Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov."

Transkript

1 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet. Fr nuværende kmmer 27 af vres elever derfra. En betragtelig del af disse kmmer til sklen sm updagede dyslektikere. Opgjrt januar 2016 er 14% af vres elever dyslektikere. På Sunds Ilskv skle har vi tre læsevejledere, der skal vejlede begge matrikler. De har en årlig timetildeling på i alt 120 klkketimer til læsevejledning. Derudver dækker de 15 lektiner i sklens styrkecenter. Disse lektiner bruges primært til SKUB kurser, VAKS kurser m.m. Med målsprene Alle børn skal blive så dygtige de kan g Alle børn skal være en del af fællesskabet i mente har vi, med udgangspunkt i sklens nuværende praksis hldt p imd Herning Kmmunes handleplan fr rdblinde børn g unge, udfrmet en rdblindestrategi fr Sunds-Ilskv Skle. Af Herning Kmmunes Handleplan fr rdblinde børn g unge fremgår det at Elever med dysleksi har brug fr både undervisning i skriftens principper g kmpenserende franstaltninger. Indsatsen vil derfr ftest være læse- g skriveteknlgi samt målrettet undervisning tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behv. Et bud på, hvrdan vi på Sunds-Ilskv skle msætter handleplanen, bør indebære: Hurtig identifikatin af elever med læsevanskeligheder g udredning af deres specifikke behv. Det skal indarbejdes, sm en fast rutine, at dansklærerne inden fr skleårets første måned får afklaret, hvilke elever der har læsevanskeligheder, har brug fr ekstra støtte g evt. skal testes. Dette er især vigtigt, når vi mdtager nye elever til 7. årgang. Udarbejdelsen af et årshjul fr hver årgang skal synliggøre, hvem der har ansvar fr hvad, g hvrnår g hvrdan, der skal sættes ind. Et tæt samarbejde med Skalmeje Sklen mkring dette årshjul kunne lette vergangen fra Skalmeje Sklen til vres verbygning g give fælles fkus på den tidlige indsats. Elever, der kmmer midt i et skleår, skal testes hurtigt, så en eventuel indsats kan igangsættes så hurtigt sm muligt. Test Med den nye elektrniske rdblindetest er det muligt hurtigt at diagnsticere de rdblinde elever. Det er essentielt, at frældre g elever infrmeres så grundigt sm muligt, da det ellers skaber grbund fr misfrståelser g manglende tryghed til, at vi har det faglige verblik. Det ptimale vil være, at der ville være tid til at udfærdige individuelle handleplaner evt ROALs udgave, samt tid til samtale g pfølgning hs den enkelte elev sammen med frældre, læsevejleder g dansklærer.

2 2 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Støtten til vres rdblinde elever gives i dag primært gruppevis ved direkte undervisning i perider uden fr klassen g fregår kun på det faglige niveau. Inddragelse af elevens egen frståelse af handicap g accepten af behv fr støtte er ikke altid til stede. Dette kan betyde, at hjælpen ikke pfattes sm en hjælp, g at den enkelte ikke finder frem til eget behv g måde at arbejde på, g det påvirker selvbilledet. Erkendelse g åbenhed m vanskelighederne er vigtigt, da det vil øge chancen fr en psitiv udvikling fr eleven. Samtale g en individuel handleplan kan muligvis frebygge en negativ spiral. Selve rdblindetesten tager mindst 30 min. Derudver skal afsættes tid til: Udprintning af bemyndigelseserklæring, pretning af elev til test,testtagning, udfærdigelses af frældrebrev, samtale med frældre g elev, udfyldning af klasselg, indsættelse af papirer i diverse mapper samt verlevering til klasseteam. Tid pr test med rdblindetesten.dk ca. 5 timer pr elev. Ifølge Herning Kmmunes handleplan kræves der, at vi sm pfølgning på den elektrniske rdblindetest, tester eleverne med andre test. Disse testmaterialer er meget tidskrævende g kræver minimum 5 lektiner pr elev alt efter alder. Samlet tidsfrbrug ved rdblindetestning 10 timer pr. elev. Undervisning målrettet elever med læsevanskeligheder Det er videnskabeligt dkumenteret at denne indsats, fr at have effekt, skal være både kntinuerlig, struktureret g vedvarende. Bsterfrløb: Et bud på, hvrdan dette kunne løses er, at vi på Sunds-Ilskv skle skemalægger bånd lagt ind ver ugens 5 dage, hvr den samme lærer kan undervise de samme elever dagligt i kursusfrløb på uger. Det betyder, at der i styrkecenteret bør være minimum 40 lektiners støtte undervisning. Støtte i klasseundervisningen: Observatin g mulighed fr læsevejleder g IT vejleder hjælp g samarbejde med teamets lærere ang. handleplan g IT- hjælpemidler. Kmpenserende IT Selvm eleven får undervisning i brug af kmpenserende IT, bliver det ikke altid implementeret i den daglige praksis. IT -færdighederne hs klassens lærere g hs eleven er sjældent på et niveau, der kan håndteres, hvis det kmpenserende driller. Der er heller ikke altid kendskab til, hvrdan hjælpeværktøjet håndteres. Dermed bliver hjælpeværktøjet ikke udnyttet i fuld grad. I frvejen er det vanskeligt fr eleven at pnå digitaldannelse, g det er endnu sværere at stå alene med. Derudver er det vres erfaring, at IT-værktøjerne ikke virker ptimalt, g at det ifølge eleverne, er den største hurdle ved brug af IT. De plever en masse spildtid, hvilket ikke er befrdrende. Det er derfr vigtigt, at de rdblinde elever har de nyeste cmputere på sklen, da de er afhængige af, at det fungerer i hverdagen. Den manglende IT færdighed vil bl.a. kunne afhjælpes, hvis der blev sat tid af til ITvejlederhjælp g bservatin i klassen, så elev g lærere kunne tilbydes hjælp i brug af IT.

3 3 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle En IT-vejleder kunne med frdel pgraderes til de rdblindes IT- advkat g blive sklens lkale ressurcepersn på mrådet læse- g stavevanskeligheder g kmpenserende IT. I den nuværende pædaggiske praksis antages fte, at eleverne har så strt et udbytte af prgrammerne, at man verlader det helt til sprgteknlgien at afhjælpe elevernes stave- g skriveprblemer, men IT teknlgi i sig selv bidrager ikke til inklusin. Dette kan kun lykkes med en inkluderende IT didaktik. Uden disse rammer g retningslinjer er brugen i bedste fald ikke-inkluderende g i værste fald ekskluderende. Opgradering af lærerkmpetencer En vellykket inklusin af rdblindeelever, så de føler, at de er en del af fællesskabet er afhængigt af lærerne mkring eleven. Læreren skal være kmpetent g give både instrumental g emtinel støtte. Der er et strt behv fr viden m rdblindhed g dets følgevirkninger (krt arbejdshukmmelse, derfr brug fr gentagelser g behv fr ekstra tid uden at blive stemplet sm ubegavet), fr en pgradering af kendskab til kmpenserende IT g en integreret g systematisk brug af kmpenserende IT g værktøjer. Der er derfr behv fr interne g eksterne kurser fr alle sklens lærer. Tidsfrbrug fr deltagende lærere ca. 5 timer Fkus på frældresamarbejde Vres læsevejledere hlder plæg på frældremøde fr 1. g 7.årgang. På 1.årgang frtælles m den gde start på læselivet. På 7.årgang frtælles m rdblindhed g hvilke tiltag, der sættes i værk på sklen mkring de læsesvage g de rdblinde. Sm tidligere beskrevet er der brug fr en tæt kntakt til frældre, når eleven er diagnsticeret dyslektiker så frældrene ved, hvilke værktøjer eleven undervises i. Sm understøtning af dette bør afhldes kurser i kmpenserende IT fr frældre. Lederperspektiv Fra lederperspektiv er det vigtigt at rdblindhed g inklusin, g det bagvedliggende værdisæt, er højt pririteret. Vigtigt er det, at der italesættes en frventning m integratin af rdblinde samt frventning m, at handleplanen fr rdblindhed følges. Det pririteres at en ledelsesrepræsentant deltager i klasseknferencer i 1., 3. g 7. klasse samt efter behv.

4 4 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle klasse Herning Kmmunes handleplan Klasse 0. Sprgvurdering på alle elever inden i 0. klasse med henblik på at iværksætte en sprgstimulerende indsats fr de elever, der har behv. Se evt. prcedure ved sprgvurdering i 0. klasse i Strategig handleplan fr sprg g læsning Nuværende praksis Sunds -Ilskv skle Lydkursus Børnehaveklas seleder evt. i samarbejde med læsevejleder Mål fr fremtiden Læsevejlederne samarbejder med sprgkrdinatrerne på Børneliv samt Børnehaveklasselederne. De elever der ligger i særlig pmærksmhed testes individuelt. Fkus på de elever, der falder i Fkuseret pmærksmhed. Sprgligt pmærksmhedskursus fr de elever, der falder lavt i sprgvurderingen. Der laves Lyd Frm g Navn test i slutningen af 0.klasse. Opmærksmhedspunkterne i Fælles Mål fr 0.klasse evalueres, g der laves handleplan fr de elever, der ikke pfylder pmærksmhedspunkterne. Klasseknference mellem klassens lærere g Klasse 1. Ordlæseprøve 1 fra Skriftsprglig udvikling fr alle elever i marts. Elever, der placerer sig i kategrien Erkendelse eller derunder, afdækkes yderligere med henblik på at iværksætte en målrettet indsats, fx et Læseløft (se bilag 1). 2. Obligatrisk natinal test i læsning fr alle elever i 2. klasse. Elever, der placerer sig i kategrien "mangelfuld præstatin" eller i "ikke tilstrækkelig præstatin", skal afdækkes individuelt med DVO-testen evt. Læseløft Dansklærer i samarbejde med læsevejleder Der laves gruppetesten DVO. De elever, der ligger lavt i Fnlgisk kursus til de elever, der lå lavt i den fnlgiske test i 0.klasse. Læseløft De elever der ligger i Erkendelse eller derunder i Ordlæseprøven afdækkes individuelt af læsevejleder. Klasseknference mellem klassens lærere g DVO tages individuelt på de elever, der placerer sig i kategrien "mangelfuld præstatin" eller i "ikke tilstrækkelig præstatin", skal afdækkes individuelt med DVO-testen suppleret med andet materiale.

5 5 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle suppleret med andet materiale. Alle elever testes med gruppetesten i DVO-testen maj/juni. 2./3. Fr elever i risik fr rdblindhed iværksættes en intensiv målrettet indsats ver uger med fkus på systematisk undervisning i udnyttelse af skriftens basale lydprincip i læsning g skrivning. Der laves en individuel, tidsbegrænset handleplan, sm kan evalueres, fx ndleplansskabeln.pdf Effekten af den aftalte handleplan vurderes. Hvis eleven stadig har vanskeligheder iværksættes en ny målrettet, tidsbegrænset indsats med en handleplan, sm kan evalueres klasse 3. Ordblindetesten fr de elever, sm har vist tidlige risiktegn g har mdtaget særlig tilrettelagt frløb i klasse. Tages i fråret 3. kl kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, 4. Obligatrisk natinal test i læsning fr alle elever i 4. klasse. Elever, der placerer sig i kategrien "mangelfuld præstatin" eller i "ikke tilstrækkelig præstatin", skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvraf en del af dette materiale skal bestå af nnrdsstavning g nnrdslæsning passende fr aldersgruppen. testen får et Læseløft VAKS kurs lyd fr lyd fr de elever der har været OBS elever Der testes med rdblindetesten i marts. VAKS kursus Der testes yderligere ved resultatet gult ikke rødt VAKS kursus Læseløft Opmærksmhedspunkter Opmærksmhedspunkterne i Fælles Mål fr 2.klasse evalueres, g der laves handleplan fr de elever, der ikke pfylder pmærksmhedspunkterne. Klasseknference mellem klassens lærere g Læsevejleder udarbejder individuelle handleplaner fr elever med risik fr rdblindhed. Intensiv målrettet indsats ver uger med fkus på systematisk undervisning i læsning g skrivning. IL prøver tages før g efter frløbet, fr at dkumentere læseudviklingen. kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, staveprøve, CHIPS Intensiv målrettet indsats ver uger med fkus på systematisk undervisning i læsning g skrivning. IL prøver tages før g efter frløbet, fr at dkumentere læseudviklingen. Klasseknference mellem klassens lærere g Natinal test Elever, der placerer sig i kategrien "mangelfuld præstatin" eller i "ikke tilstrækkelig præstatin", skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvraf en del af dette materiale skal bestå af nnrdsstavning g nnrdslæsning passende fr aldersgruppen. Intensiv målrettet indsats ver uger

6 6 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Ved begrundet mistanke m dysleksi kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, med fkus på systematisk undervisning i læsning g skrivning. IL prøver tages før g efter frløbet, fr at dkumentere læseudviklingen. Ordblindetesten kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, 5. ST5 staveprøve eller anden tilsvarende staveprøve fr alle elever i 5. klasse i efteråret. Elever, der viser vanskeligheder med stavning af nnrd afdækkes individuelt med nnrdslæsning passende fr aldersgruppen. Ved begrundet mistanke m dysleksi kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, 6. Obligatrisk natinal test i læsning fr alle elever i 6. klasse. Elever, der placerer sig i kategrien "mangelfuld præstatin" eller i "ikke tilstrækkelig præstatin", skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvraf en del af dette materiale skal bestå af nnrdsstavning g nnrdslæsning passende fr aldersgruppen. Ved begrundet mistanke m dysleksi kategri testes yderligere med Vi tester direkte med rdblindeteste n, hvis vi får henvendelser. Undervisning i kmpenserend e IT herunder CD rd, tale til tekst, hentning af diverse apps m.m Vi tester direkte med rdblindeteste n, hvis vi får henvendelser. Er p til den enkelte lærer pt. Fr nye pdagede elever med dysleksi tilbydes VAKS kursus samt Opmærksmhedspunkter Opmærksmhedspunkterne i Fælles Mål fr 4.klasse evalueres, g der laves handleplan fr de elever, der ikke pfylder pmærksmhedspunkterne. Klasseknference mellem klassens lærere g ST5 staveprøve Elever, der viser vanskeligheder med stavning af nnrd afdækkes individuelt med nnrdslæsning passende fr aldersgruppen. Intensiv målrettet indsats ver uger med fkus på systematisk undervisning i læsning g skrivning. IL prøver tages før g efter frløbet, fr at dkumentere læseudviklingen. Ved begrundet mistanke m dysleksi kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, Klasseknference mellem klassens lærere g Natinal test Elever, der placerer sig i kategrien "mangelfuld præstatin" eller i "ikke tilstrækkelig præstatin", skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvraf en del af dette materiale skal bestå af nnrdsstavning g nnrdslæsning passende fr aldersgruppen. Intensiv målrettet indsats ver uger med fkus på systematisk undervisning i læsning g skrivning. IL prøver tages før g efter frløbet, fr at

7 7 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Testbatteriet, IL/Læsemåleren, kursus i CDrd g andet kmpenserend e IT dkumentere læseudviklingen. Ordblindetesten Ved begrundet mistanke m dysleksi kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL/Læsemåleren, Opmærksmhedspunkter Opmærksmhedspunkterne i Fælles Mål fr 6.klasse evalueres, g der laves handleplan fr de elever, der ikke pfylder pmærksmhedspunkterne. 7. ST7 staveprøve eller anden tilsvarende staveprøve fr alle elever i 7. klasse i efteråret. Elever, der viser vanskeligheder (C3 g derunder) afdækkes individuelt med andet materiale, hvraf en del af dette materiale skal bestå af nnrdsstavning g nnrdslæsning passende fr aldersgruppen. Ved begrundet mistanke m dysleksi kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL, Dansklæreren udfører testen ST7 g læsetest hurtigst muligt g melder tilbage m hvilke elever, der viser vanskeligheder (C3 g derunder) afdækkes individuelt Vi tester alle, der viser resultatet lav t gange ud af tre, med rdblindeteste n. Vi tester kun yderligere fr elever med gult resultat VAKS kursus samt kursus i CD- rd g andet kmpenserend e IT. Intr kursus til digitale Klasseknference mellem klassens lærere g ST7 Elever, der viser vanskeligheder (C3 g derunder) afdækkes individuelt med andet materiale, hvraf en del af dette materiale skal bestå af nnrdsstavning g nnrdslæsning passende fr aldersgruppen. Intensiv målrettet indsats ver uger med fkus på systematisk undervisning i læsning g skrivning. IL-ungdm prøver tages før g efter frløbet, fr at dkumentere læseudviklingen. Ordblindetesten Ved begrundet mistanke m dysleksi kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL, Digitale diktater Dansklærere får kursus i digitale diktater af læsevejleder. Klasseknference mellem klassens lærere g

8 8 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle diktater 8. Obligatrisk natinal test i læsning fr alle elever i 8. klasse. Elever, der placerer sig i kategrien "mangelfuld præstatin" eller i "ikke tilstrækkelig præstatin", skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvraf en del af dette materiale skal bestå af nnrdsstavning g nnrdslæsning passende fr aldersgruppen. Ved begrundet mistanke m dysleksi kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL, I frbindelse med www. Optagelse.dk udfærdiges Bilag til fr elever i skriftsprglige vanskeligheder. 9. Ingen test Elever der tidligere er testet klargøres til eksamen Vi tester direkte med rdblindeteste n, hvis vi får henvendelser. Kursus i digitale diktater Natinal test Elever, der placerer sig i kategrien "mangelfuld præstatin" eller i "ikke tilstrækkelig præstatin", skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvraf en del af dette materiale skal bestå af nnrdsstavning g nnrdslæsning passende fr aldersgruppen. Intensiv målrettet indsats ver uger med fkus på systematisk undervisning i læsning g skrivning. IL-ungdm prøver tages før g efter frløbet, fr at dkumentere læseudviklingen. Ordblindetesten Ved begrundet mistanke m dysleksi kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL, Opmærksmhedspunkter Opmærksmhedspunkterne i Fælles Mål fr 8.klasse evalueres, g der laves handleplan fr de elever, der ikke pfylder pmærksmhedspunkterne. Optagelse.dk I frbindelse med www. Optagelse.dk udfærdiger læsevejlederen bilag til fr elever i skriftsprglige vanskeligheder. Klasseknference mellem klassens lærere g Fr rdblinde elever Intensiv målrettet indsats ver uger med fkus på systematisk undervisning i læsning g skrivning. IL-ungdm prøver tages før g efter frløbet, fr at dkumentere læseudviklingen. Optagelse.dk I frbindelse med www. Optagelse.dk udfærdiger læsevejlederen bilag til

9 9 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle fr elever i skriftsprglige vanskeligheder Deadline 1.nvember Digitale diktater Kursus i digitaldiktat med brug af hjælpemidler. Klasseknference mellem klassens lærere g læsevejleder først på året, i frhld til bilag til ptagelse.dk Beskrivelse af funktiner, der bør varetages af IT-vejleder Har ansvaret fr, at der bliver lavet relevante fagrdbøger i CD-rd Styrer et biblitek ver rdbøger til CD-rd Kurser i kmpenserende IT fr frældre til rdblinde i samarbejde med læsevejleder. Kurser i kmpenserende IT fr lærerne fra 1.klasse. Kurser i kmpenserende IT fr rdblinde elever g fr hele klasser. Er den persn, eleven kntakter, hvis der er tekniske prblemer med cmputeren. Har i samarbejde med læsevejlederen ansvaret fr at eleven har en tilpasset CD-rd prfil. Tvhlder i frhld til scanning af materiale Er ansvarlig fr, at kmpenserende IT bliver drøftet på teammøder. Laver pskrifter til CD-rd;sådan laves en fagrdbg, sådan scanner du etc.( se Faglig ajurføring i frhld til apps g andre devices. Tæt sparring med læsevejlederteam. Tidsfrbrug: Fuldtidsstilling Beskrivelse af funktiner, der udver testning g frberedelse af frløb i styrkecenteret, bør varetages af læsevejlederteamet. Lave mini-kursus fr frældre Deltage i frældremøder i 1. g 7.klasse. Føre en liste ver de elever, der må låne fra de digitale bibliteker Ansvar fr at vise eleven arbejdsmåder, sm passer til det enkelte fag Har den tætte kntakt til frældre g PPR Har ansvaret fr, at eleven har en passende CDORD prfil Fører liste ver elever, sm er testet med Ordblindetesten Udfærdiger bilag til

10 10 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Tidsfrbrug i frhld til verhldelse af Herning Kmmunes Strategi fr rdblinde børn g unge. 0.klasse 25 timer Gruppetest Fnlgisk test Samarbejde med sprgkrdinatrerne i daginstitutinerne. Individuelle test Evaluering på pmærksmhedspunkter fra Fælles mål Udarbejdelse af individuelle handleplaner 1.klasse 20 timer Overleveringsmøde Gruppetest Individuelle test Udarbejdelse af individuelle handleplaner 2.klasse 25 timer Gruppetest Individuelle test Udarbejdelse af individuelle handleplaner Evaluering på pmærksmhedspunkter fra Fælles mål klasse 400 timer Gruppetest Individuelle test Udarbejdelse af individuelle handleplaner Evaluering på pmærksmhedspunkter fra Fælles mål Ordblindetestning 200 timer Ordblindetesten.dk Hvis eleven falder i rød eller gul kategri testes yderligere med Testbatteriet, IL, staveprøve, CHIPS 0.-9.klasse 30 timer Klasseknferencer Ttal 700 timer Styrkecenter 40 lektiner Vakskurser, Læseløft m.v IT-vejleder Fuldtidsansat IT kmpenserende hjælp

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet:

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet: Virksmhedsguiden Minihåndbg / guidelines til virksmheder der ansætter elever med anden etnisk baggrund, g til undervisere der arbejder med denne gruppes grundfrløb g vergang til praktik g hvedfrløb. 1

Læs mere

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres!

Mobbe-politik. Mobning kan ikke tolereres! Mbbe-plitik på Næsby Skle g fritidsrdning. Mbning kan ikke tlereres! Definitin: Mbning er regelmæssige nde drillerier g frfølgelser, hvr fferet bliver ked af det. Mbning er gså, hvis man bevidst hlder

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune

Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune Strategi- og handleplan for dysleksi 0-18 år i Herning Kommune September 2015 1 Indhold Indledning...3 Udarbejdelse...3 Formål...3 Mål...3 Definition på dysleksi...5 Links til relevant lovgivning, vejledninger

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

[PROJEKT BABY I BALANCE]

[PROJEKT BABY I BALANCE] April 2016 Vejen Kmmune Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Brørup Sundhedscenter [PROJEKT BABY I BALANCE] Statusrapprt 1. kvartal 2016 Prjektet er pstartet 1.12.2016 g løber frem til

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail

Finn Sonne Holm, konsulent i Center for Børn og Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev, Tlf , mail Center fr Børn g Undervisning Dat: 20. juni 2017 TILSYNSERKLÆRING 2016/2017 Ntat udarbejdet af: Finn Snne Hlm Tilsynsførende / Knsulent i Center fr Børn g Undervisning HELDAGSSKOLEN LINDERSVOLD LINDERSVOLDVEJ

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere