REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 580. Domea, BSB Vojens, tab som følge af ledige boliger Haderslev Andels Boligforening, årsregnskab 2006/ budgetkontrol 2008 på Økonomiudvalgets eget område Revurdering af anlæg på Økonomiudvalgets område Overholdelse af servicerammen i Valg af valgstyrere og tilfordnede vælgere ved fremtidige valg Borger- og medarbejder tilfredshedsundersøgelse Principper og retningslinjer for tildeling af særlige tilskud, gaver og repræsentation Slesvigske Musikhus: organisation og lejeaftale

3 Økonomiudvalget, Side Domea, BSB Vojens, tab som følge af ledige boliger DIFLFO / 08/37926 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Domea ansøger for BSB Vojens om fuld fritagelse for, at tab som følge af ledige boliger i boligorganisationens boligafdelinger dækkes af dispositionsfonden, men indgår i de løbende driftsudgifter. Baggrunden for ansøgningen er en totaløkonomisk vurdering af boligorganisationens økonomi, hvorefter det ikke findes forsvarligt at garantere for afdelingernes udgifter som følge af ledige boliger. Dispositionsfonden udgør pr. 31. marts kr. svarende til kr. pr. bolig. Der indbetales således fortsat lovmæssige indbetalinger til dispositionsfonden, da maksimumhenlæggelse ikke er opfyldt. Det oplyses, at boligorganisationen netop har disponeret ca kr. til udarbejdelse af fremtidssikringsanalyser for afdeling 8901, 8903 og 8911 i boligorganisationen (Hejmdalsbrovej, Vesterparken og Tørning Banke). I forlængelse heraf forventes der udmøntet adskillige omkostningskrævende investeringer i én eller flere afdelinger, dels for at fremtidssikre disse, og dels for at optimere boligkomforten for nuværende leje og af fremadrettede konkurrencehensyn. Det samlede forventede økonomiske træk kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, men der vil være tale om et betydeligt træk på dispositionsfonden, der herefter vil have en beskeden størrelse. Afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden skal årligt udgøre 204 kr. pr. lejemålsenhed, indtil fonden for boligorganisationen som helhed i likvide midler udgør mindst kr. pr. lejemålsenhed. Hvis fonden nedbringes under dette beløb, foretages påny årlige henlæggelser. Dispositionsfonden fungerer som en stødpude i forhold til uforudsete begivenheder, som kan påvirke boligorganisationens økonomiske forhold. Byrådet skal ikke godkende anvendelsen af fondens midler men den disposition, som midlerne anvendes til kræver ofte en kommunal godkendelse, fx udlån til større renoveringsarbejder. Juridiske aspekter I henhold til 20, stk. 4 i bek. af lov om almene boliger, er boligorganisationens dispositionsfond pålagt at dække afdelingernes tab som følge af ledige boliger, der ikke dækkes af en kommunal garanti. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog godkende, at de nævnte udgifter helt eller delvist ikke dækkes af dispositionsfonden, hvor boligorganisationens økonomiske situation

4 Økonomiudvalget, Side 1128 gør dette nødvendigt. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling På baggrund af de anførte oplysninger indstiller Byrådssekretariatet, at der meddeles fuld fritagelse for, at tab som følge af ledige boliger i boligorganisationens boligafdelinger dækkes af dispositionsfonden således, at sagen tages op til fornyet overvejelse senest, når dispositionsfonden har den lovmæssigt fastsatte størrelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Anbefales Haderslev Andels Boligforening, årsregnskab 2006/2007 DIFLFO / 08/29854 Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2006/2007 for Haderslev Andels Boligforening der omfatter ÅBEN SAG Administrationsafdelingens regnskab 43 afdelingsregnskaber Regnskab for Hertug Hans Hospitalet (afdeling 41) Revisionsprotokol Spørgeskema Bestyrelsens årsberetning Planlagt og periodisk vedligehold og oversigt over de næste tre kalenderårs projekter med ekstern belåning i afdelingerne eftersendes.

5 Økonomiudvalget, Side 1129 Regnskabet er gennemgået med udgangspunkt i de tilsynsforpligtelser, som Kommunen har på området. Regnskabet for boligorganisation og byggefond udviser et underskud på kr., der primært er opstået som følge af, at en stor del af omkostningerne ved udskiftning af edb-anlæg er valgt udgiftsført. Endvidere er der indtægtsført et mindre byggesagshonorar end budgetteret. Dispositionsfonden udgør ved årets slutning kr., hvoraf de kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er på kr. Boligorganisationen har pr. 31/8 henlagt kr. på kontoen for egen trækningsret. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at alle afdelingsregnskaber har fået en revisionspåtegning uden forbehold. Afdelingerne 27 og 31 er dog udvidet med bl.a. følgende oplysninger: Afdeling 27 (Varbergparken) udeviser et underskud på kr., og der er nu et opsamlet underskud kr. Afdelingen har negative henlæggelser på kr. Underskudet skyldes primært store tab på lejeledighed, i alt kr. Der er godkendt ansøgning om støtte under Landsbyggefondens renoverings- og driftsstøtteordning for etape 1. Etape 2 forventes godkendt i Afdelingens underskud dækkes indtil godkendelsen med kr. af Landsbyggefonden, medens øvrigt opsamlet underskud dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Da det kun er etape 1, der er godkendt, opsamles der stadig underskud i etape 2, hvor der også er udlejningsvanskeligheder. Afdeling 31 (Jacob Knudsens Vej/Thomas Kingosvej) har modtaget et rente- og afdragsfrit lån fra dispositionsfonden til afhjælpning af underskud opstået i forbindelse med ændring af regnskabsprincip omkring periodisering. Afdelingen har søgt Landsbyggefonden om hjælp, og lånet løber, indtil der er fundet en løsning. Der sker ikke budgetmæssig afvikling af underskudet. Afdeling 34 (Christen Koldsvej) har oparbejdet underskud i de sidste år, og har nu en lille negativ henlæggelsessaldo. Afdelingen har indgået en lejeaftale om udlejning af alle 25 ungdomsboliger til Haderslev Idrætsakademi til en leje, der over en årrække dækker de opståede underskud. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet

6 Økonomiudvalget, Side 1130 Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling På baggrund af den brede vifte af tiltag, der er iværksat i Varbergparken, indstiller Byrådssekretariatet årsregnskab 2006/2007 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Anbefales budgetkontrol 2008 på Økonomiudvalgets eget område DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Af den godkendte procedure for økonomistyring 2008 fremgår det, at der skal laves 2 budgetkontroller årligt med forelæggelse for Byrådet hhv. maj og december Økonomiske forhold Totalt udviser budgetkontrollen på udvalgets område, en nettotilførsel af midler til driften på 12,279 mio. kr. i 2008, samt negativ tillæg på i alt 1,612 mio. kr. i 2009 samt overslagsårene. Budgetkontrollen omfatter primært udmøntning af lønpuljer, puljer vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet samt tekniske korrektioner mellem udvalg og mellem drift og anlæg. Der henvises til de vedlagte bilag, jf. nedenfor. Procedure Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 5. november 2008 og indgår derefter i det samlede materiale. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service.

7 Økonomiudvalget, Side 1131 Bilag Skema A - forside - Økonomiudvalg (630744) Skema B - bemærkninger - Økonomiudvalg (630746) Indstilling Intern Service indstiller, at 2. budgetkontrol 2008 på Økonomiudvalgets område godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der på Økonomiudvalgets område i 2008 gives tillægsbevilling på i alt 12,279 mio. kr. samt negativ tillægsbevilling på i alt 1,612 mio. kr. i 2009 samt overslagsårene. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Godkendt Revurdering af anlæg på Økonomiudvalgets område 2008 DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2008 skal der udarbejdes revurdering af anlæg. Økonomiudvalgets anlægsprojekter for 2008 pr. sted.nr. er gennemgået. I 2008 bliver kommunen styret på en bruttoanlægsrammen, som betyder at det er vigtigt at få sondret mellem indtægter og udgifter, idet bruttoanlægsrammen kun bliver opgjort efter udgifter. Indtægter har derfor ikke nogen effekt på bruttoanlægsrammen. Sagen indeholder forventede mindreforbrug på rådighedsbeløb, som

8 Økonomiudvalget, Side 1132 skal overføres til 2009 samt tekniske korrektioner mellem udvalg og mellem drift og anlæg. Økonomiske forhold Gennemgang af Økonomiudvalgets anlægsprojekter i 2008 har givet behov for overførsel af mindreforbrugt rådighedsbeløb på Visionspuljen fra 2008 til 2009 på 0,438 mio. kr., inddækning på Økonomiudvalgets driftsområde vedr. salg af Gram Rådhus på 2,0 mio. kr., tilbageførsel af 0,041 mio. kr. til Udvalget for Erhverv & Kultur samt f flytning af 0,075 mio. kr. til Udvalget for Teknik & Miljø. Sagens konsekvens er, at kassebeholdningen i 2008 tilføres 2,554 mio. kr. endvidere skal kassebeholdningen i 2009 reduceres med 0,438 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 5. november 2008 og indgår derefter i det samlede materiale som behandles i Direktionen den 25. november 2008, Økonomiudvalget den 3. december 2008 og Byrådet den 18. december Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag Skema A - forside - Økonomiudvalg (631400) Skema B - bemærkninger - Økonomiudvalg (631384) Indstilling Intern Service indstiller at revurdering af anlæg 2008 godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der til stednr Visionspuljen gives negativ tillæg i 2008 til rådighedsbeløb på 0,438 mio. kr. at der til stednr Visionspuljen gives tillæg i 2009 til rådighedsbeløb på 0,438 mio. kr. at der til stednr Salg af Gram Rådhus gives tillægsbevilling i 2008 til indtægter på 2,0 mio. kr. at der til stednr Følsterengen, Gram gives negativ tillæg i 2008 på 0,075 mio. kr.

9 Økonomiudvalget, Side 1133 at der til stednr Bygningsvedligeholdelse gives negativ tillæg i 2008 på 0,041 mio. kr. at kassebeholdningen i 2008 tilføres med 2,554 mio. kr. at kassebeholdningen i 2009 reduceres med 0,438 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Godkendt Overholdelse af servicerammen i 2008 DIBBCH / 07/16704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I august måned 2008 blev oplæg til overholdelse af servicerammen i 2008 behandlet med en samlet udfordring på 89 mio. kr. Det blev besluttet, at der skulle overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 samt effektueres løsning af restudfordringen på 39 mio. kr. fordelt på fagudvalgene. Samtidigt blev det politisk anderkendt, at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed, og der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne under hensyn til den samlede overordnede økonomi, samt at Direktionen løbende følger udviklingen og ved ændrede forudsætninger forelægger Økonomiudvalget en beslutningssag. Velfærdsministeriet har ved bekendtgørelse af 23. september 2008 revideret grundlaget for kommunens serviceramme i opadgående retning med 31 mio. kr. som følge af ændrede pris- og lønskøn, udmøntning af DUT, samt korrektion for det specialiserede sociale område, således kommunens serviceramme i 2008 herefter udgør 2,011 mia kr. Det forventede korrigerede budget på servicerammeudgifter udviser 2,093 mia. kr., hvilket er 82 mio. kr. mere end servicerammen. Når der jf. tidligere beslutning overføres uforbrugte driftsmidler fra 2008 til 2009 for 47 mio. kr. resterer der en udfordring på 35 mio. kr. udover de udfordringer, som fagudvalgene selv arbejder med indenfor Den Decentrale Model. Disse udfordringer fremgår af vedlagte bilag. Efter den nye bekendtgørelse opgøres servicerammen nu excl.

10 Økonomiudvalget, Side 1134 aktivitetsbestemt medfinansiering. Vedlagte bilag sammenholder data og beslutninger fra august måned med modtagne aktuelle facts. Juridiske aspekter Bekendtgørelse 948 af 23. september 2008 om opgørelse og fordeling af nedsættelsen af statstilskuddet til kommunerne i 2009 som følge af overskridelse af de budgetterede serviceudgifter eller anlægsudgifter for Procedure Sagen drøftes i Direktionen den 7. oktober 2008 og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 15. oktober Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Overholdelse af servicerammen i 2008 (616065) Sammenhæng mellem årene på serviceudgifter/-ramme, anlægsramme og sanktioner (622543) Indstilling Intern Service indstiller, serviceområderne præsenterer hvordan servicerammen i 2008 søges overholdt, samt at Direktionen til Økonomiudvalget redegør for serviceområdernes overholdelse af servicerammeudgifterne i 2008 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker, Helge Gellert Med baggrund i Direktionens drøftelse indstilles det, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning: at Direktionen finder, at de samlede tiltag kommunen har gennemført i arbejdet med overholdelse af servicerammen er optimale, og at der fortsat ligger en udfordring i overholdelse af servicerammen frem til regnskabet for 2008 foreligger. P.t. vurderes det, at udfordringen udgør mellem 5 og 10 mio. kr. at opsparede midler er oparbejdet med henblik på anvendelse fra 2009 jf. Byrådets tilkendegivelse fra 28. august 2008.

11 Økonomiudvalget, Side 1135 I øvrigt henvises til vedlagte notat "Overholdelse af servicerammen i 2008". Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget har på sit møde den 15. oktober anmodet om en redegørelse for sammenhængen mellem udgifter og rammer på drift og anlæg, herunder effekten af de lovbestemte sanktioner for 2008 og 2009 samt effekten af rulningerne mellem årene , og , som følge af opsparing i decentrale enheder på drift eller uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg. Redegørelsen er indeholdt i bilaget "Sammenhænge mellem årene på serviceudgifter/-ramme, anlægsramme og sanktioner..." Indstilling til Økonomiudvalget den Intern Service indstiller: at redegørelsen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Taget til efterretning Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved fremtidige valg. DIASOR / 08/37073 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På Byrådets møde den 28. august 2008 blev det besluttet, at der fremover skal afholdes valg på 34 valgsteder i kommunen. I forbindelse hermed vil det blive undersøgt, om enkelte vælgere bør flyttes til et andet valgdistrikt således, at ingen vælger passerer et valgsted for at komme til et andet. Der tænkes især på vælgere fra Hjerndrup og Bjerning, hvor det kan vise sig hensigtsmæssig at

12 Økonomiudvalget, Side 1136 foretage justeringer i forhold til indplacering på valgdistrikter. Der skal herudover tages stilling til proceduren for udvælgelsen af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere, samt placeringen af disse på de enkelte valgsteder. Af lovgivningen fremgår, at der for hvert afstemningsområde skal vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Ønskes der flere personer på de enkelte valgsteder, kan der yderligere vælges et antal tilforordnede vælgere. For at sikre optimal bemanding af valgstederne foreslås følgende fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere i forhold til valgstedets vælgerantal: Folketingsvalg samt kommune- og regionsrådsvalg Antal vælgere Valgstyrere Tilforordnede < > Denne fordeling resulterer i, at der skal vælges 248 valgstyrere/tilforordnede vælgere. Derudover skal der vælges et passende antal suppleanter og brevstemmemodtagere. Europaparlamentsvalg og folkeafstemninger Antal vælgere Valgstyrere Tilforordnede < > Denne fordeling resulterer i, at der skal vælges 198 valgstyrere. Derudover skal der vælges et passende antal suppleanter og brevstemmemodtagere. Ved Europa-parlamentsvalg og folkeafstemninger vil opgaven kunne klares uden tilforordnede vælgere, idet antallet af borde vil kunne reduceres. F. eks var stemmeprocenten ved seneste Europa-

13 Økonomiudvalget, Side 1137 parlamentsvalg 46,62 i Haderslev kredsen og 48,49 i Rødding kredsen. Ved seneste folketingsvalg var stemmeprocenten 86. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen. Blandt valgstyrerne vælger Kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg. Ligeledes vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Forholdstalsvalgene foretages efter reglerne i den kommunale styrelseslovs 24, stk. 3., hvoraf fremgår, at valgene foretages på grundlag af d Hondtske metode efter følgende regler: Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt at ville stemme sammen. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Idet Byrådet ikke har anmeldt grupper ved det konstituerede møde, foretages valgene i henhold til ovennævnte efter mandatfordelingen i Byrådet, dog således, at der opfordres til, at der afgives pladser til de mindre partier. Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere på grundlag af mandater i Byrådet er herefter: Parti Folketingsvalg samt kommune- og regionsrådsvalg Valgstyrere + tilforordnede Eu-valg og afstemninger Valgstyrere A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre 0 0 C. Det Konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti S. Slesvigsk Parti 0 0 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Ny Alliance 0 0

14 Økonomiudvalget, Side 1138 Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne 0 0 I alt 230 valgstyrere + 18 tilforordnede 198 valgstyrere Ved fordeling på ovennævnte grundlag vil der ikke tilkomme pladser til partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet. Hvis der afgives pladser til disse, skal dette foregå ved aftale. Valg af valgstyrere kan, såfremt Byrådet er enige herom, vælges på andet grundlag. For at tilgodese de partier, der stillede op til byrådsvalget men ikke opnåede valg, foreslås en fordeling af valgstyrere m. fl. på grundlag af afgivne stemmer ved byrådsvalget. Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere på grundlag af afgivne stemmer ved byrådsvalget i 2005 er herefter: Parti folketingsvalg samt Kommune- og regionsrådsvalg Eu-valg og afstemninger Valgstyrere+ Tilforordnede Valgstyrere A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne 5 4 O. Dansk Folkeparti S. Slesvigsk Parti 3 2 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Ny Alliance 0 0 Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne 2 1 I alt 230 valgstyrere + 18 tilforordnede 198 valgstyrere (d Hondtske udregning for begge eksempler findes på sagen.) Blandt valgstyrerne vælges 1 formand til hvert af de 34 valgsteder. Antallet af formænd fra det enkelte parti fordeles efter ovennævnte fremgangsmåde, således at fordelingen bliver:

15 Økonomiudvalget, Side 1139 Formænd for valgstyrerne: På grundlag af fordeling efter mandater På grundlag af fordeling efter afgivne stemmer Parti Folketings- EU-valg Folketings- EU-valg valg og og folkeaf- valg og og folkeafkommunale- stemning kommunalevalg stemning valg A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti S. Slesvigsk Parti V. Venstre, Danmarks Liberale parti Y. Ny Alliance Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Fordelingen af formænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder foretages herefter efter samme fremgangsmåde således, at det parti, der har den største kvotient, får plads på det største valgsted, den næststørste kvotient giver plads på det næststørste valgsted osv.(bilag 1 og 2) Tovholder/informationsansvarlig Anne Marie Sørensen, Borgerservice Bilag Bilag 1 - fordeling på valgsteder (629875) bilag 2 fordeling på valgsteder (629958) Indstilling Borgerservice indstiller at: det overlades til administrationen at foretage små justeringer i forhold til vælgernes placering i valgdistrikterne. der vælges mellem 5 og 9 valgstyrere samt et antal tilforordnede vælgere efter antal vælgere i valgdistrikterne således, at der ved folketingsvalg samt kommune- og regionsrådsvalg vælges følgende:

16 Økonomiudvalget, Side 1140 Antal vælgere Valgstyrere Tilforordnede < > og at der til europaparlamentsvalg og folkeafstemninger vælges: Antal vælgere Valgstyrere Tilforordnede < > at der vælges et passende antal suppleanter og brevstemmemodtagere. at valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges efter forholdstal på grundlag af afgivne stemmer ved sidste byrådsvalg. at valgstyrerformændene vælges blandt valgstyrerne ligeledes efter forholdstalsvalg på grundlag af afgivne stemmer ved sidste byrådsvalg. at placeringen af formænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgstederne foretages efter forholdstal som anført. Det parti, der har den største kvotient får formandsposten på det største valgsted, den næststørste kvotient giver formandsposten på det næststørste valgsted osv. Når formændene er fordelt, fortsættes fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere, jfr. bilag. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Anbefales, dog således at placeringen af formænd m.fl. som beskrevet i sidste dot kan afklares på møde indkaldt af forvaltningen.

17 Økonomiudvalget, Side Borger- og medarbejder tilfredshedsundersøgelse 2008 DIAMMI / 08/3218 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Borgerservice har lige fra etableringen af Borgerservice i Haderslev kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen haft en vision om, at vi vil være den bedste borgerservice i Danmark i Vores udgangspunkt har været, at for at vi kunne give den enkelte borger den bedste service, skulle vi også have den bedste arbejdsplads uden trivsel for medarbejdere ingen god service for borgeren. Vi har valgt at måle dette på 2 måder. Allerede sidste år tilmeldte vi hos konkurrencen om at blive Danmarks bedste arbejdsplads for på denne måde at få udarbejdet en trivselsundersøgelse mellem de ansatte i Borgerservice samtidig med, at vi ville blive målt i forhold til andre arbejdspladser i Danmark. Vi har valgt at være med i denne konkurrence i 3 år og er derfor lige blevet målt for dette år. I forhold til borgerne har vi valgt at lave en kundeundersøgelse mellem de borgere, der personligt har henvendt sig i Borgerservice i perioden oktober Allerede i foråret lavede vi en borgerundersøgelse, men teknikken omkring undersøgelsen gav en del vanskeligheder på daværende tidspunkt, så der var en for stor usikkerhed om resultatet. Vi valgte derfor ikke at offentliggøre denne undersøgelse, selvom den gav en positiv tilfredshedsmåling. Borgerundersøgelsen Ca. 270 borgere valgte at svare på undersøgelsen enten på papir eller elektronisk. Alle borgere, der henvendte sig i Borgerservice i den omtalte periode, blev spurgt, om de ville være med. Resultatet af undersøgelsen i oktober viser - 90% af de adspurgte var helt enige eller enige om, at det var let at finde Borgerservice - 3% kom en eller flere gange om ugen, mens 67% kom en eller flere gange om året - Flest borgere henvendte sig vedrørende pas 22%. Herefter kom kørekort 20%, boligstøtte 19%, folkeregister, pension og sygesikring 16% og skat 9%. De andre opgaver havde en mindre procent - Endvidere viste undersøgelsen også, at borgerne også henvendte sig om opgaver, der ikke er placeret i Borgerservice pladsanvisning, kørselsesgodtgørelse, almindelige oplysninger etc. - 90% var helt enige eller enige i, at de fik ordnet det, de kom for eller blev hjulpet godt videre - 91% var helt enige eller enige i, at de blev behandlet venligt,

18 Økonomiudvalget, Side 1142 imødekommende og kompetent - 93% oplevede ikke ventetid af betydning - 85% var helt enige eller enige i, at omgivelserne i Borgerservice var med til at skabe en god og tryg atmosfære - 91% var overordnet tilfreds med servicen i Borgerservice Som tallene viser, kan vi være godt tilfredse med den service, vi yder. Borgerne føler sig godt behandlet. Vigtigheden ligger i, at vi også fremadrettet har fokus på den gode oplevelse og service, når man henvender sig i Borgerservice. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen I forbindelse med deltagelsen i konkurrencen om at blive Danmarks bedste arbejdsplads og samtidig måle de ansatte i Borgerservice s trivsel har alle ansatte besvaret et skema med udsagn indenfor følgende kategorier o o o o o Troværdighed kommunikation, kompetence, integritet Respekt opbakning, samarbejde, omsorg Retfærdighed rimelighed, saglighed, lighed Stolthed eget arbejde, team, arbejdsplads Fællesskab fortrolighed, gæstfrihed, sammenhold Da de ansatte sidste år udfyldte dette skema, gav det en placering som nr. 40 på listen af Danmarks bedste arbejdspladser ud af 114 tilmeldte arbejdspladser i selve konkurrencen. Vi har i det forløbne år arbejdet målrettet med undersøgelsens resultater, så vi har kunnet forbedre vores arbejdsmiljø. Vores mål har været en bedre placering i år end sidste år gerne som den bedste offentlige arbejdsplads. Det sidste er nok ikke lykkedes, men vi har allerede nu fået at vide, at vi er rykket op på listen og har fået en bedre placering. Selve offentliggørelsen sker den og i år er målingen sket mellem ca. 135 arbejdspladser, der alle gerne vil være den bedste arbejdsplads i Danmark. I forhold til sidste år er der sket følgende forbedringer - Troværdig i år 94% i modsætning til 86% sidste år - Respekt 86% i modsætning til 75% sidste år - Retfærdighed 86% i modsætning til 80% sidste år - Stolthed 91% i modsætning til 79% sidste år - Fællesskab 95% i modsætning til 85% sidste år Alle medarbejdere bliver til sidst bedt om at svare negativt eller positivt på følgende udsagn: alt taget i betragtning mener jeg, at det er et rigtig godt sted at arbejde. Til dette har 96% svaret positivt på dette udsagn mod 84% sidste år.

19 Økonomiudvalget, Side 1143 Så alt i alt må man konkludere, at vi er godt på vej til at opfylde vores egen vision at vi vil være den bedste Borgerservice i Danmark både for borgerne og for de ansatte. Tovholder/informationsansvarlig Anne-Mette Michelsen - Borgerservice Bilag Opsamling på undersøgelse (448803) Indstilling Til Økonomiudvalgets orientering. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og påskønner såvel initiativet som resultatet Principper og retningslinjer for tildeling af særlige tilskud, gaver og repræsentation DIMAUN / 08/7063 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er en praksis for, at Haderslev Kommune giver en gave ved forskellige jubilæer, arrangementer og mærkedage i foreninger med videre. Haderslev Kommune modtager løbende henvendelser fra borgere, foreninger og erhvervsliv om tilskud eller støtte til aktiviteter og arrangementer, der ikke kan afholdes efter de eksisterende støtteordninger. For at sikre en smidig, transparent og ensartet håndtering har administrationen lavet et forslag til principper og retningslinjer for særlige tilskud, gaver og repræsentation. Forslaget til "Principper og retningslinjer for særlige tilskud, gaver og repræsentation" eftersendes.

20 Økonomiudvalget, Side 1144 Procedure Strategigruppen behandler sagen 10. juni. Direktionen forelægges herefter sagen til orientering. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 5. november og i Byrådet den 27. november Tovholder/informationsansvarlig Martin Aunsborg (Udviklingsafdelingen), Jørn Mejer (Kultur og Fritid) og Henrik Ørnstrup (Byrådssekretariatet). Bilag Principper og retningslinjer for tildeling af diverse tilskud, gaver og repræsentation (603415) Indstilling Intern Service indstiller, at "Principper og retningslinjer for særlige tilskud, gaver og repræsentation" godkendes. at finansieringen drøftes. Beslutning i Strategigruppen den Udsat. Beslutning i Strategigruppen den Indstilles godkendt, idet det bemærkes, at det kunne overvejes, hvorvidt der skal indarbejdes en bagatelgrænse på eksempelvis kr , således at sager på under kr bemyndiges til afgørelse i administrationen. Sager over kr forelægges til politisk behandling. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales med Strategigruppens bemærkninger, idet ansøgninger under kr. udelukkende behandles administrativt af Erhvervsog Kulturservice. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Økonomiudvalget drøftede sagen indledende og fortsætter drøftelsen i næste møde.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-11-2008. Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:21

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-11-2008. Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:21 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-11-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:21 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Jens Chr. deltog ikke i punkt 579 Sagernes

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. april Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. april Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. april 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat. Protokoller: Politiske sager: Afdelingsrelaterede indstillingssager: Mødedato: 22. juni Til stede:

Referat. Protokoller: Politiske sager: Afdelingsrelaterede indstillingssager: Mødedato: 22. juni Til stede: Referat Mødedato: 22. juni 2011 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Jørn Nielsen, Næstformand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle S. Madsen Käthe Pedersen Michael Bendixen Ole Sales,

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:08 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen forlod mødet kl. 13.30 efter behandlingen af

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0.

Referat fra ekstraordinært møde fra. Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Onsdag den , kl. 16:00. i Kanalstræde, mødelokale 0. Referat fra ekstraordinært møde fra Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Onsdag den 28-09-2016, kl. 16:00 i Kanalstræde, mødelokale 0.13 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:52 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat af ekstraordinært OB-møde

Referat af ekstraordinært OB-møde Referat af ekstraordinært OB-møde Mødedato: 20. juni 2012 kl. 17.30 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle Madsen Käthe Pedersen Christian Høgsbro,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Fælleshuset Elmehøj Dyvelåsen 88, 2765 Smørum

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Fælleshuset Elmehøj Dyvelåsen 88, 2765 Smørum Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 18.00 i Fælleshuset Elmehøj Dyvelåsen 88, 2765 Smørum Til stede: Per Husted Sørensen, Anne-Marie Askvold, Annette Olsen Hussain, Birgit Trolle, Dirk

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere