UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER"

Transkript

1 UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bangladesh Belarus (Hviderusland) Bosnien-Hercegovina Burundi Cameroun Cuba Den Demokratiske Republik Congo Egypten Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Gambia Georgien Ghana Indien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kosovo Kroatien Libanon Liberia Libyen Makedonien Marokko Moldova Mongoliet Nigeria Pakistan

2 Republikken Guinea Rusland Rwanda Senegal Serbien og Montenegro Sierra Leone Somalia Sri Lanka Statsløse palæstinensere Sudan Syrien Togo Tunesien Tyrkiet Uganda Ukraine Usbekistan Vietnam 2

3 3 AFGHANISTAN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 17 personer i aktuel udsendelsesposition. Muligheden for at gennemføre (tvangsmæssige) udsendelser til Afghanistan var i en årrække i realiteten udelukket, efter at Flygtningenævnet i oktober 1993 besluttede, at der ikke kunne ske tvangsmæssige udsendelser til Afghanistan via lufthavnen i Kabul. I august 2002 ophævede Flygtningenævnet denne beslutning fra På baggrund af en midlertidig aftale med de afghanske myndigheder udsendtes der efter forudgående forelæggelse for de afghanske myndigheder under ledsagelse i juli og derefter i afghanske statsborgere til Kabul. Under et dansk delegationsbesøg i Afghanistan i maj 2003 blev det aftalt at igangsætte forhandlinger om en trepartsaftale mellem Danmark, Afghanistan og UNHCR om udsendelse til Afghanistan. Trepartsaftalen blev undertegnet i København den 18. oktober Aftalen trådte i kraft ved undertegnelsen. 47 afghanske statsborgere udrejste frivilligt til Afghanistan i 2005 med økonomisk støtte i henhold til Folketingets Finansudvalgs aktstykke 77 af 19. januar For at understøtte arbejdet med udsendelser i medfør af trepartsaftalen havde Integrationsministeriet fra februar 2005 til maj 2006 fast udstationeret en udlændingeattaché i Kabul. Ordningen er nu blevet erstattet af en flyvende attaché, der kan bistå på udlændingeområdet i Afghanistan efter behov. Afghanske statsborgere i udsendelsesposition afhøres af til et særligt af de afghanske myndigheder godkendt skema til brug for forelæggelse af sagerne for de afghanske myndigheder til identitets- og nationalitetsfastlæggelse med henblik på tvangsmæssige og frivillige udsendelser. De første

4 4 sager blev den 15. marts 2005 via Integrationsministeriets udlændingeattaché i Kabul forelagt for de afghanske myndigheder efter trepartsaftalen under henvisning til en nærmere aftalt praktisk procedure. har herefter løbende forelagt sager for myndighederne i Afghanistan med henblik på identifikation, og der er løbende modtaget bekræftelse fra de afghanske myndigheder på, at de forelagte personer har kunnet identificeres som afghanske statsborgere. Der er på baggrund af de modtagne tilbagemeldinger fra de afghanske myndigheder gennemført en række såvel ledsagede som påsete udsendelser til Afghanistan. En del af de personer, som er accepteret tilbagetaget af de afghanske myndigheder, er dog forsvundet fra deres indlogeringssteder i tidsmæssig sammenhæng med, at accepterne er blevet modtaget. Tvangsmæssig udsendelse af afghanske statsborgere fra Danmark til Afghanistan sker hovedsagligt med Frankfurt som transitlufthavn. Efter aftale med Ariana Afghan Airlines varetager afghansk sikkerhedspersonale ledsagelsen fra Frankfurt til Kabul. Denne aftale er velfungerende. har i et enkelt tilfælde i efteråret 2008 chartret et fly til udsendelse af 3 kriminelle afghanere til Afghanistan. præsenterede i efteråret 2008 med tilladelse fra myndighederne i Afghanistan en udlænding for immigrationsmyndighederne i lufthavnen i Kabul med henblik på identitetsfastlæggelse, idet det på trods af udlændingens medvirken ikke havde været muligt at identificere ham via den almindelige forelæggelsesprocedure. Immigrationsmyndighederne accepterede efter præsentationen at tilbagetage udlændingen. Afghanistan åbnede i efteråret 2004 en ambassade i Oslo, som også dækker Danmark.

5 5 ALBANIEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret ingen personer i aktuel udsendelsesposition. Hidtidig har rettet henvendelse til Albaniens ambassade i København om udstedelse af rejsedokumenter. Ambassadens sagsbehandlingstid er erfaringsmæssigt 3 dage, hvis udlændingen medvirker ved at give korrekte identitetsoplysninger. Ambassaden ønsker at tale med udlændingen, enten ved udlændingens personlige fremmøde på ambassaden eller telefonisk. Sager, hvor udlændingen ikke ønsker at medvirke, skal forelægges direkte for de kompetente albanske myndigheder via Udenrigsministeriet. har dog i enkelte sager, hvor udlændingen ikke ønskede at medvirke, alligevel fået udstedt rejsedokument på ambassaden. Den 1. december 2008 trådte en ny tilbagetagelsesaftale i kraft mellem Danmark og Albanien. Aftalen indeholder regler om den procedure, der skal følges, når anmoder Albanien om at tilbagetage en person. Albanien tilbagetager i henhold til aftalen egne statsborgere samt i visse tilfælde statsborgere fra tredjelande og statsløse personer. Ved en anmodning om tilbagetagelse benyttes en standardblanket, som sendes til de albanske myndigheder. har endnu ikke erfaringer med udsendelser i henhold til aftalen.

6 6 ALGERIET Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 9 personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Algeriets ambassade i København om udstedelse af rejsedokumenter. Sagsbehandlingstiden på ambassaden er meget varierende alt afhængig af, om udlændingen har identitetsdokumenter eller ej. Findes der gyldige identitetsdokumenter, skal udlændingen udfylde en ansøgning om udstedelse af rejsedokument. Ambassadens sagsbehandlingstid er i disse tilfælde 2-3 dage. Er udlændingen ikke i besiddelse af identitetsdokumenter, ønsker ambassaden at tale med udlændingen. Ambassaden forelægger herefter sagen for myndighederne i Algeriet, som retter henvendelse til den by/kommune, udlændingen angiver at komme fra, med henblik på fastlæggelse af identitet/nationalitet. Sagsbehandlingstiden i sådanne sager er erfaringsmæssigt meget lang ofte flere år. Det hører til sjældenhederne, at der udstedes rejsedokumenter i disse sager, idet det typisk ikke er muligt for myndighederne i Algeriet at identificere/nationalitetsfastlægge udlændingene på baggrund af de foreliggende som oftest udokumenterede oplysninger. Når der skal udstedes rejsedokument, ønsker ambassaden forinden at modtage en rejseplan. Rejsedokumentet udstedes med en gyldighed på kun 2 dage.

7 7 ANGOLA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Angolas ambassade i Stockholm om udstedelse af rejsedokumenter. Ambassaden stiller krav om personligt fremmøde af udlændinge, der skal have udstedt et rejsedokument. Der udstedes rejsedokument på baggrund af samtalen med udlændingen uden krav om, at udlændingen er identificeret ved identitetspapirer. Der udstedes dog kun rejsedokument, såfremt udlændingen underskriver en ansøgning herom. Samarbejdet med ambassaden er velfungerende. Sagsbehandlingstiden er typisk én til to uger.

8 8 ARMENIEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. Den 30. april 2003 blev der i København undertegnet en tilbagetagelsesaftale mellem Armenien og Danmark. Tilbagetagelsesaftalen trådte i kraft den 1. januar Sager om tilbagetagelse til Armenien forelægges for den kompetente myndighed i Armenien i overensstemmelse med procedurerne i tilbagetagelsesaftalen. Når der foreligger accept på tilbagetagelse, anmodes Armeniens ambassade i Bruxelles om udstedelse af hjemrejsedokumenter. Den 27. april 2006 blev der afholdt møde i Jerevan i den særlige ekspertkomité, der kan nedsættes i henhold til tilbagetagelsesaftalen. På mødet blev det generelle samarbejde inden for rammerne af tilbagetagelsesaftalen drøftet. I sager, hvor der foreligger et udløbet rejsedokument eller i øvrigt dokumenterede identitetsoplysninger, og hvor udlændingen medvirker til udsendelsen, ansøges den armenske ambassade i Bruxelles om forlængelse/udstedelse af rejsedokumenter. Samarbejdet med den armenske ambassade i Bruxelles er velfungerende. Sagsbehandlingstiden har til tider været længerevarende.

9 9 ASERBAJDSJAN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 15 personer i aktuel udsendelsesposition. havde igennem flere år ikke mulighed for at udsende aserbajdsjanske statsborgere, der var uden rejselegitimation, idet henvendelser til de aserbajdsjanske myndigheder ikke blev besvaret. På baggrund af et delegationsbesøg fra Aserbajdsjan i Danmark i januar 2004, hvor delegationen gennemførte samtaler med henblik på identifikation af et større antal personer, og et delegationsbesøg fra i Baku i maj 2004, hvor der blev afholdt møder med forskellige myndigheder i Aserbajdsjan om udsendelsesspørgsmål, blev der etableret et samarbejde, som førte til en afklaring af de verserende udsendelsessager i forhold til Aserbajdsjan. Myndighederne i Aserbajdsjan kunne på baggrund af samtalerne og undersøgelser i øvrigt kun identificere et mindre antal personer som statsborgere i Aserbajdsjan. modtog efterfølgende via Aserbajdsjans ambassade i Ankara rejsedokumenter til disse personer. De øvrige forelagte personer måtte antages at være statsborgere i Armenien. forelagde de sager vedrørende personer, som ifølge udlændingemyndighedernes afgørelser tvangsmæssigt kunne udsendes til Aserbajdsjan, men som af myndighederne i Aserbajdsjan ikke kunne identificeres/accepteres som statsborgere i Aserbajdsjan, for Udlændingeservice med bemærkning om, at mulighederne for at udsende udlændingene var udtømte. Udlændingeservice meddelte herefter hovedparten af udlændingene midlertidig opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 4, på grund af udsendelseshindringer. Enkelte har ikke kunnet få opholdstilladelse som udsendelseshindrede, fordi de er udvist ved dom på grund af kriminalitet, eller fordi de ikke medvirker/endnu ikke opfylder de tidsmæssige betingelser for at få en sådan tilladelse. Nye sager forelægges for myndighederne i Aserbajdsjan via den danske og den aserbajdsjanske ambassade i Ankara. Anmodningen om udstedelse af rejsedokument skal indeholde relevante oplysninger om

10 10 personens generalia samt kopi af eventuelle foreliggende identitetsdokumenter. Sagsbehandlingstiden er 2-3 måneder.

11 11 BANGLADESH Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 6 personer i aktuel udsendelsesposition. retter via den danske ambassade i Stockholm skriftlig henvendelse til ambassaden for Bangladesh i Stockholm om udstedelse af rejsedokument og/eller indrejsetilladelse. Foreligger der ikke ægte, originale identitetspapirer, forelægger ambassaden sagen for myndighederne i hjemlandet med henblik på identifikation af udlændingen. Ambassaden udsteder kun nye pas efter bemyndigelse fra myndighederne i hjemlandet. Sagsbehandlingstiden hos myndighederne i Bangladesh er erfaringsmæssigt meget lang i flere tilfælde mere end 1 år. erindrer løbende om et svar via den danske ambassade i Stockholm. bringer sideløbende via den danske ambassade i Dhaka en besvarelse af de forelagte sager i erindring direkte over for myndighederne i Bangladesh. præsenterede senest den 21. juni 2006 med tilladelse fra myndighederne i Bangladesh en udlænding for immigrationsmyndighederne i lufthavnen i Dhaka med henblik på identitetsfastlæggelse. Immigrationsmyndighederne accepterede efter præsentationen at tilbagetage udlændingen. I december 2007 blev et antal formodede statsborgere fra Bangladesh i København fremstillet for en delegation fra ambassaden for Bangladesh i Stockholm med henblik på via interviews at identificere dem som statsborgere i Bangladesh. Delegationen kunne umiddelbart udelukke enkelte som statsborgere i Bangladesh. Andre sager blev efterfølgende af ambassaden forelagt for myndighederne i Dhaka. har på nuværende tidspunkt modtaget rejsedokument til og udsendt 3 af disse personer. I forbindelse med en udsendelse til Bangladesh i efteråret 2008 afholdt et møde med indenrigsministeriet i Bangladesh, hvor de udestående sager blev drøftet. Indenrigsministeriet i Bangladesh har efterfølgende givet tilsagn om tilbagetagelse af én af de forelagte personer.

12 12 BELARUS (HVIDERUSLAND) Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret ingen personer i aktuel udsendelsesposition. s samarbejde med ambassaden for Belarus i Stockholm om udstedelse af rejsedokumenter er velfungerende. sender en skriftlig anmodning om udstedelse af hjemrejsedokumenter til ambassaden. Ambassaden stiller krav om personligt fremmøde af udlændinge, der skal have udstedt hjemrejsedokument. Fremstillingen aftales telefonisk. Rejsedokumentet udstedes i forbindelse med fremstillingen. Det er uden betydning, om udlændingen medvirker eller ikke medvirker.

13 13 BOSNIEN-HERCEGOVINA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. Den 18. oktober 2004 undertegnedes i København en tilbagetagelsesaftale mellem Danmark og Bosnien-Hercegovina. Aftalen trådte i kraft den 1. december 2007, men blev i praksis anvendt allerede fra den første i måneden efter undertegnelsen, dvs. fra den 1. november forelægger løbende sager for myndighederne i Bosnien-Hercegovina via Danmarks ambassade i Sarajevo i overensstemmelse med proceduren i tilbagetagelsesaftalen. Der modtages løbende og hurtigt positive svar på forelæggelserne. Samarbejdet med myndighederne i Bosnien-Hercegovina om anvendelse af tilbagetagelsesaftalen er således meget velfungerende. s anmoder Bosnien-Hercegovinas ambassade i København om udstedelse af rejselegitimation i de tilfælde, hvor der er et udløbet pas eller andet udløbet rejsedokument på sagen. Dette samarbejde er ligeledes meget velfungerende. Ambassadens sagsbehandlingstid ved udstedelse af rejselegitimation er i disse sager erfaringsmæssigt ca. 2 uger, undtagelsesvis ved hastesager 3-4 dage. Sager, hvor der foreligger anden billedlegitimation, herunder ID-kort, behandles i overensstemmelse med tilbagetagelsesaftalen, idet ID-kort erfaringsmæssigt kan være falske.

14 14 BURUNDI Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 2 personer (heraf 1 ikke-asylansøger) i aktuel udsendelsesposition. Burundis ambassade er beliggende i Berlin. Der skal ved ansøgning om hjemrejsedokument anvendes en særlig ansøgningsblanket, der afleveres via den danske ambassade i Berlin. I to konkrete sager havde Burundis ambassade en telefonsamtale med udlændingene. Efter 1 måned udstedte ambassaden laissez-passer til udlændingene. udsendte den 23. november 2004 under politiledsagelse 3 udlændinge med et chartret fly til Burundi, efter at der var opnået tilladelse fra myndighederne i Burundi til at præsentere udlændingene for immigrationsmyndighederne i lufthavnen i Bujumbura med henblik på identitetsfastlæggelse. Myndighederne i Burundi accepterede efter præsentationen at tilbagetage udlændingene.

15 15 CAMEROUN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Camerouns generalkonsulat i Danmark om udstedelse af rejsedokumenter. Samarbejdet med generalkonsulatet fungerer tilfredsstillende. Der stilles ikke krav om, at der skal foreligge identitetsdokumenter, eller om, at udlændingen skal fremstilles personligt på generalkonsulatet. medbringer et laissez-passer, som generalkonsulen udfylder på baggrund af politiets oplysninger. Generalkonsulatets sagsbehandling er ikke afhængig af, om udlændingen medvirker eller ej. Generalkonsulatets sagsbehandlingstid er typisk mellem 2 og 7 dage. Måtte det vise sig nødvendigt, kan rette henvendelse til Camerouns ambassade i London. har ingen erfaringer med samarbejdet med ambassaden.

16 16 CUBA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. Cubanske statsborgere, som udrejser fra Cuba, skal have en udrejsetilladelse. Udrejsetilladelsen gælder i 1 måned og giver ret til både udrejse af og indrejse i Cuba. Opholder en cubansk statsborger sig uden for Cuba i mere end 1 måned, skal den pågældende selv sørge for at få tilladelsen forlænget ved den nærmeste ambassade. Cubanske statsborgere med ophold uden for Cuba i mere end 11 måneder kan som udgangspunkt ikke indrejse i Cuba igen, idet de cubanske myndigheder herefter anser de pågældende for emigrerede. En eventuel anmodning om tilbagetagelse af en cubansk statsborger skal ske via Udenrigsministeriet. kan uden udlændingens tilstedeværelse søge om forlængelse af en tilbagerejsetilladelse på Cubas ambassade i København. Udlændingens pas skal medbringes. Ved ansøgning om nyt pas kræver ambassaden i København, at udlændingen fremstilles. Erfaringsgrundlaget for samarbejdet, herunder sagsbehandlingstiden, med ambassaden er meget begrænset.

17 17 DEN DEMOKRATISKE REPUBLIK CONGO Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret ingen personer i aktuel udsendelsesposition. har indtil nu ikke været i kontakt med DR Congos ambassade, der ligger i Stockholm, men den honorære konsul for DR Congo i København har tidligere været behjælpelig med udstedelse af rejsedokumenter. har ingen erfaringer, herunder om sagsbehandlingstiden, med samarbejdet med myndighederne i DR Congo i sager om udstedelse af dokumenter.

18 18 EGYPTEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret ingen personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Egyptens ambassade i København om udstedelse af rejsedokumenter. Ambassaden stiller krav om, at udlændingen fremstilles personligt på ambassaden, hvor udlændingen interviewes og udfylder en ansøgning om udstedelse af et rejsedokument. Ambassadens sagsbehandlingstid er erfaringsmæssigt 5 dage, hvis udlændingen medvirker ved at give korrekte identitetsoplysninger. I de hidtidige tilfælde har udlændingen ønsket at medvirke til udsendelsen og været i besiddelse af et udløbet pas. har således ikke erfaringer med tvangsmæssige udsendelser.

19 19 ELFENBENSKYSTEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 2 personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Elfenbenskystens ambassade i København om udstedelse af rejsedokumenter. Samarbejdet med ambassaden er velfungerende. Ambassaden udsteder et rejsedokument, såfremt der foreligger et af følgende dokumenter udstedt i Elfenbenskysten en kopi af nationalitetspas, et identitetsdokument, et nationalitetscertifikat eller en fødselsattest og det uden hensyn til, om udlændingen medvirker eller ej. I andre tilfælde kan udlændingen fremstilles på ambassaden med henblik på at få konstateret, om udlændingen er statsborger fra Elfenbenskysten. har ingen erfaringer med sagsbehandlingstiden ved udstedelse af rejsedokumenter.

20 20 ERITREA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 2 personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Eritreas ambassade i Stockholm om udstedelse af rejsedokumenter. Ambassaden stiller krav om, at udlændingen medvirker aktivt, og at udlændingen fremstilles personligt på ambassaden, hvor en ansøgning om rejsedokument skal udfyldes af udlændingen. har i en verserende sag anmodet ambassaden om at udstede rejsedokumenter, uden at udlændingen blev fremstillet personligt på ambassaden. afventer svar på anmodningen. Erfaringsgrundlaget for samarbejdet, herunder sagsbehandlingstiden, med ambassaden er meget begrænset. Sagsbehandlingstiden har dog vist sig at være meget lang (mindst 1 år).

21 21 ETIOPIEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. Det helt afgørende problem i forbindelse med udsendelser til Etiopien var i en årrække, at de etiopiske myndigheder alene ville udstede de nødvendige hjemrejsedokumenter, hvis udlændingen ønskede at medvirke hertil ved at underskrive en ansøgning om hjemrejsedokument. Ved en note af 24. marts 2005 til den danske ambassade i Addis Ababa oplyste Etiopiens udenrigsministerium, at man havde instrueret Etiopiens ambassade i Stockholm om at udstede rejsedokumenter til personer, hvis sager er endeligt afsluttet, og som kan accepteres som etiopiske statsborgere på baggrund af forelagte dokumenter eller ved interviews foretaget af ambassadens personale forelægger via Udenrigsministeriet aktuelle sager for den etiopiske ambassade i Stockholm. Der udfyldes et særligt ansøgningsskema, og der oplyses om dato for udsendelsen og om rejseruten. Der stilles ikke krav om udlændingens medvirken/underskrift. Sagsbehandlingstiden har i de seneste sager været 1-2 måneder. I tilfælde, hvor udlændingen ønsker at medvirke til udsendelsen, er sagsbehandlingstiden på Etiopiens ambassade i Stockholm ligeledes 1-2 måneder ved udstedelse af hjemrejsedokument.

22 22 GAMBIA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 1 person i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Gambias generalkonsulat i Danmark om udstedelse af rejsedokumenter. Samarbejdet med generalkonsulatet fungerer tilfredsstillende. Der udstedes rejsedokumenter på baggrund af en skrivelse fra med relevante oplysninger om bl.a. udlændingens generalia og familieforhold samt kopier af foreliggende identitetsdokumenter. Personlig fremstilling af udlændingen på generalkonsulatet er ikke nødvendig. Sagsbehandlingstiden er typisk mellem 3 og 10 dage.

23 23 GEORGIEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 2 personer i aktuel udsendelsesposition. samarbejder med Georgiens ambassade i København om udstedelse af hjemrejsedokumenter. Samarbejdet fungerer tilfredsstillende. Ambassaden udsteder uden problemer hjemrejsedokumenter til identificerede georgiske statsborgere. Sagsbehandlingstiden er ca. 1 måned.

24 24 GHANA Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 2 personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til Ghanas ambassade i Danmark om udstedelse af rejsedokumenter. Samarbejdet med ambassaden fungerer tilfredsstillende. Der udstedes rejsedokumenter på baggrund af s skriftlige anmodning udfærdiget på engelsk. Ambassaden ønsker, at udlændingen fremstilles personligt på ambassaden. Inden fremstillingen ønsker ambassaden at være gjort bekendt med alle relevante oplysninger om udlændingen. Disse oplysninger kontrolleres i hjemlandet inden fremstillingen. har ikke erfaringer med, hvorvidt ambassadens sagsbehandling er forskellig afhængig af, om udlændingen medvirker eller ej. Ambassadens sagsbehandlingstid er typisk mellem en og to uger fra første henvendelse til ambassaden.

25 25 INDIEN Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 8 personer i aktuel udsendelsesposition. retter henvendelse til den indiske ambassade i København i sager om udstedelse af rejsedokumenter til indiske statsborgere. Ambassaden kan stille krav om personligt fremmøde af udlændingen på ambassaden. I flere tilfælde har det imidlertid været tilstrækkeligt, at har henvendt sig personligt på ambassaden med et foto og en ansøgning udfyldt af udlændingen. Uanset om der foreligger identitetsdokumenter eller ej, forelægger ambassaden som udgangspunkt sagen for myndighederne i Indien. De indiske myndigheders sagsbehandlingstid er erfaringsmæssigt meget lang. Sagsbehandlingstiden kan dog være kortere, såfremt der foreligger identitetsdokumenter. Hovedparten af udlændingene forsvinder, inden modtager rejsedokument. I en konkret sag, hvor var i besiddelse af en paskopi, gav ambassaden tilsagn om udstedelse af rejsedokument til en indisk statsborger uden personligt fremmøde. Rejsedokumentet kunne udstedes umiddelbart. Dokumentet havde en gyldighed på 10 dage. Udlændingen medvirkede ikke til udfyldelse af ansøgningsblanketten, der blev udfyldt af tolken. Fingeraftrykkene til brug for blanketten blev optaget tvangsmæssigt. Den 14. juli 2004 blev 1 uidentificeret udlænding, der formodedes at være indisk statsborger, efter aftale med den indiske ambassade i København fremstillet for de indiske immigrationsmyndigheder på grænsen (New Delhi lufthavn) med henblik på endelig identitetsfastlæggelse og indrejsetilladelse. Udlændingen blev identificeret som indisk statsborger og blev herefter af de indiske myndigheder accepteret tilbagetaget.

26 26 IRAK Den 28. marts 2009 var der ifølge udtræk fra Udlændingeregistret 283 personer (heraf 1 ikkeasylansøger) i aktuel udsendelsesposition. Den 20. marts 2003 besluttede Udlændingeservice og Flygtningenævnet at berostille behandlingen af asylsager vedrørende statsborgere fra Irak som følge af koalitionens intervention i Irak. Udsendelsesforanstaltningerne i forhold til afviste irakiske asylansøgere blev samtidig sat i bero. Den 28. oktober 2003 ophævede Flygtningenævnet den generelle berostillelse af asylsager vedrørende irakiske statsborgere, hvorefter nævnets sagsbehandling af asylsager vedrørende irakiske statsborgere kunne genoptages. Flygtningenævnet ophævede endvidere berostillelsen af udsendelsesforanstaltningerne vedrørende irakiske statsborgere, der af Flygtningenævnet havde fået afslag på asyl. Den 12. januar 2004 besluttede Udlændingeservice at genoptage behandlingen af asylsager vedrørende irakiske statsborgere. De danske myndigheder har løbende på forskellige måder søgt at understøtte irakiske statsborgeres frivillige udrejse til Irak. bistod således allerede i maj 2003 i et samarbejde med IOM 10 irakiske statsborgere med frivilligt at udrejse til Irak. I forbindelse med vedtagelsen den 21. maj 2003 af aktstykke 125 om en særlig ordning om økonomisk støtte ( kr. til personer over 18 år og kr. til personer under 18 år) til irakiske statsborgere i forbindelse med frivillig udrejse til Irak overtog Udlændingeservice i et samarbejde med IOM behandlingen af sager med irakiske statsborgere, som frivilligt ønsker at udrejse til Irak. 333 irakiske statsborgere udrejste til Irak på grundlag af aktstykket. Alle frister for tilmelding er udløbet. Den 19. januar 2005 blev der vedtaget et nyt aktstykke 73 om økonomisk støtte ( kr. ved tilmelding inden den 1. marts 2005 og derefter gradvis faldende til kr. til personer over 18 år og 5.000

27 27 kr. til personer under 18 år) til irakiske statsborgere, som frivilligt rejser tilbage til Irak. Alle frister for tilmelding er udløbet. I alt 79 irakiske statsborgere ansøgte om at blive omfattet af ordningen. 38 af disse personer er ikke (længere) omfattet af ordningen. 41 personer er udrejst med støtte efter ordningen. Ordningen er endeligt lukket. Ved lov nr. 507 af 6. juni 2007 om ændring af udlændingeloven blev der indført en kontraktordning for afviste asylansøgere, der samarbejder om udrejsen. Ordningen, der i første omgang tager sigte på afviste asylansøgere fra Irak, er nærmere udmøntet i bekendtgørelse nr af 13. august Ordningen, der administreres af Udlændingeservice i et samarbejde med Dansk Røde Kors og Care4You, ophørte, jf. regeringens aftale af 22. september 2008 med Dansk Folkeparti, den 28. november 2008 for nye tilmeldninger fra afviste asylansøgere, der kommer fra det kurdiske selvstyreområde i det nordlige Irak. Ifølge oplysninger fra Udlændingeservice er foreløbig 25 personer udrejst med støtte efter ordningen. Heraf er 14 personer udrejst til det nordlige Irak, medens 11 personer er udrejst til det øvrige Irak. Pr. 31. marts 2009 indgik 15 irakiske statsborgere i et opkvalificeringsforløb. Siden den irakiske magtovertagelse i juni 2004 har den danske ambassade i Bagdad/Integrationsministeriets udlændingeattaché sideløbende med de forskellige økonomiske tiltag til at motivere irakiske statsborgere til en frivillig hjemrejse været i tæt kontakt med de irakiske myndigheder såvel på embedsmands- som ministerniveau med henblik på at afklare mulighederne for at gennemføre tvangsmæssige udsendelser til Irak. Den 23. januar 2007 havde repræsentanter for ambassaden i Bagdad, Integrationsministeriet og konstruktive møder i Erbil med repræsentanter for det kurdiske selvstyre om tilbagetagelsesspørgsmål. har siden efter forudgående forelæggelse af de enkelte sager for de regionale myndigheder i det nordlige Irak i maj og juli 2007 udsendt fire og i marts 2008 to afviste asylansøgere, der alle var udvist ved dom på grund af kriminalitet, til Erbil under ledsagelse. har endvidere i 2008 og 2009 forelagt sager vedrørende 23 afviste (ikke-kriminelle) asylansøgere fra det nordlige Irak for de regionale myndigheder i det nordlige Irak. har modtaget accept på tilbagetagelse for så vidt angår 21 personer. Flere af disse personer har efterfølgende

28 28 tilmeldt sig kontraktordningen med et opkvalificeringsforløb her i landet. 6 personer er blevet ledsaget udsendt, medens 1 person er frihedsberøvet med henblik på udsendelse. vil løbende følge op på de øvrige allerede modtagne accepter, ligesom via ambassaden i Bagdad vil forelægge yderligere konkrete sager for de regionale myndigheder i det nordlige Irak med henblik på accept af tvangsmæssig udsendelse. For så vidt angår udsendelser til det øvrige Irak udsendte efter forudgående forelæggelse af en række sager for de irakiske myndigheder i Bagdad i maj og juni irakiske statsborgere til Bagdad. Alle 8 var udvist ved dom på grund af kriminalitet. havde i forbindelse med hver enkelt sag sendt et skema udfyldt på baggrund af oplysninger fra udlændingens sag og efter en afhøring af udlændingen samt oplysninger om/kopier af udlændingens eventuelle personlige dokumenter til den danske ambassade i Bagdad med henblik på forelæggelse af sagen for de irakiske myndigheder. Efter de irakiske myndigheders accept af tilbagetagelse af de forelagte irakiske statsborgere udstedte et EU laissez-passer til hver enkelt udlænding på baggrund af de oplyste identitetsoplysninger. Dette laissez-passer fungerede som rejselegitimation under selve udsendelsen og blev overgivet til de irakiske myndigheder ved ankomsten til Bagdad. Et mindre antal udviste irakiske statsborgere, der ligeledes tidligere er blevet accepteret tilbagetaget af de irakiske myndigheder, afventer i øjeblikket en bekræftelse fra de irakiske myndigheder, før en udsendelse kan gennemføres. overvejer løbende mulighederne for at forelægge sager med irakiske statsborgere, der er udvist ved dom på grund af kriminalitet, for de irakiske myndigheder i Bagdad med henblik på en tvangsmæssig udsendelse. Forelæggelse af andre sager med afviste irakiske asylansøgere for myndighederne i Bagdad afventer fortsat en afslutning på forhandlingerne mellem de danske myndigheder og de irakiske myndigheder i Bagdad om en egentlig tilbagetagelsesaftale.

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Denne redegørelse indeholder en status på politiets

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet.

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION Dato: 8. november 2004 Kontor: Ø/A Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. 1. Gennemførte initiativer 1.1

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION 25. august 2003 Statsrevisorerne har den 2. april 2003 afgivet beretning nr. 9, 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet.

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere din vej [ navn:..................................... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 2 KÆRE ASYLANSØGER

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Informationspakke om indvandringsprøven

Informationspakke om indvandringsprøven Informationspakke om indvandringsprøven Til ansøgere om ægtefællesammenføring i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om indvandringsprøven er udarbejdet til ansøgere om ægtefællesammenføring

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Uledsagede mindreårige asylansøgere Uledsagede mindreårige asylansøgere Opdateret: marts 2005 Udarbejdet af Eva Green Meinel, Asyl og Repatriering 1. Baggrund Definition på en uledsaget mindreårig asylansøger En uledsaget mindreårig asylansøger

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0020 Dok.: 1109664 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Betænkning om anvendelse af udlændingeattachéer mv.

Betænkning om anvendelse af udlændingeattachéer mv. Betænkning om anvendelse af udlændingeattachéer mv. Afgivet af en ekspertarbejdsgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 28. november 1994 BETÆNKNING NR. 1291 KØBENHAVN 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling.

Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager om humanitær opholdstilladelse op til behandling. Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet Ombudsmanden tog af egen drift et generelt spørgsmål om genoptagelse af tidligere afgjorte sager

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Dansk Røde Kors Kulturhuset. asylum seekers information group. Photo: Nurali

Dansk Røde Kors Kulturhuset. asylum seekers information group. Photo: Nurali Dansk Røde Kors Kulturhuset asylum seekers information group Photo: Nurali Velkommen til ASIGgruppen Velkommen til ASIG-gruppen ASIG-gruppen er glad for, at du er med i vores team! Vi er sikre på, at du

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 5. april 2010 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: NOTAT om visumpraksis gældende fra den 5. april 2010 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold til notat

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2014-15 ASYL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa Hvem taler? Immigranters indflydelse på voksenundervisning (Who speaks. The voices of immigrants on adult education) Co-ordinator: FACEPA Sammenslutning

Læs mere

Dato: 16. januar 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret. J.nr.: 2006/4129-12 Sagsbeh.:

Dato: 16. januar 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret. J.nr.: 2006/4129-12 Sagsbeh.: Dato: 16. januar 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2006/4129-12 Sagsbeh.: LHA Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE

25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE 2 0 0 5 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 25 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FLYGTNINGE Revideret marts 2005 Frivilligafdelingen Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10,

Læs mere

Er det en forbrydelse at søge asyl?

Er det en forbrydelse at søge asyl? Er det en forbrydelse at søge asyl? Danmark er et retssamfund, som respekterer internationale aftaler, og hvor man ikke kommer i fængsel uden at være kendt skyldig i noget kriminelt. Ja, det troede jeg

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere