Forsikringsbetingelser af juni Vindmølle forsikring R Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser af juni 2012. Vindmølle forsikring R333121. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser af juni 2012 Vindmølle forsikring Forsikringsbetingelser R333121

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 All risks for vindmølle Afsnit Side 9 Driftstab pos. 1 Afsnit Side 11 Ansvar Afsnit Side 13 Retshjælp Afsnit Side 16 Ordforklaringer Kontakt Gjensidige Forsikring Tlf.: for police, service og salg. Skadecenter hvis du vil anmelde en skade eller har spørgsmål til en skadessag. Du kan også få svar på dine spørgsmål på gjensidige.dk Om Gjensidige Forsikring Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber, som er bygget af kunder, for kunder. Koncernen har været noteret på Oslo Børs siden I snart 200 år har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred og værdier. Vi er circa medarbejdere, heraf 495 i Danmark, og vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbydes også bank og pension. Driftsindtægterne var 19,4 mia. NOK i 2011, mens forvaltningskapitalen udgjorde 88,5 mia. NOK. 2 Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni 2012

3 FÆLLESBETINGELSER BETINGELSER R Forsikringsbetingelsernes opbygning Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning: Forklaring af enkelte begreber der bruges i betingelserne. Fællesbetingelser der gælder for alle dækninger på forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger om hvem der er sikret, hvor forsikringen dækker, om præmiebetaling og hvad der skal gøres ved skade eller erstatningskrav. Betingelserne for dækninger der kan være omfattet af forsikringen. Det vil fremgå af policen, hvilke dækninger der er omfattet af forsikringen. Under betingelserne for dækningerne fremgår det, hvilke skader og/eller omkostninger der er dækket og hvad forsikringen ikke dækker. Erstatningsregler hvor eventuelle summer, opgørelsesregler samt regler for selvrisiko og regres fremgår. Ordforklaringer for de ord der i betingelserne er stjernemarkeret*. Forklaring af enkelte begreber Selskabet Ved selskabet forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge. Forsikringstager Ved forsikringstager forstås den person eller virksomhed, der med selskabet har indgået forsikringsaftalen. Sikrede Sikrede er den, som har ret til erstatning. 1. Hvem er sikret 1.1 All Risk og driftstab Forsikringstager i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 1.2 Erhvervsansvar Det fremgår af punkt 25, hvem der er sikret. 1.3 Retshjælp Ved sikrede forstås forsikringstageren og personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. Hvor dækkes 2.1 All Risk: Forsikringen omfatter vindmølle(r) på det forsikringssted, der er angivet i policen. 2.2 Erhvervsansvar Forsikringen dækker skade, som er sket i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne). 2.3 Retshjælp Dækker sikrede ved tvister*, der afgøres i Danmark. 3. Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato. 4. Præmiebetaling 4.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 4.2 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice eller anden elektronisk betalingsmåde hæves beløbet på det opgivne kontonummer. 4.3 Ændres betalingsadressen eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 4.4 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. 4.5 Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice. 4.6 Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen. 4.7 Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter punkt 4.5, opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden denne dato. 4.8 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni

4 dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 4.7. Ved manglende betaling af første præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter betalingsfristen i punkt 4.5. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og der derfor har været ydet reduktion i præmien, kan opsigelse fra forsikringstagers side kun ske mod efterbetaling af et beløb svarende til den ydede reduktion i forsikringspræmien, der er sket fra den flerårige periodes start til ophørsdagen. 5. Gebyrer 5.1 Gebyrer Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/ timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. 5.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med 1 måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med 3 måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 6. Varighed og opsigelse årig periode Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdato. 6.2 Flerårig periode Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode løber indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb. 6.3 Opsigelse i forbindelse med skade Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden er forsikringstageren og selskabet berettiget til, at opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 7. Reguleringer 7.1 Indeksregulering Forsikringssum (kun for All Risk og driftstab), præmie og selvrisiko indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte maskinprisindeks. 7.2 Ophører udgivelsen af maskinprisindekset, er selskabet berettiget til at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indekstal fra Danmarks Statistik. 7.3 Regulering af summer Hvis de oplyste summer/beløb der er nævnt i betingelserne indeksreguleres, vil beløbet være efterfulgt af årstal:(2012). 8. Ændringer Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til hovedforfald. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren. 9. Oplysningspligt 9.1 Forsikringstager skal snarest muligt meddele følgende ændringer i risikoforholdene til selskabet: Vindmøllen ombygges eller ændres på væsentlige punkter, for eksempel hvis der i vindmøllen isættes en gearkasse, generator, styring, bremser eller vinger af et andet fabrikat eller af anden konstruktion, end der var monteret i vindmøllen ved forsikringens tegning, jævnfør i øvrigt vindmøllens Risø-godkendelse Væsentlige ændringer i vindmøllens samlede produktion i forhold til det ved forsikringens tegning opgivne Ændringer i risikoforholdene, der sker med forsikringstagerens vidende og bevirker, at faren forøges ejerskifte, 4 Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni 2012

5 9.1.5 flytning til andet sted end det i policen angivne, tegning af forsikring mod samme risiko andetsteds, 9.2 Selskabet træffer herefter bestemmelse om hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsættes. 9.3 Hvis selskabet ikke får meddelelse om risikoændringerne, kan det medføre, at erstatningen bortfalder eller bliver nedsat. Forholdene kan i øvrigt betyde en ændring af præmien. 10. Besigtigelse Selskabet har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige. Præmien vil eventuel være at regulere efter denne besigtigelse og endelige tarifering af risikoen. 11. Ved skade 11.1 Sker der en skade, eller formodes der at ville blive rejst et krav, skal selskabet snarest muligt have en anmeldelse med så fyldestgørende oplysninger som muligt. Skaden kan anmeldes ved at ringe til os på tlf Hele døgnet kan skaden anmelde på selskabets hjemmeside. Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på tlf Tyveri og hærværk skal ligeledes anmeldes til politiet Sikrede skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden og give selskabet adgang til at foretage de fornødne foranstaltninger. Udbedring af skaden eller fjernelse af forsikrede genstande, må dog ikke iværksættes, før selskabet har givet samtykke hertil Anerkendelse af erstatningspligt og god-kendelse af erstatningskrav, må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 12. Dækning i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse gælder kun opgørelsen mellem selskaberne. 13. Krig, jordskælv, atomenergi mv. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Terrorisme. Jordskælv eller andre naturkatastrofer. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 14. Utilfreds med selskabet 14.1 Ved utilfredshed med selskabets behandling af en skade, fx erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, er der mulighed for at klage. Vedrører klagen vores afgørelse, den måde sagen er behandlet på eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den person eller det center, der har behandlet sagen. Det er nemmest og hurtigst at løse sagen på denne måde Klageansvarlig enhed Bliver det nødvendigt at gå videre, kan vores klageansvarlige enhed kontaktes via eller brev. Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. 15. Lovgivning og værneting For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler. Tvister* vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole I det omfang, selskabet har betalt erstatning, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni

6 ALL RISKS FOR VINDMØLLE BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 16. Hvad er omfattet 16.1 Vindmølle(r) som anført i policen, fundament og kabler frem til offentligt net samt eventuelt fjernovervågningsudstyr, der er monteret i selve vindmøllen Transformatorstation samt fjernovervågningsudstyr, der er placeret uden for selve vindmøllen (fx kabler, Pc ere, printer og lignende) er kun medforsikret, såfremt dette er anført i policen Forsikringssummen skal svare til værdien af en tilsvarende ny mølle på opstartstidspunktet, det vil sige vindmøllens værdi jf. punkt 16.1 og 16.2 inklusive omkostninger til fragt, montage og nettilslutning samt eventuelle offentlige afgifter som den sikrede skal betale uden mulighed for refusion. 17. Hvilke skader er dækket 17.1 Forsikringen dækker fysisk skade på de i policen nævnte genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag med de i punkt 18 nævnte undtagelser Dækningen forudsætter at genstandene er færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret Forsikringen dækker tillige under udførelse af servicearbejde. 18. Forsikringen dækker ikke 18.1 Begivenheder, der alene består af funktionsfejl Olie og kølemedier samt andre væsker og forbrugsartikler, der anvendes ved driften af de forsikrede genstande Skade, der alene rammer pakninger, bremseskiver, bremseklodser, glide-/rullelejer, remme eller andre sådanne dele, som fra tid til anden påregnes udskiftet jævnligt Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejderes side Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges sikrede eller dennes ansvarlige medarbejdere til last Skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion, uanset om dette kan lægges sikrede eller dennes ansvarlige medarbejdere til last eller ej Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være sikrede eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt Skade, for hvilken en fabrikant, reparatør, leverandør eller fragtfører er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov, uanset om den ansvarlige opfylder de påhvilende forpligtelser Skade eller tab opstået i forbindelse med tyveri fra uaflåst vindmølletårn Slid, rust, tæring, udmattelsesbrud, fretting/pitting/afskalning og anden gradvis forringelse og/eller teknisk forringelse samt nedbrydning Driftstab eller andet indirekte tab Skade, der alene har kosmetisk eller æstetisk betydning Skade på luftkabler. 19. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Det er en betingelse for forsikringsdækningen: 19.1 At der opretholdes et serviceabonnement med vindmøllefabrikanten eller et andet servicefirma, der er godkendt af fabrikanten eller selskabet At der i henhold til serviceabonnementet udføres mindst to årlige eftersyn, hvoraf mindst det ene er et hovedeftersyn At vindmøllefabrikantens anvisninger om vindmølles betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes. 6 Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni 2012

7 19.4 At der er monteret en af selskabet godkendt lynsikring At, hvis der findes fjernovervågningssystem, er dette omfattet af lynsikringen At vindmøllekonstruktionen holdes i overensstemmelse med konstruktionen, som er godkendt af Prøvestationen for Vindmøller, Risø At sikrede og dennes ansvarlige driftsleder holder vindmøllen i god og driftsikker stand og straks lader fejl og mangler, som kommer til hans eller deres kendskab afhjælpe, herunder lader de reparationer og ændringer udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige At de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes Selskabet skal til enhver tid have adgang til at besigtige det forsikrede. 20 ERSTATNINGSREGLER Hvordan erstattes skaderne 20.1 Oprydningsomkostninger Nødvendige udgifter: Til oprydning efter en skade, herunder fjernelse og destruktion af forsikrede genstande samt hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden Til fjernelse, deponering og destruktion af effekter anvendt ved skadebekæmpelse Erstatningen ydes i alt med højst 5 mio. kr. (2012) Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen Skadeopgørelse Selskabet godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden (dagsværdi*) med fradrag af den i policen anførte selvrisiko. Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selv om beskadigelserne konstateres eller udbedres ved samme lejlighed Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale takster. Ekstraordinære udgifter fx som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning, etablering af kørefast vej og reparation af veje eller lignende, eller som skyldes strejke, lock-out, force majeure eller overtidsarbejde erstattes kun, når policen indeholder særlig bestemmelse herom eller efter særlig aftale med selskabet. Det samme gælder udgifter til luft- og ekspresfragt Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i forbindelse med skaden må kun finde sted med selskabet samtykke Kan reservedele ikke fremskaffes, eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i henhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden Udgifter til foreløbig reparation er selskabet uvedkommende Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem den skaderamte vindmølles værdi umiddelbart før skaden og dens værdi efter skaden Underforsikring og forsikringssum Underforsikring* vil ikke blive gjort gældende for så vidt forsikringssummen er korrekt angivet ved forsikringens tegning Indeholder policen mere end en vindmølle, behandles hver enkelt vindmølle som en selvstændig forsikring Efter en skade forbliver forsikringssummen uforandret Selvrisiko Af enhver skade gælder den på policen oplyste selvrisiko. Selvrisikoen vil blive fratrukket erstatningen Regres Når selskabet har betalt en erstatning, kan det til enhver tid gøre regres mod en erstatningsansvarlig skadevolder. Forsikringstageren kan således ikke på selskabets vegne fraskrive sig retten til regres. Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni

8 20.6 Moms Moms i henhold til lov om merværdiafgift skal betales af forsikringstager i det omfang, denne kan trække det fra i sit momsregnskab med SKAT I tilfælde, hvor forsikringstager ikke er momsregistreret eller ikke kan trække momsen fra i sit regnskab med SKAT, erstattes momsen kun, hvis det fremgår af policen, at forsikringstager ikke er momsregistreret. 8 Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni 2012

9 DRIFTSTAB POS. 1 BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 21. Hvilke skader er dækket 21.1 Inden for den i policen anførte dækningsperiode dækkes forsikringstagers tab ved nedgang i vindmøllens produktion i kilowatt-timer som følge af, at den forsikrede vindmølle rammes af en skade, der i henhold til forsikringens All Risk dækning vil medføre erstatningspligt for selskabet Inden for dækningsperioden, det driftstab, som forsikringstager måtte lide ved forsinkelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade, der vil medføre erstatningspligt for selskabet i indtil Tre måneder, når dækningsperioden er seks eller 12 måneder og Seks måneder, når dækningsperioden er 18 eller 24 måneder. 22. Forsikringen dækker ikke 22.1 Erstatning ydes ikke for driftstab eller forøgelse af driftstab, der skyldes undtagelser nævnt under All Risk dækningen samt strejke, lock-out eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedring, udvidelse, kapitalmangel, offentligt påbud eller lignende Erstatning ydes ikke for driftstab eller forøgelse af driftstab som følge af skade på andre genstande, fx materialer, varer og andre maskiner, end de i policen nævnte Driftstab, der skyldes fejlberegning af vindmøllens produktionsydeevne Driftstab, der skyldes fejl dækket under fabriksgarantien. 23 DÆKNINGSPERIODE 23.1 Dækningsperioden er det tidsrum, som er anført i policen. I dækningsperioden erstatter selskabet tab som følge af en dækningsberettiget All Risk skade Dækningsperioden begynder på det tidspunkt hvor forsikringsbegivenheden konstateres og ved karenstidens* udløb Dækningsperioden ophører ved skadens udbedring dog senest så mange måneder senere, som svarer til det antal måneder, der er angivet i policen og på samme tidspunkt af døgnet som begyndelsestidspunktet. 24 ERSTATNINGSREGLER Hvordan erstattes skaderne 24.1 Sikrede kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab Beregningsgrundlaget for driftstabserstatningen er de sidste 12 måneders samlede produktion (korrigeret for de faktiske vindforhold), umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, reguleret for de faktiske vindforhold i erstatningsperioden, jævnfør Naturlig Energis opgørelse af månedens energiindhold Naturlig Energi udgives af Den selvejende Institution Naturlig Energi med 12 numre om året og uddeles som medlemsblad af Danmarks Vindmølleforening Ved et normalt dansk vindår forstås det i overensstemmelse med beregningerne i Vindatlas for Danmark udgave 1986, anførte Erstatningen fastsættes efter den, på skadetidspunktet gældende, afregningspris fra elværk pr. kilowatt-time Hvis omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende Efter samråd med selskabet erstattes rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til punkt. 11.3, dog kun i det omfang, de har virkning i dækningsperioden og med den begrænsning, at selskabets samlede erstatning (inkl. sådanne omkostninger) ikke kan blive større end, hvis de under punkt nævnte foranstaltninger ikke var foretaget Foreligger underforsikring*, reduceres omkostninger efter punkt forholdsmæssigt. Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni

10 24.6 Selskabet erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance, bortset fra forsikringstagerens omkostninger i forbindelse med en eventuel voldgift, i forbindelse med erstatningsopgørelsen med indtil 1 % af forsikringssummen, dog maksimalt kr Foreligger underforsikring*, reduceres omkostningerne efter punkt forholdsmæssigt Ophør af virksomheden Hvis vindmøllen efter skade ikke retableres, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå, indtil vindmøllen kunne være i drift Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som beviseligt er afholdt Er forsikringstager uden skyld i forhold, der medfører at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til ovennævnte regler Regres Når selskabet har betalt en erstatning, kan det til enhver tid gøre regres mod en erstatningsansvarlig skadevolder. Forsikringstageren kan således ikke på selskabets vegne fraskrive sig retten til regres. 10 Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni 2012

11 ANSVAR BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 25. Hvem er sikret Forsikringen dækker forsikringstageren som ejer af vindmøllen og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. 26. Hvad er dækket 26.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under brug af den i policen nævnte vindmølle Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: a) På ting eller person forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret b) På ting tilhørende forsikringstageren c) På ting som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af d) På ting som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse e) På ting forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem, eller ikke præsteres rettidigt f) På ting forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejde, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer g) På ting forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer h) På ting forårsaget ved arbejder på vindmøllen eller grundareal, der benyttes ved vindmøllens drift, i form af: Byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning mv.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre. Jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv., som nævnt i litra f, og sådanne arbejder, udført af andre end sikrede Forsikringen dækker ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes vindmølle eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Omfattes den forsikrede vindmølle af den i henhold til Miljøbeskyttelsesloven med senere ændringer til enhver tid udarbejdede oversigt over Særlige forurenende virksomheder, er dækning efter denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende punkt angivne begrænsninger. Dækning af ansvar for forurening er begrænset til 2 mio. kr. pr. forsikringsår indenfor policens samlede forsikringssum pr. forsikringsår Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages. 27. Afværgelse af skade 27.1 Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge Opstår der en umiddelbar fare for at en skade, omfattet af denne dækning, vil indtræde, dækker forsikringen de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig Dækning for fareafværgelse er begrænset til 1 mio. kr. pr. forsikringsår indenfor policens samlede forsikringssum pr. forsikringsår. 28. Aftaler om ansvar og erstatning Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af et tilsagn fra sikrede om en anden er statningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler. 29. Afgrænsninger overfor andre ansvarsforsikringer Forsikringen dækker ikke ansvar for: a) Skade, forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådanne køretøjer, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab, Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni

12 b) Skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj c) Skade forvoldt af sikredes hund d) Skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen e) Nuklear skade, som defineret i 1 i Lov om Erstatning for atomskader (nukleare skader). 30. Asbest Forsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar for krav, der direkte eller indirekte følger, eller skyldes påvirkning, af asbest eller asbestholdige materialer i enhver form og mængde. 31. Forsæt, grov uagtsomhed mv Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. 32. Forsikringstid 32.1 Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning. b) Det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om: 1. At der er indtrådt en skade eller et tab, eller 2. At der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til punkt 32.2 litra b er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning, som anført i punkt 32.2 litra a, og anmelder dette til selskabet senest fem år efter forsikringens ophør Forsikringen dækker ikke skade eller tab, konstateret før den i policen herom angivne dato. 33. Dækningssummer og selvrisiko Policens dækningssummer er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav, som efter punkt 32 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår Omkostninger ved afgørelse af erstatnings spørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med selskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt fuldt ud, selv om forsikringssummerne derved overskrides. Er forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikoen Den i policen fastsatte selvrisiko beregnes af: a) Erstatning, inkl. renter og omkostninger til skadelidte b) Fareafværgelsesudgifter, jf. punkt 27 c) Omkostninger der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra tredjemands side. 34. Maksimumdækning for serieskader 34.1 Erstatningskrav, som efter punkt 32 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. punkt 32. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader eller tab, der er konstateret før den i policen angivne dato som anført i punkt 32.4, dækker policen ikke disse skader eller tab. 12 Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni 2012

13 RETSHJÆLP BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 35. Hvilke tvister er dækket 35.1 Tvisten* skal være opstået i forbindelse med den erhvervsudøvelse, der fremgår af policen. Tvisten* skal kunne afgøres ved en almindelig domstol, voldgift eller mediation i Danmark Hvis sikrede henvender sig, skal selskabet på det foreliggende grundlag afgive en udtalelse om, hvorvidt tvisten* er af en art, som dækkes af forsikringen. Selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. 36. Hvilke tvister er ikke dækket Tvister*, der vedrører: 36.1 Straffesager, dog dækkes omkostninger ved civilretslige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen Skatte- og afgiftsspørgsmål med myndigheder samt tvister* med offentlige myndigheder, hvor den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan indbringes for de almindelige domstole Inkassosager, dog dækkes en sådan sag, hvis den udvikler sig til en tvist* på grund af indsigelser mod fordringens rigtighed eller størrelse Det indbyrdes forhold mellem forsikringstager og dennes ansatte eller det indbyrdes forhold mellem de ansatte Betalingsstandsning, gældssanering, akkord, likvidation eller konkurs Behandling af dødsbo Opløsning af ægteskab, registreret partnerskab og andre samlivsformer Oprettelse eller opløsning af selskabsformer, herunder samejeforhold og interessentskaber, uanset om disse er lovregulerede eller ej Tvister*, hvor modparten har økonomisk interesse i sikredes virksomhed, eller hvor sikrede har økonomisk interesse i modpartens virksomhed Tvister*, som er eller kunne være omfattet af en erhvervs- og/ eller produktansvarsforsikring eller almindelig forsikring for professionelt ansvar tegnet på almindelige danske betingelser. 37. Hvilke omkostninger er dækket 37.1 Egne sagsomkostninger Omkostninger til modpart, hvis de pålægges sikrede under en mediation, rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af selskabet Udgifter til syn og skøn, som retten har udmeldt under en retssag Udgifter til isoleret bevisoptagelse, som fx syn og skøn i henhold til retsplejeloven, hvis udgiften på forhånd er godkendt af selskabet, eller når resultatet af syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen Udgifter til ensidigt indhentede erklæringer, hvis selskabet på forhånd har godkendt at disse bliver indhentet Andre sagsomkostninger, hvis disse på forhånd er eller ville være blevet godkendt af selskabet. 38. Hvilke omkostninger er ikke dækket 38.1 Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, fx fordi de ikke står i et rimeligt forhold til sagens værdi, eller fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen Sikredes rejse- og opholdsomkostninger samt tabt indkomst Advokatomkostninger til rejser uden for Danmark Omkostninger til responsa om gældende ret Omkostninger til oversættelse. Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni

14 38.6 Omkostninger til opfyldelse af dom, voldgiftsafgørelse eller forlig Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, medmindre disse er afholdt efter aftale med selskabet Hvis sikrede eller den advokat, sikrede har valgt, ikke giver møde i retten, ikke fremskaffer begæret bevismateriale, eller på anden måde handler urimeligt, vanskeliggør eller forsinker sagens rette afgørelse og gennemførelse, hæfter selskabet kun i det omfang, det kan godtgøres, at det har været uden indflydelse på sagens omkostninger Fri Proces Sikrede skal i tilfælde af retssag søge om fri proces, hvis de økonomiske betingelser herfor er tilstede (oplysninger herom kan indhentes hos Statsamtet/Overpræsidiet, eller ved henvendelse til selskabet). Har sikrede undladt at søge fri proces, uanset at de økonomiske betingelser herfor var tilstede, dækker forsikringen ikke. Får sikrede fri proces, dækker forsikringen sagens omkostninger indenfor forsikringens dækningsomfang. Der sker ikke fradrag af selvrisiko. Får sikrede afslag på fri proces til trods for at de økonomiske betingelser herfor var tilstede dækker forsikringen ikke. Gennemfører sikrede alligevel sagen, dækker forsikringen alle omkostninger jf. punkt 37 i de tilfælde, hvor sikrede i det væsentlige får medhold ved dom eller indenretsligt forlig. 39 ERSTATNINGSREGLER Hvordan erstattes skaderne 39.1 Erstatning og selvrisiko Erstatning ydes med fradrag af omkostninger, der betales af modparten Sikrede eller dennes advokat skal søge tilkendte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger ikke betalt, dækker selskabet disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og selskabet indtræder i sikredes ret mod transporterklæring Selskabets erstatningspligt er begrænset til kr. for én forsikringsbegivenhed Der gælder en selvrisiko på 10 % af omkostningerne minimum kr. pr. instans, herunder mediation. Den samlede erstatningsydelse kan inden for et forsikringsår ikke overstige kr. uanset antallet af forsikringsbegivenheder Hvis sagen appelleres, gælder maksimum på kr. for den samlede behandling Der afregnes særskilt efter hver instans, og selvrisikoen fradrages over for advokaten Har tvistens* afgørelse virkning for andre end de implicerede parter, fordeles omkostningerne ligeligt på alle parter og retsligt interesserede (forsikrede såvel som ikke forsikrede) En tvist*, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som én forsikringsbegivenhed En tvist* mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger, betragtes også som én forsikringsbegivenhed A conto erstatning betales for faktiske udgifter, når disse er afholdt Advokatsalærer betales, medmindre andet er aftalt mellem advokaten og selskabet, når der er afsagt dom, selvom dommen bliver anket Merværdiafgift og tilsvarende afgifter i udlandet bæres endeligt af sikrede, i det omfang sikrede kan fratrække beløbet til afgiften i momsregnskabet Fordeling af omkostninger Sikrede skal give retten alle oplysninger, der er nødvendige for at denne kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten Ved et forlig, uanset om det bliver indgået inden- eller udenretsligt, skal fordelingen af sagens omkostninger godkendes af selskabet eller afgøres af retten, før der bliver indgået en bindende aftale Hvis retten træffer afgørelse om fordeling af sagens omkostninger, skal advokaten sikre, at rettens afgørelse kan kæres i henhold til gældende ret, og at selskabet får mulighed for at begære afgørelsen kæret Hvis advokaten forsømmer at overholde dette, hæfter selskabet kun i det omfang, det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens endelige omkostningsfordeling. 14 Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni 2012

15 39.10 Ved voldgift kræver selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i Retsplejeloven, uanset hvor i Danmark voldgiftssagen føres Hvis der bliver indgået et forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem, på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger Forsikringstid Dækningen omfatter kun omkostninger ved tvister*, hvis søgsmålsgrunden er opstået i forsikringstiden Det er en betingelse, at anmeldelse skal være modtaget senest seks måneder efter retshjælpsdækningens ophør Valg af advokat Det er en betingelse, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger sin advokat blandt bestallingshavende advokater I det omfang selskabets og sikredes interesser i tvisten* er sammenfaldende, er det overladt til selskabet at vælge en advokat Valg af udenlandsk advokat må kun ske efter aftale med selskabet Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende hos sikrede. Sker dette ikke, er der ikke dækning En advokat kan ikke føre sin egen sag Anmeldelse til selskabet Anmeldelse til selskabet foretages af advokaten og skal så vidt muligt indeholde: Angivelse af modparten Påstand (eventuelt også modpartens påstand) Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, påstanden støttes på Selskabet kan endvidere, hvis det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Selskabet kan desuden forlange en juridisk begrundelse for påstanden Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt Mens sagen står på, skal advokaten holde selskabet underrettet om processkridt, der har væsentlig omkostningsmæssig betydning Oplysning om hvorvidt, der er søgt fri proces, og om resultatet heraf eller dokumentation for, at de økonomiske betingelser for at opnå fri proces ikke er tilstede Advokaten kan dog kræve selvrisikobeløb og eventuelle beløb ud over dækningens omfang betalt af sikrede Advokaten har direkte krav mod selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke indgå aftale om sit salær med sikrede, som har bindende virkning for selskabet Grundlaget for salærafregningen vil være bestemmelsen i Retsplejeloven. Ifølge denne må en advokat ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt En advokat kan ikke uden selskabets samtykke føre en sag, hvis han har økonomisk interesse i den sikredes virksomhed. Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni

16 ORDFORKLARINGER Dagsværdi Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inkl. fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Karenstid Karenstiden er en form for selvrisiko, der er aftalt som et antal timer eller døgn i stedet for et beløb. Karenstiden begynder, når skaden konstateres, og forsikringen dækker ikke tab indenfor denne tid. Nyværdi Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen inkl. fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Tvister Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretsligt søgsmål. Underforsikring Underforsikring foreligger, når de forsikrede genstandes værdi umiddelbart før skadens indtræden overstiger forsikringssummen (respektive den angivne totalværdi). 16 Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni 2012

17 Betingelser Gjensidige Forsikring - Vindmølle forsikring - juni

18 gjensidige.dk Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf Fax CVR-nr dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG-nr

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Vindmølle. Forsikringsbetingelser R333 121

Vindmølle. Forsikringsbetingelser R333 121 Vindmølle Forsikringsbetingelser R333 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. All risks for vindmølle afsnit 16-20 Side 6 3. Driftstab pos. 1 afsnit 21-24

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Retshjælp - erhverv. Forsikringsbetingelser

Retshjælp - erhverv. Forsikringsbetingelser Retshjælp - erhverv Forsikringsbetingelser 520210 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forsikringsbetingelser for Retshjælp - erhverv Side 3 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter Tlf.: 70

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R

Telte/boblehaller. Forsikringsbetingelser R Telte/boblehaller Forsikringsbetingelser R317 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Stormskade og hærværk afsnit 16-18 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING VINDMØLLEFORSIKRING 03 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringsperiode... 4 Forsikringssummer... Hvilke skader er omfattet af forsikringen 5 Maskinkasko...

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansvar plejeanbragte forsikring

Ansvar plejeanbragte forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Ansvar plejeanbragte forsikring Forsikringsbetingelser R359 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-12 Side 6 Plejeanbragte Afsnit 13-16 Side 8 Erstatningsregler

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Udvidede Danske Betingelser

Udvidede Danske Betingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Danske Betingelser Forsikringsbetingelser R33512C Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Udvidede Danske Betingelser afsnit 15-18 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forhandler/ værksted forsikring

Forhandler/ værksted forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Forhandler/ værksted forsikring Forsikringsbetingelser R309 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 6 Motoransvar afsnit 16-19 Side 7 Motorkasko

Læs mere

Arbejdsskade Stop Loss. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskade Stop Loss. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskade Stop Loss Forsikringsbetingelser R368 131 Gælder fra september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Stop Loss - Selvforsikret afsnit 12-14 Side 6 3. Stop Loss

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Ansvarsforsikring for droner. Forsikringsbetingelser /R399171

Ansvarsforsikring for droner. Forsikringsbetingelser /R399171 Ansvarsforsikring for droner Forsikringsbetingelser 3504161/R399171 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Fællesbetingelser punkt 1-14 3 2 Ansvarsforsikring for droner punkt 15-16 6 3 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Danske Køle-/Fryse betingelser

Danske Køle-/Fryse betingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Danske Køle-/Fryse betingelser Forsikringsbetingelser R33612D Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Danske Køle-/Frysebetingelser afsnit 15-18

Læs mere

frysetransporter Forsikringsbetingelser R335 13H

frysetransporter Forsikringsbetingelser R335 13H Danske strejkebetingelser for køle-/ frysetransporter Forsikringsbetingelser R335 13H Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Danske strejkebetingelser for køle-/

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Patientforsikring. Forsikringsbetingelser R350141

Patientforsikring. Forsikringsbetingelser R350141 Patientforsikring Forsikringsbetingelser R350141 Gælder fra august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Patient afsnit 13-14 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 15-16 Side

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Netbankforsikring. Forsikringsbetingelser /R396161

Netbankforsikring. Forsikringsbetingelser /R396161 Netbankforsikring Forsikringsbetingelser 3504161/R396161 Gælder fra august 2016 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er sikret Side 3 2. Hvor dækkes Side 3 3. Ikrafttrædelse Side 3 4. Præmiebetaling Side 3 5. Gebyrer

Læs mere

Lastbil og fragtfører. Forsikringsbetingelser R304141

Lastbil og fragtfører. Forsikringsbetingelser R304141 Lastbil og fragtfører Forsikringsbetingelser R304141 Gælder fra januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 3 2. Motoransvar afsnit 16-17 7 3. Motorkasko afsnit 18-21 8 4. Motorbrand

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002 Uindregistreret traktor Forsikringsbetingelser R276002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uindregistreret traktor afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-17 Side 7 3. Kørselskaskodækning

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Danske køle-/fryse betingelser. Forsikringsbetingelser R335 13D

Danske køle-/fryse betingelser. Forsikringsbetingelser R335 13D Danske køle-/fryse betingelser Forsikringsbetingelser R335 13D Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Danske køle-/frysebetingelser afsnit 15-18 Side 6 3. Erstatningsregler

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Forsikringsbetingelser /R Gælder fra august 2016.

Forsikringsbetingelser /R Gælder fra august 2016. Kriminalitet Forsikringsbetingelser 3504161/R397161 Gælder fra august 2016. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er sikret Side 3 2. Hvor dækkes Side 3 3. Ikrafttrædelse Side 3 4. Præmiebetaling Side 3 5. Gebyrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Teknisk udstyr forsikring

Teknisk udstyr forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Teknisk udstyr forsikring Forsikringsbetingelser R315 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 All risks for teknisk udstyr Afsnit 16-19 Side

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere