Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation på offset trykmaskine. Procesventilation eller fortrængningsventilation"

Transkript

1 Ventilation på offset trykmaskine Procesventilation eller fortrængningsventilation Arbejdsmiljøklagenævnet har behandlet 2 sager om etablering af procesventilation ved offsetmaskiner med tilsyneladende forskellige resultater, idet nævnet i den ene sag frafaldt det oprindelige krav om etablering af procesventilation i form af punktudsugning og accepterede at et eksisterende fortrængningsventilationsanlæg var tilstrækkeligt og i den anden sag traf afgørelse om, at fortrængningsventilationsanlægget ikke var tilstrækkeligt og at der skulle etableres procesventilation i form af punktudsugning. I 2003 traf klagenævnet afgørelse om, at der skulle etableres procesventilation i form af punktudsugning ved en offsetmaskine, der brugte en rensevæske med kodenummer 1-3. Dette betød, at der skulle være direkte udsugning fra maskinen, med mindre der ved vask og rengøring blev taget produkter i anvendelse, der ikke krævede procesventilation. Nævnet henviste til de meget detaljerede krav til ventilation i bekendtgørelsen om kodenummererede produkter, hvoraf det fremgår, at der stilles krav om procesventilation ved afvaskning med produkter, der har kodenummer 1 foran bindestregen. Afgørelsen er omtalt i Nyhedsbrev nr. 12 fra februar 2003 (j.nr ). Nævnet genoptog sagen, da der kom nye oplysninger og ophævede i 2004 afgørelsen og fastslog, at der ikke skulle etableres procesventilation i form af punktudsugningen på offsetmaskinen. Nævnet accepterede således, at det eksisterende fortrængningsventilationsanlæg var tilstrækkeligt. Der blev stadig anvendt rensevæske med kodenummer 1-3 og der var således tale om, at der ved afvaskningen udvikledes sundhedsskadelige dampe. Nævnet lagde vægt på, at der efter de nye oplysninger ikke var ophold på maskinen ved den automatiske afvaskning og på Arbejdstilsynets oplysning om, at fortrængningsventilation med effektiv udsugning over trykkerimaskinen vil forhindre spredning til ansatte, der opholder sig i området omkring trykkerimaskinen. Nævnet slog således fast at det eksisterende fortrængningsventilationsanlæg effektivt forhindrer at luftforurening ved automatisk afvaskning når de ansattes indåndingszone. Afgørende for sagens udfald var således vurderingen af, at luftforureningen ikke nåede de ansattes indåndingszone. I sagen, der er refereret i dette Nyhedsbrev (j.nr ) kom nævnet frem til, at der skulle etableres effektiv procesventilation. Også her var der tale om sundhedsskadelige dampe ved afvaskningen, idet der blev anvendt en rensevæske med kodenummer 1-1. På baggrund af de konkret forhold i denne sag, bl.a. antallet af trykmaskiner, størrelsen af trykkerihallen og især udsugningen i loftet over trykmaskinerne fandt nævnet, at der var risiko for at forureningen fra afvaskningen kunne nå de ansattes åndedrætszone med det eksisterende fortrængningsventilationsanlæg. Konklusionen på de to sager må blive den, at der ikke altid skal stilles krav om procesventilation i form af punktudsugning ved offsetmaskiner, der udvikler sundhedsskadelige dampe ved afvaskning med kodenummererede produkter med kodenummer 1-. Velfungerende fortrængningsventilationsanlæg vil også kunne leve op til kravene. Afgørende er, om der er risiko for, at forureningen når de ansattes indåndingszone, ikke hvilken form for ventilationsanlæg, der er installeret.

2 Ved en fejl blev følgende sag ikke refereret i det forrige nyhedsbrev: Nødstop Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at leverandøren af bestemte typer søjleboremaskiner skulle tilbyde, at disse blev forsynet med nødstop, og at virksomheden i fremtiden skulle levere søjleboremaskinerne med nødstop. Ved besøg i to virksomheder havde Arbejdstilsynet konstateret, at søjleboremaskiner fra en bestemt leverandør, ikke var forsynet med nødstop. Søjleboremaskinerne var CE-mærkede og leveret i 1999 og Søjleboremaskinerne var forsynet med en start-/stopanordning, som leverandøren betragtede som nødstop. Arbejdstilsynet beskrev, at start-/stopanordningen var konstrueret med manglende tvangsbrydning, svag mekanisk udformning med hensyn til fjeder og låsearm, samt med problemer med afbrydelse før aflåsning. Arbejdstilsynet gav leverandøren påbud om, at virksomheden skulle tilbyde ejere af de hidtil leverede søjleboremaskiner, at disse blev forsynes med nødstop, og at virksomheden ved fremtidig levering af søjleboremaskinerne, skulle forsyne disse med nødstop. Alle maskiner skal være forsynet med et eller flere nødstop, hvormed umiddelbart truende eller allerede indtrufne farlige situationer kan afbødes. Nødstop skal omfatte en let genkendelig og synlig betjeningsanordning, som er hurtig at komme til. Nødstoppet skal kunne tilbagestilles ved en bevidst handling, der ikke sætter maskinen i gang igen, men alene udløser, at maskinen ved yderligere handling kan sættes i gang. Arbejdsmiljøklagenævnet var enig i, at leverandøren skulle efterkomme Arbejdstilsynets påbud. Arbejdsmiljøklagenævnet lagde vægt på, at søjleboremaskinerne var omfattet af reglerne for nødstop, fordi de var leveret i 1999 og 2002, og at den start-/stopanordning, som søjleboremaskinerne var konstrueret med, ikke opfyldte kravene til nødstop. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at den eksisterende start-/stopanordningen ikke kunne afbøde umiddelbart truende eller allerede indtrufne farlige situationer. ( ) Sager afgjort i perioden april 2005 juni 2005 Måling af støj Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle foretage måling af støj, selv om virksomheden mente, at den havde gjort, hvad der var muligt for at nedbringe støjniveauet. Ved besøg i en virksomhed havde Arbejdstilsynet målet et støjniveau på 90 db(a) og 92 db(a), samt peak-værdier på 108 db(a) og 105 db(a).

3 Arbejdstilsynet forlangte, at virksomheden foretog støjmåling til kortlægning af støjniveauet over en arbejdsdag, og at de ansatte fortsatte med at anvende høreværn, indtil man havde konstateret, om grænsen for støjbelastning var overskredet. Virksomheden mente ikke at den kunne gøre mere, end den allerede havde gjort for at dæmpe støjen og bemærkede herudover bl.a. at krav i levnedsmiddellovgivningen medførte, at alle overflader skulle være rengøringsvenlige og at der kun var 2 produktionsdage pr. uge i afdelingen med støjproblemet. Arbejdstilsynet mente, at man først efter en kortlægning kunne tage stilling til, om der skulle gøres mere for at formindske støjniveauet for de ansatte. Arbejdsmiljøklagenævnet var enig i, at der skulle foretages støjmåling i den støjplagede afdeling for at kortlægge støjniveauet for de ansatte over en arbejdsdag. Nævnet lagde vægt på, at det målte støjniveau umiddelbart var over den grænseværdi på 85 db(a), der er fastsat som grænse for støjbelastningen på arbejdspladser, og at Arbejdstilsynet kan forlange, at der foretages støjmåling. Nævnet lagde endvidere lagt vægt på, at det ikke fritager virksomheden for at foretage måling af støjen, at virksomheden har foretaget foranstaltninger til at nedbringe støjbelastningen, og at de ansatte anvender høreværn, fordi virksomheden er særligt forpligtet til at føre effektiv kontrol med støjbelastning og skal sørge for, at det jævnligt, eller til stadighed kontrolleres, om forholdene er i orden. ( ) Procesventilation på offset trykmaskine Arbejdsmiljøklagenævnet var enig med Arbejdstilsynet i at der skulle etableres effektiv procesventilation i trykkerihallen, hvor der var opstillet 4 offset trykmaskiner. I en trykkerihal var der opstillet tre 5-farvede offset trykværker og et 2-farvet offset trykværk. Trykkerihallen var ca. 20 gange 40 meter og der var 6 meter til loftet. Ved afvaskning af offset maskinerne benyttedes en rensevæske med kodenummer 1-1 og den manuelle afvaskning foregik i 20 minutter ugentlig ved maskinerne uden brug af åndedrætsværn. Der var etableret et fortrængningsventilationsanlæg, der indeholdt ti indblæsninger ved hallens vægge samt en udsugning under det 6 meter høje loft. Der var ikke foretaget målinger, der dokumenterede at fortrængningsventilationen fjerner luftforureningen før den når de ansattes indåndingszone. Arbejdstilsynet gav påbud om, at der skulle etableres procesventilation. Virksomheden fandt, at det relativt nyt installerede fortrængningsventilationsanlæg opfyldte alle krav og anførte, at medarbejderne ikke kom i kontakt med maskinerne under afvaskningsprocessen, der foregår automatisk. Grafisk Arbejdsgiverforening, der senere indtrådte i sagen, bemærkede, at der burde foretages enkelte justeringer og bl.a. etableres yderligere 2-3 udsugningsstudse. Foreningen argumenterede i øvrigt for, at det afgørende må være om fortrængningsanlægget fungerer effektivt og om de ansatte eksponeres for sundhedsskadelige stoffer under arbejdet med

4 automatisk afvaskning. Foreningen fandt, at det eksisterende anlæg forhindrer, at de ansatte udsættes for sundhedsskadelige dampe. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte Arbejdstilsynets påbud om etablering af effektiv procesventilation i trykkerihallen. Nævnet lagde vært på, at der er en risiko for, at forureningen fra den automatiske og manuelle afvaskning kan nå de ansattes åndedrætszone med den eksisterende fortrængningsventilation. I den forbindelse lagde nævnet vægt på, at der ikke er udsugningsstudse henover hver af de 4 offsetmaskiner, men alene en udsugning oppe i det 6 meter høje loft. Nævnet tog ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt de foreslåede ændringer til det eksisterende anlæg ville være tilstrækkelige men bemærkede at dette henhører under Arbejdstilsynet i forbindelse med vurderingen af efterkommelsen af påbudet. ( ) Krav til beskyttelse af de ansatte ved skiftende arbejdssteder. Arbejdsmiljøklagenævnet fastslog, at generelle foranstaltninger til beskyttelse af de ansatte gik forud for personlige værnemidler. En virksomhed var et A/S (A/S 1) hvis eneste virke bestod i at hyre arbejdskraft og leje ydelser ud til et andet A/S (A/S 2) i samme koncern. A/S 2 lejede arealerne og A/S 1 ansatte udførte arbejdet på A/S 2 areal. Virksomhedens arbejde bestod i betjening af opmarchområde ved færge. Der var dels opgaver med renholdelse af arealet, dels opgaver med at dirigere trafikken, og endelig var der opgaver med at foretage kontrol af billetter og udlevering af boardingpas. Dette sidste var den omstridte opgave. Arbejdet med kontrol af billetter foregik udendørs ved at de ansatte kontaktede bilisterne og fik udleveret pas osv., der blev bragt til en opstillet skurvogn, hvor det nødvendige papirarbejde foregik. De ansatte returnerede derefter de relevante papirer til bilisterne. Arbejdet foregik 3 dage om ugen ca. 2 timer pr. dag. Arbejdsgiver henviste bl.a. til, at der var lavet aftaler med de ansatte om hensigtsmæssig beklædning, samt at de ansatte i pauser kunne komme i læ i en dertil opstillet skurvogn på pladsen. Arbejdstilsynet fandt, at arbejdet med kontrol af papirer skulle foregå indendørs evt. ved lugebetjening. Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at reglerne om skiftende arbejdssteders indretning fandt anvendelse, og at der derfor ikke kunne gives et konkret påbud om indendørsarbejde. Nævnet fandt til gengæld, at arbejdet skulle udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt, herunder at foranstaltninger til generel beskyttelse skal anvendes frem for personlige værnemidler, der alene er subsidiære foranstaltninger.

5 Nævnet lagde vægt på, at udendørs betjening af bilister kan medføre gener fra vejrliget for de ansatte, herunder kulde- og trækgener, og at der forelå mulighed for at anvende passende foranstaltninger, som ikke kunne anses som uforholdsmæssige til at imødegå disse gener. Endelig fandt nævnet ikke, at det faktum, at arbejdet foregik på en anden virksomheds område umuliggjorde en løsning med generelle foranstaltning, bl.a. fordi der allerede var etableret en vis beskyttelse af de ansatte på pladsen. ( ) Damp fra opvaskemaskine Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste sag om mekanisk udsugning til fjernelse af damp ved opvaskemaskine Arbejdstilsynet havde givet et påbud om mekanisk udsugning til fjernelse af damp fra en opvaskemaskine i en cafe. Opvaskemaskinen stod i et rum, der anvendes til skyllerum og opvask. Rummet benyttes når opvaskemaskinen skal fyldes og tømmes. Der var ingen mekanisk ventilation fra rummet men alene et vindue. Maskinen vaskede ved 65 grader og tilsynet fandt, at maskinen udvikler aerosoler med rester af vaskemiddel og afspændingsmiddel, som svæver i rummet. Den pågældende arbejdsgiverforening, der klagede over påbudet, fandt ikke, at varm mættet damp, der lukkes ud i et køligere rum bliver til vand og da maskiner ikke er oppe på 100 grader, kan der ikke blive tale om generende dampe, men kun om ubetydelig em. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke, at der forelå tilstrækkelige oplysninger om generende luftforurening fra opvaskemaskinen til at der kunne træffes afgørelse. Nævnet lagde vægt på at der ikke er dokumenteret generende luftforurening fra opvaskemaskinen. Samtidig lagde nævnet vægt på, at der ikke dannes aerosoler i arbejdsrummet fra en normalt fungerende opvaskemaskine. Sagen blev derfor hjemvist til Arbejdstilsynet. ( ) Nævnet genoptog ikke sag om dokumentationsmåling Arbejdsmiljøklagenævnet afviste at genoptage en sag, hvor nævnet havde tiltrådt Arbejdstilsynets påbud om dokumentationsmåling ved polyesterstøbning. Klager støbte yderskaller til møllevinger ved vacuumstøbning af polyester. Der foretoges ikke dokumenterede målinger for disse støbninger og arbejdsmiljøklagenævnet havde tiltrådt Arbejdstilsynets påbud om, at der skal foretages dokumenterede målinger. Klager ønskede sagen genoptaget og anførte, at dokumentationsmålinger alene har forskningsmæssig interesse og ikke kan bruges i sikkerhedsorganisationens fremadrettede arbejde og fandt at de på virksomheden foretagne vejledende målinger på rør, der analyseres i laboratorium, var mere anvendelige.

6 Sagen drejede sig i realiteten om, at de eksisterende krav om dokumentationsmålinger blev erstattet med en anden målemetode. Nævnet afslog at genoptage sagen, da der ikke var fremkommet væsentlige nye oplysninger. Hovedbegrundelsen for nævnets afgørelse om, at de skal foretages dokumentationsmålinger, var at der altid skal indgå måleprogrammer i kontrollen ved polyesterstøbning, at det er overladt til direktøren for Arbejdstilsynet at fastlægge måleprogrammerne og at denne har fastlagt, at der skal foretages dokumentationsmålinger, ligesom kravene hertil er fastlagt. Nævnet tog således ikke, og kan heller ikke, tage stilling til, hvorvidt den således fastsatte målemetode burde erstattes af en anden målemetode. (j.nr ) Eftersyn og vedligeholdelse af bagagevogne i lufthavn Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at en virksomhed skal sikre at bagagevogne, der ikke ejes af virksomheden men benyttes af dens ansatte, skal efterses og vedligeholdes. Arbejdstilsynet konstaterede i forbindelse med en personskade, at der var en fejl på en bagagevogn og at vognen tilsyneladende havde haft defekten gennem længere tid. Tilsynet gav herefter et påbud om, at virksomheden skulle sikre, at vognene ved passende eftersyn og vedligeholdelse skulle holdes i forsvarlig stand. Påbudet blev givet til arbejdsgiveren for den person, der var kommet til skade. Virksomheden ejede ikke bagagevognene men virksomhedens ansatte benyttede dem, ligesom vognene blev benyttet af ansatte fra andre virksomheder, herunder den virksomhed, der ejede vognene. Der blev bl.a. klaget over, at ejeren af vognene ikke var medinddraget og partshørt vedrørende påbudet. Arbejdsmiljøklagenævnet var enig med Arbejdstilsynet i, at virksomheden skal sikre, at bagagevogne, der benyttes af virksomhedens ansatte ved passende eftersyn og vedligeholdelse holdes i forsvarlig stand. Nævnet begrundede bl.a. afgørelsen med, at virksomheden som arbejdsgiver har pligt til at sikre at de ansatte ikke kommer til skade ved anvendelsen af de tekniske hjælpemidler. Nævnet fandt endvidere, at virksomheden har en selvstændig pligt til, at sikre de ansatte mod at komme til skade, fordi bagagevognene ikke holdes i forsvarlig stand. Selvom virksomheden, som ejer bagagevognene havde en interesse i sagen fandt nævnet ikke, at den aktuelle sag påvirkes af, at virksomheden ikke ejer vognene. Nævnet kritiserede dog, at virksomheden, der ejede vognene ikke var inddraget i sagsbehandlingen i Arbejdstilsynet og udtalte, at da der er tale om flere arbejdsgivere, der lader udføre arbejde på samme arbejdsplads, skal virksomhederne samarbejde om sikkerhedsarbejdet. (j.nr ) Strakspåbud om manuelle løft

7 Arbejdsmiljøklagenævnet fandt at flytning af modelhuse, der vejer 105 og 135 kg - men ikke 25 og 45 kg - kan indebære en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. I forbindelse med et virksomhedsbesøg, som følge af anmeldelse af en arbejdsulykke blev det oplyst, at den tilskadekomne sammen med 3 kolleger havde foretaget manuel flytning af 4 opmurede husmodeller, der vejede henholdsvis 135 kg, 105 kg, 45 kg og 25 kg. Ved løftene blev der anvendt løfteværktøj i form af fire rørstykker, der blev indsat i dertil indrettede huller i modelhusene, husene blev løftet fra et bord til transportvogn og fra transportvogn til endelig placering i et udstillingsområde. Husene blev båret ca. 1 meter og transporten foregik dels på flisegang dels på perlesten. Arbejdstilsynet gav et strakspåbud om, at arbejdet med flytning af modelhusene skulle tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøklagenævnet var enig med tilsynet for så vidt angik løftene på 135 og 105 kg og bemærkede, at det ved 4-mandsløft er svært at koordinere selve løftet, hvorfor der er en øget risiko for løfteskader ved disse løft. Nævnet fandt derimod ikke, at der ud fra en helhedsvurdering af arbejdet med løft af de modelhuse, der vejer henholdsvis 25 og 45 kg, er risiko for løfteskader. (j.nr ) Kontrolanordning på procesudsugningsanlæg Arbejdsmiljøklagenævnet var enig i påbud om etablering af kontrolanordning på procesudsugning (stærksug) på tandklinikker. Under et tilsynsbesøg på en tandlægeklinik konstaterede Arbejdstilsynet, at der ikke var etableret kontrolanordning på stærksug på Units på klinikken og traf afgørelse om, at kommunen skulle sikre, at de procesudsugningsanlæg (stærksug), der anvendes, er forsynet med kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion. Ved utilstrækkelig funktion skal kontrolanordningen være indrettet, så den udløser alarm. Kommunen henviste i sin klage til, at det dentalfirma, der har installeret tandlægestolene samt andet specialudstyr ikke har hørt om kontrolanordning på stærksug før og til at kontrolanordning ikke er nødvendig, idet tandlægen ikke vil kunne arbejde videre, hvis stærksuget ikke virker. Arbejdsmiljøklagenævnet var enig med Arbejdstilsynet i, at der skal etableres kontrolanordning på procesudsugningsanlæggene, der angiver utilstrækkelig funktion og alarm der udløsers ved utilstrækkelig funktion. Nævnet lagde vægt på, at der udvikles sundhedsskadelig luftforurening med både biologisk og kemisk materiale under arbejdet og at denne fjernes ved procesudsug og at der kan opstå fare for de ansatte, såfremt procesudsugningen ikke fungerer. Nævnet lagde endvidere vægt på at det af reglerne fremgår, at der skal etableres kontrolanordning på procesudsugningen. (j.nr ) Strakspåbud om manuelle løft af vinduer

8 Arbejdet med håndtering af vinduer og døre skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. På en virksomhed blev der udført arbejde med isætning af vinduer og døre i et 3-etages virksomhedskompleks. Vinduerne og dørene vejede mellem 57 kg og 190 kg og blev transporteret op og ind i lejlighederne ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. Løft og isætning af vinduer, der måler 1660 x 1115mm og vejer 57 kg blev udført manuelt ved 2 personer. Isætning af øvrige døre og vinduer blev udført ved hjælp af et teknisk hjælpemiddel i form af en blå vogn med sugekopper. Arbejdstilsynet gav et strakspåbud om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Virksomheden fandt ikke grundlag for påbudet, bl.a. fordi løftene skete under optimale forhold og det eneste alternativ til de manuelle løft var anvendelse af den blå vogn med sugekopper, som var tung, hvorfor den fysiske belastning ved anvendelse af vognen var større end den fysiske belastning ved det manuelle løft samt tidskrævende. Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte påbudet og lagde vægt på vinduernes mål og vægt og at der skal løftes 75 vinduer af to mand i knap 4 dage. Nævnet fandt således, at der var risiko for sikkerhed og sundhed selv om de fysiske forhold var gode. Endvidere lagde nævnet vægt på, at et to-mands løft ikke kan erstatte et fysisk hjælpemiddel og at økonomiske betragtninger ikke kan begrunde en undladelse af brug af tekniske hjælpemidler. Også at påbudet blev givet som et strakspåbud fandt nævnet grundlag for, bl.a. henset til at formålet ellers ville være forspildt. (j.nr )

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 02/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i februar måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 02/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 02/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2008 - til og med marts 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Hjemvisning af rådgiverpåbud givet på grundlag af påbud om at sikre forsvarlig manuel håndtering af frugt og grønt Nyhedsbrev nr. 6/2013 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned 2013 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. Nyhed: Klik på

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 7 Maj 2001 Etablering af sikkerhedsorganisation Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden februar april 2001 behandlet en række sager vedrørende etablering af sikkerhedsorganisation.

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1 Påbud om forsvarlig anvendelse af CE mærket maskine på grund af klemningsrisiko Nyhedsbrev nr. 10/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i november måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3/2012

Nyhedsbrev nr. 3/2012 Nyhedsbrev nr. 3/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i marts måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik

Sag nr. 2 Påbud om håndtering af frugt- og grønt i en dagligvarebutik Nyhedsbrev nr. 5/2012 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne kan

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000. Mindeord. Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000. Mindeord. Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 4/juli 2000 Mindeord Arbejdsmiljøklagenævnets formand Ib Lockenwitz afgået ved døden den 14. maj 2000 Ib Lockenwitz var formand for nævnet fra oprettelsen den

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse

Nyhedsbrev nr. 03/2008. Indholdsfortegnelse Nyhedsbrev nr. 03/2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2008 - til og med juni 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1

Lov om arbejdsmiljø og lov om røgfri miljøer... 1 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev nr. 9/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i september måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010

Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Nyhedsbrev nr. 1/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2009 til og med december 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden skulle oprette eller tilslutte virksomheden til bedriftssundhedstjeneste.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden skulle oprette eller tilslutte virksomheden til bedriftssundhedstjeneste. Nævnets praksis i forbindelse med udfasning af bedriftssundhedstjeneste I forbindelse med udfasning af bedriftssundhedstjenesten har Arbejdsmiljøklagenævnet modtaget klager fra virksomheder, som Arbejdstilsynet

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet nr. 5/oktober 2000 Om partshøringspligt Nyhedsbrevet omtaler Arbejdsmiljøklagenævnets mere principielle afgørelser, og der orienteres om nyt vedrørende Arbejdsmiljøklagenævnet,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 3 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 3 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden april 2009 - til og med juni 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 12/2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01/ 2008. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01/ 2008 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2007 - til og med december 2007 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 07/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet. Nr. 8 Oktober 2001 Lidt mere om klageberettigelse I Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2000 findes en artikel om klageberettigelse. Artiklen var skrevet på

Læs mere

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi i Indhold: Overblik og oprydning kan spare dyr ventilation 4 Hvad skal ventileres væk? 5 Beskriv arbejdspladsen grundigt 5 Find forureningskilderne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 10/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 6/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Film, presse og bøger

Film, presse og bøger Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Film, presse og bøger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009

Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009 Ny revideret udgave Nyhedsbrev nr. 2 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden januar 2009 - til og med marts 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil

Læs mere

Nævnets praksis med hensyn til rumventilation på autoværksted henholdsvis dækcenter

Nævnets praksis med hensyn til rumventilation på autoværksted henholdsvis dækcenter AFGØRELSER FRA ARBEJDSMILJØKLAGENÆVNET Nr. 13/november 2003 Nævnets praksis med hensyn til rumventilation på autoværksted henholdsvis dækcenter Arbejdsmiljøklagenævnet har afgjort en lang række sager om

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Træ og møbler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen.

Et udvalg af nævnets afgørelser er medtaget som en del af årsberetningen. Arbejdsmiljøklagenævnet Årsberetning 2005 Indhold Indhold...1 Forord...2 Præsentation af Arbejdsmiljøklagenævnet...3 Udvalgt emne fra klagenævnets sager...4 Arbejdsmiljøreformens betydning for Arbejdsmiljøklagenævnets

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 04 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 04 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 04 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden juli 2009 til og med september 2009 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2006 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden november 2005 - til og med februar 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kemi og medicin Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Flexoduct Sugeskærme. til person & produkt beskyttelse

Flexoduct Sugeskærme. til person & produkt beskyttelse Flexoduct Sugeskærme til person & produkt beskyttelse JRV A/S er et moderne ventilationsfi rma, som tilbyder en bred vifte af ventilationsløsninger på basis af en stor og resultatorienteret erfaring og

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 11/2015 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned 2015 truffet 26 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning

Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning xx. den 29. maj 1995 J.nr. xxxx Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning af plast. Konklusion Arbejdstilsynets praksis om etablering af foranstaltninger som procesventilation fx i form

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling Sikkerhed & Miljø Sikkerhed og miljø Malinger med organiske opløsningsmidler, benævnt konventionelle malinger, indeholder en lang række af stoffer og væsker,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat

Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat 1. marts Indledning. Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalist tilsynsførende.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 1. kvartal 2014 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Renseriet bør finde en løsning herpå. Jeg regner med en tilbagemelding fra dig, om hvilken løsning I vælger samt tidsperspektivet herfor.

Renseriet bør finde en løsning herpå. Jeg regner med en tilbagemelding fra dig, om hvilken løsning I vælger samt tidsperspektivet herfor. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Refina Vask & Rens Att. Allan Larsen Fremsendt på e-mail: al@refina.nu Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 1/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 1/ 2007 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2006 - til og med december 2006 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre

Lov om arbejdsmiljø. Sag nr. 1: Ophævet påbud om at sikre forsvarlig forflytning af personer mellem seng og båre Nyhedsbrev nr. 1/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2014 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation. rne kan først

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering rbejdspladsvurdering For utolakering Hvordan bruges PV skemaerne En PV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autolakeringsværksted som minimum benytte følgende kortlægningsskemaer:

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse:

Lov om arbejdsmiljø. Nyhedsbrev nr. 05/ Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 05/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i maj måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER

Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Tjekliste til PRAKTISERENDE LÆGER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ At-VEJLEDNING C.1.1 Juli 2000 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990 Trykimprægneret træ Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med trykimprægneret træ 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse:

Nyhedsbrev nr. 01 / 2009. Indholdsfortegnelse: Nyhedsbrev nr. 01 / 2009 Arbejdsmiljøklagenævnet har i perioden oktober 2008 - til og med december 2008 truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed

Læs mere

LASTNING OG LOSNING AF FLY

LASTNING OG LOSNING AF FLY VEJLEDNING OM LASTNING OG LOSNING AF FLY Branchesikkerhedsrådet for transport- og engroshandel (BSR4) FORORD Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchesikkerhedsrådet for transport og engroshandel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere