Guide for handel med værdipapirer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide for handel med værdipapirer"

Transkript

1 Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank

2 2

3 Indhold 1. Orientering om regler om investorbeskyttelse Information om kundekategori Oplysninger om Nykredit Bank Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer/finansielle instrumenter Nykredit Banks ordreudførelsespolitik Oplysninger om finansielle instrumenter Prisoplysninger og oplysning om provisioner Accept af vilkår i Guide for handel med værdipapirer Politik for interessekonflikter...29 Gyldig fra 7. december 2011 Der tages forbehold for ændringer af vilkår og gebyrer mv. 3

4 1. Orientering om regler om investorbeskyttelse Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer har baggrund i EU-regler og har til formål dels at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer og finansielle instrumenter, dels at skabe et mere effektivt og ensartet værdipapirhandelsmarked i EU. Værdipapirer/finansielle instrumenter Lovgivningen bruger udtrykket finansielle instrumenter om de værdipapirer, der er omfattet af regelsættet - både aktier, obligationer, andele i investeringsforeninger og afledte finansielle instrumenter som swaps, futures, optioner, FX mv. I denne guide bruger vi udtrykkene værdipapirer og finansielle instrumenter som dækkende det samme. Informationspligt til kunder Beskyttelse af kunder, der handler finansielle instrumenter, sker bl.a. ved at stille krav til de informationer, en værdipapirhandler skal give sine kunder, både inden der handles og på handelsnotaen efter en handel. I denne guide har vi samlet en række af de informationer, vi skal give vores kunder. Guiden bliver løbende opdateret. Gældende version kan altid findes på nykredit.dk Kundekategorier Den beskyttelse, vi skal yde dig som kunde, er forskellig afhængig af, hvilken kundekategori du tilhører. Du kan læse mere om kundekategorier i afsnit 2. Handel med finansielle instrumenter - hvis du ønsker rådgivning Ud over denne information til kunder, gælder der øgede krav til den information, værdipapirhandlere herunder Nykredit Bank skal indhente om sine kunder, hvis værdipapirhandleren rådgiver en kunde om investeringer eller handel med finansielle instrumenter eller i forbindelse med porteføljepleje, det såkaldte kend din kunde-princip. Rådgivning er i lovens forstand konkrete anbefalinger til den enkelte kunde vedrørende enkeltpapirer eller instrumenter, men derimod ikke råd, der alene angår en kategori af værdipapirer eller generelle anbefalinger til alle værdipapirhandlerens kunder, f.eks. købs- og salgsanbefalinger på værdipapirhandlerens hjemmeside. Hvis du henvender dig til Nykredit Bank for at få rådgivning eller anbefalinger om handel med enkeltpapirer eller finansielle instrumenter eller i forbindelse med porteføljepleje, kan du derfor opleve, at vi stiller spørgsmål om din økonomi, formålet med investeringen, din tidshorisont, dit kendskab til værdipapirhandel mm. For nogle kunder gælder, at vi har en del af oplysningerne i forvejen, og så vil vi i videst muligt omfang bruge de oplysninger, vi allerede har. Hvis du ikke giver Nykredit Bank oplysninger eller ikke giver tilstrækkelige oplysninger om din økonomi, formålet med investeringen, din tidshorisont eller dit kendskab til værdipapirhandel mm., kan vi ikke yde dig rådgivning. Nykredit Bank har kun pligt til at yde rådgivning eller porteføljepleje, hvis du anmoder herom. Handel med simple finansielle instrumenter (execution only) - hvis du handler uden rådgivning Du kan handle simple finansielle instrumenter (dvs. børsnoterede aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser) uden nogen rådgivningsforpligtelse for banken, og uden at banken skal indhente informationer om din økonomi mv. i overensstemmelse med kend din kunde-princippet. Handel i Nykredits internetbank vil være handel med simple instrumenter uden rådgivning. Du er naturligvis altid velkommen til at henvende dig til Nykredit Bank for at få rådgivning. Du kan også læse om de forskellige typer af finansielle instrumenter på nykredit.dk/erhverv eller på Mit Nykredit. Se nærmere under afsnit 7. Handel med komplekse finansielle instrumenter - hvis du handler uden rådgivning Hvis du ønsker at handle komplekse finansielle instrumenter uden rådgivning eller uden porteføljepleje, vil Nykredit Bank på baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde vurdere, om det finansielle instrument er hensigtsmæssig for dig. Hvis du ikke giver Nykredit Bank oplysninger eller ikke giver tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab og dine erfaringer med det pågældende finansielle instrument, kan banken ikke vurdere, om handlen er hensigtsmæssig for dig. Vi vil i sådanne tilfælde vurdere, at handlen ikke er hensigtsmæssig for dig. Hvis Nykredit Bank med de oplysninger, vi modtager, vurderer, at du ikke har det nødvendige kendskab og erfaring med det pågældende finansielle instrument, vil vi ligeledes vurdere, at handlen ikke er hensigtsmæssig for dig. Nykredit Banks ordreudførelsespolitik Nykredit Bank skal bestræbe sig på at opnå det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden, når vi udfører ordrer i finansielle instrumenter. For at sikre dette har vi udfærdiget en ordreudførelsespolitik, som bl.a. beskriver de handelssteder, vi benytter og de kriterier, vi lægger vægt på, når vi handler en ordre. Politikken finder du under afsnit 6. 4

5 2. Information om kundekategori Reglerne om investorbeskyttelse har overordnet til formål at sikre, at investeringsrådgivning og investeringsbeslutninger sker på et informeret grundlag. Alle værdipapirhandlere skal derfor placere deres kunder i én af tre kundekategorier med forskelligt beskyttelsesniveau. Kategorierne er detailkunder professionelle kunder godkendte modparter. Dette afsnit giver information om, hvilken beskyttelse kunder i de forskellige kategorier opnår ved værdipapirhandel i Nykredit Bank. Detailkunde En detailkunde har det højeste beskyttelsesniveau. De fleste af Nykredit Banks kunder vil være detailkunder. Det gælder alle privatkunder, men også en lang række mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Når Nykredit Bank rådgiver om investeringer og finansielle instrumenter eller udøver porteføljepleje, skal vi kende detailkundens forhold i detaljer, så vi kan anbefale kunden den værdipapirhandel, der egner sig bedst til at opfylde kundens investeringsformål. Det sker bl.a. ved at samle oplysninger om kundens kendskab til og erfaring med investering og finansielle instrumenter kundens formål med handlen kundens økonomi og tidshorisont for investeringen. Ud over at indhente oplysninger om detailkunden i forbindelse med rådgivning og porteføljepleje skal Nykredit Bank også give detailkunden en række oplysninger. Det gælder også i situationer, hvor en handel sker uden, at der er ydet specifik rådgivning. Bl.a. skal Nykredit Bank opfylde en række detaljerede krav til det informations- og markedsføringsmateriale, som detailkunder modtager oplyse detailkunder om aftalevilkår og efter en konkret handel hurtigt sende en afregningsnota for handlen give oplysninger om Nykredit Bank give oplysninger om de værdipapirer, der handles, når det er relevant jævnligt give oversigter over resultatet, hvis vi udøver porteføljepleje. Værdipapirhandel i Nykredit Bank kan f.eks. være handel med obligationer eller aktier via Mit Nykredit eller via en af Nykredits Banks rådgivere. Det kan ligeledes være handel med finansielle instrumenter som f.eks. swaps, optioner, futures osv. Ved et traditionelt realkreditlån ligger der også en obligationshandel bag, og kunder med realkreditlån skal derfor også placeres i en kundekategori. Herved kan kunden træffe investeringsbeslutninger på et informeret grundlag. Professionel kunde En professionel kunde har krav på nogen beskyttelse, men mindre end detailkunder. Reglerne om investorbeskyttelse indebærer bl.a. En kunde er som udgangspunkt professionel, når kunden opfylder mindst to ud af følgende tre krav til størrelse: krav til den information værdipapirhandleren skal indhente fra kunden. Det gælder oplysninger om kundens økonomiske forhold og kendskab til og erfaring med værdipapirhandel. Formålet er at kunne give kunden den bedste rådgivning krav til den information, som kunden skal modtage fra værdipapirhandleren. Det gælder oplysninger om de finansielle instrumenter, der handles, og om værdipapirhandleren og dennes handelsvilkår. Balancesum Nettoomsætning Egenkapital 20 mio. EUR (ca. 150 mio. DKK) 40 mio. EUR (ca. 300 mio. DKK) 2 mio. EUR (ca. 15 mio. DKK) Når Nykredit Bank yder rådgivning og porteføljepleje til en kunde i kategorien professionel, er det forudsat, at kunden har den nødvendige erfaring og kendskab til produkterne. Vi behøver derfor ikke at indhente oplysninger herom som ved detailkunderne. 5

6 I nogle situationer kan det også lægges til grund, at den professionelle kunde kan bære eventuelle tab som følge af investeringen, hvorfor Nykredit Bank ikke som værdipapirhandler skal undersøge dette. Vi skal dog stadig vurdere, om den investering, der rådgives om, opfylder kundens investeringsformål. Sammenlignet med en detailkunde gælder der ikke så detaljerede krav til den information, en professionel kunde skal modtage. Nykredit Bank skal dog også til professionelle kunder give oplysninger om de værdipapirer, der handles, når det er relevant give de væsentligste oplysninger om en udført handel jævnligt sende oversigter over resultatet, hvis Nykredit Bank udøver porteføljepleje. I Nykredit Bank får professionelle kunder dog som udgangspunkt lige så mange oplysninger som detailkunder. Godkendt modpart Der gælder ingen krav om investorbeskyttelse til godkendte modparter. Godkendte modparter er virksomheder, der typisk er under tilsyn fra en myndighed. Det kan f.eks. være banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber osv. Mulighed for at anmode om anden kategori Du kan anmode om at blive placeret i en anden kundekategori. Dette kan være relevant i helt særlige tilfælde, for eksempel hvor en detailkunde i forvejen har stor erfaring med finansielle instrumenter og/eller handel med værdipapirer uden dog i øvrigt at opfylde kriterierne for at blive professionel kunde. Nykredit Bank er ikke forpligtet til at imødekomme anmodninger om kategoriskift. Hvis en detailkunde anmoder om at blive professionel kunde, vurderer Nykredit Bank, om kunden har den nødvendige erfaring og viden på investeringsområdet. Herudover skal mindst to af følgende tre kriterier være opfyldt: Kunden har foretaget omfattende transaktioner på det relevante marked gennemsnitligt ti gange pr. kvartal i de foregående fire kvartaler Størrelsen af kundens portefølje, der defineres som omfattende kontantbeholdning og finansielle instrumenter, overstiger EUR (ca. 3,75 mio. DKK) Kunden arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst ét år i en stilling, der kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenesteydelser. Nykredit Bank beslutter på baggrund heraf, om kundens anmodning skal imødekommes. Det forventes kun undtagelsesvist at være relevant for en kunde at anmode om at skifte kategori. Hvis en kunde flytter fra kategorien detailkunde til professionel kunde, giver kunden afkald på en del af den beskyttelse, kunden har i egenskab af at være en detailkunde. For en detailkunde, der er flyttet til kategorien professionel kunde, skal Nykredit Bank ved rådgivning og porteføljepleje dog fortsat blandt andet vurdere, om kunden kan bære eventuelle tab som følge af en investering, vi rådgiver om. En professionel kunde kan anmode om at blive flyttet til kategorien godkendt modpart og dermed give afkald på beskyttelse efter investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. Professionelle kunder og godkendte modparter kan modsat også anmode om at flytte kategori til detailkunde eller professionel kunde, hvorved de opnår et højere beskyttelsesniveau. 6

7 3. Oplysninger om Nykredit Bank Navn og adresse Nykredit Bank A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. CVR-nr Koncernforhold Nykredit Bank er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S. Sådan kan Nykredit Bank kontaktes På telefonnummer (Privat) eller (Erhverv), pr. på adressen eller pr. brev på ovennævnte adresse. Sprog Kommunikation med Nykredit Bank kan ske på dansk eller engelsk. Kontrakter, vilkår mm. udarbejdet af banken vil være på dansk bortset fra de tilfælde, hvor kunden og banken aftaler noget andet, eller der anvendes internationale aftalestandarder. Tilsynsmyndighed Nykredit Bank er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø. Finanstilsynet har meddelt Nykredit Bank tilladelse som værdipapirhandler. Fortrydelsesret Aftaler om køb af værdipapirer og finansielle instrumenter og andre aftaler direkte forbundet hermed er ikke omfattet af fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven. Disse aftaler kan derfor ikke fortrydes. Klageadgang Såfremt der er grund til at klage over Nykredit Banks ydelser i forbindelse med værdipapirhandel, bankens sagshåndtering eller bankens produkter, så prøv i første omgang at kontakte den afdeling, der har behandlet sagen. Dette vil i de fleste tilfælde være det nemmeste og hurtigste for alle parter. Finder du det nødvendigt at gå videre, kan du tage kontakt til vores klageansvarlige enhed via på adressen eller brev på adressen Nykredit Juridisk afdeling - Den klageansvarlige enhed Kalvebod Brygge København V Afdelingen kan også vejlede dig om, hvor du ellers kan henvende dig, hvis du stadig ikke finder sagshåndteringen eller løsningen tilfredsstillende. Rapportering over udførte tjenesteydelser Efter en handel vil du modtage en afregningsnota, der som udgangspunkt afsendes senest hverdagen, efter handlen er udført, hvis du er detailkunde. I visse tilfælde kan der dog gå længere tid, f.eks. hvis der er handlet et udenlandsk værdipapir. Kunder, der har værdipapirer i depot, modtager hvert år i januar måned en årsoversigt. Oversigten udarbejdes pr. 31. december og viser, hvad der er registreret i depotet, samt hvilke oplysninger der er videregivet til skattemyndighederne. Mod gebyr kan der til enhver tid rekvireres en beholdningsoversigt. Kunder, der har handlet finansielle instrumenter under en rammeaftale, modtager en opgørelse over indgåede transaktioner og instrumenternes markedsværdi. Opgørelsen udarbejdes pr. 31. december og udsendes i januar måned. Der udsendes ligeledes løbende oversigter over indgåede transaktioners markedsværdi. Kunder, der har indgået en aftale om porteføljepleje, vil hver 3. måned modtage en oversigt over resultatet af porteføljeplejen, medmindre andet er aftalt med kunden. Oversigten fremsendes hver måned, hvis der er anvendt gearing. Ved gearing forstås investeringer, der foretages for lånte midler, hvor værdipapirerne ligger til sikkerhed for lånet. Opbevaring af værdipapirer og andre midler Kunders værdipapirer opbevares normalt i særskilt depot i kundens navn. Kunders værdipapirer kan opbevares i samledepot, hvis den enkelte kunde er informeret om det og har givet samtykke til sådan opbevaring. Et samledepot er et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i bankens navn, men adskilt fra bankens egne værdipapirer. Nykredit Bank bruger samledepoter i forbindelse med værdipapirer, som opbevares i udlandet. Nykredit Bank fører et særskilt register over værdipapirer, som opbevares i samledepoter hos udenlandske forretningsforbindelser. Kundens ejerforhold til de registrerede værdipapirer fremgår klart af registret. Herved sikres kundens separatistret i tilfælde af Nykredit Banks konkurs. Ifølge lov om en garantifond for indskydere og investorer dækker Garantifonden i forhold til den enkelte investor et samlet tab på op til EUR (ca DKK), hvis et pengeinstitut ikke kan tilbagelevere værdipapirer, som det opbevarer på vegne af investor, såvel i depot som i samledepot. Nærmere regler kan ses på Fører henvendelsen til Nykredit ikke til en løsning, kan der klages til Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø, tlf , pengeinstitutankenaevnet.dk 7

8 4. Depotbestemmelser 1. Generelle regler 1.1. Regler for opbevaring og registrering af værdipapirer i opbevaringsdepot Reglerne gælder for depoter og tilhørende konti oprettet i Nykredit Bank, herefter benævnt banken. For såvel depoter som konti gælder endvidere bankens til enhver tid gældende Almindelige forretningsbetingelser for henholdsvis erhvervs- og privatkunder Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens (i det følgende kaldet kunden) navn, adresse og CPR-nummer for privatkunder og CVR-nummer for erhvervskunder. CPR-nummeret skal dokumenteres med en kopi af pas eller kørekort samt sygesikringsbevis eller anden legitimation med fortrykt CPR-nummer. CVR-nummeret skal dokumenteres med et tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden legitimation med fortrykt CVR-nummer. Skal der registreres medejere til depotet, skal de tilsvarende oplysninger gives og dokumenteres for medejerne. Banken skal endvidere have underskriftsprøve fra kunden samt fra eventuelle dispositions-/tegningsberettigede. Navne- og adresseændringer, samt ændring i eventuel dispositions-/tegningsberettigelse skal straks skriftligt meddeles banken. Der skal tillige føres en konto i banken, hvor indtægter fra depotet kan sættes ind, hvorfra depotgebyrer m.v. kan hæves, og hvor nettobeløb fra køb/salg af værdipapirer kan hæves/indsættes. Depoter uden beholdninger bliver automatisk lukket efter 6 måneder Opbevaring og ansvar Banken hæfter for skade på deponerede værdipapirer, hvis den har forsømt at opbevare papirerne forsvarligt. Ved indlevering til opbevaring kontrollerer banken ikke mangler, herunder adkomstmangler ved og ægtheden af fysiske værdipapirer. Dette gælder også udenlandske værdipapirer Forbehold ved indsættelse af beløb på konto i banken Rente af obligationer, udtræknings- og indfrielsesbeløb, udbytte af aktier og investeringsforeningsandele samt øvrige pengebeløb sættes ind på konto i banken med forbehold for, at banken endeligt modtager beløbet. Ved manglende betaling til banken er banken berettiget til at tilbageføre de beløb, der er sat ind på kundens konto. Forbeholdet gælder, uanset om det er nævnt i kontoudskrift eller meddelelse om beløbets indsættelse på kontoen Nykredit Banks erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet Depotoversigt Hvert år udfærdiges pr. 31. december en årsoversigt, der udsendes i januar måned. Oversigten viser, hvad der er registreret i depotet samt hvilke oplysninger, der er videregivet til skattemyndighederne. Mod gebyr kan der til enhver tid rekvireres beholdningsoversigter, der viser den aktuelle beholdning Depotgebyr Der beregnes gebyr for opbevaring og registrering af værdipapirer i depot. Ud over dette kan banken tage gebyr for serviceydelser, som udføres efter anmodning af de dispositionsberettigede over depotet. Bankens gebyrer fremgår af en prisliste, som udleveres ved henvendelse til banken. Se endvidere kapitel 8 side Regler for andre depottyper m.v. For pantsatte depoter, pensionsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af fonde, båndlagte midler og midler tilhørende personer under værgemål gælder yderligere regler, der oplyses ved henvendelse til banken. 8

9 2. Regler for aktier/konvertible obligationer 2.1. Nytegning Hvis der i henhold til gældende lovgivning indbydes til nytegning af aktier og/eller obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og/eller obligationsejere, underretter banken ved almindeligt brev kunden, hvis tegningsfristen gør underretning mulig. Kunden skal inden for en angivet frist meddele banken om nytegning ønskes foretaget tegningsretterne skal søges solgt supplerende/overskydende tegningsretter skal søges købt/solgt. Har banken ikke inden for den givne frist modtaget kundens instruktion, eller kunden ikke stiller midler til rådighed for tegning, er banken berettiget til at sælge tegningsretterne bedst muligt for kundens regning. Banken påtager sig dog intet ansvar for et eventuelt salgs gennemførelse. Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved et eventuelt salg, kan banken undlade at sælge tegningsretterne. Ikke benyttede tegningsretter, der er registreret i VP Securities A/S, vil efter tegningsperioden blive slettet i VP Securities A/S uden meddelelse til kunden Fondsaktier Hvis det offentliggøres i henhold til gældende lovgivning, at der udstedes fondsaktier, underretter banken ved almindeligt brev kunden om dette, hvis fristen gør underretning mulig. Kunden skal inden for en angivet frist meddele banken om fondsaktierne ønskes hjemtaget aktieretterne skal søges solgt supplerende/overskydende aktieretter skal søges købt/solgt. Har banken ikke inden for den angivne frist modtaget kundens instruktion, eller kunden ikke stiller midler til rådighed for køb af aktieretter, hjemtager banken størst muligt antal fondsaktier og er berettiget til at sælge eventuelle overskydende aktieretter bedst muligt for kundens regning. Banken påtager sig dog intet ansvar for et eventuelt salgs gennemførelse. Hvis værdien af aktieretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan banken undlade at sælge retterne. Ikke benyttede aktieretter, der er registreret i VP Securities A/S vil kunne slettes af VP Securities A/S uden meddelelse til kunden Konvertible obligationer På tidspunktet for konvertering af konvertible obligationer, som offentliggøres i henhold til gældende lovgivning, underretter banken ved almindeligt brev kunden, hvis konverteringsfristen gør underretning mulig. Kunden skal inden for en angivet frist meddele banken om de konvertible obligationer ønskes konverteret til aktier de konvertible obligationer skal inkasseres ved forfald. Har banken ikke inden for den angivne frist modtaget kundens instruktion, er banken berettiget til, men ikke forpligtet til, for kundens regning og risiko at vælge den af mulighederne, der efter bankens skøn er mest fordelagtig for kunden Købstilbud Hvis banken er depotsted for en mindretalsaktionær, over for hvem der fremsættes købstilbud i forbindelse med overdragelse af en kontrollerende aktiepost, er banken ikke ansvarlig over for kunden, hvis denne ikke benytter sig af det fastsatte købstilbud inden for den fastsatte frist. 3. Regler for værdipapirer registreret i VP Securities A/S For obligationer, aktier og andre værdipapirer, der er registreret i VP Securities A/S, gælder følgende betingelser Registrering i VP Securities A/S VP Securities A/S registrerer udstedelser og omsætning af obligationer, aktier og øvrige værdipapirer, der er godkendt til registrering, samt rettigheder over disse. Registreringen sker i et depot i VP Securities A/S, som banken opretter til kunden. Sker der ændringer i det registrerede i depotet, vil der blive udsendt meddelelse med mindre disse er fravalgt. Banken sender nota efter indgået fondshandel Renter På forfaldsdagen vil modtagne renter af obligationer blive sat ind på kundens konto Udtrækning/indfrielse Efter udtrækning af obligationer vil meddelelse om eventuelle udtrukne beløb blive sendt til deponenter og eventuelt andre berettigede, med mindre disse er fravalgt. På forfaldsdagen sættes modtagne udtrækningsbeløb ind på kundens konto. 9

10 3.4. Udbytte Modtagne udbytter af aktier og investeringsforeningsandele eventuelt med fradrag af udbytteskat vil tidligst blive indsat på kundens konto 4 børsdage efter afholdelse af den generalforsamling, hvor der er vedtaget udbyttebetaling Udenlandske værdipapirer, der er registreret i VP Securities A/S Afkast af udenlandske værdipapirer anvises fra VP Securities A/S til banken, der efter eventuel omveksling sætter afkastet ind på kundens konto. Udenlandske obligationer registreret i VP Securities A/S kan ikke navnenoteres, uanset om obligationen i dens oprindelige form kan navnenoteres i hjemlandet. Kunden er i samme omfang som banken selv underkastet gældende retsregler og sædvaner i værdipapirudstederens hjemland, hvilket bl.a. kan indebære, at der er oplysningspligt til udenlandske myndigheder og selskaber om kundens navn og adresse, beholdningens størrelse, sammensætning, afkast m.v Anmeldelse af rettigheder over værdipapirer Registrering af rettigheder over værdipapirer i depot i banken, herunder køb og salg, foretages af banken på baggrund af en anmodning (anmeldelse). Anmeldelse skal foretages pr. brev eller telefax. Banken skal have modtaget anmeldelsen senest kl Anmeldelser modtaget efter dette tidspunkt anses for modtaget ved den efterfølgende ekspeditionsdags begyndelse. Banken indrapporterer en anmeldelse og registrering af en rettighed til endelig prøvelse og registrering i VP Securities A/S. Registreringen får retsvirkning fra tidspunktet for den endelige prøvelse i VP Securities A/S. Anmelder kan på begæring få skriftlig bekræftelse med oplysning om det tidspunkt, hvor anmeldelsen er modtaget i banken Dokumentation ved anmeldelse Ved enhver anmeldelse til registrering kan banken kræve dokumentation for, at 3.8. Notering på navn Begæring om notering af navn på aktier m.v. indgives til banken, der anmelder over for VP Securities A/S. Noteringen har virkning fra den dag, den er registreret i VP Securities A/S Deponering af navneaktier Ved deponering af navneaktier vil anmodning om navnenotering blive registreret, medmindre kunden beder om andet. Ved salg af sådanne aktier er banken bemyndiget til at lade aktierne afnotere Deponering af ihændehaveraktier Ved deponering af ihændehaveraktier vil anmodning om en navnenotering kun blive registreret, hvis kunden begærer det. Ved salg af ihændehaveraktier noteret på navn, er banken bemyndiget til at lade aktierne afnotere Registreringsophør i VP Securities A/S Når et fondsaktiv ikke længere registreres i VP Securities A/S, vil meddelelse herom blive sendt til kontohaver og eventuelle rettighedshavere. Meddelelsen vil indeholde oplysninger om fremgangsmåden for udlevering af dokumenter til erstatning for de registrerede værdipapirer Klager Klager over en afgørelse om registrering, ændring eller sletning af rettigheder eller bankens afvisning af en anmeldelse, skal indgives skriftligt til Klagenævnet for Værdipapircentraler, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Klagen skal indgives senest 6 uger efter, at registreringen i den pågældende værdipapircentral er sket. Klagenævnet kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af klagefristen. Samtidig med indsendelsen af klage skal der betales et klagegebyr. De nærmere regler om klage fremgår af Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 1997 om Klagenævnet for Værdipapircentraler Lovgivning De nærmere regler om obligationer, aktier m.v. registreret i VP Securities A/S fremgår af Lov om værdipapirhandel, Lov om finansiel virksomhed og de tilhørende bekendtgørelser. anmeldelsen kommer fra rette vedkommende det anmeldte kan registreres rettigheden består. Banken kan kræve andre nødvendige oplysninger til brug for registreringen og, hvis disse ikke modtages, afvise anmeldelsen. Hvis en anmeldelse afvises, begrundes afvisningen. 4. Regler for danske værdipapirer, der ikke registreres i VP Securities A/S 4.1. Obligationer Banken efterser obligationer for udtrækning eller opsigelse, hvis dette offentliggøres i henhold til gældende lovgivning eller i de udsendte trækningslister fra obligationsudstederne. Udtrukne obligationer og rentekuponer inkasseres ved forfald. 10

11 4.2. Aktier Banken inkasserer udbyttekuponer fra de deponerede aktier m.v., hvis vi modtager information om tid og sted for indløsning af udbyttekuponerne. Efter særskilt aftale påtager banken sig at få værdipapirer noteret på navn eller ihændehaver Interimsbeviser m.v. Banken ombytter interimsbeviser m.v. med aktier eller obligationer og taloner med nye kuponark Særlige effekter Værdipapirer, der ikke falder ind under en af de øvrige kategorier i nærværende bestemmelser, opbevares som særlige effekter. Banken påtager sig ikke at indløse rente-/ udbyttekuponer m.v., samt foretage eventuelle indberetninger til skattemyndighederne af sådanne værdipapirer. 5. Regler for udenlandske værdipapirer 5.1. Opbevaring og registrering af udenlandske værdipapirer Udenlandske værdipapirer samt danske værdipapirer, der kun omsættes på udenlandske børser opbevares hos bankens udenlandske forretningsforbindelse. I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 72 stk. 3 kan banken efter aftale med kunden opbevare kundernes værdipapirer i et samledepot. Et samledepot er et depot, hvor flere deponenters værdipapirer er registreret i bankens navn, men adskilt fra bankens egne værdipapirer. I relation til udenlandske forretningsforbindelser anvender Nykredit Bank kun samledepoter. Banken fører et særskilt register over udenlandske værdipapirer, som er opbevaret hos den udenlandske forretningsforbindelse. Kundens ejerforhold til de registrerede værdipapirer fremgår klart af registeret. Hvis vores udenlandske forretningsforbindelse kommer under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, har vi krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet. Det gør vi på vegne af de kunder, vi har registreret som ejere af værdipapirerne. For værdipapirer i samledepot vil den enkelte kunde ikke være dækket af reglerne om erstatning i Lov om Værdipapirhandel 80 og 81, dog er banken ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses erkendte eller pådømte fejl og dennes soliditet. Kunden er i samme omfang som banken selv underkastet de på den fremmede plads gældende retsregler og sædvaner, såvel som de benyttede forretningsforbindelsers forretningsbetingelser. Dette kan bl.a. indebære, at der er oplysningspligt til udenlandske myndigheder og selskaber om kundens navn og adresse samt størrelse og sammensætning af beholdninger og afkast Rente af obligationer, udtrækning/ indfrielse og udbytte af aktier For depoter, der indeholder udenlandske værdipapirer, og som opbevares af og registreres hos en af banken valgt forretningsforbindelse, vil udbytte af aktier, rente af obligationer, udtrækningsog indfrielsesbeløb blive sat ind på deponentens konto efter eventuel omveksling, når beløbene ifølge oplysning fra den udenlandske forretningsforbindelse er stillet til disposition for banken. Beløb indsættes med forbehold af, at banken endeligt modtager beløbet. Sker dette ikke, vil banken være berettiget til at tilbageføre de beløb, der er sat ind. Nærværende forbehold gælder, selv om det ikke er nævnt i kontoudskrift eller meddelelse om, at beløbet er sat ind på kontoen. Banken er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandsk udbytte-/ renteskat, medmindre andet er aftalt Nytegning, fondsaktier m.v. vedrørende udenlandske værdipapirer Såfremt banken modtager underretning om nytegning af aktier og/eller tegning af obligationer, herunder konvertible obligationer og warrants, samt udstedelse af fondsaktier, underretter banken ved almindeligt brev kunden, hvis tegningsfristen gør underretning mulig. Der henvises til afsnit 2 i Depotbestemmelserne, Regler for aktier/konvertible obligationer. Afslutning af en emission, herunder bogføring af provenu m.v. foretages først, når afregningsgrundlaget er stillet til bankens disposition fra den udenlandske forretningsforbindelses side Generalforsamlinger Banken sender ikke information til kunden om ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger eller ekstraordinære meddelelser fra selskabet. Kunden kan kun efter særlig aftale forvente at få tildelt stemmeret til generalforsamlingen. 11

12 12

13 5. Vilkår for handel med værdipapirer/finansielle instrumenter Ved handel med værdipapirer i Nykredit Bank efter 1. november 2007 gælder Vilkår for handel med værdipapirer/finansielle instrumenter. Har du underskrevet en depotaftale før 1. november 2007, opdateres aftalen hermed med den nye udgave af Vilkår for handel med værdipapirer/finansielle instrumenter, der således afløser Vilkår for værdipapirhandel fra 1. marts For kunder, der har underskrevet en rammeaftale for handel med finansielle instrumenter før 1. november 2007, har der ikke tidligere været krav om, at banken skulle give oplysninger som nævnt i Vilkår for handel med værdipapirer/finansielle instrumenter. Reglerne om investorbeskyttelse kræver, at du får sådanne oplysninger, hvorfor handler efter 1. november 2007 vil ske på vilkår som nævnt i Vilkår for værdipapirhandel/finansielle instrumenter, der herefter er en del af aftalen. Indhold: A. Handel i Nykredits internetbank...14 A.1 Tilslutning til Nykredits internetbank...14 A.2 Åbningstid...14 A.3 Ordretyper...14 A.4 Beløbsgrænser...16 A.5 Afvisning af ordrer...16 A.6 Tilbagekaldelse af ordrer...16 A.7 Annullering af fejlhandler...17 A.8 Handelsinformationer og handelsnota...17 A.9 Kursinformation...17 B. Handel via telefon, fax eller brev mv...17 B.1 Ordretyper...17 B.2 Tilbagekaldelse af ordrer...18 C. Generelle vilkår gældende både ved handel i Nykredits internetbank og ved handel via telefon, fax eller brev...18 C.1 Registrering i depot...18 C.2 Betalingsforhold...18 C.3 Udtrækning af obligationer...18 C.4 Panteret...19 C.5 Handel til pensionsdepot, børneopsparingsdepot eller boligopsparingsdepot...19 C.6 Udenlandske papirer samt futures og optioner...19 C.7 Afledte finansielle instrumenter...19 C.8 Ekstraordinære markedsforhold mv C.9 Gebyrer...19 D. Vilkår for handel under en porteføljeplejeaftale

14 Vilkår for handel med værdipapirer/finansielle instrumenter I Nykredit Bank kan kunder handle værdipapirer/finansielle instrumenter på tre forskellige måder: Ved handel i Nykredits internetbank, hvor du selv kan handle aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser uden rådgivning fra banken Ved henvendelse til banken pr. telefon, fax eller brev mv., hvor du kan få rådgivning om alle typer værdipapirer/finansielle instrumenter, hvis du ønsker det Ved indgåelse af en aftale om porteføljepleje, hvor du giver Nykredit Bank mandat til at handle værdipapirer/finansielle instrumenter for dig, og hvor det aftales med kunden, hvilke typer værdipapirer/finansielle instrumenter, der kan handles. I disse vilkår beskrives: Vilkår for handel gennem Nykredits internetbank Vilkår for handel via telefon, fax eller brev mv. Generelle vilkår, som gælder uanset, hvordan du handler Vilkår for handel under en porteføljeplejeaftale. Ud over vilkårene gælder depotbestemmelser, hvis der handles værdipapirer, som lægges i depot i Nykredit Bank eventuel rammeaftale indgået med Nykredit Bank, hvis der handles finansielle instrumenter omfattet af en rammeaftale. porteføljeplejeaftale, hvis der er indgået aftale om porteføljepleje Nykredit Banks almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse betingelser ikke er fraveget Nykredit Banks ordreudførelsespolitik, se afsnit 6. Ved NASDAQ OMX forstås NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Advarsel om kursmanipulation mv. Bemærk, at du er selv ansvarlig for at overholde gældende lovgivning, her særligt reglerne om insiderhandel og kursmanipulation i værdipapirhandelsloven. Du skal således blandt andet være opmærksom på, at det ikke er tilladt at påvirke strakshandelskursen ved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor du ønsker at købe eller sælge værdipapirer. Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd udgør kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven. Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel. A. Handel i Nykredits internetbank I Nykredits internetbank kan du handle simple finansielle instrumenter, der er noteret på NASDAQ OMX. Komplekse instrumenter kan som udgangspunkt ikke handles i Nykredits internetbank, men kun efter henvendelse til banken pr. telefon, fax eller brev. Afledte instrumenter og valuta kan ligeledes kun handles efter direkte henvendelse til banken. Når du handler finansielle instrumenter via Nykredits internetbank, sker dette, uden at Nykredit har vurderet, om det pågældende instrument er hensigtsmæssigt for dig. Ved handel i Nykredits internetbank nyder du derfor ikke godt af beskyttelsen i i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel ( kend din kunde-princippet ). A.1 Tilslutning til Nykredits internetbank For at kunne handle værdipapirer gennem Nykredits internetbank skal du underskrive en tilslutningsaftale og have adgang til en konto og et depot i Nykredit Bank. Depotet må ikke være spærret eller pantsat til tredjemand. Du kan bestille et depot via Nykredits internetbank. Anvendelsen af Nykredits internetbank er underlagt de vilkår, som fremgår af tilslutningsaftalen. Vilkårene får du udleveret ved tilslutningen til systemet. Ønsker du adgang til fremmede konti eller depoter, skal du have fuldmagt fra kontohaver/depotindehaver på en særlig blanket. Blanketten kan rekvireres hos Nykredit, på adressen eller der, hvor du blev tilmeldt Nykredits internetbank. A.2 Åbningstid Du kan afgive ordrer gennem Nykredits internetbank alle ugens dage mellem kl og Ændringer i åbningstiden meddeles i Nykredits internetbank. A.3 Ordretyper I Nykredits internetbank kan du afgive ordrer på fire forskellige måder Markedsordre - Strakshandel Markedsordre Markedsordre med limitering (Limiteret ordre) Limiteret ordre - Børshandel Markedsordre - Strakshandel I Nykredits internetbank tilstræber vi løbende at stille købs- og salgskurser i udvalgte aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser i tidsrummet kl Markedsordre - Strakshandel giver mulighed for at handle til markedets aktuelle kurser. Det betyder, at handelskursen og handelsbeløbet kendes præcist. Handlen er dog først endelig, når banken har modtaget og godkendt ordren. Strakshandler gennemføres med Nykredit Bank som modpart. 14

15 Når handlen er gennemført, får du en bekræftelse på skærmen. Handlen vil herefter optræde i Nykredits internetbank under Handler, hvor alle handelsoplysninger tillige er vist. En strakshandel udføres efter reglerne om best execution. Se afsnit 6, Nykredits Banks ordreudførelsespolitik. En strakshandel er en handel uden for en børs eller andet reguleret marked. Ved at gennemføre en markedsordre som strakshandel har du accepteret, at handlen sker uden for et reguleret marked. Markedsordre Når du afgiver en markedsordre, forsøger Nykredit at handle din ordre i kommission umiddelbart efter modtagelsen, forudsat bankens og handelsstedets handelssystemer (i de fleste tilfælde NASDAQ OMX) er tilgængelige, og markedsforholdene i øvrigt tillader det. En markedsordre vil efter Nykredits valg blive gennemført som en børshandel eller en strakshandel, hvor Nykredit er modpart i handlen. Hvis Nykredit er modpart i handlen, fremgår det af din afregningsnota. Ved at gennemføre din ordre som en markedsordre har du accepteret, at handlen eventuelt sker uden for et reguleret marked. En markedsordre vil som udgangspunkt gælde indtil NASDAQ OMX lukker. Du kan dog angive, at en ordre skal gælde længere, dog maks. 30 kalenderdage fra afgivelsesdagen. Nykredit forsøger at handle ordren bedst muligt frem til og med udløbsdagen. Herefter vil ordren automatisk blive slettet. Når din ordre bliver handlet, vil du modtage en besked i Nykredits internetbank under Post med besked om, at din ordre er handlet. Når du opretter en markedsordre, skal du angive hvor mange stk. ved aktiehandel/nominelt ved obligationshandel du ønsker at købe. Du kan herefter få beregnet det forventede handelsbeløb ud fra sidst handlede kurs på NASDAQ OMX. Den endelige afregning vil afhænge af den kurs, som Nykredit opnår i markedet. Du kan også angive et handelsbeløb og få beregnet, hvor mange stk./nominelt du kan købe for dette handelsbeløb ud fra sidst handlede kurs på NASDAQ OMX. Du skal være opmærksom på, at en markedsordre altid oprettes i stk./nominelt. Det endelige handelsbeløb vil derefter afhænge af den kurs, Nykredit opnår i markedet. Har du afgivet en obligationsordre, vises tillige de beregnede handelsrenter (vedhængende rente). Hvis din ordre ikke gennemføres den dag, du opretter ordren, vil handelsrenterne på skærmen ikke være identiske med handelsrenterne på den endelige afregning. Det skyldes, at handelsrenterne beregnes ud fra den dag, din ordre afregnes. Almindelige ordrer udføres efter reglerne om best execution. Se afsnit 6, Nykredits Banks ordreudførelsespolitik. Handelsstedet kan her være et andet end NASDAQ OMX, hvis dette giver et bedre resultat for kunden. Hvis der ikke er handel i det aktuelle værdipapir på NASDAQ OMX eller et andet af de af Nykredit Bank anvendte handelssteder, vil din ordre blive afregnet til den bedste kurs, Nykredit Bank kan opnå, jf. afsnittet Ekstraordinære markedsforhold mv.. Hvis papiret ikke kan handles på NASDAQ OMX, eller et andet af de af Nykredit Bank anvendte handelssteder, forbeholder Nykredit Bank sig ret til ikke at udføre ordren. Hvis Nykredit Bank ikke kan opfylde hele ordren, forbeholder banken sig ret til kun at gennemføre en del af ordren. Almindelige ordrer kan desuden handles delt, dvs. over flere gange. Markedsordre med limitering (Limiteret ordre) Hvis du ønsker at angive en maksimumskurs ved køb eller en minimumskurs ved salg, kan du vælge at angive en limitkurs på din ordre. Når du opretter en markedsordre med limitering, beregnes det forventede handelsbeløb ud fra den limiterede kurs. Orden gennemføres kun, hvis Nykredit Bank kan afregne ordren inden for den fastsatte limitering. I øvrigt gælder det under Markedsordre anførte. Limiteret ordre - Børshandel I Nykredits internetbank har du også mulighed for at få dine aktieordrer, ordrer i investeringsforeningsbeviser, realkredit- og statsobligationsordrer handlet direkte på NASDAQ OMX. Når du vælger at handle direkte på NASDAQ OMX, videresendes din ordre automatisk til NASDAQ OMX handelssystem. Ordren gælder som udgangspunkt, til NASDAQ OMX lukker. Du kan dog angive, at en ordre skal gælde længere, maks. 30 kalenderdage fra afgivelsesdagen. Herefter vil ordren automatisk blive slettet. Kursværdien af din ordre kan være begrænset til 1 mio. kr. eller større, afhængig af likviditeten i det enkelte papir En ordre direkte til NASDAQ OMX skal have tilknyttet en limitkurs og er derfor en limiteret ordre. Handlen gennemføres, når/hvis der findes modparter på NASDAQ OMX. Du vil modtage en besked i Nykredits internetbank under Post, når/hvis din ordre bliver handlet. Når du afgiver en ordre direkte til NASDAQ OMX, kan din ordre blive handlet af flere omgange. Dette gælder såvel aktie- som statsobligationsordrer. Hvis du f.eks. indlægger én aktieordre på kr., kan din ordre eksempelvis blive handlet i tre omgange til forskellige kurser. To handler på kr. og en handel på kr. Dette bevirker også, at din ordre eventuelt kun bliver delvist gennemført. Du vil 15

16 kun modtage én samlet afregning pr. ordre fra Nykredit pr. handelsdag. Hvis ordren bliver handlet over flere dage, beregnes der kurtage pr. handelsdag, hvor ordren er handlet. Ordrer direkte til NASDAQ OMX skal overholde reglerne for handel i NASDAQ OMX systemer: 1. Hvis limitkursen på din ordre afviger væsentligt fra de aktuelle markedsforhold, kan systemet og/eller Nykredit afvise din ordre. 2. Limitkursen skal følge NASDAQ OMX regler om kursspring på aktier. Kursspring er de spring i kursen, der opereres med ved indlæggelse af limiterede aktieordrer. Det tilladte kursspring afhænger af aktien eller investeringsforeningsbevisets kursniveau, jf. nedenstående tabel. Kursniveau Kursspring Aktier - OMXC20 og Large Cap 0 kr. 0,4999 kr. 0,0001 kr. 0,5000 kr. 0,9995 kr. 0,0005 kr. 1,000 kr. 4,9990 kr. 0,0010 kr. 5,000 kr. 9,9950kr. 0,005 kr. 10,000 kr. 49,9900 kr. 0,01 kr. 50,000 kr kr. 0,05 kr. 100,000 kr. 499,9000 kr. 0,1 kr. 500,000 kr. 999,5000 kr.* 0,5 kr ,000 kr ,0000 kr. 1 kr ,000 kr ,0000 kr. 5 kr ,000 kr , kr ,0000 kr , kr ,000 kr , kr ,000 kr kr. Aktier - øvrige 0 kr. 4,99 kr. 0,01 kr. 5 kr. 9,95 kr. 0,05 kr. 10 kr. 49,90 kr. 0,10 kr. 50 kr. 499,50 kr. 0,50 kr. 500 kr kr.* 1,00 kr kr kr. 10,00 kr kr. 100,00 kr. Investeringsforeningsbeviser 0 kr. 99,99 kr. 0,01 kr. 100,00 kr. 499,95 kr. 0,05 kr. 500,00 kr. 0,10 kr. * Eksempel: En ordre på et papir i dette kursniveau skal afgives i hele kroner, f.eks. kurs 501,00 kr. De oplyste kursspring er gældende pr. 22. august De til enhver tid gældende kursspring kan ses på Nasdaqomx.com I henhold til NASDAQ OMX regelsæt for direkte handel på NASDAQ OMX forbeholder Nykredit sig ret til at kontrollere dine tekniske systemer og dataforbindelser samt øvrige forhold, der har betydning for handlen og kursdannelsen på NASDAQ OMX. Nykredit forbeholder sig ligeledes ret til umiddelbart at afbryde muligheden for direkte ordreformidling til NASDAQ OMX. A.4 Beløbsgrænser Du kan handle op til et vist beløb pr. ordre i Nykredits internetbank. Beløbsgrænserne varierer fra ordretype til ordretype. Nykredit Bank kan ligeledes fastsætte beløbsgrænserne individuelt fra værdipapir til værdipapir. Beløbsgrænsen vil blandt andet afhænge af værdipapirets omsættelighed (likviditet). Hvis din ordre overskrider beløbsgrænserne, vil din ordre blive afvist af systemet. Du vil få besked herom på skærmen. Beløbsgrænserne fremgår af nedenstående tabel. Ordretype Køb og salg af danske aktier Markedsordre Markedsordre - Strakshandel Limiteret ordre Limiteret ordre - Børshandel Køb og salg af danske obligationer Markedsordre Markedsordre - Strakshandel Maks. handelsbeløb kr kr kr kr kr kr. A.5 Afvisning af ordrer Når du afgiver en ordre gennem Nykredits internetbank, kontrollerer systemet og handelsområdet i Nykredit Bank din ordre. Nykredit Bank vil f.eks. afvise din ordre, hvis ordren afviger væsentligt fra de aktuelle markedsforhold værdipapiret er suspenderet Nykredit Bank ikke kan fremskaffe det pågældende værdipapir ordren overskrider beløbsgrænserne, som tillades i Nykredits internetbank ordren er afgivet direkte til NASDAQ OMX, og ordren ikke følger NASDAQ OMX regler for handler gennem NASDAQ OMX systemer, jf. afsnittet Limiteret ordre - Børshandel der ikke er dækning på din konto/depot. Du kan dog sælge værdipapirer, som ikke er registreret i dit depot, når blot købsordren er gennemført værdipapiret ikke må købes til det pågældende depot, eller hvis du overskrider grænserne for, hvor store beløb der må investeres i det pågældende værdipapir til et pensionsdepot, jf. afsnittet Handel til pensionsdepot. 16

17 Hvis systemet afviser din ordre, vil du omgående få en besked på skærmen med angivelse af, hvorfor din ordre er blevet afvist. Hvis Nykredit Bank afviser din ordre, vil du modtage en besked i Nykredits internetbank under Post med angivelse af, hvorfor din ordre er blevet afvist. A.6 Tilbagekaldelse af ordrer Hvis du fortryder en ordre, som du har afgivet gennem Nykredits internetbank, kan du efterfølgende slette ordren, medmindre ordren allerede er handlet. Ordrer gennemført som Markedsordre Strakshandel kan ikke slettes, da ordren handles med det samme. Hvis en ordre er lagt ind på NASDAQ OMX, kan en del af ordren være handlet. Herefter er det kun muligt at slette den resterende del af ordren. Det fremgår af oversigtsvinduet Ordrer, hvis en del af ordren er handlet. I tilfælde hvor din annullering sker samtidig med, at ordren handles, vil ordren ikke blive slettet. A.7 Annullering af fejlhandler I henhold til handelsreglerne på NASDAQ OMX, kan NASDAQ OMX inden for handelsdagen annullere aktiehandler i deres handelssystem, hvis NASDAQ OMX vurderer, at der foreligger en fejl. Beslutter NASDAQ OMX at annullere en handel, tilbagefører banken relevante værdipapirer og midler til parterne. Annulleres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra banken. Hvis ordren ønskes gennemført på ny, skal banken kontaktes. A.8 Handelsinformationer og handelsnota Når du handler gennem Nykredits internetbank, vil alle handelsoplysninger blive vist i vinduet Handler og Vis nota. Du kan herudover vælge at få tilsendt en skriftlig handelsnota efter hver handel. A.9 Kursinformation a) Kunden har via Netbanks kurslister adgang til forskellige former for kursinformation. Kunden har som udgangspunkt adgang til kursinformation for værdipapirer noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra foruddefinerede kurslister eller kursliste tilpasset af kunden selv. Nykredit er berettiget til at begrænse kundens adgang til kursinformation. b) Kunden er forpligtet til ikke at videreformidle kursinformation modtaget via Netbank til tredjemand. c) Alle værdipapirkurser som kunden modtager via Netbank er til vejledning for kunden, og Nykredit forpligter sig ikke til at handle værdipapirer på de pågældende kurser. Hverken Nykredit eller dets edb-central (BEC) er ansvarlig for rigtigheden af kursinformation, som kunden modtager via Netbank. B. Handel via telefon, fax eller brev mv. Når du handler via telefon, fax eller brev, kan du handle med alle former for investeringsbeviser, aktier og obligationer, både danske og udenlandske. Afledte finansielle instrumenter og valuta handles ligeledes via telefon, fax eller brev. Nykredit Bank forbeholder sig ret til at optage telefonsamtaler om handel og rådgivning på bånd. Visse simple instrumenter (primært aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser) kan handles execution only, det vil sige, at ordren gennemføres uden, at Nykredit rådgiver eller vurderer, om handlen er hensigtsmæssig for dig. Ved handel execution only nyder du derfor ikke godt af beskyttelsen i i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel ( Kend din kundeprincippet ). B.1 Ordretyper Du kan handle på fire måder via telefon, fax eller brev: Handel til gennemsnitskurs Markedsordre Markedsordre - Strakshandel Markedsordre med limitering (Limiteret ordre) Ordretypen aftaler du i forbindelse med ordreafgivelsen, når du handler via telefon. Afgiver du ordrer via brev eller fax, skal du angive ordretypen i brevet/faxen. Handel til gennemsnitskurs Aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser kan handles til gennemsnitskurs. En handel til gennemsnitskurs afregnes efter NASDAQ OMX gennemsnitskurs kl korrigeret for kursfradrag/-tillæg. Gennemsnitskursen opgøres efter dagens handel kl af NASDAQ OMX, som beregner et vejet gennemsnit af alle dagens handler og indberetninger i kurslisten kaldet Gennemsnit. Hvis du ønsker at angive en maksimumskurs ved køb eller en minimumskurs ved salg, kan du vælge at angive en limitkurs på din ordre. Så gennemføres din ordre kun, hvis Nykredit kan afregne ordren - inklusive kurstillæg eller -fradrag til den fastsatte limitering. Hvis du afgiver din ordre på børsdage inden kl , bliver din ordre normalt ekspederet samme dag. Senere indkomne ordrer bliver normalt først ekspederet den følgende børsdag. Hvis en obligation ikke er handlet på NASDAQ OMX den pågældende dag, kan Nykredit Bank alligevel afregne din ordre, hvis det efter bankens opfattelse er muligt at fastsætte en pris med udgangspunkt i lignende obligationer med tilsvarende nominel rente, afdrag og restløbetid, jf. afsnittet Ekstraordinære markedsforhold mv. Hvis papiret ikke er handlet på NASDAQ OMX eller et andet af de af Nykredit anvendte handelssteder den pågældende dag, forbeholder Nykredit sig ret til ikke at gennemføre din ordre. Dette gælder også, hvis ordren er mindre end den handelspost, der er 17

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Vilkår for depot i Lægernes Bank

Vilkår for depot i Lægernes Bank Vilkår for depot i Lægernes Bank Gældende fra 06.06.2013 20.05.2016 /02 Side 2/7 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Lån & Spar Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Bankens depotregler Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i pengeinstituttet indeholder en generel orientering om de vilkår, der

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter CVR-nr. 34631328 B19PDFBETING Kl. TID Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depot i vestjyskbank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S serious trading. worldwide. Forretningsbetingelser for depotforvaltning Saxo Bank A/S Disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning består

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer og

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank.

Alm. Brand Netbank er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. Side 1 af 8 er et system i Alm. Brand e-banking. I det efterfølgende angives brugeren som den person, der kan benytte Alm. Brand Netbank. 1. Systemets anvendelsesmuligheder Brugeren kan se oplysninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere