Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefax 33 93 16 01 E-mail: post@kingosparken.info"

Transkript

1 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon Overbringes til alle andelshavere Sendes til andelshavere, der har fremlejet. København, den 4. marts 2011 J.nr.: Vedr.: A/B Kingosparken - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Under henvisning til foreningens vedtægter 23 indkaldes hermed til generalforsamling i A/B Kingosparken. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 22. marts 2011, kl Taastrup Idrætshaller sal G, Parkvej 78, 2630 Taastrup med følgende dagsorden: (Tider nedenfor er alene vejledende). 0: Registrering af fremmødte (kl ) 1. Valg af dirigent og referent (kl ) 2. Bestyrelsens beretning (kl ) 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten. Med hensyn til maksimal andelskrone foreslår bestyrelsen, at den af revisor beregnede maksimale andelskrone, afrundet til kr pr. kvadratmeter vedtages. (kl ) 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. (kl ) 5. Forslag A-H (forslag er vedlagt som bilag) (kl ) 6. Valg til bestyrelsen. (kl ) inklusive evt. stemmeoptælling) 7. Valg af revisor. (kl ) 8. Eventuelt (kl ) Telefax

2 Kopi af årsrapport for perioden , budget for 2011, diverse forslag og fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse. Eventuelle spørgsmål til årsrapporten og budgettet bedes fremsendt til undertegnede inden generalforsamlingen, således at der kan forberedes et kvalificeret svar. Vel mødt på generalforsamlingen. Med venlig hilsen CLAUS CLAUSEN

3 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon ANDELSBOLIGFORENINGEN KINGOSPARKEN Budget Regnskab Budget INDTÆGTER: Boligafgift, incl. vedtægtsbestemte stigninger Boligafgiftsstigning 2 % fra Lejeindtægter, beboelse Lejeindtægter, erhverv (excl. tomgang 2011) Lejeindtægter, kælderrum Indtægter ved salg af andel Vaskeriindtægter Indvendig vedligeholdelse ved salg Diverse indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Driftsudgifter Renholdelse Vedligeholdelse ordinær Vedligeholdelse genopretning * Administration Resultat før afskrivninger og renter Afskrivninger Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Selskabsskat ENDELIGT RESULTAT * Der er hensat til genopretning i 2011 i regnskabet for 2010 Telefax

4 FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN I A/B KINGOSPARKEN DEN 22. MARTS 2011 Forslag A. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændring tilføjelse til 3 (nyt stk.6). Bestyrelsen vil med dette forslag følge de anbefalinger som ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) har med hensyn til at en panthaver skal have mulighed for at overtage en lejlighed, der sælges på tvangsauktion : Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene (i 3 stk. 1). Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15.

5 Forslag B. Vedtægtsændring 11 - Bestyrelsen vil med dette forslag dels gøre det muligt for forældre og børn at leje ud til hinanden uden tidsbegrænsning dels forsøge at forhindre så mange overtrædelser af fremlejereglerne. NUVÆRENDE ORDLYD (11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk (11.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig i maksimalt 2 år inden for en ejerperiode på 3 år. Bestyrelsen skal godkende fremlejetagere(n) og betingelserne for fremlejemål. (11.3) Udgået. (11.4) Den leje andelshaveren opkræver hos fremlejetageren må ikke overstige den til enhver tid gældende boligafgift for lejligheden med et tillæg på 20%. (11.5) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af bestyrelsen fastsatte betingelser. NY ORDLYD (11.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter stk (11.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig uden tidsbegrænsning til andelshavers børn eller forældre. Bestyrelsen skal godkende betingelserne for fremlejen/udlånet. (11.3) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller udlåne sin bolig i maksimalt 2 år inden for en ejerperiode på 3 år. Bestyrelsen skal godkende fremlejetagere(n) og betingelserne for fremlejemål. (11.4) Den leje andelshaveren opkræver hos fremlejetageren må ikke overstige den til enhver tid gældende boligafgift for lejligheden med et tillæg på 20%. (11.5) Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af bestyrelsen fastsatte betingelser. (11.6) Ved ulovlig fremleje, betaler andelshaver dobbelt boligafgift i hele den ulovlige fremlejeperiode. Fremlejer betaler derudover alle omkostninger i anledning af fogedretssag. Foreningen kan vælge alene at lade fogedretssagen dreje sig om udsættelse af den ulovlige fremlejer. Foreningen kan også vælge at skride til eksklusion og ophævelse af brugsretten til lejligheden for andelshaver.

6 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon Forslag C. Vedtægtsændring ny 3, stk. 5: Bestyrelsen vil med dette forslag undgå at sammenlægning af lejligheder trækker ud, hvorved andre regler omgås: Et medlem, der har overtaget en andel og lejlighed med henblik på sammenlægning, kan råde over 2 lejligheder i en periode på maksimalt 1 år. Inden periodens udløb skal færdigmelding af byggearbejder være indsendt til kommunen. Lejligheden kan ikke senere opdeles på ny. Tidligere 3, stk. 5 (+6) bliver herefter 3, stk. 6 (+7). Forslag D. Forslag fra bestyrelsen: Nuværende fordampningsmålere udskiftes med elektroniske varmemålere, der kan aflæses af varmemålerselskabet, uden at det er nødvendigt med adgang til de enkelte lejligheder. Bestyrelsen har indhentet tre tilbud,og det vil koste hver andelshaver ca. kr. 200 pr. måler. Der opnås en besparelse ved udarbejdelsen af varmeregnskab. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at vælge varmemålerselskab. Bestyrelsen foreslår, at de ca. 200 kr. pr. måler betales af andelshaverne som en ekstraopkrævning over 2-10 måneder efter generalforsamlingens beslutning. Telefax CVR-nr

7 Forslag E. Forslag fra andelshaver, Kirsten Skyum - Udskiftning af tagrender og forsyning af varmekabler samt renovering af tage i A/B Kingosparken: For at forebygge fremtidige vandskader i lejligheder på 2. sal og til dels på 1. sal, udskiftes tagrender og utætte tage renoveres i A/B Kingosparken. Tagrender forsynes med termostatstyrede varmekabler til nedsmeltning af sne og is. Bestyrelsen pålægges at indhente tilbud til udskiftning og renovering. Med henblik på at skaffe en så god økonomi som muligt til arbejdet, pålægges bestyrelsen at omprioritere rækkefølgen af udvendig vedligeholdelsesarbejde. Argumentation December 2010 fik mange andelshavere på 2. sal og til dels på 1. sal vandskade på lofter, karme og gulv grundet ned- og indsivning af vand. Ned- og indsivning af vand var uagtet, om der var ryddet for is og sne i tagrender og på tag. Mange andelshavere blev tvunget til at være til stede i lejligheden/erne i fald uventet indtrængning af vand ville forekomme. Det er kendt, at flere bygninger i A/B Kingosparken gennem tiderne har haft vandskader. Forslag F. Forslag fra andelshaver, Kirsten Skyum - Husorden, punktet: Altaner Nuværende husorden er som følger: Altankasser må ikke anbringes på udvendig side af altanen. Man har pligt til at holde afløb og regnvandsrender rene, så afløb fra altanen altid fungerer. Det påhviler beboeren at holde altanen ryddelig og fri for sne og istapper. Husorden, punkt: Altan rettes til: Altankasser må ikke anbringes på udvendig side af altanen. Man har pligt til at holde afløb og regnvandsrender, der kan nås uden at stå på en stige, rene, så afløb fra altanen altid fungerer. Det påhviler beboeren at holde altanen ryddelig og fri for sne. Det er kendt, at flere bygninger i A/B Kingosparken gennem tiderne har haft vandskader.

8 Forslag G: Forslag fra andelshaver, Aidah Houssan 1 sals beboer med vandskade, som er forårsaget af Ned- og indsivning af vand hos 2 sals beboer. Opstilling af mandskab ved vandskade Opstilling af mandskab på stedet, som begrænser skadens omfang og sørger for opsugning af vand og opstilling af affugter samt oprydning og rengøring. Hvad enten det drejer sig om små eller store opgaver, hastesager der kræver hurtig udrykning eller blot et indblik i, hvordan Andelsforeningen bedst kan minimere og udbedre vandskader. Bestyrelsen pålægges at indhente tilbud med hensyn til en samarbejdsaftale med autoriseret skadeservices partner Note: Husk at skimmelvæksten starter kort tid efter at vandet er trængt ind, under varme betingelser allerede efter kun et par dage. Derfor skal det sikres, at bygningen hurtigst muligt bliver tørret ud. kilde til tjekliste: Teknologisk Institut Forslag H: Forslag fra andelshaver, Aidah Houssan, 1 sals beboer med vandskade. Kommunikationsstruktur Opstilling af hvem der skal kontaktes, kommunikationsstrukturen er et ukendt ord for formand, næstformand, administrator samt varmemesteren Har du en akut skade? Så kontakt???????????? som straks vil rykke ud. Vi står parat til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Og hva sker der så????????? Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, sove time for formand, næstformand, administrator samt varmemesteren Bestyrelsen pålægges at opstille en valid Kommunikationsstruktur, som kan gavne andelsejerne og ikke bekæmpe dem. Argumentation: Jeg har gennem 2 mdr forsøgt at bede om hjælp til affugtning af vandskade i min stue grundet Ned- og indsivning af vand hos 2 sals beboers- Stueværelset. Ingen har taget aktion på min mails, som jeg kan dokumentere som modtaget hos formand, næstformand, administrator samt varmemesteren. Jeg har på egen hånd kontaktet Teknologisk institut og blev anbefalet at kontakte en bygge og indeklima ekspert og fik målt fugtigheden i min stue (på min egen regning), som bekræftede, at der er stadig fugt pga vandskaden selvom alle de instrukser er overholdt. Derfor skal der eksperter til og ikke bestyrelsens håndværker til undersøge lejligheden og få målt om der tegn på skimmelsvamp. Jeg har yderligere kontaktet kommunen i mens. Stadig ingen hjælp fra formand, næstformand, administrator samt varmemesteren. Alt dokumentation vil blive præsenteret på generalforsamling

9 FULDMAGT J.nr.: Undertegnede, giver hermed, som bor fuldmagt til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen. Foreningens vedtægt foreskriver følgende med hensyn til fuldmagter: "En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt. Lejligheder, som er sammenlagt, udgør een andel og giver een stemme." Andelshaver(nes) underskrift(er)

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer

Vedtægter for Bofællesskabet KILEN Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel Boligaftale Boligafgift Vedligeholdelse Forandringer Vedtægter for Bofællesskabet KILEN 2 Navn og hjemsted 2 Formål 2 Medlemmer 2 Indskud 3 Hæftelse 3 Andel 3 Boligaftale 4 Boligafgift 4 Vedligeholdelse 5 Forandringer 5 Fremleje 6 Husorden 7 Overdragelse

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sct. Kjeldsgade (1.2) Foreningens hjemsted er København. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere