Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortsat positivt udvikling i ERRIA"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2012 for ERRIA A/S. For de fortsættende aktiviteter oplyses følgende for årets første 3 kvartaler sammenholdt med perioden 1. januar til 30. september 2011: Omsætningen er med tdkk på samme niveau som sidste år (2011: tdkk). Resultat af primær drift blev tdkk (2011: tdkk) Positiv pengestrøm fra driftsaktiviteterne i perioden med 986 tdkk. Resultatet i perioden er påvirket af: Øget omsætning i Consulting. Forbedret driftsresultat af fortsættende segmenter. ERRIA koncernens resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter fordeler sig således i perioden 1. januar til 30. september: Consulting tdkk (2011: tdkk). Ship management tdkk (2011: tdkk). Hele koncernen: Totalindkomst tdkk (2011: tdkk) Totalindkomst fortsættende aktiviteter tdkk (2011: tdkk) Totalindkomst ophørende aktiviteter tdkk (2011: tdkk) Det er i kvartalet besluttet at afhænde det 100% ejede skib M/V ERRIA Vietnam og afvikle det tilhørende selskab. Resultat af skibets drift for perioden 1. januar til 30. september er dermed flyttet til ophørende aktiviteter. Sammenligningstallene for perioden 1. januar til 30. september 2011 er tilrettet i overensstemmelse hermed. M/V ERRIA Vietnam er derfor nedskrevet til forventet salgspris, hvilket har påvirket resultat af ophørende aktiviteter negativt med 6,3 mio. DKK. Afvikling af tankskibsaktiviteterne til Uni-Tankers A/S blev tilendebragt i 1. halvår, og hovedbankforbindelsen har akkorderet gæld vedr. 3 af de 9 solgte skibe. Restgæld vedrørende de resterende 6 skibe akkorderes inden årets udgang. Pr. 30. oktober har det kinesiske værft Rushan Shipyard tilbagebetalt EUR 30,5 mio. til selskabet. Det vil positivt påvirke de ophørende aktiviteter i ERRIA med ca. 85 mio. DKK før skat. På baggrund af driftsprognosen for 2012, er det fortsat bestyrelsens vurdering at ERRIA A/S likviditetsberedskab er tilstrækkeligt til at dække årets kapitalbehov. ERRIA fastholder forventningerne til et positivt resultat for Yderligere oplysninger hos direktør, Henrik N. Andersen på telefon Kaare Vagner Bestyrelsesformand Henrik N. Andersen Direktør - 1 -

2 Hoved og nøgletal for ERRIA koncernen Hoved- og nøgletal er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytiker forenings Anbefalinger & nøgletal

3 Egenkapitalopgørelse - 3 -

4 Delårsrapport pr. 30. september 2012 ERRIA A/S Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar til 30. september 2012 for ERRIA A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab, er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten giver derfor, efter vor opfattelse, et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af Totalindkomsten af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar til 30. september Det er endvidere vor opfattelse, at delårsberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens koncerntotalindkomst og koncernens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Kastrup, den 27. november 2012 Direktionen Henrik N. Andersen Direktør Bestyrelsen Kaare Vagner Formand Finn Buus Nielsen Næstformand Peter Jein Claus Jarlgaard Jensen - 4 -

5 Ledelsesberetning ERRIA A/S virker inden for 2 fortsættende forretningsområder Consulting ydelser omfatter byggetilsyn m.v. Ship management omfatter teknisk management og skibsadministration Aktivitet og indtjening for fortsættende aktiviteter ERRIA A/S nettoomsætning var i perioden 1. januar til 30. september 2012 på tdkk (2011: tdkk). Driften medførte et resultat før salg af skibe og afskrivninger mv. på tdkk (2011: tdkk). Totalindkomst Totalindkomsten blev tdkk (2011: tdkk). Pengestrømme ERRIA A/S likvide beholdning udgør pr. 30. september tdkk (30. september 2011: 653 tdkk). På baggrund af driftsprognosen for 2012 med forventning om at afviklingen af de ophørende aktiviteter følger de aftalte tidsplaner, er det bestyrelsens vurdering at ERRIA A/S likviditets-beredskab er tilstrækkeligt til at dække årets kapitalbehov. Egenkapital ERRIA A/S egenkapital udgjorde tdkk ved periodens udløb (pr. 30. september 2011: tdkk). Udviklingen i egenkapitalen er påvirket af totalindkomsten i sidste kvartal af 2011, herunder hensættelse til tab på tilgodehavende med kinesisk værft samt nedskrivninger af skibe i forbindelse med overdragelsen af kemikalietankskibsaktiviteterne til Uni-Tankers A/S. Aktien Kursen på ERRIA A/S aktien er frem til udgangen af 3. kvartal 2012 faldet med 30,6%, hvor prisen var 5,55 DKK pr. aktie. Det er ERRIA s opfattelse at det lave niveau på aktiekursenkursen primært kan tilskrives usikkerheden omkring afviklingen af ERRIA s kemikalietankskibsaktiviteter. Transaktioner med nærtstående parter Der er ikke transaktioner med nærtstående parter, som i væsentlig grad har påvirket ERRIA A/S finansielle position eller totalindkomsten i årets første 3. kvartaler af Markeds- og forretningsudvikling Driften af skibene er overgået til Uni-Tankers A/S i løbet af 1. halvår ERRIA s eksponering til markedet for kemikalietank er således ændret til den eksponering som medejerskabet af Uni- Tankers A/S udgør. Forventninger til 2012 ERRIA vil efter afvikling af kemikalietankskibene være fokuseret på Ship Management og Consulting, som udvikler sig positivt, og som vil give et positivt EBIT i Væsentlige begivenheder i perioden Pr. dags dato er alle de 9 solgte skibe overdraget til Uni-Tankers A/S. Endvidere har hovedbankforbindelsen akkorderet gæld vedrørende 3 af de 9 solgte skibe. Restgæld i de resterende 6 skibe akkorderes inden årets udgang

6 Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Fremadrettede udsagn er i sagens natur forbundet med usikkerhed og kan derfor afvige fra forventninger. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i ERRIA A/S. Totalindkomstopgørelse - 6 -

7 Balance - 7 -

8 Balance - 8 -

9 Pengestrømsopgørelse - 9 -

10 Noter til koncernregnskabet 1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Delårsrapporten omfatter sammendraget koncernregnskab for ERRIA A/S. Regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og de yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Rederiet har implementeret de pr. 1. januar 2012 ikrafttrådte IFRS. Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2011, der er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Der henvises til årsrapporten for 2011 side for en fuld- stændig beskrivelse. 2. Segmentoplysninger for fortsættende aktiviteter Det er med virkning fra 1. juli 2012 besluttet at sælge det 100% ejede tørlastskib M/V ERRIA Vietnam og afvikle det tilhørende selskab. Segmentet Shipowner er dermed udgået af segmentoplysningerne, da det regnskabsmæssigt er betragtet som en ophørende aktivitet. ERRIA A/S rapporterer således fremadrettet kun på selskabets 2 fortsættende forretningsområder Consulting og Ship Management. Der henvises i øvrigt til siderne for oplysninger om ophørende aktiviteter. Resultat af skibets drift for perioden 1. januar til 30. september er dermed reklassificeret og præsenteret under ophørende aktiviteter. Tilpasning af sammenligningstal for perioden 1. januar til 30. september 2011 er ligeledes foretaget

11 Den ikke fordelte omsætning for perioden 1. januar til 30. september 2011 udgør tdkk og kan specificeres således: Skibsreder tdkk Befragtning 932 tdkk 3. Skibe Rederiets tørlastskib forventes afhændet, hvorfor skibet er præsenteret under posten aktiver tilknyttet ophørende aktiviteter, jf. note Andre kapitalandele og værdipapirer Andre kapitalandele og værdipapirer udgøres pr. 30. september 2012 af rederiets ejerandele i Uni- Tankers A/S. Ejerandelen blev erhvervet 6. januar 2012 i forbindelse med salget af 9 kemikalietankskibe. 5. Periodeafgrænsningsposter (passiver) Stigningen i posten skyldes ændret betalingsmønster til underleverandører på consultingopgaver mellem 30. september 2012 og 31. december Gæld til kreditinstitutter Gæld vedrørende skibsfinansieringen af M/V ERRIA Vietnam er pr. 30. september 2012 præsenteret under posten forpligtelser tilknyttet ophørende aktiviteter, jf. note 2 7. Periodeafgrænsningsposter (aktiver) Stigningen i posten mellem 30. september 2012 og 31. december 2011 skyldes en stigning i forudbetalinger fra kunder. 8. Transaktioner med nærtstående parter Der er ikke transaktioner med nærtstående parter, som i væsentlig grad har påvirket ERRIA A/S finansielle position eller totalindkomsten i årets første 3. kvartaler af Eventualaktiver og -forpligtigelser Danske Bank har accepteret en akkordering af resterende skibskreditfinansiering i 3 kommanditselskaber, hvori rederiet er kommanditist. Akkordering af resterende skibskreditfinansiering i de resteredende 6 kommanditselskaber forventes godkendt før 31. december Grundet annulleringen af nybygningskontrakterne med det kinesiske værft er rederiets kontraktlige forpligtelser vedrørende nybygninger reduceret til DKK 0. Der er ikke siden udgangen af 2011 sket væsentlige ændringer i eventualaktiver. 10. Væsentlige begivenheder efter balancedagen Den retligt tilkendte tilbagebetaling på 30,5 mio. EUR fra Rushan skibsværftet er modtaget medio november måned. De regnskabsmæssige konsekvenser vil positivt påvirke de ophørende aktiviteter i ERRIA s koncern- og moderselskabsregnskab med ca. 85 mio. DKK før skat. 11. Ændring i aktiekapital Der er ikke siden udgangen af 2011 sket ændringer i selskabets aktiekapital

12 12. Skibe/associerede virksomheder Pr. dags dato er alle de 9 solgte skibe overdraget til Uni-Tankers A/S. 13. Ophørende aktiviteter Resultatopgørelse for ophørende aktiviteter

13 Aktiver og passiver tilknyttet ophørende aktiviteter

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere