bankerne kort fortalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bankerne kort fortalt"

Transkript

1 bankerne kort fortalt Juni 2012

2

3 En velfungerende og stærk finansiel sektor er en forudsætning for et lands vækst og udvikling, fordi den finansielle sektor løfter samfundet og skaber vækst ved at flytte ledig og uproduktiv kapital over i produktive investeringer. Vækst som Danmark har brug for. Sektoren bidrager også til værdiskabelsen i samfundet via dens udbredte anvendelse af it, som har været medvirkende til at bringe Danmark i det digitale førerfelt. Lige nu er det imidlertid svært for de enkelte banker og banksektoren som helhed at bidrage maksimalt til at løfte Danmark ud af krisen. Det skyldes, at indtjeningen er under pres, fordi bankerne de senere år har haft store omkostninger til funding, tab og nedskrivninger samt til bankpakker og den udvidede indskydergarantiordning. Nye reguleringskrav til blandt andet kapital og likviditet samt den lave økonomiske vækst i ind- og udland betyder samtidig, at afkastet i bankerne også i de kommende år må forventes at være lavt i forhold til den store egenkapital, der skal forrentes. Pjecen her giver et overblik over centrale nøgletal samt bankernes udfordringer og potentialer. Jørgen A. Horwitz Juni

4

5 Indholdsfortegnelse En produktiv finansiel sektor 6 En visionær finansiel sektor 7 Bankerne bidrager til forskning og udvikling 7 Copenhagen Finance IT Region 8 Lige rammevilkår giver vækst 8 Bankernes bidrag til staten 10 Bankernes skattebetaling 10 Bankpakkerne har ikke kostet skatteyderne penge 12 Banker under afvikling 14 Indtjeningen i banksektoren er presset 15 Øgede omkostninger for bankerne betyder højere priser 16 Ny omfattende regulering af sektoren 17 Gennemført dansk regulering siden Tiltag i forbindelse med afvikling af banker 19 Kommende dansk regulering 19 EU-regulering 20 5

6 En produktiv finansiel sektor De finansielle virksomheder dvs. banker, pensions- og for- sikringsselskaber, kreditforeninger mv. er blandt de mest pro- duktive virksomheder i Danmark. Opgøres virksomhedernes produktivitet eksempelvis som bruttoværditilvækst i forhold til antallet af præsterede timer, er produktiviteten i finansielle virksomheder mere end dobbelt så høj som i industrien. Figur 1: Finansielle virksomheder blandt de mest produktive. Tusinde kr Forsyningsvirksomhed Finansiering og forsikring Information og kommunikation Industri Erhvervsservice Handel og transport mv. Bygge og anlæg Landbrug, skovbrug og fiskeri Anm.: Eksklusiv råstofindvinding, boliger, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme samt den offentlige sektor, Danmarks Statistik. Bruttoværditilvækst ift. antal præsterede timer, tusinde kr. Kilde: Nationalregnskabet 2010, Danmarks Statistik. I 2010 tegnede den finansielle sektor sig for knap 6,3 pct. af den samlede bruttoværditilvækst til trods for, at sektoren kun udgjorde 3 pct. af den samlede beskæftigelse. 6

7 En visionær finansiel sektor Finansielle virksomheder i Danmark er engagerede i digitalisering og i brugen af it og innovation. Den finansielle sektor kombinerer viden og kompetencer til at skabe en effektiv finansiel it-infrastruktur for fx betalingsservice og værdipapirhandel. Bankerne bidrager til forskning og udvikling Den stærke konkurrence mellem de internationale finansielle centre medfører et behov for mere, bedre og hurtigere innovation. Derfor investerer danske finansielle virksomheder i både forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter. Figur 2: Finans blandt de mest innovative. Pct Information og kommunikation Industri Transport Finansiering og forskning Øvrige brancher Handel Erhvervsservice Bygge og anlæg Hotel, restauration Anm.: Andel innovationsaktive virksomheder efter branche, Kilde: Danmarks Statistik. Den finansielle sektor tegnede sig i 2010 for ca. 12 pct. svarende til 4,5 mia. kr. af de samlede, private investeringer i forskning og udvikling i Danmark. I de senere år har bankerne styrket forskningssamarbejdet med universiteterne. I 2010 bevilgede det Strategiske Forskningsråd således 31,4 mio. kr. til forskningscentret HIPERFIT (High Performance Computing for Financial Information Technology) ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. 7

8 Fire banker deltager i centrets forskning, der blandt andet fokuserer på behandling af enorme mængder finansielle data. Projektet er initieret af Copenhagen Finance IT Region. Copenhagen Finance IT Region For at fastholde og styrke kryds- og udviklingsfeltet finans og it blev Copenhagen Finance IT Region (CFIR) etableret i CFIR er finansieret af EU s regionalfond og Vækstforum Hovedstaden i samarbejde med 13 partnere, hvoraf Finansrådet er den ene. Partnerkredsen omfatter i øvrigt Aarhus Universitet, CBS, Copenhagen Capacity, DI-ITEK, DJØF, Dansk Metal, Finansforbundet, HK Privat, IT-Branchen, IT Universitetet, Københavns Universitet og PROSA. CFIR er et såkaldt klyngeinitiativ og arbejder for at skabe vækst og innovation mellem finans og it, tiltrække og udvikle flere højværdiarbejdspladser samt forbedre mulighederne for eksport af danske finans-it-virksomheders services. Lige rammevilkår giver vækst For at øge antallet af værdiskabende arbejdspladser er det vigtigt, at der er konkurrencedygtige rammevilkår til stede. I et globalt erhverv er lige rammevilkår en helt afgørende forudsætning. Hvis konkurrencevilkårene for kapitalforvaltning i Danmark forbedres, er der eksempelvis gode muligheder for at opnå både stordriftsfordele og synergieffekter. Får kapitalforvaltningen i Danmark samme vilkår som i andre europæiske lande, vil det kunne tiltrække og fastholde højværdiarbejdspladser inden for finans og it. Det vil kunne ske, fordi den kapitalforvaltning, som danske banker i dag varetager i udlandet, vil kunne flytte tilbage til Danmark. Der er idag ca. 300 mia. kr. i dansk kapital under forvaltning i udlandet svarende til ca. 300 beskæftigede. Det vil løfte værditilvæksten i sektoren med ca. 450 mio. kr. og give et afledt positivt provenu til samfundsøkonomien, hvis denne kapitalforvaltning flytter tilbage. Folketinget har i foråret vedtaget love som opfølgning på EU-direktiver, som netop giver mulighed for at forbedre 8

9 konkurrencevilkårene for kapitalforvaltning det vil i Danmark sige investeringsforeninger og specialforeninger. De nye regler betyder blandt andet, at kapitalforvaltning nu kan administreres på tværs af landegrænser i EU. Det drejer sig om det såkaldte UCITS-direktiv (om kollektiv investering i værdipapirer) samt FAIF-direktivet 1 (forvaltere af alternative investeringsfonde). Disse direktiver åbner for øget konkurrence på tværs af landegrænserne. Fordi den danske lovgivning i dag adskiller sig fra lovgivningen i de øvrige EUlande, vil man kunne tiltrække og fastholde vigtige arbejdspladser, hvis de to direktiver implementeres i Danmark uden goldplating, dvs. uden at indføre yderligere danske særregler. I efteråret vil lovarbejdet fortsætte, så de rette rammebetingelser kan etableres. 1 Betegnes ofte med den engelske forkortelse AIFM. 9

10 Bankernes bidrag til staten Bankernes skattebetaling I perioden mellem 2000 og 2010 betalte danske banker i gennemsnit 12 pct. af statens samlede indtægt fra selskabsskatten, svarende til 5,6 mia. kr. årligt. I 2010 betalte bankerne 2,5 mia. kr. i selskabsskat. Derudover betaler bankerne årligt over 2 mia. kr. i lønsumsafgift. Dertil kommer, at sektoren betaler moms af indkøb. Sektoren betalte i 2011 anslået 4,2 mia. i moms, som ikke kan modregnes. Figur 3: Bankerne betaler en stor del af selskabsskatten. Øvrige 25 pct. Finansiering og forsikring ekskl. banker 15 pct. Banker 12 pct. Transport 8 pct. Råstofindvinding 12 pct. Handel 13 pct. Industri 15 pct. Anm.: Andel af statens indtægt på selskabsskatten, Kilde: Danmarks Statistik. 10

11 De ansatte i den finansielle sektor bidrager også med en stor andel af den samlede indkomstskat. I alt betalte medarbejdere i den finansielle sektor skønnet ca. 26 mia. kr. i Den danske banksektor beskæftiger over personer, mens den finansielle sektor som helhed beskæftiger over personer. I Region Hovedstaden er den finansielle sektor et af hovederhvervene målt på den private beskæftigelse. Andelen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i den finansielle sektor var i 2010 over 12 pct. Figur 4: Høj andel med en lang videregående uddannelser i den finansielle sektor. Pct Videnservice Kommunikation og Tele Finansiering og forsikring Energiforsyning Råstofindvinding Ejendomshandel og udlejning Industri Vandforsyning og renovation Transport Handel Landbrug, skovbrug og fiskeri Hoteller og restauranter Bygge og anlæg Anm.: Andel af en branches beskæftigede med en lang videregående uddannelse i pct., Kilde: Danmarks Statistik. 11

12 Bankpakkerne har ikke kostet skatteyderne penge En opgørelse foretaget af Erhvervs- og Vækstministeriet den 29. marts 2011 viser, at staten endnu har overskud på bankpakkerne. Ultimo 2012 vil staten have et overskud på 9,9 mia. kr., såfremt der ikke kommer yderligere udgifter for staten i forbindelse med banker, der går ned. Nedenfor gengives resultaterne: Bankernes udgifter Mia kr. Tab på Roskilde Bank 0,8 Bankpakke I - Garantiprovision i 2009 og ,0 - Tab på nødlidende banker (ekskl. Roskilde Bank) 10,0 Bankpakke II - Renteudgifter ved statslige kapitalindskud i ,0 - Løbende provision ifm. individuel statsgaranti ,5 - Tab på Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank 4,2 I alt (*) 47,4 12

13 Bankpakke I Mia. kr. Statens indtægter - Tabskaution 10,0 - Garantiprovision i 2009 og ,0 I alt 25,0 Statens udgifter - Tab ved overtagelse af nødlidende banker under Bankpakke I 12,0 - Tab på Roskilde Bank (**) 10,5 I alt 22,5 Overskud på Bankpakke I inkl. Roskilde Bank 2,5 Bankpakke II Statens indtægter - Nettorenteindtægter, statslige kapitalindskud ,7 - Garantiprovision, individuelle statsgarantier 3,5 I alt 13,1 Statens udgifter - Tab på Eik Bank, Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank, kapitalindskud 2,4 - Tab på Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank, individuel statsgaranti 3,2 - Urealiseret tab på aktieposterne Aarhus Lokalbank og realiseret tab i Max Bank 0,2 I alt (*) 5,8 Overskud på Bankpakke II (foreløbig) (***) 7,4 Overskuddet for staten i alt (foreløbig) (***) 9,9 (*) Udgifter på Sparekassen Østjylland og Spar Salling Sparekasse er endnu ikke opgjort og derfor ikke medregnet. (**) Roskilde Bank blev afviklet inden Bankpakke I. (***) Det bemærkes, at der på indtægtssiden er medregnet nettorenteindtægter på ca. 3 mia. kr. for 2012, men at eventuelle kommende udgifter endnu ikke er kendt. 13

14 Roskilde Bank Banker under afvikling Siden 2008 er 12 danske banker blevet afviklet. Tilsammen havde disse banker en markedsandel på ca. 5 pct. Figur 5: Markedsandel. Pct. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Fionia Bank Amagerbanken Fjordbank Mors Eik Bank Danmark(*) Max Bank EBH Bank Sparekassen Østjylland Gudme Raaschou Bank Løkken Sparekasse Spar Salling Sparekasse Capinordic Bank Anm.: Markedsandel er beregnet på baggrund af udlånstal året før, det pågældende institut overgik til Finansiel Stabilitet A/S. For Capinordic Banks vedkommende er andelen beregnet på udlånet to år før konkurs. (*) Eik Bank Færøerne er ikke medtaget. Kilde: Finanstilsynet samt Finansrådets beregninger. 14

15 Indtjeningen i banksektoren er presset Bankernes indtjening er under pres i disse år. Det skyldes først og fremmest betydelige omkostninger til funding, bankpakker, øgede tab og nedskrivninger samt udgifter til indskydergaranti- ordningen, der har sikret indskydere op til euro i de krakkede banker. Nye regler og reguleringskrav samt lav økonomisk vækst i ind- og udland mv. betyder, at indtjeningen i bankerne også i de kommende år forventes at være lav. Bankernes overskud var 1,96 mia. kr. efter skat i Med en egenkapital ultimo året på 270 mia. kr. giver det en forrentning af egenkapitalen på kun 0,75 pct. efter skat. En så lav forrentning er ikke attraktiv for investorerne. Sammenlignet med andre brancher er forrentningen af egenkapitalen i bankerne endog meget lav. Bankernes gennem- snitlige forrentning af egenkapitalen efter skat var i 2010 kun 2 pct. Til sammenligning var forrentningen i C20 dvs. de 20 største børsnoterede danske virksomheder, hvor Danske Bank, Nordea og Sydbank er taget ud over 13 pct. Figur 6: Overskuddet i bankerne på meget lavt niveau. Mia. kr Pct Resultat (v.a.) Egenkapital (v.a.) Forrentning (resultat/gennemsnitlig egenkapital) i pct. (h.a.) 0-10 Anm.: Udvikling i bankernes resultat efter skat, mia. kr. samt egenkapital tal er eksklusiv Amagerbanken. Inklusiv Amagerbanken ville det samlede resultat i 2010 være væsentligt lavere. Kilde: Finanstilsynets nøgletal samt Finansrådets beregninger. 15

16 Øgede omkostninger for bankerne betyder højere priser De stigende omkostninger fører til, at danske banker må hæve udlånsrenten og/eller sænke indlånsrenten. Med det nuværende renteniveau er det dog i praksis kun udlånsrenten, der kan ændres. Det er ikke kun de stigende kapitalomkostninger, som overvæltes i priserne. Uroen på de internationale finansielle markeder og de deraf følgende højere pengemarkedsrenter giver samme resultat. Samtidig viser undersøgelser både inden- og udenlandske at diverse bankskatter typisk overvæltes 100 pct. på kundernes priser. I realiteten er det ikke muligt at bruge bankernes overskud til at finansiere de øgede omkostninger, idet egenkapitalen og dermed polstringen vil blive uacceptabel lav set i forhold til de stigende kapitalkrav, som bankerne skal følge. Endvidere er egenkapitalforretningen som det fremgår af figur 6 meget lav. Figur 7: Stigende kapitalomkostninger for danske banker. Pct jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 Anm.: Beregnet på baggrund af metoden i The cost of equity for global banks: a CAPM perspective from 1990 to 2009, BIS Quartely Review sept Dækker Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Nordea Bank AB. Kilde: Nasdaq OMX samt Finansrådets beregninger. 16

17 Ny omfattende regulering af sektoren Der er indført mange regler, siden finanskrisen begyndte i Også flere end de fleste tror. For at anskueliggøre den virkelighed bankerne arbejder i til daglig, er herunder en liste over de regler, der allerede er indført, ligesom der er en liste over regler på vej. Gennemført dansk regulering siden 2008 > Nye principper for måling, klassifikation og værdiansættelse af bankernes aktiver (IAS 39). > Tilsynsdiamanten indførelse af en række pejlemærker for forretningsførelsen i en bank. > Offentliggørelse af det individuelle solvensbehov. > Gennemførelse og indberetning af obligatoriske likviditetsstresstest. > Udvalgte danske banker skal deltage i de fælles europæiske stresstest. > Vejledning om søjle II-processen. Medførte en de facto stramning af de stresstest, som bankerne skal kunne klare. > Bankerne skal offentliggøre påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering er af betydning for virksomhedens kunder, indskydere, øvrige kreditorer eller de finansielle markeder på hvilke, aktierne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virksomheden handles. > Adgang for Finanstilsynet til at afsætte direktører og bestyrelsesmedlemmer. > Skærpelse af kravene til ledelsens egnethed og hæderlighed. > Nye regler om ledelse og styring af banker med skærpede krav til bestyrelsens forretningsorden og arbejdsopgaver samt skærpede krav til styringen/driften af instituttet. > Begrænsninger for variabel aflønning af ledelsen i finansielle virksomheder. > Adgang for Finanstilsynet til at gribe ind i driften af en bank og påbyde konkrete foranstaltninger, hvis der er betydelig risiko for, at banken fx ikke længere kan opfylde kapitalkravet. > Automatisk ophævelse af stemmeretsbegrænsninger i sparekasser og andelskasser, hvis garantkapitalen eller andelskapitalen udgør en vis større procentdel af egenkapitalen. 17

18 > Forbud mod at pengeinstitutter yder lånefinansiering, når de sælger egne aktier eller garantbeviser. > Finanstilsynet kan påbyde en bank at iværksætte en uvildig undersøgelse af forhold i banken, hvis Finanstilsynet vurderer, at dette er af væsentlig betydning for tilsynet med virksomheden. > Skærpede regler om outsourcing, således at Finanstilsynet bedre kan føre tilsyn med bankers outsourcing aktiviteter. > Bekendtgørelsen om opgørelse af basiskapital (nye krav til egentlig kernekapital og hybrid kernekapital gennemfører CEBS-standarder). > Bekendtgørelsen om store engagementer (blandt andet nye regler for forbundne engagementer og indirekte engagementer i kollektive investeringsordninger gennemfører CRD II og CEBS-standard). > Indberetning af kreditbonitet på engagementer (regnskabsbekendgørelsen og vejledning til regnskabsindberetning kreditregistret). > Skærpede krav til interne modeller på markedsrisikoområdet (kapitaldækningsbekendtgørelsen gennemfører CRD II og CRD III). > Skærpede krav til investorers due diligence ved investering i securitiseringer samt skærpede krav til udbydere af securitiseringer (kapitaldækningsbekendtgørelsen gennemfører CRD II). > Særlige kapitalkrav til gensecuritiseringer (kapitaldækningsbekendtgørelsen gennemfører CRD III). > Certificering af investeringsrådgivere (certificering og kompetencekrav til investeringsrådgivere). > Indførelse af et kroners loft for fradrag for indbetalinger på ratepensionsordninger mv. I forbindelse med forslag til Finanslov 2012 er loftet foreslået reduceret til kr. > Risikomærkning af visse investeringsprodukter (Trafiklysordning: Røde, gule og grønne) > Øget lønsumsafgift fra 9,13 pct. til 10,5 pct. > Fremrykning af lønsumsafgiftsstigningen med to år ikrafttræden i stedet for

19 > Udligningsskat på store pensionsudbetalinger. > Lov om investeringsforeninger (styrket risikostyring, introduktion af compliancefunktion mv.). > Etablering af revisionsudvalg. Tiltag i forbindelse med afvikling af banker > Bankpakke III: En form for exit-ordning for de pengeinstitutter, der måtte blive nødlidende, og som skal afvikles via Finansiel Stabilitet A/S. > Medgiftsordningen: Ordningen gør det muligt, at Indskydergarantifonden, som er betalt af bankerne, får mulighed for at tilføre midler og stille garantier i forbindelse med, at en nødlidende banks aktiviteter overdrages til et andet pengeinstitut. > Bankpakke IV/Konsolideringspakken: En udvidet medgiftsordning, hvor det gøres mere attraktivt for sunde banker at overtage nødlidende banker. Bankernes betaling til Indskydergarantifonden skal fremover baseres på en forsikringslignende finansiering med årlige præmier. Et udvalg skal finde frem til et antal systemisk vigtige finansielle institutter. Kommende dansk regulering > Risikomærkning af lån (Trafiklys: Røde, gule og grønne lån). > Finanstilsynets kreditregister: Registrets formål er at give tidligere advarselstegn om svagheder hos kunder med betydelige låneengagementer i flere forskellige pengeinstitutter. (Registret er endnu ikke sat i kraft, men ventes gennemført pr ). > Øget åbenhed i Finanstilsynets arbejde (offentliggørelse af afgørelser fra det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet på instituttets hjemmeside og offentliggørelse af resultatet af en politianmeldelse). > Sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet. > Krav til bestyrelsens viden og erfaring (nødvendiggør efter Finanstilsynets opfattelse ikke en lovændring, da kravene er Finanstilsynets fortolkning af gældende regler). 19

20 EU-regulering > Indførelse af kapitalbuffere ud over 8 pct.-solvenskravet og det eventuelt supplerende søjle II-solvenskrav. > Skærpede krav til finansielle virksomheders kapitalgrundlag med større vægt på egenkapitalen. > Væsentligt skærpede krav til kvaliteten af kapitalelementerne, der kan indgå i basiskapitalen samt større krav til den relative kvantitative størrelse af den egentlige kernekapital. > Store ændringer i nedskrivningsmodellen for bankers udlån. > Nye regler for netting af aktiver og passiver. > Nye regler for behandling af finansielle passiver. > Fuld harmonisering af soliditetsreguleringen i EU (single rule book). > Indberetninger af gearingsmål med henblik på et eventuelt fremtidigt krav om maksimal gearing af kreditinstitutters egenkapital. > Nyt kapitalkrav til OTC-derivatforretninger. > Likviditetsindberetninger med henblik på fremtidige kvantitative likviditetskrav som det kortsigtede likviditetskrav (LCR) og kravet om stabil funding (NSFR). > SIFI-regulering øgede krav til store systemiske institutter, herunder øgede krav til kapital, tilsyn mv. (forventes fremsat i 2012). > Crisis Management øgede krav til tilsyn, early intervention samt krisehåndtering af banker (forventes fremsat i 2012). > Ny tilsynsstruktur i EU-regler for øget samarbejde og regeludstedelse i EU (gennemført pr ). > Skærpede krav til ledelsen i finansielle virksomheder (som er en del af det fremsatte forslag til ændring af CRD IV). > Indskydergaranti ændringer af indskydergarantireguleringen vedrørende dækning, øget finansiering mv. (forhandles pt.). > Investorgaranti ændringer af investorgarantien vedrørende dækning, dækningsområde, øget finansiering mv. (forhandles p.t.). > Størrelsen af administrative bøder, der kan pålægges institutterne og enkeltpersoner, er betragteligt større end traditionelt dansk bødeniveau. 20

21 > Whistleblower -ordning. Indeholdt i Europa-Kommissionens forslag til direktiv om kreditinstitutvirksomhed (CRD IV). > Selvregulering på EU-plan: Gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forhold til betalingskonti. > Boligkreditdirektivet ( responsible lending ): Regulerer lån med pant i fast ejendom. > Kommende omfattende udvidede krav til den eksterne revision. > Europa-Kommissionens grønbog om revisionsforhold. > Nye leasingregler. > Konvergens mellem IFRS-reglerne og de amerikanske regnskabsregler (FASB). > Revision af konglomerat-direktivet. > Nye krav til rapportering af regnskabs- og solvensoplysninger, herunder nyt format. > Europa-Kommissionens forslag til nyt MiFID og MiFIR. > Forordning om regulering af short-selling og Credit Default Swaps. > Europa-Kommissionens forslag til en ny forordning og direktiv om markedsmisbrug og insiderhandel (MAR/MAD). > Europa-Kommissionens forslag til ny forordning om værdipapir-centraler og harmonisering af værdipapir afvikling. > Ændringer i mulighederne for regnskabsmæssig behandling af risikoafdækning (Hedge Accounting). > Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en kontosikringskendelse. 21

22

23 23

24 Amaliegade 7 Telefon København K Fax ID nr.: ISBN nr.:

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 214 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning

Læs mere

Fusion af Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank

Fusion af Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank Fusion af Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank En tænkt situation Specialeafhandling HD-FR 2013 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Sune Møllevang/Studienummer: 2011-1630 Henrik Flink Nielsen/Studienummer:

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10

Indhold. Ledelsesberetning. Hovedpunkter 3. Selskabsoplysninger 5. Kort om Finansiel Stabilitet 6. Beretning 10. Økonomiske forhold 10 Delårsrapport pr. 30. juni 2011 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 5 Kort om Finansiel Stabilitet 6 Beretning 10 Økonomiske forhold 10 Væsentligste risici 14 Forventninger til

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: 20126526

Læs mere

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Specialeafhandling - HD Finansiel Rådgivning, forår 2012 Vejleder Christian Farø FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Studienr. 20102214 Indhold English summary... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode...

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank.

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Svendborg Sparekasse A/S selskabsmeddelelse nr. 13/2013 6. november 2013 FUSION AF SVENDBORG SPAREKASSE A/S OG VESTFYNS BANK A/S I forlængelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 årsrapport 2014 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse, ledelsesudvalg og øvrige ledelseshverv

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860 HD-FR Speciale Sandie Damborg Side 1 HD - Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato d. 29-04-2011 Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer:

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere