Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K"

Transkript

1 København, 16. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Jan Albrecht (JA), fungerende formand for repræsentantskabet, bød velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Poul Busk Sørensen (PBS)blev valgt. PBS konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Generalforsamlingen skal meddeles på Fælleskassen hjemmeside senest 8 uger før. Indkaldelsen blev annonceret fra d. 10/2-13. Indkaldelsen skal endvidere sendes pr. brev til alle andelshavere højst 4 uger og mindst 2 uger før generalforsamlingen. Indkaldelserne er postet d. 20/3-13. Desuden annonceredes indkaldelsen i lokalbladene og Dagbladet Arbejderen d. 26/3-13. Så alle varsler og frister er overholdt. Referent: Anne-Marie Sejer, medlem af repræsentantskabet, blev valgt. Stemmeudvalg: Der blev valgt 10 stemmetællere. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Der var mødt 138 stemmeberettigede andelshavere samt repræsentation af 62 fuldmagter. Dvs. i alt 200 stemmeberettigede. 2. Bestyrelsens beretning for Fælleskassens virke i regnskabsåret fremlægges til godkendelse. Formand Peter Højgaard Pedersen (PHP) fremlagde bestyrelsens beretning. PHP startede med at præsentere bestyrelsens medlemmer: Lisbeth Hansen, Ida Binderup, Karen Inger Dahl Thorsen, Oscar Svendsen, Johan Finsteen Gjødvad samt Niels Solholt Christensen (medarbejderrepræsentant). Han takkede for det store fremmøde til generalforsamlingen, hvor han håbede, at vi ville få en god debat. Demokrati. Der er store forandringer og kriser i verden, så det er vigtigt at holde sammen og vigtigt at have et pengeinstitut med værdigrundlag, som man kan støtte. Fælleskassen giver som andelskasse alle andelshavere stor, demokratisk indflydelse. Der er således i Fælleskassen et tæt forhold mellem andelshaver og ansatte, hvor den gode rådgivning kommer før profit. Model til fremtiden og den finansielle sektor. 1

2 Det har været et svært år i branchen med en række konkurser og eksempler på kedelige, uanstændige, lukrative lønaftaler mv. - styret af higen efter profit. I Fælleskassen har vi arbejdet på at sikre fremtiden gennem vækst og konsolidering. Samtidig har vi løbende dialog omkring vores værdigrundlag, og vi har mod til at prøve nye veje. I bestyrelsen taler vi bl.a. en del om markedsføring og kommunikation på nye måder. Fælleskassens økonomi. Årsresultatet for 2012 udviste et overskud, selvom det ikke er et mål i sig selv i Fælleskassen. (Resultatet blev ca. 3 mio kr. før skat). Resultatet er tilstrækkeligt til at sikre tryghed for andelshaverne. Vi har en god solvens. (over 20% selvom lovkravet kun er 8%). Likviditeten er særdeles god. Fælleskassen søger at holde balance mellem ind- og udlån. Men pt. har Fælleskassen 100 mio. kr. mere i indlån end i udlån. Det er svært for Fælleskassen at tjene renter på indlån. Fælleskassens vilkår. Sidste år var der flere spørgsmål til nedlæggelsen af kontantkassefunktionen i Fælleskassen. Nedlæggelse af kassefunktionen blev indført bl.a. for at øge sikkerheden for personalet. På baggrund af andelshavernes betænkeligheder og praktiske problemer ved ændringen har bestyrelsen derfor genovervejet beslutningen, men fundet at det var den rigtige beslutning for Fælleskassen. Antallet af pengeinstitutter i DK falder i disse år, men Fælleskassen er ikke på vej til at forsvinde. Kan Fælleskassen finde de udviklingsmuligheder, der ligger lige for nu? Her arbejder vi især med kommunikation. Der stilles flere og flere krav til styring i pengeinstitutter fra politisk hold. Flere små pengeinstitutter er lukket, da de er blevet for små. Fælleskassen arbejder på at vækste og har da også fået 300 nye andelshavere i Men dette er for lidt i forhold til Fælleskassens mål og strategiplan, hvor vi har som mål at få en tilgang på mindst 1500 nye andelshavere inden udgangen af Det er blevet dyrere at være et lille pengeinstitut, derfor er Fælleskassen afhængig af at være en del af et fællesskab med andre pengeinstitutter omkring, fx: BEC vores datacentral, Nets det tidligere PBS til betalingsformidling, Kontantservice A/S som sikrer mønt- og seddelomløb, Indskydergarantifonden som dækker kunderne i tilfælde af konkurs, Lokale Pengeinstitutter vores brancheorganisation, der bl.a. holder os ajour med lovgivning og stiller værktøjer til rådighed, og som også er talerør for de små pengeinstitutter, Finanssektorens Uddannelsescenter hvor medarbejdere efter- og videreuddannes, Finanssektorens Arbejdsgiverforening der sikrer ordnede arbejdsforhold. Hertil kommer samarbejde med andre institutter fx omkring realkreditlån, serviceydelser, håndtering af valuta og kontanter. Medarbejdere. Medarbejderne, er dem der står i første række og som derfor står på mål for Fælleskassens værdier. Medarbejderstaben er øget i 2012, så vi nu har 16 engagerede medarbejdere og ca kunder. Vi er i gang med et generationsskift i medarbejderstaben i Fælleskassen. Sanna Rathschau er gået på pension for få måneder siden, og senere på ugen er det Conny Andersen, som følger efter. Birgitte Hyttel, Fælleskassens bogholder, har valgt at stoppe 2

3 senere på året og Steen Pedersen går snart ned i tid. Vi håber at I alle vil byde de nye medarbejdere velkommen. Repræsentantskabet. Repræsentantskabet har en vigtig rolle. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen og er i det daglige en vigtig sparringspartner for bestyrelsen, hvor Repræsentantskabet udtrykker ejernes (andelshavernes) interesser. Aflønning af ledelsen. I Fælleskassen går vi ind for transparent gennemskuelighed i alle forhold, også i forhold til ledelsens aflønning. Vores direktør, Lars Frederiksen, har i 2012 fået en fast løn på t.kr. Repræsentantskabet fastsætter bestyrelsens honorering. Bestyrelsen har i 2012 fået et honorar på i alt 233 t.kr., heraf har formanden og næstformanden fået henholdsvis 57 t.kr. og 36 t.kr. PHP sluttede med at takke sine kollegaer i bestyrelse samt ledelsens indsats i året. TAK for et godt samarbejde. Tak til alle fremmødte, - uden jer var det hele jo intet værd. Beretningens fulde ordlyd kan læses på Bemærkninger til beretningen: Der var ros for beretningen og ros til bestyrelsen. Men flere kunne godt ønske en større vækst med flere nye andelshavere i Fælleskassen. Hvad gør vi for at tilbyde os til dem, der ønsker at skifte pengeinstitut? Der var ønsker om at hæve Fælleskassens ambitionsniveau til vækst. Der blev udtrykt forståelse for, at Fælleskassen ikke får den gamle kassefunktion tilbage. Men vi har ingen løsning i dag? Hvad gør man som butiksejer med sedler og mønter? Der er ikke rimeligt, at man som kunde ikke kan komme af med sine penge i en bank! Fælleskassen har en god konsolidering og høj sikkerhed for andelshaverne. Men hvad får vi ud af medlemskabet af fx Lokale pengeinstitutter? Der blev udtrykt ønske om, at vi markerer Fælleskassen mere i lokalområdet. Hvor stor er vores investering i grøn vækst? Er det meget svært at låne penge til grøn vækst? Er der stort gebyr ved handel med udlandet? På de hjemmesider, der sammenligner vilkår, gebyrer, renter osv. mellem pengeinstitutter, er Fælleskassens rating langt nede på listen. Hvad vil man gøre ved dette i forhold til at få flere nye andelshavere? Svar v/php: Vedr. kassefunktion: Dette kan Fælleskassen ikke løse alene og det er svært at lave aftaler om dette med andre pengeinstitutter i dag. 3

4 Medlemskaber af sektororganisationer: Svært at sige præcis hvad vi har ud af det, men flere er lovpligtige for os at være medlemmer af. Markering af Fælleskassen i lokalområdet er et af bestyrelsens fokusområder, samt med i overvejelserne omkring hvor vi skal lave indsats med vores markedsføring. Grøn vækst: Ja, der er gang i grøn vækst, men vi kunne godt ønske os en større vækst på dette område. Gebyr ved handel med Udlandet? LF: Fælleskassen har ikke korrespondenter i udlandet og trækker derfor på større pengeinstitutters korrespondent i udlandet, så gebyret deles ligeligt imellem partnerne. PHP. Lav rating: Vi så gerne at Fælleskassen havde en højere rating, men vi vil ikke kun konkurrere på prisen. Vi er et værdibårent og ikke priskonkurrerende pengeinstitut. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Godkendelse af Fælleskassens lønpolitik. PHP: Det centrale i Fælleskassens lønpolitik er, at der ikke udbetales provision eller lignende til medarbejdere eller ledelse. Politikken er uændret fra Ordlyden i Fælleskassens lønpolitik kan læses på Politikken blev enstemmigt godkendt. 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Direktør Lars Frederiksen (LF), fremlagde Fælleskassens årsrapport. Årsrapporten var fremlagt ved indgangen til generalforsamlingen. Årsrapporten kan læses og downloades fra hjemmesiden: LF gennemgik slides med de vigtigste dele af årsrapporten. Fælleskassens resultater efter skat de seneste 10 år viser, at i nullerne gik det rigtig godt krisen satte ind i 2008 og fra og med 2010 er det gået fremad igen. Fælleskassen har dog på intet tidspunkt i perioden haft underskud, hvilket kun få pengeinstitutter kan sige det samme om i dag. Resultatopgørelsen 2012 vedr. Fælleskassens indtægter: Vigtigste indtægtskilder er renteindtægter fra udlån. Udlån er gået 4 % tilbage i forhold til 2011, da flere kunder har indløst deres lån, - hvilket er fornuftigt for kundens økonomi. Gebyr og provisionsindtægter har været 5.2 mio kr. Omkostningssiden: Kursregulering på 131 t.kr. Personale og administration viser en stor stigning fra 15 til 18 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at Fælleskassen dels har ansat flere nye medarbejdere i året. Der har også været store stigninger i it-udgifter. En udfordring, der skal tages hånd om fremover. Andre driftsudgifter 560 t.kr., indskydergarantifonden mv. Dette giver samlede omkostninger på i alt 18,5 mio. kr. 4

5 Nedskrivninger er faldet fra 6 mio. kr. til ca. 3 mio. kr. Dette dækker over, at der er foretaget nye nedskrivninger for 9 mio. kr., men der er tilbageført nedskrivninger for 6 mio. kr., derfor netto 3 mio. kr. Nedskrivningsprocent i alt på 0,9 %. Nettoresultat t. kr. Overskuddet er tillagt egenkapitalen. Aktiver: Tilgodehavender på 60 mio. kr. og 70 mio. kr. er tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter. Vi har formindsket vores indskud i Nationalbanken, idet vi godt tør placere penge hos andre pengeinstitutter for at få et bedre afkast. Vi har obligationer til 47,7 mio. kr. i kortfristede papirer. Aktier udgør 10,3 mio. kr. Vi har indtil videre ikke investeret aktivt, og har derfor kun sektoraktier som ejerskaber i forretningsforbindelser, fx BEC. Aktiver i alt udgør 443 mio kr. Passiver: Fælleskassen har gæld på 11 mio. kr. til øvrige pengeinstitutter. Andre hensatte forpligtelser skyldes bl.a. feriepengeforpligtelser mv. Egenkapitalen udgør nu 26,4 mio. kr. i andelskapital, samt 35,3 mio. kr. som frie reserver. I alt 62 mio. kr. Resultat før skat er således mio. kr. LF informerede i øvrigt om at Finanstilsynet anvender 5 målepunkter (tilsynsdiamanten) for pengeinstitutter i forhold til om pengeinstituttet er uden for den røde streg eller kræver skærpet overvågning! Vi kan være trygge ved, at Fælleskassen er rigeligt indenfor stregen! Nøgletal: Omkostningsprocenten på 7,35% er blevet Fælleskassens achilleshæl, da den er steget fra 2011 og nu er blevet for høj. Nedskrivningsprocenten er til gengæld faldet til 0,9%, hvilket er positivt. Denne udvikling må meget gerne fortsætte. Likviditeten er i top, hvor mange andre pengeinstitutter risikerer at mangle likviditet. Men en Solvensprocent på 20,1% ligger Fælleskassen i den bedste tredjedel blandt pengeinstitutter. Solvensbehovet skal ifølge lovgivningen være minimum 8%. Fælleskassen har selv genberegnet solvensbehovet til 11,4% og efter en ny metode til 12,4%. Vores procentdel over dette procenttal udgør Fælleskassens sikkerhedsmargin. Årsrapporten er underskrevet af den samlede bestyrelse og af vores revisionsinstitut, Deloitte. Spørgsmål til årsrapporten: Hvad gør bestyrelsen i forhold til gennemgang af de store engagementer? Og hvordan undgår vi tab/underskud på de store engagementer? Hvilken slags obligationer har Fælleskassen investeret i? Andelskapitalen i Årsrapporten, betyder det at vi har ca andelshavere? Er Fælleskassens nedskrivningsprocent gængs? Eller hvilken størrelse er normalt i branchen? Hvilke typer engagementer er store engagementer? Hvad måles solvensprocenten i forhold til? Er der større risikovillighed I Fælleskassen ved lån til grøn vækst? Hvor mange er der sagt nej til i 2012? 5

6 Fælleskassens omkostningsprocent på 7,35% er meget høj. - Hvilke planer er der for at nedbringe denne? Barn af andelshaver gennem mange år i Fælleskassen har skiftet til andet pengeinstitut, da de fik afslag på et mindre billån trods fast månedsløn på rimeligt niveau. I det andet pengeinstitut blev der sagt ja med det samme. Ærgerligt,- hvorfor? Svar v/lf: Store engagementer betyder, at engagementet beløbsmæssigt er større end 10% af Fælleskassens egenkapital, dvs. større end 6,2 mio. kr. Vi vil gerne have en jævn fordeling mellem små og større engagementer. Der er større risiko ved større engagementer og Fælleskassen er naturligvis sårbar overfor tab på store engagementer. Forøget indskud i nationalbanken er det sikreste vi har, men giver meget lav til ingen rente fra nationalbanken på indestående. Derfor søger vi mod lidt bedre forrentning i andre pengeinstitutter, som vi udvælger efter grundig kreditvurdering, samt efter om de holdningsmæssigt matcher Fælleskassens værdigrundlag. Danske Bank har hjulpet Fælleskassen med vores kontantproblem. Fællekassen investerer i Statsobligationer og almindelige kreditobligationer. Pengeinstitutters gennemsnitlige nedskrivningsprocent er 1 %. Tidligere har Fælleskassens ligget på 0,25-0,50 %. Solvensprocent er et nøgletal, hvor man udregner egenkapitalen i forhold til vægtede aktiver. Små pengeinstitutter skal have en højere solvens end store. Store engagementer dækker en bred vifte af engagementer, som fx kan være skoler. Er Fælleskassen for forsigtig med at låne penge ud? Det forsøger vi at hindre, at vi bliver. Det er bestyrelsen som fastlægger en kreditpolitik, som modsvares af vores risikoprofil, og er samstemt med bestyrelsens instruks til ledelsen/direktion. Er vi mere risikovillige ved grøn vækst? NEJ, Fælleskassen har kun én kreditpolitik. Men følelsesmæssigt vil vi helst udlåne til grøn vækst. Der er en del projekter, der får afslag. Ofte har de kommet fra afvisning hos andet pengeinstitut. Der er givet et næsten lige antal godkendelser og afvisninger til lån til unge mennesker. Fælleskassen ønsker på ingen måde at risikere tab i Fælleskassen på bekostning af øvrige andelshavere, - derfor behandles låneansøgninger i henhold til Fælleskassens kreditpolitik efter ens vilkår og betingelser for alle. Dette gælder både nye og gamle andelshavere i Fælleskassen. Omkostningsprocent på 7,35 % ER for høj og har derfor stor bevågenhed. Bl.a. har ledelsen indgået i en række møder om IT-udgifter og andre konkrete områder, hvor der forhåbentlig vil kunne findes besparelser. Omkring kreditvurdering af søn. Vi kan naturligvis ikke udtale os om enkeltsager. Men Fælleskassen har holdninger til overtræk mv. og ønsker også at have en opdragende rolle, så unge ikke kommer i gældsfælden mv. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. 6

7 5. Behandling af indsendte forslag. Der er ikke indsendt forslag til dette punkt. Punktet udgår. 6. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse og repræsentantskab. Forslag til vedtægtsændringer kan læses bagest i dette dokument. Paragrafferne og ændringsforslagene blev gennemgået af PHP. Formålet med forslaget til vedtægtsændringer er: 1. At sikre at Fælleskassen kan overholde lovgivningens krav til revisionsudvalg. 2. At gøre rammerne for bestyrelsens mødeafvikling mere smidig. 3. At mindske omkostninger i forbindelse med eventuelle vedtægtsændringer, som lovgiver forlanger. 4. At præcisere visse paragraffer ved hjælp af mindre redaktionelle ændringer. Spørgsmål til vedtægtsændringerne: Hvem kan udpeges til evt. ekstra bestyrelsesmedlem, som loven måtte kræve? PHP: Medlemmet udpeges uden for repræsentantskabet, men fortrinsvist blandt vores andelshavere, hvis der her er emne, der opfylder lovkravet. JA: repræsentantskabet har behandlet sagen flere gange. Hvor meget bliver lønnen for et sådant medlem af bestyrelsen? PHP: Et sådan bestyrelsesmedlem får honorar på samme niveau som øvrige i bestyrelsen. Honoraret er pt. max. 56 t. kr., som gælder formanden, som får det højeste honorar pr. år. Vi har ikke en professionel ansat bestyrelse. Udpegning gældende for 3 år? PHP: Ja alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en treårig periode. Hvad med stemmelighed i en udvidet bestyrelse? PHP: Som nu vil formandens stemme være udslagsgivende. Er vedtægtsændringerne/paragrafferne clearet med Finanstilsynet på forhånd? PHP: Nej, men Lokale pengeinstitutter har sagt god for formuleringerne. Referatet, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, skrives af direktionen, ikke af et bestyrelsesmedlem. Alle ændringsforslagene blev enstemmigt godkendt. De ændrede vedtægter vil blive indstillet til endelig godkendelse på ekstraordinær generalforsamling d. 29. maj Valg af medlemmer til repræsentantskabet. Der er opstillet 12 kandidater, og der stemmes på 8 kandidater. Der skal vælges 10 medlemmer for 3 år til repræsentantskabet for en treårig periode, og der skal vælges 2 suppleanter for en etårig periode. 7

8 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Stemmetællerne indsamlede de afgivne stemmer. Indlæg med Lars Baadsgaard fra Forbrugerrådet, Tænk Penge, omkring forsikringer. Valgresultatet blev at følgende blev valgt som medlemmer af repræsentantskabet: Anne-Marie Sejer, Ida Binderup, Camilla Bang Lilleør, Bente Biering-Sørensen, Jan Albrecht, Per Sieverts Nielsen, Britt Rosenstand Hansen, Jesper Lassen, Peder Blak, Henrik Murmann. Følgende blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant for 1 år: Kenneth Christensen og Kristian Sønderstrup-Granquist. Den 29. maj afholdes repræsentantskabsmøde for nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer. Bestyrelsen indstiller Ernest & Young. Revisionsselskabet blev enstemmigt valgt. Fælleskassen blev opfordret til at udskifte samarbejdet med Danske Bank med anden løsning af etiske grunde. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:08. JA takkede for god ro og orden og takkede dirigenten for god ledelse. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 29. maj 2013, idet vedtægtsændringerne her skal godkendes endeligt. Frederiksberg d Poul Busk Sørensen (PBS) Jan Albrecht (JA) Anne-Marie Sejer Dirigent Fung. Formand repræsentantskabet Referent 8

9 Forslag til vedtægtsændringer Dagsorden punkt 6 Fremsendt af bestyrelsen til Fælleskassens ordinære generalforsamling 16. april 2013 Formålet med forslaget til vedtægtsændringer er: 1. At sikre at Fælleskassen kan overholde lovgivningens krav til revisionsudvalg. 2. At gøre rammerne for bestyrelsens mødeafvikling mere smidig. 3. At mindske omkostninger i forbindelse med eventuelle vedtægtsændringer, som lovgiver forlanger. 4. At præcisere visse paragraffer ved hjælp af mindre redaktionelle ændringer. Gældende Forslag Kommentar 8, stk. 5 Efter forslag fra repræsentantskabet, bestyrelsen eller generalforsamlingen vælger generalforsamlingen en dirigent, der leder forhandlinger og afstemninger. Dirigenten og repræsentantskabets formand underskriver protokollen. 8, stk. 5 Efter forslag fra repræsentantskabet, bestyrelsen eller generalforsamlingen vælger generalforsamlingen en dirigent, der leder forhandlinger og afstemninger. 9, stk. 2 Dagsordenen skal omfatte: 12, stk. 2 På første ordinære møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet medlemmer til bestyrelsen ud af sin midte. Repræsentantskabets formand og næstformand kan ikke vælges til bestyrelsen. Valget finder sted i henhold til regler udarbejdet af repræsentantskabet. NY - 8, stk. 6. Der tages referat af det på generalforsamlingen passerede, og referatet underskrives af dirigenten og repræsentantskabets formand. 9, stk. 2 Dagsordenen skal mindst omfatte: 12, stk. 2 På første ordinære møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet medlemmer til bestyrelsen. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges ud af repræsentantskabets midte. Repræsentantskabet kan udpege et 7. bestyrelsesmedlem med henblik på at sikre, at mindst et bestyrelsesmedlem er uafhængigt og kvalificeret i henhold til bekendtgørelsen om revisionsudvalg. Udpegningen er gældende for en 3-årig periode. Genudpegning kan finde sted. Repræsentantskabets formand og næstformand kan ikke vælges til bestyrelsen. Valget finder sted i henhold til regler udarbejdet af repræsentantskabet. Hensigten er at præcisere og tydeliggøre bestemmelsen angående referat. Dette søges opnået ved at udskille referatbestemmelsen i et nyt stk. 6 i 8. Hensigten er at præcisere, at dagsordenen kan indeholde flere punkter end den minimumsdagsorden, som angives i vedtægten. Hensigten er at sikre, at Fælleskassen kan overholde lovgivningens krav til revisionsudvalg som en del af bestyrelsens ansvarsområde. Det bærende princip er, at ansvaret for valg af bestyrelsesmedlemmer er forankret hos repræsentantskabet. Den eneste undtagelse herfra er det bestyrelsesmedlem, der vælges af og blandt medarbejderne. Repræsentantskabet skal tilrette de hidtidige valgregler og forretningsorden med henblik på at justere proceduren for gennemførelsen af valg til bestyrelsen. 14, stk. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Heraf vælges et medlem af medarbejderne i henhold til stk. 2 14, stk. 1 Bestyrelsen består af 7-8 medlemmer. Repræsentantskabet vælger 6-7 medlemmer, og et medlem vælges af medarbejderne i henhold til stk. 2. Hensigten er at sikre, at Fælleskassen kan opfylde lovgivningens krav vedrørende revisionsudvalg på en sådan måde, at vi fastholder, at 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af 9

10 15, stk. 1 Bestyrelsen ansætter direktionen. Andelskassen ledes af direktionen og bestyrelsen i fællesskab 15, stk. 2 Bestyrelsen mødes mindst 12 gange årligt, normalt 1 gang om måneden. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen beslutter andet. 15, stk. 3 Bestyrelsen fører tilsyn med andelskassens virksomhed og påser, at denne ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og de af repræsentantskabet udstukne retningslinjer. 15, stk. 4 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit virke. 15, stk. 5 Bestyrelsen/direktionen redegør for andelskassens virksomhed på repræsentantskabets møder. 20, Ændring af vedtægterne Stk. 1 Til ændring af nærværende vedtægter kræves, at mindst halvdelen af andelskassens andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede andelshavere stemmer for ændringen. Stk. 2 Er generalforsamlingen efter 15, stk. 1 (ændret formulering af tidligere stk. 2) Bestyrelsesmøder afholdes mindst to gange i hvert kvartal. Bestyrelsen indkaldes af formanden. Bestyrelsen skal indkaldes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer, direktionen eller den på generalforsamlingen valgte revisor begærer det. Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen beslutter andet. 15, stk. 2. (tidligere stk. 1) Bestyrelsen ansætter direktionen. Andelskassen ledes af direktionen og bestyrelsen i fællesskab. NY - 15, stk. 6 Der føres referat over det på bestyrelsesmøderne passerede og besluttede. Ethvert bestyrelsesmedlem har krav på at få eventuelle særlige synspunkter ført til referat. Referatet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer NY - 20, stk. 3 Vedtægtsændringer foranlediget af lovændringer, og som skal gennemføres for at overholde gældende lovkrav, kan dog vedtages på den ordinære generalforsamling med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, når forslaget herom indstilles til generalforsamlingen af bestyrelsen og repræsentantskabet i Repræsentantskabets midte, og dermed også har et mandat fra generalforsamlingen (jf. i øvrigt forslag til 12, stk. 2). Paragraf 15 omredigeres og ændres med henblik på: Dels at ændre kravene til det årlige antal møder i bestyrelsen. Formålet er at smidiggøre rammer for bestyrelsens arbejde og dermed give mulighed for en mere effektiv mødetilrettelæggelse. Dels at formalisere kravet om, at der tages referat af bestyrelsesmøderne. Kravet følger ganske vist af de lovgivningsmæssige krav til pengeinstitutter, men vi finder det naturligt, at det fremgår af vedtægten som en tydeliggørelse af ansvar og arbejdsgange. Hensigten er at undgå en omkostningsfuld procedure med to generalforsamlinger i de ganske særlige tilfælde, hvor en vedtægtsændring skal ske for at overholde lovgivningen. I disse tilfælde har Fælleskassens demokratiske organer ingen mulighed for at bestemme vedtægtsændringens indhold. Derfor 10

11 disse regler ikke beslutningsdygtig, men forslaget vedtaget med 2/3 majoritet af de repræsenterede stemmer, er repræsentantskabet pligtigt til inden 1 måned at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet, uanset antallet af tilstedeværende andelshavere. enighed. vil den almindelige beslutningsgang blot være en fordyrende og besværlig fremgangsmåde. Den demokratiske interesse sikres ved kravet om, at forslaget skal indstilles af bestyrelsen og repræsentantskabet i enighed. 11

Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K

Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE 4. marts 2014 kl. 19.00 Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K Fremmødt: Afbud: Ikke mødt: Jan Albrecht, Camilla Bang Lilleør, Bent Andrup, Thomas Trøster, Peter

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

MED EFTERFØLGENDE TEMAMØDE KL. 19.30 21.30 (Store sal) Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K (Hjørnestuen)

MED EFTERFØLGENDE TEMAMØDE KL. 19.30 21.30 (Store sal) Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K (Hjørnestuen) Den 11/11-2012 Referat af REPRÆSENTANTSKABSMØDE TORSDAG D. 8. NOVEMBER 2012 KL. 17.00-18.30 MED EFTERFØLGENDE TEMAMØDE KL. 19.30 21.30 (Store sal) Sted: Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1463 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere