BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD"

Transkript

1 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINFSSTEDER Et klinisk undervisningssted er et ledelsesmæssigt afgrænset område inden for sundhedsområdet eller det sociale område, der af uddannelsesinstitutionen er godkendt som undervisningssted for sygeplejestuderende. Ledelsen på det kliniske undervisningssted er ansvarlig for at sikre rammer og vilkår, som et godkendt klinisk undervisningssted skal leve op til. Godkendelsen af et klinisk undervisningssted gælder for tre år. Godkendelsen er skriftlig. Godkendelsen varetages på de tre uddannelsesinstitutionernes vegne af den kliniske koordinationsenhed. En godkendelse kan undtagelsesvis meddeles betinget med henblik på, at det kliniske undervisningssted inden for en nærmere afgrænset periode skal indfri godkendelseskravene. Hvis der i godkendelsesperioden sker ændringer, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes kliniske undervisning og modtagelse af nye studerende, skal det kliniske undervisningssted orientere den kliniske koordinationsenhed om det. Forudsætningen for godkendelse er at der på det enkelte kliniske undervisningssted er afsat ressourcer til kliniske undervisning og vejledning ved at der er tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker og har pædagogiske kvalifikationer minimum svarende til 1/6 diplomuddannelse eller 9 ECTS-point. De kliniske vejledere har ansvaret for den kontinuerlige og daglige kliniske undervisning og vejledning af de studerende. Link til bekendtgørelsen BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Betegnelse for det kliniske undervisningssted: Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital har en forskningsafdeling, et sengeafsnit med 12 stationære senge, et ambulatorium og en udefunktion, hvor patienter der ønsker at være længst muligt eller dø hjemme, tilses i eget hjem. Afdelingen har tilknyttet ca. 120 patienter. Det kliniske undervisningssteds visioner og strategier: At udvikle og yde den optimale palliation til gavn for flest mulige patienter og pårørende gennem integreret forskning, kvalitetsudvikling, klinik og undervisning 1

2 At være trendsættende inden for forskning og kvalitetsudvikling i palliation. At have engagerede og trygge medarbejdere, der trives i deres job. Pågår der løbende evaluering af det kliniske undervisningssted: Ja, alle studerende evaluerer forløb, data danner grundlag for fremadrettede uddannelsesopgaver. Hvem refererer uddannelsesområdet ledelsesmæssigt til? Navn: Birgit Villadsen Stilling: Ledende oversygeplejerske Mail adresse: Hvem er overordnet uddannelsesansvarlig for den daglige kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling? Navn: Anna Maria Sandborg-Olsen Stilling: Klinisk vejleder Mailadresse: Navn: Marianne Spile Stilling: Klinisk oversygeplejerske Mail adresse: Beskriv den uddannelsesansvarliges ansvars og funktionsområde: Anna Maria Sandborg-Olsen varetager: undervisningsopgaver, vejledning samt eksamination af de studerende. Marianne Spile varetager: ekstern kontakt til uddannelsesinstitutioner og opgaver på tværs af Bispebjerg hospital. Varetages opgaven af kliniske vejleder med minimum 1/6 diplomuddannelse: Den kliniske vejleder har 2/6 diplomuddannelse. Den uddannelses ansvarlige sygeplejerske har Master i Klinisk Sygepleje, systemisk vejlederuddannelse fra DISPUK samt specialuddannelse i kræftsygepleje. BESKRIVELSE AF SYGEPLEJEFAGLIGE FORHOLD Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: Afdelingen tilbyder lindrende behandling til voksne, der har en uhelbredelig kræftsygdom, og en symptomatologi der kræver specialiseret palliativ behandling af et tværfagligt team. Fælles for patienterne er, at der ikke er flere kurative behandlingstilbud, at de har behov for symptomlindring, og at sygeplejen har fokus på de tiltag, der kan gøres for at lindre evt. gener og skabe en grad af livskvalitet i patientens rest levetid. Patienterne kan enten være nydiagnosticeret eller have været syg gennem længere tid, når de henvises til afdelingen. Der kan være tale om meget korte forløb over få timer/dage og meget lange forløb over måneder og halve år. Patienterne kommer typisk til lindring af fysiske symptomer som: smerter, kvalme, opkastning, træthed, dyspnø samt psykosociale problemer som: angst, depression, sorg, familiære- og økonomiske problemer og eksistentielle problemer som: håb, tro, skyld o.l. samt til lindring i 2

3 den sidste tid inden døden. Tværfaglige og tværsektorielle forhold. Beskriv tværfagligt samarbejde, ressourcepersoner, personalegrupper og eksterne institutioner og der samarbejdes med: Palliation er pr. definition tværfaglig, derfor består personalegruppen af: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, sekretærer, fysioterapeut, psykologer samt frivillige, socialrådgiver, præst og ergoterapeut er tilknyttet afdelingen. Eksempelvis, hospitaler/ ambulatorier, distriktspsykiatri/ social psykiatri, primær/hospital, psykiatri/ hospital, Privatpraktiserende læger, sundhedscentre mm.: Afdelingen har et tæt samarbejde med mange medicinske og kirurgiske afdelinger i regionen, og med praktiserende læge og hjemmesygeplejen i primærsektor om de patienter der opholder sig i eget hjem. Sygeplejefaglige udviklingsaktiviteter Beskriv konkrete kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter, fx indsats i forhold til specifikke patientgrupper, pårørendesamarbejde, patienttilfredshed, sundfremme og forebyggelsesaspekter: På Bispebjerg Hospital er der fokus på udvikling af evidensbaserede kliniske retningslinjer. I den forbindelse har vi i afdelingen i nationaltregi udarbejdet klinisk retningslinjer om ex. dyspnø, delirium, obstipation hos uhelbredeligt syge kræftpatienter. I afdelingen screenes patienterne med EORTC- QLQ - C15- PAL (livskvalitets spørgeskema) hver uge. Disse screeninger skal ligge til grund for den planlagte behandling og pleje, og danne basis for de sygeplejediagnoser der beskrives på patienten. Nuværende er der et forskningsprojekt om mestring for patienter og pårørende i forbindelse med kræftsygdom,, som gennemføres i patienternes eget hjem, hvor 3 sygeplejersker deltager. BESKRIVELSE AF UDDANNELSESMÆSSIGE FORHOLD Undervisningens organisering, tilrettelæggelse, samarbejdsformer og de afsatte ressourcer Beskriv en kliniske vejleders funktion, herunder ansvarsområder for den daglige og kontinuerlig vejledning, samt deres sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer: Den kliniske vejleders tidsforbrug til uddannelsesopgaven: Den kliniske vejleder er fuldtidsansat. Beskriv samarbejdsformer mellem klinisk vejleder og studerende: En forudsætning for at komme i praktik på Palliativ afdeling er at både modul 11 og 12 tages i afdelingen, da den komplekse sygepleje fordrer, at uddannelsesforløbet strækker sig over 20 uger. De studerende er tilknyttet én klinisk vejleder, som de følger de dage vejlederen er i afdelingen. De studerende vil i samarbejde med den kliniske vejleder følge bestemte patientforløb eller specifikke opgaver, som led i uddannelsesforløbet. De dage den kliniske vejleder ikke er i afdelingen, knyttes den studerende til en anden sygeplejerske. Den Koordinerende kliniske vejleder varetager det overordnede 3

4 ansvar for uddannelsesforløbet, tilbyder de studerende faglig vejledning i form af faste møder til refleksion og deltager ad hoc i undervisning, studiesamtaler og eksamination. Beskriv den generelle sygeplejefaglige ekspertise, fx klinisk erfaring og efter - og videreuddannelse: På afdelingen arbejder både sygeplejersker der er nyuddannede og sygeplejersker med mange års erfaring. Der er sygeplejersker med videreuddannelse på henholdsvis master-, diplom- og specialuddannelsesniveau. Lærings- og studiemiljøet Beskriv tilrettelæggelse og rammer for den studerendes deltagelse i den kliniske undervisning, i relation til modulets foreskrevne læringsudbytte, herunder anvendelse af studiemetoder som bl.a. brug af porfolio: Studiemiljøet i afdelingen er baseret på deltagelse i klinikken og refleksion over praksis og foregår i relation til patientbehandling og pleje. I begyndelsen af opholdet vil den studerende være tæt knyttet til en vejleder, for senere i forløbet at udføre flere selvstændige opgaver efter oplæring. Der er mulighed for at følge korte såvel som lange patientforløb. Der er i afdelingen rig mulighed for at sætte sig ind i og deltage i forskellige instrumentelle interventioner som; katether anlæggelse og pleje, administration af sondeernæring, administration af medicin intravenøst, subcutant og epiduralt, trachestomipleje, sårpleje, stomipleje. Der vil i uddannelsesforløbet være rig mulighed for at stifte bekendskab med omsorg og pleje af det dødende menneske og dennes pårørende. Kommunikation er en central opgave i palliation, hvilket giver den studerende rig mulighed for at udvikle sine kommunikative kompetencer med patienter, pårørende og fagpersonale. Beskriv hvilke undervisningsfaciliteter, der understøtter de studerendes faglige og personlige læreprocesser i forhold til udvikling af kompetencer i det pågældende modul: Det forventes, at den studerende deltager i såvel mono- som tværfaglig konferencer og fremlægger de patientforløb, som den studerende deltager i, samt at den studerende selv tager initiativ til, at få indblik i procedure der er relevante for læringsudbyttet. Den studerende opfordres til at lave praksisbeskrivelser og læringskontrakter som et led i læreprocessen. Der er 2 modul 11/12 studerende samt 2 SSA elever i afdelinge ad gangen. De studerende har mulighed for at mødes med andre studerende på hospitalet til undervisning og træning af kliniske færdigheder. De studerende opfordres til at anvende portefolio. Evaluering Beskriv hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling: De studerende opfordres til at evaluere via uddannelsesinstitutionernes elektroniske evalueringstiltag, desuden indgår evaluering som et naturligt element ved alle studiesamtaler. Det kliniske undervisningssted er godkendt til modul 2 og 4, 6, 8,11 eller 12 jv. Generel klinisk studieplan (Dokument B) 4

5 GENEREL STUDIEPLAN: Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Betegnelse for det kliniske undervisningssted: Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital har en forskningsafdeling, et sengeafsnit med 12 stationære senge, et ambulatorium og en udefunktion, hvor patienter der ønsker at være længst muligt eller dø hjemme, tilses i eget hjem. Afdelingen har tilknyttet ca. 120 patienter. Det kliniske undervisningssteds visioner og strategier: At udvikle og yde den optimale palliation til gavn for flest mulige patienter og pårørende gennem integreret forskning, kvalitetsudvikling, klinik og undervisning At være trendsættende inden for forskning og kvalitetsudvikling i palliation. At have engagerede og trygge medarbejdere, der trives i deres job. Hvem refererer uddannelsesområdet ledelsesmæssigt til? Navn: Birgit Villadsen Stilling: Ledende oversygeplejerske Mail adresse: Hvem er overordnet uddannelsesansvarlig for den daglige kliniske undervisning, vejledning og prøveafvikling? Navn: Anna Maria Sandborg-Olsen Stilling: Klinisk vejleder Mail adresse: Navn: Marianne Spile Stilling: Klinisk oversygeplejerske Mail adresse: Modul 11 Med udgangspunkt i det ansøgte modulets læringsudbytte og beskrivelsen af det typiske borger- /patientforløb beskrives de sygeplejefaglige opgaver og metoder (den generelle skal give den studerende mulighed for at udarbejde den individuelle studieplan). Afdelingen tilbyder lindrende behandling til voksne, der har en uhelbredelig kræftsygdom, og en symptomatologi der kræver specialiseret palliativ behandling af et tværfagligt team. Fælles for patienterne er, at de har behov for symptomlindring, og at sygeplejen har fokus på de tiltag, der kan gøres for at lindre evt. gener og skabe en grad af livskvalitet i patientens rest levetid. I palliativ afdeling er der mulighed for at opbygge teoretiske og praktiske kundskaber indenfor grundlæggende-, akut- og kompleks sygepleje. Patienterne er kendetegnet ved at have behov for delegeret og selvstændige sygeplejeinterventioner i relation til aktuelle og potentielle sygeplejeinterventioner. I afdelingen dokumenteres og formidles viden ved hjælp af sygeplejediagnoser, der tager udgangspunkt i såvel sygeplejeprocessen som patientens perspektiv. Handlingsplaner for patienterne skal tage udgangspunkt i såvel erfarings- som udviklings- og forskningsbaseret viden, og der skal i dokumentationen anvendes palliative fagtermer, der beskriver patientens oplevede lidelse, problemer, behov og interventioner. Afdelingen har fokus på symptomlindring af de gener, der opstår i forbindelse med udbredt kræftsygdom og truende død. Patienternes symptomatologi afdækkes både med et spørgeskema og ved observation af 5

6 og kommunikation med patient og pårørende. Den studerende skal på basis af dette opstille mål for den udførte pleje og argumentere for såvel faglige som etisk relevante behandlingstiltag, der har fokus på at lindre lidelse i form af fysiske symptomer som: smerter, kvalme, opkastning, træthed, dyspnø samt psykosociale problemer som: angst, depression, sorg, familiære- og økonomiske problemer og eksistentielle problemer som: håb, tro, skyld o.l. samt til lindring i den sidste tid inden døden. Organiseringen i afdelingen er baseret på kontaktpersonordning og helheds pleje. Den studerende skal være med til at varetage plejen af det hele menneske og dennes pårørende i samarbejde med det tværfaglige team. Den studerende skal således udfra observation af og kommunikation med patienten og pårørende, samt på basis af etiske overvejelser, være med til at vurdere, hvilke interventioner der skal iværksættes, samt evaluere effekten af interventionerne. Den palliative patient har en kompleks symptomatologi og ofte en kompleks medikamentel behandling. Den studerende skal på baggrund af sin faglige viden om medicinske præparater og administrationsveje og etiske overvejelser være med til at dispensere og administrere medicin per os, subkutant, intravenøst og epiduralt/spinalt. Kommunikation er en central opgave i palliation, hvilket giver den studerende rig mulighed for at udvikle sine kommunikative kompetencer med patienter, pårørende og fagpersonale. Det kan være en udfordring for den studerende at føre en dialog med mennesker i krise og sorg om livet og døden, hvorfor både teoretisk viden om kommunikation og sorg og krisereaktioner samt praktisk erfaring om kommunikation kommer i spil. Beskriv hvilke undervisningsfaciliteter, der understøtter de studerendes faglige og personlige læreprocesser i forhold til udvikling af kompetencer i det pågældende modul: Studiemiljøet i afdelingen er baseret på deltagelse i klinikken og refleksion over praksis og foregår i relation til patientbehandling og pleje. I begyndelsen af praktikperioden vil den studerende være tæt knyttet til en vejleder, for senere i forløbet at udføre flere selvstændige opgaver efter oplæring. Der er mulighed for at følge korte såvel som lange patientforløb. Der undervises i palliative problemstillinger, herunder symptomlindring, farmakologisk og nonfarmakologisk. Det forventes, at den studerende deltager i såvel mono- som tværfaglig konferencer og fremlægger de patientforløb, som den studerende deltager i, samt at den studerende selv tager initiativ til, at få indblik i procedure der er relevante for læringsudbyttet. Den studerende opfordres til at lave praksisbeskrivelser og læringskontrakter som et led i læreprocessen. Afdelingen samarbejder med andre medicinske afdelinger på Bispebjerg om afholdelse af klinikker. De studerende deltager i refleksionsforum i form af Etiske fortællinger sammen med det øvrige personale, og har her mulighed for at udvikle deres kompetencer ved hjælp af refleksion. Beskriv læringsmulighederne indenfor medicinsk og kirurgisk sygepleje: Der er mulighed for at følge korte såvel som lange patientforløb, samt mulighed for at sætte sig ind i og deltage i forskellige instrumentelle interventioner. Det der kendetegner den palliative patient er, at det er komplekse forløb, der både omhandler medicinske og kirurgiske interventioner. Derfor kan patienterne både være indlagt til præ- og postoperativ sygepleje og til medicinsk behandling for lindring af symptomer. Der er i afdelingen rig mulighed for at sætte sig ind i og deltage i forskellige instrumentelle interventioner som; katetheranlæggelse og -pleje, administration af sondeernæring, trachestomipleje, sårpleje, stomipleje. Der vil i uddannelsesforløbet være rig mulighed for at stifte bekendskab med omsorg, pleje og 6

7 lindring af det dødende menneske og dennes pårørende. Beskriv hvilke forsknings- og udviklingsaktiviteter de studerende har mulighed for at forholde sig til: I afdelingen er der fokus på udvikling og anvendelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer, der er således fokus på, at sygeplejen baseres på den bedst tilgængelige evidens. Der arbejdes løbende med kvalitetsudviklingsprojekter ud fra hospitalets overordnede indsatsområder. I afdelingen screenes patienterne med EORTC- QLQ-C15-PAL hver uge. Disse screeninger skal ligge til grund for den planlagte behandling og pleje, og danne basis for de sygeplejediagnoser der beskrives på patienten. Nuværende pågår der et forskningsprojekt om mestring for patienter og pårørende i forbindelse med kræftsygdom. Udarbejdet af Dato: Navn: Marianne Spile Titel: Klinisk oversygeplejerske Mail adresse: Tlf.:

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere