3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser"

Transkript

1 3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser "Fra i dag har jernbanepassagerer i EU nye rettigheder" Kort gennemgang af EU's lovgivning om jernbanepassagerers rettigheder 1. Flere rettigheder til passagerer Efter forordningerne om luftpassagerers rettigheders 1 forbedrer EU nu også beskyttelsen af jernbanepassagerer med forordning (EF) nr. 1371/2007 2, der træder i kraft i dag. Med denne forordning er vi kommet et skridt nærmere gennemførelsen af målsætningerne i Kommissionens meddelelse om flere rettigheder til passagerer i EU af 16. februar Passagerbeskyttelsen i hele EU's transportsystem bliver fuldstændig, når Europa-Parlamentet og Rådet endeligt vedtager lovgivningen om buspassagerers rettigheder 4 og om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 5, som Kommissionen styrkede med sine specifikke forslag af 4. december Et sæt fælles grundregler for et indre marked Den tredje jernbanepakke fra 2007 åbner markedet for international transport af jernbanepassagerer fra 1. januar og fastlægger med forordningen om offentlig personbefordring 7, der også træder i kraft i dag en bedre definition af de juridiske og finansielle rammer for tildeling af kontrakter om offentlige tjenester vedrørende indenlandsk transport. Derved sikres borgerne "kvalitet for pengene" i offentlige transportydelser i hele Europa. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 af 13. maj 2002 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly. 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej. 3 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: "Flere rettigheder til passagerer i EU" [KOM(2005) 46 endelig, ikke offentliggjort i EUT]. 4 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse [KOM(2008) 817]. 5 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse [KOM(2008) 816]. 6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/58/EF af 23. oktober 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering. 7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70. 1

2 På denne baggrund, hvor det indre marked tager form, er foranstaltninger til fremme af brugernes rettigheder af afgørende betydning, så de er tilstrækkeligt beskyttet, når markederne åbnes, og jernbaneindustrien kan få lige vilkår i hele Europa og dermed fuldt udnytte fordelene ved det integrerede marked for jernbanetransporttjenester. 3. Grundlæggende rettigheder i alle medlemsstater I henhold til forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder gælder der nu fælles minimumsregler for hele Europa, f.eks. i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger af tog. Da rettighederne er meningsløse, hvis passagerne ikke ved, at de har dem, og hvordan de kan udnytte dem, har jernbanevirksomhederne pligt til at informere passagerne om deres rettigheder og forpligtelser og til at oprette ankenævn. Medlemsstaterne kan dog på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde give fritagelse for rent national jernbanetrafik for en periode på maksimalt fem år, som kan forlænges to gange med hver fem år (dvs. i alt 15 år), gøre en permanent undtagelse for transportydelser i byer og forstæder samt regional transport og en undtagelse for en periode på fem år, der kan forlænges, hvis en betydelig del af jernbanetransporten sker uden for Fællesskabet. Nogle af forordningens bestemmelser bliver dog obligatoriske for jernbanetransport i EU. Det gælder f.eks. bestemmelserne om billetter, gennemgående billetter og reservationer, jernbanevirksomheders erstatningsansvar over for passagerer og deres bagage, jernbanevirksomheders minimumserstatningsansvar, ret til transport for bevægelseshæmmede personer, der rejser med tog, samt oplysning om jernbanetjenesternes tilgængelighed og forpligtelser vedrørende passagerernes sikkerhed. Med en sådan kombination af centrale rettigheder og mulige nationale fritagelser er det med forordningen lykkedes at forene grundlæggende rettigheder for passagerer i hele EU og virkeligheden i form af de forskellige betingelser for jernbanetransport i medlemsstaterne. 4. Hjælp til bevægelseshæmmede passagerer EU's lovgivning om passagerrettigheder sikrer, at bevægelseshæmmede passagerer kan rejse på en måde, der er sammenlignelig med andre borgeres transport. Jernbanevirksomheder og stationsledere skal indføre ikke-diskriminerende adgangsregler for transport af handicappede og bevægelseshæmmede personer, herunder f.eks. ældre passagerer. Jernbanevirksomheder, billetudstedere og rejsebureauer skal også informere om jernbanetjenesternes tilgængelighed og adgangsbetingelser, og de skal begrunde en eventuel afvisning på anmodning. Jernbanevirksomheder skal yde gratis assistance til handicappede og bevægelseshæmmede personer i toget, og når de skal stige på og af toget. Assistancen ydes, på betingelse af at jernbanevirksomheden, stationslederen, billetudstederen eller det rejsebureau, hvor billetten blev købt, orienteres om den pågældendes behov for assistancen, mindst 48 timer før der er behov for den. Den handicappede eller den bevægelseshæmmede person skal være til stede på det angivne sted 2

3 på det tidspunkt, der forud er angivet (af den jernbanevirksomhed eller stationsleder, der yder assistancen), og senest 60 minutter før den offentliggjorte afgangstid, eller på det tidspunkt, hvor alle passagerer bliver bedt om at stige på toget, eller, hvis der ikke er angivet noget tidspunkt, senest 30 minutter før den offentliggjorte afgangstid eller tidspunktet for indtjekning. Der er ingen økonomisk begrænsning af jernbanevirksomhedens erstatningsansvar for tab eller beskadigelse af bevægelseshjælpemidler: i dette tilfælde dækker erstatningsansvaret helt eller delvist tab eller beskadigelse af handicappedes eller bevægelseshæmmede personers bevægelseshjælpemidler eller andre specifikke hjælpemidler. 4. Andre rettigheder, som jernbanepassagerer får med forordningen Oversigt over de nye rettigheder under forordningen: a) Information Efter december 2009 skal jernbanepassagerer i Europa have fyldestgørende oplysninger, som skal gives i den mest hensigtsmæssige form. I den sammenhæng skal der tages særligt hensyn til høre- og synshæmmede personers behov. Oplysningerne skal omfatte: Oplysninger før rejsen: Hvilke almindelige betingelser gælder for kontrakten? Hvad er den hurtigste rejse, og hvilken rejse er billigst? Er der faciliteter for handicappede og bevægelseshæmmede personer samt passagerer med cykler, når de skal stige på toget, og når de er i toget? Er der pladser i ryger- og ikke-rygerkupeer, første- og andenklasseskupeer samt liggevogne og sovevogne? Bliver rejsen afbrudt eller forsinket? Hvilke servicetilbud er der i toget? Hvor og hvordan kan man få udleveret bortkommen bagage? Oplysninger under rejsen: Hvilke servicetilbud er der i toget? Hvad er den næste station? Er toget forsinket, og hvis ja, hvornår er så den forventede ankomst? Hvad er de vigtigste tilslutningsforbindelser? Hvad skal jeg tage hensyn til rent sikkerhedsmæssigt? b) Transport af cykler Jernbanevirksomheder skal give passagererne mulighed for at medtage cykler, hvis de er lette at håndtere, hvis det ikke er til gene for den pågældende jernbanetjeneste, og hvis det rullende materiel gør det muligt. c) Forsinkelser og aflysninger Når det med rimelighed forventes, at ankomsten vil blive mere end 60 minutter forsinket, skal passageren omgående have valget mellem: i) refusion af billettens fulde pris eller de dele af rejsen, der ikke er gennemført, og for den eller de dele, som allerede er foretaget, hvis rejsen ikke længere tjener noget formål i forhold til passagerens oprindelige rejseplan. Desuden har passageren ret til en returrejse til afgangsstedet ved første lejlighed ii) videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelsessted på et senere tidspunkt efter passagerens ønske. 3

4 Hvis passageren fortsætter sin rejse trods en forsinkelse, har den pågældende ret til erstatning. Minimumserstatningsbeløbene for forsinkelse er fastsat til: 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på minutter 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter eller mere. Erstatningen for billetprisen udbetales senest én måned efter indgivelse af erstatningsansøgningen. Den rejsende har ikke ret til erstatning i bestemte tilfælde, f.eks. hvis aflysningen, forsinkelsen eller den svigtende forbindelse er forårsaget af forhold, som operatøren trods af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå. Virksomheden har pligt til at informere rejsende om forsinkelser og aflysninger af tog, så snart disse oplysninger foreligger. Er forsinkelsen på over 60 minutter, skal passagererne tilbydes gratis måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden. Desuden skal jernbanevirksomheden tilbyde gratis hotelophold eller anden indkvartering og befordring mellem jernbanestationen og indkvarteringsstedet, hvis et ophold af en eller flere nætters varighed bliver nødvendigt på grund af forsinkelsen. Hvis toget er blokeret på sporet, skal jernbanevirksomheden arrangere transport fra toget til jernbanestationen, til et andet afgangssted eller til rejsens endelige bestemmelsessted, hvor og når det er fysisk muligt. Hvis jernbaneforbindelsen ikke kan fortsætte, skal jernbanevirksomheden snarest muligt arrangere alternative transporttjenester for passagererne. d) Forskudsbetalinger Hvis en passager bliver dræbt eller kommer til skade ved en togulykke, skal jernbanevirksomheden inden for 15 dage udbetale sådanne forskudsbeløb, som måtte være nødvendige til dækning af skadelidtes eller dennes pårørendes øjeblikkelige økonomiske behov, og som ved dødsfald ikke må være under EUR. 5. Jernbanepassagerers klagemuligheder Jernbanevirksomheder skal indføre en klageordning vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i denne forordning, og informere passagererne grundigt om, hvor de skal henvende sig, og om ordningens arbejdssprog. Modtageren af klagen skal inden for én måned give et begrundet svar eller i begrundede tilfælde underrette passageren om, hvornår der inden for en periode på højst tre måneder fra indgivelsen af klagen kan forventes svar. 6. Nationale håndhævelsesorganer Medlemsstaterne udpeger hver især et uafhængigt organ, som skal være ansvarligt for håndhævelsen af denne forordning, og som passagerer kan klage til. Organet sikrer, at jernbanepassagerer fuldt ud kan udnytte rettighederne under forordningen, overvåger, at jernbanevirksomheder, stationsledere og billetudstedere overholder dens bestemmelser og indfører sanktioner i påkommende tilfælde. 7. Udvidelse af passagerers rettigheder og forpligtelser i henhold til COTIFkonventionen for internationale jernbanebefordringer til at omfatte nationale 4

5 jernbanetransporttjenester og tjenester, der varetager personbefordring med jernbane i byer, forstæder og regioner Styrkelsen af passagernes rettigheder bygger på det eksisterende internationale retssystem herom, som findes i tillæg A, "Fælles regler for kontrakten om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV)", til konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. maj 1980 som ændret ved protokollen af 3. juni 1999 (1999-protokollen). Medmindre medlemsstaterne beslutter at indføre undtagelser, udvider forordningen konventionens dækningsområde, idet der her alene henvises til internationale jernbanetjenester, nationale jernbanetransporttjenester og tjenester, der varetager personbefordring med jernbane i byer, forstæder og regioner, som udføres af en eller flere jernbanevirksomheder med licens i henhold til Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder. Grundlæggende 8 er følgende almindelige bestemmelser og passagerrettigheder, som er indeholdt i COTIF-konventionen, omfattet af "udvidelsen": A. Bestemmelser vedrørende betingelser/generelle referencerammer (herunder indgåelse og gennemførelse) for kontrakten 1.1 Generelt Definition af befordringskontrakten og definition af billetten som bevis for kontraktens indgåelse og indhold Billetter: Billettens form og obligatoriske indhold, overdragelighed, mulighed for at udstede billetter i form af elektronisk dataregistrering Passagerernes pligt til at betale transporttjenesten forud og betingelser for tilbagebetaling af billetpris Passagerernes pligt til at være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel under rejsen og pligt til at betale et tillæg, hvis der ikke forevises gyldig rejsehjemmel på anmodning, nægtelse af befordring i tilfælde af afvisning af at betale tillægget samt andre tilfælde af udelukkelse fra transporttjeneste (f.eks. fare for sikkerhed eller forulempelse af andre passagerer) Passagerens pligt til at overholde de af told- og andre administrative myndigheder krævede formaliteter Operatørens pligt til at påtegne rejsehjemlen, at toget er aflyst, eller at forbindelsen ikke blev nået. 1.2 Betingelser vedrørende fragt af håndbagage, dyr, rejsegods og køretøjer Almindelige bestemmelser: Håndbagage og dyr, der kan medtages, pligt til at befordre farligt gods i overensstemmelse med bestemmelserne i Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID) Operatørens ret til at kontrollere, om de befordrede genstande og dyr lever op til befordringsbetingelserne, og til at kræve, at passageren afholder udgifter i forbindelse med kontrollen i tilfælde af brud på kontraktens betingelser Passagerens pligt til at overholde administrative forskrifter Passagerens pligt til at føre opsyn med den håndbagage og de dyr, denne medbringer. Forsendelse af rejsegods og pligt til at udstede et bagagebevis som dokumentation for befordringen, formodning om, at bagagen er i uskadt stand og svarer til oplysningerne på bagagebeviset samt bestemmelser for bagagebevisets obligatoriske indhold 5

6 8 Sammendraget/listen er hverken udtømmende eller fuldstændig. Der henvises til bilag I til forordning (EF) nr. 1371/

7 Indskrivning af bagage mod forevisning af gyldig rejsehjemmel, passagerens pligt til på indskrivningstidspunktet at betale prisen for befordringen af rejsegodset, passagerens pligt til på hvert styk rejsegods at anføre navn, adresse og bestemmelsesstation samt passagerens ret til at få rådighed over rejsegodset mod forevisning af bagagebevis. Indehaveren af bagagebeviset har ret til at nægte at modtage rejsegodset, hvis operatøren ikke efterkommer dennes anmodning om at foretage en undersøgelse af rejsegodset for at konstatere en af rettighedshaveren påstået skade Befordring af køretøjer: Et befordringsbevis, der kan godtgøre, at der er indgået kontrakt om befordring af køretøj, skal udleveres til passageren, befordringsbevisets obligatoriske indhold. B. Bestemmelser vedrørende: 1. jernbanevirksomhedens ansvar for: a) skader, som medfører passagerers død eller tilskadekomst, b) forsinkelser, aflysninger og svigtende forbindelser, c) beskadigelse af håndbagage, dyr, rejsegods og køretøjer, 2. sager anlagt af passageren og 3. operatørernes indbyrdes forhold. 1. Jernbanevirksomhedens ansvar a) Ansvar i tilfælde af passagerers død eller tilskadekomst Operatøren er ansvarlig for tab eller skader, som medfører passagerens død, tilskadekomst eller anden krænkelse af dennes legemlige eller åndelige førlighed, og som er forårsaget ved et ulykkestilfælde i forbindelse med jernbanedrift, mens passageren befinder sig i, stiger op i eller stiger af en jernbanevogn, uden hensyn til hvilken infrastruktur der benyttes. Operatøren fritages for dette ansvar: (a) hvis ulykkestilfældet er forårsaget af uden for jernbanedriften værende forhold eller skyldes tredjeparts handling, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge. En anden jernbanevirksomhed, der benytter den samme infrastruktur, betragtes ikke som tredjepart (b) i det omfang ulykken skyldes en fejl fra passagerens side. Når befordring, der er omfattet af en enkelt befordringskontrakt, udføres af flere efterfølgende operatører, påhviler ansvaret den operatør, der i henhold til befordringskontrakten udfører den del af ydelsen, under hvilken den ulykke, der er årsag til passagerers død eller tilskadekomst, sker. I forbindelse med en passagers dødsfald omfatter erstatningen de opståede nødvendige udgifter, særlig med hensyn til transport af afdøde og bisættelse. Hvis afdøde havde eller ville have haft lovmæssig forsørgerpligt over for personer, der ved dødsfaldet mister deres forsørger, kan der eventuelt ydes erstatning for dette tab. Ved en passagers tilskadekomst eller enhver anden krænkelse af dennes legemlige eller åndelige førlighed omfatter skadeserstatningen: (a) nødvendige udgifter, især til behandling og transport (b) tab, som passageren har lidt, enten fordi erhvervsevnen er gået helt eller delvist tabt, eller fordi der er sket en forøgelse af dennes behov. 7

8 Erstatningens størrelse afgøres efter national ret. Der fastsættes dog for hver passager en maksimumgrænse på regningsenheder, såfremt den højeste grænse ifølge den nationale ret er fastsat til et lavere beløb. b) Ansvar i tilfælde af aflysning af tog, forsinkelse eller svigtende forbindelse Operatøren er ansvarlig for tab, som påføres passageren på grund af aflysning, forsinkelse eller svigtende forbindelse, så rejsen ikke kan fortsættes samme dag. Erstatningen omfatter rimelige udgifter til logi samt udgifter til underretning af personer, som venter på passageren. Operatøren fritages for dette ansvar, når aflysningen, forsinkelsen eller den svigtende forbindelse skyldes: (a) uden for jernbanedriften værende forhold, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge (b) en fejl fra passagerens side. (c) Ansvar i tilfælde af beskadigelse af håndbagage, dyr, rejsegods og køretøjer I tilfælde af passagerers død eller tilskadekomst er operatøren også ansvarlig for helt eller delvist tab af eller skade på de genstande, som passageren enten havde på sig eller medbragte som håndbagage. I så fald skal operatøren betale en erstatning på op til regningsenheder til hver passager. I andre tilfælde er operatøren kun ansvarlig for helt eller delvist tab af eller skade på genstande, håndbagage eller dyr, som passageren skal holde opsyn med, hvis skaden skyldes en fejl fra operatørens side. Operatøren er ansvarlig for tab, der skyldes helt eller delvist tab af eller skade på rejsegods. Operatøren fritages for dette ansvar, i det omfang tabet, beskadigelsen eller den forsinkede levering skyldes en fejl fra passagerens side eller skyldes en af de særlige situationer, der er forbundet med en eller flere af følgende nedenfor nævnte forhold: (a) manglende eller mangelfuld emballage (b) det indskrevne rejsegods særlige beskaffenhed (c) indlevering af genstande, som er udelukket fra befordring som indskrevet rejsegods. - Når en befordring, der er omfattet af en enkelt befordringskontrakt, udføres af flere på hinanden følgende operatører, som tager ansvaret for rejsegodset med bagagebeviset eller køretøjet med befordringsbeviset, er disse ansvarlige for udførelsen af befordringen på den samlede strækning til udleveringen. Selv om operatøren, helt eller delvist, overdrager udførelsen af befordringen til en stedfortrædende operatør, er operatøren alligevel ansvarlig for hele befordringen. Ved helt eller delvist tab af indskrevet rejsegods skal operatøren uden nogen yderligere skadeserstatning betale: a) når tabets eller skadens størrelse er påvist, en hertil svarende erstatning, som dog ikke kan overstige 80 regningsenheder pr. kilo manglende bruttovægt eller regningsenheder pr. styk rejsegods b) når tabets eller skadens størrelse ikke er påvist, en erstatning på 20 regningsenheder pr. kilo manglende bruttovægt eller 300 regningsenheder pr. styk rejsegods. Ved beskadigelse af det indskrevne rejsegods skal operatøren betale erstatning svarende til rejsegodsets værdiforringelse. Ved forsinket levering af det indskrevne rejsegods skal operatøren for hver påbegyndte 24 timer regnet fra det tidspunkt, da rejsegodset blev forlangt udleveret, dog højst for 14 dage, betale: 8

9 a) en erstatning svarende til tabets eller skadens størrelse som påvist af passageren indtil et maksimumbeløb på 0,80 regningsenheder pr. kilo bruttovægt eller 14 regningsenheder pr. styk af det for sent leverede rejsegods b) når rettighedshaveren ikke kan påvise, at der ved forsinkelsen er opstået tab, en erstatning på 0,14 regningsenheder pr. kilo bruttovægt eller 2,80 regningsenheder pr. styk, der er for sent leveret. Forsinkelser med at læsse et køretøj, helt eller delvist tab af et køretøj: Hvis et køretøj på grund af en omstændighed, der kan tilskrives operatøren, bliver læsset eller leveret for sent, skal operatøren betale en erstatning, hvis størrelse ikke kan overstige prisen for befordringen af køretøjet. Hvis der på grund af en omstændighed, der kan tilskrives operatøren, opstår en forsinkelse ved læsningen, og rettighedshaveren som følge heraf ikke ønsker befordringskontrakten gennemført, tilbagebetales prisen for befordringen. Ved helt eller delvist tab af et køretøj beregnes den erstatning, som for det påviste tab skal betales til rettighedshaveren, efter køretøjets normale handelsværdi. Denne værdi kan ikke overstige regningsenheder. 2. Retslige krav fra passagerens side: klager og handleret Konstatering af delvist tab eller skade: Når operatøren opdager eller formoder, eller rettighedshaveren hævder, at en genstand, der skulle befordres af operatøren (indskrevet rejsegods eller køretøjer) er gået helt eller delvis tabt eller er blevet beskadiget, skal operatøren straks og om muligt i overværelse af rettighedshaveren udfærdige en rapport, hvorved, alt efter skadens art, genstandens tilstand og så vidt muligt skadens omfang, dens årsag og tidspunktet for dens opståen fastslås. En kopi af denne rapport skal udleveres gratis til rettighedshaveren. Klager: Hovedreglen er, at klager vedrørende operatørens ansvar for passagerers død og tilskadekomst skal indgives skriftligt til den operatør, mod hvem der rejses retsligt krav. Retslige handlinger: Som hovedregel kan erstatningssøgsmål på grundlag af operatørens ansvar for passagerens død eller tilskadekomst kun anlægges mod den operatør, der i henhold til befordringskontrakten udfører den del af ydelsen, under hvilken den ulykke, der er årsag til passagerers død eller tilskadekomst, skete. Som hovedregel bortfalder alle krav på grundlag af operatørens ansvar for passagerers død og tilskadekomst, hvis rettighedshaveren ikke senest 12 måneder efter, at denne er blevet bekendt med tabet eller skaden, anmelder denne til en af de operatører, over for hvem kravet kan gøres gældende. Erstatningssøgsmål på grundlag af operatørens ansvar for passagerers død og tilskadekomst forældes: a) for passageren efter tre år, regnet fra dagen efter ulykkestilfældet b) for andre erstatningsberettigede som hovedregel efter tre år, regnet fra dagen efter passagerens død, dog senest efter fem år, regnet fra dagen efter ulykkestilfældet. Afbrydelse af forældelsesfrister er underlagt national ret. 3. Operatørernes indbyrdes forhold En operatør, der har opkrævet et befordringsgebyr, skal betale de andre deltagende operatører den andel af befordringsgebyret, der tilkommer dem. En operatør, der har betalt en erstatning, har ret til regres over for de operatører, der har deltaget i befordringen. Hvis flere operatører har forårsaget skaden, hæfter hver af dem for den skade, som denne har forårsaget. Såfremt det ikke er muligt at fastslå den enkelte operatørs ansvar, fordeles betalingen af erstatningen mellem dem. 9

10 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om jernbanepassagerers rettigheder kan findes på: 10

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.09.2006 KOM(2006) 517 endelig 2004/0049 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Transport- og Turismeudvalget ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Transport- og Turismeudvalget ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Transport- og Turismeudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0049(COD) 3.11.2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om internationale jernbanepassagerers

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2015 C(2015) 4089 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer for fortolkning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers

Læs mere

Fælles regler for Kontrakt om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV)

Fælles regler for Kontrakt om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV) DSB Fælles regler for Kontrakt om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV) (Bilag A til konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF). Udgaven af 09.06.1999) Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 8. oktober 2010 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 2008/0237(COD)

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) 14849/09 ADD 1 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) 14849/09 ADD 1 REV 1. Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. januar 2010 (22.01) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2008/0246 (COD) 14849/09 ADD 1 REV 1 MAR 151 TRANS 407 CODEC 1221 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Transport- og Turismeudvalget. 20.12.2004 PE 350.233v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Transport- og Turismeudvalget. 20.12.2004 PE 350.233v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Transport- og Turismeudvalget 2009 20.12.2004 PE 350.233v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 79-250 Udkast til betænkning Dirk Sterckx Internationale jernbanepassagerers rettigheder

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

DSB-kunder bør have kompensation EU's forordning overtrådt igen og igen.

DSB-kunder bør have kompensation EU's forordning overtrådt igen og igen. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 65 Offentligt DSB-kunder bør have kompensation EU's forordning overtrådt igen og igen. I forbindelse med problemerne på Storstrømsbroen har DSB nu oplyst, at

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 21. januar 2011 (OR. en) 2008/0237 (COD) C7-0015/2011 PE-CONS 63/10 TRANS 380 CODEC 1510 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Henholdsvis 25. og 27. februar 2009

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Henholdsvis 25. og 27. februar 2009 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0010 og 2009-0011 Klager: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 2 x 750 kr. for at rejse uden billet Nævnets

Læs mere

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag)

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Kapitel 9 Befordring med luftfartøj Anvendelsesområde 90 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for befordring med luftfartøj af passagerer, rejsegods eller

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 25. juni 2007 Supplerende grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834

Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: -0246 Klageren: XX Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: 20 kr. som

Læs mere

Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Europaudvalget 1998-99 EUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Europaudvalget (Alm. del - bilag 187) transportministerråd (Offentligt) Medlemmerne

Læs mere

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet1)

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet1) 12.06.12 Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet1) I medfør af 9, stk. 6, 11, 24 c, stk. 2, og 24 h, stk. 1, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL II. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 23. april 2009 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010

VEDTAGNE TEKSTER DEL II. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 23. april 2009 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet torsdag den 23. april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 FORELØBIG UDGAVE PE 425.402 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2013 COM(2013) 26 final 2013/0013 (COD) C7-0026/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1)

Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1) Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet 1) I medfør af 9, stk. 6, og 11 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0130 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ankenævnets

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)

De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) Gyldig fra den 3. december 2009. (erstatter udgaven af 1. juli 2006) Udgaven af 13.12.2009 Side 1 0. Indledning Denne udgave af

Læs mere

Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0126 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kompensation for taxaregning på 871 kr. Ankenævnets

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 KOM(2008) 817 endelig 2008/0237 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om buspassagerers rettigheder og

Læs mere

Kontrolafgift på 750. kr. for manglende stempling af klippekort samt stewardens adfærd.

Kontrolafgift på 750. kr. for manglende stempling af klippekort samt stewardens adfærd. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0200 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0034 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0034 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0034 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2013 COM(2013) 34 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 6.6.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0272 Klageren: Indklagede: XX Odense NØ DSB CVR nummer: 250 500 53 Klagen vedrører: Parternes krav: Fejlagtig vejledning fra DSB vedrørende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Billet ikke indløst da Mobil Applikationen skulle opdateres.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Billet ikke indløst da Mobil Applikationen skulle opdateres. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0421 Klageren: XX 2765 Smørum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt DA L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Passagerrettighedsforordningen

Passagerrettighedsforordningen Rapport om håndhævelsen af Passagerrettighedsforordningen 1. juni 2015 Artikel 26 i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget.

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0186 Klageren: XX 8000 Århus Indklagede: DSBFirst Klagen vedrører: Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere