3. RAPPORTENS PRÆMISSER BORGERINDDRAGELSE ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15"

Transkript

1

2 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING RESUMÉ RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 ARBEJDSPROCES... 4 SAMARBEJDSPARTNERE... 4 DEFINITIONER... 4 VALG AF METODER FAKTAANALYSE... 7 FAVRSKOV-HALLERNES KAPACITET... 7 DEMOGRAFISK ANALYSE BORGERINDDRAGELSE SAMMENFATNING PÅ BORGERINDDRAGELSEN IDRÆTSVANER FØR, NU OG FREMOVER ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL PRÆSENTATION AF MODELLERNE TIL ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER KONKLUSIONER FOR HINNERUP OG HADSTEN ASPEKTER VED ET NYT HALBYGGERI

3 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 1. Indledning Forud for dannelsen af Favrskov Kommune blev der i de daværende Hadsten og Hinnerup Kommuner tilkendegivet et ønske fra brugersiden om en udvidelse af halkapaciteten. I Hinnerup Kommune havde en arbejdsgruppe udarbejdet et konkret forslag til byggeri af en multihal i tilknytning til den eksisterende Rønbækhal. I Hadsten Kommune forelå et konkret forslag til udvidelse af halkapaciteten med en svømmehal, der tillige kunne være en del af et nyt idrætsanlæg. Begge forslag indgik i Favrskov Kommunes budgetbehandling for Forslaget om en svømmehal i Hadsten indgik ikke i det videre arbejde, men der blev besluttet en hensigtserklæring om behovet for udvidelse af halkapaciteten i de to lokalområder, Hadsten og Hinnerup. Hensigtserklæringen fik følgende udformning: Med henblik på en vurdering af hvor der i fremtiden er behov for udvidelse af halkapaciteten i Hinnerup og Hadsten afsættes der kr. Efterfølgende godkendte Byrådet, i sit møde i december måned 2007, et kommissorium for vurderingsarbejdet, hvori det blev præciseret, at analysearbejdet bl.a. skal omfatte vurderinger og forslag til alternative driftsløsninger og finansieringsmodeller. Resultatet af analysearbejdet skal indgå i budgetforhandlingerne for Kommissoriet præciserer tillige, at analysearbejdet skal ske med relation til Byrådets hensigtserklæringer om Sundhedscenter og Bygningsmassen samt inddragelse af brugergrupper i procesforløbet. Det efterfølgende arbejde med opfyldelse af kommissoriet har givet anledning til indsamling af en række data om idrætsfaciliteter og foreningslivet i hele Favrskov Kommune. For at begrænse omfanget af nærværende rapport er der i forløbet truffet en række valg om rapportens indhold og afgrænsning. Rapporten fokuserer snævert på undersøgelse af behovet for yderligere halkapacitet i Hadsten og Hinnerup områderne. Rapporten indeholder 5 bilagsrapporter, som læserne kan fordybe sig i og få et mere bredt billede af idrætsfaciliteter, idrætslivet og samspillet mellem idrætsudøvere og kommunen. 2

4 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 2. Resumé Med udgangspunkt i kommissoriet vedrørende vurdering af halkapacitet i Hadsten-området og Hinnerupområdet har Forvaltningen gennemført et forløb opdelt i to faser. Den ene fase omhandler en faktaanalyse af halkapaciteten i de to lokalområder. En analyse der tillige sættes i perspektiv til halkapaciteten i Favrskov Kommune i øvrigt. Den anden fase omhandler borgerinddragelse omkring halkapaciteten. Dette sker bl.a. med baggrund i at afdække motivationen for at halbrugere kan være en aktiv medspiller ved andre anlægs- og driftsformer for en idrætshal end den traditionelle kommunale anlægs- og driftsform. Analysen af halkapaciteten viser, at hvis den nuværende dækningsgrad af antal borgere pr. hal skal opretholdes, vil der på kort sigt være et begrundet behov for en udvidelse af halkapaciteten i Hinnerupområdet. En nærliggende mulighed består i, at der bygges nyt ved den nuværende Rønbækhal og den, samt områdets svømmehal, kan give en synergieffekt for både idrætsudøverne samt for driften af hele idrætsanlægget. Såfremt denne mulighed for nybyggeri skal gennemføres, foreslås det i rapporten at der sker yderligere undersøgelser af om anlægs- og driftsformen skal være i kommunalt regi eller der kan gøres brug af andre drifts- og finansieringsformer som f.eks. Offentligt Privat Partnerskab. Vurderingen er, at Hadsten-området i mindre omfang mangler halkapacitet, men kapacitetsbehovet i Hadsten-området anbefales vurderet ud fra et tidsperspektiv på 10 år begrundet i befolkningstilvæsten. Borgerinddragelsen viser bl.a., at der kan skabes interesse for at borgere indgår aktivt i en anden anlægsog driftsform for en idrætshal end den traditionelt kommunalt etablerede og styrede. Det bemærkes i rapporten, at en ændret anlægs- og driftsform ikke umiddelbart kan frigøre Kommunen i forhold til gældende bekendtgørelse om låneoptagelse. Rapporten tager ikke emnet om Sundhedscenter op, da emnet indgår i et særskilt analysearbejde og rent funktionelt vil et kommunalt Sundhedscenter altid kunne etableres i samspil med og i nærhed til kommunale idrætsfaciliteter. 3

5 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 3. Rapportens præmisser Arbejdsproces Forløbet med opfyldelse af undersøgelsens kommissorium er gennemført i to faser: Faktaanalyser som omfatter: Favrskov-hallernes kapacitet Demografiske analyser herunder antal borgere pr. hal i Hinnerup- og Hadsten-områderne samt i Favrskov i øvrigt. Borgerinddragelse som omfatter: Spørgeskemaundersøgelse om forventninger til fremtidigt aktivitetsniveauet på idrætsområdet Fyraftensseminar og Fokusgruppeinterview med brugere af idrætsfaciliteterne. Samarbejdspartnere Det samlede forløb er gennemført i samarbejde med DGI Østjylland, der har forestået dele af det praktiske analysearbejde samt borgerinddragelsen i form af spørgeskemaundersøgelse, fyraftensseminar og fokusgruppeinterview. Kultur-, Fritids- og Beskæftigelsesforvaltningen nedsatte en styregruppe med repræsentanter fra idrætsforeningerne, Folkeoplysningsudvalget og Social og Sundhedsforvaltningen. Styregruppens formål har været at fungere som kontaktled til/fra idrætsforeningerne i Hinnerup og Hadsten, men eftersom borgerinddragelsen i forløbet var omfattende har Styregruppen kun afholdt enkelte møder i forløbet. Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget har fungeret som referenceudvalg i arbejdsprocessen. Definitioner De følgende faktaanalyser tager udgangspunkt i følgende definitioner: En hal er defineret som en idrætshal på 800 m 2 eller derover, der anvendes til indendørs idrætsaktivitet. I analysen indgår ikke sale, haller under 800 m 2 m.m., der benyttes til idrætaktiviteter. Hallerne i Hadsten- og Hinnerupområdet er kommunalt ejede (bortset fra gymnasiehallen) og timer til rådighed for idrætsudøverne svarer til hallens åbningstider. Haller i Favrskov i øvrigt er selvejende (bortset fra Søndervangsskolens hal, der er en skolehal) og timer til rådighed for idrætdudøverne svarer til de timer Favrskov Kommune køber i de enkelte haller. 4

6 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup På baggrund af foreningernes halforbrug er de geografiske områder defineret som følger: Hinnerup-området omfatter skoledistrikterne Haldum-Hinnerup Skole, Rønbækskolen, Præstemarkskolen og Korsholm Skole. Hadsten-området omfatter skoledistrikterne Hadsten Skole, Bavnehøjskolen, Hadbjerg Skole og Østervangsskolen. (Det skal bemærkes, at den planlagte skolehal ved Hadbjerg skole ikke indgår i kapacitetsanalysen da den ikke er projekteret og dens anvendelsesmuligheder ikke er kendt). Øvrige skoledistrikter betegnes Favrskov i øvrigt. I analysen afgrænses indendørsidræt til alene at omfatte håndbold, badminton, basketball og volleyball, idet det er disse idrætsgrene, som helt overvejende udøves i hallerne i Hadsten- og Hinnerupområdet. Idrætsgrene som gymnastik og idendørs fodbold benytter stort set ikke haller i Hadsten- og Hinnerupområdet, men er henvist til sale o.lign. og indgår derfor ikke i analyserne. For Favrskov i øvrigt gælder, at haller anvendes til gymnastik og andre idrætsgrene. For at kunne sammenligne Hadsten- og Hinnerupområdet med Favrskov i øvrigt er haltimer til gymnastik og anden sport (f.eks.) bordtennis, indendørs fodbold m.v. ikke optaget i oversigten over aktiviteter i hallerne i Favrskov i øvrigt, men timer hertil er registreret som tid booket til anden sport. Valg af metoder Der foreligger ingen entydig metode til analyse af om en kommune eller et lokalområde har en tilstrækkelig halkapacitet eller et nøgletal for hvor mange haller/sale en kommune skal kunne præstere i forhold til sit indbyggertal og -sammensætning. Det er Byrådet der træffer beslutning om serviceniveauet for halfacilitetsområdet. I nærværende analyse er det besluttet at anvende en metode, hvor vurderingen af halkapaciteten sker ud fra en opgørelse af antal borgere pr. hal/sal. Det er samme opgørelsesmetode som anvendes i Lokale og Anlægsfondens facilitetsdatabase og dermed skabes der mulighed for at sammenligne facilitetsomfanget i Favrskov Kommune med andre kommuner og region Midtjylland. Resultatet af analysen er derfor en indikator for Byrådet og ikke en uomtvistelig rettesnor for fremtidige investeringer. Hertil kommer, at en meget stor del af idrætsaktiviteter i Hadsten og Hinnerup især, eks. gymnastik, har til huse i skolernes gymnastiksale og gymnastikforeningerne efterspørger også halkapacitet til deres aktiviteter. I baggrundsanalysen indgår tillige flere kontaktflader til brugerne/idrætsforeninger. Metoden har været spørgeskemaer og dialog for både at få en subjektiv karakteristik af hallerne og deres anvendelighed samt en vurdering af idrætsforeningernes interesse for at indgå i driften af en ny hal. Materialet er således et udtryk for brugernes oplevelser og vurderinger. 5

7 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Endelig er der foretaget en opgørelse over mulige anlægs- og driftsformer. Metoden har været begrænset til en summarisk opgørelse, idet hver enkelt anlægs- og driftsform vil kræve dybtgående analyser før den ene form kan anbefales frem for den anden. Denne del af analysen blev ikke afsluttet da analysens budget blev reduceret efter en nyprioritering af anlægsbudgettet for

8 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 4. Faktaanalyse Faktaanalysernes formål er at beskrive og belyse hallerne i Favrskov Kommune og brugen af disse. Der lægges i denne del vægt på direkte målbare forhold, mens afsnittet om Borgerinddragelse omhandler oplysningerne fra samspillet med idrætsforeningerne samt andre brugere af idrætsfaciliteter. Favrskov-hallernes kapacitet I dette afsnit belyses fakta om hallerne i Favrskov Kommune. Alle oplysninger er baseret på hallernes egne indberetninger. Haller i Favrskov Kommune Hadsten Hinnerup Favrskov i øvrigt Antal haller Antal m Der er det samme antal haller, og halarealet er det samme i Hadsten- og Hinnerupområderne. Dog er der begrænsninger i brugen af Favrskov Gymnasiehal. Der må ikke anvendes harpiks i hallen, hvorfor den ikke kan benyttes som håndboldhal. Derudover er der begrænsninger i det tidsrum, hvori Favrskov Kommune kan råde over hallen, idet Favrskov Gymnasiums egne arrangementer har fortrinsret til brug af hallen. Når Gymnasiehallen alligevel medtages skyldes dette, at der er tale om et lokale, der stilles til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger ifølge Folkeoplysningsloven. Favrskov Kommune disponerer i gennemsnit over 36,5 timer i hallen, hvilket næsten svarer til den tilgængelige tid i de kommunale haller, hvor der som udgangspunkt er ca. 40 timer til rådighed pr. uge. Ses der alene på kommunale haller i Hadsten- og Hinnerupområdet er der 2 haller i Hadsten-området på i alt m 2 og 3 haller i Hinnerup-området på i alt m 2. I det efterfølgende opereres der dog med både offentlige og selvejende haller. I tabellerne herunder beskrives hallerne i de enkelte områder. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte haller kan ses i Bilag 1. 7

9 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Halbeskrivelser Byggeår m 2 Cafeteria Parkeringspladser Mødelokaler Tilskuerpladser Omklædningsrum Haller i Hadsten-området Hadstenhallen Ja Østervangshallen Ja Favrskov Gymnasiehal Nej Haller i Hinnerup-området Præstemarkshallen Ja Rønbækhallen Ja Haldum-Hinnerup Hallen Ja Haller i Favrskov i øvrigt Hammel Idrætscenter Hal A Hammel Idrætscenter Hal B Ja Hammel Idrætscenter Hal C Søndervangskolens Hal 800 Nej Tungelund Aktivitetscenter Ja Ulstrup Hallerne - Hal Ja Ulstrup Hallerne - Hal Laurbjerg Hallen Ja Voldum Hallen Ja I det følgende er antallet af aktive medlemmer alene baseret på foreningernes egne indberetninger til forvaltningen. En mere detaljeret gennemgang af foreningernes timer i de enkelte haller findes i Bilag 1. De aktive foreningsmedlemmers halanvendelse Antal aktive medlemmer u/25 år o/25 år I alt Timer i haller Deltagere pr. time Hadsten ,5 9,29 Hinnerup ,94 Favrskov i øvrigt ,62 Favrskov i alt ,5 9, I opgørelsen indgår ikke deltagere fra Den Jyske Håndværkerskole, idet medlemstallene herfra ikke kendes 2 Det samlede antal aktive deltagere pr. time for alle foreninger er summen af alle aktive medlemmer i foreningerne fordelt på summen af haltimer til alle foreningerne 8

10 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Foreningernes faste timeforbrug Hadsten 1 Hinnerup Favrskov i øvrigt Timer til rådighed 125,5 119,5 323 Bookede timer til indendørssport 99, Bookede timer til udendørssport/anden sport 20,5 3,5 126,5 Uudnyttet tid 5,5 0 10,5 I Favrskov Kommune i øvrigt anvendes idrætshallerne også til gymnastik og indendørsforbold, mens dette ikke er tilfældet i Hadsten og Hinnerup. Disse idrætsgrene er derfor ikke medtalt i opgørelsen. At hallerne i Hinnerup og Hadsten ikke benyttes til gynmastik og indendørs fodbold m.v. skyldes lokale aftaler mellem foreningerne i de to områder, der har givet håndbold, badminton, basketball og volleyball fortrinsret til timer i hallerne. Både gymnastik og indendørs fodbold har udtrykt ønske om timer i hallerne i de to områder hvis det var muligt. Facilitetsbeskrivelser Som bilag 1 til rapporten foreligger en kvantitativ beskrivelse af halfaciliteterne i Favrskov Kommune. Et karakteristika ved idrætshallerne i Hinnerup og Hadsten er at de er mellem 30 og 35 år gamle og i dag fremstår som ældre haller når der henses til indretning og faciliteter. Idrætshallerne undergår for tiden en bygningsgennemgang, hvor de foreløbige resultater viser et stor behov for renovering af især den indvendige del af hallerne. Et andet karakteristika ved hallerne er, at der er tale om byggeri fra en tid hvor konceptet var, at bygge en stor hal med tilhørende omklædningsrum samt evt. faciliteter i form af et cafeteria. Hallernes nuværende indretning og fysiske placering muliggør en udvidelse med andre faciliteter for ad den vej at sikre en optimal udnyttelse af den kommunale bygningsmasse. Udnyttelsen af idrætshaller Udnyttelsesgraden af idrætshaller er opgjort ud fra i hvilket omfang idrætshallerne er reserveret i sæsonen samt ved en stikprøveoptælling af antal brugere i de reserverede timer. Den samlede vurdering, ud fra det foreliggende materiale, er at idrætshaller kan udnyttes noget bedre end tilfældet er ved eks. at indføre en fleksibel bookingordning. Den samlede kapacitet må dog vurderes at være opbrugt på de tilgængelige tider, men en øget udnyttelse kan ske ved en udvidet brugstid for idrætshallerne. Endvidere kunne der muligvis ske en optimering af udnyttelsen af haltimer ved at ændre tildelingskriterierne. 9

11 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Demografisk analyse I dette afsnit belyses antallet af haller og halarealet i Favrskov Kommune set i forhold til antallet af potentielle brugere (indbyggertal) og faktisk brugere (aktive foreningsmedlemmer). Indbyggere pr. hal i 2008 for udvalgte områder Folketal pr. 1. januar 1 Indbyggere pr. hal 2 Hele landet Region Midtjylland Randers Viborg Silkeborg Syddjurs Favrskov Skanderborg Århus Kilde: Danmarks Statistik 2 Kilde: Lokale- og Anlægsfondens Facilitetsdatabase. Antallet af indbyggere pr. hal i Favrskov Kommune ligger på linje med landsgennemsnittet, men over regionsgennemsnittet. Af de omkringliggende kommuner er det kun Århus som har væsentligt flere indbyggere pr. hal. Af de sammenlignede kommuner er det Syddjurs Kommune og Skanderborg Kommune, som målt på indbyggertal m.v. bedst kan sammenlignes med Favrskov Kommune. Folketal pr. 1. januar i Favrskov Kommune 1 Hadsten Hinnerup Favrskov i øvrigt Kilde: Befolkningsprognose Befolkningsvæksten frem til 2028 spås at blive størst i Hadsten-området, hvor der i 2028 vil være 22 pct. flere indbyggere end i Væksten i Hinnerup-området forventes også at blive stor med 20 pct., mens befolkningen i den øvrige del af kommunen forudses at vokse med 16 pct. 10

12 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Indbyggere pr. hal i Favrskov Kommune Hadsten Hinnerup Favrskov i øvrigt Antallet af indbyggere pr. hal i Hadsten-området svarer nogenlunde til landsgennemsnittet i 2008 (3.433 indbyggere pr. hal), mens der i Hinnerup-området er flere indbyggere pr. hal end landsgennemsnittet. I de næste 20 år forventes der fortsat at være flest indbyggere pr. hal i Hinnerup-området som følge af befolkningsudviklingen, forudsat at der ikke bygges nye haller. Indbyggere pr. 100 m 2 hal Hadsten Hinnerup Favrskov i øvrigt Der er flest indbyggere pr. 100 m 2 hal i Hinnerup-området. En situation som forudses at vedvare som følge af befolkningsudviklingen, forudsat at der ikke sker haludvidelser i perioden. Antal aktive foreningsmedlemmer, indendørssport 1 Hadsten 2 Hinnerup Favrskov i øvrigt Kilde: Foreningernes egne indberetninger til forvaltningen. 2 I opgørelsen indgår ikke aktive fra Den Jyske Håndværkerskole. Prognose baseret på Befolkningsprognose under forudsætning af konstante andele Der er flere aktive inden for indendørssport i Hinnerup-området end i Hadsten-området. Ser man på antallet af aktive i forhold til indbyggertallet, er 11 pct. af indbyggerne i Hinnerup-området aktive inden for indendørssport, mens andelen er 8 pct. i Hadsten-området. Det højeste antal aktive er i den øvrige del af kommunen, men det svarer dog kun til 7 pct. af den samlede befolkning her. Forudsættes det, at disse andele er konstante de næste 20 år, vil den forventede befolkningsudvikling øge antallet af aktive udøvere af indendørssport. Antallet af aktive vil således stige med ca. 200 i Hadstenområdet, med godt 250 i Hinnerup-området og med ca. 250 i Favrskov i øvrigt. 11

13 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Antal aktive foreningsmedlemmer pr. hal Hadsten Hinnerup Favrskov i øvrigt Der er flest aktive pr. hal i Hinnerup-området. Med den forventede udvikling i medlemstallene vil dette mønster fortsætte de næste 20 år, forudsat at der ikke bygges nye haller. Antal aktive foreningsmedlemmer pr. 100 m 2 hal Hadsten Hinnerup Favrskov i øvrigt Der er flere aktive pr. m 2 i Hinnerup-området end i resten af kommunen. Dette vil også være tilfældet i 2028, forudsat at arealkapaciteten ikke udvides. Set under ét, ligger Favrskov Kommune på linje med de umiddelbart sammenlignelige omkringliggende kommuner. Dog er der store lokale forskelle internt i kommunen. Som følge af den forventede befolkningstilvækst i kommunen de næste 20 år vil antallet af potentielle halbrugere stige. Det største antal potentielle brugere er og vil fortsat være i Hinnerup-området. Der er et større antal aktive udøvere, som anvender hallerne i Hinnerup-området, end i resten af kommunen. Med den forudsete befolkningstilvækst de næste tyve år forventes antallet af aktive at stige i alle dele af Favrskov Kommune. Således vil der også om 20 år være flest brugere i Hinnerup-området. 12

14 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 5. Borgerinddragelse Som bilag 2, 3, 4 og 5 er optaget rapporter fra borgerinddragelse i form af en afrapportering af: Foreningernes vurderinger af faciliteterne i Hadsten og Hinnerup Spørgeskemaundersøgelse om forventninger til fremtidigt aktivitetsniveau på idrætsområdet Fyraftensseminar Fokusgruppemøder Et vigtigt led i arbejdet med opfyldelse af kommissoriet var borgerinddragelsen, så analyseforløbet ikke blev et forløb, som alene angik tal og tabeller, men også kunne give en pejling på motivationen hos borgerne til at indgå i andre anlægs- og driftsformer end den klassiske kommunale. DGI-Østjylland gennemførte derfor en IT baseret spørgeskemaundersøgelse, hvor der, foruden spørgsmål vedrørende foreningernes vurderinger af faciliteterne, blev stillet spørgsmål om hvilke forventninger foreningerne har til det fremtidige aktivitetsniveau og dermed efterspørgslen af halkapacitet. Arbejdsformerne, Fyraftensseminar og Fokusgruppeinterview, blev taget i brug for at have en bred og en mere direkte dialog med idrætsaktive i Favrskov Kommune. Fyraftensseminaret formede sig som et fremtidsværksted, hvor deltagerne kunne pege på de fremtidsmuligheder de så på idrætsområdet. Fokusgruppeinterviewene gav deltagerne fra idrætsforeningerne lejlighed til mere konkret at kommentere fremtidens idrætsområde. Den denne af analysen er således alene udtryk for burgernes oplevelser og vurdere behov samt interesser. Sammenfatning på borgerinddragelsen Af foreningernes vurdering af faciliteterne i Hadsten og Hinnerup fremgår det, at man er nogenlunde tilfreds med faciliteterne samlet set svarende til en score på 2,9 ud af 5. Det foreningerne er mindst tilfreds med er tilskuerforholdene (2,4 af 5), mens de er mest tilfredse med træningsfaciliteterne (3,6 af 5). Foreningernes mindste samlede gennemsnitlige tilfredshed er med faciliteterne i Favrskov Gymnasiehal. Den største samlede gennemsnitlige tilfredshed er med faciliteterne i Rønbækhallen. I spørgeskemaundersøgelsen vurderer foreningerne, at der for tiden og også fremover forventes en større efterspørgsel af halkapacitet, end der aktuelt kan imødekommes. I den forbindelse henvises til, at eks. indendørs fodbold har ganske få haltimer, men efterspørger væsentligt flere timer. Der er heller ikke timer til gymnastikken. Rapporten fra Fyraftensseminaret giver et billede af de forventninger der er til udviklingen af idrætsområdet, generelt og lokalt, for dermed at sætte rammer op for et fremtidigt idrætsbyggeri. Konklusionen på Fokusgruppeinterviewene blev, at der er motivation for at bidrage aktivt til en anden anlægs- og styringsform end den klassisk kommunale ved et nybyggeri. Deltagerne præciserede, at deres interesse er idrætslivet og faciliteter til udøvelsen, hvor egentlige kommunale sundhedsprojekter og -faciliteter kan indgå i et samarbejde. 13

15 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Idrætsvaner før, nu og fremover I forbindelse med analysearbejdet har DGI-Østjylland peget på de ændringer der sker i befolkningens idrætsvaner, nedenfor er et kort resumé af oplysningerne. Befolkningens idrætsvaner er under stadig forandring. De klassiske indendørs idrætsgrene som håndbold, gymnastik og badminton er i fortsat udvikling, men sideløbende hermed opstår der nye trends på området. Søgningen til motionscentre, enten de drives i foreningsregi eller i privatregi, har været markant stigende gennem de senere år. Der kan endvidere tydes en tendens hvor brugere af idrætsfaciliteter i højere grad end at organisere sig i en forening søger aktiviteter og faciliteter som kan samle den enkelte familie. Det betyder bl.a. at brugeren efterlyser idrætsfaciliteter med flere tilbud samlet, eks. motionscenter, squashbane, svømmehal m.m. Sideløbende hermed er der kommet en sundhedsdimension på fritidsområdet, både med hensyn til hvilke tilbud i form af mad og drikke der er i idrætshallerne, men også at der ydes gedigen vejledning fra instruktører ikke kun i faciliteten, men også i livsstilsforhold. Denne ændrede anvendelsesform stiller tillige nye krav til de tilknyttede faciliteter, hvor der er efterspørges fysiske omgivelser, som kan være socialt samlingspunkt for de aktive. Med omplaceringen af ansvaret for sundhedsindsatsen og genoptræningen efter sygdom fra de tidligere amter til kommunerne, kan der på sigt forudses en kombination af idrætsfaciliteter og kommunale genoptræningsfaciliteter. Vurderingen af idrætsfaciliteter betyder tillige, at det bør vurderes om en kommune, foruden breddeidræt, skal stile mod faciliteter der også kan benyttes til eliteidræt. Eliteidræt indgår i større og større udstrækning som en motivationsfaktor for unges deltagelse i idræt ligesom eliteidrætten tiltrækker tilskuere og presseopmærksomhed og dermed er en markant faktor for en kommunes/lokalområdes markedsføring. 14

16 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 6. Anlægs- og driftsformer ved byggeri af idrætshal I kommissoriet for undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup indgår, at der skal foretages en analyse af mulighederne for anlægs- og driftsformer i forbindelse med nybyggeri. Det skal i den forbindelse bemærkes, at når der ses på begrebet idrætsanlæg med planlægning, projektering og opførelse indenfor en 5-årig periode, må der forudses et idrætsanlæg som foruden idrætsfaciliteter til brugerne forventes at have supplerende faciliteter i form af bl.a. wellness, fysiurgisk klinik, motionscenter, møde- og caféfaciliteter. Som følge af folkeoplysningslovens bestemmelser vil brugerne af idrætsfaciliteterne modtage direkte og/eller indirekte kommunalt tilskud til deres aktivitetsudøvelse og hovedparten af udgifterne til driften af idrætsfaciliteterne vil således komme fra Favrskov Kommune. For de supplerende faciliteter gælder, at driften af disse ikke vil være baseret på direkte eller indirekte kommunale tilskud, men på brugerbetaling og skal således drives på helt almindelige kommercielle vilkår. Anlægs- og driftsformer ved nybyggeri af idrætsanlæg Som grundlag for en vurdering af hvilke drifts- og anlægsformer der kan gøres brug af ved etablering af et nyt idrætsanlæg med supplerende faciliteter, tages der udgangspunkt i 4 modeller: 1. Kommunalt finansieret anlæg og drift af idrætsanlæg. 2. En selvejende institution står for anlæg og drift af idrætsanlæg. 3. Via samarbejdsformen OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) forestås anlæg og drift af idrætsanlæg mellem Favrskov Kommune og en eller flere private investorer. 4. Privat investor forestår anlæg af idrætsanlæg med efterfølgende udlejning af anlægget til en selvejende institution der forestår driften. I det efterfølgende beskrives modellerne kort. Formålet er at foretage en modelpræsentation, hvor der efterfølgende kan ske en yderligere udbygning når der eks. træffes principbeslutning om et nyt idrætsanlæg og der i den forbindelse skal gennemføres en mere detaljeret og målrettet beskrivelse af et idrætsanlæg og et forløb. For samtlige modeller gælder, at der fortløbende sker ændringer af lovgivningsmæssig-, skattemæssig- og strukturel karakter der betyder, at modellen først kan beskrives definitivt i den endelige beslutningsproces. Med undtagelse af model 1, vil en nærmere beskrivelse med fordel kunne ske via et større revisions- eller konsulentfirma i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der eks. tages udgangspunkt i 2 modeller som beskrives nøje, forud for en politisk beslutning om finansierings- og driftsform for et idrætsanlæg. 15

17 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Præsentation af modellerne til anlægs- og driftsformer Model 1: Kommunalt finansieret anlæg og drift af idrætsanlæg Anlægsform Kommunalt byggeri, hvor supplerende fritidsfaciliteter kan udmatrikuleres som en selvstændig bygningsenhed. Finansieringsform Finansiering sker ved kommunal bevilling enten direkte eller via kommunens muligheder for låntagning. Driftsform Kommunal driftsenhed hvor der kan ske bortforpagtning af enheden med de supplerende fritidsfaciliteter. Et alternativ til nævnte driftsform består i, at Favrskov Kommune bortforpagter hele idrætsanlægget. Særlige opmærksomhedspunkter Der er tale om en klassisk anlægsform, hvor Favrskov Kommune står som ejer af bygningerne. Betydning for foreninger/brugergruppe Som folkeoplysningsloven er sammensat vil folkeoplysende foreninger, kommunale institutioner m.m. have gratis adgang til de kommunale faciliteter, men skal betale dagspris for brug af supplerende fritidsfaciliteter. Er hele idrætsanlægget bortforpagtet svarer foreningers og institutioners vilkår som nævnt under selvejende institution. Model 2: En selvejende institution står for anlæg og drift af idrætsanlæg Anlægsform En selvejende forening forestår byggeriet. Finansieringsform Låntagning via investeringsselskaber, kreditforeninger, indsamlinger, fonde o.m.m. Driftsform Bestyrelsen forestår den daglige drift. Særlige opmærksomhedspunkter Som den kommunale lånebekendtgørelse foreligger i dag, vil lån, som optages af bl.a. selvejende institutioner henregnes til kommunens låntagning med mindre kommunen samtidig deponerer et beløb eks. på en særskilt konto i et pengeinstitut, jfr. Lånebekendtgørelsen 6. Dette skyldes, at det vil være de folkeoplysende foreninger som primært benytter anlægget og etableringen derved kan anses som erstatning for en kommunal anlægsopgave, jfr. Lånebekendtgørelsen 3 stk

18 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup De deponerede midler kan dog frigives med en femtendedel årligt efter 10 år, jfr. Lånebekendtgørelse 6, stk. 3. Det skal samtidig bemærkes, at trods fortløbende kommunalt tilskud til driften af et selvejende idrætsanlæg, vil bygningskomplekset aldrig tilgå Favrskov Kommune til ejendom. Betydning for foreninger/brugergruppe Folkeoplysende foreninger vil som udgangspunkt skulle købe timer i idrætsanlægget, via kommunal mellemkomst. Foreningerne er ikke garanteret gratis timer under alle forhold. Omvendt vil et selvejende idrætsanlæg have muligheder for driftsindtægter der er uafhængig af kommunale aktiviteter. Et alternativ er, at bestyrelsen indgår en driftsoverenskomst med Favrskov Kommune, hvorefter folkeoplysende foreninger, institutioner m.m. har fri adgang til idrætsanlægget. En form som kan virke begrænsende på bestyrelsens mulighed for at opnå andre indtægter, men fremme foreningsbrugen. Model 3: Via samarbejdsformen OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab) forestås anlæg og drift af idrætsanlæg mellem Favrskov Kommune og en eller flere private investorer Anlægsform Et privat konsortium forestår byggeriet og står som ejer af anlægget. Finansieringsform Konsortiet skaffer investorer, samt evt. kommunalt bidrag. Driftsform Konsortiet står som driftsherre på baggrund af en lejeaftale med Kommunen. Særlige opmærksomhedspunkter Pt. er der væsentlige økonomiske forhold i relation til OPP-projekter der ikke er afklaret, dette skyldes primært, at der er ganske få erfaringer med OPP-projekter i Danmark. Bl.a. er der ikke udviklet en fast praksis for håndtering af spørgsmål vedr. moms og skat, hvorfor det afgøres fra projekt til projekt, og skaber en del usikkerhed omkring konstruktionen. Andre uklarheder vedr. OPP-konstruktionen omhandler de kommunale låneregler og bestemmelserne om deponering. Der er nedsat en ministeriel arbejdsgruppe der skal afdække om der er forhold vedr. de kommunale låneregler, der skal overvejes i relation til samarbejdsprojekter (arbejdet forventes færdigt efteråret 2008). Eftersom Kommunen indgår i en samarbejdsaftale med konsortiet vil det være via dette ejerskabet af idrætsanlægget, efter eks. en 30-årig periode, skal være aftalt. Betydning for foreninger/brugergruppe 17

19 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Folkeoplysende foreningers, institutioners adgang til idrætsanlægget skal reguleres via driftsaftalen med konsortiet. Model 4: Privat investor forestår anlæg af idrætsanlæg med efterfølgende udlejning af anlægget til en selvejende institution der forestår driften Anlægsform En privat investor forestår byggeriet. Finansieringsform Den private investor sikrer finansieringen. Driftsform Basis for investor vil enten være en direkte kommunal driftsoverenskomst eller en overenskomst via en selvejende bestyrelse der indgår drifts- eller brugsaftale med Kommunen. Særlige opmærksomhedspunkter Formen er sjældent anvendt og vil i hele sin grundkonstruktion kræve kommunal deponering af anlægsudgiften, dog kan der søges dispensation fra deponeringsbestemmelsen. De skattemæssige forhold for investorer kan først afklares når der foreligger et konkret skitseprojekt. Betydning for foreninger/brugergruppe Som udgangspunkt vil folkeoplysende foreninger og institutioner have samme vilkår som ved et selvejende idrætsanlæg. 18

20 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 7. Konklusioner for Hinnerup og Hadsten På kort sigt En sammenligning mellem kapacitet og antal indbyggere i hvert af områderne Hinnerup og Hadsten indikerer, at der er behov for yderligere halkapacitet i Hinnerup-området, hvis tidsperspektivet er op til 5 år. Dette perspektiv kommenteres i afsnit aspekter ved halbyggeri. For Hadsten-området vurderes behovet for yderligere halkapacitet at være lidt mindre end i Hinnerupområdet, men dog væsentligt større end i Favrskov i øvrigt. Set i forhold til den forventede befolkningsudvikling er det anbefalingen at halkapaciteten i Hadsten-området vurderes ud fra et tidsperspektiv på 10 år. På længere sigt Hvis den nuværende dækningsgrad i form af antal halkvadratmeter i forhold til befolkningstallet for de to lokalområder fortsat skal opretholdes vil der over de næste 10 år være en indikation for byggeri af nye idrætshaller/-faciliteter. Eftersom Favrskov Kommune er en ny kommune og idrætsforeningerne forudses at indgå i flere samarbejder med eks. fælles hold, kan der anbefales gennemført en analyse af behovet for idrætsfaciliteter frem til år I analysen kunne aspekter ved ændrede efterspørgselsmønstre indgå herunder øget fokus på haller som fritids- og heltidsfaciliteter. Det skal i den forbindelse påpeges, at en arealmæssig vurdering af mulighederne for placering af større idrætsfaciliteter indikerer, at disse ikke kan placeres i de nuværende byområder, men må placeres på arealer uden for byområderne. I forventning om fortsat befolkningstilvækst og større foreningsenheder i lokalområderne Hadsten og Hinnerup er perspektivet for en udvikling på 10 til 15 år, at der overvejes et byggeri af et idrætscenter med tilhørende udendørs faciliteter, der kan benyttes af begge lokalområder. Nuværende haller En foreløbig vurdering af de nuværende haller viser, at de skal gennemgå en renovering for at blive rimeligt opdateret rent bygningsmæssigt. Kapacitetsmæssigt er der mulighed for at udvide brugen gennem længere åbningstider, et smidigere bookingsystem og andre tiltag, men generelt vurderes det, at brugerne efterspørger flere indendørsfaciliteter end svarende til den nuværende kapacitet. En udvidelse/udbygning af de nuværende haller er en mulighed, hvis der samtidig sker en opgradering af hallerne. 19

21 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 8. Aspekter ved et nyt halbyggeri Såfremt der tages initiativ til udbygning af halkapaciteten i Hinnerup kan der peges på følgende aspekter og overvejelser til sagsvurderingen: Finansiering Muligheden for brugen af Offentligt Privat Partnerskab anbefales yderligere undersøgt som et alternativ til kommunal finansiering. Ved et anlæg på f.eks m 2. forudses en samlet anlægs- og etableringsudgift på op til 20 mio. kr., afhængig af byggeformen, sammenbygning med andre idrætsfaciliteter og projektet i sin helhed. Drift Valg af driftsform vil især afhænge af hvilken finansieringsform der besluttes for et nybyggeri, men som udgangspunkt anbefales en undersøgelse af om der med fordel kan benyttes anden anlægs- og drfitsform end kommunalt anlæg og drift. Kommunale driftsudgifter Et væsentligt udgangspunkt for driftsøkonomien i et nybyggeri er, at der er tale om et lavenergibyggeri med miljøvenlige energikilder. Derudover skal der i det kommunale budget tages højde for de afledte udgifter til evt. driftstilskud og andre tilskud, hvis et byggeri fører til et større aktivitetsniveau på folkeoplysningsområdet end tilfældet er i dag. Placering Den optimale placering kunne være på arealet ved den nuværende Rønbækhal, hvor et nybyggeri i kombination med den nuværende idrætshal og svømmehal kan indgå i et større idrætskompleks med fleksible faciliteter og alsidig funktionalitet for brugerne samt give en driftsmæssig synergieffekt. Tidsforløb Tidsforløbet vil afhænge af hvilken finansieringsform der vælges og omfanget af et nybyggeri, men skønsmæssigt vil der ved anlæg på eks m 2. være tale om en 2-årig byggeperiode, hvor planlægningen kan indledes i efteråret Kultur, Fritid og Beskæftigelse, juli 2008 Analyse af Halkapacitet Hinnerup og Hadsten 20

22 BILAGSRAPPORT 1. Facilitetsbeskrivelse Denne bilagsrapport indeholder beskrivelse af indendørsidrætsfaciliteter (haller på 800 m 2 eller mere) i Favrskov Kommune. Rapporten er bygget op efter nedenstående skabelon. Facilitet Først er der en konkret angivelse af de fysiske aspekter ved de enkelte haller og deres faciliteter ud over de 800 m 2 halareal. Oplysningerne er baseret på indberetning fra medarbejdere, der er tilknyttet de enkelte haller. Aktivitet Dernæst er der en beskrivelse af aktiviteten i faciliteten. Her er gengivet de faste ugentlige bookinger samlet og fordelt på idrætsgrene. Tallene stammer fra den kommunale sæsontildeling i hallerne i 2007/08. Bemærkninger til skemaerne: Tallet Deltagere pr. time viser antallet af deltagere pr. time beregnet ved at dividere antal aktive med antallet af tildelte timer.tallet er således ikke et udtryk for, hvor mange deltagere der fysisk er tilstede ved de anførte aktiviteter, men er et beregnet deltagerantal. Skemaerne kan primært bruges til at få et indblik i, hvad kapaciteten er i de enkelte haller og til at få et indblik i, hvilke idrætsgrene og idrætsforeninger, der benytter de enkelte haller. Med Booket til udendørssport/anden sport menes ledig tid til anden sport end håndbold, badminton, basketball og volleyball samt ikke fordelte timer i forbindelse med sæsontildelingen. Nedenstående specificeres, hvad booket tid til udendørssport/anden sport anvendes til i de enkelte haller: Hadstenhallen Ledig tid (1,5 time) er mandag fra til torsdag og fredag fra til Foreningerne havde mulighed for at booke disse tider. 9 timer til udendørs/anden sport er fodbold (HSK og Hadsten Oldboys). Østervangshallen Ledig tid (2 timer) er mandag fra til og torsdag fra til Foreningerne havde mulighed for at booke disse tider. 4 timer til udendørs/anden sport er tennis (Hadsten tennis klub) Favrskov Gymnasiums hal Ledig tid (2 timer) er mandag til fredag fra til Foreningerne havde mulighed for at booke disse tider. 7,5 timer til udendørs/anden sport er tennis, hockey og anden sport (Hadsten tennis klub, Hadsten Hinnerup Handicapidrætsforening og Den Jyske Håndværkerskole (Fritid og Sport)) Rønbækhallen Hallen er fuldt booket i åbningstiderne og her er ingen udendørs/anden sport Præstemarkhallen Hallen er fuldt booket i åbningstiderne og her er ingen udendørs/anden sport Haldum Hinnerup hallen 3,5 timer til udendørs/anden sport er fodbold (H.O.G. fodbold) Voldumhallen Ledig tid (4,5 timer) er onsdag fra til og fredag fra til og igen fra til Foreningerne havde mulighed for at booke disse tider. 13 timer til udendørs/anden sport er senioridræt, fodbold og anden sport (Nielstrup Voldum Ungdoms- og Idrætsforening (fodbold), Den jyske Håndværkerskole Fritid og Sport og Hadsten Oldboys) Hammel Idrætscenter 36 timer til udendørs/anden sport er fodbold og gymnastik (Hammel Gymnastikforening) Side 1 af 14

23 Laurbjerghallen 13 timer til udendørs/anden sport er fodbold, tennis og gymnastik ( Houlbjerg-Laurbjerg IF, Laurbjerg Foredragsforening og Kongstup Tennisklub) Bilagsrapport 1 Ulstruphallerne 16 timer til udendørs/anden sport er fodbold og tennis (Vellev Idrætsforening, Ulstrup Idrætsforening og Ulstrup Tennis Klub) Tungelund Aktivitetscenter 25 timer til udendørs/anden sport er fodbold (Thorsø-Tungelund Idrætsforening og Vejerslev Idrætsforening) Søndervangskolen hal Ledig tid (6 timer) er mandag fra og fredag samt fredag fra Foreningerne havde mulighed for at booke disse tider. 23,5 timer til udendørs/anden sport er fodbold, karate og leg med bold (Hammel Gymnastikforening, Hammel Tennis Club, Idrætsforeningen Haurum-Sall, Røgen Farre Idrætsforening) Side 2 af 14

24 Hadstenhallen Bilagsrapport 1 Byggeår 1973 [ombygget/tilbygget 1983] Areal 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner 1 håndbold, 2 små håndbold, 1 basketball, 2 små basketball, 5 badminton, 1 fodbold Andet Bander, små håndboldmål Tilknyttede faciliteter Cafeteria Parkering Mødelokaler Ja, forpagtet af Hadsten Sportsklub Ca. 70 sammen med skolen 2 som Hadsten Sportsklub råder over Tilskuerpladser 540 Omklædningsrum 4 Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Hadsten Sportsklub + Had. basket ,74 Ødum Hadbjerg gymnastik ,5 1,5 16,67 Foreningernes aktive medlemmer , ,5 9,07 Timer til rådighed 45 Timer Booket til indendørssport 34,5 Timer Booket til udendørssport/anden sport 10,5 Timer Side 3 af 14

25 Bilagsrapport 1 Østervangshallen Byggeår 1977 Areal 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner 1 håndbold, 2 små håndbold, 1 basketball, 2 små basketball, 5 badminton, 1 volleyball Andet Tilknyttede faciliteter Cafeteria Ja, Lyngå-Lerbjerg IF driver selv. Parkering 10 Mødelokaler 1, som anvendes som opholdsrum Tilskuerpladser 0 Omklædningsrum 4, som er sammenhængende to og to Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Hadsten Badmintonklub ,29 Lyngå-Lerbjerg Idrætsforening ,92 Foreningernes aktive medlemmer ,00 Timer til rådighed 44 Timer Booket til indendørssport 38 Timer Booket til udendørssport/anden sport 6 Timer Side 4 af 14

26 Bilagsrapport 1 Favrskovs Gymnasiums Hal Byggeår 1982 Areal 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner 1 håndbold, 2 små håndbold, 1 basketball, 3 små basketball, 6 badminton (inkl. gymnastiksal?), 1 volleyball, 1 tennis Andet Tilknyttede faciliteter Cafeteria Nej. Parkering Ca. 30 Mødelokaler Nej Tilskuerpladser 0 Omklædningsrum 2 Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Hadsten Sportsklub + Had. basket ,74 Ødum Hadbjerg gymnastik ,20 Hadsten Oldboys ,00 Foreningernes aktive medlemmer ,96 Timer til rådighed 36,5 Timer Booket til indendørssport 27 Timer Booket til udendørssport/anden sport 9,5 Timer Side 5 af 14

27 Bilagsrapport 1 Rønbækhallen Byggeår 1976 Areal 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner 1 håndbold, 1 basketball, 3 små basketball, 6 badminton, 1 volleyball, 2 små volleyball Andet Tilknyttede faciliteter Cafeteria Ja, HOG driver selv i egne lokaler. Parkering Ca. 40 Mødelokaler 2, som HOG råder over i egne lokaler. Tilskuerpladser 0 Omklædningsrum 2 Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Korsholm Idrætsforening ,45 Hinnerup Motionsklub ,88 Grundfør Idrætsforening ,70 HOG- Hinnerup og Omegn ,95 Foreningernes aktive medlemmer ,73 Timer til rådighed 40 Timer Booket til indendørssport 40 Timer Booket til udendørssport/anden sport 0 Timer Side 6 af 14

28 Bilagsrapport 1 Præstemarkshallen Byggeår 1976 [ombygget/tilbygget 1991] Areal 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner 1 håndbold, 1 basketball, 3 små basketball, 6 badminton (inkl. gymnastiksal?), 1 volleyball, 2 små volleyball Andet Tilknyttede faciliteter Cafeteria Parkering Mødelokaler Ja, Søften GF driver selv Ca. 100 sammen med skolen. 1, som foreningerne råder over Tilskuerpladser 0 Omklædningsrum 2 Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Korsholm Idrætsforening ,45 Søften Gymnastikforening ,29 Foreningernes aktive medlemmer ,65 Timer til rådighed 40 Timer Booket til indendørssport 40 Timer Booket til udendørssport/anden sport 0 Timer Side 7 af 14

29 Bilagsrapport 1 Haldum-Hinnerup Hallen Byggeår 1974 [ombygget/tilbygget 1994] Areal 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner Andet 1 håndbold, 2 små håndbold, 1 basketball, 3 små basketball, 7 badminton (inkl. gymnastiksal?), 1 volleyball, 3 små volleyball, 1 fodbold, 1 tennis Bander Tilknyttede faciliteter Cafeteria Ja, HOG driver selv, i egne lokaler. Parkering Ca. 100 Mødelokaler 2, som HOG ejer Tilskuerpladser 0 Omklædningsrum 6, hvoraf 4 er til udendørsidræt Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Korsholm Idrætsforening ,45 Hinnerup Motionsklub ,88 Grundfør Idrætsforening ,70 HOG- Hinnerup og Omegn ,95 Hinnerup Basket ,20 Hinnerup Volleyball Klub ,00 Foreningernes aktive medlemmer ,38 Timer til rådighed 39,5 Timer Booket til indendørssport 36 Timer Booket til udendørssport/anden sport 3,5 Timer Side 8 af 14

30 Bilagsrapport 1 Voldum-Hallen Byggeår 1983 Areal 800 m 2 Anvendelsesmuligheder Baner Andet 1 håndbold, 6 badminton, 3 volleyball, 2 basketball, 1 tennis Bander, store og små (på tværs) mål, motionscenter på 200 m 2 med styrketræningsmaskiner, 15 Spinningcykler Pr installeres en fleksibel rumdeler i hallen, og der monteres svingbare ribber, bomme, tove mv. i den ene ende af hallen Tilbygning, der kan anvendes som tre rum på 60 m 2 eller en sal på 180 m 2, er under etablering Tilknyttede faciliteter Cafeteria Ja Parkering Ca. 30 Mødelokaler 4 (tilgængelige for alle) Tilskuerpladser 100 Omklædningsrum 4 Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Nielstrup Voldum Idrætsforening ,5 1, ,44 Foreningernes aktive medlemmer ,5 1, ,44 Timer til rådighed/købte timer 35,5 Timer Booket til indendørssport 18 Timer Booket til udendørssport/anden sport 17,5 Timer Side 9 af 14

31 Bilagsrapport 1 Hammel Idrætscenter Hal A Hal B Hal C Byggeår Areal 800 m 2 [22*48] 800 m 2 [23*50] 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner 1 håndbold, 7 badminton, 3 volleyball, 2 minihåndbold Andet Tilknyttede faciliteter 1 håndbold, 2 minihåndbold, 7 badminton, 5 minitennis, 1 fodbold Udstyr til fester og koncerter 1 håndbold, 2 minihåndbold, 5 badminton, 5 minitennis Springgrav og andet særligt udstyr til gymnastik, spejle, delelig i to (bruges primært som to lokaler) Cafeteria Ja (til 150 personer) Parkering 1000 Mødelokaler 6 Tilskuerpladser Omklædningsrum Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Hammel Gymnastikforening , ,5 7,96 Røgen-Farre IF+VRF+VRF ,5 3,5 5,5 Foreningernes aktive medlemmer ,5 40, ,82 Timer til rådighed/købte timer 104 Timer Booket til indendørssport 68 Timer Booket til udendørssport/anden sport 36 Timer Side 10 af 14

32 Bilagsrapport 1 Laurbjerghallen Byggeår 1998 Areal 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner Andet 1 håndbold, 5 badminton, 1 volleyball, 2 basketball, 1 tennis Ribber, tove, bomme, bander Rum med spejlvæg til møde/opvarmning/aerobic Forhandler årslejemål til dagplejen [120 m 2 ] Ledig lokale på 120 m 2 fra sæsonstart (evt. gymnastik/motion) Tilknyttede faciliteter Cafeteria Ja Parkering offentlige + skolen (ca. 30) Mødelokaler 1 til udlejning Tilskuerpladser 104 Omklædningsrum dommerrum med bad og toilet Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Houlbjerg - Laurbjerg IF ,5 7 17,5 13,49 Foreningernes aktive medlemmer , ,5 13,49 Timer til rådighed/købte timer 30,5 Timer Booket til indendørssport 17,5 Timer Booket til udendørssport/anden sport 13 Timer Side 11 af 14

33 Bilagsrapport 1 Ulstruphallerne Hal 1 Hal 2 Byggeår Areal 800 m 2 [20*40] 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner 1 håndbold, 5 badminton, 2 volleyball, 1 basketball, 1 tennis, 3 minihåndbold 1 håndbold, 5 badminton, 2 volleyball, 2 basketball, 1 tennis, 2 minihåndbold Andet Tilknyttede faciliteter Cafeteria Ja Parkering Ca. 100 Mødelokaler 2 Tilskuerpladser 600 Omklædningsrum 8 Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Ulstrup Badminton ,5 28,5 6,98 Gudenå HK ,87 Foreningernes aktive medlemmer , ,5 7,38 Timer til rådighed/købte timer 67,5 Timer Booket til indendørssport 51,5 Timer Booket til udendørssport/anden sport 16 Timer Side 12 af 14

34 Bilagsrapport 1 Tungelund Aktivitetscenters hal Byggeår 1979 Areal 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner Andet 1 håndbold, 4 badminton, 2 volleyball, 2 basketball, 1 tennis Motionscenter på 75 m 2 med styrketræningsmaskiner og 2 spinningcykler Tilknyttede faciliteter Cafeteria Ja (plads til 80) Parkering Ca. 50 Mødelokaler 2 (plads til hhv. 50 og 20 personer) Tilskuerpladser Ca. 100 Omklædningsrum 6 Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Thorsø-Tungelund Idrætsforening ,5 20,5 8,83 Foreningernes aktive medlemmer , ,5 8,83 Timer til rådighed/købte timer 45,5 Timer Booket til indendørssport 20,5 Timer Booket til udendørssport/anden sport 25 Timer Side 13 af 14

35 Bilagsrapport 1 Søndervangsskolens hal Byggeår Undersøges Areal 800 m 2 [20*40] Anvendelsesmuligheder Baner 1 håndbold, 5 badminton, 2 volleyball, 1 basketball, 1 tennis, 3 minihåndbold Andet 0 Tilknyttede faciliteter Cafeteria Nej Parkering Ca. 50 Mødelokaler 0 Tilskuerpladser 0 Omklædningsrum 2 Aktiviteter u/25 år Antal medlemmer o/25 år Timer i haller I alt Håndbold Badminton Basketball Volleyball Timer i alt Deltagere pr. haltime Hammel Gymnastikforening ,5 3 6,5 7,96 Skjød Borger - og idrætsforening ,5 1,5 13,33 Røgen-Farre IF+VRF+VRF ,5 2,5 5,5 Foreningernes aktive medlemmer , ,5 8,2 Timer til rådighed/købte timer 40 Timer Booket til indendørssport 10,5 Timer Booket til udendørssport/anden sport 29,5 Timer Side 14 af 14

36 BILAGSRAPPORT 2. Vurdering af faciliteter Foreningernes vurderinger af faciliteterne i Hadsten og Hinnerup I foråret 2008 fik 57 formænd for foreninger og afdelinger i flerstrengede foreninger tilsendt en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. 45 af disse besvarede henvendelsen. Det giver en svarprocent på 78,9 pct. De indendørsidrætsfaciliteter, som respondenternes foreninger og afdelinger benytter, skulle de vurdere forskellige aspekter ved. Den konkrete spørgsmålsformulering for de forskellige aspekter, der indgår i de enkelte vurderinger, er gengivet herunder. Træning Hvordan vurderer du denne hal/sal i forhold til foreningens/afdelingens behov for faciliteter til træning? Kampafvikling/opvisning Hvordan vurderer du denne hal/sal i forhold til foreningens/afdelingens behov for faciliteter til kampafvikling/opvisning? Tilskuerpladser Hvordan vurderer du denne hal/sal i forhold til foreningens/afdelingens behov for tilskuerpladser? Omklædningsrum Hvordan vurderer du denne hal/sal i forhold til foreningens/afdelingens behov for omklædningsrum? Opvarmning til kamp/opvisning Hvordan vurderer du denne hal/sal i forhold til foreningens/afdelingens behov for faciliteter til opvarmning til kamp/opvisning? Antallet af tildelte tider Hvordan vurderer du antallet af tildelte tider i denne hal/sal i forhold til foreningens/afdelingens behov/aktiviteter? Tidspunkt for de tildelte tider Hvordan vurderer du tidspunkt for de tildelte tider i denne hal/sal i forhold til foreningens/afdelingens behov/aktiviteter? Tilknyttede faciliteter Hvordan vurderer du de tilknyttede faciliteter (f.eks. cafeteria og parkering) til denne hal/sal i forhold til foreningens/afdelingens behov? Respondenterne vurderede de forskellige aspekter på en skala med følgende muligheder Meget dårlige = 1 Dårlige = 2 Nogenlunde = 3 Gode = 4 Meget gode = 5 Ved ikke/ikke relevante = - I det efterfølgende præsenteres foreningernes vurderinger af de enkelte haller. I tabellerne er svarene angivet med de tilsvarende tal samt en samlet gennemsnitlig vurdering af hallen. Side 1 af 3

37 Hadstenhallen Vurdering Forening og evt. afdeling Træning Kampafvikling/ opvisning Tilskuerpladser Omklædningsrum Opvarmning til kamp/opvisning Antallet af tildelte tider Tidspunkt for de tildelte tider Hadsten Sports Klub ØHG Fodbold & Motion Hadsten Sports Klub Basketball Hadsten Tennis Hadsten Old Boys Hadsten Sports Klub Håndbold ØHG Håndbold Hadsten Sportsklub Fodbold Gennemsnitlig vurdering Østervangshallen Vurdering Forening og evt. afdeling Træning Kampafvikling/ opvisning Tilskuerpladser Omklædningsrum Opvarmning til kamp/opvisning Antallet af tildelte tider Tidspunkt for de tildelte tider Hadsten Idrætskreds Hadsten Sports Klub Hadsten Badmintonklub Lyngå Lerbjerg IF Håndbold Lyngå Lerbjerg IF Hadsten Tennis Gennemsnitlig vurdering Favrskov Gymnasiums Hal Bilagsrapport 2 Tilknyttede faciliteter Tilknyttede faciliteter Vurdering Forening og evt. afdeling Træning Kampafvikling/ opvisning Tilskuerpladser Omklædningsrum Opvarmning til kamp/opvisning Antallet af tildelte tider Tidspunkt for de tildelte tider Tilknyttede faciliteter Den Jyske Håndværkerskole Fritid & Sport Hadsten Sports Klub Hadsten Old Boys Hadsten Hinnerup Handicap IdrætsForening Hadsten Sports Klub Basketball Hadsten Sports Klub Håndbold Gennemsnitlig vurdering Side 2 af 3

38 Rønbækhallen Vurdering Forening og evt. afdeling Træning Kampafvikling/ opvisning Tilskuerpladser Omklædningsrum Opvarmning til kamp/opvisning Antallet af tildelte tider Tidspunkt for de tildelte tider HOG Håndbold HOG Badminton KIF Håndbold Hinnerup Shotokan Karateklub Senioridræt i Hinnerup/HOG-HGS Søften Gymnastikforening Gennemsnitlig vurdering Præstemarkshallen Vurdering Forening og evt. afdeling Træning Kampafvikling/ opvisning Tilskuerpladser Omklædningsrum Opvarmning til kamp/opvisning Antallet af tildelte tider Tidspunkt for de tildelte tider Korsholm IF Håndbold Søften GF Bordtennis Søften Gymnastikforening SGF Badminton HOG Håndbold Gennemsnitlig vurdering Haldum-Hinnerup Hallen Vurdering Forening og evt. afdeling Træning Kampafvikling/ opvisning Tilskuerpladser Omklædningsrum Opvarmning til kamp/opvisning Antallet af tildelte tider Tidspunkt for de tildelte tider HOG Håndbold HOG GUI Badminton GUI Håndbold SGF Fodbold Hinnerup Volleyball Klub HOG Badminton HOG Fodbold KIF Håndbold Gennemsnitlig vurdering Bilagsrapport 2 Tilknyttede faciliteter Tilknyttede faciliteter Tilknyttede faciliteter Side 3 af 3

39 Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 1 af 11 BILAGSRAPPORT 3 Spørgeskemaundersøgelse Indhold Indhold... 1 Struktur... 2 Profil... 2 Udbud & efterspørgsel... 3 Fremtid... 5 Bilag 3-1 Respondenter... 7 Bilag 3-2 Indendørsidrætsfaciliteter... 8 Bilag 3-3 Vurdering af fremtidigt behov... 9 Bilag 3-4 Prioritering af fremtidigt behov Bilag 3-5 Yderligere kommentarer... 11

40 Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 2 af 11 Struktur Rapporten er opbygget i tre afsnit. Profil Udbud & efterspørgsel Fremtid I det første afsnit tegnes kort en profil af de foreninger og afdelinger, som respondenterne repræsenterer. I det næste afsnit belyses foreningernes/afdelingernes muligheder for at imødekomme søgningen til deres aktiviteter. I det tredje afsnit fokuseres på fremtiden og de behov, respondenterne ser for indendørsidrætsfaciliteter. Bilag Nogle elementer i undersøgelsen er uddybende belyst i bilag, og i bilag 3-5 gengives de yderligere generelle kommentarer, som respondenterne har knyttet til undersøgelsen. Profil Denne rapport er en gengivelse af resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt formænd i idrætsforeninger i Hinnerup- og Hadstenområderne. Foreninger Faciliteter Variation Aktivitet I foråret 2008 besvarede 45 ud af 57 formænd for foreninger og afdelinger i flerstrengede foreninger et elektronisk spørgeskema. Det giver en svarprocent på 78,9 pct. De foreninger og afdelinger, der har modtaget henvendelsen fremgår af bilag 3-1. Respondenterne repræsenterer foreninger og afdelinger, der anvender alle indendørsidrætsfaciliteter i Hinnerup- og Hadstenområderne. De faciliteter, som respondenterne tilkendegiver, at deres foreninger/afdelingerne anvender, fremgår af bilag 3-2. Respondenterne repræsenterer foreninger og afdelinger, der varierer i antal aktive, idrætsgren og geografisk placering. Det ugentlige aktivitetsniveau i indendørsidrætsfaciliteter varierer fra færre end 20 til flere end 1200 aktive udøvere. Godt halvdelen af respondenterne repræsenterer foreninger eller afdelinger, der har aktivitet i haller, mens godt en fjerdedel har aktivitet i sale.

41 Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 3 af 11 Udbud & efterspørgsel For at belyse behovet for faciliteter er foreningerne blevet spurgt til, om de har kunnet imødekomme den søgning/efterspørgsel, der har været i indeværende sæson. Halvdelen har afvist Stor variation Aktivitet Årsag Tiltag Halvdelen af respondenterne bekræfter, at de i indeværende sæson har haft større søgning/efterspørgsel, end det har været muligt for dem at imødekomme. Ikke alle har en decideret venteliste, men de, der har, har tilsammen godt 450 personer noteret. Der er stor variation såvel geografisk som i aktivitet blandt de foreninger og afdelinger, der har afvist potentielle medlemmer. Der er således foreninger og afdelinger fra både Hinnerup- og Hadstenområdet, og mange idrætter er repræsenteret. Som eksempler på de aktiviteter, hvor der har været uimødekommet søgning, kan nævnes håndbold for såvel voksne som børn, udendørsidrætter som tennis og fodbold, der gerne vil have mulighed for indendørsaktivitet, svømning, bordtennis og badminton for børn og unge, gymnastik i alle afskygninger fra forældre-barn-gymnastik over børnehold målrettet indskolingsårgangene til pilates for voksne. Som forklaring på, at udbuddet ikke matcher efterspørgslen, henvises altovervejende til manglende haltider til træning. Respondenterne udtrykker frustration over ikke at have tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efterspørgslen. I forlængelse af manglende kapacitet nævnes endvidere, at fodbold og tennis har været og til dels stadig er udelukket fra at få adgang til indendørsfaciliteter. Et andet aspekt ved den manglende kapacitet er, at faciliteterne ikke er fulgt med befolkningstilvæksten. Nybyggeri og tilflyttende børnefamilier skaber efterspørgsel, men der er ikke kommet flere faciliteter til at rumme et større udbud. Endelig peges der på, at timetallet varierer fra sæson til sæson, hvilket gør det svært at skabe stabilitet i træningstiderne, og det giver utilfredse medlemmer. Variationen i timetal sker ikke kun på baggrund af variation i egne medlemstal, men er også afhængig af de øvrige foreningers medlemstal og derfor svær at forudsige og dermed tage højde for. Respondenterne giver udtryk for, at foreningerne har gjort forskellige tiltag for at imødekomme størst mulig del af søgningen i de faciliteter, der er til rådighed. F.eks. nævnes kortere træningstid for at gøre plads til flere hold. Der er dog såvel sportslige som sikkerhedsmæssige aspekter, der sætter grænser for hvilke muligheder, der er til stede.

42 Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 4 af 11 Spørgeskemaundersøgelsen giver indtryk af, at der er en vis overophedning, således at forstå, at der er større efterspørgsel, end der kan tilgodeses af udbuddet primært på grund af manglende faciliteter. Overophedning Udfordringer Rekruttering Faciliteternes tilstand Specifikke idrætter Booking De manglende haltider fylder også langt størsteparten i respondenternes tilkendegivelser af de største udfordringer i forhold til indendørsfaciliteter. Manglende tider generelt er den altoverskyggende udfordring. Som konsekvens af de manglende tider peger respondenterne dels på overfyldte gymnastiksale, dels på spillerflugt, fordi det ikke er muligt at tilbyde to ugentlige træninger. I forlængelse af de manglende tider nævnes udfordringer forbundet med at udnytte ydertimerne, dels fordi det kan svært at skaffe trænere/instruktører fra kl. 15, dels fordi børn og unge ikke kan træne alt for sent. Der er også enkelte tilkendegivelser af generelle udfordringer forbundet med rekruttering af såvel trænere som medlemmer. Tidssvarende faciliteter frem for hul i taget og dårligt underlag nævnes også som udfordring. Ligesom der er nogle, der peger på mangel på tilskuerpladser. Udenomsfaciliteter til såvel opbevaring af redskaber og rekvisitter som socialt samvær for foreningens medlemmer efterlyses også. Nogle besvarelser peger på specifikke idrætsgrenes behov, som de gerne så imødekommet. F.eks. mulighed for dykkertræning for børn og særlige faciliteter til springgymnastik. Endvidere peges igen på, at særligt fodbold ikke har mulighed for at træne indendørs. Respondenterne peger på forskellige aspekter ved bookingen, der giver dem udfordringer. Dels peges der på behov for kontinuitet fra sæson til sæson, da det værdsættes af medlemmerne at kunne træne samme tid og sted. Dels peges der på behov for fleksibilitet i forhold til at kunne booke enkelte haltider til kampe.

43 Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 5 af 11 Fremtid Respondenter har vurderet deres forenings/afdelings fremtidige behov for indendørsidrætsfaciliteter. Vurderingerne fremgår af bilag 3-3. Stigende behov Mere tid til træning Kamp/ opvisning Udenomsfaciliteter Generelt har respondenterne forventning om stigende behov for indendørsfaciliteter. 36,1 pct. forventer et markant stigende behov og 47,2 pct. et stigende behov for et større omfang af haltider. Behovet for faciliteter til nogle aktiviteter forventes dog at stige mere end andre. Svarene peger på, at behovet for mere tid til træning er det, der forventes at stige mest i de kommende 5-10 år. 43,2 pct. forventer et markant stigende behov og 40,5 pct. forventer et stigende behov for indendørsfaciliteter til træning. I forhold til det fremtidige behov for faciliteter til kampafvikling og opvisning er der også forventninger om stigning, om end ikke i samme omfang som behovet for faciliteter til træning. 13,9 pct. forventer en markant stigning, 44,4 pct. forventer en stigning og 33,3 pct. forventer stabilitet i behovet for faciliteter til kampafvikling og opvisning. Tilsvarende forventer 48,6 pct. markant stigende eller stigende behov for faciliteter til opvarmning til kamp/opvisning, mens 48,6 pct. forventer stabilitet. I relation til kampafvikling og opvisning forventer 51,4 pct. markant stigende eller stigende behov for tilskuerpladser, mens 45,7 pct. forventer stabilitet. Af faciliteter i tilknytning til indendørsidrætsfaciliteter forventes behovet for omklædningsfaciliteter at stige mindre end behovet for træningsfaciliteter, men mere end behovet for faciliteter til kampafvikling og opvisning. 18,9 pct. forventer markant stigende, 45,9 pct. forventer stigende og 32,4 pct. forventer stabilt behov for omklædningsrum. Tilknyttede faciliteter såsom cafeteria og parkering forventer 52,9 pct. stabilitet i behov for i de kommende 5-10 år. Resten forventer markant stigende eller stigende behov. Prioritering Mere tid til træning I forlængelse af belysningen af de fremtidige behov har respondenterne prioriteret otte forskellige aspekter ved indendørsfaciliteter efter, hvad de finder vigtigst i forhold til en eventuel udvidelse af indendørsfaciliteter. De gennemsnitlige prioriteringer fremgår af bilag 3-4. Flere haltider til træning prioriteres klart højest af respondenterne, hvilket er helt i tråd med de øvrige elementer i spørgeskemaundersøgelsen. I forlængelse heraf er en større hal/sal til træning gennemsnitligt prioriteret som det tredje vigtigste.

44 Kamp/ opvisning Samvær og omklædning Andet Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 6 af 11 Prioriteret som næstvigtigst er flere haltider til kamp/opvisning, mens en større hal/sal til kampafvikling og opvisning gennemsnitligt er prioriteret som det sjette vigtigste. Som henholdsvis det fjerde og femte vigtigste prioriterer respondenterne bedre faciliteter til socialt samvær og bedre/flere omklædningsrum. Lavest prioriteret er mødefaciliteter og faciliteter, der adskiller sig fra de nuværende om end det påpeges af respondenterne, at det ikke er udtryk for en nedprioritering, men blot prioritering. Respondenterne havde mulighed for at prioritere et andet aspekt, som de selv formulerede. Gennemsnitligt blev andet prioriteret som det syvende vigtigste, og respondenterne har formuleret disse aspekter Ny hal i Hadbjerg Sal, som udelukkende bruges til dans Multihaller med mulighed for forskellige aktiviteter samtidig, motionsrum, bordtennis osv. Foreningsdrevet motionscenter i tilknytning til ny skolehal i Hadbjerg At vi som idræt ikke skal sætte baner op osv., men at dette er klar, når vi kommer som f.eks. håndbold Vi ønsker som gymnastikforening selvsagt en springsal, men også at få løst vores store udfordringer: plads til alle, fastholde alle, et tidssvarende tilbud Overnatningsmuligheder Mulighed for at dyrke flere idrætsgrene/interesser samtidigt i samme halkompleks

45 Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 7 af 11 Bilag 3-1 Respondenter Foreninger og afdelinger, der har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet Favrskov Dans Favrskov Kommunale Ungdomsskole Fritid Og Sport, Den jydske Håndværkerskole Grundfør UI Grundfør UI Badminton Grundfør UI Fodbold Grundfør UI Håndbold Gymo 82 Hadsten Badmintonklub Hadsten Idrætskreds Hadsten Motionsforening Hadsten Old Boys Hadsten Sportsklub Hadsten Sportsklub Basketball Hadsten Sportsklub Fodbold Hadsten Sportsklub Håndbold Hadsten Tennisklub Hadsten-Hinnerup Handicap IF Hinnerup Basket Hinnerup Bokseklub Hinnerup Bokseskole Hinnerup Bokseskole Adventure Hinnerup Dartklub Hinnerup Gymnastiksamvirke Hinnerup Motions Klub Hinnerup Shotokan Karate-Do Hinnerup Taekwondo Hinnerup Volleyball Klub Hinnerup-badet HOG HOG Badminton HOG Fodbold HOG Håndbold HOG Senioridræt HOG Svømning HOG Tennis Korsholm IF Korsholm IF Badminton Korsholm IF Håndbold Lyngå-Lerbjerg IF Lyngå-Lerbjerg IF Badminton Korsholm IF Fodbold Lyngå-Lerbjerg IF Håndbold Lyngå-Lerbjerg IF Volleyball Nielstrup-Voldum Ungdoms- og Idrætsf. Søften GF Søften GF Badminton Søften GF Bordtennis Søften GF Fodbold Søften GF Håndbold Søften GF Tennis Vandbisserne Vitten Borger- og Idrætsforening Ødum-Hadbjerg GF Ødum-Hadbjerg GF Bordtennis Ødum-Hadbjerg GF Fodbold Ødum-Hadbjerg GF Håndbold

46 Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 8 af 11 Bilag 3-2 Indendørsidrætsfaciliteter Respondenternes foreninger og afdelinger benytter nedenstående indendørsidrætsfaciliteter Kommunalt drevne haller Hadstenhallen Østervangshallen Præstemarkshallen Haldum-Hinnerup Hallen Rønbækhallen Kommunale sale Gymnastiksalen ved Præstemarkshallen Østervangskolens gymnastiksal Hadsten skoles gymnastiksale og festsal Hadbjerg skoles gymnastiksal Baunehøjskolens gymnastiksal Rønbækskolens fest- og gymnastiksal Haldum-Hinnerup Hallens gymnastiksal Korsholm skoles gymnastiksal Haldum-Hinnerup skolens gymnastiksal Øvrige faciliteter Favrskov Gymnasiehal Voldumhallen Friskolehallen Hinnerupbadet Sløjfen Grundfør Medborgerhus Skovbakkens tennishal Hinnerup Bokseklubs faciliteter In Side

47 Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 9 af 11 Bilag 3-3 Vurdering af fremtidigt behov Hvordan vurderer I jeres behov for indendørsfaciliteter de kommende 5-10 år i forhold til Markant stigende behov Stigende behov Stabilitet i behov Faldende behov Markant faldende behov Antal respondenter omfanget af haltider 36,1 pct. 47,2 pct. 16,7 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. 36 træning 43,2 pct. 40,5 pct. 16,2 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. 37 kampafvikling/ opvisning 13,9 pct. 44,4 pct. 33,3 pct. 5,6 pct. 2,8 pct. 36 opvarmning til kamp/opvisning 14,3 pct. 34,3 pct. 48,6 pct. 0,0 pct. 2,9 pct. 35 tilskuerpladser 5,7 pct. 45,7 pct. 45,7 pct. 0,0 pct. 2,9 pct. 35 omklædningsrum 18,9 pct. 45,9 pct. 32,4 pct. 2,7 pct. 0,0 pct. 37 tilknyttede faciliteter (f.eks. cafeteria og parkering) 8,8 pct. 38,2 pct. 52,9 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. 34 særlige faciliteter (f.eks. squashbaner og springgrav) 10,0 pct. 20,0 pct. 66,7 pct. 0,0 pct. 3,3 pct. 30 større indendørsfaciliteter* 25,0 pct. 41,7 pct. 33,3 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. 36 *Formuleringen større indendørsfaciliteter er ikke entydig. Det er uvist, om respondenter svarer i forhold til en enkelt hal med større areal, højere til loftet eller flere haller/sale samlet et sted, som det også påpeges af en respondent

48 Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 10 af 11 Bilag 3-4 Prioritering af fremtidigt behov Respondenterne blev bedt om at prioritere nedenstående aspekter efter vigtighed i forhold til en eventuel udvidelse af indendørsfaciliteter. De skulle skrive 1 ud for det aspekt, de fandt vigtigst, 2 ud for det næstvigtigste osv. Nogle respondenter prioriterede flere aspekter som det vigtigste. Herunder er der i første kolonne gengivet den gennemsnitlige prioritering, når alle tilkendegivelser er med. I den anden kolonne er gengivet, når der ses bort fra de respondenter, der har givet flere aspekter prioriteten 1. Som det ses, ændrer det kun på de to sidste prioriteter. Gennemsnitlig placering [alle inkluderet] Gennemsnitlig placering 1 Flere haltider til træning 1,5 1,6 2 Flere haltider til kamp/opvisning 3,4 3,8 3 Større hal/sal til træning 3,4 3,9 4 Bedre faciliteter til socialt samvær 3,6 4,3 5 Bedre/flere omklædningsrum 3,6 4,4 6 Større hal/sal til kamp/opvisning 4,4 5,0 7 Andet 5,2 6,1 8/9 Mødefaciliteter 5,2 6,4 8/9 Faciliteter, der adskiller sig fra de nuværende 5,3 6,3

49 Spørgeskemaundersøgelse Bilagsrapport 3 - side 11 af 11 Bilag 3-5 Yderligere kommentarer Respondenterne har knyttet følgende kommentarer til de fremtidige behov for indendørsidrætsfaciliteter: Generelt er byen voksende. Hallen er bygget i 1970érne, byen er fordoblet flere gange siden og ret eksplosivt på det sidste Ny hal i Hadbjerg for ØHG og andre brugere (Hadbjerg skole og andre) Vi kunne ønske, at Hadsten skoles festsal fortrinsvis bliver brugt til danseaktiviteter, da der er et godt dansegulv og gode muligheder for at styrke det sociale samvær i foreningen (kaffe og hygge) HIK vil meget gerne være med i planerne til en hal, men kun hvis vi også får lov til at være i den og evt. får gymnastikfaciliteter tilknyttet. De planer, som foreløbig ligger på bordet, gælder jo boldspillerne, og de lukker ikke os ind. Det er i forvejen dem, som har haltiderne og ikke os Der har gennem de sidste 15 år været ca. 50 pct. stigning i indbyggertallet, og ingen stigning i halkapaciteten, selvom det har været drøftet gennem mange år. Der er brug for ny og opdaterede faciliteter generelt i området Kan godt lure, at dette ikke er så relevant i forhold til, at det er tider i haller og ikke svømmehaller, I har fokus på. Men en ekstra svømmehal i kommunen på sigt vil nok ikke være dårligt. God undersøgelse I har lavet HGS er meget taknemmelig for at blive hørt i denne undersøgelse. HGS har mere end 1200 medlemmer, 1/10 af 8382-området befolkningstal. Vi er klar til at tage imod endnu flere, men... For at skabe overensstemmelse mellem sundhedspolitik og muligheder for at dyrke idræt kræves væsentligt flere idrætsfaciliteter. For handicappede, der ønsker at blive idrætsudøvere, er der uoverskuelig lang ventetid med nuværende muligheder for tildeling af brugbare træningstider. Kan Sløjfen gøres brugbar og attraktiv som idrætssted? Jeg så gerne, at de planer, der for 2-3 år siden blev fremlagt omkring ombygningen af omklædningsrum ved HH-hallen, blev udført. Som det er nu, er det aldeles kaotiske forhold både brugerne af HH-hallen og brugerne af fodboldbanerne på stedet bliver budt. Det er under al kritik. Området er ikke færdiggjort efter etablering af forbindelsesvejen mellem Rylevej og Århusvej. Der mangler fortsat omlægning af fliser rundt om HH-hallen. Når det regner, står der en sø på 10 cm vand på gangarealet, hvor man ellers tørskoet skulle gå. Det bevirker, at alt er en stor mudderpøl. Servicemedarbejderne kan ikke forstå, at fodboldspillerne sviner i omklædningsrum. Det kan jeg godt, for alle fodboldspillere skal først igennem denne mudderpøl, inden de kan komme ind i omklædningen En væsentlig forbedring af faciliteterne til fysisk træning/fitness ville utvivlsomt være højt værdsat... ikke mindst ville man kunne tilbyde disse faciliteter til en ny gruppe af potentielle medlemmer af foreningen

50 Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 1 af 30 BILAGSRAPPORT 4 Fyraftensseminar Indhold Indhold... 1 Den stille revolution... 2 Fremtidens idrætsaktiviteter... 2 Fremtidige indendørsidrætsfaciliteter... 3 Nuværende indendørsidrætsfaciliteter... 4 Driftsformer... 4 Bilag 4-1 Inviterede... 5 Bilag 4-2 Deltagere... 6 Bilag 4-3 Avisforsider... 7 Bilag 4-4 Fremtiden Bilag 4-5 Nutiden Bilag 4-6 Driftsformer... 26

51 Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 2 af 30 Den stille revolution Aftenens første program punkt var et oplæg fra DGI s direktør Søren Brixen om udviklingen i danskernes idrætsvaner og de udfordringer, den udvikling giver for foreningerne generelt og i forhold til idrætsfaciliteter specifikt. Hovedpointer Oplægget havde følgende budskab: Det kan være vanskeligt at leve op til sundhedseksperternes anbefalinger om fysisk aktivitet og særligt vanskeligt at indfri anbefalingerne i foreningslivet alene Køkkenbordsperspektivet er afgørende for valg af fritidsaktivitet. Køkkenbordsperspektivet er et udtryk for, at valg af fritidsaktivitet foretages ved køkkenbordet med udgangspunkt i o Mennesker kan ikke undvære fællesskaber o Motion er et dagligt behov o Børn kommer først o Tilgængelighed i hverdagen o Mere end tre fjerdedele af fritiden bruges indenfor en radius af tre kilometer fra hjemmet Danskernes idrætsvaner har ændret sig, så det ikke længere kun er børn og unge, der dyrker idræt, men folk i alle aldre Voksne dyrker i stigende omfang nye idrætsformer særligt løb og fitness mens børn fortsat dyrker de traditionelle idrætsgrene Gode og tidssvarende idrætsfaciliteter er afgørende for foreningernes udvikling og at de er gode og tidssvarende vil bl.a. sige tilpasset nye idrætsformer, sund mad og online booking Reaktion Undervejs var der i begrænset omfang mulighed for at kommentere og stille spørgsmål. Deltagerne nikkede i vidt omfang genkendende til udviklingen bl.a. køkkenbordsperspektivet og fitness i vækst. Der blev givet udtryk for, at håndbold bliver nedprioriteret, hvis der primært etableres mindre idrætslokaler. Fremtidens idrætsaktiviteter Som afsæt til fokusering på indendørsidrætsfaciliteter arbejdede deltagerne i blandede grupper på tværs af foreninger og idrætter med fremtidens idrætsaktiviteter. Forside Hver gruppe udarbejdede forsiden på den lokale avis om tre år med fokus på idrætsaktiviteter, fordi det er væsentlig at være bevidst om hvilke aktiviteter, man ønsker at skabe rum til frem for blot at ønske en facilitet.

52 Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 3 af 30 Mange aktiviteter Forsiderne viste et væld af aktiviteter, som foreningerne gerne så realiseret i Hadsten- og Hinnerupområderne. Der var både udvikling for bestående idrætsgrene og etablering af nye idræts- og organiseringsformer med fokus på fleksibilitet, familie og sundhed. Forsiderne fremgår af bilag 4-3. Fremtidige indendørsidrætsfaciliteter Næste skridt i processen var at arbejde videre med forskellige elementer fra forsiderne, og at konkretisere fremtidens idrætsaktiviteter til et billede af de faciliteter, der ville understøtte realiseringen af aktiviteterne. Fleksibilitet Nuancer Skabelon Deltagerne arbejdede i grupper med forskellige idéer, men kendetegnende for alle var, at de arbejdede med fleksibilitet i forhold til idrætsfaciliteterne: mange idrætter skal tilgodeses, og det skal passe til borgernes hverdag. Produktet af gruppernes arbejde findes i bilag 4. Der er såvel store visioner som fine nuancer med, der kan kvalificere arbejdet, hvis der etableres nye indendørsidrætsfaciliteter. Idéerne er i bilag 4 gengivet i den skabelon, som deltagerne arbejdede med på fyraftensseminaret, hvor de beskrev og vurderede forskellige aspekter ved idéen. Herunder er en kort beskrivelse af idéerne. To grupper arbejdede med konkretisering af idéen om etablering af et eller flere idrætscentre med både hal med tilskuerpladser til bl.a. håndbold og tilknyttede faciliteter såsom fitness-, opvarmnings-, mødeog klublokaler. Grupperne havde derudover forslag som fleksible tilskuerpladser og elektronisk banemarkering. Idrætscenter Aktivitetshus Tre grupper fokuserede også på kombination af forskellige indendørsidrætsfaciliteter, men de tog udgangspunkt i mindre lokaler end en hal. Idéerne rummer forslag om at integrere lokaler til fitness, spring og anden gymnastik, kampsport, dans, bordtennis, bowling og aerobic ved at etablere et aktivitetshus med flere mindre sale i forskellige størrelser. Derudover er der medtænkt alt fra knallertværksted over café til fysioterapiklinik. Vand Mad En gruppe arbejdede med idéen om et svømmecenter, der kombinerede en bred vifte af aktiviteter i vand for alle målgrupper. Den sidste gruppe tog udgangspunkt i sund mad i forbindelse med indendørsidrætsfaciliteter.

53 Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 4 af 30 Nuværende indendørsidrætsfaciliteter Dernæst arbejdede deltagerne i de samme grupper med samme skabelon med det samme element fra forsiderne, men med fokus på hvordan aktiviteterne kunne realiseres ved at optimere udnyttelsen af de nuværende faciliteter. Justeringer Grupperne kom med forskellige forslag til en mere optimal udnyttelse af de nuværende indendørsidrætsfaciliteter. Der er forslag om Foreningerne får tildelt mere tid i Hinnerupbadet ved at konvertere en del af den offentlige åbningstid Online booking i hallerne, når der ikke er turnering Forbedret samarbejde mellem institutioner og foreninger Forbedring af de tilknyttede faciliteter såsom depot og omklædning Optimering af nuværende kiosk Mulighed for at opdele hal f.eks. med en flytbar væg At idrætsfaciliteter medtænkes, når der bygges nye institutioner Forslagene fremgår af bilag 4-3. Driftsformer Sidste element i processen var deltagernes vurdering af muligheder og udfordringer ved forskellige driftsformer. Drift Økonomi og udvikling Fleksibilitet og samarbejde Deltagerne vurderede i grupper drift med henholdsvis kommunen, en bestyrelse bag en selvejende institution og et partnerskab mellem offentlige og private som driftsherre. Deltagerne pegede på udviklingsmuligheder ved andre driftsformer end den nuværende med kommunen som driftsherre, men samtidig på økonomiske og andre ledelsesmæssige udfordringer. Den nuværende driftsform blev klandret for manglende fleksibilitet og udfordringer forbundet med samarbejdet mellem forvaltning og foreninger. Deltagernes synspunkter fremgår af bilag 6.

54 Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 5 af 30 Bilag 4-1 Inviterede Foreninger/klubber som aktuelt benytter hallerne i Hadsten og Hinnerup Hadsten Sportsklub Hadsten Badmintonklub Hadsten-Hinnerup Handicap IF Ødum-Hadbjerg Gymnastikforening Korsholm Idrætsforening Hinnerup Motionsklub Gymo 82 Hadsten Idrætskreds Grundfør Idrætsforening Hinnerup Basket Hinnerup Volleyball Klub Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Søften Gymnastikforening Hadsten Oldboys Motionsbadminton Hadsten Hinnerup Taekwondoklub Hinnerup Shototanklub Hadsten Tennis Klub Lyngå-Lerbjerg IF Hinnerup Gymnastiksamvirke Den jydske Håndværkerskole, Sport og Fritid Favrskov dans Hinnerup Bokseskole Fra institutioner/organisationer Favrskov Idrætssamvirke Favrskov Kommunes Ungdomsskole Favrskov Kommune Social og Sundhed Øvrige deltagere DGI, repræsentanter inviteres Fritid og Kultur: Medarbejdere fra administrationen + Styregruppen for undersøgelse af halkapacitet Folkeoplysningsudvalget

55 Bilag 4-2 Deltagere Anna Grethe Mikkelsen, HHIF Anni Pedersen, HHIF Benny Frandsen, Hadsten Sports Klub Bente Walsted, HOG Håndbold Bo Vinge-Brandt, Favrskov Taekwondoklub Bruno Kolding, Hadsten Motionsforening Claus Bjerring, HOG Svømning Egon, Hadsten Sports Klub Hanne Brokholm, Folkeoplysningsudvalget Henning Laas, SGF bordtennis Ida Loft, Favrskov Dans Jacob Balshøj, Hinnerup Karateklub Jacob Ryberg, LLIF Jens Lind, HOG Senioridræt Jørgen Black Povlsen, SGF håndbold Kim Vester, HOG Håndbold Kirsten Sparre, Hadsten Idrætskreds Knud Christensen, Hadsten Motionsforening Lars Karlsen, HOG Badminton Lars Lisby, Hadsten Idrætskreds Leif Rasch Petersen, HOG Senioridræt Lis Bjerring, HOG Svømning Lone Møller, Hinnerup Volley Majken Olesen, Hinnerup Karateklub Marie Tøttrup, HGS Maybritt Møller, HOG Svømning Morten Lübker, SGF fodbold Niels Ole Hørlyk, GUI Per Bach, HOG Forretningsudvalg Per Pedersen, SGF badminton Susanna Fiskaali, HGS Søren Eriksen, HOG Forretningsudvalg Søren Peter Poulsen, SGF, formand Tage Alf Jensen, HGS Thomas, HOG Fodbold Winni D. Poulsen, SGF håndbold Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 6 af 30

56 Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 7 af 30 Bilag 4-3 Avisforsider Avisforside 1 NU KUN EN SPORTSKLUB Alle klubber i byen har sagt ja til en fusion HÅNDBOLDSUCCES Stor tilgang af medlemmer gør, at der midlertidigt stoppes for tilmelding. SOMMERSVØMNING I LILLEÅEN: HOLD TIL HØJRE. FAMILIEKONTINGENT Favrskov indfører familiekontingent for de 4 klubber i hovedbyerne. 4-STAR Nu også i badminton. Grundfør, Søften, Foldby, Korsholm, Hinnerup slår sig sammen. DM I MOUNTAINBIKE I 2011 afholdes DM i Frijsenborgskovene. KLATREVÆG Klatrevæggen står stadig urørt i Sløjfen. På tredje år! PETANQUE Nu har klubben fået baner inde. Kom og spil i regn og sne. LEGELAND/SPORTSLAND Nu kan du sende dine børn på oplevelse i idrætsverdenen, mens du selv dyrker motion. ONLINE BOOKING Kun et edb-system giver mulighed for et udvidet klippekort-system.

57 Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 8 af 30 I MULTIARENAERNE ER DER MULIGHED FOR AT DYRKE ALT DET, DER PASSER DIG & DIN IDRÆT + DET DER SKAL TIL FOR AT OPTIMERE DIG (FYSIOTERAPI, STYRKETRÆNING). AQUASPINNING Stor succes med cykling i vand. DE IDRÆTTER, DER BRUGER FÆLLES REDSKABER, LIGNER NU EN KLUB MED EGNE LOKALER. MULTIARENAEN. Avisforside 2 FITNESS Aktiviteter for 1000 medl. Holdtræning Individuel træning Genoptræning Vejledning MULTIHAL OPGIVET Efter mange års intern arbejde i foreningerne har Byrådet besluttet at opgive planerne om en ny hal. De afsatte midler bruges nu på et nyt rådhus. Foreningerne siger: DGI spændte ben. UDVIKLINGSHÆMMEDE DYRKER OGSÅ SPORT Handicapidrætten har nu aktiviteter i hele Favrskov. BØRN, FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRE SVEDER SAMMEN Mens børn spiller bold, cykler mor og far på spinningcykel, og bedsteforældrene spiller dart i Favrskov Idrætscenter. TRÆNINGSKAMP LOVER GODT Hadsten Sportsklubs Jyllandsseriehold slog Brabrand fra 1 div. i fodboldbrag i Hadsten. BORDTENNIS I FAVRSKOV EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN Alle generationerne flokkes om bordene, når lysten melder sig - i et hyggeligt miljø.

58 Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 9 af 30 NYT STORCENTER I HINNERUP Med det nye center bygget om Hinnerup Badet og Rønbækhallen er der åbnet for nye tider og idrætsfaciliteter. HADSTEN SPORTSKLUB Byens klub tilbyder nu 8 forskellige idrætsgrene. 500 NYE HALBRUGERE Med åbning af en ny hal er der endelig blevet plads til indendørsfodbold i Hinnerup. Avisforside 3 MULTIHALLEN FUNGERER FOR ALLE Aktiviteter: Fodbold håndbold badminton squash gymnastik taekwondo boksning fitness tennis svømning linedance tai chi. STAVGÆNGERE OG LØBERE FÅR MØDESTED I SKOVEN Overdækket skjul med borde og vandhaner danner udgangspunkt for foreningsaktiviteter og selvstændig træning. SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG DEN FRIVILLIGE IDRÆT oplev forskellig idræt i skoletiden med de instruktører, du møder i fritiden. LOKALE ROPESKIPPERE MED TIL EM Fælles Favrskov hold vandt DM og har kvalificeret sig til de europæiske mesterskaber i Holland. VARIERET UDVALG AF LØDIG KOST/MADVARER I CAFETERIET Salg af kuponhæfter til børn så forældrene ved, at børnene køber sundt (et sundt lille måltid) + gratis køligt vand. STOR INTERESSE FOR SENIORIDRÆT. UDSPRING FOR ALLE ALLERSGRUPPER I SVØMMEHALLEN. ØKONOMISK STØTTE TIL AT UDDANNE TRÆNERE OG LEDERE.

59 Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 10 af 30 ZAPPERKULTUR Aktivitet: Zapp ind på din idræt. KOM OG PRØV For voksne: Prøv ny idrætsgren. Intro til håndbold, fodbold, hockey og golf også til dem, der ikke har prøvet før. VANDSPINNING ER EKSPLODERET I TILMELDINGER. FAVRSKOV VÆLGER AT OPPRIORITERE VOKSENIDRÆT OVER 25 ÅR. HALUDNYTTELSE ER FORDOBLET DE SENESTE ÅR VIA ONLINE-BOOKING. LÆR AT SVØMME (INGEN VENTELISTE). FESTLIG INDVIELSE AF NY HAL MED SPRINGRAV Specialiseret gymnastiksal for de mange springgymnaster i kommunen. 250 HAR KØBT KLIPPEKORT TIL LINEDANCE I HADSTEN OG HINNERUP Med et klippekort kan brugerne frit vælge fra uge til uge, hvor de vil træne. Avisforside 4 IDRÆTSCENTER MED AKTIVITETSMULIGHEDER FOR HELE FAMILIEN (FITNESS, SVØMNING, BOLDSPIL, BOWLING MM). GYMNASTIK 10 % af alle borgere går til en form for gymnastik gode omklædningsfaciliteter og gode lokaler er årsagen til succesen. SVØMNING Endelig er det lykkes at få flere timer i svømmehallen ingen børn står på venteliste! SENIORIDRÆT HAR IKKE MERE VENTELISTER EFTER INDVIELSE AF NY HAL.

60 BADMINTON Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 11 af 30 Nu er det endelig muligt at booke en træningstime online gør det før din nabo. NYE REGLER FOR AKTIVITETSTILSKUD Der passer til en ny foreningsstruktur. FRIHED TIL VALG AF AKT. Avisforside 5 NYE ÅBNINGSTIDER I IDRÆTSCENTER CAFÉMILJØ INTEGRERET I IDRÆTSCENTER LEVENDE MUSIK PÅ FREDAG! FAMILIESPISNING TIL DEN TRAVLE FAMILIE. SUNDT OG NÆRENDE TAG SELV BORD TIL BILLIGE PRISER. KØB KLIPPEKORT TIL DEN NYE MASSØR I IDRÆTSCENTRET PÅ www. FAMILIEDAG I DET NYE IDRÆTSCENTER Aktiviteter for 3 generationer aktiviteterne afsluttes med fællesspisning. BESØG DEN NYE INTERAKTIVE COMPUTERCAFÉ. VI HAR DET NYESTE INDENFOR WII-TEKNOLOGIEN I AKTIVE SPIL. Avisforside 6 NY HAL SKABER PLADS FOR CLIP N FIT I HINNERUP ALLE HALTIMEØNSKER I IDRÆTTEN ER OPFYLDT PGA. POLITISK SUNDHEDSVISION. PRIS I FAVRSKOV FOR BEDST BILLIGST SUND MAD I HALLERNE. FORENINGSLIVET BLOMSTRER I HINNERUP. FAR + MOR SIDDER PÅ SIDELINIEN OG KLARER ARBEJDET I PC-RUMMET.

61 Avisforside 7 Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 12 af 30 CROSSBANEN I HINNERUP HAR ÅBEN HVER AFTEN. MEDLEMMERNE STRØMMER TIL. FITNESS I NÆRMILJØET VAR EN SUCCES. GRATIS BUSTRANSPORT FRA HADSTEN TIL SVØMMEHALLERNE I HINNERUP/HAMMEL. UNGERNE I FAVRSKOV ER GLADE FOR MULIGHEDEN FOR AT DYRKE INDENDØRSFODBOLD I LOKALOMRÅDERNE. DEN NYE SVØMMEHAL I HINNERUP HAR ØGET ANTALLET AF MEDLEMMER, OG VENTELISTERNE ER AFSKAFFET. STISYSTEMERNE OG DE ÅBNE SKOVE HAR SKABT MULIGHED FOR FLERE MOTIONSLØBERE, CYKELISTER MM. (MOUNTAINBIKES, RACERCYKLING). HGS RUNDER 1500 MEDLEMMER Ventelisten er afskaffet Den nye hal er en succes DANSEHAL Nye faciliteter har fået medlemstilgangen til at eksplodere. FOUR STARS FYLDER HALLEN Tribunen blev indviet. GULDMEDALJER TIL HINNERUP KARATEKLUBS BØRN I DENNE WEEKEND. NYT IDRÆTSCENTER ER SAMLINGSPUNKT FOR MANGE AKTIVITTER De mange udeområder omkring centret giver meget liv.

62 Bilag 4-4 Fremtiden Navn på idéen: Idrætscentre Hadsten & Hinnerup Hvem er målgruppen? Brugere af 40 x 20 hal Overvejelser: Styrker Fleksible Mange aktiviteter Øget kapacitet Tilpasse efterspørgslen Muligheder Svagheder Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: 1 x hal/bane med tilskuere 2 x opvarmningsrum (20*20 m) 1 x fitnessrum (træning + genoptræning af centrets brugere) 1 x café (250 personer) Toiletter 2 x mødelokaler 2 x klublokaler/taktik 5 x omklædning Elektronisk banemarkering Lyd + lysforhold i international standard Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 13 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen Opfyldt behov For foreningslivet Samlingssted For samfundet Sunde borgere Børn væk fra gaderne Idéskabere: Foreningerne i Hadsten og Hinnerup

63 Navn på idéen: Favrskov Multicenter Hvem er målgruppen? Eksisterende foreninger Sundhedssektoren De skæve Minus skoler Overvejelser: Styrker Stor målgruppe Fleksibilitet Centralisering af aktiviteter Total familieinvolvering Muligheder Svagheder Administration Centralisering Økonomi Politik Skoler Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: HAL: 2 håndboldbaner på tværs 1 håndboldbane på langs Tilskuerpladser på skinner! Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 14 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen Kortere fra skade til hjælp. Sund sjæl i et sundt legeme. For foreningslivet Større samhørighed. Kompetenceudnyttelse. Kortere vej til hinanden (kommunikation foreninger imellem). For samfundet Aktive borgere færre livsstilssygdomme. Færre sygedage. Idéskabere: Susanne V. Knudsen (AG) Anni Andersen Jacob Ryberg Per Pedersen Niels Ole Hørlyk Kim Vester

64 Navn på idéen: Multiaktivitets Hus Hvem er målgruppen? Børn Unge Voksne Familier Overvejelser: Styrker -Møde på tværs -Udnyttelse af faciliteter -Familien kører et sted -Sommerferieaktiviteter -Dyrker flere idræts/fritidsaktiviteter -Udnytte kompetencer -Idrætsuddannelse Muligheder Svagheder Tilskudssystemet 65 % regel - Økonomi - Tilskudssystemet - Regering - Kommunalbestyrelsen Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: Aktivitetshus med kælder. I kælder: knallertværksted skydecenter, bogcafé, café, fitness/styrketræning, klinik (fysioterapi). 6-7 træningssale ca. 300 m2 nogle bygget sammen med bevægelige vægge. Skoleklasser springsal, springgrav, sale med gummigulv. Bruges af ungdomsskolen forenings/klublokaler omklædning 2 mødelokaler specialklasse om dagen. Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 15 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen Liv hele døgnet Midtpunkt for byens borgere/unge Mødes på tværs af ideer/aktivitet Unge/forældre mødes For foreningslivet Større synergi Styrke for lille forening Tilhørsforhold (større) For samfundet Professionelle og frivillige mødes Større gruppe samlet Væk fra gaden Idéskabere: Bo Vinge-Brandt Jacob Bacshøj Marie Tøttrup Hanne Brokholm Lars Lisby Momme Knutzen

65 Navn på idéen: Fitness Hvem er målgruppen? 14+ Overvejelser: Styrker Folkesundheden Fleksibilitet - Åbningstider - Hold - Individuel - Alle kan deltage Supplement til andre årstidsafhængige idrætsgrene -Styrke -Kondition -Vægttab -Genoptræning/ fysioterapi -Kostvejledning Muligheder Svagheder Prisen på udstyret, der afspejles i kontingentet Geografisk placering i forhold til andre idrætsgrene Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: MULTIHAL Med adgang til: Fitnesscenter Aerobicsale/hold Café/reception/diverse salg Bowlingcenter Restaurant/sund mad mm. Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 16 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen Stor træningsmæssig fleksibilitet. Gavner både aktive og ikke aktive i idrætssammenhæng. For foreningslivet Synergieffekt Mange foreninger under samme tag Fælles aktiviteter = mindre behov for frivillige For samfundet Folkesundheden Positiv befolkningsudvikling Idéskabere: Bruno Kolding Egon Jørgensen Knud Christensen

66 Navn på idéen: Mødestedet Hvem er målgruppen? Børn Voksne Overvejelser: Styrker Svagheder Letter presset på øvrige haller Nybyggeri Økonomi Får flere (nuværende inaktive) med Social samvær Muligheder Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: redskabsrum/opmagasinering forskellige aktiviteter samtidigt multicenter flere mindre sale forskellige størrelser klublokaler (social aktivitet) køkkenfaciliteter kantinefaciliteter forslag til aktiviteter: o kampsport o bordtennis o gymnastik o dans og musik o fitness o kor Ideen er et multicenter omkring en hal der består af flere mindre lokaler af forskellig størrelse. I tilknytning hertil skal der være muligheder for sociale aktiviteter som køkken og eller kantinefaciliteter. Der skal være mulighed for børn og voksne kan dyrke forskellige aktiviteter samtidigt. Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 17 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen Tidsoptimering sammenhæng i hverdagen For foreningslivet Bedre kvalitet i aktiviteten For samfundet Øget sundhed - social - psykisk Idéskabere: Poul Erik Møller, kor Tage Alf Jensen, gymnastik Aage Sarto, dans Henning Laas, bordtennis Majken I Olesen, karate

67 Navn på idéen: Svømmecenter Hvem er målgruppen? Børn 0-3 år varmtvandsbassin. Børn 3-12 år grundlæggende svømmeundervisning. Unge år bredde/elite. Voksne Begynder motion vandskræk handicap gigt, ryg, fedme Seniorer Børn/unge/voksne: vandspinning dykning kajak- udspring klatrevæg synkron vandpolo. Overvejelser: Styrker Danmarks førende svømmeklub. Attraktivt værested. Flest aktiviteter. Gode faciliteter. Attraktivt at alle kommunens borgere får et godt svømmecenter. Bedre økonomi i at samle aktiviteter. Svagheder Kan ikke drives ved frivillig arbejdskraft alene. Transport Virksomheds svømning og fitness. Wellness. Kursuscenter med mulighed for overnatning. Favrskov på kortet. Ingen ventelister. Muligheder For stor succes. Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 18 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen Alt vandaktivitet under et tag For foreningslivet Sammenhold netværkl For samfundet Sundhedsfremmende. Attraktivt for Favrskov Kommune. Idéskabere: Per Claus Maybritt Lis

68 Navn på idéen: Spisehuset Hvem er målgruppen? Til idrætsudøvere/familie Skoleelever/bhv. Deltagere ved møder & diverse arrangementer. Overvejelser: Styrker Sundhed Jobs Nærmiljø/ samlingssted for unge + gamle. Mødested for de unge med små events. Muligheder Svagheder Økonomi? Kommunens indstilling. Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 19 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen Skabe et miljø omkring idrætten. Samlingspunkt. Spændende smagsoplevelser. For foreningslivet klubliv fællesskab samarbejde mellem forskellige idrætsgrene inspiration For samfundet Glade borgere Tynde borgere Mindre kriminalitet Idéskabere: Peter Susanna Thorkild Lone

69 Bilag 4-5 Nutiden Navn på idéen: Flere timer til svømmeundervisning Hvem er målgruppen? Svømmere Overvejelser: Styrker Svagheder Ventelister forsvinder Trods alt bedre end det eksisterende Omklædning + café og så videre er underdimensioneret. Ikke godt nok. Der er INGEN ELITE. Oplevelsen mangler. Manglende visioner. Lidt flere til svømmeundervisning Elitesvømmere flytter til Århus. Nedslidning af faciliteter går hurtigere. Ingen fremtidssikring. Muligheder Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: 1. Leje/driftsaftalen mellem kommunen og Hinnerupbadet ændres, således at offentlig åbningstid konverteres til svømmeklubben. Derved opnås mere tid til svømmeundervisning. 2. For at udrydde ventelister og oprette enkelte nye sundhedsfremmende aktiviteter kræves minimum 8-10 timer mere pr. uge. 3. P.t. har H0G svømning 525 medlemmer fordelt på kun 10 timer. Der er kun svømmere på holdene af sikkerhedsmæssige årsager. Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 20 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen Ventelister forsvinder For foreningslivet Værdier mangler Idéforladt For samfundet Negativ værdi -> Ingen visioner og ingen sundhedsfremme Idéskabere: Per Claus Maybritt Lis

70 Navn på idéen: Nuværende Haller Hadsten & Hinnerup Hvem er målgruppen? Brugere af 40 x 20 hal Overvejelser: Styrker Svagheder Sportslig nedtur Muligheder Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: Online booking i weekenderne uden turneringer Træningssamarbejde Renovering omklædning Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 21 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen For foreningslivet For samfundet Idéskabere: Brugerne Hadsten & Hinnerup

71 Navn på idéen: Hvem er målgruppen? Overvejelser: Styrker Svagheder Muligheder Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: Med de aktivitetsfaciliteter vi har, er det vigtigt at prioritere: Bedre depotmuligheder Bedre samværsmuligheder Bedre omklædningsfaciliteter Samarbejde mellem institution og forening så dagtimerne udnyttes bedre (senioridræt og børn). Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 22 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen For foreningslivet For samfundet Idéskabere:

72 Navn på idéen: Nuværende kiosk Hvem er målgruppen? Idrætsudøvere/brugere af hallen Overvejelser: Styrker Svagheder Åbningstider + større udvalg ved stævner. + lave diverse til arrangementer der nu engang er Forældre arrangeret tid Utidssvarende + uinspirerende miljø Frivillige lave turneringsordning For ringe effekt/for lille tilslutning/ Opbakning For få borgere Muligheder Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 23 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen For foreningslivet For samfundet Idéskabere:

73 Navn på idéen: Hvem er målgruppen? Overvejelser: Styrker Svagheder Muligheder Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: Social badminton Online booking Afgive tider man ikke bruger Renovering frisk luft Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 24 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen For foreningslivet For samfundet Idéskabere: Susan Ann Per Jacob Kim Niels Ole

74 Navn på idéen: Spredte aktivitetssteder Hvem er målgruppen? Børn Unge Voksne Overvejelser: Styrker Økonomi i forhold til etablering af inst. Udnyttelse af lokaler af andre end foreninger. Muligheder Svagheder Ingen fælles aktivitetssted. Ingen synergi mellem idrætsgrene. Manglende mødested. Begrænset udvidelse af aktivitet. Ingen fleksibilitet. Trusler Beskriv og/eller tegn idéen: Når der bygges nye institutioner tænk idrætsfaciliteter ind. Flerstrenget aktivitet (Tilskud fra bygge/anlægsfonden) Mulighed for opdeling af hallen flytbar væg. Fyraftensseminar Bilagsrapport 4 - side 25 af 30 På hvilken måde giver idéen værdi? For målgruppen Nye lokaler. For foreningslivet For samfundet Institutioner for idrætsaktiviteter ind. Idéskabere: Bo Vinge Momme Knutson Lars Lisby Hanne Brokholm Jacob Bacshøj Marie Tøttrup

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave.

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v.

Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. Anlægsemner multikulturhuse idrætsfaciliteter m.v. 00.30.08P20 08 1676 I forbindelse med budgetlægningen for 2009-2012 foreligger der en lang række anlægsønsker på kultur- og fritidsområdet. Nogle af disse

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015 APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN Strategi 2015 Udarbejdet af bestyrelsen for Korinth Hallen i samarbejde med DGI huse og haller og med stor hjælp fra hallens interessenter Vingsted Skovvej

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café

Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café Regler og procedurer for booking af tst s haller, lokaler og Café I. Intern booking procedure for tst s afdelinger side 2-3 II. Ekstern booking procedure for haller og lokaler i tst side 4 III. Arrangementer

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

114. Resultat af forhandling med fond. Serviceområdet indstiller,

114. Resultat af forhandling med fond. Serviceområdet indstiller, 114. Resultat af forhandling med fond Serviceområdet indstiller, 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. i 2017 til køb af Hermes-Hallen på Steenwinkelsvej, idet der skal findes anlægsramme

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift

Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift 3 spørgsmål Kapacitetsudnyttelse måler andelen af tid inden for givent tidsrum en facilitet er i brug til aktivitet Idrættens største udfordringer III

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 7. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3002 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Agnes Pedersen Bilag til punktet fremtidig

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Kommunale tilskud til fodboldklubberne

Kommunale tilskud til fodboldklubberne Kommunale til fodboldklubberne En kortlægning af de kommunale sordninger til fodboldklubberne i Jylland. Udgivet af Jydsk Boldspil-Union november 2007. 2. udgave, februar 2008 Kommunale til fodboldklubberne

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere