bankerne kort fortalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bankerne kort fortalt"

Transkript

1 bankerne kort fortalt Juni 2012

2

3 En velfungerende og stærk finansiel sektor er en forudsætning for et lands vækst og udvikling, fordi den finansielle sektor løfter samfundet og skaber vækst ved at flytte ledig og uproduktiv kapital over i produktive investeringer. Vækst som Danmark har brug for. Sektoren bidrager også til værdiskabelsen i samfundet via dens udbredte anvendelse af it, som har været medvirkende til at bringe Danmark i det digitale førerfelt. Lige nu er det imidlertid svært for de enkelte banker og banksektoren som helhed at bidrage maksimalt til at løfte Danmark ud af krisen. Det skyldes, at indtjeningen er under pres, fordi bankerne de senere år har haft store omkostninger til funding, tab og nedskrivninger samt til bankpakker og den udvidede indskydergarantiordning. Nye reguleringskrav til blandt andet kapital og likviditet samt den lave økonomiske vækst i ind- og udland betyder samtidig, at afkastet i bankerne også i de kommende år må forventes at være lavt i forhold til den store egenkapital, der skal forrentes. Pjecen her giver et overblik over centrale nøgletal samt bankernes udfordringer og potentialer. Jørgen A. Horwitz Juni

4

5 Indholdsfortegnelse En produktiv finansiel sektor 6 En visionær finansiel sektor 7 Bankerne bidrager til forskning og udvikling 7 Copenhagen Finance IT Region 8 Lige rammevilkår giver vækst 8 Bankernes bidrag til staten 10 Bankernes skattebetaling 10 Bankpakkerne har ikke kostet skatteyderne penge 12 Banker under afvikling 14 Indtjeningen i banksektoren er presset 15 Øgede omkostninger for bankerne betyder højere priser 16 Ny omfattende regulering af sektoren 17 Gennemført dansk regulering siden Tiltag i forbindelse med afvikling af banker 19 Kommende dansk regulering 19 EU-regulering 20 5

6 En produktiv finansiel sektor De finansielle virksomheder dvs. banker, pensions- og for- sikringsselskaber, kreditforeninger mv. er blandt de mest pro- duktive virksomheder i Danmark. Opgøres virksomhedernes produktivitet eksempelvis som bruttoværditilvækst i forhold til antallet af præsterede timer, er produktiviteten i finansielle virksomheder mere end dobbelt så høj som i industrien. Figur 1: Finansielle virksomheder blandt de mest produktive. Tusinde kr Forsyningsvirksomhed Finansiering og forsikring Information og kommunikation Industri Erhvervsservice Handel og transport mv. Bygge og anlæg Landbrug, skovbrug og fiskeri Anm.: Eksklusiv råstofindvinding, boliger, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme samt den offentlige sektor, Danmarks Statistik. Bruttoværditilvækst ift. antal præsterede timer, tusinde kr. Kilde: Nationalregnskabet 2010, Danmarks Statistik. I 2010 tegnede den finansielle sektor sig for knap 6,3 pct. af den samlede bruttoværditilvækst til trods for, at sektoren kun udgjorde 3 pct. af den samlede beskæftigelse. 6

7 En visionær finansiel sektor Finansielle virksomheder i Danmark er engagerede i digitalisering og i brugen af it og innovation. Den finansielle sektor kombinerer viden og kompetencer til at skabe en effektiv finansiel it-infrastruktur for fx betalingsservice og værdipapirhandel. Bankerne bidrager til forskning og udvikling Den stærke konkurrence mellem de internationale finansielle centre medfører et behov for mere, bedre og hurtigere innovation. Derfor investerer danske finansielle virksomheder i både forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter. Figur 2: Finans blandt de mest innovative. Pct Information og kommunikation Industri Transport Finansiering og forskning Øvrige brancher Handel Erhvervsservice Bygge og anlæg Hotel, restauration Anm.: Andel innovationsaktive virksomheder efter branche, Kilde: Danmarks Statistik. Den finansielle sektor tegnede sig i 2010 for ca. 12 pct. svarende til 4,5 mia. kr. af de samlede, private investeringer i forskning og udvikling i Danmark. I de senere år har bankerne styrket forskningssamarbejdet med universiteterne. I 2010 bevilgede det Strategiske Forskningsråd således 31,4 mio. kr. til forskningscentret HIPERFIT (High Performance Computing for Financial Information Technology) ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. 7

8 Fire banker deltager i centrets forskning, der blandt andet fokuserer på behandling af enorme mængder finansielle data. Projektet er initieret af Copenhagen Finance IT Region. Copenhagen Finance IT Region For at fastholde og styrke kryds- og udviklingsfeltet finans og it blev Copenhagen Finance IT Region (CFIR) etableret i CFIR er finansieret af EU s regionalfond og Vækstforum Hovedstaden i samarbejde med 13 partnere, hvoraf Finansrådet er den ene. Partnerkredsen omfatter i øvrigt Aarhus Universitet, CBS, Copenhagen Capacity, DI-ITEK, DJØF, Dansk Metal, Finansforbundet, HK Privat, IT-Branchen, IT Universitetet, Københavns Universitet og PROSA. CFIR er et såkaldt klyngeinitiativ og arbejder for at skabe vækst og innovation mellem finans og it, tiltrække og udvikle flere højværdiarbejdspladser samt forbedre mulighederne for eksport af danske finans-it-virksomheders services. Lige rammevilkår giver vækst For at øge antallet af værdiskabende arbejdspladser er det vigtigt, at der er konkurrencedygtige rammevilkår til stede. I et globalt erhverv er lige rammevilkår en helt afgørende forudsætning. Hvis konkurrencevilkårene for kapitalforvaltning i Danmark forbedres, er der eksempelvis gode muligheder for at opnå både stordriftsfordele og synergieffekter. Får kapitalforvaltningen i Danmark samme vilkår som i andre europæiske lande, vil det kunne tiltrække og fastholde højværdiarbejdspladser inden for finans og it. Det vil kunne ske, fordi den kapitalforvaltning, som danske banker i dag varetager i udlandet, vil kunne flytte tilbage til Danmark. Der er idag ca. 300 mia. kr. i dansk kapital under forvaltning i udlandet svarende til ca. 300 beskæftigede. Det vil løfte værditilvæksten i sektoren med ca. 450 mio. kr. og give et afledt positivt provenu til samfundsøkonomien, hvis denne kapitalforvaltning flytter tilbage. Folketinget har i foråret vedtaget love som opfølgning på EU-direktiver, som netop giver mulighed for at forbedre 8

9 konkurrencevilkårene for kapitalforvaltning det vil i Danmark sige investeringsforeninger og specialforeninger. De nye regler betyder blandt andet, at kapitalforvaltning nu kan administreres på tværs af landegrænser i EU. Det drejer sig om det såkaldte UCITS-direktiv (om kollektiv investering i værdipapirer) samt FAIF-direktivet 1 (forvaltere af alternative investeringsfonde). Disse direktiver åbner for øget konkurrence på tværs af landegrænserne. Fordi den danske lovgivning i dag adskiller sig fra lovgivningen i de øvrige EUlande, vil man kunne tiltrække og fastholde vigtige arbejdspladser, hvis de to direktiver implementeres i Danmark uden goldplating, dvs. uden at indføre yderligere danske særregler. I efteråret vil lovarbejdet fortsætte, så de rette rammebetingelser kan etableres. 1 Betegnes ofte med den engelske forkortelse AIFM. 9

10 Bankernes bidrag til staten Bankernes skattebetaling I perioden mellem 2000 og 2010 betalte danske banker i gennemsnit 12 pct. af statens samlede indtægt fra selskabsskatten, svarende til 5,6 mia. kr. årligt. I 2010 betalte bankerne 2,5 mia. kr. i selskabsskat. Derudover betaler bankerne årligt over 2 mia. kr. i lønsumsafgift. Dertil kommer, at sektoren betaler moms af indkøb. Sektoren betalte i 2011 anslået 4,2 mia. i moms, som ikke kan modregnes. Figur 3: Bankerne betaler en stor del af selskabsskatten. Øvrige 25 pct. Finansiering og forsikring ekskl. banker 15 pct. Banker 12 pct. Transport 8 pct. Råstofindvinding 12 pct. Handel 13 pct. Industri 15 pct. Anm.: Andel af statens indtægt på selskabsskatten, Kilde: Danmarks Statistik. 10

11 De ansatte i den finansielle sektor bidrager også med en stor andel af den samlede indkomstskat. I alt betalte medarbejdere i den finansielle sektor skønnet ca. 26 mia. kr. i Den danske banksektor beskæftiger over personer, mens den finansielle sektor som helhed beskæftiger over personer. I Region Hovedstaden er den finansielle sektor et af hovederhvervene målt på den private beskæftigelse. Andelen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i den finansielle sektor var i 2010 over 12 pct. Figur 4: Høj andel med en lang videregående uddannelser i den finansielle sektor. Pct Videnservice Kommunikation og Tele Finansiering og forsikring Energiforsyning Råstofindvinding Ejendomshandel og udlejning Industri Vandforsyning og renovation Transport Handel Landbrug, skovbrug og fiskeri Hoteller og restauranter Bygge og anlæg Anm.: Andel af en branches beskæftigede med en lang videregående uddannelse i pct., Kilde: Danmarks Statistik. 11

12 Bankpakkerne har ikke kostet skatteyderne penge En opgørelse foretaget af Erhvervs- og Vækstministeriet den 29. marts 2011 viser, at staten endnu har overskud på bankpakkerne. Ultimo 2012 vil staten have et overskud på 9,9 mia. kr., såfremt der ikke kommer yderligere udgifter for staten i forbindelse med banker, der går ned. Nedenfor gengives resultaterne: Bankernes udgifter Mia kr. Tab på Roskilde Bank 0,8 Bankpakke I - Garantiprovision i 2009 og ,0 - Tab på nødlidende banker (ekskl. Roskilde Bank) 10,0 Bankpakke II - Renteudgifter ved statslige kapitalindskud i ,0 - Løbende provision ifm. individuel statsgaranti ,5 - Tab på Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank 4,2 I alt (*) 47,4 12

13 Bankpakke I Mia. kr. Statens indtægter - Tabskaution 10,0 - Garantiprovision i 2009 og ,0 I alt 25,0 Statens udgifter - Tab ved overtagelse af nødlidende banker under Bankpakke I 12,0 - Tab på Roskilde Bank (**) 10,5 I alt 22,5 Overskud på Bankpakke I inkl. Roskilde Bank 2,5 Bankpakke II Statens indtægter - Nettorenteindtægter, statslige kapitalindskud ,7 - Garantiprovision, individuelle statsgarantier 3,5 I alt 13,1 Statens udgifter - Tab på Eik Bank, Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank, kapitalindskud 2,4 - Tab på Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank, individuel statsgaranti 3,2 - Urealiseret tab på aktieposterne Aarhus Lokalbank og realiseret tab i Max Bank 0,2 I alt (*) 5,8 Overskud på Bankpakke II (foreløbig) (***) 7,4 Overskuddet for staten i alt (foreløbig) (***) 9,9 (*) Udgifter på Sparekassen Østjylland og Spar Salling Sparekasse er endnu ikke opgjort og derfor ikke medregnet. (**) Roskilde Bank blev afviklet inden Bankpakke I. (***) Det bemærkes, at der på indtægtssiden er medregnet nettorenteindtægter på ca. 3 mia. kr. for 2012, men at eventuelle kommende udgifter endnu ikke er kendt. 13

14 Roskilde Bank Banker under afvikling Siden 2008 er 12 danske banker blevet afviklet. Tilsammen havde disse banker en markedsandel på ca. 5 pct. Figur 5: Markedsandel. Pct. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Fionia Bank Amagerbanken Fjordbank Mors Eik Bank Danmark(*) Max Bank EBH Bank Sparekassen Østjylland Gudme Raaschou Bank Løkken Sparekasse Spar Salling Sparekasse Capinordic Bank Anm.: Markedsandel er beregnet på baggrund af udlånstal året før, det pågældende institut overgik til Finansiel Stabilitet A/S. For Capinordic Banks vedkommende er andelen beregnet på udlånet to år før konkurs. (*) Eik Bank Færøerne er ikke medtaget. Kilde: Finanstilsynet samt Finansrådets beregninger. 14

15 Indtjeningen i banksektoren er presset Bankernes indtjening er under pres i disse år. Det skyldes først og fremmest betydelige omkostninger til funding, bankpakker, øgede tab og nedskrivninger samt udgifter til indskydergaranti- ordningen, der har sikret indskydere op til euro i de krakkede banker. Nye regler og reguleringskrav samt lav økonomisk vækst i ind- og udland mv. betyder, at indtjeningen i bankerne også i de kommende år forventes at være lav. Bankernes overskud var 1,96 mia. kr. efter skat i Med en egenkapital ultimo året på 270 mia. kr. giver det en forrentning af egenkapitalen på kun 0,75 pct. efter skat. En så lav forrentning er ikke attraktiv for investorerne. Sammenlignet med andre brancher er forrentningen af egenkapitalen i bankerne endog meget lav. Bankernes gennem- snitlige forrentning af egenkapitalen efter skat var i 2010 kun 2 pct. Til sammenligning var forrentningen i C20 dvs. de 20 største børsnoterede danske virksomheder, hvor Danske Bank, Nordea og Sydbank er taget ud over 13 pct. Figur 6: Overskuddet i bankerne på meget lavt niveau. Mia. kr Pct Resultat (v.a.) Egenkapital (v.a.) Forrentning (resultat/gennemsnitlig egenkapital) i pct. (h.a.) 0-10 Anm.: Udvikling i bankernes resultat efter skat, mia. kr. samt egenkapital tal er eksklusiv Amagerbanken. Inklusiv Amagerbanken ville det samlede resultat i 2010 være væsentligt lavere. Kilde: Finanstilsynets nøgletal samt Finansrådets beregninger. 15

16 Øgede omkostninger for bankerne betyder højere priser De stigende omkostninger fører til, at danske banker må hæve udlånsrenten og/eller sænke indlånsrenten. Med det nuværende renteniveau er det dog i praksis kun udlånsrenten, der kan ændres. Det er ikke kun de stigende kapitalomkostninger, som overvæltes i priserne. Uroen på de internationale finansielle markeder og de deraf følgende højere pengemarkedsrenter giver samme resultat. Samtidig viser undersøgelser både inden- og udenlandske at diverse bankskatter typisk overvæltes 100 pct. på kundernes priser. I realiteten er det ikke muligt at bruge bankernes overskud til at finansiere de øgede omkostninger, idet egenkapitalen og dermed polstringen vil blive uacceptabel lav set i forhold til de stigende kapitalkrav, som bankerne skal følge. Endvidere er egenkapitalforretningen som det fremgår af figur 6 meget lav. Figur 7: Stigende kapitalomkostninger for danske banker. Pct jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 Anm.: Beregnet på baggrund af metoden i The cost of equity for global banks: a CAPM perspective from 1990 to 2009, BIS Quartely Review sept Dækker Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank og Nordea Bank AB. Kilde: Nasdaq OMX samt Finansrådets beregninger. 16

17 Ny omfattende regulering af sektoren Der er indført mange regler, siden finanskrisen begyndte i Også flere end de fleste tror. For at anskueliggøre den virkelighed bankerne arbejder i til daglig, er herunder en liste over de regler, der allerede er indført, ligesom der er en liste over regler på vej. Gennemført dansk regulering siden 2008 > Nye principper for måling, klassifikation og værdiansættelse af bankernes aktiver (IAS 39). > Tilsynsdiamanten indførelse af en række pejlemærker for forretningsførelsen i en bank. > Offentliggørelse af det individuelle solvensbehov. > Gennemførelse og indberetning af obligatoriske likviditetsstresstest. > Udvalgte danske banker skal deltage i de fælles europæiske stresstest. > Vejledning om søjle II-processen. Medførte en de facto stramning af de stresstest, som bankerne skal kunne klare. > Bankerne skal offentliggøre påbud, påtaler og risikooplysninger, der efter Finanstilsynets vurdering er af betydning for virksomhedens kunder, indskydere, øvrige kreditorer eller de finansielle markeder på hvilke, aktierne i virksomheden eller værdipapirer udstedt af virksomheden handles. > Adgang for Finanstilsynet til at afsætte direktører og bestyrelsesmedlemmer. > Skærpelse af kravene til ledelsens egnethed og hæderlighed. > Nye regler om ledelse og styring af banker med skærpede krav til bestyrelsens forretningsorden og arbejdsopgaver samt skærpede krav til styringen/driften af instituttet. > Begrænsninger for variabel aflønning af ledelsen i finansielle virksomheder. > Adgang for Finanstilsynet til at gribe ind i driften af en bank og påbyde konkrete foranstaltninger, hvis der er betydelig risiko for, at banken fx ikke længere kan opfylde kapitalkravet. > Automatisk ophævelse af stemmeretsbegrænsninger i sparekasser og andelskasser, hvis garantkapitalen eller andelskapitalen udgør en vis større procentdel af egenkapitalen. 17

18 > Forbud mod at pengeinstitutter yder lånefinansiering, når de sælger egne aktier eller garantbeviser. > Finanstilsynet kan påbyde en bank at iværksætte en uvildig undersøgelse af forhold i banken, hvis Finanstilsynet vurderer, at dette er af væsentlig betydning for tilsynet med virksomheden. > Skærpede regler om outsourcing, således at Finanstilsynet bedre kan føre tilsyn med bankers outsourcing aktiviteter. > Bekendtgørelsen om opgørelse af basiskapital (nye krav til egentlig kernekapital og hybrid kernekapital gennemfører CEBS-standarder). > Bekendtgørelsen om store engagementer (blandt andet nye regler for forbundne engagementer og indirekte engagementer i kollektive investeringsordninger gennemfører CRD II og CEBS-standard). > Indberetning af kreditbonitet på engagementer (regnskabsbekendgørelsen og vejledning til regnskabsindberetning kreditregistret). > Skærpede krav til interne modeller på markedsrisikoområdet (kapitaldækningsbekendtgørelsen gennemfører CRD II og CRD III). > Skærpede krav til investorers due diligence ved investering i securitiseringer samt skærpede krav til udbydere af securitiseringer (kapitaldækningsbekendtgørelsen gennemfører CRD II). > Særlige kapitalkrav til gensecuritiseringer (kapitaldækningsbekendtgørelsen gennemfører CRD III). > Certificering af investeringsrådgivere (certificering og kompetencekrav til investeringsrådgivere). > Indførelse af et kroners loft for fradrag for indbetalinger på ratepensionsordninger mv. I forbindelse med forslag til Finanslov 2012 er loftet foreslået reduceret til kr. > Risikomærkning af visse investeringsprodukter (Trafiklysordning: Røde, gule og grønne) > Øget lønsumsafgift fra 9,13 pct. til 10,5 pct. > Fremrykning af lønsumsafgiftsstigningen med to år ikrafttræden i stedet for

19 > Udligningsskat på store pensionsudbetalinger. > Lov om investeringsforeninger (styrket risikostyring, introduktion af compliancefunktion mv.). > Etablering af revisionsudvalg. Tiltag i forbindelse med afvikling af banker > Bankpakke III: En form for exit-ordning for de pengeinstitutter, der måtte blive nødlidende, og som skal afvikles via Finansiel Stabilitet A/S. > Medgiftsordningen: Ordningen gør det muligt, at Indskydergarantifonden, som er betalt af bankerne, får mulighed for at tilføre midler og stille garantier i forbindelse med, at en nødlidende banks aktiviteter overdrages til et andet pengeinstitut. > Bankpakke IV/Konsolideringspakken: En udvidet medgiftsordning, hvor det gøres mere attraktivt for sunde banker at overtage nødlidende banker. Bankernes betaling til Indskydergarantifonden skal fremover baseres på en forsikringslignende finansiering med årlige præmier. Et udvalg skal finde frem til et antal systemisk vigtige finansielle institutter. Kommende dansk regulering > Risikomærkning af lån (Trafiklys: Røde, gule og grønne lån). > Finanstilsynets kreditregister: Registrets formål er at give tidligere advarselstegn om svagheder hos kunder med betydelige låneengagementer i flere forskellige pengeinstitutter. (Registret er endnu ikke sat i kraft, men ventes gennemført pr ). > Øget åbenhed i Finanstilsynets arbejde (offentliggørelse af afgørelser fra det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet på instituttets hjemmeside og offentliggørelse af resultatet af en politianmeldelse). > Sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet. > Krav til bestyrelsens viden og erfaring (nødvendiggør efter Finanstilsynets opfattelse ikke en lovændring, da kravene er Finanstilsynets fortolkning af gældende regler). 19

20 EU-regulering > Indførelse af kapitalbuffere ud over 8 pct.-solvenskravet og det eventuelt supplerende søjle II-solvenskrav. > Skærpede krav til finansielle virksomheders kapitalgrundlag med større vægt på egenkapitalen. > Væsentligt skærpede krav til kvaliteten af kapitalelementerne, der kan indgå i basiskapitalen samt større krav til den relative kvantitative størrelse af den egentlige kernekapital. > Store ændringer i nedskrivningsmodellen for bankers udlån. > Nye regler for netting af aktiver og passiver. > Nye regler for behandling af finansielle passiver. > Fuld harmonisering af soliditetsreguleringen i EU (single rule book). > Indberetninger af gearingsmål med henblik på et eventuelt fremtidigt krav om maksimal gearing af kreditinstitutters egenkapital. > Nyt kapitalkrav til OTC-derivatforretninger. > Likviditetsindberetninger med henblik på fremtidige kvantitative likviditetskrav som det kortsigtede likviditetskrav (LCR) og kravet om stabil funding (NSFR). > SIFI-regulering øgede krav til store systemiske institutter, herunder øgede krav til kapital, tilsyn mv. (forventes fremsat i 2012). > Crisis Management øgede krav til tilsyn, early intervention samt krisehåndtering af banker (forventes fremsat i 2012). > Ny tilsynsstruktur i EU-regler for øget samarbejde og regeludstedelse i EU (gennemført pr ). > Skærpede krav til ledelsen i finansielle virksomheder (som er en del af det fremsatte forslag til ændring af CRD IV). > Indskydergaranti ændringer af indskydergarantireguleringen vedrørende dækning, øget finansiering mv. (forhandles pt.). > Investorgaranti ændringer af investorgarantien vedrørende dækning, dækningsområde, øget finansiering mv. (forhandles p.t.). > Størrelsen af administrative bøder, der kan pålægges institutterne og enkeltpersoner, er betragteligt større end traditionelt dansk bødeniveau. 20

21 > Whistleblower -ordning. Indeholdt i Europa-Kommissionens forslag til direktiv om kreditinstitutvirksomhed (CRD IV). > Selvregulering på EU-plan: Gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forhold til betalingskonti. > Boligkreditdirektivet ( responsible lending ): Regulerer lån med pant i fast ejendom. > Kommende omfattende udvidede krav til den eksterne revision. > Europa-Kommissionens grønbog om revisionsforhold. > Nye leasingregler. > Konvergens mellem IFRS-reglerne og de amerikanske regnskabsregler (FASB). > Revision af konglomerat-direktivet. > Nye krav til rapportering af regnskabs- og solvensoplysninger, herunder nyt format. > Europa-Kommissionens forslag til nyt MiFID og MiFIR. > Forordning om regulering af short-selling og Credit Default Swaps. > Europa-Kommissionens forslag til en ny forordning og direktiv om markedsmisbrug og insiderhandel (MAR/MAD). > Europa-Kommissionens forslag til ny forordning om værdipapir-centraler og harmonisering af værdipapir afvikling. > Ændringer i mulighederne for regnskabsmæssig behandling af risikoafdækning (Hedge Accounting). > Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en kontosikringskendelse. 21

22

23 23

24 Amaliegade 7 Telefon København K Fax ID nr.: ISBN nr.:

bankerne kort fortalt

bankerne kort fortalt bankerne kort fortalt December 2011 En velfungerende og stærk finansiel sektor er en forudsætning for et lands vækst og udvikling, fordi den finansielle sektor flytter ledig og uproduktiv kapital over

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 213 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust og stabil banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning for at skabe vækst,

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014

DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV. Jens Lundager 7. november 2014 DANMARKS NATIONALBANK REGULERING FRA ET SAMFUNDSØKONOMISK PERSPEKTIV Jens Lundager 7. november 2014 Agenda Formålet med regulering Kapitalgrundlag for kreditinstitutter Bankunion Formålet med regulering

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Finanssektorens fremtid efter finanskrisen - De regulatoriske rammer

Finanssektorens fremtid efter finanskrisen - De regulatoriske rammer Finanssektorens fremtid efter finanskrisen - De regulatoriske rammer Koncernchef Peter Engberg Jensen Nykredit 11. januar 2010 De regulatoriske rammer Spørgsmål som skal besvares: 2 Hvad skabte krisen?

Læs mere

Nye tider i bankverdenen v/adm. direktør Karen Frøsig

Nye tider i bankverdenen v/adm. direktør Karen Frøsig 06-06-2012 1 1 Nye tider i bankverdenen v/adm. direktør Karen Frøsig 06-06-2012 2 Hvor kom vi fra? I starten af 2008 var verden præget af optimisme og ubekymrethed. Der blev indgået dyre overenskomster.

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 24. marts 2010 Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Spørgsmål

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK LOKALE PENGEINSTITUTTERS ÅRSMØDE Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Vil udviklingen fortsætte? Antal 300 250 200 150 100 50 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Lokale Pengeinstitutters. Årsmøde Ulrik Nødgaard 26. maj 2011

Lokale Pengeinstitutters. Årsmøde Ulrik Nødgaard 26. maj 2011 Lokale Pengeinstitutters Årsmøde 2011 Ulrik Nødgaard 26. maj 2011 Indfasning af nye krav til kapitalgrundlag og -struktur, 2013-19 14 % af RWA 12 Konjunkturbuffer Bevaringsbuffer +1,875% +2,5% 10 8 +0,625%

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Bestyrelsen og direktionen for [udeladt] DIREKTØREN 25. juni 2010 Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Finanstilsynets mission er at arbejde for finansiel stabilitet og tillid

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK SIFI-KRAV, UDLÅNSKAPACITET OG FINANSIEL STABILITET. Nationalbankdirektør Per Callesen, 31. oktober 2013

DANMARKS NATIONALBANK SIFI-KRAV, UDLÅNSKAPACITET OG FINANSIEL STABILITET. Nationalbankdirektør Per Callesen, 31. oktober 2013 DANMARKS NATIONALBANK SIFI-KRAV, UDLÅNSKAPACITET OG FINANSIEL STABILITET Nationalbankdirektør Per Callesen, 31. oktober 2013 Egenkapital i forskellige brancher Egenkapital i pct. af balancen for brancher,

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2007/2 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Skrevet af Michael Møller Nielsen Publiceret 25 Aug 2016 Finanstilsynet har den 12. juli 2016 sendt et lovforslag i høring, der

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere