bankerne kort fortalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bankerne kort fortalt"

Transkript

1 bankerne kort fortalt Juni 2012

2

3 En velfungerende og stærk finansiel sektor er en forudsætning for et lands vækst og udvikling, fordi den finansielle sektor løfter samfundet og skaber vækst ved at flytte ledig og uproduktiv kapital over i produktive investeringer. Vækst som Danmark har brug for. Sektoren bidrager også til værdiskabelsen i samfundet via dens udbredte anvendelse af it, som har været medvirkende til at bringe Danmark i det digitale førerfelt. Lige nu er det imidlertid svært for de enkelte banker og banksektoren som helhed at bidrage maksimalt til at løfte Danmark ud af krisen. Det skyldes, at indtjeningen er under pres, fordi bankerne de senere år har haft store omkostninger til funding, tab og nedskrivninger samt til bankpakker og den udvidede indskydergarantiordning. Nye reguleringskrav til blandt andet kapital og likviditet samt den lave økonomiske vækst i ind- og udland betyder samtidig, at afkastet i bankerne også i de kommende år må forventes at være lavt i forhold til den store egenkapital, der skal forrentes. Pjecen her giver et overblik over centrale nøgletal samt bankernes udfordringer og potentialer. Jørgen A. Horwitz Juni

4

5 Indholdsfortegnelse En produktiv finansiel sektor 6 En visionær finansiel sektor 7 Bankerne bidrager til forskning og udvikling 7 Copenhagen Finance IT Region 8 Lige rammevilkår giver vækst 8 Bankernes bidrag til staten 10 Bankernes skattebetaling 10 Bankpakkerne har ikke kostet skatteyderne penge 12 Banker under afvikling 14 Indtjeningen i banksektoren er presset 15 Øgede omkostninger for bankerne betyder højere priser 16 Ny omfattende regulering af sektoren 17 Gennemført dansk regulering siden Tiltag i forbindelse med afvikling af banker 19 Kommende dansk regulering 19 EU-regulering 20 5

6 En produktiv finansiel sektor De finansielle virksomheder dvs. banker, pensions- og for- sikringsselskaber, kreditforeninger mv. er blandt de mest pro- duktive virksomheder i Danmark. Opgøres virksomhedernes produktivitet eksempelvis som bruttoværditilvækst i forhold til antallet af præsterede timer, er produktiviteten i finansielle virksomheder mere end dobbelt så høj som i industrien. Figur 1: Finansielle virksomheder blandt de mest produktive. Tusinde kr Forsyningsvirksomhed Finansiering og forsikring Information og kommunikation Industri Erhvervsservice Handel og transport mv. Bygge og anlæg Landbrug, skovbrug og fiskeri Anm.: Eksklusiv råstofindvinding, boliger, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme samt den offentlige sektor, Danmarks Statistik. Bruttoværditilvækst ift. antal præsterede timer, tusinde kr. Kilde: Nationalregnskabet 2010, Danmarks Statistik. I 2010 tegnede den finansielle sektor sig for knap 6,3 pct. af den samlede bruttoværditilvækst til trods for, at sektoren kun udgjorde 3 pct. af den samlede beskæftigelse. 6

7 En visionær finansiel sektor Finansielle virksomheder i Danmark er engagerede i digitalisering og i brugen af it og innovation. Den finansielle sektor kombinerer viden og kompetencer til at skabe en effektiv finansiel it-infrastruktur for fx betalingsservice og værdipapirhandel. Bankerne bidrager til forskning og udvikling Den stærke konkurrence mellem de internationale finansielle centre medfører et behov for mere, bedre og hurtigere innovation. Derfor investerer danske finansielle virksomheder i både forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter. Figur 2: Finans blandt de mest innovative. Pct Information og kommunikation Industri Transport Finansiering og forskning Øvrige brancher Handel Erhvervsservice Bygge og anlæg Hotel, restauration Anm.: Andel innovationsaktive virksomheder efter branche, Kilde: Danmarks Statistik. Den finansielle sektor tegnede sig i 2010 for ca. 12 pct. svarende til 4,5 mia. kr. af de samlede, private investeringer i forskning og udvikling i Danmark. I de senere år har bankerne styrket forskningssamarbejdet med universiteterne. I 2010 bevilgede det Strategiske Forskningsråd således 31,4 mio. kr. til forskningscentret HIPERFIT (High Performance Computing for Financial Information Technology) ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. 7

8 Fire banker deltager i centrets forskning, der blandt andet fokuserer på behandling af enorme mængder finansielle data. Projektet er initieret af Copenhagen Finance IT Region. Copenhagen Finance IT Region For at fastholde og styrke kryds- og udviklingsfeltet finans og it blev Copenhagen Finance IT Region (CFIR) etableret i CFIR er finansieret af EU s regionalfond og Vækstforum Hovedstaden i samarbejde med 13 partnere, hvoraf Finansrådet er den ene. Partnerkredsen omfatter i øvrigt Aarhus Universitet, CBS, Copenhagen Capacity, DI-ITEK, DJØF, Dansk Metal, Finansforbundet, HK Privat, IT-Branchen, IT Universitetet, Københavns Universitet og PROSA. CFIR er et såkaldt klyngeinitiativ og arbejder for at skabe vækst og innovation mellem finans og it, tiltrække og udvikle flere højværdiarbejdspladser samt forbedre mulighederne for eksport af danske finans-it-virksomheders services. Lige rammevilkår giver vækst For at øge antallet af værdiskabende arbejdspladser er det vigtigt, at der er konkurrencedygtige rammevilkår til stede. I et globalt erhverv er lige rammevilkår en helt afgørende forudsætning. Hvis konkurrencevilkårene for kapitalforvaltning i Danmark forbedres, er der eksempelvis gode muligheder for at opnå både stordriftsfordele og synergieffekter. Får kapitalforvaltningen i Danmark samme vilkår som i andre europæiske lande, vil det kunne tiltrække og fastholde højværdiarbejdspladser inden for finans og it. Det vil kunne ske, fordi den kapitalforvaltning, som danske banker i dag varetager i udlandet, vil kunne flytte tilbage til Danmark. Der er idag ca. 300 mia. kr. i dansk kapital under forvaltning i udlandet svarende til ca. 300 beskæftigede. Det vil løfte værditilvæksten i sektoren med ca. 450 mio. kr. og give et afledt positivt provenu til samfundsøkonomien, hvis denne kapitalforvaltning flytter tilbage. Folketinget har i foråret vedtaget love som opfølgning på EU-direktiver, som netop giver mulighed for at forbedre 8

9 konkurrencevilkårene for kapitalforvaltning det vil i Danmark sige investeringsforeninger og specialforeninger. De nye regler betyder blandt andet, at kapitalforvaltning nu kan administreres på tværs af landegrænser i EU. Det drejer sig om det såkaldte UCITS-direktiv (om kollektiv investering i værdipapirer) samt FAIF-direktivet 1 (forvaltere af alternative investeringsfonde). Disse direktiver åbner for øget konkurrence på tværs af landegrænserne. Fordi den danske lovgivning i dag adskiller sig fra lovgivningen i de øvrige EUlande, vil man kunne tiltrække og fastholde vigtige arbejdspladser, hvis de to direktiver implementeres i Danmark uden goldplating, dvs. uden at indføre yderligere danske særregler. I efteråret vil lovarbejdet fortsætte, så de rette rammebetingelser kan etableres. 1 Betegnes ofte med den engelske forkortelse AIFM. 9

10 Bankernes bidrag til staten Bankernes skattebetaling I perioden mellem 2000 og 2010 betalte danske banker i gennemsnit 12 pct. af statens samlede indtægt fra selskabsskatten, svarende til 5,6 mia. kr. årligt. I 2010 betalte bankerne 2,5 mia. kr. i selskabsskat. Derudover betaler bankerne årligt over 2 mia. kr. i lønsumsafgift. Dertil kommer, at sektoren betaler moms af indkøb. Sektoren betalte i 2011 anslået 4,2 mia. i moms, som ikke kan modregnes. Figur 3: Bankerne betaler en stor del af selskabsskatten. Øvrige 25 pct. Finansiering og forsikring ekskl. banker 15 pct. Banker 12 pct. Transport 8 pct. Råstofindvinding 12 pct. Handel 13 pct. Industri 15 pct. Anm.: Andel af statens indtægt på selskabsskatten, Kilde: Danmarks Statistik. 10

11 De ansatte i den finansielle sektor bidrager også med en stor andel af den samlede indkomstskat. I alt betalte medarbejdere i den finansielle sektor skønnet ca. 26 mia. kr. i Den danske banksektor beskæftiger over personer, mens den finansielle sektor som helhed beskæftiger over personer. I Region Hovedstaden er den finansielle sektor et af hovederhvervene målt på den private beskæftigelse. Andelen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i den finansielle sektor var i 2010 over 12 pct. Figur 4: Høj andel med en lang videregående uddannelser i den finansielle sektor. Pct Videnservice Kommunikation og Tele Finansiering og forsikring Energiforsyning Råstofindvinding Ejendomshandel og udlejning Industri Vandforsyning og renovation Transport Handel Landbrug, skovbrug og fiskeri Hoteller og restauranter Bygge og anlæg Anm.: Andel af en branches beskæftigede med en lang videregående uddannelse i pct., Kilde: Danmarks Statistik. 11

12 Bankpakkerne har ikke kostet skatteyderne penge En opgørelse foretaget af Erhvervs- og Vækstministeriet den 29. marts 2011 viser, at staten endnu har overskud på bankpakkerne. Ultimo 2012 vil staten have et overskud på 9,9 mia. kr., såfremt der ikke kommer yderligere udgifter for staten i forbindelse med banker, der går ned. Nedenfor gengives resultaterne: Bankernes udgifter Mia kr. Tab på Roskilde Bank 0,8 Bankpakke I - Garantiprovision i 2009 og ,0 - Tab på nødlidende banker (ekskl. Roskilde Bank) 10,0 Bankpakke II - Renteudgifter ved statslige kapitalindskud i ,0 - Løbende provision ifm. individuel statsgaranti ,5 - Tab på Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank 4,2 I alt (*) 47,4 12

13 Bankpakke I Mia. kr. Statens indtægter - Tabskaution 10,0 - Garantiprovision i 2009 og ,0 I alt 25,0 Statens udgifter - Tab ved overtagelse af nødlidende banker under Bankpakke I 12,0 - Tab på Roskilde Bank (**) 10,5 I alt 22,5 Overskud på Bankpakke I inkl. Roskilde Bank 2,5 Bankpakke II Statens indtægter - Nettorenteindtægter, statslige kapitalindskud ,7 - Garantiprovision, individuelle statsgarantier 3,5 I alt 13,1 Statens udgifter - Tab på Eik Bank, Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank, kapitalindskud 2,4 - Tab på Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank, individuel statsgaranti 3,2 - Urealiseret tab på aktieposterne Aarhus Lokalbank og realiseret tab i Max Bank 0,2 I alt (*) 5,8 Overskud på Bankpakke II (foreløbig) (***) 7,4 Overskuddet for staten i alt (foreløbig) (***) 9,9 (*) Udgifter på Sparekassen Østjylland og Spar Salling Sparekasse er endnu ikke opgjort og derfor ikke medregnet. (**) Roskilde Bank blev afviklet inden Bankpakke I. (***) Det bemærkes, at der på indtægtssiden er medregnet nettorenteindtægter på ca. 3 mia. kr. for 2012, men at eventuelle kommende udgifter endnu ikke er kendt. 13

14 Roskilde Bank Banker under afvikling Siden 2008 er 12 danske banker blevet afviklet. Tilsammen havde disse banker en markedsandel på ca. 5 pct. Figur 5: Markedsandel. Pct. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Fionia Bank Amagerbanken Fjordbank Mors Eik Bank Danmark(*) Max Bank EBH Bank Sparekassen Østjylland Gudme Raaschou Bank Løkken Sparekasse Spar Salling Sparekasse Capinordic Bank Anm.: Markedsandel er beregnet på baggrund af udlånstal året før, det pågældende institut overgik til Finansiel Stabilitet A/S. For Capinordic Banks vedkommende er andelen beregnet på udlånet to år før konkurs. (*) Eik Bank Færøerne er ikke medtaget. Kilde: Finanstilsynet samt Finansrådets beregninger. 14

15 Indtjeningen i banksektoren er presset Bankernes indtjening er under pres i disse år. Det skyldes først og fremmest betydelige omkostninger til funding, bankpakker, øgede tab og nedskrivninger samt udgifter til indskydergaranti- ordningen, der har sikret indskydere op til euro i de krakkede banker. Nye regler og reguleringskrav samt lav økonomisk vækst i ind- og udland mv. betyder, at indtjeningen i bankerne også i de kommende år forventes at være lav. Bankernes overskud var 1,96 mia. kr. efter skat i Med en egenkapital ultimo året på 270 mia. kr. giver det en forrentning af egenkapitalen på kun 0,75 pct. efter skat. En så lav forrentning er ikke attraktiv for investorerne. Sammenlignet med andre brancher er forrentningen af egenkapitalen i bankerne endog meget lav. Bankernes gennem- snitlige forrentning af egenkapitalen efter skat var i 2010 kun 2 pct. Til sammenligning var forrentningen i C20 dvs. de 20 største børsnoterede danske virksomheder, hvor Danske Bank, Nordea og Sydbank er taget ud over 13 pct. Figur 6: Overskuddet i bankerne på meget lavt niveau. Mia. kr Pct Resultat (v.a.) Egenkapital (v.a.) Forrentning (resultat/gennemsnitlig egenkapital) i pct. (h.a.) 0-10 Anm.: Udvikling i bankernes resultat efter skat, mia. kr. samt egenkapital tal er eksklusiv Amagerbanken. Inklusiv Amagerbanken ville det samlede resultat i 2010 være væsentligt lavere. Kilde: Finanstilsynets nøgletal samt Finansrådets beregninger. 15

16 Øgede omkostninger for bankerne betyder højere priser De stigende omkostninger fører til, at danske banker må hæve udlånsrenten og/eller sænke indlånsrenten. Med det nuværende renteniveau er det dog i praksis kun udlånsrenten, der kan ændres. Det er ikke kun de stigende kapitalomkostninger, som overvæltes i priserne. Uroen på de internationale finansielle markeder og de deraf følgende højere pengemarkedsrenter giver samme resultat. Samtidig viser undersøgelser både inden- og udenlandske at diverse bankskatter typisk overvæltes 100 pct. på kundernes priser. I realiteten er det ikke muligt at bruge bankernes overskud til at finansiere de øgede omkostninger, idet egenkapitalen og dermed polstringen vil blive uacceptabel lav set i forhold til de stigende kapitalkrav, som bankerne skal følge. Endvidere er egenkapitalforretningen som det fremgår af figur 6 meget lav. Figur 7: Stigende kapitalomkostninger for danske banker. Pct jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 Anm.: Beregnet på baggrund af metoden i The cost of equity for global banks: a CAPM perspective from 1990 to 2009, BIS Quartely Review sept Dækker Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Nordea Bank AB. Kilde: Nasdaq OMX samt Finansrådets beregninger. 16

17 Ny omfattende regulering af sektoren Der er indført mange regler, siden finanskrisen begyndte i Også flere end de fleste tror. For at anskueliggøre den virkelighed bankerne arbejder i til daglig, er herunder en liste over de regler, der allerede er indført, ligesom der er en liste over regler på vej. Gennemført dansk regulering siden 2008 > Nye principper for måling, klassifikation og værdiansættelse af bankernes aktiver (IAS 39). > Tilsynsdiamanten indførelse af en række pejlemærker for forretningsførelsen i en bank. > Offentliggørelse af det individuelle solvensbehov. > Gennemførelse og indberetning af obligatoriske likviditetsstresstest. > Udvalgte danske banker skal deltage i de fælles europæiske stresstest. > Vejledning om søjle II-processen. Medførte en de facto stramning af de stresstest, som bankerne skal kunne klare. > Bankerne skal offentliggøre påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering er af betydning for virksomhedens kunder, indskydere, øvrige kreditorer eller de finansielle markeder på hvilke, aktierne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virksomheden handles. > Adgang for Finanstilsynet til at afsætte direktører og bestyrelsesmedlemmer. > Skærpelse af kravene til ledelsens egnethed og hæderlighed. > Nye regler om ledelse og styring af banker med skærpede krav til bestyrelsens forretningsorden og arbejdsopgaver samt skærpede krav til styringen/driften af instituttet. > Begrænsninger for variabel aflønning af ledelsen i finansielle virksomheder. > Adgang for Finanstilsynet til at gribe ind i driften af en bank og påbyde konkrete foranstaltninger, hvis der er betydelig risiko for, at banken fx ikke længere kan opfylde kapitalkravet. > Automatisk ophævelse af stemmeretsbegrænsninger i sparekasser og andelskasser, hvis garantkapitalen eller andelskapitalen udgør en vis større procentdel af egenkapitalen. 17

18 > Forbud mod at pengeinstitutter yder lånefinansiering, når de sælger egne aktier eller garantbeviser. > Finanstilsynet kan påbyde en bank at iværksætte en uvildig undersøgelse af forhold i banken, hvis Finanstilsynet vurderer, at dette er af væsentlig betydning for tilsynet med virksomheden. > Skærpede regler om outsourcing, således at Finanstilsynet bedre kan føre tilsyn med bankers outsourcing aktiviteter. > Bekendtgørelsen om opgørelse af basiskapital (nye krav til egentlig kernekapital og hybrid kernekapital gennemfører CEBS-standarder). > Bekendtgørelsen om store engagementer (blandt andet nye regler for forbundne engagementer og indirekte engagementer i kollektive investeringsordninger gennemfører CRD II og CEBS-standard). > Indberetning af kreditbonitet på engagementer (regnskabsbekendgørelsen og vejledning til regnskabsindberetning kreditregistret). > Skærpede krav til interne modeller på markedsrisikoområdet (kapitaldækningsbekendtgørelsen gennemfører CRD II og CRD III). > Skærpede krav til investorers due diligence ved investering i securitiseringer samt skærpede krav til udbydere af securitiseringer (kapitaldækningsbekendtgørelsen gennemfører CRD II). > Særlige kapitalkrav til gensecuritiseringer (kapitaldækningsbekendtgørelsen gennemfører CRD III). > Certificering af investeringsrådgivere (certificering og kompetencekrav til investeringsrådgivere). > Indførelse af et kroners loft for fradrag for indbetalinger på ratepensionsordninger mv. I forbindelse med forslag til Finanslov 2012 er loftet foreslået reduceret til kr. > Risikomærkning af visse investeringsprodukter (Trafiklysordning: Røde, gule og grønne) > Øget lønsumsafgift fra 9,13 pct. til 10,5 pct. > Fremrykning af lønsumsafgiftsstigningen med to år ikrafttræden i stedet for

19 > Udligningsskat på store pensionsudbetalinger. > Lov om investeringsforeninger (styrket risikostyring, introduktion af compliancefunktion mv.). > Etablering af revisionsudvalg. Tiltag i forbindelse med afvikling af banker > Bankpakke III: En form for exit-ordning for de pengeinstitutter, der måtte blive nødlidende, og som skal afvikles via Finansiel Stabilitet A/S. > Medgiftsordningen: Ordningen gør det muligt, at Indskydergarantifonden, som er betalt af bankerne, får mulighed for at tilføre midler og stille garantier i forbindelse med, at en nødlidende banks aktiviteter overdrages til et andet pengeinstitut. > Bankpakke IV/Konsolideringspakken: En udvidet medgiftsordning, hvor det gøres mere attraktivt for sunde banker at overtage nødlidende banker. Bankernes betaling til Indskydergarantifonden skal fremover baseres på en forsikringslignende finansiering med årlige præmier. Et udvalg skal finde frem til et antal systemisk vigtige finansielle institutter. Kommende dansk regulering > Risikomærkning af lån (Trafiklys: Røde, gule og grønne lån). > Finanstilsynets kreditregister: Registrets formål er at give tidligere advarselstegn om svagheder hos kunder med betydelige låneengagementer i flere forskellige pengeinstitutter. (Registret er endnu ikke sat i kraft, men ventes gennemført pr ). > Øget åbenhed i Finanstilsynets arbejde (offentliggørelse af afgørelser fra det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet på instituttets hjemmeside og offentliggørelse af resultatet af en politianmeldelse). > Sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet. > Krav til bestyrelsens viden og erfaring (nødvendiggør efter Finanstilsynets opfattelse ikke en lovændring, da kravene er Finanstilsynets fortolkning af gældende regler). 19

20 EU-regulering > Indførelse af kapitalbuffere ud over 8 pct.-solvenskravet og det eventuelt supplerende søjle II-solvenskrav. > Skærpede krav til finansielle virksomheders kapitalgrundlag med større vægt på egenkapitalen. > Væsentligt skærpede krav til kvaliteten af kapitalelementerne, der kan indgå i basiskapitalen samt større krav til den relative kvantitative størrelse af den egentlige kernekapital. > Store ændringer i nedskrivningsmodellen for bankers udlån. > Nye regler for netting af aktiver og passiver. > Nye regler for behandling af finansielle passiver. > Fuld harmonisering af soliditetsreguleringen i EU (single rule book). > Indberetninger af gearingsmål med henblik på et eventuelt fremtidigt krav om maksimal gearing af kreditinstitutters egenkapital. > Nyt kapitalkrav til OTC-derivatforretninger. > Likviditetsindberetninger med henblik på fremtidige kvantitative likviditetskrav som det kortsigtede likviditetskrav (LCR) og kravet om stabil funding (NSFR). > SIFI-regulering øgede krav til store systemiske institutter, herunder øgede krav til kapital, tilsyn mv. (forventes fremsat i 2012). > Crisis Management øgede krav til tilsyn, early intervention samt krisehåndtering af banker (forventes fremsat i 2012). > Ny tilsynsstruktur i EU-regler for øget samarbejde og regeludstedelse i EU (gennemført pr ). > Skærpede krav til ledelsen i finansielle virksomheder (som er en del af det fremsatte forslag til ændring af CRD IV). > Indskydergaranti ændringer af indskydergarantireguleringen vedrørende dækning, øget finansiering mv. (forhandles pt.). > Investorgaranti ændringer af investorgarantien vedrørende dækning, dækningsområde, øget finansiering mv. (forhandles p.t.). > Størrelsen af administrative bøder, der kan pålægges institutterne og enkeltpersoner, er betragteligt større end traditionelt dansk bødeniveau. 20

21 > Whistleblower -ordning. Indeholdt i Europa-Kommissionens forslag til direktiv om kreditinstitutvirksomhed (CRD IV). > Selvregulering på EU-plan: Gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forhold til betalingskonti. > Boligkreditdirektivet ( responsible lending ): Regulerer lån med pant i fast ejendom. > Kommende omfattende udvidede krav til den eksterne revision. > Europa-Kommissionens grønbog om revisionsforhold. > Nye leasingregler. > Konvergens mellem IFRS-reglerne og de amerikanske regnskabsregler (FASB). > Revision af konglomerat-direktivet. > Nye krav til rapportering af regnskabs- og solvensoplysninger, herunder nyt format. > Europa-Kommissionens forslag til nyt MiFID og MiFIR. > Forordning om regulering af short-selling og Credit Default Swaps. > Europa-Kommissionens forslag til en ny forordning og direktiv om markedsmisbrug og insiderhandel (MAR/MAD). > Europa-Kommissionens forslag til ny forordning om værdipapir-centraler og harmonisering af værdipapir afvikling. > Ændringer i mulighederne for regnskabsmæssig behandling af risikoafdækning (Hedge Accounting). > Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en kontosikringskendelse. 21

22

23 23

24 Amaliegade 7 Telefon København K Fax ID nr.: ISBN nr.:

bankerne kort fortalt

bankerne kort fortalt bankerne kort fortalt December 2011 En velfungerende og stærk finansiel sektor er en forudsætning for et lands vækst og udvikling, fordi den finansielle sektor flytter ledig og uproduktiv kapital over

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 213 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust og stabil banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst,

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Finansrådet er grundlæggende uenig i forslaget om at ophæve stemmeretsbegrænsningerne og ønsker forslaget taget af bordet.

Finansrådet er grundlæggende uenig i forslaget om at ophæve stemmeretsbegrænsningerne og ønsker forslaget taget af bordet. Folketingets Erhvervsudvalg Christiansborg Lovforslag L 49 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Krisen, og hvad har vi lært af det?

Krisen, og hvad har vi lært af det? 12.11.2010 Krisen, og hvad har vi lært af det? 11. november 2010 # 2 Lidt om AP Pension Livs- og pensionsforsikring Østbanegade 135, København Ø Åhaveparkvej 11, Viby J 211 medarbejdere Kundeejet Vi administrerer

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Udnyt compliance til forretningsfordele. Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC

Udnyt compliance til forretningsfordele. Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC Udnyt compliance til forretningsfordele Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC INDHOLD Præsentation af BEC Love og regler en udfordring for institutterne

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Økonomikonferencen 2013 v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition 1. Internationale tendenser og finansiel regulering 2. Reguleringen af den finansielle sektor og dets betydning for landbruget

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen - ibj@oem.dk Økonomi- og Erhvervsministeriet Att: Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen Sendt pr. mail til ibj@oem.dk Udkast til lovforslag om statsligt

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 214 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Indskydergaranti Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Er dine penge i sikkerhed hos os? Den nye indskydergaranti Den 1. oktober 2010 indførtes en permanent forhøjelse

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

SIFI At være eller ikke være

SIFI At være eller ikke være SIFI At være eller ikke være Jesper Berg Finansanalytikerforeningen 17.4.2013 18-04-2013 1 Hvorfor - fra Rasmus Klump til Armageddon et skridt for langt 18-04-2013 2 Agenda Forskellen på bank og realkredit

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere