REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 580. Domea, BSB Vojens, tab som følge af ledige boliger Haderslev Andels Boligforening, årsregnskab 2006/ budgetkontrol 2008 på Økonomiudvalgets eget område Revurdering af anlæg på Økonomiudvalgets område Overholdelse af servicerammen i Valg af valgstyrere og tilfordnede vælgere ved fremtidige valg Borger- og medarbejder tilfredshedsundersøgelse Principper og retningslinjer for tildeling af særlige tilskud, gaver og repræsentation Slesvigske Musikhus: organisation og lejeaftale

3 Økonomiudvalget, Side Domea, BSB Vojens, tab som følge af ledige boliger DIFLFO / 08/37926 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Domea ansøger for BSB Vojens om fuld fritagelse for, at tab som følge af ledige boliger i boligorganisationens boligafdelinger dækkes af dispositionsfonden, men indgår i de løbende driftsudgifter. Baggrunden for ansøgningen er en totaløkonomisk vurdering af boligorganisationens økonomi, hvorefter det ikke findes forsvarligt at garantere for afdelingernes udgifter som følge af ledige boliger. Dispositionsfonden udgør pr. 31. marts kr. svarende til kr. pr. bolig. Der indbetales således fortsat lovmæssige indbetalinger til dispositionsfonden, da maksimumhenlæggelse ikke er opfyldt. Det oplyses, at boligorganisationen netop har disponeret ca kr. til udarbejdelse af fremtidssikringsanalyser for afdeling 8901, 8903 og 8911 i boligorganisationen (Hejmdalsbrovej, Vesterparken og Tørning Banke). I forlængelse heraf forventes der udmøntet adskillige omkostningskrævende investeringer i én eller flere afdelinger, dels for at fremtidssikre disse, og dels for at optimere boligkomforten for nuværende leje og af fremadrettede konkurrencehensyn. Det samlede forventede økonomiske træk kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, men der vil være tale om et betydeligt træk på dispositionsfonden, der herefter vil have en beskeden størrelse. Afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden skal årligt udgøre 204 kr. pr. lejemålsenhed, indtil fonden for boligorganisationen som helhed i likvide midler udgør mindst kr. pr. lejemålsenhed. Hvis fonden nedbringes under dette beløb, foretages påny årlige henlæggelser. Dispositionsfonden fungerer som en stødpude i forhold til uforudsete begivenheder, som kan påvirke boligorganisationens økonomiske forhold. Byrådet skal ikke godkende anvendelsen af fondens midler men den disposition, som midlerne anvendes til kræver ofte en kommunal godkendelse, fx udlån til større renoveringsarbejder. Juridiske aspekter I henhold til 20, stk. 4 i bek. af lov om almene boliger, er boligorganisationens dispositionsfond pålagt at dække afdelingernes tab som følge af ledige boliger, der ikke dækkes af en kommunal garanti. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog godkende, at de nævnte udgifter helt eller delvist ikke dækkes af dispositionsfonden, hvor boligorganisationens økonomiske situation

4 Økonomiudvalget, Side 1128 gør dette nødvendigt. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling På baggrund af de anførte oplysninger indstiller Byrådssekretariatet, at der meddeles fuld fritagelse for, at tab som følge af ledige boliger i boligorganisationens boligafdelinger dækkes af dispositionsfonden således, at sagen tages op til fornyet overvejelse senest, når dispositionsfonden har den lovmæssigt fastsatte størrelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Anbefales Haderslev Andels Boligforening, årsregnskab 2006/2007 DIFLFO / 08/29854 Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2006/2007 for Haderslev Andels Boligforening der omfatter ÅBEN SAG Administrationsafdelingens regnskab 43 afdelingsregnskaber Regnskab for Hertug Hans Hospitalet (afdeling 41) Revisionsprotokol Spørgeskema Bestyrelsens årsberetning Planlagt og periodisk vedligehold og oversigt over de næste tre kalenderårs projekter med ekstern belåning i afdelingerne eftersendes.

5 Økonomiudvalget, Side 1129 Regnskabet er gennemgået med udgangspunkt i de tilsynsforpligtelser, som Kommunen har på området. Regnskabet for boligorganisation og byggefond udviser et underskud på kr., der primært er opstået som følge af, at en stor del af omkostningerne ved udskiftning af edb-anlæg er valgt udgiftsført. Endvidere er der indtægtsført et mindre byggesagshonorar end budgetteret. Dispositionsfonden udgør ved årets slutning kr., hvoraf de kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er på kr. Boligorganisationen har pr. 31/8 henlagt kr. på kontoen for egen trækningsret. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at alle afdelingsregnskaber har fået en revisionspåtegning uden forbehold. Afdelingerne 27 og 31 er dog udvidet med bl.a. følgende oplysninger: Afdeling 27 (Varbergparken) udeviser et underskud på kr., og der er nu et opsamlet underskud kr. Afdelingen har negative henlæggelser på kr. Underskudet skyldes primært store tab på lejeledighed, i alt kr. Der er godkendt ansøgning om støtte under Landsbyggefondens renoverings- og driftsstøtteordning for etape 1. Etape 2 forventes godkendt i Afdelingens underskud dækkes indtil godkendelsen med kr. af Landsbyggefonden, medens øvrigt opsamlet underskud dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Da det kun er etape 1, der er godkendt, opsamles der stadig underskud i etape 2, hvor der også er udlejningsvanskeligheder. Afdeling 31 (Jacob Knudsens Vej/Thomas Kingosvej) har modtaget et rente- og afdragsfrit lån fra dispositionsfonden til afhjælpning af underskud opstået i forbindelse med ændring af regnskabsprincip omkring periodisering. Afdelingen har søgt Landsbyggefonden om hjælp, og lånet løber, indtil der er fundet en løsning. Der sker ikke budgetmæssig afvikling af underskudet. Afdeling 34 (Christen Koldsvej) har oparbejdet underskud i de sidste år, og har nu en lille negativ henlæggelsessaldo. Afdelingen har indgået en lejeaftale om udlejning af alle 25 ungdomsboliger til Haderslev Idrætsakademi til en leje, der over en årrække dækker de opståede underskud. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet

6 Økonomiudvalget, Side 1130 Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling På baggrund af den brede vifte af tiltag, der er iværksat i Varbergparken, indstiller Byrådssekretariatet årsregnskab 2006/2007 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Anbefales budgetkontrol 2008 på Økonomiudvalgets eget område DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Af den godkendte procedure for økonomistyring 2008 fremgår det, at der skal laves 2 budgetkontroller årligt med forelæggelse for Byrådet hhv. maj og december Økonomiske forhold Totalt udviser budgetkontrollen på udvalgets område, en nettotilførsel af midler til driften på 12,279 mio. kr. i 2008, samt negativ tillæg på i alt 1,612 mio. kr. i 2009 samt overslagsårene. Budgetkontrollen omfatter primært udmøntning af lønpuljer, puljer vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet samt tekniske korrektioner mellem udvalg og mellem drift og anlæg. Der henvises til de vedlagte bilag, jf. nedenfor. Procedure Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 5. november 2008 og indgår derefter i det samlede materiale. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service.

7 Økonomiudvalget, Side 1131 Bilag Skema A - forside - Økonomiudvalg (630744) Skema B - bemærkninger - Økonomiudvalg (630746) Indstilling Intern Service indstiller, at 2. budgetkontrol 2008 på Økonomiudvalgets område godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der på Økonomiudvalgets område i 2008 gives tillægsbevilling på i alt 12,279 mio. kr. samt negativ tillægsbevilling på i alt 1,612 mio. kr. i 2009 samt overslagsårene. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Godkendt Revurdering af anlæg på Økonomiudvalgets område 2008 DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2008 skal der udarbejdes revurdering af anlæg. Økonomiudvalgets anlægsprojekter for 2008 pr. sted.nr. er gennemgået. I 2008 bliver kommunen styret på en bruttoanlægsrammen, som betyder at det er vigtigt at få sondret mellem indtægter og udgifter, idet bruttoanlægsrammen kun bliver opgjort efter udgifter. Indtægter har derfor ikke nogen effekt på bruttoanlægsrammen. Sagen indeholder forventede mindreforbrug på rådighedsbeløb, som

8 Økonomiudvalget, Side 1132 skal overføres til 2009 samt tekniske korrektioner mellem udvalg og mellem drift og anlæg. Økonomiske forhold Gennemgang af Økonomiudvalgets anlægsprojekter i 2008 har givet behov for overførsel af mindreforbrugt rådighedsbeløb på Visionspuljen fra 2008 til 2009 på 0,438 mio. kr., inddækning på Økonomiudvalgets driftsområde vedr. salg af Gram Rådhus på 2,0 mio. kr., tilbageførsel af 0,041 mio. kr. til Udvalget for Erhverv & Kultur samt f flytning af 0,075 mio. kr. til Udvalget for Teknik & Miljø. Sagens konsekvens er, at kassebeholdningen i 2008 tilføres 2,554 mio. kr. endvidere skal kassebeholdningen i 2009 reduceres med 0,438 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 5. november 2008 og indgår derefter i det samlede materiale som behandles i Direktionen den 25. november 2008, Økonomiudvalget den 3. december 2008 og Byrådet den 18. december Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag Skema A - forside - Økonomiudvalg (631400) Skema B - bemærkninger - Økonomiudvalg (631384) Indstilling Intern Service indstiller at revurdering af anlæg 2008 godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der til stednr Visionspuljen gives negativ tillæg i 2008 til rådighedsbeløb på 0,438 mio. kr. at der til stednr Visionspuljen gives tillæg i 2009 til rådighedsbeløb på 0,438 mio. kr. at der til stednr Salg af Gram Rådhus gives tillægsbevilling i 2008 til indtægter på 2,0 mio. kr. at der til stednr Følsterengen, Gram gives negativ tillæg i 2008 på 0,075 mio. kr.

9 Økonomiudvalget, Side 1133 at der til stednr Bygningsvedligeholdelse gives negativ tillæg i 2008 på 0,041 mio. kr. at kassebeholdningen i 2008 tilføres med 2,554 mio. kr. at kassebeholdningen i 2009 reduceres med 0,438 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Godkendt Overholdelse af servicerammen i 2008 DIBBCH / 07/16704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I august måned 2008 blev oplæg til overholdelse af servicerammen i 2008 behandlet med en samlet udfordring på 89 mio. kr. Det blev besluttet, at der skulle overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 samt effektueres løsning af restudfordringen på 39 mio. kr. fordelt på fagudvalgene. Samtidigt blev det politisk anderkendt, at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed, og der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne under hensyn til den samlede overordnede økonomi, samt at Direktionen løbende følger udviklingen og ved ændrede forudsætninger forelægger Økonomiudvalget en beslutningssag. Velfærdsministeriet har ved bekendtgørelse af 23. september 2008 revideret grundlaget for kommunens serviceramme i opadgående retning med 31 mio. kr. som følge af ændrede pris- og lønskøn, udmøntning af DUT, samt korrektion for det specialiserede sociale område, således kommunens serviceramme i 2008 herefter udgør 2,011 mia kr. Det forventede korrigerede budget på servicerammeudgifter udviser 2,093 mia. kr., hvilket er 82 mio. kr. mere end servicerammen. Når der jf. tidligere beslutning overføres uforbrugte driftsmidler fra 2008 til 2009 for 47 mio. kr. resterer der en udfordring på 35 mio. kr. udover de udfordringer, som fagudvalgene selv arbejder med indenfor Den Decentrale Model. Disse udfordringer fremgår af vedlagte bilag. Efter den nye bekendtgørelse opgøres servicerammen nu excl.

10 Økonomiudvalget, Side 1134 aktivitetsbestemt medfinansiering. Vedlagte bilag sammenholder data og beslutninger fra august måned med modtagne aktuelle facts. Juridiske aspekter Bekendtgørelse 948 af 23. september 2008 om opgørelse og fordeling af nedsættelsen af statstilskuddet til kommunerne i 2009 som følge af overskridelse af de budgetterede serviceudgifter eller anlægsudgifter for Procedure Sagen drøftes i Direktionen den 7. oktober 2008 og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 15. oktober Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Overholdelse af servicerammen i 2008 (616065) Sammenhæng mellem årene på serviceudgifter/-ramme, anlægsramme og sanktioner (622543) Indstilling Intern Service indstiller, serviceområderne præsenterer hvordan servicerammen i 2008 søges overholdt, samt at Direktionen til Økonomiudvalget redegør for serviceområdernes overholdelse af servicerammeudgifterne i 2008 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker, Helge Gellert Med baggrund i Direktionens drøftelse indstilles det, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning: at Direktionen finder, at de samlede tiltag kommunen har gennemført i arbejdet med overholdelse af servicerammen er optimale, og at der fortsat ligger en udfordring i overholdelse af servicerammen frem til regnskabet for 2008 foreligger. P.t. vurderes det, at udfordringen udgør mellem 5 og 10 mio. kr. at opsparede midler er oparbejdet med henblik på anvendelse fra 2009 jf. Byrådets tilkendegivelse fra 28. august 2008.

11 Økonomiudvalget, Side 1135 I øvrigt henvises til vedlagte notat "Overholdelse af servicerammen i 2008". Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Taget til efterretning. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget har på sit møde den 15. oktober anmodet om en redegørelse for sammenhængen mellem udgifter og rammer på drift og anlæg, herunder effekten af de lovbestemte sanktioner for 2008 og 2009 samt effekten af rulningerne mellem årene , og , som følge af opsparing i decentrale enheder på drift eller uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg. Redegørelsen er indeholdt i bilaget "Sammenhænge mellem årene på serviceudgifter/-ramme, anlægsramme og sanktioner..." Indstilling til Økonomiudvalget den Intern Service indstiller: at redegørelsen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Taget til efterretning Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere ved fremtidige valg. DIASOR / 08/37073 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På Byrådets møde den 28. august 2008 blev det besluttet, at der fremover skal afholdes valg på 34 valgsteder i kommunen. I forbindelse hermed vil det blive undersøgt, om enkelte vælgere bør flyttes til et andet valgdistrikt således, at ingen vælger passerer et valgsted for at komme til et andet. Der tænkes især på vælgere fra Hjerndrup og Bjerning, hvor det kan vise sig hensigtsmæssig at

12 Økonomiudvalget, Side 1136 foretage justeringer i forhold til indplacering på valgdistrikter. Der skal herudover tages stilling til proceduren for udvælgelsen af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere, samt placeringen af disse på de enkelte valgsteder. Af lovgivningen fremgår, at der for hvert afstemningsområde skal vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Ønskes der flere personer på de enkelte valgsteder, kan der yderligere vælges et antal tilforordnede vælgere. For at sikre optimal bemanding af valgstederne foreslås følgende fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere i forhold til valgstedets vælgerantal: Folketingsvalg samt kommune- og regionsrådsvalg Antal vælgere Valgstyrere Tilforordnede < > Denne fordeling resulterer i, at der skal vælges 248 valgstyrere/tilforordnede vælgere. Derudover skal der vælges et passende antal suppleanter og brevstemmemodtagere. Europaparlamentsvalg og folkeafstemninger Antal vælgere Valgstyrere Tilforordnede < > Denne fordeling resulterer i, at der skal vælges 198 valgstyrere. Derudover skal der vælges et passende antal suppleanter og brevstemmemodtagere. Ved Europa-parlamentsvalg og folkeafstemninger vil opgaven kunne klares uden tilforordnede vælgere, idet antallet af borde vil kunne reduceres. F. eks var stemmeprocenten ved seneste Europa-

13 Økonomiudvalget, Side 1137 parlamentsvalg 46,62 i Haderslev kredsen og 48,49 i Rødding kredsen. Ved seneste folketingsvalg var stemmeprocenten 86. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen. Blandt valgstyrerne vælger Kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg. Ligeledes vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Forholdstalsvalgene foretages efter reglerne i den kommunale styrelseslovs 24, stk. 3., hvoraf fremgår, at valgene foretages på grundlag af d Hondtske metode efter følgende regler: Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt at ville stemme sammen. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Idet Byrådet ikke har anmeldt grupper ved det konstituerede møde, foretages valgene i henhold til ovennævnte efter mandatfordelingen i Byrådet, dog således, at der opfordres til, at der afgives pladser til de mindre partier. Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere på grundlag af mandater i Byrådet er herefter: Parti Folketingsvalg samt kommune- og regionsrådsvalg Valgstyrere + tilforordnede Eu-valg og afstemninger Valgstyrere A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre 0 0 C. Det Konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti S. Slesvigsk Parti 0 0 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Ny Alliance 0 0

14 Økonomiudvalget, Side 1138 Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne 0 0 I alt 230 valgstyrere + 18 tilforordnede 198 valgstyrere Ved fordeling på ovennævnte grundlag vil der ikke tilkomme pladser til partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet. Hvis der afgives pladser til disse, skal dette foregå ved aftale. Valg af valgstyrere kan, såfremt Byrådet er enige herom, vælges på andet grundlag. For at tilgodese de partier, der stillede op til byrådsvalget men ikke opnåede valg, foreslås en fordeling af valgstyrere m. fl. på grundlag af afgivne stemmer ved byrådsvalget. Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere på grundlag af afgivne stemmer ved byrådsvalget i 2005 er herefter: Parti folketingsvalg samt Kommune- og regionsrådsvalg Eu-valg og afstemninger Valgstyrere+ Tilforordnede Valgstyrere A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne 5 4 O. Dansk Folkeparti S. Slesvigsk Parti 3 2 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Y. Ny Alliance 0 0 Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne 2 1 I alt 230 valgstyrere + 18 tilforordnede 198 valgstyrere (d Hondtske udregning for begge eksempler findes på sagen.) Blandt valgstyrerne vælges 1 formand til hvert af de 34 valgsteder. Antallet af formænd fra det enkelte parti fordeles efter ovennævnte fremgangsmåde, således at fordelingen bliver:

15 Økonomiudvalget, Side 1139 Formænd for valgstyrerne: På grundlag af fordeling efter mandater På grundlag af fordeling efter afgivne stemmer Parti Folketings- EU-valg Folketings- EU-valg valg og og folkeaf- valg og og folkeafkommunale- stemning kommunalevalg stemning valg A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti S. Slesvigsk Parti V. Venstre, Danmarks Liberale parti Y. Ny Alliance Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Fordelingen af formænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder foretages herefter efter samme fremgangsmåde således, at det parti, der har den største kvotient, får plads på det største valgsted, den næststørste kvotient giver plads på det næststørste valgsted osv.(bilag 1 og 2) Tovholder/informationsansvarlig Anne Marie Sørensen, Borgerservice Bilag Bilag 1 - fordeling på valgsteder (629875) bilag 2 fordeling på valgsteder (629958) Indstilling Borgerservice indstiller at: det overlades til administrationen at foretage små justeringer i forhold til vælgernes placering i valgdistrikterne. der vælges mellem 5 og 9 valgstyrere samt et antal tilforordnede vælgere efter antal vælgere i valgdistrikterne således, at der ved folketingsvalg samt kommune- og regionsrådsvalg vælges følgende:

16 Økonomiudvalget, Side 1140 Antal vælgere Valgstyrere Tilforordnede < > og at der til europaparlamentsvalg og folkeafstemninger vælges: Antal vælgere Valgstyrere Tilforordnede < > at der vælges et passende antal suppleanter og brevstemmemodtagere. at valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges efter forholdstal på grundlag af afgivne stemmer ved sidste byrådsvalg. at valgstyrerformændene vælges blandt valgstyrerne ligeledes efter forholdstalsvalg på grundlag af afgivne stemmer ved sidste byrådsvalg. at placeringen af formænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgstederne foretages efter forholdstal som anført. Det parti, der har den største kvotient får formandsposten på det største valgsted, den næststørste kvotient giver formandsposten på det næststørste valgsted osv. Når formændene er fordelt, fortsættes fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere, jfr. bilag. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Anbefales, dog således at placeringen af formænd m.fl. som beskrevet i sidste dot kan afklares på møde indkaldt af forvaltningen.

17 Økonomiudvalget, Side Borger- og medarbejder tilfredshedsundersøgelse 2008 DIAMMI / 08/3218 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Borgerservice har lige fra etableringen af Borgerservice i Haderslev kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen haft en vision om, at vi vil være den bedste borgerservice i Danmark i Vores udgangspunkt har været, at for at vi kunne give den enkelte borger den bedste service, skulle vi også have den bedste arbejdsplads uden trivsel for medarbejdere ingen god service for borgeren. Vi har valgt at måle dette på 2 måder. Allerede sidste år tilmeldte vi hos konkurrencen om at blive Danmarks bedste arbejdsplads for på denne måde at få udarbejdet en trivselsundersøgelse mellem de ansatte i Borgerservice samtidig med, at vi ville blive målt i forhold til andre arbejdspladser i Danmark. Vi har valgt at være med i denne konkurrence i 3 år og er derfor lige blevet målt for dette år. I forhold til borgerne har vi valgt at lave en kundeundersøgelse mellem de borgere, der personligt har henvendt sig i Borgerservice i perioden oktober Allerede i foråret lavede vi en borgerundersøgelse, men teknikken omkring undersøgelsen gav en del vanskeligheder på daværende tidspunkt, så der var en for stor usikkerhed om resultatet. Vi valgte derfor ikke at offentliggøre denne undersøgelse, selvom den gav en positiv tilfredshedsmåling. Borgerundersøgelsen Ca. 270 borgere valgte at svare på undersøgelsen enten på papir eller elektronisk. Alle borgere, der henvendte sig i Borgerservice i den omtalte periode, blev spurgt, om de ville være med. Resultatet af undersøgelsen i oktober viser - 90% af de adspurgte var helt enige eller enige om, at det var let at finde Borgerservice - 3% kom en eller flere gange om ugen, mens 67% kom en eller flere gange om året - Flest borgere henvendte sig vedrørende pas 22%. Herefter kom kørekort 20%, boligstøtte 19%, folkeregister, pension og sygesikring 16% og skat 9%. De andre opgaver havde en mindre procent - Endvidere viste undersøgelsen også, at borgerne også henvendte sig om opgaver, der ikke er placeret i Borgerservice pladsanvisning, kørselsesgodtgørelse, almindelige oplysninger etc. - 90% var helt enige eller enige i, at de fik ordnet det, de kom for eller blev hjulpet godt videre - 91% var helt enige eller enige i, at de blev behandlet venligt,

18 Økonomiudvalget, Side 1142 imødekommende og kompetent - 93% oplevede ikke ventetid af betydning - 85% var helt enige eller enige i, at omgivelserne i Borgerservice var med til at skabe en god og tryg atmosfære - 91% var overordnet tilfreds med servicen i Borgerservice Som tallene viser, kan vi være godt tilfredse med den service, vi yder. Borgerne føler sig godt behandlet. Vigtigheden ligger i, at vi også fremadrettet har fokus på den gode oplevelse og service, når man henvender sig i Borgerservice. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen I forbindelse med deltagelsen i konkurrencen om at blive Danmarks bedste arbejdsplads og samtidig måle de ansatte i Borgerservice s trivsel har alle ansatte besvaret et skema med udsagn indenfor følgende kategorier o o o o o Troværdighed kommunikation, kompetence, integritet Respekt opbakning, samarbejde, omsorg Retfærdighed rimelighed, saglighed, lighed Stolthed eget arbejde, team, arbejdsplads Fællesskab fortrolighed, gæstfrihed, sammenhold Da de ansatte sidste år udfyldte dette skema, gav det en placering som nr. 40 på listen af Danmarks bedste arbejdspladser ud af 114 tilmeldte arbejdspladser i selve konkurrencen. Vi har i det forløbne år arbejdet målrettet med undersøgelsens resultater, så vi har kunnet forbedre vores arbejdsmiljø. Vores mål har været en bedre placering i år end sidste år gerne som den bedste offentlige arbejdsplads. Det sidste er nok ikke lykkedes, men vi har allerede nu fået at vide, at vi er rykket op på listen og har fået en bedre placering. Selve offentliggørelsen sker den og i år er målingen sket mellem ca. 135 arbejdspladser, der alle gerne vil være den bedste arbejdsplads i Danmark. I forhold til sidste år er der sket følgende forbedringer - Troværdig i år 94% i modsætning til 86% sidste år - Respekt 86% i modsætning til 75% sidste år - Retfærdighed 86% i modsætning til 80% sidste år - Stolthed 91% i modsætning til 79% sidste år - Fællesskab 95% i modsætning til 85% sidste år Alle medarbejdere bliver til sidst bedt om at svare negativt eller positivt på følgende udsagn: alt taget i betragtning mener jeg, at det er et rigtig godt sted at arbejde. Til dette har 96% svaret positivt på dette udsagn mod 84% sidste år.

19 Økonomiudvalget, Side 1143 Så alt i alt må man konkludere, at vi er godt på vej til at opfylde vores egen vision at vi vil være den bedste Borgerservice i Danmark både for borgerne og for de ansatte. Tovholder/informationsansvarlig Anne-Mette Michelsen - Borgerservice Bilag Opsamling på undersøgelse (448803) Indstilling Til Økonomiudvalgets orientering. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og påskønner såvel initiativet som resultatet Principper og retningslinjer for tildeling af særlige tilskud, gaver og repræsentation DIMAUN / 08/7063 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er en praksis for, at Haderslev Kommune giver en gave ved forskellige jubilæer, arrangementer og mærkedage i foreninger med videre. Haderslev Kommune modtager løbende henvendelser fra borgere, foreninger og erhvervsliv om tilskud eller støtte til aktiviteter og arrangementer, der ikke kan afholdes efter de eksisterende støtteordninger. For at sikre en smidig, transparent og ensartet håndtering har administrationen lavet et forslag til principper og retningslinjer for særlige tilskud, gaver og repræsentation. Forslaget til "Principper og retningslinjer for særlige tilskud, gaver og repræsentation" eftersendes.

20 Økonomiudvalget, Side 1144 Procedure Strategigruppen behandler sagen 10. juni. Direktionen forelægges herefter sagen til orientering. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 5. november og i Byrådet den 27. november Tovholder/informationsansvarlig Martin Aunsborg (Udviklingsafdelingen), Jørn Mejer (Kultur og Fritid) og Henrik Ørnstrup (Byrådssekretariatet). Bilag Principper og retningslinjer for tildeling af diverse tilskud, gaver og repræsentation (603415) Indstilling Intern Service indstiller, at "Principper og retningslinjer for særlige tilskud, gaver og repræsentation" godkendes. at finansieringen drøftes. Beslutning i Strategigruppen den Udsat. Beslutning i Strategigruppen den Indstilles godkendt, idet det bemærkes, at det kunne overvejes, hvorvidt der skal indarbejdes en bagatelgrænse på eksempelvis kr , således at sager på under kr bemyndiges til afgørelse i administrationen. Sager over kr forelægges til politisk behandling. Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales med Strategigruppens bemærkninger, idet ansøgninger under kr. udelukkende behandles administrativt af Erhvervsog Kulturservice. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Økonomiudvalget drøftede sagen indledende og fortsætter drøftelsen i næste møde.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere