Baggrund for evalueringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund for evalueringen"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked... 3 Beskrivelse af indsatser... 5 I grundskolen... 5 Unge der går i 7. klasse... 5 Unge der går i 8. klasse... 5 Unge der går i 9. og 10. klasse... 6 For alle grundskoleelever... 8 Delkonklusion for UUs opgaver i grundskolen... 8 Udenfor for grundskolen... 9 De unges veje mod uddannelse Delkonklusion for UUs opgaver udenfor grundskolen Konklusion

2 Baggrund for evalueringen Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget har besluttet at gennemføre en evaluering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Hjørring) i foråret 2015 med det formål at kunne vurdere 1) i hvilket omfang det indtil videre er lykkedes at nå målene for indsatsen og 2) erfaringerne med den nuværende organisering af vejledningsopgaven som en del af Hjørring Ungdoms Center (HUC). Den 25. januar 2012 besluttede Hjørring Byråd at Hjørring Kommune selv skulle varetage vejledningsopgaven, og derved opløse UU Vendsyssel. UU Hjørring blev etableret 1. august Den 31. oktober 2012 besluttede Hjørring Byråd at etablere HUC ved at samle Ungdomsskolen, Hjørring ny 10. og UU-Hjørring. Formålet med hjemtagningen af UU var følgende: Et ønske om at UU i højere grad skal kunne understøtte det daglige arbejde på skolerne og være tilgængelige så erhvervs- og uddannelsesaspekter nemt kan inddrages i undervisningen og i skole-hjem-samarbejdet. UU s omfattende viden om de unge, der kræver særlig vejledningsindsats skal kunne bringes i spil når skolen igangsætter særlige tilbud fx til unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate. UU skal være en naturlig del af skolens samlede vifte af rådgivnings- og vejledningstilbud, der stilles til rådighed for elever og forældre. Et ønske om at udbygge samarbejdet med erhvervsgrunduddannelserne. Bedre muligheder for styre udgifterne til tilbud til unge med særlige behov, herunder STU. Gennem nærmere organisatorisk tilknytning til de kommunale områder øges incitamentet til tidlig indsats og udvikling af fleksible løsninger til tilbud. Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet Formålet med evalueringen er todelt: 1. Vurdere i hvor høj grad de nuværende indsatser bidrager til målopfyldelse. 2. Vurdere fordele og ulemper ved den nuværende organisering af UU Hjørring i forhold til at lykkes med at opfylde målene for indsatsen for de forskellige målgrupper. Evalueringsmetode I forbindelse med denne første del af evalueringen vil der blive benyttet kvantitativ metode, dels til at bearbejde datasættene, men også til at indhente oplysninger. Der ligger i forvejen en række data der dækker over hvor mange af Hjørring Kommunes unge der søger ind på forskellige uddannelser etc. Skulle der gennem udarbejdelsen af evalueringen mangle oplysninger, vil disse blive indhentet gennem spørgeskemaundersøgelser. 2

3 På baggrund af den første del af evalueringen udarbejdes en foreløbig evalueringsrapport, der lægges til grund for en anbefaling af hvilke opfølgende kvalitative undersøgelser, der er behov for at gennemføre. De forventes at bestå af følgende: Kvalitativ undersøgelse af målgruppernes oplevelser og erfaringer med den vejledning og rådgivning de modtager fra UU Hjørring (de forskellige ungemålgrupper og deres forældre) Kvalitativ undersøgelse af hvilke erfaringer og oplevelser forskellige interne og eksterne samarbejdsparter har med samarbejdet med og indsatsen fra UU Hjørring. Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked I forbindelse med etableringen af UU-Hjørring i 2012 blev der formuleret en række forventninger og hensigtserklæringer bag den nye organisering af vejledningsopgaven. UU-Hjørring blev etableret på grundlag af intentionerne med Fælles Ansvar og med forventning om at UU-Hjørring er til stede og tilgængelig på folkeskolerne. I praksis sker det bl.a. ved at UU- Hjørring er repræsenteret og deltager i det tværfaglige distriktssamarbejde. Samtidig forventes UU-Hjørring at indgå i samarbejdsfora med andre relevante interessenter, områder og sektorer herunder Arbejdsmarkedsområdet og ungdomsuddannelserne. Der er i dette samarbejde særligt fokus på den tidlige indsats for udsatte unge. Mere konkret er indsatsen i UU-Hjørring styret af målsætninger fra følgende nationale og kommunale planer og strategier: % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse (nationalt mål) 2. Fælles Ansvar samt Hjørring Kommunes helhedssyn (Børne- og Undervisningsområdet) 3. Beskæftigelsesplan (Arbejdsmarkedsområdet) Ad. 1 Regeringen har påskyndet målet om, at 95% af en ungdomsårgang skal starte på- og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette er en målsætning UU har en aktiv rolle i at gennemføre. Udover målsætningen om 95%, vil regeringen generelt have at flere unge får en uddannelse. Der har de opstillet følgende målsætninger/initiativer: Introduktionskurser til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser Introduktionskurser i 8. klasse er obligatorisk for alle elever, og UU centrene står for tilrettelæggelsen af introduktionskurserne og UU vejlederne står for forarbejdet og efterbearbejdelsen af forløbene. Fremrykning og forbedring af uddannelsesparathedsvurderingen Eleverne bliver nu allerede uddannelsesparathedsvurderede i 8. klasse, ud fra tre parametre: Personlige og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse og et karakterniveau over 4. Særlig indsats for dem, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate Hvis en elev er vurderet ikke uddannelsesparat, lægger UU vejlederen i samarbejde med skolen, 3

4 forældrene samt eleven en plan. Denne plan indeholder de aktiviteter der skal igangsættes for at eleven kan blive vurderet uddannelsesparat ved udgangen af 9. klasse. Planen nedskrives og underskrives af de er med til at lægge planen. Alle får vejledning og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg UU vejleder giver kollektiv vejledning for alle elever, kollektiv vejledning indebærer: Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse Introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden og evejledningen Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job. En målrettet 10. klasse I 10. klasse skal den unge bygge bro til mindst to forskellige uddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Samtidig kan den unge i op til fire uger deltage i frivillige brobygningsforløb til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Det skal tydeligt fremgå af den unges uddannelsesplan, hvad han eller hun vil opnå i løbet af 10. klasse. Det vil blive muligt for skolelederen at tilpasse undervisningstilbuddet i 10. klasse til elever, der ikke får tilstrækkeligt udbytte af at følge det ordinære forløb. Skoleåret tilrettelægges, så der bliver mulighed for at samle unge op, der falder fra en ungdomsuddannelse. Desuden kan der aflægges prøver i vinterterminen, så eleverne kan påbegynde en erhvervsuddannelse i januar, hvis de er parate til det. Opsøgende vejledning Kommunerne skal udbygge den opsøgende vejledning til at omfatte alle unge under 25 år. Unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke er i gang, skal have tilbud om vejledning. Ad. 2 I Fælles Ansvar strategien på Børne- og Undervisningsområdet i Hjørring Kommune er der to målsætninger der er særligt relevante for UU. Den ene er fokusset på tværfaglighed, hvor UU skal indgå som samarbejdspartner i tværfaglige fora. Den anden målsætning i Fælles Ansvar strategien der er relevant for UU, er brobygning og overgange. Der har UU et særligt ansvar for at overgangen til en ungdomsuddannelse eller anden aktivitet efter endt folkeskole, sker glidende. Udover Fælles Ansvar dækker Byrådets helhedssyn over at samle Hjørring Kommunes unge i en robust organisation hvor UU har opgaven at vejlede og samle de unge. Dette har ligeledes et tværfagligt snit. Ad. 3 Mellem UU og Arbejdsmarkedsområdet er der en hensigtserklæring om, at de unge tager korteste og smarteste vej til ordinær uddannelse samt så vidt muligt ikke kommer på offentligt forsørgelse eller uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsområdet har en målsætning om at jobcenteret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne målsætning spiller UU 4

5 en rolle ind i, da Arbejdsmarkedsområdet er opmærksom på, at det er en indsats der skal ske i tværfagligt samarbejde samt starte inden den unge fylder 18 år. Derudover iværksætter Jobcentret og UU målrettede individuelle indsatser i ft. ikke uddannelsesparate eller truede unge årige for at understøtte overgangen til uddannelse og job. Beskrivelse af indsatser I grundskolen UU har en række opgaver for de unge der går i grundskolen. UUs arbejde starter i udgangspunktet for elever i 7. klasse, med mulighed for at starte samarbejde op tidligere. Der er to hovedopgaver for UU i grundskolen den ene er, at vejlede de uddannelsesparate til en uddannelse, det andet er, at opspore de unge der potentielt kan falde ud af uddannelsessystemet så tidligt som muligt. Derved kan UU guide de unge over i tilbud der matcher deres behov, hvilket betyder at risikoen for at de falder ud af uddannelsessystemet mindskes. Unge der går i 7. klasse Unge i 7. klasse får vejledning i klassen af en UU vejleder. UU vejlederen giver kollektiv vejledning på klassen og fortæller om uddannelsessystemet. UU vejlederene præsenterer også eleverne for forskellige vejledningsværktøjer, der fungerer som en hjælp, når eleverne og deres forældre efterfølgende drøfter uddannelsesvalg. Unge der går i 8. klasse Uddannelsesønske I 8. klasse er der, ligesom i 7. klasse kollektiv vejledning af hele klassen. Her vil eleverne sammen med klassen blive introduceret til uddannelsessystemet og uddannelsesparathed m.m., så eleven kan afgive et foreløbigt uddannelsesønske. Uddannelsesønsket skal blot være til enten gruppen af gymnasiale uddannelser: STX, HHX, HTX og HF eller gruppen af erhvervsuddannelser også kaldt EUD. Uddannelsesparathedsvurdering I 8. klasse skal hver skole vurdere, inden december, om eleven er parat til den uddannelsesretning som eleven foreløbigt har valgt. Hvis eleven bliver erklæret foreløbig ikke-uddannelsesparat d. 1. dec. eller på et senere tidspunkt, vil eleven blive tilbudt en særlig indsats fra skolen og fra UU. Indsatsen skal hjælpe eleven til at nå sit mål om uddannelse. UU Hjørring er i samarbejde med EUC Nord ved at lave forlængede brobygningsforløb for ikke uddannelsesparate elever. Derudover er UU i gang med at udvikle et samarbejde med EUC Nord, hvor målgruppen er de ikke uddannelsesparate elever i 8., 9. og 10. klasse. Målet med samarbejdet er at skabe konstruktive aktiviteter der bidrager til at eleven afklares, trænes og motiveres i forhold til at blive uddannelsesparat. Skoleåret 2014/15 er første gang der er fortaget uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse. Hjørring Frederikshavn Jammerbugt Brønderslev Ikke parate 22,5 % 29,3 % 28,2 % 18,4 % Ikke vurderede 4,7 % 0,1 % 6,5 % 6,5 % 5

6 Elever i alt De ikke vurderede dækker hovedsageligt over specialklasser. Da det er første gang der er lavet uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse er det desværre ikke muligt at sammenligne med tidligere år. I tabellen fremgår det, at Hjørring placerer sig fint i forhold til de omgivende nordjyske kommuner, der er dog forskel på hvordan tallene opgøres, da nogle kommuner for eksempel medtager specialklasser til uddannelsesparathedsvurdering. I forhold til de elever der bliver vurderet ikkeuddannelsesparate, har UU gennem vejledningsreformen fået mulighed for et styrket samarbejde med grundskolerne, lærere, elever og forældre for elever gennem, 8. klasse, 9. klasse og 10. klasse. Der skal udarbejdes dokumentation for den fælles indsats for den enkelte ikkeuddannelsesparate elev, og UU spiller en vigtig rolle i at gennemføre og følge op på indsatsen. Introduktionskursus Alle 8. klasses elever skal i foråret på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. Det er et 5- dages forløb på forskellige ungdomsuddannelser i Nordjylland. Introduktionskurset skal hjælpe eleverne til at vide mere om flere ungdomsuddannelser og til at blive mere klar over, hvilken ungdomsuddannelse eleverne vælger efter 9. eller 10. klasse. Introduktionskurser er et obligatorisk tilbud til alle elever i 8. klasse. Hvor eleven får mulighed for: selv at opleve studieforløbet at deltage i den faglige undervisning at gøre egne erfaringer at møde andre studerende at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse Eleven skal vælge 2 forløb på to og tre dage, hvor mindst 2-dagesforløbet skal være på en erhvervsuddannelse. For 3-dagesforløbet har eleven mulighed for at vælge mellem en anden erhvervsuddannelse eller et gymnasialt forløb, hvor eleven får én dag på hver af linjerne HHX, HTX og STX. Unge der går i 9. og 10. klasse Kollektiv vejledning Flere gange i løbet af det 9. og 10. skoleår vil UU vejlederen orientere klasserne om uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. klasse samt optagelsesprocedure på optagelse.dk. Ligeledes vil UU vejleder og skolen fortsætte med at samarbejde om de ikke uddannelsesparate elever. Tilmelding til ungdomsuddannelse Senest 1. marts i 9. klasse skal eleverne tilmeldes 10. klasse, en ungdomsuddannelse eller en anden godkendt aktivitet. Tilmelding foregår på Som udgangspunkt er det elevens og forældrenes ansvar at blive tilmeldt. De to nedenstående tabeller viser hvor de elever der afsluttede 9. klasse i 2013 er nu, og hvor dem der gik ud af 9. klasse i 2014 befinder sig nu. Det samme gør sig gældende for 10. klasse. Det er 6

7 derfor ikke muligt at sammenligne på årstallet, men derimod kan man følge en udvikling i eleverne fra 9. klasse til 10. klasse. I nedenstående tabel fremgår det, hvor de elever der gik ud af 9. klasse i henholdsvis 2013 og 2014 befinder sig nu. Afgang 9. klasse Folkeskole Folkeskole skoleår 0 0,0% 0 0,0% Erhvervsuddannelser ,8% 51 8,2% Forberedende og udviklende aktiviteter 51 9,0% 19 3,1% Grundskolen 14 2,5% ,4% Gymnasiale uddannelser ,0% ,0% Midlertidige aktiviteter 4 0,7% 2 0,3% IALT ,0% ,0% I ovenstående tabel er det væsentlige, at så få elever er i gang med midlertidige aktiviteter. Der blandt andet tæller kontanthjælp og sygdom. Derudover er det positivt at størstedelen af de unge i forberedende og udviklende aktiviteter er på produktionsskole eller andre aktiviteter der vil hjælpe dem til at få adgang til en ungdomsuddannelse. Nedenstående tabel viser hvor de unge, der gik ud af 10. klasse i henholdsvis 2013 og 2014, befinder sig nu. Afgang 10. klasse HNX HNX Andre ungdomsuddannelser 2 1,1% 0 0,0% Erhvervsuddannelser 71 39,7% 70 42,2% Forberedende og udviklende aktiviteter 19 10,6% 28 16,9% Gymnasiale uddannelser 75 41,9% 58 34,9% Midlertidige aktiviteter 12 6,7% 4 2,4% Grundskolen 0 0,0% 6 3,6% IALT ,0% ,0% I tabellen ovenfor kan man se, at de unge der søger mod en erhvervsuddannelse efter 10. klasse ligger på et stabilt leje. Derudover kan der spores en tendens til, at de unge fastholdes på erhvervsuddannelsen. I denne tabel gør det sig ligeledes gældende at de unge der er i forberedende og udviklende aktiviteter for størstedelens vedkommende dækker over produktionsskole. Er eleven erklæret ikke-uddannelsesparat, får eleven hjælp og vejledning til at tilmelde sig en aktivitet, der kan gøre eleven uddannelsesparat. Ønsker eleven afprøvet, om eleven kan optages på den uddannelse, eleven ønsker, kan eleven også få hjælp til den proces. Forløbet involverer både eleven, forældre, skolen og UU-vejleder. 7

8 Brobygning UU står for tilmelding og efterbehandling af et brobygningsforløb. Brobygning til ungdomsuddannelserne er et tilbud til elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Erhvervspraktik Det er muligt for eleverne at komme i erhvervspraktik, typisk i 1 uge på en lokal virksomhed. UU organiserer og afvikler de administrative opgaver omkring erhvervspraktik. Der kan etableres længerevarende praktikker for elever, som måtte have behov for det. EUD10 UU står for at vejlede elever til EUD10. Målgruppen for EUD10 er elever der er motiveret for en ungdomsuddannelse, men enten er usikre på om det er det rette valg eller ikke opfylder adgangskravene. Det giver eleverne en mulighed for at blive introduceret til de forskellige erhvervsuddannelsesretninger. For alle grundskoleelever Deltagelse på skoledistriktsledermøder UU s leder sidder i distriktsledergruppen på skoleområdet. Derved sikres det, at UU Hjørring bliver tænkt ind som en konstruktiv, ligeværdig og brugbar partner i samarbejdet, særligt omkring de ikke uddannelsesparate elever. Derudover er UU en del af det tværfaglige distriktssamarbejde i alle skoledistrikter, for netop at sikre den uddannelsesmæssige vinkel på udsatte børn og unge. Uddannelsesarrangementer UU Hjørring laver hvert år 2 eftermiddags/aftenarrangementer for elever og forældre fra samtlige grundskoler og efterskoler i kommunen. Her har eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med de forskellige ungdomsuddannelser, se arbejdende værksteder, møde elever, faglærere og studievejledere fra uddannelserne. Derved bliver eleverne præsenteret for alle de forskellige uddannelsesvalg de har efter endt grundskole. Forældremøder på skolerne UU deltager alt efter behov i forældremøder og forældresamtaler på grundskolerne. Delkonklusion for UUs opgaver i grundskolen UU har systematisk indsamlet data i 2 år, det er derfor ikke muligt med stor sikkerhed at sige noget om i hvilken retning udviklingen går. På det spæde talgrundlag kan man se en positiv udvikling. Dette både i forhold til optag på ungdomsuddannelser og i forhold til den opgave Hjørring Ny 10. løfter i samarbejde med UU. UU opfylder en vigtig brik i Fælles Ansvar. De har mange samarbejdspartnere både internt på B&U området og også eksternt i forhold til andre uddannelsesinstitutioner. Dette er med til at styrke samarbejdet om den unge, således de får den bedste vejledning og hjælp, så tidligt som muligt. Udviklingen i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse bliver spændende at følge. Det vil på sigt kunne mindske optaget i 10. klasse og øge optaget på ungdomsuddannelserne, da UU i samarbejdet med skolerne, Det Specialiserede Område og andre relevante aktører kan sætte tidligere ind. 8

9 Udenfor for grundskolen Unge kan under normale omstændigheder forlade grundskolen efter at 9. klasse er afsluttet. På det tidspunkt vil de fleste unge være omkring 15 år. UU-Hjørring har opgaver og ansvar i relation til den enkelte unge frem til den unge enten har afsluttet en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år. Gruppen af unge der har forladt grundskolen og som UU-Hjørring løser opgaver i relation til kan inddeles i målgrupper i relation til deres udfordringer: 1. Unge som af egen drift ønsker vejledning og hjælp (18-25 årige) 2. Unge som frafalder/ er i fare for at frafalde en ungdomsuddannelse 3. Unge med sociale/ familiemæssige problemer der hindrer gennemførelse af ungdomsuddannelse 4. Unge som ikke kan være i det ordinære uddannelsessystem eller ikke kan eller er parate til at tage en almindelig erhvervsuddannelse 5. Unge som pga. handicap eller helbredsmæssige problemstillinger har særlige udfordringer i relation til at gennemføre ungdomsuddannelse De to første målgrupper har det til fælles, at UU Hjørring her spiller en hovedrolle i det tværfaglige kommunale tilbud med sigte på at sikre en vellykket overgang fra grundskole til arbejdsmarked via ungdomsuddannelse. For den tredje målgruppe spiller Det Specialiserede Område (op til 18 år) og Jobcenterets Ungeenhed (efter det 18. år) en lige så stor rolle som UU Hjørring for det tværfaglige kommunale tilbud. I relation til denne målgruppe er koordinering og samarbejde på tværs af Det Specialiserede Område/ Jobcenterets Ungeenhed og UU Hjørring derfor afgørende for at lykkes med at gøre målgruppen uddannelsesparate og i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. De to sidste målgrupper har det til fælles, at opgaven her ofte især drejer sig om at sætte målgrupperne i stand til at leve et liv med så stor grad af selvstændighed og tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. Der er her tale om målgrupper, som ofte ikke vil kunne indgå på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. I det følgende findes en beskrivelse af UU Hjørrings indsatser i relation til de fem målgrupper udenfor grundskolen. 1. Unge som af egen drift ønsker vejledning og hjælp (18-25 årige) UU Hjørring modtager henvendelser telefonisk, på mail og SMS fra unge, som ønsker vejledning. Denne gruppe består typisk af unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse, men ønsker at skifte til en anden uddannelse eller ønsker et forløb på produktionsskole eller højskole. Det kan også være unge, som i en periode ikke har reageret på UU s henvendelser, men som nu er klar til vejledning. 2. Unge som frafalder/ er i fare for at frafalde en ungdomsuddannelse Unge som er i fare for at frafalde ungdomsuddannelse eller allerede er frafaldet ungdomsuddannelse, har UU en forpligtelse til at hjælpe med rådgivning og vejledning. Det sker gennem en række forskellige indsatser. To UU vejledere er til stede på EUC Nords studievejledningskontor 2 gange ugentligt. Opgaven er at vejlede elever, som enten er på vej til at blive udskrevet fra uddannelse eller som er i fare for at frafalde uddannelse. Målet er at UU vejlederne deltager i EUC Nords samtaler med 9

10 eleverne, med henblik på at oplyse om andre uddannelsesmuligheder eller mulighed for fx produktionsskoleforløb med henblik på at gøre den unge mere uddannelsesparat. UU vejlederne har ligeledes på denne måde mulighed for at følge udsatte elever fra fx EUD 10 lidt tættere, end det ellers ville være muligt. UU Hjørring deltager i Jobcenterets visitering af unge under 25 (30) uden ungdomsuddannelse og som er umiddelbart uddannelsesparate. De unge opsøger typisk Jobcenteret for at søge uddannelsesydelse eller kontanthjælp. UU har i denne sammenhæng samtaler med op til 21 unge om ugen. Målet som UU i samarbejde med Jobcentret har sat for samtalerne, er at sikre at den unge bliver bekendt med, at der er andre muligheder end offentlig forsørgelse (produktionsskole, højskole, VUC, forskudte starter på ungdomsuddannelser mm.). Ligeledes gør UU Hjørring en stor indsats for at informere så meget som muligt om uddannelsesmulighederne og vejleder den unge i at vælge den uddannelse, som passer bedst mulig til den unge og den unges kvalifikationer, således at frafald og omvalg mindskes. UU Hjørring har adgang til en database, der rummer oplysninger om samtlige elever og unge i Hjørring Kommune fra 7. klasse og op til det 25. år. UU anvender systemet som endnu en metode til at lokalisere de unge, som ikke er blevet opfanget gennem UU s andre tiltag. UU Hjørring anvender desuden databasens advarselssystem, hvorigennem der gives besked, når en elev frafalder en ungdomsuddannelse. På baggrund heraf tager UU vejlederen kontakt til den enkelte unge med tilbud om et vejledningsforløb med henblik på at få lavet en ny individuel plan for uddannelse eller uddannelsesfremmende aktiviteter. 3. Unge med sociale/ familiemæssige problemer der hindrer gennemførelse af ungdomsuddannelse UU Hjørring har fokus på at være en konstruktiv samarbejdspartner i relation til Jobcentrets Ungeenhed, som spiller en vigtig rolle omkring udsatte unge og/eller unge som er i risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse. UU Hjørring ser udviklingsmuligheder i et stadigt tættere samarbejde med Jobcentret omkring udsatte unge/unge med risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. UU Hjørring deltager aktivt sammen med Jobcenteret og EUC Nord i forskellige projekter, som har det mål, at hjælpe flere udsatte unge i uddannelse. Det gælder fx projekterne Unge i vækst og Brobygning til uddannelse og det nye projekt med arbejdstitlen Fælles indsats, som skal hjælpe unge med et misbrug med at komme ud af misbruget og komme i gang med en ungdomsuddannelse. Gennem sådanne projekter skaber UU Hjørring mulighed for at følge den unge tættere og undgå at unge tabes på gulvet mellem forskellige instanser. UU Hjørring deltager i visitation og vejledning til forskellige projekter. UU Hjørring er repræsenteret i ungekoordineringen, hvor der arbejdes med at skabe de bedst mulige overgange fra det specialiserede område til Jobcentret når den unge fylder 18 år. De øvrige aktører i ungekoordineringen er Det Specialiserede Område, Sundhed-, Ældre- og Handicapområdet samt Jobcenteret. Målgruppen er unge fra år, hvor der er behov for efterværn i form af støtte fra Arbejdsmarkedsområdet eller Sundhed-, Ældre- og Handicapområdet efter den unge fylder 18 år. UU Hjørring deltager månedligt i møder i ungekoordineringen og 10

11 bidrager her med rådgivning og vejledning om muligheder for yderligere afklaring og uddannelse for den unge. 4. Unge som ikke kan være i det ordinære uddannelsessystem eller ikke kan/ ikke er parate til at tage en almindelig erhvervsuddannelse Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har ret til en 3-årig ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov benævnes STU (særligt tilrettelagt uddannelsesforløb) og henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, herunder blandt andre unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. STU er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. UU Hjørring afklarer, om den unge er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse. Hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for STU, afgiver UU indstilling til visitationsudvalget herom. Sammen med indstillingen afgiver UU udkast til en uddannelsesplan for den unge. UU Hjørring laver opfølgning 1 gang årligt på STU elever. Unge under 30 år som ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse kan tilbydes en erhvervsgrunduddannelse (EGU). En erhvervsgrunduddannelse består af perioder på skole og perioder i praktik. Uddannelsen varer normalt to år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer tre år. Første skridt på vejen til en EUG er, at UU Hjørring i samarbejde med eleven udarbejder en uddannelsesplan, der beskriver hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde. Hjørring Produktionsskole er for den gruppe unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Produktionsskolen er et afklarings- og uddannelsessted der har fokus på at udsluse eleverne til relevant uddannelse. Via praktisk arbejde, almen undervisning og sociale aktiviteter forberedes eleverne til videre uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. UU Hjørring målgruppevurderer den unge inden optag. 5. Unge som pga. handicap eller helbredsmæssige problemstillinger har særlige udfordringer i relation til at gennemføre ungdomsuddannelse En vejleder fra UU Hjørring deltager ugentligt i møder i rehabiliteringsteamet, der er forankret i Jobcentret. Rehabiliteringsteam laver anbefalinger til indsatser på tværs af forvaltningsområder, forankret i arbejdsmarkedsområdet. UU Hjørrings deltagelse i møderne sikrer råd og vejledning om uddannelse i den enkelte sag og eventuelle muligheder afdækkes. De unges veje mod uddannelse UU Hjørring har siden 2013 systematisk indsamlet oplysninger om de unge indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år. En gang i kvartalet udarbejder UU Hjørring en kvartalsrapport, hvor 11

12 der redegøres for udviklingen fordelt på aldersgrupperne årige og årige. I det følgende redegøres for disse statistikker i relation til målsætningerne, der arbejdes efter. Status på de årige % 2015 % 2014 Opsøges af UU 3 1 0,1 0, skoleår 2 0 0,1 0,1 Andre ungdomsuddannelser ,4 0,6 Erhvervsuddannelser ,7 8,4 Forberedende & udviklende aktiviteter ,2 3,1 Grundskolen ,4 60,0 Gymnasiale uddannelser ,0 27,5 Midlertidige aktiviteter 5 8 0,2 0,3 IALT ,0 100,0 Der har samlet set været et lille fald i antallet af årige fra 2014 til 2015 (knap 1 %). Det er glædeligt at det til trods herfor er lykkedes at fastholde antallet af unge årige, som er i grundskole eller i gang med en ungdomsuddannelse på det samme niveau (i alt 2510 unge). Det betyder, at det fra 2014 til 2015 er lykkedes at reducere antallet af årige som er i forberedende, udviklende, midlertidige aktiviteter eller ikke i gang med noget overhovedet (markeret med grønt) fra 111 til 90 unge. Forberedende og udviklende aktiviteter for de årige %2015 %2014 Andre udviklende/ forberedende aktiviteter aftalt med UU 4 7 4,9 6,9 Arbejde deltid 4 3 4,9 2,9 Arbejde fuldtid ,4 13,7 Højskole 2 2 2,4 2,0 Ophold i udlandet ,8 11,8 Praktik i ungevejledningen 4 2 4,9 2,0 Produktionsskole ,7 50,0 Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 2 2 2,4 2,0 VUC AVU niveau 5 4 6,1 3,9 VUC HF niveau 6 5 7,3 4,9 Øvrige uddannelser og kurser 1 0 1,2 0 IALT ,0 100,0 Af de unge årige, der er i gang med forberedende og udviklende aktiviteter er langt hovedparten (61 %, markeret med grønt) enten i beskæftigelse, på produktionsskole eller i gang på VUC. Status på de årige % 2015 % 2014 I gang med en uddannelse ,3 36,8 Har gennemført en uddannelse ,1 45,2 Er ikke i gang og har ingen uddannelse ,6 18,0 12

13 IALT ,0 100,0 Også antallet af unge årige er faldet en smule fra 2014 til 2015 (ca. ½ %). Samtidig er det lykkedes at øge andelen der har gennemført en ungdomsuddannelse fra 45,2 % i 2014 til 46,1 % i 2015 og mindske andelen af de årige, der ikke er i gang med og som ikke har en uddannelse fra 18,0 % til 17,6 % i samme periode. Placeringen af de unge, der er udenfor uddannelsessystemet % 2015 % 2014 Opsøges af UU ,9 4, skoleår 0 4 0,0 0,1 Andre ungdomsuddannelser 3 1 0,3 0,4 Erhvervsuddannelser ,8 7,6 Forberedende og udviklende aktiviteter ,7 50,5 Grundskolen ,9 1,4 Gymnasiale uddannelser ,1 0,7 Midlertidige aktiviteter (se næste side) ,4 35,3 IALT ,0 100,0 Af de årige, der er udenfor uddannelsessystemet er over halvdelen i gang med forberedende og udviklende aktiviteter, med henblik på at blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er glædeligt at det er lykkede at øge denne andel fra 50,5 % i 2014 til 54,7 % i Det er også værd at bemærke, at UU Hjørring har øget andelen af unge i denne gruppe som opsøges af UU fra 38 til 64 unge fra 2014 til Andelen af de årige, der er udenfor uddannelsessystemet og som er i midlertidig aktiviteter er fra 2014 til 2015 faldet fra 35,3 % til 31,4 %, hvilket i faktiske tal betyder et fald på 45 unge. Forberedende og udviklende aktiviteter for de årige % 2015 % 2014 Andre udviklende/ forberedende aktiviteter aftalt med UU 2 3 0,4 0,6 Arbejde deltid ,0 12,0 Arbejde fuld tid ,1 29,5 Danskuddannelse ,9 0,2 Højskole 7 9 1,4 1,9 Ophold i udlandet 1 9 0,2 1,9 Produktionsskole ,0 6,0 TAMU 3 3 0,6 0,6 Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 0 2 0,0 0,4 VUC AVU niveau ,5 18,6 VUC HF niveau ,2 26,9 Øvrige uddannelser og kurser 4 7 0,8 1,4 IALT ,0 100,0 Af de unge årige som er i gang med forberedende og udviklende aktiviteter er over 92 % enten i beskæftigelse eller i gang på produktionsskole eller VUC. Tallet gælder både for 2014 og

14 Midlertidige aktiviteter for de årige % 2015 % 2014 Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 0 1 0,0 0,3 Ledig ,0 13,3 Offentlig forsørgelse ,5 80,8 Orlov 6 2 2,0 0,6 Strafafsoning 1 1 0,3 0,3 Sygdom ,8 2,4 Værnepligt 4 8 1,4 2,4 IALT ,0 100,0 Hovedparten af de unge årige, som er i midlertidig aktivitet, er ledige eller på offentlig forsørgelse. Andelen for begge grupper er dog faldet svagt fra 2014 til I faktiske tal er der således 7 færre ledige og 40 færre unge årige på offentlig forsørgelse i 2015 i forhold til Mellem 1/3 og 1/4 af de unge flytter og det er især unge med en ungdomsuddannelse, der læser videre i de større byer. Det betyder, at når man søger på de 23-årige, bliver det en for lille procentdel der har taget en ungdomsuddannelse. På profilmodellen Her ses, at Hjørring kommune altid har ligget højere end både Nordjylland og Hele landet. Tallet for 2013 er for Hjørring 94 %, der tager mindst én ungdomsuddannelse. 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% Hele landet Nordjylland Hjørring 84,00% 82,00% 80,00% Delkonklusion for UUs opgaver udenfor grundskolen Perioden hvor UU Hjørring systematisk har indsamlet data om de unges veje mod uddannelse er så kort (2 år), at det ikke med sikkerhed er muligt at sige noget om, hvorvidt udviklingen bevæger sig i retning af målsætningerne på området. Tallene for både de årige og for de årige peger entydigt i samme positive retning i forhold til unge der har gennemført en ungdomsuddannelse, er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i gang med forberedende eller udviklende aktiviteter med henblik på at blive i stand til at starte på en ungdomsuddannelse. Der er dog tale om en svag tendens, og det vil kræve flere års systematisk dataopsamling for med sikkerhed at kunne konstatere om tendensen er stræk nok til at indfri 95 % målsætningen. 14

15 Tallene for de årige der er ledige eller på offentlig forsørgelse viser også positive tendenser i retning af et fald på ca. 15 % fra 2014 til Denne udvikling ligger helt i tråd med Arbejdsmarkedsområdets målsætning om, at færre unge kommer på offentlig forsørgelse. Endelig tyder tallene på, at UU Hjørring er lykkedes med at udvikle indsatserne i retning af tidligere indsats ift. den unges alder og hurtigere opfølgende indsats når den unge er i fare for at frafalde eller frafalder en ungdomsuddannelse. Dette er formentlig en væsentlig medvirkende faktor til, at det er lykkedes at nedbringe andelen af unge årige på offentlig forsørgelse. Konklusion Der er en vigtig sammenhæng mellem UU Hjørrings indsatser i grundskolen og udenfor grundskolen. Jo tidligere de unge med behov for støtte, råd og vejledning kan spottes, jo tidligere kan indsatsen sættes ind og jo tidligere kan den unge bringes i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Den tidlige indsats på baggrund af uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse forventes på sigt at få den effekt, at gruppen af unge uden for grundskolen, som frafalder eller ikke påbegynder en ungdomsuddannelse, bliver mindre. Antagelsen er, at jo tidligere der kan sættes ind, jo hurtigere kan den unge bringes ind i en positiv udvikling i retning af at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ordningen med uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse er så ny, at det endnu ud fra statistikken ikke er muligt at vurdere effekten heraf. Når først de unge befinder sig på ungdomsuddannelserne, er det ligeledes effektivt at have tæt og hurtig opfølgning på unge, som er i fare for at frafalde ungdomsuddannelse. Antagelsen er, at man derigennem kan reducere tidsforbruget ved omvalg eller tilbagevenden til den oprindelige ungdomsuddannelse for denne gruppe af unge. UU Hjørrings indsats i grundskolen nyder godt af UU Hjørrings tætte tilknytning til folkeskolen gennem den nuværende organisering. Dette var da også et væsentligt argument bag beslutningen om at organisere UU Hjørring som en den af Børne- og Undervisningsforvaltningen tilbage i UU Hjørring har fælles ledelse med Hjørring Ny 10. og Ungdomsskolen. Skoledistriktslederen for HUC (og dermed lederen af UU Hjørring) indgår således som en del af kredsen af skoledistriktsledere, og har derigennem gode muligheder for en løbende koordinering og udvikling af samarbejdet og indsatsen mellem grundskolerne og UU Hjørring. UU vejlederne indgår som aktør i de tværfaglige distriktsteam i alle skoledistrikter og spiller her en rolle i det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge i udsatte positioner. Dette giver gode muligheder for at sætte ind med en tidlig, koordineret og målrettet indsats. 15

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

Evaluering af UU Hjørring

Evaluering af UU Hjørring Hjørring Kommune Evaluering af UU Hjørring Anden del kvalitative undersøgelser Børne- og Undervisningsforvaltningen 2015 S p r i n g v a n d s p l a d s e n 5, 9 8 0 0 H j ø r r i n g Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 1 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt.

Placering af unge mellem 15 og 17 år Denne tabel viser, hvad den samlede sum af unge mellem 15 og 17 år i kommunen er i gang med pt. Kvartalsrapport UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Kvalitetsrapporten er en del af den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. Rapporterne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Juni Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik juni 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 81.737 københavnere mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. 15-17årige Alle 15-17årige har pligt

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

TAL PÅ VEJEN. Ungdoms- og uddannelsesvejledning. UU Esbjerg. Esbjerg Kommune

TAL PÅ VEJEN. Ungdoms- og uddannelsesvejledning. UU Esbjerg. Esbjerg Kommune 2013 TAL PÅ VEJEN Ungdoms- og uddannelsesvejledning UU Esbjerg Esbjerg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.side 3 UU anno 2013..side 4 Fællesskabsvejledningsdage i 8. og 10. klasse Introugen-5. dagen

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 INDHOLD HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner. På baggrund af data fra UVVej og optagelse.dk Overblik

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København December Statistik UU København 2016 Statistikken er et nedslag, og omfatter i alt 94.416 unge fra 8. klasse til 24 år. Undervisningspligtige børn Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning til

Læs mere

Statistik. Februar. UU København

Statistik. Februar. UU København Februar Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik februar 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.895 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Juni Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik juni 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 81.737 københavnere mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. 15-17årige Alle 15-17årige har pligt

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3.KVARTAL 1 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune

HALVÅRSSTATISTIK. Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune HALVÅRSSTATISTIK Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning for Langeland, Svendborg og Ærø kommune MARTS 2018 1 Indholdsfortegnelse Forord til halvårsstatistik marts 2018... 3 Aktuel placering

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København April Statistik UU København 2018 Kvartalsstatistik april 2018 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 84.205 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17 årige: Sammenlignet med december 2011 kan vi konstatere en positiv tendens af unge, som er i

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2018 UU FAABORG-MIDTFYN Indhold Forord... 2 Aktuel placering 15-17 årige... 3 Aktuel placering 18-24 årige... 4 Inkl. unge som har gennemført en ungdomsuddannelse... 4 Eks. unge

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild 1. kvartal 2018 Rapporten fortæller om, hvordan uddannelsesvejledningen for unge i UU Rebild tilrettelægges, og hvilke målgrupper der er for vejledningen

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Unge uden uddannelse i Langeland Kommune

Unge uden uddannelse i Langeland Kommune Unge uden uddannelse i Langeland Kommune Regler og begreber Den lige vej for unge er at gå fra folkeskolens 9. eller 10. klasse og videre til en ungdomsuddannelse, som enten kan være erhvervskompetencegivende

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 2. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 2018 ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2018 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING...3

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere