KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede."

Transkript

1 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige salgsbudgetter og provenuberegninger og derfor skal betale godtgørelse og erstatning til klager samt fortabe sit salær. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af dokumentationsomkostninger som krævet og skal forrente afregningsbeløbet over for klager, samt om indklagede har krav på betaling af udgifter til annoncer, når udgiften hertil ikke har været specificeret i formidlingsaftale eller salgsbudget. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. Samtidig indgik klager en formidlingsaftale med indklagede om salg af sin eksisterende ejendom. Det fremgik af formidlingsaftalen, at indklagede havde værdiansat ejendommen til kr ,00. Vedrørende betaling til indklagede var det aftalt.

2 2 I det til formidlingsaftalen hørende salgsbudget af 11. december 2006 havde indklagede beregnet klagers overskud ved en handel til en kontantpris på kr ,00 til kr ,00. Af salgsbudgettet fremgik: 5. Specifikation vedrørende annoncering og øvrige salgsfremmende foranstaltninger 5.1. Øvrige salgsfremmende foranstaltninger Ekskl. moms Inkl. moms Obligatoriske ydelser Udstillingsmateriale 1.000, ,00 Annoncering 9.800, ,00 På sidste side på salgsbudgettet var det anført: Der er ikke taget højde for eventuel gæld i nærværende salgsbudget. Formidlingsaftalen udløb efter 6 måneder, uden at ejendommen var blevet solgt. Den 11. juli 2007 indhentede indklagede en tingbogsoplysning, hvoraf det fremgik, at der i ejendommen var tinglyst to pantebreve på hhv. kr ,00 og kr ,00. Den 17. juli 2007 indgik parterne en aftale om forlængelse af formidlingsaftalen med 3 måneder.

3 3 Ved salgsprovenu af samme dag havde indklagede beregnet klagers provenu til kr ,50 ved en kontantpris på kr ,00. I salgsprovenuet havde indklagede ligeledes på sidste side anført, at der ikke var taget højde for eventuel gæld. Samme dag underskrev klager en købsaftale om salg af sin ejendom til køber 1 for kr ,00. Handlen var fra køber 1 s side betinget af, at han fik solgt sin nuværende bolig, og det fremgik videre af købsaftalen: Sælger har ret til at fortsætte salgsarbejdet vedr. nærværende ejendom, indtil nærværende købsaftale er endelig. Hvis sælger modtager yderligere købstilbud, er sælger berettiget til at tiltræde dette, betinget af, at nærværende handel bortfalder. Køber efter nærværende købstilbud har herefter 3 dage fra meddelelsen herom er kommet frem til køber (excl. informationsdagen) til at acceptere en købsaftale betingelsesløst. Sælger vælger, om det er nærværende købsaftale eller en købsaftale på vilkår som det andet fremsatte købstilbud, som køber skal acceptere. Køber 1 fik ikke umiddelbart solgt sin eksisterende bolig, og indklagede fremskaffede herefter et købstilbud fra køber 2. Den 28. august 2007 udarbejdede indklagede en salgsprovenuberegning ud fra køber 2 s købstilbud på kr ,00. Indklagede havde beregnet klagers overskud ved en handel til denne pris til kr ,50, idet indklagede nu udover realkreditlånet på kr ,00 havde medregnet kr ,00 vedrørende det andet lån, tinglyst i ejendommen. Den 29. august 2007 accepterede klager en købsaftale om salg af ejendommen til køber 2 for kr ,00. Købsaftalen var fra klagers side betinget af, at køber 1 ikke tiltrådte den betingede købsaftale af 17. juli Det fremgår af sagen, at køber 1 herefter accepterede at købe ejendommen uden forbehold for kr ,00 og med overtagelsesdag 1. oktober Den 12. oktober 2007 fremsendte indklagede sin faktura:

4 4 Samme dag modregnede indklagede sit tilgodehavende i købers deponering på kr ,00 og videredeponerede restbeløbet kr ,00 i klagers pengeinstitut. Klager har bl.a. anført: Indklagede har givet klager fejlagtige oplysninger om klagers provenu i forbindelse med handlen og skal derfor betale godtgørelse og erstatning til klager samt fortabe sit salær. I forbindelse med at klager overvejede at sælge sin ejendom, vurderede indklagede ejendommen og udarbejdede et salgsbudget til klager den 11. december Salgsbudgettet viste et provenu til klager på kr ,00, hvad der undrede klager,

5 5 eftersom klager jo havde gæld, der skulle indfries. Klager overvejede sagen over julen og nytåret og kontaktede herefter indklagede, der havde fundet en ny ejendom til klager. Klager købte herefter den nye ejendom og satte sin eksisterende ejendom til salg hos indklagede. I den forbindelse spurgte klager, hvad klager ville få ud af et salg, og indklagede oplyste, at der var tale om rigtig mange penge, eftersom klager havde gode lån i ejendommen. Klager fik indtryk af, at beløbet lå på ca. kr ,00. Samtidig garanterede indklagede, at alle omkostninger ved handlen kunne holdes inden for kr ,000. Klager fik ikke udleveret noget nyt salgsbudget, idet indklagede blot henviste til salgsbudgettet fra december Den 17. juli 2007 fremskaffede indklagede et købstilbud på klagers ejendom, og klager underskrev købsaftalen samme dag. I den forbindelse afleverede indklagede en provenuberegning til klager, som viste et provenu på kr ,50. Det var acceptabelt for klager og passede godt med de ca. kr ,00, som indklagede havde oplyst klager om samtidig med indgåelsen af formidlingsaftale i januar Handlen var fra købers side betinget af salg af eksisterende bolig, hvorfor indklagede arbejdede videre med salg til anden side. Den 29. august 2007 underskrev klager en købsaftale med en anden køber og til en nedsat pris, og indklagede udleverede en ny provenuberegning til klager vedrørende den nye købsaftale. Provenuberegningen viste et overskud til klager på kr ,50. På forespørgsel oplyste indklagede, at sådan var det, hvis der blev handlet med de nye købere på de nye vilkår. Efterfølgende viste det sig, at køber 1 ville købe ubetinget, og indklagede oplyste derfor klager om, at købsaftalen med køber 2 ikke skulle anvendes. Der blev derfor solgt til den højere pris på kr ,00, og indklagede oplyste, at de gamle papirer med købsaftale og salgsopstilling og provenuberegning af 17. juli 2007 stadigvæk stod ved magt. Køber 1 krævede dog udskiftning af et vindue og 2 døre samt nogle stikkontakter, hvilket klager valgte at acceptere. Efterfølgende fandt klager ud af, at klager på ingen måde ville få et provenu på kr.

6 ,50, men kr ,00 mindre. Indklagede havde således glemt at tage højde for et af de tinglyse lån i ejendommen. Der var tale om et almindeligt afdragsfrit pantebrevslån på kr ,00 i klagernes pengeinstitut og ikke tale om noget ejerpantebrev, som påstået af indklagede. Lånet var blevet tinglyst i december Klager mener, at der er tale om en ansvarspådragende fejl, når indfrielsen af dette lån ikke er medtaget. Det må indgå i vurderingen, at også det oprindelige salgsbudget er fejlagtigt ved overhovedet ikke at medtage nogen gæld. Klager vidste godt, at der var gæld i ejendommen, men klager troede, det var rigtigt, når indklagede oprindeligt oplyste, at klager kunne regne med at få omkring kr ,00 i overskud. Som følge af de fejlagtige oplysninger om salgsprovenu skal indklagede erstatte kr ,000. Indklagede skal også erstatte kr ,50, idet klagerne fik en merudgift på dette beløb i forhold til de af indklagede lovede udgifter på kr ,00. Klager finder endvidere, at indklagede skal fortabe sit salær som følge af de mange fejl og undladelser i budget og provenu og hele den usikkerhed, klager har haft i den anledning. Indklagede skal endvidere erstatte klager kr ,00, som klager har måttet betale til sin bank for at få flyttet lånet på kr ,00 over i klagers nye ejendom. Klagers bank har oplyst, at dette beløb ekstraordinært har været afholdt, fordi der ikke i salgsprovenuberegningen af 17. juli 2007 var taget højde for indfrielse af lånet på kr ,000. Provenuet blev derfor ikke kr ,50 som af indklagede beregnet, men kr ,00 mindre. Der var således ikke penge til at indfri lånet på kr ,00 på grund af indklagedes fejl. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede har krav på dokumentationsomkostninger som krævet, og om indklagede skal forrente afregningsbeløbet over for klager, samt om indklagede har krav på betaling af udgifter til annoncer, når indklagede ikke har udspecificeret udgiften over for klager. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klager samt bestrider at skulle fortabe sit salær.

7 7 Det omtalte lån på kr ,00 var ikke et helt normalt lån, som anført af klager. Lånet var en Nordea prioritet sikret ved det tinglyste lån. Klager kan ikke have været i god tro om salgsprovenuets rigtighed, idet klager havde kendskab til, at der var et sådant lån i ejendommen, og derfor var vidende om, at provenuet ville blive mindre end anført i salgsprovenuberegningen. Af de 3 provenuberegninger fremgår, at klagers omkostninger ved handlen er væsentligt højere end kr ,00, hvorfor klager ikke var berettiget til at tro, at samtlige af handlens udgifter kunne holdes under kr ,00. Hvis de udgifter, klager henviser til, er udgifterne til indklagede, udgør disse alene kr ,00 og holder sig således indenfor de nævnte kr ,00. I øvrigt kan udgifter til vinduer, døre og stikkontakter umuligt have været forudset af indklagede i beregningen af provenuet, idet disse udgifter efterfølgende er aftalt mellem klager og køber. Udgiften hertil er derfor indklagede uvedkommende. Nævnet udtaler: Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede den 11. december 2006 udarbejdede et salgsbudget til klager, der viste et overskud på ca. kr ,00. Nævnet finder således, at dette salgsbudget var misvisende, idet der ikke var taget højde for gæld i ejendommen, og derfor ikke gav et reelt billede af provenu ved salg. I den forbindelse bemærker nævnet, at det ikke er tilstrækkeligt blot på sidste side i salgsbudgettet at anføre, at der ikke er taget højde for gæld i beregningen af provenuet. Nævnet finder det endvidere kritisabelt, at indklagede ikke i salgsbudgettet af 17. juli 2007 medregnede indfrielse af begge lån, tinglyst på ejendommen. Da der ikke var tale om ejerpantebreve, havde indklagede således pligt til at medregne indfrielse af begge lån. Da klager var bundet af handlen indgået den 17. juli 2007, har det ingen betydning, at klager efterfølgende den 28. august 2007 fik udleveret en korrekt salgsprovenuberegning. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, og forbrugeren er i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning.

8 8 Henset til størrelsen af det omhandlede lån og til at det var optaget og forhøjet ca. 1 ½ år før handlen, finder nævnet, at klager ikke kan anses for at have været i god tro om rigtigheden af provenuberegningen af 17. juli Nævnet kan derfor ikke pålægge indklagede at betale godtgørelse til klager. Som følge af det kritisable mæglerarbejde finder nævnet, at indklagede skal fortabe sit salær, kr ,00 inkl. moms. Nævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede havde lovet, at samtlige omkostninger for klager i forbindelse med handlen ville holde sig under kr ,00, hvorfor nævnet ikke kan pålægge indklagede at erstatte klager beløb i den forbindelse. Nævnet finder ikke grundlag for at pålægge indklagede at erstatte klagers gebyr for overflytning af det omhandlede lån til klagers nye ejendom, idet der ikke var tale om, at handlen ikke hang sammen for klager. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at indklagede over for nævnet har dokumenteret at have afholdt kr. 437,50 vedrørende servitutter, hvorfor nævnet alene kan godkende indklagedes krav på betaling af dette beløb og ikke kr. 500,00. Indklagede har vedrørende restgældsoplysning dokumenteret at have afholdt kr. 324,38, hvorfor nævnet kan godkende dette beløb og ikke kr. 625,00 som krævet af indklagede. Indklagede har dokumenteret at have afholdt kr. 812,50 inkl. moms til foto, hvorfor nævnet alene kan godkende dette beløb og ikke kr ,00. Da indklagedes afregningsbeløb overstiger kr ,00, har klager krav på at få forrentet hele afregningsbeløbet kr ,00 fra overtagelsesdagen til afregningsdagen. Da denne forrentning ikke har fundet sted, finder nævnet, at indklagede skal forrente afregningsbeløbet med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 %, fra 1. oktober 2007 til 12. oktober 2007, i alt kr. 79,25.

9 9 Det fremgår af 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Af 10, stk. 3, fremgår, at formidleren ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. I 11, stk. 3, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikationskravet er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget. Nævnet finder, at indklagede ikke på tilstrækkelig vis i salgsbudgettet har specificeret den aftalte udgift til annoncering, idet det heraf ikke fremgår, hvor mange og hvilken størrelse annoncer, klager får for det aftalte beløb. Nævnet kan herefter ikke godkende indklagedes krav på betaling af annoncering kr ,00 inkl. moms, jf. lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3. Efter sagens udfald skal indklagede betale klager det af denne til klagenævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00. Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klager betale kr ,87 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,87 fra 18. januar 2008, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Poul Søggard formand

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere