Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København"

Transkript

1 Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade København

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning Beretning Præsentation af Finanstilsynet Ledelsesberetning Kerneopgaver og ressourcer Målrapportering Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse m.v Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag Side 2

3 1. Påtegning Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Finanstilsynet (CVR-nummer ) er ansvarlig for: Finanstilsynet Forskellige indtægter under Finanstilsynet Indtægter vedrørende risikopræmie for terrorforsikring Krisehåndteringsopgaver i Finansiel Stabilitet (Reservationsbev.) Herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder, at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlige praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 10/3.16. Michael Dithmer Departementschef Side 3

4 2. Beretning 2.1. Præsentation af Finanstilsynet Finanstilsynet er en statslig styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet. Finanstilsynets opgave er at medvirke til finansiel stabilitet og tillid til den finansielle sektor hos borgere og virksomheder i ind- og udland. Finanstilsynets har siden sommeren 2014 haft en egentlig bestyrelse. Bestyrelsen, der er udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren, består af 7 medlemmer med særlige kompetencer i form af praktiske og teoretiske sagkundskaber, herunder juridisk, økonomisk og finansiel indsigt. Bestyrelsen godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af principiel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstilsynet er bemyndiget til at udstede disse. Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion. Mission Vi arbejder for finansiel stabilitet, for tillid til finansielle virksomheder og for velfungerende finansielle markeder Vision Danmark er blandt de lande i Europa, hvor der er størst tillid til den finansielle sektor. Hovedopgaver Finanstilsynets virksomhed er på finansloven opdelt i de tre hovedområder: Tilsynsvirksomhed, Lovgivningsarbejde og Informationsvirksomhed. Tilsynsopgaven udføres ved, at Finanstilsynet fører tilsyn med de finansielle virksomheder og markeder, dels ved inspektioner og dels på grundlag af de løbende indberetninger fra virksomhederne. Lovgivningsopgaven udføres ved, at Finanstilsynet udarbejder regler på det finansielle område. Informationsopgaven udføres ved, at Finanstilsynet belyser udviklingen i den finansielle sektor i Danmark gennem statistik og løbende information Ledelsesberetning Faglige resultater Årets faglige og økonomiske resultater Finanstilsynets kernedrift er tilsynet med de finansielle virksomheder og markeder, via inspektioner, løbende indberetninger og udarbejdelsen af nye regler på det finansielle område har været et år, hvor der jf. afsnit 2.4 har været fokus på 10 mål inden for tilsyn, regulering, information og administration. Under tilsyn har Finanstilsynet gennemført sin undersøgelsesaktivitet, påbegyndt indførelsen af nye processer for en samlet risikovurderingsproces, fulgt op på anbefalinger fra IMF for øget inspektionsfrekvens og øget brug af supplerende korte inspektioner. Derudover er der gennemført 5 undersøgelser om produktudviklingen inden for bank-, forsikrings, - og værdipapirområdet. Side 4

5 På reguleringsområdet er solvens II implementeret. På administrationsområdet har Finanstilsynet skabt bedre økonomistyring, gennemført målrettede initiativer med henblik på at fastholde et lavt sygefravær samt udarbejdet månedlig ledelsesinformation til Finanstilsynets direktion. To mål er efter aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet udgået af årets resultatkontrakt som følge af udefrakommende forhold. Det gælder målene om fastlæggelse af afviklingsplaner samt etablering af boligprisportal. Begge mål indgår i Finanstilsynets mål- og resultatplan for Økonomiske resultater Finanstilsynets regnskab 2015 viser et positivt resultat på 3,2 mio. kr. Resultatet fremkommer på baggrund af udgifter for i alt 295,9 mio. kr., heraf 190,0 mio. kr. til lønudgifter samt afgiftsfinansierede indtægter på i alt 299,1 mio. kr. Finanstilsynets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af tabel 1. Hoved- og nøgletal Tabel 1: Finanstilsynets økonomiske hoved- og nøgletal i mio. kr Ordinære driftsindtægter 256,6 279,7 298,4 Heraf indtægtsført bevilling 0,0 0,0 0,0 Heraf eksterne indtægter 256,6 279,7 298,4 Ordinære driftsomkostninger 244,6 268,7 289,8 Heraf løn 158,2 173,7 190,0 Heraf afskrivninger 3,9 4,0 3,2 Heraf øvrige omkostninger 82,5 91,0 96,6 Resultat af ordinær drift 12,1 11,0 8,6 Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger 5,8 6,1 2,7 Resultat før finansielle poster 6,2 4,9 5,9 Finansielle poster 3,2 2,7 3,4 Ekstraordinære poster -0,1-0,1-0,7 Årets resultat 3,1 2,3 3,2 Balance Anlægsaktiver 10,1 8,8 10,7 Omsætningsaktiver 61,0 68,8 70,6 Egenkapital ultimo året 10,9 13,2 16,4 Langfristet gæld 7,9 8,6 8,8 Kortfristet gæld 37,1 44,1 42,7 Lånerammen 18,5 18,5 18,5 Træk på lånerammen (FF4) 7,9 8,6 8,8 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 54,6 % 47,6 % 57,8 % Negativ udsvingsrate 275,9 % 355,2 % 465,5 % Overskudsgrad 1,2 % 0,8 % 1,1 % Bevillingsandel 0,0 % 0,0 % 0,0 % Øvrige nøgletal Antal årsværk Side 5

6 Årsværkspris (1.000 kr.) Lønomkostningsandel 61,6 % 62,1 % 63,7 % Lønsumsloft 156,1 173,1 183,2 Lønforbrug 158,2 173,7 190,0 Lønsum Driftsomkostninger Afskrivninger Finansielle omkostninger Låneramme Udsvingsrate Overskudsgrad Bevillingsandel Lønsumsforbruget i 2015 på 190,0 mio. kr. er i forhold til 2014 øget med 16,3 mio. kr. svarende til en stigning på 9,4 procent. I samme periode er lønsumsbevillingen øget med 5,8 procent til 183,2 mio. kr., som primært kan henføres til nye bevillinger til blandt andet opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber. Finanstilsynets lønsumsopsparing var primo 2015 på 31,3 mio. kr., hvorfor den øgede stigning finansieres herigennem. Implementeringen af merbevillingerne betyder, at årsværksforbruget er steget med 14 årsværk i 2015 til i alt 297 årsværk. Øvrige driftsomkostninger er steget med 5,7 mio. kr. fra 90,9 mio. kr. i 2014 til 96,6 mio. kr. i Stigningen sker primært på grund af ændring i kontering af Finanstilsynets betalinger til andre styrelser for eksterne opgaveløsninger, som tidligere var klassificeret som interne statslige overførsler. Derfor sker der tilsvarende et fald i Andre driftsomkostninger. Resten af stigningen i Øvrige driftsomkostninger skyldes blandt andet øgede udgifter til personaledrift, idet forøgelsen af medarbejderstaben medfører ekstra udgifter til indretning af nye arbejdspladser, it-licenser m.v. Afskrivningerne var i ,8 mio. kr. lavere end det foregående år, hvilket skyldes, at enkelte større anlæg blev fuldt afskrevet i løbet af Stigningen i anlægsmassen med 1,9 mio. kr. skyldes, jf. balancen, primært igangværende arbejder, hvor afskrivningerne ikke er påbegyndt i De finansielle omkostninger, som består af renteudgifter til FF4-kontoen (langfristet gæld) og FF7-kontoen (finansieringskontoen), er steget lidt i Årsagen er, at de seneste års stigninger i Finanstilsynets bevillinger øger trækket på Finanstilsynets kassekredit (FF7 kontoen), som medfører større renteudgifter. Finansielle nøgletal Udnyttelsesgraden af lånerammen, der bruges til at finansiere investeringer i anlægsaktiver, er steget lidt, så den nu er på 57,8 procent, der er dog fortsat god plads til yderligere investeringer i anlæg de kommende år. Den negative udsvingsrate, som er forholdet mellem opsparing og startkapital, er med overskuddet i 2015 vokset til 465,5 procent. Den viser, at Finanstilsynet har en ca. 4½ gange større opsparing end startkapital. Overskudsgraden, der viser forholdet mellem indtægterne ved afgiftsopkrævningen og årets resultat er på 1,1 procent. Den lille stigning ift. sidste år skyldes primært, at årets resultat er næsten 1 mio. kr. højere end i Finanstilsynets bevillingsandel er på 0 procent. Det skyldes, at nettobevillingen på finansloven er på 0 kr., da den finansielle sektor fuldt ud finansierer Finanstilsynets drift. Side 6

7 Årsværkspris Lønomkostninger Øvrige nøgletal Den gennemsnitlige årsværkspris er steget til kr. Faldet i 2014 skyldtes primært en teknisk korrektion, idet fjernelsen af hensættelsen til åremålsansatte chefer 1 påvirkede det samlede lønforbrug negativt i Lønomkostningsandelen, der beskriver andelen af Finanstilsynets driftsindtægter, der anvendes til løn, er steget fra 62,1 procent i 2014 til 63,7 procent i Hovedkonti Finanstilsynet har hovedkonto på finansloven med en tilhørende indtægtsbevilling, som finansieres af den finansielle sektor via opkrævning af afgifter. Derudover har Finanstilsynet 2 udgiftsbaserede konti. Hovedkonto til bøder i henhold til lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel, og hovedkonto til indtægter vedrørende risikopræmie for terrorforsikring. Endelig har Finanstilsynet ansvaret for hovedkonto , der omhandler indtægter og udgifter til Finansiel Stabilitets opgaver vedrørende krisehåndtering og afviklingsforberedelse 2. Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti Drift Driftsbevilling Finanstilsynet Hovedkonto Bevilling Overført overskud ultimo (mio. kr.) FL TB Bevilling i alt Regnskab Udgifter 291,6 2,8 294,4 295,9 1,5 Indtægter -291,6-2,8-294,4-299,1-4,7 I alt 0,0 0,0 0,0-3,2-3,2 Administrerede ordninger Forskellige indtægter under Finanstilsynet Hovedkontoen omfatter Finanstilsynets indtægter vedrørende bøder udstedt af Finanstilsynet. Hovedkonto Indtægtsbevilling Videreførelse (mio. kr.) FL TB Bevilling i alt Regnskab ultimo Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0-0,5-0, Indtægter vedr. risikopræmie for terrorforsikring Hovedkontoen omhandler indtægter vedrørende terrorforsikringsordningen Hovedkonto Indtægtsbevilling Videreførelse (mio. kr.) FL TB Bevilling i alt Regnskab ultimo Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter -16,7 0,0-16,7-16,3-16, Krisehåndteringsopgaver i Finansiel Stabilitet (Reservationsbev.) Hovekontoen omfatter indtægter og udgifter til Finansiel Stabilitets opgaver vedrørende krisehåndtering og afviklingsforberedelse Hovedkonto Reservationsbevilling Videreførelse (mio. kr.) FL TB Bevilling i alt Regnskab ultimo Udgifter 19,6 0,0 19,6 19,6 0,0 Indtægter -19,6 0,0-19,6-19,6 0,0 1 Åremålshensættelsen blev i 2014 tilbageført, da det ikke længere blev vurderet at være overvejende sandsynligt, at åremål kommer til udbetaling. 2 Finanstilsynet opkræver, jf. lov om finansiel virksomhed 360 stk. 4, Finansiel Stabilitets bevilling på finansloven fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I. Side 7

8 2.3. Kerneopgaver og ressourcer Skematisk oversigt Finansloven specificerer, hvor stor en andel af Finanstilsynets indtægter, som forventes brugt på de tre typer af opgaver, som Finanstilsynet skal løse. Fordelingen af bevillingen fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for Finanstilsynets opgaver i mio. kr. Opgaver Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 0,0 0,0 74,0 74,0 1. Tilsyn 0,0-299,1 183,1-116,0 2. Regulering 0,0 0,0 31,4 31,4 3. Information 0,0 0,0 7,4 7,4 Samlet 0,0-299,1 295,9-3,2 I ovenstående fordeling af omkostninger 3 på finanslovsformålene er lønudgifterne fordelt ud fra tidsregistreringen af arbejdstimer i Finanstilsynet. 85,8 procent af lønudgifterne ligger på de 3 hovedformål, mens resten er registreret under formål 0, hvor blandt andet ledelse indgår. Størstedelen af driftsudgifterne er placeret under formål 0. I alt er driftsudgifter for 46,9 mio. kr. placeret under formål 0. Det er blandt andet generel it-drift samt husleje m.v., der indgår under formål Målrapportering Resultatkontrakt Målrapporteringen opgør Finanstilsynets resultatkontrakt for Resultatkontrakten for 2015 er en aftale mellem Finanstilsynet og Erhvervs- og Vækstministeriets departement, som udpeger Finanstilsynets vigtigste målsætninger og resultatmål. Formålet med planen er at synliggøre parternes forventninger til Finanstilsynets resultater. Skematisk målopgørelse Resultatkontrakten indeholder elementer fra Erhvervs- og Vækstministeriets fælles arbejdsprogram og angiver de større strategiske mål, som koncernen samlet arbejder efter for at nå ministeriets mission og vision. I Nedstående tabel fremgår opfyldelsesgraden af de enkelte mål. Tabel 4: Opgørelse af Finanstilsynets resultatkontrakt 2015 RK-mål Moderniseringsstyrelsen har medio 2015 udgivet en ny vejledning der præciserer og konkretiserer hvilke typer drift- og lønudgifter der skal fordeles på finanslovs formål 0 fra finansåret På den baggrund forventes der en forskydning, så en større del af bevillingen fremover vil skulle fordeles på formål 0. Side 8

9 Beskrivelse Mål Point Opfyldelsesprocent Bemærkninger RK-Mål nr. 1 Inspektionsplanen gennemføres RK-Mål nr. 2 Finanstilsynets risikovurdering er effektiv RK-Mål nr. 3 Opfølgning på IMFs anbefaling om inspektionsfrekvens- og form RK-Mål nr. 4 Nyt produkttilsyn RK-Mål nr. 5 Ny afviklingsfunktion i Finanstilsynet RK-Mål nr. 6 Implementering af Solvens II RK-Mål nr. 7 Ny prisportal RK-Mål nr. 8 Bedre økonomistyring Finanstilsynet gennemfører sin undersøgelsesaktivitet med udgangspunkt i inspektionsplanerne for henholdsvis 2014/15 og 2015/16 med de ændringer, der følger af den løbende risikobaserede prioritering. Finanstilsynet vil i 2015 påbegynde indførelsen af nye processer, der sikrer en enstrenget samlet risikovurderingsproces, hvor alle risikoområder vurderes som led i fastsættelse af den risikoscore, der anvendes til blandt andet inspektionsplanlægning Finanstilsynet udarbejder et konkret forslag til opfølgning på IMFs anbefalinger for øget inspektionsfrekvens og øget brug af supplerende korte inspektioner Finanstilsynet vil med udgangspunkt i model for produkttilsyn udarbejdet i 2014 gennemføre mindst 3 undersøgelser af produktudviklingen af udvalgte produkter inden for bank-, forsikrings- og værdipapirområdet. Erfaringerne hermed vil indgå i fastlæggelsen af tilsynets produkttilsyn. Finanstilsynet har med udgangen af 2015 etableret en enhed for afvikling af kreditinstitutter og efter indstilling fra Finansiel Stabilitet fastlagt afviklingsplaner for danske SIFIinstitutter. Finanstilsynet har i løbet af 2015 et lovforslag klar til fremsættelse samt udkast til nye eller ændrede bekendtgørelser, der samlet vil gennemføre implementeringen af Solvens II i lov om finansiel virksomhed og de relevante bekendtgørelser. Derudover udvikler Finanstilsynet en ny tilsynsmodel for gruppe 1-forsikringsselskaber (selskaber, der falder ind under solvens II-direktivets anvendelsesområde) baseret på kravene i Solvens II Der påbegyndes udvikling af en prisportal for boliglån, som løbende viser, hvad de faktiske årlige omkostninger (inklusive gebyrer mv.) er på boliglån med pant i fast ejendom ydet af realkreditinstitutterne, og pengeinstitutternes prioritetslån. Modellen for prisportalen fastlægges, og der udvikles specifikation samt indberetningsskema til de oplysninger, som institutterne skal indberette til portalen Det opgjorte nettoforbrug ved årsafslutningen på de hovedkonti, som Finanstilsynet har ansvar for, overstiger ikke det prognosticerede forbrug for hele året ved 1. og 2. udgiftsopfølgning og må ikke være mere end 3,9 mio. kr. under det prognosticerede forbrug, medmindre det er godkendt af departementet 100,0 % 29,4 Opfyldt 75,0 % 13,2 Opfyldt. Nedsættes til 75 % opfyldt pga. afvigelse i anvendelsen af ressourcer 100,0 % 11,8 Opfyldt 100,0 % 11,8 Opfyldt Udgår Udgår Udgår 100,0 % 17,6 Opfyldt Udgår Udgår Udgår 100,0 % 5,9 Opfyldt Side 9

10 RK-Mål nr. 9 Fokus på sygefravær RK-Mål nr. 10 Input til koncernledelsesinformation: Resultat Finanstilsynet fortsætter målrettede initiativer med henblik på i 2015 at fastholde tilsynets samlede gennemsnitlige sygefravær på niveauet i 2014 Finanstilsynet udarbejder i 2015 en månedlig ledelsesinformation til tilsynets direktion. Den lokale ledelsesinformation skal hænge sammen med den koncernledelsesinformation, der forelægges koncernens ledelse kvartalsvis, så det er muligt at overføre data direkte fra den lokale ledelsesinformation til koncernledelsesinformationen. 50,0 % 1,5 Delvist opfyldt* 100,0 % 2,9 Opfyldt 94,1 * ISOLA-tal for hele året 2015 har ikke været tilgængelige ved opgørelsen af sygefraværsmålet for Målet opgøres efter anbefaling fra MODST på baggrund af ISOLA-tal fra 4. kvartal kvartal Den samlede score på 94,1 er dannet på baggrund af, at der er to mål, som udgår af kontrakten, at et enkelt nedsættes på grund af for lav ressourceanvendelse samt at et enkelt mål er delvist opfyldt. De mål, som er udgået, vægter samlet 15 procent, hvorfor de øvrige mål er justeret herfor. Analyser af mål Uddybende analyser og vurderinger Resultatkontrakten er ambitiøs og skal påvirke og motivere Finanstilsynet til at opnå markante og synlige resultater. Heri ligger også implicit, at det ikke kan forventes, at alle mål opfyldes. Et manglende opfyldt mål er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for, at tilsynet har løst sine opgaver på uacceptabel vis. Overordnet set er Finanstilsynet tilfreds med den samlede målopfyldelse på over 94 procent. I det følgende uddybes to mål som ressourcemæssigt vejer tungt, nemlig målet om gennemførelse af inspektionsplanen samt påbegyndelsen af en proces for samlede risikovurderinger. Derudover uddybes det delvist opfyldte mål om sygefravær. Mål 1 Gennemførsel af undersøgelsesplanen (opfyldt) Undersøgelsesplanlægningen er for alle virksomhedstyper under tilsyn en årlig proces, som igangsættes og gennemføres i foråret, når virksomhedernes årsregnskaber, revisionsprotokollater og øvrige årsindberetninger til Finanstilsynet foreligger. Undersøgelsesåret løber derfor fra halvår til halvår. Ved indgangen til et nyt undersøgelsesår foreligger en ny undersøgelsesplan. Der kan så i løbet af undersøgelsesåret være behov for at justere undersøgelsesplanen. Årsagen er typisk ny viden, undersøgelser, der trækker ud, for eksempel som følge af behov for mere tid til at afdække udfordrede institutter eller iværksættelse af nye ikke planlagte undersøgelser. Endelig kan ændringer også ske som følge af virksomheders ophør eller fusioner. For størstedelen af virksomheder under tilsyn afhænger undersøgelsesfrekvensen af virksomhedens størrelse og risikovurdering. Da disse kan ændre sig over tid, kan undersøgelsesfrekvensen for de finansielle virksomheder variere. Finanstilsynet har i 2015 gennemført 81 inspektioner. Størstedelen af de planlagte inspektioner er gennemført efter planen. Enkelte inspektioner er omprioriteret som følge af udviklingen hos de konkrete institutter. Samlet set er aktivitetsniveauet for de planlagte inspektioner opretholdt med et ressourceforbrug indenfor budgettets rammer. Side 10

11 Mål 2 Finanstilsynets risikovurdering er effektiv (opfyldt) Tilsynet med og undersøgelser af virksomheder under tilsyn tager udgangspunkt i et risikobaseret tilsyn. Indsatsen rettes især mod de virksomheder, der vurderes at have en højere risiko for at overtræde reglerne end andre virksomheder af samme størrelse, samt overfor de virksomheder, hvor konsekvenserne for kunder og resten af samfundet af alvorlige overtrædelser af reglerne forventeligt vil være størst. Finanstilsynet foretager derfor en risikovurdering af de finansielle virksomheder. Risikovurderingen af de finansielle virksomheder er et helt centralt input til fastlæggelse af undersøgelsesprogrammet. Risikovurderingen er omdrejningspunktet for den løbende risikobaserede prioritering af indsatsen i undersøgerkontorerne. Finanstilsynet har i tilgangen til risikovurderingen i 2015 iværksat en ny og mere enstrenget og samlet risikovurderingsproces i første omgang udmøntet på kreditinstitutterne og i 2016 også på de øvrige virksomhedstyper. I den nye tilgang for kreditinstitutterne er der udarbejdet en risikovurderingsrapport for hver virksomhed. Risikovurderingsrapporten giver en samlet risikovurdering af den enkelte virksomhed, og konklusionerne understøtter fastsættelsen af den risikoscore, der anvendes i undersøgelsesplanlægningen. Risikovurderingen er dannet ud fra flere input; en teknisk modelvurdering baseret på en række risikoindikatorer, stresstest mv., en vurdering af virksomhedens forretningsmodel og risici derved, en vurdering af virksomhedens kapital- likviditets- og fundingforhold, revisionsprotokollat samt undersøgerens kendskab til virksomhedens ledelse og risikostyring mv. Udover den risikovurdering, der er forankret i den årlige risikovurderingsproces, har Finanstilsynet foretaget løbende risikovurderinger. Det betyder, at der foretages en fornyet risikovurdering, når der foreligger væsentlig ny information. Det kan for eksempel være baseret på gennemførte undersøgelser, nye regnskabstal, analyse af løbende eller supplerende risikoindberetninger til Finanstilsynet, benchmark-studier og anden analysevirksomhed i tilsynet. Finanstilsynet har i 2015 som nævnt alene påbegyndt indførelsen af en ny mere enstrenget og samlet risikovurderingsproces på kreditinstitutter. Da processen derved ikke er fuldt udrullet på alle de relevante virksomhedstyper før i 2016, har Finanstilsynets opgjorte ressourceforbrug på målet været under det budgetterede for Mål 9 Fokus på sygefravær (delvist opfyldt) Finanstilsynet har konsekvent og konsistent gennemført alle sygefraværsinitiativer, som fastlagt i sygefraværspolitikken. Imidlertid har Finanstilsynet haft usædvanlig mange ikkearbejdsrelaterede langtidssyge medarbejdere. Der er løbende udarbejdet mulighedserklæringer på samtlige relevante sygemeldinger med henblik på hurtig tilbagevenden (delvist sygefravær). Korttidssygdom i 2015 er på niveau med korttidssygefravær i 2014, når der tages højde for delvist sygefravær. Da det, trods gennemførsel af sygefraværspolitikken, ikke har været muligt at holde sygefraværet på 2014-niveau er målet delvist opfyldt. Ressourcerne, der er brugt på målopfyldelsen, er en del af de ressourcer, der bruges i den daglige ledelsesopgave. Derfor er der, efter aftale med Erhvervs- og Vækstministeriets departement, ikke opgjort et ressourceforbrug på målet Forventninger til det kommende år Økonomi i 2016 Forventningen til 2016 er økonomisk set et resultat i balance, jf. tabel 5. Indtægterne stiger på baggrund af nye indtægtsbevillinger til nye opgaver til i alt 305,1 mio. kr. Finanstilsynet står endnu en gang overfor at skulle implementere en øget ressourcetilførsel til opgaveløsning i Indtægterne er primært blevet øget med baggrund i de nye opgaver, som Finanstilsynet Side 11

12 skal varetage som følge af EU-forordningen om markedsmisbrug, EU-forordningen om markeder for finansielle instrumenter og EU-direktivet om markeder for finansielle instrumenter. Tabel 5: Forventninger til det kommende år Mio. kr. Regnskab 2015 Grundbudget 2016 Bevilling og øvrige indtægter -299,1-305,1 Udgifter 295,9 305,1 Årets resultat -3,2 0,0 Udfordringer og tiltag i 2016 I 2016 fortsætter Finanstilsynet arbejdet med at implementere EU s Krise-håndteringsdirektiv (BRRD) i Danmark. Et væsentligt skridt i den forbindelse er, at der skal træffes afgørelser om konkrete afviklingsplaner for samtlige danske pengeinstitutter. Arbejdet med afviklingsplanlægningen foregår i tæt samarbejde med Finansiel Stabilitet A/S og Nationalbanken. På børsområdet indebærer den stærkt reviderede EU-lovgivning i form af MiFID II, MiFIR og MAR, at Finanstilsynet skal udarbejde tre lovforslag, der gennemfører den nye regulering i dansk lov. I den forbindelse vil der blive udarbejdet lovforslag til en ny kapitalmarkedslov, der afløser Værdipapirhandelsloven. Solvens II lovgivningen er trådt i kraft i Danmark pr. 1. januar Finanstilsynet har i forbindelse med dette udarbejdet en ny tilsynsmodel for forsikringsselskaber og pensionskasser, som vil blive indfaset i løbet af året. Finanstilsynet påbegyndte i slutningen af 2015 et arbejde med at formulere et opdateret strategisk grundlag, der adresserer de kommende års udfordringer, herunder de teknologiske og markedsmæssige forandringer, der sker i den finansielle sektor. Den nye strategi vil blive offentliggjort i løbet af Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis Finanstilsynets regnskabspraksis tager udgangspunktet i de regnskabsregler og principper, som fremgår af bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Efter aftale med Erhvervs- og Vækstministeriets departement er der fra 2015 ikke længere hensat til forpligtelser vedrørende udbetaling af over-/merarbejde og flex. Finanstilsynet har siden 2010 haft dispensation til udeladelse af tilgodehavender ved den årlige regulering af FF5-kontoen ved Finanstilsynets årsafslutning. Det finansielle regnskab er udarbejdet via data fra Navision Stat. 3.2 Resultatopgørelse m.v. Resultatopgørelse Resultatet for 2015 blev et overskud på 3,2 mio. kr., jf. afsnit 2.2. Side 12

13 Mio. kr. Mio. kr. Finanstilsynet er fuldt ud finansieret gennem afgifter opkrævet af virksomheder under finansielt tilsyn i Danmark. I 2015 var indtægterne på 299,1 mio. kr., mens indtægtsbevillingen på finansloven var på 294,4 mio. kr. Indtægterne afviger fra indtægtsbevillingen på finansloven. Det skyldes, at der er tillagt årlige reguleringer af afgifterne, jf. kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed. Egenkapitalen er ultimo året øget til 16,4 mio. kr., heraf en statsforskrivning på 2,9 mio. kr. Udviklingen i Finanstilsynets resultat og egenkapital fra fremgår af figur 1. Resultatet på 3,2 mio. kr. skal ses i forhold til et forventet resultat på 0 mio. kr., jf. årsrapporten De største enkeltstående afvigelser i forhold til budgettet er, en dispositionsbegrænsning på 1,0 mio. kr. udmeldt af Erhvervs- og vækstministeriets departement efteråret 2015 som blev finansieret i den almindelige drift, en fjernelse af hensættelsen til over-/merarbejde og flex i henhold til en ny koncernpraksis, øgede indtægter for 1,1 mio. kr. på grund af, at det lykkedes at opkræve flere skyldige afgifter i udlandet end forventet, samt besparelser på it-området på 0,5 mio. kr. omkring et fælles projekt med Nationalbanken. Figur 1: Finanstilsynets resultat og egenkapital i mio. kr ,4 295, ,8 253, , , ,2 7,8-13,2 16,4 10,9 13,2 3,1 2,3 3, Årets resultat Egenkapital ultimo året Årlige udgifter 0 Det fremgår af ovenstående figur, at Finanstilsynet de sidste 5 år overvejende har haft positive resultater. Overskuddet i 2011 kan henføres til tidsforskydning i udmøntning af nye merbevillinger, der i 2012 blev udmøntet i den almindelige drift. En del af underskuddet i 2012 skal således ses i sammenhæng med overskuddet i Derudover skyldtes 2012 resultatet engangsomkostninger primært relateret til hensættelser og øvrige engangsomkostninger. Overskuddet i 2013 skyldtes blandt andet færre udgifter til it-systemer end forventet samt en forøgelse i lønrefusioner i forbindelse med barsel og sygdom. Overskuddet i 2014 skyldes primært en fjernelse af hensættelsen til åremålsansatte chefer. Resultatopgørelsen og resultatdisponeringen fremgår af tabel 6 og tabel 7. Side 13

14 Tabel 6: Resultatopgørelse i mio. kr Ordinære driftsindtægter: Indtægtsført bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt 0,0 0,0 0,0 Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer -279,7-298,4-305,1 Ordinære driftsindtægter i alt -279,7-298,4-305,1 Ordinære driftsomkostninger: Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 15,3 15,2 15,4 Forbrugsomkostninger i alt 15,3 15,2 15,4 Personaleomkostninger Lønninger 159,0 167,7 172,8 Pension 24,2 25,5 26,1 Lønrefusion -5,8-5,0-3,5 Andre personaleomkostninger -3,7 1,8 0,2 Personaleomkostninger i alt 173,7 190,0 195,6 Af- og nedskrivninger 4,0 3,2 3,6 Andre ordinære driftsomkostninger 75,7 81,4 85,1 Ordinære driftsomkostninger i alt 268,7 289,8 299,7 Resultat af ordinær drift -11,0-8,6-5,4 Andre driftsposter: Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 6,1 2,7 2,2 Resultat før finansielle poster -4,9-5,9-3,2 Finansielle poster: Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 2,7 3,4 3,2 Resultat før ekstraordinære poster -2,2-2,5 0,0 Ekstraordinære poster: Ekstraordinære indtægter -0,1-0,7 0,0 Ekstraordinære omkostninger Resultat -2,3-3,2 0,0 Side 14

15 Tabel 7: Resultatdisponering i mio. kr. Ultimo 2015 Disponeret til bortfald Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud 3,2 Tilbageført hensættelse Finanstilsynet hensætter fra 2015 ikke længere til forpligtelser vedrørende over-/merarbejde. Det skyldes, at der på koncernplan er indført en ny regnskabspraksis for indregning af forpligtelser vedrørende over-/merarbejde. Startende fra regnskabsåret 2015 skal forpligtelsen kun indregnes, hvis den formodes at udgøre mere end 2 procent af årets samlede lønudgift, og dermed har en væsentlig karakter. Finanstilsynets forpligtelse er ved udgangen af 2015 estimeret til 0,6 mio. kr., svarende til 0,3 procent af årets samlede lønudgift. En specifikation af hensættelserne kan ses i bilag Balancen Balancen Balancen viser Finanstilsynets aktiver og passiver pr. 31. december Anlægsaktivernes værdi er ultimo 2015 opgjort til i alt 10,7 mio. kr. 4, hvilket er 1,9 mio. kr. højere end i For en nærmere specificering af anlægsværdien henvises der til note 1 og 2 i bilag. Den likvide FF4-konto har ved årets udgang en beholdning på 8,8 mio. kr., hvilket afviger fra anlægsværdien på 10,7 mio. kr. I overensstemmelse med gældende retningslinjer inden for Erhvervs- og Vækstministeriets ressort, bliver FF4-kontoen korrigeret i 1. kvartal 2015, således at der er overensstemmelse mellem kontoen og anlægsværdien. Finanstilsynet havde ved årsskiftet tilgodehavender for 166,8 mio. kr., heraf var 163,2 mio. kr. ikke betalte 2015-afgifter. De samlede ikke-betalte afgifter ultimo 2015 udgør et markant større beløb end året før. Årsagen til det meget store tilgodehavende er primært, at flere af de absolut største finansielle virksomheder ikke nåede at betale før årsskiftet, således er 138,3 mio. kr. skyldige beløb fra kun 13 virksomheder. Både udsendelsen og betalingsfristen for afgifterne blev i 2015 udskudt med 10 dage, idet lovhjemmelen til en del afgiftsopkrævningen først var på plads 10. december. Betalingsfristen blev således rykket fra den 18. december til den 28. december Samtidig udsendte Finanstilsynet for første gang afgifterne elektronisk til virksomhederes digitale postkasser/e-bokse 5. Den udskudte digitale opkrævning har tilsyneladende forsinket betalingen for flere virksomheder. Det er i forbindelse med opfølgningen på de ikke betalte afgifter konstateret, at ikke alle virksomheder endnu har etableret procedurer og forretningsgange, der sikrer at deres digitale postmodtagelse fungerer effektivt. 4 I balancen er anlægsaktiverne opgjort til 13,6 mio. kr. Dette er inklusiv startkapitalen/statsforskrivningen på 2,9 mio. kr., som ikke indgår i opgørelsen af den likvide FF4-konto. 5 Det har siden 1. november 2013 været lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at kunne modtage digital post fra det offentlige. Side 15

16 Ved udgangen af januar 2016 var summen af tilgodehavender vedrørende afgiftsbetalingen faldet til 21 mio. kr. Hvis en afgift til Finanstilsynet ikke betales, overdrages fordringen for danske virksomheders vedkommende efter 3 rykkere til SKAT. Ved udenlandske virksomheder, som SKAT ikke har beføjelser til at opkræve, kontaktes tilsynsmyndigheden i virksomhedens hjemland. Tabel 8: Balance i mio. kr. Aktiver Passiver Anlægsaktiver: Egenkapital: Immaterielle anlægsaktiver Startkapital -2,9-2,9 Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Udviklingsprojekter under opførelse 4,8 2,6 Opskrivninger 0,1 0,1 Reserveret egenkapital 1,2 Bortfald Immatr. anlægsaktiver i alt 4,9 3,9 Udbytte til staten Materielle anlægsaktiver Overført overskud -10,3-13,5 Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur 2,1 1,9 Egenkapital i alt -13,2-16,4 Transportmateriel Hensættelser -14,6-16,3 Produktionsanlæg og maskiner Gæld: Inventar og it-udstyr 1,8 1,0 Langfristede gældsposter Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt 3,9 6,8 FF6 bygge- og it-kredit Finansielle anlægsaktiver 3,9 FF4 Langfristet gæld -8,6-8,8 Donationer Statsforskrivning 2,9 2,9 Prioritetsgæld Finansielle anlægsaktiver i alt 2,9 2,9 Anden langfristet gæld Anlægsaktiver i alt 11,7 13,6 Langfristet gæld i alt -8,6-8,8 Omsætningsaktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender* 43,8 166,8 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser -13,9-12,3 Værdipapirer Anden kortfristet gæld -5,5-5,3 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge -24,9-25,1 FF5 Uforrentet konto 55,4 58,8 Igangværende arbejder for fremmed regning FF7 Finansieringskonto -30,4-155,0 Reserveret bevilling Andre likvider Periodeafgrænsningsposter 0,2 Likvide beholdninger i alt 25,0-96,2 Kortfristet gæld i alt -44,1-42,7 Omsætningsaktiver i alt 68,8 70,6 Gæld i alt -52,8-51,5 Aktiver i alt 80,5 84,2 Passiver i alt -80,5-84,2 Note: Til balancen er der udarbejdet note 1 og 2 til forklaring af materielle og immaterielle anlægsaktiver, samt note 3, der er vedlagt til specifikation af hensættelser. Noterne fremgår af bilag til årsraspporten. *2015 Tilgodehavender er jf. gældende retningslinjer re-klassificeret med netto 0,4 mio. kr. så beløb, som skyldes til debitorer ikke klassificeres som aktivposter, modsat er beløb som kreditorer skylder Finanstilsynet klassificeret som tilgodehavende aktiver. 3.4 Egenkapitalforklaring Egenkapitalforklaring Finanstilsynets videreførelse ultimo 2015 er på 13,5 mio. kr. Med en reguleret egenkapital på 2,9 mio. kr. udgør egenkapitalen nu i alt 16,4 mio. kr. Side 16

17 Tabel 9: Egenkapitalforklaring i mio. kr Egenkapital Primo -10,9-13,2 Primoværdi for reguleret egenkapital -2,9-2,9 Ændringer i reguleret egenkapital 0,0 0,0 Ultimoværdi for reguleret egenkapital -2,9-2,9 Primoværdi for opskrivninger 0,0 0,0 Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 Ultimoværdi for opskrivninger 0,0 0,0 Primoværdi for overført overskud -8,0-10,3 Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer 0,0 0,0 Bortfald af eksisterende overførte overskud 0,0 0,0 Årets resultat -2,3-3,2 Årets bortfald 0,0 0,0 Udbytte til statskassen 0,0 0,0 Ultimoværdi for overført overskud -10,3-13,5 Egenkapital ultimo -13,2-16,4 3.5 Likviditet og låneramme Den likvide beholdning Finanstilsynet har tre likvide konti som følge af likviditetsordningen. Det er FF4-kontoen, som udgør den langfristede gæld. FF5-kontoen, der er uforrentet, opgøres som udgangspunkt en gang årligt, den indeholder blandt andet hensættelser og lignende. Kontoen bliver efter gældende retningslinjer afstemt i 1. kvartal Den sidste konto er FF7-kontoen, som udgør kassekreditten og forestår alle ud- og indbetalinger i Finanstilsynet. Den likvide beholdning på FF4-kontoen er omfattet lånerammen på 18,5 mio. kr. Udnyttelsesgraden for lånerammen opgøres ultimo året og er på 57,8 procent ultimo Der er ultimo januar 2015 foretaget likviditetsflytning fra FF7-kontoen til FF4-kontoen således, at den langfristede gæld på FF4- kontoen efterfølgende er lig værdien af anlægsaktiverne på 10,7 mio. kr. Tabel 10: Udnyttelse af låneramme i mio. kr Sum af materielle og immaterielle aktiver pr. 31. december 10,7 Låneramme på FL 18,5 Udnyttelsesgrad i procent 57,8 % 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Lønsumsloft Lønsumsloftet er den del af bevillingen, som må bruges til at afholde lønudgifter for. 6 Finanstilsynet har siden 2010 haft dispensation til udeladelse af tilgodehavender ved den årlige regulering af FF5-kontoen ved Finanstilsynets årsaflæggelse. Side 17

18 Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft i mio. kr. Hovedkonto Lønsumsloft FL 182,1 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 183,2 Lønforbrug under lønsumsloft 190,0 Difference (merforbrug) 6,8 Akk. Opsparing ultimo ,3 Akk. Opsparing ultimo ,5 Lønsumsforbruget har i 2015 været på 190,0 mio. kr. med den tilhørende lønsumsbevilling på 183,2 mio. kr., har det resulteret i et merforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til lønsumsbevillingen. Merforbruget dækkes af den opsparede lønsum, som primo 2015 var på 31,3 mio. kr. Træk på lønsumsopsparingen skyldes, at Finanstilsynet har en højere årsværkspris end det, som tildeles ved forøgede indtægtsbevillinger. 3.7 Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskab Tabel 12: Bevillingsregnskab for i mio. kr. Mio. kr. Bevilling 2015 Regnskab 2015 Nettobevilling 0,0 0,0 Nettoforbrug af reservation Indtægter -294,4-299,1 Udgifter 294,4 295,9 Årets resultat 0,0-3,2 Ved bevillingsafregningen har årets overskud på 3,2 mio. kr. opskrevet det overførte overskud til 13,5 mio. kr. Indberegnet statsforskrivningen på 2,9 mio. kr., jf. tabel 8, er egenkapitalen på 16,4 mio. kr. Side 18

19 4. Bilag Bilag 1: Anlægsaktiver Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Mio. kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. Kostpris primo 29,6 1,2 30,8 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,6 1,2 30,8 Akkumulerede afskrivninger -27,0-1,1-28,1 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,0-1,1-28,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,6 0,1 2,7 Årets afskrivninger -2,2 0,0-2,2 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -2,2 0,0-2,2 Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr ,0 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 Tilgang 1,2 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0 Kostpris pr ,2 I alt Side 19

20 I alt Inventar og It-udstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygninger Note 2: Materielle anlægsaktiver Mio. kr. Kostpris primo 3,4 10,9 14,3 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,1 0,0 0,1 Afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr ,5 10,9 14,4 Akkumulerede afskrivninger -1,6-9,9-11,5 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,6-9,9-11,5 Regnskabsmæssig værdi pr ,9 0,0 0,0 0,0 1,0 2,9 Årets afskrivninger -0,3-0,7-1,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger -0,3-0,7-1,0 Igangværende arbejder for egen regning Primo saldo pr ,0 Tilgang 3,9 Nedskrivninger 0,0 Overført til færdiggjorte udv. projekter 0,0 Kostpris pr ,9 Side 20

21 Bilag 2: Specifikation af hensættelser Note 3: Hensættelser Hensættelser Ultimo 2014 Udvikling Ultimo 2015 Resultatløn 4,6 0,8 5,4 Aktieafsavnstillæg 4,0 0,7 4,7 Reetablering 6,0 0,0 6,0 Fratrædelsesordninger 0,0 0,2 0,2 Hensættelser i alt 14,6 1,7 16,3 Anm.: Der kan forekomme afrundingsdifferencer i tabellen. Hensættelsen til resultatløn er steget 0,8 mio. kr. Det skyldes primært, at hensættelsen til de indgåede resultatkontrakter fra 2015 for alle personalegrupper er beregnet ud fra kontrakternes maksimum. Tidligere var der for kontorchefer kun hensat til 2/3 af resultatkontrakternes maksimum. Hensættelsen til aktieafsavnstillæg er justeret op med 0,7 mio. kr. på grund af flere ansatte, og at aktieafsavnets pensionsværdi nu er indregnet i hensættelsen. Finanstilsynet hensætter fra 2015 ikke længere til forpligtelser vedrørende over-/merarbejde. Det skyldes, at der på koncernplan er indført en ny regnskabspraksis for indregning af forpligtelser vedrørende over-/merarbejde. Side 21

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Provstiudvalgskassen under i i Myndighedskode: CVR nummer: 21320188 Årsregnskabet indeholder følgende: Provstiudvalgets erklæring Revisionspåtegning Provstiudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112 ÅRSREGNSKAB for Sporup Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8030 CVR-nr. 68365112 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8904 CVR-nr. 44288028 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005 ÅRSREGNSKAB for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8005 CVR-nr. 34759030 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2013 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Stadil Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8758 CVR-nr. 25379519 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916 ÅRSREGNSKAB for Solrød Sogns Menighedsråd i Greve-Solrød Provsti i Solrød Kommune Myndighedskode 7203 CVR-nr. 68543916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndby Strand Sogns Menigheds. i Glostrup Provsti. i Brøndby Kommune. Myndighedskode 9084. CVR-nr. 22453513

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndby Strand Sogns Menigheds. i Glostrup Provsti. i Brøndby Kommune. Myndighedskode 9084. CVR-nr. 22453513 ÅRSREGNSKAB for Brøndby Strand Sogns Menigheds i Glostrup Provsti i Brøndby Kommune Myndighedskode 9084 CVR-nr. 22453513 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7061 CVR-nr. 12406819 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Jelstrup Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8472 CVR-nr. 34650233 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7373. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7373. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode 7373 CVR-nr. 11950213 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hedehusene Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 9083 CVR-nr. 21694711 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/10/2014 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8538 CVR-nr. 82091459 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8193. CVR-nr. 14436618

ÅRSREGNSKAB 2014. for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8193. CVR-nr. 14436618 ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8193 CVR-nr. 14436618 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Risskov Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8124. CVR-nr. 41854715

ÅRSREGNSKAB 2013. for Risskov Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8124. CVR-nr. 41854715 ÅRSREGNSKAB for Risskov Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8124 CVR-nr. 41854715 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Astrup Sogns Menighedsråd. i Hadsund Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode 8311. CVR-nr. 63391719

ÅRSREGNSKAB 2013. for Astrup Sogns Menighedsråd. i Hadsund Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode 8311. CVR-nr. 63391719 ÅRSREGNSKAB for Astrup Sogns Menighedsråd i Hadsund Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 8311 CVR-nr. 63391719 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Herning Nordre Provstiudvalg. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 4474. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Herning Nordre Provstiudvalg. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 4474. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Herning Nordre Provstiudvalg i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 4474 CVR-nr. 21222542 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Randers Søndre Provstiudvalg i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 4485 CVR-nr. 21063045 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7904 CVR-nr. 14797017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere