2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger"

Transkript

1 Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse af elbiler i Danmark. Dette notat beskriver en række funktionskrav til ladeinfrastrukturen, som vurderes at være væsentlige for at sikre en succesfuld udbygning af ladeinfrastruktur til elbiler i Danmark. Det understreges, at notatet er et foreløbigt dokument. Infrastrukturen er i dette notat afgrænset til ladestationer, som skal sikre brugere, der ikke har mulighed for opladning ved egen privat ejet ladestation. Det vil bl.a. sige ladestandere, der forsyner brugere, som lader ved gaden, men også arealer ifm. boligforeninger, og andre offentligt tilgængelige arealer. Det ligger udenfor afgrænsningen at beskrive krav til ladestandere ved private boliger (eenfamiliehuse). Men det vurderes, at de beskrevne principper også kan anvendes til en ladestander til eenfamiliehuse, hvor der ønskes de beskrevne funktionaliteter. Da ladestandere ved private boliger forventes at udgøre den største andel af elforsyningen til elbilerne, kan det være hensigtsmæssigt, at funktionaliteterne også bliver tilgængelige for private ladestandere. Notatet er opdelt i en beskrivelse af nogle overordnede principper, der ligger til grund for funktionskrav (afsnit 2), et forslag til model for dataflow (afsnit 3) og en række mere specifikke krav til ladestanderen (afsnit 4). 2. Overordnede principper til grund for funktionskrav Ladeinfrastrukturen skal tilgodese en række hensyn overfor brugeren og elsystemet. Meget overordnet skal bl.a. følgende hensyn varetages: Dok _v1, Sag 10/6157 1/9

2 2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning Brugervenlighed vedrører, hvor kompliceret og tidskrævende det er at få gennemført en opladning. Herunder både forhold omkring håndtering af stik, brugerinterface, hvor præferencer angives, og ikke mindst betaling og afregning. Ladestanderen bør understøtte brug af identifikation via bilens kommunikation mellem ladestander og ved identifikation med id-kort. Ladestanderen skal understøtte de sikkerhedsfunktionaliteter, som indgår i kommunikation mellem ladestander og elbil. Herunder at spænding til stikket og opladning først kan startes, når stik er korrekt monteret osv. 2.2 Opladningstid Ved opladningstid forstås den effekttilgængelighed brugeren oplever. Det er væsentligt, at brugeren har mulighed for at oplade med en kort opladningstid, hvor det er nødvendigt. Ved en simpel ladning med 10 A 1-faset, hvilket i dag er typisk, vil en opladning på 1 time give typisk 15 km rækkevidde. Ved en opladning med 32 eller 63 A 3-faset vil en times opladning give ca. 140/280 km. rækkevidde. En effektiv udnyttelse af det ladestik som forventes at blive standard (32/63 A Mennekes stik) kan tilbyde brugeren en stor frihedsgrad. Det anbefales derfor, at ladestanderen mht. stikledning og konstruktion kan understøtte effekten, der kan overføres i stikket (32/63 A). 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Det er nødvendigt, at elbilen fungerer på tværs af landegrænser inden for landeregioner. Dels af hensyn til mobiliteten, men også for at få et effektivt produktionssystem af systemløsninger, der i fuld konkurrence kan producere standardiserede komponenter til et stort marked. Følgende komponenter er vigtige at harmonisere: - ladestik) 1 og ledning - kommunikation mellem elbil og ladestander - kommunikation mellem ladestander og operatør Det internationale standardiseringsarbejde IEC TC69 (JWG V2G CI) arbejder med standard for kommunikation mellem elbil og ladestander (et udkast forventes at ligge klar inden medio 2011), mens IEC xxx arbejder generelt med standarder for kommunikation i elsystemet, og forventes at udvides med kommunikationen mellem ladestander og operatør mv. CEN/CENELEC EV fokusgruppen knytter an til Dansk Standard i arbejdsgruppen S-454. Der vil i standardiseringsfasen være gode muligheder for at påvirke de løsninger der fastlægges. Det er vigtigt at arbejdet omkring offentligt ladeinfrastruktur i første fase fokuserer på input til dette standardiseringarbejde. 1 Det forventes at Mennekes stikket (32/63 A) bliver standard for Europa. Stikket er designet til 63 A, men bliver i første omgang kun godkendt til 32 A. Dok _v1, Sag 10/6157 2/9

3 Udrulning af ladeinfrastruktur skal naturligvis ses i forhold til dette standardiseringsarbejde. Ladestandere der opsættes indenfor de næste 2-3 år må forventes at skulle opgraderes til at håndtere de fastlagte standarder. Fysiske indgreb i ladestanderen (f.eks skift af stik eller kommunikationsmodem) er væsentligt mere bekosteligt end en opgradering af software i ladestanderen. En opgradering af software vil typisk kunne gøres fra centralt hold, uden behov for at have en montør ude ved hver ladestander, hvilket gør dette til en relativt begrænset omkostning. Standardisering af stik og grundlæggende forhold omkring kommunikation forventes at blive fastlagt indenfor 1 til 2 år. En større udrulning af ladestandere bør derfor ske under hensyn til en vurdering af om standarderne er på plads i et omfang således, at der ikke skal ske fysiske indgreb i ladestanderen. 2.4 Intelligent ladning af elbilen under hensyn til elsystemet (SmartGrid) Med intelligent opladning menes, at ladningen af elbilen er styrbar, således, at prissætningen på relevante markeder kan indgå i ladeplanen for elbilen. Herunder skal elbilen kunne lades efter prissætningen på spotmarkedet, markedet for systemtjenester og under hensyntagen til elnettets kapacitet (variable tariffer). Intelligent opladning af elbiler anbefales, da det vil være med til at sikre; 1. bedst mulig udnyttelse af el fra fluktuerende elproduktion til gavn for alle elforbrugere 2. billigst mulig opladning af elbilen for den enkelte elbilsejer 3. bedst mulig udnyttelse af eksisterende transmissions/distributionsnet 2.5 Åben markedsadgang, således at ladestanderen ikke låser leverandør-forholdet For at sikre brugeren adgang til effektiv og konkurrenceudsat ladning, er det vigtigt, at ladestanderen ikke låser brugeren til et bestemt leverandørforhold. Det vil i praksis sige, at uanset hvilket abonnement på levering af strøm til sin elbil, som brugeren har tegnet med sin elhandler/flådeoperatør, skal der være adgang via en ladestander i det offentlige rum. 3. Model for dataflow for ladestandere og elmarkedet I nedenstående model skitseres et forslag til en model for, hvordan elbiler kan håndteres ved offentlige ladestandere fra oprettelse til ladning og samlet afregning af forbruget ved egen elleverandør/operatør. I modellen tages der udgangspunkt i den eksisterende markedsmodel for elmarkedet og de krav, der er defineret til den kommende DataHub. Dok _v1, Sag 10/6157 3/9

4 Da DataHub'ens datamodel er bygget op omkring målepunktet, tager modellen udgangspunkt i, at elbilen eller elbilsejeren identificeres på samme måde som et målepunkt - altså med et GSRN-nr. Det er med denne identifikation, at elbilen identificeres overfor DataHub'en og operatører. 3.1 Forudsætninger for modellen Aktører kan indtage flere roller samtidig, fx kan operatøren både være elleverandør og balanceansvarlig osv. En elbil vil i DataHub'en blive identificeret som et virtuelt målepunkt ved et GSRN-nr og øvrige obligatoriske stamdata for målepunkter. Det vil dog ikke have en fast geografisk adresse. Det er endnu ikke afklaret, om det skal være DataHub'en eller operatøren/leverandøren, der angiver GSRN-nr Elleverandør skal have samme balanceansvarlige i hele DK for alle virtuelle målepunkter En opladning af en elbil på en offentlig ladestander svarer til en oprettelse af et nyt, men kendt målepunkt Der er obligatorisk samfakturering af netvirksomhedens ydelser for elbiler Samfakturering håndteres efter ny model, der udarbejdes i forbindelse med DataHub-arbejdet Kommunikationen med operatørerne vil skulle ske efter en åben standard, men anses i øvrigt som en kommerciel opgave, der skal håndteres uden regulering fra Energinet.dk Udenlandske elbilsejere, der ønsker at lade ved offentlige ladestandere kunne evt. håndteres med et slags "taletidskort" købt på tankstationer o.lign. Figur 1: Model for håndtering af elbiler Tidsserier pr. elleverandør ELLEVERANDØR BALANCEANSVARLIG 16 Bestilling af reg. kraft /SPOT Levering af reg. kraft /SPOT Aftale 1 Aftale Samlet faktura 19 ELBILSOPERATØR Samlet faktura 20 Oprettelse af kunden Opladning af elbil Styring Afregning af kunden KUNDE Oprettelse af målepunkt 3 4 Målepunkt sendes 18 Fakturalinjer 15 Tidsserier pr. målepkt. 6 Validering af målepunkt id Styring 8Identificering af målepunkt id kwh 5 Elbilen lader ved ladestanderen Ladestander identificerer målepunkt 7 Målepunkt id er aktiv OFF. LADESTANDER 14 Tidsserier pr. målepkt. pr. målepkt. 17Fakturalinjer 12 NETVIRKSOMHED Hjemtagning af timeværdier 13 Ladestanderens eget forbrug LADESTANDER- OPERATØR Dok _v1, Sag 10/6157 4/9

5 3.2 Steps i modellen Nedenfor er hver enkelt step i modellen beskrevet. Numrene refererer til numrene i modellen 2 ovenfor: 1. Kunde/elbilsejer indgår aftale med operatør 2. Operatør indgår aftale med elleverandør 3. Elleverandør anmoder om oprettelse af virtuelt målepunkt id i Data- Hub en 4. Målepunkt id sendes til elleverandør - eller DataHub'en sender bekræftelse på oprettet målepunkt afhængig af hvilken løsning, der vælges 5. Elbil identificeres ved ladestanderen - fx ved at stikket sættes i laderen, og lade bilens kommunikationsmodul identificere bilen eller at brugeren identificeres med et RFID-kort el. lign 6. Målepunkt id valideres af DataHub'en det konstateres om målepunktet er aktivt eller ej - fx om der er tilknyttet en elleverandør og en balanceansvarlig og om målepunktet har status "tilsluttet" 7. DataHub'en svarer tilbage, om der kan lades på målepunkt id er målepunkt aktivt eller ej 8. Målepunkt id identificeres - hvilken kunde/elbil lader og hvilken ladeprofil er aftalt med kunden 9. Styring af ladning/forbrug - operatøren kommunikerer med ladestander, så opladningen sker efter den rigtige profil under hensyntagen til SPOT, regulerkraft og lokale netforhold (begrænsninger). Ved afsluttet ladning skal informationen om opladningen gemmes af operatøren til brug for afregning af kunden (fx leveringen af regulerkraft) 10. Bestilling af regulerkraft - hvis elbilen skal indgå som ressource i regulerkraftmarkedet skal dette kommunikeres videre til den balanceansvarlige aktør, som kan melde dette ind til Energinet.dk 11. Levering af regulerkraft - når den balanceansvarlige aktør har fået aktiveret et bud hos Energinet.dk skal denne information tilgå operatøren, som kan styre opladningen herefter (pkt. 9) 2 Rollebeskrivelse kan ses i Bilag 1 Dok _v1, Sag 10/6157 5/9

6 12. Timeværdier for alle målepunkt id'er hjemtages dagligt - netvirksomheden skal dagligt hjemtage tidsserier for ladestanderen. Heraf skal der både fremgå informationer om forbrug i hver driftstime samt id af de opladende elbiler: Eksempel: Driftstime Forbrug MP id kwh A kwh B kwh B kwh C 13. Ladestandernes eget forbrug hjemtages - afhænger af hvilken løsning der vælges 14. Tidsserier pr. målepunkt id sendes til DataHub'en - efter samme regler som øvrig indsendelse af måledata 15. Tidsserier pr. målepunkt id sendes til balanceansvarlig - efter samme regler som øvrig indsendelse af måledata 16. Tidsserier pr. elleverandør sendes til balanceansvarlig 17. Fremsendelse af fakturalinjer pr. målepunkt id til DataHub'en - efter reglerne besluttet i samfakturerings arbejdsgruppen 18. Fremsendelse af fakturalinjer til elleverandør - efter reglerne besluttet i samfakturerings arbejdsgruppen 19. Samlet faktura sendes til operatør - efter bilateral aftale mellem elleverandør og operatør 20. Samlet faktura sendes til kunden/elbilsejer med henblik på afregning af kunden - efter bilateral aftale mellem operatør og kunde/elbilsejer 4. Ladestander funktionaliteter For at ladestanderen kan opfylde det dataflow, som er beskrevet i afsnit 3 Model for dataflow for ladestandere og elmarkedet, skal den have følgende funktionaliteter: - Sikkerhedsinformation - Ladestander skal understøtte, at der kun kan sættes spænding på kabel hvis stik mv. er korrekt monteret. Den stiktype der forventes at blive vedtaget (Mennekes) understøtter at den nødvendige sikkerhed kan etableres. - Identificere målepunkt - Ladestander skal først identificere elbilen/kunden og tilhørende operatør på baggrund af målepunkts id Dok _v1, Sag 10/6157 6/9

7 - Validere målepunkts id - Ladestander validerer herefter målepunkts id op mod DataHub en - Identificere elbil/kunde - Ladestander identificerer elbilen/kunden (målepunkts id) op mod operatørens system med information om ladestander id og evt. med information om planlagt parkeringstid og aktuel status for batteri og planlagt batteristatus efter endt parkering - Aktivere ladestander - Ladestander aktiveres på baggrund af information fra DataHub en om, at målepunktet er aktivt - Håndtere information om ladeprofil - Ladestander modtager information om ladeprofil (schedule) fra operatør og sender denne til elbilen. Elbilen styrer opladning (start/stop, høj/lav effekt) på baggrund af denne ladeprofil. Ladeprofilen sammensættes på baggrund af SPOT-priser, tariffer, brugerpræferencer etc. På sigt kan det være nødvendigt, at operatøren opdaterer ladeprofil undervejs i opladningen fx på baggrund af prissignaler fra netvirksomheden - Håndtere oplysninger om max ladeeffekt mv- Ladestander skal have information om maksimum kapacitet, der må lades med ved standeren. På længere sigt kan andre forhold være relevante, herunder behov for spændingskompensering, frekvens-aflstning 3 osv. Ladestanderen skal kunne modtage disse informationer fx fra netvirksomheden og sende disse til elbilen. - Lagre måledata - Når opladning er gennemført termineres ladningen fysik, såvel logisk i ladestanderen og hos operatøren. Måledata lagres ( 5 minutters tidsopløsning skal være mulig, mhp. evt. senere at kunne indgå i regulerkraftmarkedet) til senere indhentning af netvirksomhed og evt. sendes til operatør - Sende egne måledata for eget forbrug - Ladestander skal sende eget forbrug til netvirksomhed - Andre krav til ladestanderen: - vandal-sikring - sikring mod strømtyveri - vejrsikring - gældende krav i forhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen - præ-validering af autencitet af bruger ID - styreboks med kommunikationsinterface til ethernet m.tcp/ip (Internet m.vpn eller MPLS) - ladestanderen skal overholde kravene i Teknisk forskrift for små elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder 3 Få gange årligt hænder det, at frekvensen dykker så meget, at det er nødvendigt, at aktivere automatisk udkobling af større forbrugsenheder (i dag typisk fjernvarmepumper). I takt med øget pres på elsystemet kan det blive nødvendigt, at øge antallet af forbrugsapparater som direkte bidrager til elsystemets frekvensstabilitet og afbrydes før almindeligt forbrug uden lager afbrydes. Dok _v1, Sag 10/6157 7/9

8 4.1 Datakommunikation mellem ladestander og elbil Kommunikation mellem elbil og ladestander standardiseres i det internationale standardiseringarbejde i samarbejdet mellem IEC(el) og OEM(automobil) under joint working group arbejdet TC69 JWG V2G CI. Kommunikation mellem ladestander og de øvrige aktører standardiseres under arbejdet i IEC Standardiseringen af kommunikation mellem elbil og ladestander forventes at ligge i udkast i første halvdel af Dok _v1, Sag 10/6157 8/9

9 Bilag 1 Roller i modellen: - DataHub: En it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk. DataHub'en håndterer måledata, stamdata, transaktioner samt kommunikationen med alle elmarkedets aktører i Danmark - Elleverandør: En elhandler, der sælger el til slutkunder, og som har indgået standardaftale med Energinet.dk om optagelse som elleverandør i Data- Hub'en. En elleverandør skal være godkendt som eller have indgået en aftale med en balanceansvarlig aktør for at kunne agere på markedet - Balanceansvarlig: Den aktør, der melder planer for forbrug og produktion ind til Energinet.dk inden driftsdøgnet, og som Energinet.dk afregner ubalancer med. De balanceansvarlige melder endvidere bud for regulerkraft ind til Energinet.dk senest 45 minutter inden driftstimen, som Energinet.dk kan aktivere hvis nødvendigt med henblik på at sikre den fysiske energibalance i elmarkedet - Operatør: Er ikke en del af elmarkedsmodellen, men kan være en flådeoperatør af elbiler, der videresælger elleverancen for elbiler som en samlet pakke sammen med selve købet af elbilen og andre ydelser - Netvirksomhed: En virksomhed, der har fået bevilling til at drive netvirksomhed i henhold til Elforsyningsloven, og som bl.a. er pålagt måleransvar Dok _v1, Sag 10/6157 9/9

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid

Bilagsrapport. Arbejdsgruppe 2. Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid Bilagsrapport Arbejdsgruppe 2 Smart Grid Netværket Virkemidler til fremme af Smart Grid I denne bilagsrapport oplistes et bruttokatalog over anbefalinger og virkemidler til fremme af et Smart Grid i Danmark.

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3]

Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] Smart luft/vand-varmepumpe til udskiftning af oliefyr [1][2][3] P2 Projekt Gruppe B135 Energi Aalborg Universitet 22. maj 2013 Studenterrapport Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Energi Strandvejen

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet

Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet 4.10.10 Smart Grid, fleksibelt elforbrug og samspil med forbrugerne og digitale tjenester i hjemmet Indledning Dette notat beskrivelse forbrugernes muligheder for at levere fleksibelt elforbrug til et

Læs mere

smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger

smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger 1 Indhold Forord 3 Indleding og sammenfatning 5 El får en bærende rolle i fremtidens energisystem 5 Elkunder bliver en ressource i fremtidens

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark

Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark CATALYST 2010 Sammenfatning og Konklusion SmartGrid er et essentielt

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere