LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007"

Transkript

1 LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 Juni 2009

2 1. Beretning Årets faglige krav og resultat Lodstilsynets juridiske opgaver Tilsyn med statslig og privat lodserivirksomhed på det danske lodsmarked Udstedelse og fornyelse af certifikater og beviser Registrering af lodserier og lodser Internationalt samarbejde Skibstrafikken i danske farvande Udvikling i skibstrafikken i Rute Tango for skibe omfattet af IMO Res.138(76) Årets økonomiske resultat Nøgletal Forventninger til det kommende år Bilag 1 Skibe rapporteret til flagstater i

3 1. Beretning Lodstilsynet er lodsmyndighed i Danmark med midlertidig organisatorisk placering under Forsvarskommandoen og har domicil på Kastellet i København. Lodstilsynet blev oprettet som konsekvens af en revideret lodslov, der skabte grundlag for konkurrence fra private lodsudbydere på regionallodsninger, dvs. lodsning til og fra dansk havn. Lodstilsynets primære opgaver er at udstede regler for de vilkår, som lodser og lodserier skal operere under i danske farvande samt føre tilsyn med statslig og privat lodserivirksomhed på det danske lodsmarked. Endvidere udsteder og fornyer Lodstilsynet lodscertifikater og lodsfritagelsesbeviser samt registrerer lodserier i et lodsregister. Derudover indgår Lodstilsynet i internationale fora, der bidrager til at øge sejladssikkerheden, udarbejder guidelines for og udveksler erfaringer på lodsområdet. Drift af Lodstilsynet finansieres af indtægter fra udstedelse af certifikater og registrering af og tilsyn med lodserier i henhold til bekendtgørelse om betaling for Lodstilsynets ydelser. Lodstilsynets mission At udvikle og sikre kvaliteten i lodsning Lodstilsynets vision At det danske lodsvæsen er det bedste i verden. 1.1 Årets faglige krav og resultat Lodstilsynets juridiske opgaver kan inddeles i fire hovedområder: Udarbejdelse af bekendtgørelser Implementering af EU- direktiver Anmeldelser af lovovertrædelser til politiet Deltagelse i arbejdsgruppe vedrørende lodspligt i danske farvande. Bekendtgørelser Lodstilsynet administrerer fire bekendtgørelser, hvoraf tre blev revideret i Bekendtgørelse 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelsen blev i løbet af 2007 revideret to gange via ændringsbekendtgørelser. Den 2. juni blev der blandt andet foretaget ændringer i kategoriinddelingen af danske havne, render og broer mm. Den 1. december trådte blandt andet følgende ændringer i kraft: Grundet implementering af et EU's anerkendelsesdirektiv blev der tilføjet en bestemmelse om, at Danmark anerkender uddannelses og erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i andre EU- lande Da Lodstilsynet fik nyt logo skulle der også foretages ændringer i certifikaters udformning For at gøre afsnittet om Krav til at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis i de enkelte farvandsområder, havne, render og broer lettere forståeligt blev der tilføjet en indledning til afsnittet

4 Desuden blev der foretaget ændringer i kategoriinddelingen af danske havne, render og broer mm. Bekendtgørelse nr. 142 om anvendelse af lods Bekendtgørelsen blev pr. 1. juni 2007 erstattet af bekendtgørelse 472. Af væsentlige ændringer kan nævnes følgende: 5/6 reglen bortfaldt. Alle bestemmelser, der vedrørte dette blev derfor fjernet. Bestemmelser, der allerede var indeholdt i lodsloven, blev fjernet. Sproget blev ændret, så det blev lettere forståeligt for brugerne. Bekendtgørelse om lodseriers virksomhed og lodsers pligter I 2007 har der ikke været foretaget ændringer i denne bekendtgørelse. Bekendtgørelse 1200 om betaling for lodstilsynets ydelser Der blev foretaget to prisændringer. 9 lød således: For årligt tilsyn, foretaget på baggrund af oplysninger indsendt til lodstilsynet, betales et grundgebyr på ,00 kr. samt et gebyr på 4.266,00 kr. pr. lods tilknyttet lodseriet. Pr. 1. januar 2008 trådte prisændringerne i kraft, således at den nye tekst lyder således: For årligt tilsyn, foretaget på baggrund af oplysninger indsendt til lodstilsynet, betales et grundgebyr på kr. samt et gebyr på kr. pr. lods tilknyttet lodseriet. Det grundgebyr, alle lodserier betaler, er faldet, mens der er sket en stigning i prisen pr. lods. Ændringen er foretaget for at afspejle Lodstilsynets tidsforbrug og gøre det især lettere at etablere nye lodserier. Anmeldelser af lovovertrædelser til politiet Lodstilsynet har oprettet 2 sager, der vedrører manglende efterlevelse af lodsloven. Lodstilsynet kan konstatere, at erhvervet generelt har en positiv imødekommenhed til at nå det samlede mål med at sikre de danske farvande, herunder at anvende lods, der bidrager til en forøget sejladssikkerhed. Implementering af EU-direktiver EU's medlemslande er ved at gennemføre henholdsvis anerkendelsesdirektivet og servicedirektivet. I den forbindelse er alle myndigheder i EU med ansvar for lovregulerede erhverv forpligtet til at gennemgå deres lovgivning. Eftersom adgangen til at udøve hvervet som lods er reguleret ved lov, er også Lodstilsynet involveret i denne proces. Arbejdsgruppe vedrørende lodspligt i danske farvande Forsvarsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe under Farvandsvæsenets ledelse, der skal undersøge muligheden for at indføre lodspligt i danske farvande. Lodstilsynet repræsenteret i dette udvalg. Tilsyn med statslig og privat lodserivirksomhed på det danske lodsmarked Lodstilsynet skal sikre, at kvaliteten af lodsernes arbejde vedbliver at være den bedste i verden. Lodstilsynet skal føre tilsyn med de i lodsregisteret registrerede lodserier i Danmark og deres egenkontrol. Lodseriernes egenkontrol består blandt andet i, at lodsernes kompetencer opretholdes (herunder uddannelse), hvilket betyder, at lodsens - 3 -

5 lodsninger inklusive hyppighed og frekvens lever op til de fastsatte minimumskrav samt at uddannelsesniveauet svarer til fastsatte krav. Lodstilsynet kan konstatere, at alle lodserier har en god og tidssvarende sikkerhedskultur med de nationale og internationale fastsatte standarder. Lodserierne har igennem længere tid efteruddannet deres lodser. De fælles standarder i Danmark er parallelle med udenlandske standarder. IMO har implementeret resolution A960(23), der anbefaler hvilke retningslinjer, der bør være for lodsers uddannelse, certificering og arbejdsprocedurer. Lodstilsynet har ved lov fastsat uddannelsesniveauet, der træder i kraft 1. januar Lodstilsynet vil evaluere de enkelte uddannelser for at sikre kvaliteten og effektiviteten i uddannelserne. Udstedelse og fornyelse af certifikater og beviser Certifikater og beviser udstedes i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikater og lodsfritagelsesbeviser. Lodscertifikater Udstedes til lodsaspiranter, der kan dokumentere sejladshyppighed i henhold til kravene i bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis i et lodsningsområde og har bestået en egnethedsprøve. I henhold til bekendtgørelsen har en lods pligt til pr. løbende år at dokumentere sejladshyppighed for hvert at de områder, der fremgår af certifikatet, for at kunne opretholde området. Dette har ikke været et krav tidligere, og har betydet, at nye procedurer har skullet indarbejdes. Da Lodstilsynet blev etableret blev der udstedt nye certifikater til alle aktive lodser, der var tilknyttet et lodseri, fortrinsvis lodser i statsligt regi. Certifikaterne blev udfærdiget efter ansøgning fra lodserierne på baggrund af hidtidige sejladsområder og lodsernes erfaring. Opdateringen af de tildelte certifikater, som for nogens vedkommende kan betyde, at et område kan blive slettet fra certifikatet, såfremt den krævede sejladshyppighed, ikke kan dokumenteres, vil blive udført primo Lodsaspirant id-kort Udstedes efter anmodning fra et lodseri til nyansatte lodsaspiranter og til aktive lodser, der ønsker tilføjet et nyt sejladsområde på deres certifikat. Id-kortene gælder for 1 år. Højsøcertifikater Udstedes i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikater og lodsfritagelsesbeviser samt Baltic Pilotage Authorities Commission (BPAC) agreement for deep-sea pilotage in the Baltic Sea Area. Certifikatet udstedes efter anmodning til lodser, der har Østersøen og/eller Kattegat som lodsningsområde og som kan dokumentere den krævede sejladshyppighed. Lodsfritagelsesbeviser Inden der kan udstedes et lodsfritagelsesbevis, skal der afholdes en teoretisk prøve, hvor ansøgeren demonstrerer sin viden om det område, der søges om lodsfritagelse for. En - 4 -

6 lodsfritagelsesprøve kan afholdes, hvis ansøgeren kan dokumentere det krævede antal sejladser for et område Et lodsfritagelsesbevis fritager en skibsfører for at tage lods i de områder, der fremgår at beviset og gælder for det skib/de skibe, der ligeledes fremgår af beviset. Til dato har Lodstilsynet udstedt 142 lodsfritagelsesbeviser, der spænder vidt i skibstyper og sejladsområder. Lodstilsynet vurderer, at det samlede antal af lodsfritagelsesbeviser kommer til at blive omkring 200 udstedte i alt og gældende beviser som gennemsnit. Registrering af lodserier Lodstilsynet har i sit lovbefalede register registreret følgende lodserier: Danish Pilot Service, Fredericia DanPilot, det statslige lodsvæsen Hanstholm Havn Hirtshals Havn Rønne Havn Skagen Havn og Århus Havn. Internationalt samarbejde På lodsningsområdet indgår Lodstilsynet i flere internationale sammenhænge: JPUG/Joint Pilotage User Group blev etableret i 2006 for at have et fælles forum for skibserhvervet, lodsmyndigheder og lodsvæsen, hvor emner af fælles vigtighed kan behandles og med det formål at bidrage til øget sejladssikkerhed ved brug af lods ind og ud af Østersøen. Mødehyppighed er 1 gang årligt, eller på anmodning fra medlemmer. PAF/Pilotage Authorities Forum er et forum I IALA-regi for lodsmyndigheder. Formålet er at udforme guidelines på lodsningsområdet. Mødehyppigheden er 2 gange årligt. BPAC/Baltic Pilotage Authorities Commission er en sammenslutning af myndigheder i de baltiske lande, som har eksisteret i 26 år. Formålet er at udveksle erfaringer på lodsningsområdet. Nationalt at give anbefalinger og påvirke beslutninger på områder, der vedrører lodsning i Østersøen. Der afholdes en årlig konference på skift i landene og ud over repræsentanter for myndighederne deltager også lodser. Fra dansk side deltager en repræsentant fra Danske Lodser. Sekretariatsfunktionen for BPAC har siden 1996 været varetaget af Danmark, først i Farvandsvæsenets regi og siden oprettelsen af Lodstilsynet i december 2006 af Lodstilsynet. Der har de seneste år været manglende tilslutning til det fælles arbejde fra russisk side samt fra Litauen, der - ikke mere - foretager deep-sea lodsninger. Fremadrettet arbejdes der med planer/forslag om at skabe en ensartet/fælles BPACuddannelse for østersølodser. Desuden overvejes (Danmark) en opdeling af Østersøområdet i lodsningsområder for at opnå en sejladsmæssig større sikkerhed og en differentieret udstedelse af certifikater, der er tilpasset udstedelse af nationale lodscertifikater

7 Skibstrafikken i danske farvande Lodstilsynet er ifølge lodsloven den offentlige myndighed, der har tilsynspligt med at lodsloven overholdes og efterleves. Et sådant lovbestemt tilsyn kræver mange observante øjne og involverer hele det maritime erhverv. Lodstilsynets nærmeste samarbejdspart er Søværnets Operative Kommando, der udfører et stort stykke arbejde med at overvåge skibstrafikken i de danske territorialfarvande. Overvågningen består blandt andet i, at skibe anråbes for at kunne konstatere, om pligten til at anvende lods samt internationale lodsanbefalinger bliver overholdt. Skibsfarten er internationalt forpligtet til at opretholde en god sikkerhedskultur og derved overholde love og anbefalinger, og udover rederierne og skibsbesætningerne er andre meget vigtige medspillere naturligvis nødvendige, herunder havne, skibsmæglere, lodserier, lodser o.a. Det samlede arbejde skal bidrage til at forøge sejladssikkerheden i de danske farvande og havne. Udvikling i skibstrafikken i Rute Tango for skibe omfattet af IMO Res.138(76) IMO-Resolution 138(76) anbefaler brug af lods i Rute Tango for visse skibe. I samarbejde med SOK overvåger Lodstilsynet skibstrafikken i danske farvande og indberetter skibe, der ikke følger anbefalingen, til respektive flagstater. Rapporteringerne til flagstaterne er et bidrag til at øge anvendelsen af lods og derved til at øge sejladssikkerheden. I 2007 var der 2040 passager, som var omfattet af IMO s anbefaling. Ud af samtlige passager af disse skibe levede omkring 96 % og 98 % af tankskibene op til IMO s anbefalinger. Fordeling af flagstatsskrivelser pr. land fremgår af bilag 1. I 83 tilfælde af de 2040 passager blev der i overensstemmelse med den hidtidige praksis fra Spodsbjerg til Grenå tilskrevet flagstaten, hvilket er en reduktion på 16 % i forhold til 2006 og på 47 % i forhold til Den 1. maj 2007 skærpede Lodstilsynet praksis og begyndte at rapportere til flagstaterne, hvis passerende skibe ikke følger anbefalingerne i vestlige Østersø (området mellem Gedser og Spodsbjerg), hvilket medførte yderligere 63 rapporteringer. Nedenstående grafer viser udviklingen de seneste 5 år. Dog skal det bemærkes, at skibe, som har været gennem Rute Tango 5 gange inden for de seneste 6 måneder, anses for at opfylde kravet til lokalkendskab og derfor ikke at være pligtig til at have lods ombord

8 Skibepassager i Rute Tango for skibe med en dybgang på 11 meter eller derover: Tankskibepassager i Rute Tango for skibe med en dybgang på 11 meter eller derover: - 7 -

9 1.2 Årets økonomiske resultat Regnskab for Lodstilsynet 1/ / Indtægter: Salg af tjenesteydelser Salg af tjenesteydelser Indtægter i alt Udgifter: Lønninger Tjeneste rejser Køb af inventar og EDB Frugtordning Brændstof til køretøj Kontorartikler Forplejning møder Konsulentbistand Kursusudgifter Telekommunikation Forsvarets interne ydelser Udgifter i alt Overskud pr. 31/ Nøgletal Årets indtægter fra 2006 fremkommer ved, at der er udstedt følgende: 159 lodscertifikater 151 højsøcertifikater 10 lodsaspirant id-kort. Årets indtægter fra 2007 fremkommer ved, at der er udstedt følgende: 61 lodscertifikater 18 højsøcertifikater 142 lodsfritagelsesbeviser 13 lodsaspirant id-kort 87 lodscertifikater med ændringer/opgradering i lodsernes sejladsområder Der blev opkrævet lodseriafgift for 7 lodserier samt lodsafgift for 205 lodser for

10 1.4 Forventninger til det kommende år Som ny myndighed har Lodstilsynet i 2007 været under opbygning med hensyn til logistik og ansættelse af medarbejdere i henhold til det ved oprettelse af Lodstilsynet vurderede antal og deres fagmæssige sammensætning. Der forventes ikke ændringer heri i Lodstilsynet vil de kommende år fortsat arbejde for at maksimere sine ydelser og yde den bedste service til brugerne En del af den service er information til og kommunikation med brugerne, som forbedres ved oprettelse af en hjemmeside. Ved fortsat at deltage i det samarbejde på lodsrelaterede område, der foregår nationalt og internationalt, søger Lodstilsynet at følge og påvirke udviklingen på området. I samarbejde med interessenterne vil Lodstilsynet foretage de ændringer i lovgrundlaget, der måtte være nødvendige for højnelse af sejladssikkerheden i danske farvende. Lodstilsynet planlægger i de kommende år hvert år at have særlig fokus på et område, der menes at kræve speciel opmærksomhed. I 2008 vil fokusområdet være lodsers opfyldelse af krav til sejladshyppighed

11 Bilag 1 Skibe rapporteret til flagstater i 2007 Flagstater Total Bulk skibe Tankers Panama Grækenland Liberia Malta Finland Hong Kong Marshall Øerne Cyprus Bahamas England Singapore Turkey Luxembourg St. Vincent/Gre Holland Isle of Man Antillerne & Barbuda India Italy Norway Ukraine I alt

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I)

BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO BEREDSKABSPLAN FOR DET STATSLIGE DANSKE BEREDSKAB TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING AF HAVET MED OLIE OG ANDRE SKADELIGE STOFFER HOVEDPLAN (DEL I) Opdateret d. 10-12/2012 1 INDHOLD

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

TEMA: Lodsvæsen. Søfartens Ledere. truer miljøet. under forandring. DIS og sømandsskattefradrag

TEMA: Lodsvæsen. Søfartens Ledere. truer miljøet. under forandring. DIS og sømandsskattefradrag DIS og sømandsskattefradrag Kan du få begge dele? Søfartens Ledere nr. 1 2014 OLIEKATASTROFE Den 29. marts 2001 gik det for alvor galt syd for Møn TEMA: Lodsvæsen under forandring truer miljøet En foreslået

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere