amager. Broen forventes at stå færdig medio Broen over Inderhavnen er en del af den grønne cykelrute kaldet Christianshavnsruten, som skal gøre det mere trygt og lettere at gå og cykle mellem det østlige Amager og Indre By. Det forventes, at der dagligt vil køre ml cyklister på den kommende bro over Inderhavnen. Frihøjden på 5,40 m under broen vil tillade havnerundfartsbåde og små motorbåde at sejle uhindret under. Broen over Inderhavnen 7 th September 2010 Læs mere om projektet, ved at klikke på pilen Teglværksbroen Teglværksbroen forbinder Sluseholmen og Teglholmen. Broen skal sikre at trafikken til og fra området kan fordele sig hensigtsmæssigt mellem Teglholmsgade til Sydhavns Plads og Sluseholmen til Sjællandsbroen. Broen vil også indgå i stistrukturen på Teglholmen og Sluseholmen, hvor den blandt andet vil sikre forbindelse for gående og cyklister mellem Sluseholmen og den planlagte cykelrute fra Sydhavns Plads gennem Teglholmen og videre på Læs mere om projektet, ved at klikke på pilen en eventuel bro til Amager Fælled (Kastrup Fort ruten). Når den planlagte skole på Teglholmen bliver bygget, vil broen endvidere fungere som skolevej for elever, som kommer fra Sluseholmen. Broen forventes at stå færdig i februar Broens samlede længde bliver 100 meter med et oplukkeligt fag på 20 meter placeret centralt over Teglværksløbet. Længden af det oplukkelige fag er 15 meter. Frihøjden på 3,00 m under broen vil tillade havnerundfartsbåde og små motorbåde at sejle uhindret under. Broen vil åbne efter behov. fakta om broerne i københavns havn 37 38

20 Nyhavnsbroen Nyhavnsbroen forbinder Holbergsgade med Toldbodgade på tværs af Nyhavn parallelt med Kgs. Nytorv. Den er bygget omkring Den indre del af Nyhavn er museums- og veteranskibshavn, hvor der kun åbnes for gæstesejlere, der er medlem af Træskibssammenslutningen eller udenlandske træskibe med lignende historiske kvaliteter. Broen åbnes af Nyhavnsforeningen efter behov, ca. 50 gange årligt. Nyhavnsbroen har en frihøjde på 1,8 m., hvilket tillader de mange kanalrundfartsbåde fri passage under broen. Bryghusbroen Bryghusbroen går på tværs af Frederiksholms Kanal langs med Christians Brygge. Frederiksholms Kanal er karakteriseret ved miljøet omkring Slotsholmen og Nationalmuseet, og kanalen benyttes af husbåde samt mindre motorbåde og kanalrundfartsbåde. Broen åbner fire gange om året i forbindelse med serviceeftersyn. Frihøjden på 2,00 m under broen tillader kanalrundfartsbåde og små motorbåde at sejle uhindret under. fakta om broerne i københavns havn 39 40

21 Cykel- og gangbroer i de sekundære vandløb Bro over Proviantmagasingraven Frihøjde: 2,30 m Gennemsejlingsbredde: 15 m Bro over Christianshavns Kanal og Trangraven Frihøjde: 2,30 m Gennemsejlingsbredde: 15 m Cirkelbroen Frihøjde: 2,00 m Gennemsejlingsbredde: 8,5 m Cirkelbroen Cirkelbroen over Christianshavns Kanals sydlige udmunding er en gang- og cykelbro. Broen forbinder Christiansbro med Applebys Plads, og er en del af forbindelsen på langs af havnen. Broen forventes at stå færdig i Den planlagte frihøjde på 2,00 m. under broen vil tillade kanalrundfartsbåde og små motorbåde at sejle uhindret under. Passage af højere både vil kræve åbning af broen. Læs mere om projektet, ved at klikke på pilen fakta om broerne i københavns havn 41 42

22 Ny bro over Christianshavns Kanal og Trangraven Broen over Christianshavns Kanal og Trangraven er en del af den planlagte cykelrute, Christianshavnsruten, mellem Amager og Indre By. Forbindelsen er et vigtigt led i visionen om at blive verdens bedste cykelby, og det forventes, at der dagligt vil passere mellem og cyklister på broen. Sejladstællinger fra 2009 viser, at ca. ¼ del af de passerende både vil kræve broåbninger. I højsæsonen vil ca. 400 både, kajakker og kanalrundfartsbåde sejle gennem kanalen pr. dag. Frihøjden på 2,30 m. vil tillade kanalrundfartsbåde og små motorbåde at sejle uhindret under.. Læs mere om projektet, ved at klikke på pilen Læs mere om projektet, ved at klikke på pilen Ny bro over Proviantmagasingraven Den planlagte bro over Proviantmagasingraven sikrer - i forlængelse af broen over Trangraven og Cirkelbroen - forbindelse på langs af havnepromenaden fra Slusen til Operaen. Broen er placeret parallelt med Frederiksholmsbroen ved Danneskiold-Samsøes Allé og forventes at stå færdig medio Den eksisterende bro, Frederiksholmsbroen, åbner ca. 50 gange om året. Den nye bro må forventes at skulle åbne noget mere på grund af en frihøjde på 2,2 m, som er 40 cm lavere end Frederiksholmsbroen. fakta om broerne i københavns havn 43 44

23

for broerne i Københavns Havn

for broerne i Københavns Havn ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR BROÅBNING for broerne i Københavns Havn Marts 2011 Revideret August 2014 FORORD INDHOLD FORORD Forord 4 Vision og formål 5 Baggrund 7 Rammer og forudsætninger 11 Administrationsgrundlagets

Læs mere

Administrationsgrundlag for broåbning for broerne i københavns havn

Administrationsgrundlag for broåbning for broerne i københavns havn Administrationsgrundlag for broåbning for broerne i københavns havn 1 Indhold Forord Forord 2 Vision og formål 3 Baggrund 4 Rammer og forudsætninger 6 Administrationsgrundlagets principper 8 Evaluering

Læs mere

Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn. Marts 2011

Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn. Marts 2011 Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn Marts 2011 Indhold Forord Forord 4 Vision og formål 5 Baggrund 7 Rammer og forudsætninger 11 Politikkens principper 17 Evaluering af politikken 29 Politikkens

Læs mere

Status for broer i Københavns Havn

Status for broer i Københavns Havn Bilag 3 Status for broer i Københavns Havn Oktober 2008 INDLEDNING I maj 2007 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at pålægge Teknik- og Miljøforvaltningen inden årsskiftet at fremlægge et forslag til en

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag til udvalgsindstilling Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti Dette notat har baggrund i, at Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 tiltrådte et medlemsforslag stillet

Læs mere

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavn den 22. juli 2009 Frank Jensen Socialdemokraterne Artillerivej 34 2300 København

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Nyhavnsbroen. Beliggenhed. Brotype. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 26-11-2014

Nyhavnsbroen. Beliggenhed. Brotype. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 26-11-2014 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-5-2016 Nyhavnsbroen Sidste opdateringer Tekst: 26-11-2014 Beliggenhed Københavns Havn (Inderhavnen, Nyhavn) 55º40,8'N 12º35,5'E - kort 134 Broen set fra SE -

Læs mere

Christianshavns Lokalråd

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Fredningsnævnet for København Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby 26. april 2010 Klage over Fredningenævnets

Læs mere

Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37 1505 København V

Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37 1505 København V Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37 1505 København V Dato: 3.2.2009 Dokumentnr. 08/00637-32 Sagsbehandler: Natalya Møller Direkte tlf.nr.: 99 63 63 07 Deres reference: Principiel

Læs mere

Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro

Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro Brovagtstjeneste Brovagtstjeneste Broreglement Knippelsbro Brovagtstjeneste Side 2 af 8 1 Broreglement 3 Brovagtstjeneste Side 3 af 8 1 Broreglement C D DATO for oplysningerne: 20/12-2011 A Broens Navn

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring

CHRISTIANSHAVNSRUTEN. Oplæg til linjeføring CHRISTIANSHAVNSRUTEN Oplæg til linjeføring Marts 2010 Udarbejdet af: TMF Center for Anlæg og Udbud Grontmij Carl Bro A/S Marts 2010 Københavns Kommune INDHOLD 1. INDLEDNING FORMÅL 4 BAGGRUND 4 FINANSIERING

Læs mere

RETTELSESEKSEMPLAR NR. 4. 04-09-08 STIBROER OVER INDERHAVNEN OG KANALER PÅ CHRISTIANSHAVN. Lokalplan nr. 446

RETTELSESEKSEMPLAR NR. 4. 04-09-08 STIBROER OVER INDERHAVNEN OG KANALER PÅ CHRISTIANSHAVN. Lokalplan nr. 446 RETTELSESEKSEMPLAR NR. 4. 04-09-08 STIBROER OVER INDERHAVNEN OG KANALER PÅ CHRISTIANSHAVN Lokalplan nr. 446 Borgerrepræsentationen har den 10. februar 2011 vedtaget lokalplanen Lokalplanen er bekendtgjort

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug Københavns Tømrerlaug tømrerprisen 2010 Grøn og blå storby København skal være en grøn og blå storby. Så vi har sat det mål for 2015, at 90 procent af alle københavnere skal kunne gå til en park, en strand,

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Københavns Kommune. Notat. 1 Baggrund

Københavns Kommune. Notat. 1 Baggrund Københavns Kommune Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og konklusion 2 3 Beskrivelse af eksisterende forhold

Læs mere

DEN BLÅ STI. En ny rekreativ forbindelse i Amager Øst

DEN BLÅ STI. En ny rekreativ forbindelse i Amager Øst DEN BLÅ TI En ny rekreativ forbindelse i Amager Øst INDHOLDFORTEGNELE baggrund 4 Amager Øst Vandplan 5 Visionen Kort fortalt 6 Ny nærhed - større sikkerhed 7 Blå og Grønne stiforbindelser den blå sti 10

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Pressemeddelelse. Realdania og Københavns Kommune samarbejder om at skabe nyt liv og nye forbindelser på langs og på tværs af Københavns Inderhavn

Pressemeddelelse. Realdania og Københavns Kommune samarbejder om at skabe nyt liv og nye forbindelser på langs og på tværs af Københavns Inderhavn Pressemeddelelse Realdania og Københavns Kommune samarbejder om at skabe nyt liv og nye forbindelser på langs og på tværs af Københavns Inderhavn Realdania og Københavns Kommune er i dialog om en yderligere

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Bilag 4. Resume af høringssvar til forslag til broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn Side 1 ud af 5. Protest mod broer og prispolitik

Bilag 4. Resume af høringssvar til forslag til broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn Side 1 ud af 5. Protest mod broer og prispolitik Bilag 4. Resume af høringssvar til forslag til broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn Side 1 ud af 5 1 Søfartsstyrelsen Oplysning om Søfartsstyrelsens hjemmel i forhold til godkendelse af broreglementer.

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

l. Aftalens parter 7. Teglholm Park P/S, Cvr-nr. 16935735, Teglholmsgade l, 2450 København SV, som ejer af matr. nr. 456 Kongens Enghave, København

l. Aftalens parter 7. Teglholm Park P/S, Cvr-nr. 16935735, Teglholmsgade l, 2450 København SV, som ejer af matr. nr. 456 Kongens Enghave, København Mellem de i l nævnte parter er der dags dato indgået aftale om etablering af en oplukkelig vejbro over Frederiksholmsløbet mellem Teglholmen og Enghave Brygge l. Aftalens parter Aftalens parter (herefter

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

En ca. 7 m bred stibro over Inderhavnen, der forbinder Nyhavns sydlige side med Grønlandske Handels Plads.

En ca. 7 m bred stibro over Inderhavnen, der forbinder Nyhavns sydlige side med Grønlandske Handels Plads. Bilag 2 Konkurrencens arkitektoniske principper 1. Opgavebeskrivelse Sagsnr. 2008-150346 Dokumentnr. 2009-28020 Centralt i København nær Skuespilhuset og Operaen ønsker Københavns Kommune en ny gangog

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte Marts 2016 Forord Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden. Her ligger

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen Ny bro over havnen 1. DEL Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania. Spørgsmål og svar. 2. DEL Gruppediskussioner Deltagere: ca. 60 1. DEL Om den nye bro over havnen Lokaludvalgsformand, Bent

Læs mere

Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej

Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej Trafikundersøgelse på Stensbjergvej og Lykkebækvej I forbindelse med et foredrag om det kommende supersygehus (universitetssygehus) i Køge samt et arbejde med statistik og sandsynlighedsregning i matematik

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Nu åbner Bicycle Innovation Lab. Det sker 11.11.11 11:11 eller mere præcist fredag den 11. november 2011 kl. 11.11.

Nu åbner Bicycle Innovation Lab. Det sker 11.11.11 11:11 eller mere præcist fredag den 11. november 2011 kl. 11.11. ÅBNING AF BICYCLE INNOVATION LAB Nu åbner Bicycle Innovation Lab. Det sker 11.11.11 11:11 eller mere præcist fredag den 11. november 2011 kl. 11.11. Bicycle Innovation Lab vil være verdens første cykelkulturhus

Læs mere

1. Tilladelsen eller anlægget må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse overdrages

1. Tilladelsen eller anlægget må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse overdrages Københavns Kommune Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge 37Postboks 441 1505 København V Dato: 01-10-2012 Dokumentnr. 11/00758-45 Sagsbehandler: Hans Erik Cutoi-Toft Direkte tlf.nr.: +45 99 63 63 20

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

fællesskab København

fællesskab København fællesskab København Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten i

Læs mere

Brovagtstjeneste. Kravspecifikation. Oplukkelige broer i København. Side 1 af 9. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 01-12-2015

Brovagtstjeneste. Kravspecifikation. Oplukkelige broer i København. Side 1 af 9. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 01-12-2015 01-12-2015 Sagsnr. 2015-0233005 Kravspecifikation Brovagtstjeneste Oplukkelige broer i København Side 1 af 9 Kravspecifikation til udbud vedrørende brovagtstjeneste på oplukkelige broer i København. 1.

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

Den designede bynatur - hvorfor, hvor og hvordan?

Den designede bynatur - hvorfor, hvor og hvordan? Hasløv & Kjærsgaard arkitekter i kystzonen i brydningen mellem by og natur Designe med naturen i praksis Designe med bæredygtighed naturmæssigt, økonomisk og socialt som grundlag Designe med det uforudsigelige

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Trafikken i København 2005. Trafikken i København 2005. Foreløbig

Trafikken i København 2005. Trafikken i København 2005. Foreløbig Trafikken i København 2005 Foreløbig 27. januar 2006 1 Forord Trafikken i København 2005 er det andet af sin slags, som vi udgiver i Københavns Kommune. Hæftet har til formål at give alle interesserede

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

PLADS GUIDE INDRE BY 1

PLADS GUIDE INDRE BY 1 PLADS GUIDE INDRE BY 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

NY BRO SÆTTER SVINGNINGSDYNAMIK. komme fra sydsiden af Nyhavn over havneløbet til Grønlandske Handels Plads, hvor f.eks. Restaurant Noma ligger.

NY BRO SÆTTER SVINGNINGSDYNAMIK. komme fra sydsiden af Nyhavn over havneløbet til Grønlandske Handels Plads, hvor f.eks. Restaurant Noma ligger. Christiansholm 12 ILLUSTRATION KØBENHAVNS KOMMUNE Skuespilhus Kvæsthusbroen Inderhavnen Proviantmagasingraven Dokøen Proviantbroen Kunstakademiet Arkitektskolen Frederiksholm Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt i skole. Han har trænet skolevejen sammen med sin mor og far. Men der er stadig meget, han ikke

Læs mere

Grønne Cykelruter. Skiltning af

Grønne Cykelruter. Skiltning af Skiltning af Grønne Cykelruter Skiltedesign: 11Design A/S Foto: Kristina Funkeson 2. udgave Miljøproduktion: ISO 14001-FSC Trykkeri: Jønsson Grafisk Maj 2008 Pylonen og pullerten er to nye skilteformer

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen Mødetidspunkt 07-10-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 20.00 Tilstede: Lisbeth

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Memo. Oplukkelige broer. Erfaringer fra Danmark og udlandet med åbnepraksis. Teknik og miljøforvaltningen COWI. 1 Indledning

Memo. Oplukkelige broer. Erfaringer fra Danmark og udlandet med åbnepraksis. Teknik og miljøforvaltningen COWI. 1 Indledning Memo Titel Oplukkelige broer Dato 20 november 2009 Til Erfaringer fra Danmark og udlandet med åbnepraksis for broer Teknik og miljøforvaltningen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Kronborg! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Kronborg. I denne guide, vil du kunne finde svar på spørgsmål

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere