Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsbiblioteksstatistik 2003"

Transkript

1 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004

2 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen, Lone Hansen, Julie J. Kihl, Ulla Kvist, Trine Nielson og Eigil Skov, Biblioteksstyrelsen Udgivet i 2004 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Publikationen er tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Omslag: Stæhr Reklame & Marketing Typografi: Times New Roman PS Tryk: Luna Tryk, København Oplag: 300 Pris: 200,- kr. inkl. moms ISSN: ISBN: Elektronisk ISBN: Tryksag 2 Beretninger

3 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker... 8 Tabelforklaring Begreber og definitioner til biblioteksstatistikken, Tabeller Større forskningsbiblioteker Tabel 1: Større forskningsbiblioteker Bestand opgjort i fysiske enheder Tabel 2: Større forskningsbiblioteker Tilvækst opgjort i fysiske enheder Tabel 3: Større forskningsbiblioteker Afgang af materialer opgjort i fysiske enheder Tabel 4: Større forskningsbiblioteker Udlån og fornyelser Tabel 5: Større forskningsbiblioteker Interurbanudlån Tabel 6: Større forskningsbiblioteker Interurbanindlån inkl. kopier fra andre biblioteker og informationsleverandører Tabel 7: Større forskningsbiblioteker Bestand og brug af online ressourcer.. 60 Tabel 8: Større forskningsbiblioteker Betjeningssteder, åbningssteder og arealer Tabel 9: Større forskningsbiblioteker Lånere, besøg, arrangementer og brugerundervisning Tabel 10: Større forskningsbiblioteker Personale Tabel 11: Større forskningsbiblioteker Økonomi Mindre forskningsbiblioteker Tabel 12: Mindre forskningsbiblioteker Bestand, tilvækst, afgang Tabel 13: Mindre forskningsbiblioteker Udlån, fornyelser, kopier Tabel 14: Mindre forskningsbiblioteker Bestand og brug af online ressourcer Tabel 15: Mindre forskningsbiblioteker Betjeningssteder, arealer, personale, økonomi Institutbiblioteker Tabel 16: Institutbiblioteker Bestand, tilvækst, udlån, økonomi English guide Table headings Vocabulary Alfabetisk register over biblioteker med angivelse af tabel og kategori...142

4

5 Forord Det mest iøjnefaldende træk ved forskningsbiblioteksstatistikken for 2003 er den hastige vækst i lån af elektroniske ressourcer som nu udgør 46,1% af det samlede udlån. Eksklusiv fornyelser udgør andelen 62,6%. I praksis står ordet elektroniske ressourcer for tidsskriftartikler der er tilgængelige på basis af de licenser der er indgået i DEF-regi. Stigningen i benyttelsen af disse ressourcer er i 2003 på 67% i forhold til året før. Fra 2000 til 2003 er stigningen på 336%. Det må antages at denne tendens fortsætter. Stigningen i 2003 skal ses i sammenhæng med at antallet af e-tidsskriftabonnementer er steget betydeligt og kontinuerligt siden den spæde begyndelse i 1997, og det må forventes at stadigt flere uddannelsesinstitutioner indgår aftaler i takt med at udbuddet udvides. I forhold til fysiske udlån er der sket et lille fald, men det er så beskedent at man ikke kan tale om at de digitale lån erstatter de fysiske. Set under ét kan det konstateres at det samlede udlån i forskningsbibliotekerne stiger med 31,3%. De sidste mange års konstante stigning i benyttelsen af forskningsbibliotekerne fortsætter således ubrudt. Det kan konstateres at antallet af interurbanlån er svagt faldende, hvilket er bemærkelsesværdigt idet stigningen i folkebibliotekerne er betydelig, hvilket tilskrives den lette adgang til i bibliotek.dk at finde faglig (og anden) litteratur. Men denne mulighed udnyttes også i forskningsbibliotekerne. Man kan forsigtigt antage at forskellen hænger sammen med en ændret adfærd i forskningsbibliotekerne der er betinget af den øgede benyttelse af e-tidsskrifter. Forskellen mellem forsknings- og folkebiblioteker i denne sammenhæng understreges yderligere af det forhold at af det faldende interurbanlån i forskningsbibliotekerne går en stigende del til folkebibliotekerne, nemlig 57,8%. Den stigende benyttelse af forskningsbibliotekerne skal sættes i relation til et faldende personaleforbrug. Det fald i personaleforbrug der satte ind 2000, fortsætter med 5,8% i Den stigende benyttelse og det faldende personaleforbrug understreger den effektivisering der finder sted i forskningsbibliotekerne, og som blandt andet den stigende selvbetjening er en medvirkende faktor til. At de samlede driftsudgifter er faldende, kan set i lyset af de stigende priser på e- tidsskrifter bekymre. Årets statistik må betragtes som nogenlunde tilfredsstillende i forhold til indberetning. Ud af 188 biblioteker der er blevet bedt om at indberette, er der 29 biblioteker( alle mindre) der ikke har gjort det. Biblioteksstyrelsen fortsætter bestræbelserne på at få alle til at indberette. Jens Thorhauge ngsbibliotekernes virksomhed er i en voldsom forandringsfase. Projektet der har til formål at etablere Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - der jo bedst kan defineres som et tværinstitutionelt samarbejdsprojekt - er i sit sidste år. Der er en voldsom vækst i benyttelsen af de elektroniske ressourcer der stilles til rådighed i projektet, og forskningsbibliotekerne samarbejder i et hidtil uset omfang om deff-portalen, fagportaler og en række brugerorienterede udviklingsprojekter. Der er også en forbedret adgang til de trykte ressourcer blandt andet i kraft af at Forskningsbiblioteksstatistik

6 Indledning Den foreliggende statistik over forskningsbibliotekernes virksomhed og økonomi for beretningsåret 2003 er baseret på indberetninger fra bibliotekerne til Biblioteksstyrelsen perioden 10. marts 26. marts Alle indberetninger er foretaget af bibliotekerne via en webblanket på Biblioteksstyrelsens hjemmeside. Biblioteksstyrelsen betragter de indberettede oplysninger som de officielle statistiske data fra det enkelte bibliotek, og ansvaret for rigtigheden af de indberettede data er det enkelte biblioteks. Ændringer i 2003 Statistikken for bibliotekernes virksomhed 2003 er revideret i forhold til 2002 idet der er nye optællingsmetoder for udlån af interurbanindlånt materiale og kopier. Udlån af interurbanindlånt materiale har ikke hidtil talt med i det direkte lån, hvilket nu er ændret så det indgår på lige fod med udlån af materialer fra bibliotekets egen samling. Ligeledes indgår kopi som erstatter udlån, fuldt ud i udlånstallet, uanset om kopieringen er foretaget af personalet eller brugerne. Tidligere har kun kopier foretaget af personalet talt med i udlånet. Fra 2003 betegnes førstegangslån som lån. De nærmere detaljer om ændringerne i tabellerne fra 2002 til 2003 fremgår af tabelforklaringerne. Desuden er de enkelte begreber der indgår i statistikken, forklaret i afsnittet Begreber og definitioner. Indberetninger fra forsknings- og institutbiblioteker Forskningsbiblioteker forstås i denne statistik som alle biblioteker der i det væsentlige er finansieret af offentlige midler, og som ikke er folke- eller skolebiblioteker eller i øvrigt knyttet til folkebibliotekssektoren. Biblioteker ved videregående uddannelser, dvs. uddannelser efter det gymnasiale niveau, er medtaget i statistikken, men ikke gymnasiebiblioteker eller biblioteker ved mellemuddannelser. 188 forskningsbiblioteker er blevet anmodet om at indberette statistik. Det er de biblioteker som på indsamlingstidspunktet opfylder følgende kriterier: De er tilgængelige for lånere uden for moderinstitutionen (evt. kun til brug på stedet ) og deltager i det almindelige lånesamarbejde med i det mindste begrænset udlån De har en fast åbningstid med betjening De har et fast tilknyttet personale hvoraf mindst 1/2 årsværk har en biblioteksfaglig uddannelse som f.eks. forskningsbibliotekar, dokumentalist, bibliotekar og biblioteksassistent. Af de 188 forskningsbiblioteker er 44 biblioteker defineret som større biblioteker der skal indberette et mere omfattende statistikmateriale. De resterende 144 biblioteker er defineret som mindre der skal indberette et mere begrænset statistikmateriale. Alle de 44 større forskningsbiblioteker har indberettet statistiske oplysninger. Af de 144 mindre biblioteker har 29 ikke indberettet statistisk materiale. Alle bibliotekerne er medtaget i tabellerne, også de biblioteker som ikke har indberettet statistik. Ud over de 188 forskningsbiblioteker er der indsamlet statistik fra alle institutbiblioteker ved universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner, hvilket omfatter 141 institutbiblioteker. Institutbibliotekerne skal kun indberette et begrænset statistikmateriale som det fremgår af tabel 16 i denne publikation. Af de 141 institutbiblioteker har det for 44 biblioteker ikke været muligt at indberette statistisk materiale. Alle institutbib- 6 Forskningsbiblioteksstatistik 2003

7 liotekerne er medtaget i tabel 16, også de biblioteker som ikke har indberettet statistik. Der er i alt søgt indsamlet statistiske oplysninger fra 329 biblioteker hvoraf 256 har indberettet, en indberetningsprocent på 78%, hvilket er en fremgang i forhold til sidste år på ca. 7 %. Ved præsentationen af forskningsbibliotekerne i denne publikation er anvendt nedenstående inddeling. Biblioteker der forener flere funktioner, er kun anbragt ét sted. Således er Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket placeret som nationalbiblioteker og ikke som universitetsbiblioteker, selv om de også har universitetsbiblioteksfunktioner. STØRRE FORSKNINGSBIBLIOTEKER 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker og hovedbiblioteker ved andre højere uddannelsesinstitutioner 2.1 Universiteter 2.2 Andre højere uddannelsesinstitutioner 3. Biblioteker ved andre videregående uddannelsesinstitutioner 3.1 Teknika 3.2 Sociale højskoler 3.3 Andre videregående uddannelsesinstitutioner 4. Specialbiblioteker MINDRE FORSKNINGSBIBLIOTEKER 5. Biblioteker ved videregående uddannelsesinstitutioner 6. Specialbiblioteker INSTITUTBIBLIOTEKER 7. Institutbiblioteker Opstillingen inden for de enkelte grupper er alfabetisk efter bibliotekets navn. Forskningsbiblioteksstatistikkens datamateriale er udarbejdet af forskningsbibliotekerne. Oplysningerne er bearbejdet og redigeret af Biblioteksstyrelsen. Udgangspunktet for opbygningen af denne statistik er den europæiske standard ISO 2789:2003. Forskningsbiblioteksstatistik

8 Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker I dette afsnit beskrives 17 forskningsbibliotekers virksomhed og økonomi de sidste 10 år. De 17 biblioteker er fra gruppe 1 og 2 blandt de større forskningsbiblioteker, dvs. nationalbiblioteker samt universitetsbiblioteker og hovedbiblioteker ved andre højere uddannelsesinstitutioner. Der er i alt 20 biblioteker i gruppe 1 og 2, og tre biblioteker indgår således ikke i dette afsnit, pga. manglende statistiske oplysninger. 1 Overordnet set er fokus lagt på en række nøgletal som samlet set bidrager til at give en beskrivelse af udviklingen på forskningsbiblioteksområdet. Det drejer sig primært om tal for benyttelse af forskningsbibliotekerne, fysiske såvel som elektroniske udlån, lån mellem bibliotekerne og tilvækst og bestand af materialer. Afsnittet slutter af med en række økonomital om personaleforbrug, driftsudgifter og udgifter til indkøb af materialer. Fysiske og elektroniske udlån De 17 forskningsbibliotekers udlån og fornyelser af materialer samt download af elektroniske seriepublikationer og digitale tekst- og AV-dokumenter (elektroniske udlån) i årene 2000 til 2003 ses i figur 1. Det skal bemærkes at det fra 2003 er første gang det vises i statistikken hvor stor en del fornyelser udgør af det samlede udlån. Figur 1 17 forskningsbibliotekers samlede udlån, fornyelser og download Download Fornyelser Udlån eksklusiv fornyelser Det mest slående er ikke det forhold at udviklingen går i retning af en forskydning fra fysiske udlån til elektroniske udlån (download). Stigningen i elektroniske udlån er en udviklingstrend som også er foregået i de foregående år. Det er snarere den hastighed hvormed det sker. Fra 2000 til 2003 er der sket en stigning i antal elektroniske udlån på 336 %. En vækst som understreges i 2003 med en stigning på alene 67 % i forhold til Benyttelsen af elektroniske ressourcer udgør nu 46,1 % af den samlede benyttelse. Eksklusiv fornyelser udgør benyttelsen af elektroniske ressourcer 62,6%. Til sammenligning stiger antal fysiske udlån inkl. fornyelser med 28,6 % i perioden fra 2000 til Fratrækkes fornyelser kan der endda konstateres et lille udlånsfald. Men det er et fald som er så beskedent at man ikke kan tale om at de elektroniske udlån erstatter de fysiske udlån. Udlån af materialer er med andre ord ikke et nulsums-spil, hvor man kan tale om at en type udlån 1 De 17 biblioteker er: Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek (OUB+HBSK+SUC indtil 1998), Aalborg Universitetsbibliotek, Arkitektskolen i Aarhus, Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek, Danmarks Farmaceutiske Bibliotek, Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek, Danmarks Veterinærog Jordbrugsbibliotek, Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek, Handelshøjskolens Bibliotek i København, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus, Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (Byggeriets Studiearkiv indtil 1998) og Kunstakademiets Bibliotek. 8 Forskningsbiblioteksstatistik 2003

9 erstatter en anden. Tværtimod - set under ét kan der i 2003 konstateres en stigning i brugernes samlede benyttelse på 31,3 % i forhold til året før - og fra 2000 til 2003 er det steget med 90,5%. Fratrækkes fornyelser ses en stigning for hele perioden på i alt 76,2% og fra 2002 til 2003 en stigning på 28,9%. Det skal bemærkes at udlånstallene for 2002 ikke er helt sammenlignelige med 2001, og at de generelt vil være lidt højere i 2002, da der er nye optællingsmetoder for udlån af et interurbanindlånt materiale og kopier. Bibliotekets udlån af interurbanindlånt materiale har ikke hidtil talt med i det direkte lån, men det indgår nu på lige fod med udlån af materialer fra bibliotekets egen samling. Ligeledes indgår kopier som erstatter udlån, fuldt ud i udlånstallet uanset om kopieringen foretages af personalet eller brugerne. Tidligere har kun kopier foretaget af personalet talt med i udlånet. Ændringen skyldes at vi ikke kun er interesserede i at dokumentere personalebelastning, men er bredere interesserede i kopier som erstatning for udlån, som udtryk for benyttelse af biblioteket. I 2000 startede indberetning af benyttelsen af bibliotekernes online ressourcer (download). Dog har ikke alle 17 biblioteker indberettet antal download. For 2003 har 14 indberettet download, men i 2000 havde 11 indberettet. Af tabel 1 fremgår udlån eksklusiv fornyelser og download for de 17 biblioteker fra 2000 til Tabel 1 Udlån eksklusiv fornyelser Download Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum Kilde: Forskningsbiblioteksstatistik: 2000, 2001, 2002 og Tabel og 2001, Tabel og 2001, Tabel 4 og og Danmarks Tekniske Universitetsbiblioteks opgørelse i 2000 er efterfølgende korrigeret Den samlede stigning i udlån eksklusiv fornyelser og download er sammensat af et mindre fald i udlånet samt en stigning i antallet af download. Faldet i udlånet udgør for hele perioden (2000 til 2003) 11,8% og for 2002 til ,7%. Stigningen i antal download udgør fra 2000 til ,6% og fra 2002 til ,9%. For antallet af fornyelser ses en stigning i hvert af årene 2000 til Forskningsbiblioteksstatistik

10 Interurbanudlån Fra er udlånet fra et bibliotek til et andet, kaldet interurbanudlånet, steget med 47,1% for de 17 biblioteker. Den særlige stigning i 1998 kan til dels skyldes at Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek blev overflyttet til Statsbiblioteket i Fornyelser af interurbanudlån er først blevet opgjort særskilt fra Figur 2 17 forskningsbibliotekers samlede interurbanudlån Fornyelser Interurbanudlån Det større udbud af elektroniske tidsskrifter (se tabel 5) ude på de enkelte institutioner er formentlig det vi kan se afspejlet i udviklingen i interurbanlånene. Fratrækkes fornyelser har de været svagt faldende de sidste to år. Fra 2001 til 2003 kan der ses et fald i interurbanlån på 6,8% (eksklusiv fornyelser).når faldet ikke er større, kan det antageligvis tilskrives bibliotek.dk som giver brugerne let adgang til samtlige bibliotekers materialer. Det vil derfor være forventeligt om vi inden for de næste par år vil se en stabilisering af interurbanlånene på et lavere niveau. Antallet af bestillinger til forskningsbiblioteker via bibliotek.dk er steget markant fra 2001 til 2003, se tabel 2. Tabel 2 bibliotek.dk bestillinger Materiale på lånerens eget bibliotek Materiale på andre biblioteker Sum Kilde: NB: Det skal bemærkes at de fleste biblioteker ikke giver adgang til bestilling af eget materiale via bibliotek.dk 10 Forskningsbiblioteksstatistik 2003

11 Bibliotekerne imellem er der stor forskel på udviklingen i interurbanudlånet fra 1994 til Syv biblioteker har haft en fremgang i interurbanudlånet på over 100%, og tre biblioteker har haft en tilbagegang. Tabel 3 Antal interurbanudlån eksklusiv fornyelser Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum Kilde: Biblioteksårbog, Statistik for forskningsbibliotekerne: 93, 94, 95, 1996, 1997, 1998 og 1999, Forskningsbiblioteksstatistik: 2000, 2001, 2002 og Tabel 3b 93, 94, 95, 1996 og 1997, Tabel , 1999, 2000 og Tabel og Syddansk Universitetsbibliotek = OUB+HBSK+SUC indtil 1998 Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek = Byggeriets Studiearkiv indtil 1998 Fra 2002 opgøres interurbanudlånet efter om det er til et folkebibliotek, til andre offentlige biblioteker i Danmark, til biblioteker i Norden, eller om det er til biblioteker i øvrige udland. Interurbanudlånet eksklusiv fornyelser til biblioteker i Danmark for de 17 biblioteker fordeler sig med 57,8% til folkebiblioteker og 42,2% til andre offentlige biblioteker i Tilvækst af bøger og seriepublikationer Da der i Det Kongelige Biblioteks og Statsbibliotekets indberetninger indgår pligtafleveret materiale i opgørelserne af tilvæksten af trykte bøger og seriepublikationer, opdeles de 17 biblioteker i Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket samt de resterende 15 biblioteker. Udviklingen ses i figur 3 nedenfor. Figur 3 Tilvækst af bøger og seriepublikationer 1994 til 2003 antal fysiske enheder Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket De resterende 15 biblioteker Forskningsbiblioteksstatistik

12 For Det Kongelige Bibliotek ses et fald fra 1994 til 2003 på 44,7%, mens der for Statsbiblioteket ses en stigning på 67,8% i samme periode. For de resterende 15 forskningsbiblioteker er der et fald fra 1994 til 2003 på 15,9%. Samlet for de tre grupper ses en meget uens udvikling for perioden. Udviklingen for alle 17 biblioteker fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4 Tilvækst bøger og seriepublikationer, antal fysiske enheder Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum Kilde: Biblioteksårbog, Statistik for forskningsbibliotekerne: 93, 94, 95, 1996, 1997, 1998 og 1999, Forskningsbiblioteksstatistik: 2000, 2001, 2002 og Tabel 2a 93, 94, 95, 1996 og 1997, Tabel , 1999, 2000 og 2001, Tabel og Bemærkning: Syddansk Universitetsbibliotek (OUB+HBSK+SUC indtil 1998), Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (Byggeriets Studiearkiv indtil 1998). Danmarks Pædagogiske Bibliotek: Fra 2001 indgår afdelingen i Esbjerg ikke, fra 2002 ej heller afdelingerne i Haderslev, Odense, Skive, Vordingborg, Aalborg og Århus. Fremgår ikke af Forskningsbiblioteksstatistik 2001, men er efterfølgende udregnet som forskellen mellem den samlede tilvækst og de øvrige opgørelser af tilvækst udover bøger og seriepublikationer. Indberetning af bestand af elektroniske seriepublikationer startede i år af de 17 biblioteker har indberettet i både 2000, 2001, 2002 og Disse har haft en samlet tilvækst på 88,6% fra 2000 til Fra 2002 til 2003 er væksten for de 10 biblioteker på 12,2%. Udviklingen fremgår af tabel Forskningsbiblioteksstatistik 2003

13 Tabel 5 Elektroniske seriepublikationer, antal titler Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus 2 2 Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum Kilde: Biblioteksårbog, Forskningsbiblioteksstatistik: 2000, 2001, 2002 og Tabel og 2001, Tabel og I forhold til forskningsbiblioteksstatistik 2000 er Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbiblioteks antal elektroniske seriepublikationstitler blevet korrigeret til anslåede Danmarks Tekniske Universitetsbiblioteks (tidl. Danmarks Tekniske Videncenter) oplysninger for 2000 og 2001ændret til uoplyst. Danmarks Pædagogiske Bibliotek har i 2003 opgivet antal titler til i alt , idet Lexis-Nexis på titler er talt med. Disse er her trukket fra, da de andre biblioteker ikke har talt Lexis-Nexis med. Af tabel 5A ses udviklingen i antal trykte abonnementer på seriepublikationer i samme periode. Samlet set er antal trykte abonnementer faldet med 27,5% fra 2000 til 2003, og tallene bidrager derfor til at bekræfte forskydningen fra trykte til elektroniske abonnementer. Tabel 5 A Seriepublikationer, antal trykte abonnementer Det Kongelige Bibliotek Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Statsbiblioteket Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum Forskningsbiblioteksstatistik

14 Besøg og arrangementer Fra 2002 indsamles også oplysninger om antal fysiske besøg og antal aktive lånere på de store forskningsbiblioteker. Opgørelser for 2002 og 2003 ses i tabel 6. Tabel 6 Antal aktive Fysiske lånere besøg Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum Kilde: Forskningsbiblioteksstatistik 2002 og 2003, Tabel 9 Personaleforbrug De 17 forskningsbiblioteker havde i 2003 et samlet forbrug af årsværk på 1.061,2, hvilket er 5,8% lavere end Af figur 4 ses fra 1994 til 2000 en stigning på i alt 15,3%. Dernæst ses et fald fra 2000 til 2003 på 14,6%. Figur 4 17 forskningsbibliotekers forbrug af årsværk ekslusiv beskæftigelsesordninger Årsværk 1.077, , , , , , , , , ,2 Kun 3 af de 17 biblioteker har en stigning i antal årsværk fra 2002 til Udviklingen ses i tabel Forskningsbiblioteksstatistik 2003

15 Tabel 7 Personale i årsværk ekskl. beskæftigelsesordninger mv Det Kongelige Bibliotek 285,4 289,9 301,1 309,1 316,2 327,6 329,0 320,0 316,3 299,8 Statsbiblioteket 200,6 209,0 211,4 213,2 248,8 252,1 264,0 246,3 219,9 219,2 Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 81,7 81,3 86,5 88,7 94,0 97,0 93,7 94,2 92,2 89,7 Roskilde Universitetsbibliotek 44,3 45,2 46,9 48,6 49,3 50,3 50,7 46,6 44,9 43,4 Syddansk Universitetsbibliotek 93,6 94,5 94,4 99,7 99,1 93,9 93,6 94,5 93,9 94,4 Aalborg Universitetsbibliotek 65,0 71,4 68,6 68,2 71,2 69,7 73,9 72,2 71,2 66,8 Arkitektskolen i Aarhus 4,7 4,3 4,9 4,3 4,3 4,7 4,0 4,4 4,3 4,3 Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek 9,0 9,7 9,0 9,7 9,0 8,1 8,2 7,9 8,1 8,0 Danmarks Farmaceutiske Bibliotek 6,8 6,9 7,3 7,6 7,6 7,6 7,9 8,6 8,3 6,5 Danmarks Pædagogiske Bibliotek 57,7 58,1 55,9 58,2 60,0 58,8 56,7 56,4 49,8 50,7 Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek 79,4 82,0 84,1 83,2 76,5 87,2 91,0 88,6 61,3 47,5 Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek 32,7 33,3 37,3 38,8 41,9 44,5 41,9 42,8 37,4 32,9 Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek 5,5 4,9 4,9 4,9 4,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 Handelshøjskolens Bibliotek i København 50,9 57,4 66,1 66,4 60,8 58,1 55,6 62,4 51,7 35,0 Handelshøjskolens Bibliotek i Århus 27,9 27,9 32,2 32,0 28,9 33,3 33,2 34,3 30,9 28,0 Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek 16,3 16,5 17,6 17,7 16,8 15,9 15,8 15,9 14,3 13,6 Kunstakademiets Bibliotek 16,2 16,7 17,1 18,9 18,6 19,2 19,5 19,1 17,9 16,9 Sum 1.077, , , , , , , , , ,2 Kilde: Biblioteksårbog, Statistik for forskningsbibliotekerne: 93, 94, 95, 1996, 1997, 1998 og 1999, Forskningsbiblioteksstatistik: 2000, 2001, 2002 og Tabel 4 93, 94, 95, 1996 og 1997, Tabel , 1999, 2000 og 2001, Tabel og Bemærkning: Syddansk Universitetsbibliotek (OUB+HBSK+SUC indtil 1998), Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (Byggeriets Studiearkiv indtil 1998). Danmarks Pædagogiske Bibliotek: Fra 2001 indgår afdelingen i Esbjerg ikke, fra 2002 ej heller afdelingerne i Haderslev, Odense, Skive, Vordingborg, Aalborg og Århus. Ekskl. ansatte via beskæftigelsesordninger mv. opgjort som årsværk. Et årsværk = bevillingstimer. Driftsudgifter De samlede driftsudgifter er for de 17 biblioteker steget med 42% i løbende priser fra 1994 til I faste 1994-priser er stigningen i samme periode på 13,3%. 2 Figur 5 17 forskningsbibliotekers samlede udgifter i kr kr løbende priser kr 1994-priser Fra 2002 til 2003 ses et fald i de løbende udgifter i faste priser på 1,8%. Fordelt på de 17 biblioteker har 8 af dem et fald i de samlede udgifter fra 2002 til 2003 i faste priser. 2 Til beregning af de faste 1994-priser er følgende generelle pris- og lønstignings indeks benyttet: ,9 2,5 2,4 2,7 2,8 2,5 3,3 2,5 2,3 100,0 101,9 104,4 107,0 109,8 112,9 115,7 119,6 122,5 125,4 Kilde: Forskningsbiblioteksstatistik

16 Tabel 8 Forskningsbibliotekernes udgifter i alt i løbende priser, i kr Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek SUM i løbende priser SUM i faste 1994-priser Kilde: Biblioteksårbog, Statistik for forskningsbibliotekerne: 93, 94, 95, 1996, 1997, 1998 og 1999, Forskningsbiblioteksstatistik: 2000, 2001, 2002 og Tabel 5b 93, 94, 95, 1996 og 1997, Tabel , 1999, 2000 og 2001, Tabel og Bemærkning: Syddansk Universitetsbibliotek (OUB+HBSK+SUC indtil 1998), Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (Byggeriets Studiearkiv indtil 1998). Af Biblioteksårbog 95 fremgår værdien 25,6. Den er her anslået til Af Forskningsbiblioteksstatistik 2001 fremgår værdien 1.825,9. Den er senere korrigeret af Danmarks Farmaceutiske Bibliotek til 4.359,6. Ikke opgivet i 2002 Udgifter til indkøb af materialer De 17 biblioteker har i løbende priser brugt 6,1% mere på anskaffelse af materialer i 2003 end i I faste 1994-priser er stigningen på 3,7%. Fra 1994 til 2003 er der brugt 15,5% mere i faste priser, se figur 6 nedenfor. Samtidig er tilvæksten af bøger og seriepublikationer faldet fra 1994 til 2003 og elektroniske seriepublikationer steget fra 2000 til 2003, se tabel 4 og 5 (og 5A) ovenfor. Figur 6 17 forskningsbibliotekers udgifter til materialer i kr, faste 1994-priser i kr, løbende priser De 17 bibliotekers udgifter til materialer fremgår af tabel Forskningsbiblioteksstatistik 2003

17 Tabel 9 Indkøb af materialer i kr Det Kongelige Bibliotek Statsbiblioteket Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Roskilde Universitetsbibliotek Syddansk Universitetsbibliotek Aalborg Universitetsbibliotek Arkitektskolen i Aarhus Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek Danmarks Farmaceutiske Bibliotek Danmarks Pædagogiske Bibliotek Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Bibliotek Handelshøjskolens Bibliotek i København Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek Sum i løbende priser Sum i faste 1994-priser Kilde: Biblioteksårbog, Statistik for forskningsbibliotekerne: 93, 94, 95, 1996, 1997, 1998 og 1999, Forskningsbiblioteksstatistik: 2000, 2001, 2002 og Tabel 5a 93, 94, 95, 1996 og 1997, Tabel , 1999, 2000 og 2001, Tabel og Bemærkning: Syddansk Universitetsbibliotek (OUB+HBSK+SUC indtil 1998), Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek (Byggeriets Studiearkiv indtil 1998). Danmarks Pædagogiske Bibliotek: Fra 2001 indgår afdelingen i Esbjerg ikke, fra 2002 ej heller afdelingerne i Haderslev, Odense, Skive, Vordingborg, Aalborg og Århus. Alle beløb er indberettet til Biblioteksstyrelsen i kr., med en decimal. Beløbene i tabellen er derfor fremkommet ved at gange det indberettede med Ændrede bogføringsprincipper i forbindelse med sammenlægningen af OUB, HBSK, og SUC Anslået beløb ud fra det indberettede 4,6 ( i kr.) der fremgår af den trykte forskningsbiblioteksstatistik Beregnet ud fra medieanen af opgørelserne i perioden I 2003 har 12 af de 17 biblioteker indberettet indkøb af andre materialer, men kun 6 biblioteker har indberettet i alle årene 2000 til Derfor er udgifterne til materialer ikke opdelt på trykte og elektroniske materialer. Opsummering Overordnet tegner der sig et billed af en omstillingsproces generet af en række forandringer i forskningsbibliotekerne, - såsom forskydningen fra fysiske seriepublikationer til elektroniske seriepublikationer. En forandringsproces som brugerne i år for alvor har taget til sig. Parallelt med den udvikling er der for andet år i træk sket en reduktion i antal årsværk. Forskningsbiblioteksstatistik

18 Tabelforklaring Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn indenfor de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker, 2. Universitetsbiblioteker og hovedbiblioteker ved andre højere uddannelsesinstitutioner, 3. Biblioteker ved andre videregående uddannelsesinstitutioner og 4. Specialbiblioteker. Hovedgruppe 2. Universitetsbiblioteker og hovedbiblioteker ved andre højere uddannelsesinstitutioner er endvidere underopdelt i henholdsvis 2.1 Universitetsbiblioteker og 2.2 Hovedbiblioteker ved andre højere uddannelsesinstitutioner. Hovedgruppe 3. Biblioteker ved andre videregående uddannelsesinstitutioner er tilsvarende underdelt i 3.1 Teknikabiblioteker, 3.2 Biblioteker ved sociale højskoler og 3.3 Biblioteker ved øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. Der er anført en total for de 44 større forskningsbiblioteker i alt. For uddybende beskrivelser af de enkelte kategorier i tabellen, se det særskilte afsnit Begreber og definitioner. Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2003 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne omfatter materialekategorierne: Bøger og seriepublikationer, manuskripter, mikroformer, grafiske dokumenter, kartografiske dokumenter, trykte musikalier, AV-dokumenter, digitale tekstdokumenter, andre biblioteksmaterialer, antal fysiske enheder i alt. Derudover fremgår antallet af fysiske enheder af ikke-katalogiseret biblioteksmateriale, abonnementer på seriepublikationer samt hyldemeter af fysiske enheder. Bestanden af seriepublikationer opgøres både i antal fysiske enheder (sammen med bøger) og i antal abonnementer. Antal hyldemeter opgøres nu kun i en kategori mod hidtil to. Tabel 2. Større forskningsbiblioteker 2003 Tilvækst Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne omfatter materialekategorierne: Bøger og seriepublikationer, manuskripter, mikroformer, grafiske dokumenter, kartografiske dokumenter, trykte musikalier, AV-dokumenter, digitale tekstdokumenter, andre biblioteksmaterialer, antal fysiske enheder i alt. Derudover fremgår tilvæksten i antallet af fysiske enheder af ikke-katalogiseret biblioteksmateriale. Tilvæksten af seriepublikationer opgøres i antal fysiske enheder sammen med bøger. Antallet af seriepublikationsabonnementer opføres kun under bestand i Tabel 1. Tabel 3. Større forskningsbiblioteker 2003 Afgang Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers afgang af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne omfatter materialekategorierne: Bøger og seriepublikationer, manuskripter, mikroformer, grafiske dokumenter, kartografiske dokumenter, trykte musikalier, AV-dokumenter, digitale tekstdokumenter, andre biblioteksmaterialer, antal fysiske enheder i alt. 18 Forskningsbiblioteksstatistik 2003

19 Derudover fremgår afgangen af fysiske enheder af ikke-katalogiseret biblioteksmateriale. Afgangen af seriepublikationer opgøres samlet i antal fysiske enheder sammen med bøger. Tabel 4. Større forskningsbiblioteker 2003 Udlån, fornyelser og fotokopier Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers direkte lån, læsesalslån og interurbanudlån. Hver af disse tre kategorier er opdelt på: lån, kopi som erstatter lån, fornyelser af lån. Desuden er det samlede udlån angivet samt fornyelser. Endelig er angivet antal kopiark fotokopieret af brugerne. I forhold til 2002 betegnes førstegangslån nu som lån. Det skal bemærkes at der fra 2002 er nye optællingsmetoder for udlån af et interurbanindlånt materiale og kopier. Udlån af interurbanindlånt materiale har ikke indtil da talt med i det direkte lån, det er nu ændret så det indgår på lige fod med udlån af materialer fra bibliotekets egen samling. Ligeledes indgår kopi som erstatter udlån fuldt ud i udlånstallet, uanset om kopieringen er foretaget af personalet eller brugerne. Tidligere har kun kopier foretaget af personalet talt med i udlånet. I beskrivelser af udviklingen i udlånstallet over tid skal der derfor gøres opmærksom på denne ændring. Tabel 5. Større forskningsbiblioteker 2003 Interurbanudlån til andre biblioteker Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers interurbanudlån. Interurbanudlånet er opdelt efter bibliotekstype: Folkebiblioteker i Danmark, andre offentlige biblioteker i Danmark, biblioteker i Norden, biblioteker i det øvrige udland og interurbanudlån i alt. Hver af disse fem kategorier er opdelt i tre underkategorier: Interurbanudlån, kopi som erstatter interurbanudlån, og fornyelser af interurbanudlån, alle opgjort i antal fysiske enheder. Kategorien interurbanudlån online ressourcer antal titler er udgået fra Tabel 6. Større forskningsbiblioteker 2003 Interurbanindlån inkl. kopier fra andre biblioteker og informationsleverandører Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers interurbanindlån. Interurbanindlånet er opdelt efter bibliotekstype: Folkebiblioteker i Danmark, andre offentlige biblioteker i Danmark, biblioteker i Norden, biblioteker i det øvrige udland og andre informationsleverandører. Desuden er interurbanindlånet i alt opgjort. Tabel 7. Større forskningsbiblioteker 2003 Bestand og brug af online ressourcer Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers online ressourcer. Tabellen viser antal arbejdsstationer til publikumsbrug. Desuden er bibliotekets bestand og brug af online ressourcer opgjort. Disse online ressourcer er for både bestand og brug opdelt i fem underkategorier: Elektroniske seriepublikationer, digitale monografier tekst, digitale monografier AV, bibliografiske databaser og faktadatabaser. Bestanden af online ressourcerne opgøres i titler, brugen i download eller søgninger. Endelig opgøres antallet af besøg på bibliotekets website. I forhold til 2002 er følgende kategorier ikke medtaget: Adgang til Internettet Forskningsbiblioteksstatistik

20 via bibliotekssystemet, antal arbejdsstationer til publikumsbrug med internetadgang og antallet af sidehenvisninger på bibliotekets website Tabel 8. Større forskningsbiblioteker 2003 Betjeningssteder. Åbningstimer. Arealer Tabellen indeholder oplysninger om de større forskningsbibliotekers betjeningssteder og arealer. Oplysningerne omfatter antal betjeningssteder, åbningstimer, åbningsdage og biblioteksarealer opgjort i antal netto-kvadratmeter fordelt på publikumsarealer, magasinarealer, samt arealer i alt. Tabel 9. Større forskningsbiblioteker 2003 Lånere, besøg, arrangementer og brugerundervisning Tabellen indeholder oplysninger om de større forskningsbibliotekers antal aktive lånere, besøg, udstillinger, arrangementer samt lektioner og deltagere i brugerundervisning. Tabel 10. Større forskningsbiblioteker 2003 Personale Tabellen indeholder oplysninger om de større forskningsbibliotekers personaletal fordelt på: forskningsbibliotekarer, bibliotekarer, assistenter mv., øvrigt personale og personale i alt. Personaletallene er opgjort i årsværk, beregnet som antal fuldtidsbeskæftigede med en decimal. Et årsværk udgør bevillingstimer baseret på en normal ugentlig arbejdstid på 37 timer. For uddybende beskrivelser af de enkelte kategorier i tabellen, se det særskilte afsnit Begreber og definitioner. Tabel 11. Større forskningsbiblioteker 2003 Økonomi Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers økonomi. Oplysningerne omfatter regnskabstal ekskl. moms opgjort i kr. med en decimal fordelt på følgende hovedgrupper: Løn, indkøb af materialer til samlingerne, andre udgifter, udgifter i alt, indtægter og særskilt opgjorte udgifter. Materialeindkøb er endvidere opdelt på bøger, seriepublikationer samt andre materialer og indkøb i alt. Andre materialer er yderligere underopdelt i kategorierne: I alt, heraf elektroniske seriepublikationer, heraf digitale monografier, heraf faktaog bibliografiske databaser. Andre udgifter omfatter: indbinding, køb af informationstjenester, øvrige driftsudgifter. Indtægterne er fordelt på salg af informationstjenester, fotokopiering mv. øvrige indtægter og indtægter i alt. Særskilt opgjorte udgifter omfatter bygningsdrift samt anlægsudgifter. Mindre forskningsbiblioteker: Tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de to hovedgrupper: 5. Biblioteker ved videregående uddannelsesinstitutioner samt 6. Specialbiblioteker. Alle registrerede biblioteker er medtaget i tabellen, også dem der ikke har indberettet statistiske oplysninger. Der er anført totaler af såvel antal biblioteker som statistiske oplysninger for hver hovedgruppe og for de mindre forskningsbiblioteker i alt. For uddybende beskrivelser af de enkelte kategorier i tabellen, se det særskilte afsnit Begreber og definitioner. 20 Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 er udarbejdet af Leif

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 er udarbejdet af Leif

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2011 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik 10.12.2015

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik 10.12.2015 VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER 2015 Danmarks Statistik 10.12.2015 INDHOLD 1. BEGREBER OG DEFINITIONER 4 2. VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER 19 3. VEJLEDNING TIL WEB-SKEMAET

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FOLKEBIBLIOTEKER

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FOLKEBIBLIOTEKER VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2015 Danmarks Statistik 10. december 2015 INDHOLD 1. BEGREBER OG DEFINITIONER... 4 2. VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER... 19 3. VEJLEDNING TIL

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

Holbæk Bibliotek. Officiel sammenlignende statistik 2012 K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal 2007 2010-2014 Budgetter

Holbæk Bibliotek. Officiel sammenlignende statistik 2012 K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal 2007 2010-2014 Budgetter Holbæk Bibliotek Officiel sammenlignende statistik 2012 K5 Benchmarkkommuner & ECO-nøgletal 2007 2010-2014 Budgetter Folkebibliotekernes økonomi efter indtægt/udgift, tid og område Bruttodriftregnskab

Læs mere

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Indledning Som bekendt produceres biblioteksstatistikken fra i år af Danmarks Statistik. Det betyder, at den overskuelige og samlede publikation er erstattet

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009

Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009 Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009 De 1.522 skolebiblioteker rummer i at 42 mio. forskellige undervisningsmidler eller i gennemsnit knapt 28.000 på hvert skolebibliotek.

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR

VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2009 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk post@bibliotekogmedier.dk Formål med statistikindsamling

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001

Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001 VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Vejledning om indberetning

Læs mere

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14. www.statsbiblioteket.dk KORT OM STATS BIBLIOTEKET Statsbiblioteket VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Email: sb@statsbiblioteket.dk Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.00

Læs mere

Beretning for CB-regnskab 2002

Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

1. Begreber og definitioner

1. Begreber og definitioner 1. Begreber og definitioner Afgang Antal materialeenheder der er udgået af samlingen i løbet af optællingsåret. Afgang kan f.eks. finde sted ved kassation, opsigelse, svind eller ved overførsel til et

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Biblioteksstyrelsens biblioteksregister Vejledning til register over danske biblioteker

Biblioteksstyrelsens biblioteksregister Vejledning til register over danske biblioteker Biblioteksstyrelsens biblioteksregister Vejledning til register over danske biblioteker Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen; 14 Elektronisk udgave Dato: 3. maj 2005 Udarbejdet af Lone Hansen, Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Sammenlignende statistik K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal budgetter KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Sammenlignende statistik K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal budgetter KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Sammenlignende statistik 2014 K5 Benchmarkkommuner ECO-nøgletal budgetter 2007 2011-2015 KULTUR & FRITID Folkebibliotekernes økonomi efter indtægt/udgift, tid og område

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 335 Offentligt 15. august 2011 Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Af Katja Behrens Indledning Opgørelsen af de planlagte undervisningstimetal

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. Punkt 9. Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. 2012-23502. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

De studerendes indtjening. - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002

De studerendes indtjening. - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002 De studerendes indtjening - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002 Undervisningsministeriet 2004 1 Kolofon Titel: De studerendes indtjening Undertitel: En analyse af de studerendes indkomster

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Tabeloverskrifter. Folkebiblioteksstatistik 2000 279

Tabeloverskrifter. Folkebiblioteksstatistik 2000 279 Tabeloverskrifter 2000 Folkebiblioteksstatistik 2000 279 Tabeloverskrifter Tabel 1. Folkebiblioteker 2000. Bestand af monografier og abonnementer på seriepublikationer Indbyggertal i betjeningsområdet

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014

LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret

Læs mere

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1.

Uddannelsesstatistik. Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) 2002:1. Indholdsfortegnelse. 1. Uddannelsesstatistik 2002:1 Kompetencegivende uddannelser i Grønland og i Danmark 1980/81 2000/01 (2. udgave) Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Indledning...3 3. Påbegyndte kompetencegivende

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #

!  #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / # ! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ *# ) +,, -. / # ! * 0 1,#)# 2*01)3 *01) $#- ' - ## -# *- ## -#)#.-- 144$ ## # *01)--#, # # -$56 7 $* 6 $*01)-. ## -. -$. # -$5. 66- #5,#, *01)-$- 8 )# $#-'- ## -#.- *01)..#

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 84 55% Tilfreds 63 41% Hverken eller 4 3% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 0 0%

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arkitektskolen Aarhus 1 Indhold Status om ligestilling fra Arkitektskolen Aarhus 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arkitektskolen Aarhus 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget Sagsnr. 2013-11426 Doknr. 171224 Dato 20-11-2013 Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 11.

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER 2016 Danmarks Statistik INDHOLD 1. BEGREBER OG DEFINITIONER 4 2. VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER 21 3. VEJLEDNING TIL WEB-SKEMAET 24 4. VARIABELLISTE

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere