UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER"

Transkript

1 UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bangladesh Belarus (Hviderusland) Bosnien-Hercegovina Burundi Cameroun Cuba Den Demokratiske Republik Congo Egypten Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Gambia Georgien Ghana Indien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kosovo Kroatien Libanon Liberia Libyen Makedonien Marokko Moldova Mongoliet Nigeria Pakistan

2 Republikken Guinea Rusland Rwanda Senegal Serbien og Montenegro Sierra Leone Somalia Sri Lanka Statsløse palæstinensere Sudan Syrien Togo Tunesien Tyrkiet Uganda Ukraine Usbekistan Vietnam 2

3 3 AFGHANISTAN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 17 personer i aktuel udsendelsesposition. Muligheden for at gennemføre (tvangsmæssige) udsendelser til Afghanistan var i en årrække i realiteten udelukket, efter at Flygtningenævnet i oktober 1993 besluttede, at der ikke kunne ske tvangsmæssige udsendelser til Afghanistan via lufthavnen i Kabul. I august 2002 ophævede Flygtningenævnet denne beslutning fra På baggrund af en midlertidig aftale med de afghanske myndigheder udsendtes der efter forudgående forelæggelse for de afghanske myndigheder under ledsagelse i juli og derefter i afghanske statsborgere til Kabul. Under et dansk delegationsbesøg i Afghanistan i maj 2003 blev det aftalt at igangsætte forhandlinger om en trepartsaftale mellem Danmark, Afghanistan og UNHCR om udsendelse til Afghanistan. Trepartsaftalen blev undertegnet i København den 18. oktober Aftalen trådte i kraft ved undertegnelsen. 47 afghanske statsborgere udrejste frivilligt til Afghanistan i 2005 med økonomisk støtte i henhold til Folketingets Finansudvalgs aktstykke 77 af 19. januar For at understøtte arbejdet med udsendelser i medfør af trepartsaftalen havde Integrationsministeriet fra februar 2005 til maj 2006 fast udstationeret en udlændingeattaché i Kabul. Ordningen er nu blevet erstattet af en flyvende attaché, der kan bistå på udlændingeområdet i Afghanistan efter behov. Afghanske statsborgere i udsendelsesposition afhøres af til et særligt af de afghanske myndigheder godkendt skema til brug for forelæggelse af sagerne for de afghanske myndigheder til identitets- og nationalitetsfastlæggelse med henblik på tvangsmæssige og frivillige udsendelser. De første

4 4 sager blev den 15. marts 2005 via Integrationsministeriets udlændingeattaché i Kabul forelagt for de afghanske myndigheder efter trepartsaftalen under henvisning til en nærmere aftalt praktisk procedure. har herefter løbende forelagt sager for myndighederne i Afghanistan med henblik på identifikation, og der er løbende modtaget bekræftelse fra de afghanske myndigheder på, at de forelagte personer har kunnet identificeres som afghanske statsborgere. Der er på baggrund af de modtagne tilbagemeldinger fra de afghanske myndigheder gennemført en række såvel ledsagede som påsete udsendelser til Afghanistan. En del af de personer, som er accepteret tilbagetaget af de afghanske myndigheder, er dog forsvundet fra deres indlogeringssteder i tidsmæssig sammenhæng med, at accepterne er blevet modtaget. Tvangsmæssig udsendelse af afghanske statsborgere fra Danmark til Afghanistan sker hovedsagligt med Frankfurt som transitlufthavn. Efter aftale med Ariana Afghan Airlines varetager afghansk sikkerhedspersonale ledsagelsen fra Frankfurt til Kabul. Denne aftale er velfungerende. har i et enkelt tilfælde i efteråret 2008 chartret et fly til udsendelse af 3 kriminelle afghanere til Afghanistan. præsenterede i efteråret 2008 med tilladelse fra myndighederne i Afghanistan en udlænding for immigrationsmyndighederne i lufthavnen i Kabul med henblik på identitetsfastlæggelse, idet det på trods af udlændingens medvirken ikke havde været muligt at identificere ham via den almindelige forelæggelsesprocedure. Immigrationsmyndighederne accepterede efter præsentationen at tilbagetage udlændingen. Afghanistan åbnede i efteråret 2004 en ambassade i Oslo, som også dækker Danmark.

5 5 ALBANIEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret ingen personer i aktuel udsendelsesposition. Hidtidig har rettet henvendelse til Albaniens ambassade i København om udstedelse af rejsedokumenter. Ambassadens sagsbehandlingstid er erfaringsmæssigt 3 dage, hvis udlændingen medvirker ved at give korrekte identitetsoplysninger. Ambassaden ønsker at tale med udlændingen, enten ved udlændingens personlige fremmøde på ambassaden eller telefonisk. Sager, hvor udlændingen ikke ønsker at medvirke, skal forelægges direkte for de kompetente albanske myndigheder via Udenrigsministeriet. har dog i enkelte sager, hvor udlændingen ikke ønskede at medvirke, alligevel fået udstedt rejsedokument på ambassaden. Den 1. december 2008 trådte en ny tilbagetagelsesaftale i kraft mellem Danmark og Albanien. Aftalen indeholder regler om den procedure, der skal følges, når anmoder Albanien om at tilbagetage en person. Albanien tilbagetager i henhold til aftalen egne statsborgere samt i visse tilfælde statsborgere fra tredjelande og statsløse personer. Ved en anmodning om tilbagetagelse benyttes en standardblanket, som sendes til de albanske myndigheder. har endnu ikke erfaringer med udsendelser i henhold til aftalen.

6 6 ALGERIET Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 9 personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Algeriets ambassade i København om udstedelse af rejsedokumenter. Sagsbehandlingstiden på ambassaden er meget varierende alt afhængig af, om udlændingen har identitetsdokumenter eller ej. Findes der gyldige identitetsdokumenter, skal udlændingen udfylde en ansøgning om udstedelse af rejsedokument. Ambassadens sagsbehandlingstid er i disse tilfælde 2-3 dage. Er udlændingen ikke i besiddelse af identitetsdokumenter, ønsker ambassaden at tale med udlændingen. Ambassaden forelægger herefter sagen for myndighederne i Algeriet, som retter henvendelse til den by/kommune, udlændingen angiver at komme fra, med henblik på fastlæggelse af identitet/nationalitet. Sagsbehandlingstiden i sådanne sager er erfaringsmæssigt meget lang ofte flere år. Det hører til sjældenhederne, at der udstedes rejsedokumenter i disse sager, idet det typisk ikke er muligt for myndighederne i Algeriet at identificere/nationalitetsfastlægge udlændingene på baggrund af de foreliggende som oftest udokumenterede oplysninger. Når der skal udstedes rejsedokument, ønsker ambassaden forinden at modtage en rejseplan. Rejsedokumentet udstedes med en gyldighed på kun 2 dage.

7 7 ANGOLA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Angolas ambassade i Stockholm om udstedelse af rejsedokumenter. Ambassaden stiller krav om personligt fremmøde af udlændinge, der skal have udstedt et rejsedokument. Der udstedes rejsedokument på baggrund af samtalen med udlændingen uden krav om, at udlændingen er identificeret ved identitetspapirer. Der udstedes dog kun rejsedokument, såfremt udlændingen underskriver en ansøgning herom. Samarbejdet med ambassaden er velfungerende. Sagsbehandlingstiden er typisk én til to uger.

8 8 ARMENIEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. Den 30. april 2003 blev der i København undertegnet en tilbagetagelsesaftale mellem Armenien og Danmark. Tilbagetagelsesaftalen trådte i kraft den 1. januar Sager om tilbagetagelse til Armenien forelægges for den kompetente myndighed i Armenien i overensstemmelse med procedurerne i tilbagetagelsesaftalen. Når der foreligger accept på tilbagetagelse, anmodes Armeniens ambassade i Bruxelles om udstedelse af hjemrejsedokumenter. Den 27. april 2006 blev der afholdt møde i Jerevan i den særlige ekspertkomité, der kan nedsættes i henhold til tilbagetagelsesaftalen. På mødet blev det generelle samarbejde inden for rammerne af tilbagetagelsesaftalen drøftet. I sager, hvor der foreligger et udløbet rejsedokument eller i øvrigt dokumenterede identitetsoplysninger, og hvor udlændingen medvirker til udsendelsen, ansøges den armenske ambassade i Bruxelles om forlængelse/udstedelse af rejsedokumenter. Samarbejdet med den armenske ambassade i Bruxelles er velfungerende. Sagsbehandlingstiden har til tider været længerevarende.

9 9 ASERBAJDSJAN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 15 personer i aktuel udsendelsesposition. havde igennem flere år ikke mulighed for at udsende aserbajdsjanske statsborgere, der var uden rejselegitimation, idet henvendelser til de aserbajdsjanske myndigheder ikke blev besvaret. På baggrund af et delegationsbesøg fra Aserbajdsjan i Danmark i januar 2004, hvor delegationen gennemførte samtaler med henblik på identifikation af et større antal personer, og et delegationsbesøg fra i Baku i maj 2004, hvor der blev afholdt møder med forskellige myndigheder i Aserbajdsjan om udsendelsesspørgsmål, blev der etableret et samarbejde, som førte til en afklaring af de verserende udsendelsessager i forhold til Aserbajdsjan. Myndighederne i Aserbajdsjan kunne på baggrund af samtalerne og undersøgelser i øvrigt kun identificere et mindre antal personer som statsborgere i Aserbajdsjan. modtog efterfølgende via Aserbajdsjans ambassade i Ankara rejsedokumenter til disse personer. De øvrige forelagte personer måtte antages at være statsborgere i Armenien. forelagde de sager vedrørende personer, som ifølge udlændingemyndighedernes afgørelser tvangsmæssigt kunne udsendes til Aserbajdsjan, men som af myndighederne i Aserbajdsjan ikke kunne identificeres/accepteres som statsborgere i Aserbajdsjan, for Udlændingeservice med bemærkning om, at mulighederne for at udsende udlændingene var udtømte. Udlændingeservice meddelte herefter hovedparten af udlændingene midlertidig opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 4, på grund af udsendelseshindringer. Enkelte har ikke kunnet få opholdstilladelse som udsendelseshindrede, fordi de er udvist ved dom på grund af kriminalitet, eller fordi de ikke medvirker/endnu ikke opfylder de tidsmæssige betingelser for at få en sådan tilladelse. Nye sager forelægges for myndighederne i Aserbajdsjan via den danske og den aserbajdsjanske ambassade i Ankara. Anmodningen om udstedelse af rejsedokument skal indeholde relevante oplysninger om

10 10 personens generalia samt kopi af eventuelle foreliggende identitetsdokumenter. Sagsbehandlingstiden er 2-3 måneder.

11 11 BANGLADESH Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 6 personer i aktuel udsendelsesposition. retter via den danske ambassade i Stockholm skriftlig henvendelse til ambassaden for Bangladesh i Stockholm om udstedelse af rejsedokument og/eller indrejsetilladelse. Foreligger der ikke ægte, originale identitetspapirer, forelægger ambassaden sagen for myndighederne i hjemlandet med henblik på identifikation af udlændingen. Ambassaden udsteder kun nye pas efter bemyndigelse fra myndighederne i hjemlandet. Sagsbehandlingstiden hos myndighederne i Bangladesh er erfaringsmæssigt meget lang i flere tilfælde mere end 1 år. erindrer løbende om et svar via den danske ambassade i Stockholm. bringer sideløbende via den danske ambassade i Dhaka en besvarelse af de forelagte sager i erindring direkte over for myndighederne i Bangladesh. præsenterede senest den 21. juni 2006 med tilladelse fra myndighederne i Bangladesh en udlænding for immigrationsmyndighederne i lufthavnen i Dhaka med henblik på identitetsfastlæggelse. Immigrationsmyndighederne accepterede efter præsentationen at tilbagetage udlændingen. I december 2007 blev et antal formodede statsborgere fra Bangladesh i København fremstillet for en delegation fra ambassaden for Bangladesh i Stockholm med henblik på via interviews at identificere dem som statsborgere i Bangladesh. Delegationen kunne umiddelbart udelukke enkelte som statsborgere i Bangladesh. Andre sager blev efterfølgende af ambassaden forelagt for myndighederne i Dhaka. har på nuværende tidspunkt modtaget rejsedokument til og udsendt 3 af disse personer. I forbindelse med en udsendelse til Bangladesh i efteråret 2008 afholdt et møde med indenrigsministeriet i Bangladesh, hvor de udestående sager blev drøftet. Indenrigsministeriet i Bangladesh har efterfølgende givet tilsagn om tilbagetagelse af én af de forelagte personer.

12 12 BELARUS (HVIDERUSLAND) Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret ingen personer i aktuel udsendelsesposition. s samarbejde med ambassaden for Belarus i Stockholm om udstedelse af rejsedokumenter er velfungerende. sender en skriftlig anmodning om udstedelse af hjemrejsedokumenter til ambassaden. Ambassaden stiller krav om personligt fremmøde af udlændinge, der skal have udstedt hjemrejsedokument. Fremstillingen aftales telefonisk. Rejsedokumentet udstedes i forbindelse med fremstillingen. Det er uden betydning, om udlændingen medvirker eller ikke medvirker.

13 13 BOSNIEN-HERCEGOVINA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. Den 18. oktober 2004 undertegnedes i København en tilbagetagelsesaftale mellem Danmark og Bosnien-Hercegovina. Aftalen trådte i kraft den 1. december 2007, men blev i praksis anvendt allerede fra den første i måneden efter undertegnelsen, dvs. fra den 1. november forelægger løbende sager for myndighederne i Bosnien-Hercegovina via Danmarks ambassade i Sarajevo i overensstemmelse med proceduren i tilbagetagelsesaftalen. Der modtages løbende og hurtigt positive svar på forelæggelserne. Samarbejdet med myndighederne i Bosnien-Hercegovina om anvendelse af tilbagetagelsesaftalen er således meget velfungerende. s anmoder Bosnien-Hercegovinas ambassade i København om udstedelse af rejselegitimation i de tilfælde, hvor der er et udløbet pas eller andet udløbet rejsedokument på sagen. Dette samarbejde er ligeledes meget velfungerende. Ambassadens sagsbehandlingstid ved udstedelse af rejselegitimation er i disse sager erfaringsmæssigt ca. 2 uger, undtagelsesvis ved hastesager 3-4 dage. Sager, hvor der foreligger anden billedlegitimation, herunder ID-kort, behandles i overensstemmelse med tilbagetagelsesaftalen, idet ID-kort erfaringsmæssigt kan være falske.

14 14 BURUNDI Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 2 personer (heraf 1 ikke-asylansøger) i aktuel udsendelsesposition. Burundis ambassade er beliggende i Berlin. Der skal ved ansøgning om hjemrejsedokument anvendes en særlig ansøgningsblanket, der afleveres via den danske ambassade i Berlin. I to konkrete sager havde Burundis ambassade en telefonsamtale med udlændingene. Efter 1 måned udstedte ambassaden laissez-passer til udlændingene. udsendte den 23. november 2004 under politiledsagelse 3 udlændinge med et chartret fly til Burundi, efter at der var opnået tilladelse fra myndighederne i Burundi til at præsentere udlændingene for immigrationsmyndighederne i lufthavnen i Bujumbura med henblik på identitetsfastlæggelse. Myndighederne i Burundi accepterede efter præsentationen at tilbagetage udlændingene.

15 15 CAMEROUN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Camerouns generalkonsulat i Danmark om udstedelse af rejsedokumenter. Samarbejdet med generalkonsulatet fungerer tilfredsstillende. Der stilles ikke krav om, at der skal foreligge identitetsdokumenter, eller om, at udlændingen skal fremstilles personligt på generalkonsulatet. medbringer et laissez-passer, som generalkonsulen udfylder på baggrund af politiets oplysninger. Generalkonsulatets sagsbehandling er ikke afhængig af, om udlændingen medvirker eller ej. Generalkonsulatets sagsbehandlingstid er typisk mellem 2 og 7 dage. Måtte det vise sig nødvendigt, kan rette henvendelse til Camerouns ambassade i London. har ingen erfaringer med samarbejdet med ambassaden.

16 16 CUBA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. Cubanske statsborgere, som udrejser fra Cuba, skal have en udrejsetilladelse. Udrejsetilladelsen gælder i 1 måned og giver ret til både udrejse af og indrejse i Cuba. Opholder en cubansk statsborger sig uden for Cuba i mere end 1 måned, skal den pågældende selv sørge for at få tilladelsen forlænget ved den nærmeste ambassade. Cubanske statsborgere med ophold uden for Cuba i mere end 11 måneder kan som udgangspunkt ikke indrejse i Cuba igen, idet de cubanske myndigheder herefter anser de pågældende for emigrerede. En eventuel anmodning om tilbagetagelse af en cubansk statsborger skal ske via Udenrigsministeriet. kan uden udlændingens tilstedeværelse søge om forlængelse af en tilbagerejsetilladelse på Cubas ambassade i København. Udlændingens pas skal medbringes. Ved ansøgning om nyt pas kræver ambassaden i København, at udlændingen fremstilles. Erfaringsgrundlaget for samarbejdet, herunder sagsbehandlingstiden, med ambassaden er meget begrænset.

17 17 DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret ingen personer i aktuel udsendelsesposition. har indtil nu ikke været i kontakt med DR Congos ambassade, der ligger i Stockholm, men den honorære konsul for DR Congo i København har tidligere været behjælpelig med udstedelse af rejsedokumenter. har ingen erfaringer, herunder om sagsbehandlingstiden, med samarbejdet med myndighederne i DR Congo i sager om udstedelse af dokumenter.

18 18 EGYPTEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret ingen personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Egyptens ambassade i København om udstedelse af rejsedokumenter. Ambassaden stiller krav om, at udlændingen fremstilles personligt på ambassaden, hvor udlændingen interviewes og udfylder en ansøgning om udstedelse af et rejsedokument. Ambassadens sagsbehandlingstid er erfaringsmæssigt 5 dage, hvis udlændingen medvirker ved at give korrekte identitetsoplysninger. I de hidtidige tilfælde har udlændingen ønsket at medvirke til udsendelsen og været i besiddelse af et udløbet pas. har således ikke erfaringer med tvangsmæssige udsendelser.

19 19 ELFENBENSKYSTEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 2 personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Elfenbenskystens ambassade i København om udstedelse af rejsedokumenter. Samarbejdet med ambassaden er velfungerende. Ambassaden udsteder et rejsedokument, såfremt der foreligger et af følgende dokumenter udstedt i Elfenbenskysten en kopi af nationalitetspas, et identitetsdokument, et nationalitetscertifikat eller en fødselsattest og det uden hensyn til, om udlændingen medvirker eller ej. I andre tilfælde kan udlændingen fremstilles på ambassaden med henblik på at få konstateret, om udlændingen er statsborger fra Elfenbenskysten. har ingen erfaringer med sagsbehandlingstiden ved udstedelse af rejsedokumenter.

20 20 ERITREA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 2 personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Eritreas ambassade i Stockholm om udstedelse af rejsedokumenter. Ambassaden stiller krav om, at udlændingen medvirker aktivt, og at udlændingen fremstilles personligt på ambassaden, hvor en ansøgning om rejsedokument skal udfyldes af udlændingen. har i en verserende sag anmodet ambassaden om at udstede rejsedokumenter, uden at udlændingen blev fremstillet personligt på ambassaden. afventer svar på anmodningen. Erfaringsgrundlaget for samarbejdet, herunder sagsbehandlingstiden, med ambassaden er meget begrænset. Sagsbehandlingstiden har dog vist sig at være meget lang (mindst 1 år).

21 21 ETIOPIEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. Det helt afgørende problem i forbindelse med udsendelser til Etiopien var i en årrække, at de etiopiske myndigheder alene ville udstede de nødvendige hjemrejsedokumenter, hvis udlændingen ønskede at medvirke hertil ved at underskrive en ansøgning om hjemrejsedokument. Ved en note af 24. marts 2005 til den danske ambassade i Addis Ababa oplyste Etiopiens udenrigsministerium, at man havde instrueret Etiopiens ambassade i Stockholm om at udstede rejsedokumenter til personer, hvis sager er endeligt afsluttet, og som kan accepteres som etiopiske statsborgere på baggrund af forelagte dokumenter eller ved interviews foretaget af ambassadens personale forelægger via Udenrigsministeriet aktuelle sager for den etiopiske ambassade i Stockholm. Der udfyldes et særligt ansøgningsskema, og der oplyses om dato for udsendelsen og om rejseruten. Der stilles ikke krav om udlændingens medvirken/underskrift. Sagsbehandlingstiden har i de seneste sager været 1-2 måneder. I tilfælde, hvor udlændingen ønsker at medvirke til udsendelsen, er sagsbehandlingstiden på Etiopiens ambassade i Stockholm ligeledes 1-2 måneder ved udstedelse af hjemrejsedokument.

22 22 GAMBIA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Gambias generalkonsulat i Danmark om udstedelse af rejsedokumenter. Samarbejdet med generalkonsulatet fungerer tilfredsstillende. Der udstedes rejsedokumenter på baggrund af en skrivelse fra med relevante oplysninger om bl.a. udlændingens generalia og familieforhold samt kopier af foreliggende identitetsdokumenter. Personlig fremstilling af udlændingen på generalkonsulatet er ikke nødvendig. Sagsbehandlingstiden er typisk mellem 3 og 10 dage.

23 23 GEORGIEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 2 personer i aktuel udsendelsesposition. samarbejder med Georgiens ambassade i København om udstedelse af hjemrejsedokumenter. Samarbejdet fungerer tilfredsstillende. Ambassaden udsteder uden problemer hjemrejsedokumenter til identificerede georgiske statsborgere. Sagsbehandlingstiden er ca. 1 måned.

24 24 GHANA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 2 personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Ghanas ambassade i Danmark om udstedelse af rejsedokumenter. Samarbejdet med ambassaden fungerer tilfredsstillende. Der udstedes rejsedokumenter på baggrund af s skriftlige anmodning udfærdiget på engelsk. Ambassaden ønsker, at udlændingen fremstilles personligt på ambassaden. Inden fremstillingen ønsker ambassaden at være gjort bekendt med alle relevante oplysninger om udlændingen. Disse oplysninger kontrolleres i hjemlandet inden fremstillingen. har ikke erfaringer med, hvorvidt ambassadens sagsbehandling er forskellig afhængig af, om udlændingen medvirker eller ej. Ambassadens sagsbehandlingstid er typisk mellem en og to uger fra første henvendelse til ambassaden.

25 25 INDIEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 8 personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til den indiske ambassade i København i sager om udstedelse af rejsedokumenter til indiske statsborgere. Ambassaden kan stille krav om personligt fremmøde af udlændingen på ambassaden. I flere tilfælde har det imidlertid været tilstrækkeligt, at har henvendt sig personligt på ambassaden med et foto og en ansøgning udfyldt af udlændingen. Uanset om der foreligger identitetsdokumenter eller ej, forelægger ambassaden som udgangspunkt sagen for myndighederne i Indien. De indiske myndigheders sagsbehandlingstid er erfaringsmæssigt meget lang. Sagsbehandlingstiden kan dog være kortere, såfremt der foreligger identitetsdokumenter. Hovedparten af udlændingene forsvinder, inden modtager rejsedokument. I en konkret sag, hvor var i besiddelse af en paskopi, gav ambassaden tilsagn om udstedelse af rejsedokument til en indisk statsborger uden personligt fremmøde. Rejsedokumentet kunne udstedes umiddelbart. Dokumentet havde en gyldighed på 10 dage. Udlændingen medvirkede ikke til udfyldelse af ansøgningsblanketten, der blev udfyldt af tolken. Fingeraftrykkene til brug for blanketten blev optaget tvangsmæssigt. Den 14. juli 2004 blev 1 uidentificeret udlænding, der formodedes at være indisk statsborger, efter aftale med den indiske ambassade i København fremstillet for de indiske immigrationsmyndigheder på grænsen (New Delhi lufthavn) med henblik på endelig identitetsfastlæggelse og indrejsetilladelse. Udlændingen blev identificeret som indisk statsborger og blev herefter af de indiske myndigheder accepteret tilbagetaget.

26 26 IRAK Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 283 personer (heraf 1 ikkeasylansøger) i aktuel udsendelsesposition. Den 20. marts 2003 besluttede Udlændingeservice og Flygtningenævnet at berostille behandlingen af asylsager vedrørende statsborgere fra Irak som følge af koalitionens intervention i Irak. Udsendelsesforanstaltningerne i forhold til afviste irakiske asylansøgere blev samtidig sat i bero. Den 28. oktober 2003 ophævede Flygtningenævnet den generelle berostillelse af asylsager vedrørende irakiske statsborgere, hvorefter nævnets sagsbehandling af asylsager vedrørende irakiske statsborgere kunne genoptages. Flygtningenævnet ophævede endvidere berostillelsen af udsendelsesforanstaltningerne vedrørende irakiske statsborgere, der af Flygtningenævnet havde fået afslag på asyl. Den 12. januar 2004 besluttede Udlændingeservice at genoptage behandlingen af asylsager vedrørende irakiske statsborgere. De danske myndigheder har løbende på forskellige måder søgt at understøtte irakiske statsborgeres frivillige udrejse til Irak. bistod således allerede i maj 2003 i et samarbejde med IOM 10 irakiske statsborgere med frivilligt at udrejse til Irak. I forbindelse med vedtagelsen den 21. maj 2003 af aktstykke 125 om en særlig ordning om økonomisk støtte ( kr. til personer over 18 år og kr. til personer under 18 år) til irakiske statsborgere i forbindelse med frivillig udrejse til Irak overtog Udlændingeservice i et samarbejde med IOM behandlingen af sager med irakiske statsborgere, som frivilligt ønsker at udrejse til Irak. 333 irakiske statsborgere udrejste til Irak på grundlag af aktstykket. Alle frister for tilmelding er udløbet. Den 19. januar 2005 blev der vedtaget et nyt aktstykke 73 om økonomisk støtte ( kr. ved tilmelding inden den 1. marts 2005 og derefter gradvis faldende til kr. til personer over 18 år og 5.000

27 27 kr. til personer under 18 år) til irakiske statsborgere, som frivilligt rejser tilbage til Irak. Alle frister for tilmelding er udløbet. I alt 79 irakiske statsborgere ansøgte om at blive omfattet af ordningen. 38 af disse personer er ikke (længere) omfattet af ordningen. 41 personer er udrejst med støtte efter ordningen. Ordningen er endeligt lukket. Ved lov nr. 507 af 6. juni 2007 om ændring af udlændingeloven blev der indført en kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejsen. Ordningen, der i første omgang tager sigte på afviste asylansøgere fra Irak, er nærmere udmøntet i bekendtgørelse nr af 13. august Ordningen, der administreres af Udlændingeservice i et samarbejde med Dansk Røde Kors og Care4You, ophørte, jf. regeringens aftale af 22. september 2008 med Dansk Folkeparti, den 28. november 2008 for nye tilmeldninger fra afviste asylansøgere, der kommer fra det kurdiske selvstyreområde i det nordlige Irak. Ifølge oplysninger fra Udlændingeservice er foreløbig 25 personer udrejst med støtte efter ordningen. Heraf er 14 personer udrejst til det nordlige Irak, medens 11 personer er udrejst til det øvrige Irak. Pr. 31. marts 2009 indgik 15 irakiske statsborgere i et opkvalificeringsforløb. Siden den irakiske magtovertagelse i juni 2004 har den danske ambassade i Bagdad/Integrationsministeriets udlændingeattaché sideløbende med de forskellige økonomiske tiltag til at motivere irakiske statsborgere til en frivillig hjemrejse været i tæt kontakt med de irakiske myndigheder såvel på embedsmands- som ministerniveau med henblik på at afklare mulighederne for at gennemføre tvangsmæssige udsendelser til Irak. Den 23. januar 2007 havde repræsentanter for ambassaden i Bagdad, Integrationsministeriet og konstruktive møder i Erbil med repræsentanter for det kurdiske selvstyre om tilbagetagelsesspørgsmål. har siden efter forudgående forelæggelse af de enkelte sager for de regionale myndigheder i det nordlige Irak i maj og juli 2007 udsendt fire og i marts 2008 to afviste asylansøgere, der alle var udvist ved dom på grund af kriminalitet, til Erbil under ledsagelse. har endvidere i 2008 og 2009 forelagt sager vedrørende 23 afviste (ikke-kriminelle) asylansøgere fra det nordlige Irak for de regionale myndigheder i det nordlige Irak. har modtaget accept på tilbagetagelse for så vidt angår 21 personer. Flere af disse personer har efterfølgende

28 28 tilmeldt sig kontraktordningen med et opkvalificeringsforløb her i landet. 6 personer er blevet ledsaget udsendt, medens 1 person er frihedsberøvet med henblik på udsendelse. vil løbende følge op på de øvrige allerede modtagne accepter, ligesom via ambassaden i Bagdad vil forelægge yderligere konkrete sager for de regionale myndigheder i det nordlige Irak med henblik på accept af tvangsmæssig udsendelse. For så vidt angår udsendelser til det øvrige Irak udsendte efter forudgående forelæggelse af en række sager for de irakiske myndigheder i Bagdad i maj og juni irakiske statsborgere til Bagdad. Alle 8 var udvist ved dom på grund af kriminalitet. havde i forbindelse med hver enkelt sag sendt et skema udfyldt på baggrund af oplysninger fra udlændingens sag og efter en afhøring af udlændingen samt oplysninger om/kopier af udlændingens eventuelle personlige dokumenter til den danske ambassade i Bagdad med henblik på forelæggelse af sagen for de irakiske myndigheder. Efter de irakiske myndigheders accept af tilbagetagelse af de forelagte irakiske statsborgere udstedte et EU laissez-passer til hver enkelt udlænding på baggrund af de oplyste identitetsoplysninger. Dette laissez-passer fungerede som rejselegitimation under selve udsendelsen og blev overgivet til de irakiske myndigheder ved ankomsten til Bagdad. Et mindre antal udviste irakiske statsborgere, der ligeledes tidligere er blevet accepteret tilbagetaget af de irakiske myndigheder, afventer i øjeblikket en bekræftelse fra de irakiske myndigheder, før en udsendelse kan gennemføres. overvejer løbende mulighederne for at forelægge sager med irakiske statsborgere, der er udvist ved dom på grund af kriminalitet, for de irakiske myndigheder i Bagdad med henblik på en tvangsmæssig udsendelse. Forelæggelse af andre sager med afviste irakiske asylansøgere for myndighederne i Bagdad afventer fortsat en afslutning på forhandlingerne mellem de danske myndigheder og de irakiske myndigheder i Bagdad om en egentlig tilbagetagelsesaftale.

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere November 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere: A: Resumé og konklusion...

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2013

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2013 Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2013 Januar 2014 Side 1 Dato: 21. januar 2014 J.nr: 2014-5200-2 / POLITIOMRÅDET NATIONALT UDLÆNDINGE- CENTER (NUC) Redegørelse for status på

Læs mere

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2014

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2014 Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2014 April 2015 Side 1 Dato: 23. april 2015 J.nr: 2014-5200-2 / POLITIOMRÅDET NATIONALT UDLÆNDINGECENTER (NUC) Redegørelse for status på arbejdet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere April 2008 UDLÆNDINGEAFDELINGEN Den 11. april 2008 J. nr.: 2007-5141-27 + bilag Redegørelse for status på arbejdet

Læs mere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere April 2006 UDLÆNDINGEAFDELINGEN J. nr.: 2004-5141-83-JKP151 + bilag Redegørelse for status på arbejdet med

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

POLITIOMRÅDET POLITISTABEN KONTORET FOR FÆRDSEL OG UDLÆNDINGE. Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

POLITIOMRÅDET POLITISTABEN KONTORET FOR FÆRDSEL OG UDLÆNDINGE. Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere POLITIOMRÅDET POLITISTABEN KONTORET FOR FÆRDSEL OG UDLÆNDINGE Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere April 2010 28. april 2010 J.nr.: 2007-5141-27 + bilag POLITISTABEN Kontoret for Færdsel

Læs mere

Denne redegørelse, der er udarbejdet af Rigspolitiet, indeholder en status på politiets arbejde med udsendelse af afviste asylansøgere.

Denne redegørelse, der er udarbejdet af Rigspolitiet, indeholder en status på politiets arbejde med udsendelse af afviste asylansøgere. Juni 2011 POLITIAFDELINGEN Nationalt Udlændingecenter (NUC) Anker Heegaards Gade 5 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0039 E-mail: Web: nuc@politi.dk www.politi.dk STATUS PÅ ARBEJDET MED

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Denne redegørelse indeholder en status på politiets

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

STATUS EFTER 2. HALVÅR 2011 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS EFTER 2. HALVÅR 2011 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Februar 2012 POLITIAFDELINGEN Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS EFTER 2. HALVÅR 2011 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Telefon: 3314 8888 E-mail: nuc@politi.dk Web: www.politi.dk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold )

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold ) 1. Hver kontraherende part skal på anmodning fra den anden kontraherende part og uden formaliteter tilbagetage personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse eller

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge BKI nr 61 af 11/12/2000 Offentliggørelsesdato: 20-12-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet.

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION Dato: 8. november 2004 Kontor: Ø/A Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. 1. Gennemførte initiativer 1.1

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSEE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSEE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI alm. del Bilag 47 Offentligt November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 272 Offentligt (01) Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet samt udsendelsesområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet samt udsendelsesområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet samt udsendelsesområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg i København den 7. 8. ember 26 dagsordenspunkt

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere