December Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2012. Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp"

Transkript

1 December 2012 Vindmøller ved Overtarp i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Overtarp

2 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER BAGGRUND VINDMØLLEOMRÅDET VINDMØLLEANLÆGGET HENSYNET TIL OMGIVELSERNE AREALINTERESSER PRODUKTION OG AFLEDTE MILJØEFFEKTER STØJFORHOLD SKYGGEFORHOLD LOV OM FREMME AF VEDVARENDE ENERGI (VE LOVEN) VISUALISERINGER KONKLUSION Udarbejdet af: Peter Dueholm Jensen, Projektleder, Wind Estate A/S, mob Lodsejer(-e): Ole Meldgaard Jensen, Tarpvej 6, 7280 Sdr. Felding Peter Madsen, Overtarpvej 3, 7280 Sdr. Felding Thomas Strøm Andersen, Skjernvej 122, 7280 Sdr. Felding Projektudvikler og bygherre: Wind Estate A/S, Læsøvej 1, 8940 Randers SV Kort: Kort & Matrikelstyrelsen

3 0. Ansøger Wind Estate er et privatejet energiselskab, som lever af at udvikle, bygge og drive vindmølleprojekter i Danmark. Selskabet, som oprindeligt blev stiftet i 1997, har i dag en installeret produktionskapacitet på ca. 100 MW med en årlig energiproduktion på ca. 250 GWh. I Herning kommune er Wind Estate lokalt repræsenteret med ejerskab af 4 vindmøller med en samlet kapacitet på 1,3 MW. I forbindelse med Herning kommunes igangsatte vindmølleplan har Wind Estate tre projekter som har fået byggetilladelse og et projekt som er i VVM-høringsfase. Selskabet har mange års erfaring indenfor vindmøllebranchen med stor viden om design og byggemodning af vindmølleprojekter, forhandling med vindmøllefabrikanter og underleverandører, byggeledelse på vindmølleprojekter og drift af vindmøller. Selskabet har egen serviceafdeling med online overvågning, fejlretning, udførende service samt egne lagerfaciliteter på selskabets domicil i Randers. Selskabet er ISO 9001 certificeret i henhold til den tekniske godkendelsesordning for vedligeholdelse og service af vindmøller i Danmark. Med afsæt i flere nye vindmølleprojekter på land, som alle er udviklet under de i VE Loven gældende regler med dertilhørende værditabs- og køberetsordninger, har Wind Estate de nødvendige kompetencer til at byggemodne nye vindmølleprojekter i Herning kommune. Som et energiselskab er det Wind Estates filosofi at tage lokalt ejerskab i de byggemodnede vindmølleprojekter. At Wind Estate er kommet for at blive er med til at skabe tryghed overfor vindmølleprojekternes øvrige lokale deltagere, herunder i særdeleshed andelshavere i de under køberetsordningen oprettede vindmøllelaug. Yderligere information om Wind Estate kan findes på

4 1. Baggrund Med henblik på at tilvejebringe et foreløbigt beslutningsgrundlag for endelig udpegning af et potentielt opstillingsområde ved Momhøj, der kan indgå som kommuneplantillæg til den nuværende kommuneplan eller indarbejdes i vindmølleplanen, har Wind Estate udarbejdet denne projektbeskrivelse indeholdende en beskrivelse af nogle af de elementer, der normalt indgår i en senere VVM redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan for projektet. Projektbeskrivelsen omhandler bl.a. mulige konfliktende arealinteresser, vindmøllernes opstillingsmønster, afstand til nabobeboelser, overholdelse af krav til maksimal støj og skyggekast, vindmøllernes synlighed i landskabet og samspillet med omkringliggende vindmøller. På den baggrund ansøger Wind Estate om endelig udpegning af opstillingsområde ved Overtarp som et velegnet område til opstilling af vindmøller. Området har plads til 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter. Projektforslaget er kommet i stand efter samarbejde med vindmølleområdets lodsejere, hvor Wind Estate har fået fuldmagt fra følgende lodsejere til at anmelde et vindmølleprojekt på deres ejendomme: Ole Meldgaard Jensen, ejer af ejendommen matr. nr. 34a, Nørrelandet, Sdr. Felding Peter Madsen, ejer af ejendommen matr. nr. 33k, Nørrelandet, Sdr. Felding Thomas Strøm Andersen, ejer af ejendommen matr. nr. 33p, Nørrelandet, Sdr. Felding Det er vores vurdering, at vindmølleområdet, som har attraktive vindforhold, overholder alle arealmæssige bindinger og lever op til vindmøllecirkulærets krav og anbefalinger, hvilket gør området ideelt til opstilling af vindmøller.

5 2. Vindmølleområdet Det foreslåede vindmølleområde er beliggende syd af Skjernvej. Mod vest og nord udgør Vardevej den naturlige afgrænsning, mens en række levende hegn i markskel danner afgrænsning mod øst. Området er et typisk dansk landbrugslandskab med dyrkede marker karakteriseret ved et stort antal levende hegn i markskel og omkring nabobeboelserne. Til vindmølleområdet vil vejadgangen naturligt følge af eksisterende veje fra Tarpvej. I selve vindmølleområdet er der ingen eksisterende vindmøller. Vest for området ved Drongstrup Mark i en afstand af 2,7 km står der tre vindmøller, mod nord i en afstand af 3,5 km står 3 møller og mod nordvest i en afstand af ca. 5,5 km står 3 møller, der således vil udgør en firkant. Figur 1: Opstilling af vindmøller på en lige række med en totalhøjde på 140 meter

6 3. Vindmølleanlægget De fysiske rammer for valg af vindmølletype fastlægges af de i vindmøllecirkulæret opstillede krav til mindste afstand til den nærmeste beboelse og en anbefaling om størrelsesforholdet mellem vindmøllernes rotordiameter og navhøjde, det såkaldte harmoniforhold. Mens mindste afstanden til nærmeste beboelse fastlægger, at vindmøller aldrig må opstilles tættere på nabobeboelser end fire gange vindmøllens totalhøjde, så er anbefalingen i cirkulæret, at harmoniforholdet som udgangspunkt bør ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35 for at give den mest visuelle harmoniske vindmølle. På det givne vindmølleområde kan opstilles vindmøller med en totalhøjde på 140 meter, hvilket som udgangspunkt giver brede rammer for opstilling af vindmøller i landzone. Den endelige fastlæggelse af vindmølletype vil først finde sted på et senere tidspunkt i planprocessen, når alle forhold har været vurderet, og vindmølleområdets fysiske rammer er endelig fastlagt. Vindmøller opstillet i Danmark skal alle have en typegodkendelse under den såkaldte tekniske godkendelsesordning under RISØ, hvorfor der per dags dato kun er to potentielle vindmølleleverandører, Vestas og Siemens, til vindmøller i landzone i Danmark. Men eftersom flere andre leverandører overvejer at få deres vindmøller typegodkendte til opstilling i Danmark, og da der sker en fortsat ny- og videreudvikling af forskellige vindmølletyper hos de to tilstedeværende vindmølleleverandører, kan den for vindmølleprojektet mest optimale vindmølletype i dag sagtens være en anden på et senere tidspunkt. Hvis der tages udgangspunkt i de tilgængelige vindmølletyper til det danske marked i dag, kan følgende vindmølletyper komme på tale til projektet: Fabrikat Type Kapacitet MW Navhøjde m Rotor m Totalhøjde m Kapacitet i alt MW Siemens S113 3,0 83, ,0 Siemens S113 2,3 83, ,9 Vestas V112 3,0 84, ,0 Siemens S101 3,0 89, ,0 Vestas V100 2,6 90, ,8 På den baggrund kan vindmølleområdets rammer fastsættes som 3 vindmøller med minimumskapacitet på 2,3 MW og en maksimal rotordiameter på 113 meter, en maksimal navhøjde på 90 meter og en maksimal totalhøjde på 140 meter. Denne projektbeskrivelse tager udgangspunkt i, at der opstilles 3 vindmøller af typen Vestas V112-3,075 (84).

7 Vindmøllerne foreslås opstillet på en lige række med en indbyrdes afstand på ca. 325 meter med én vindmølle på hver af ejendommene matr. nr. 34a, 33k og 33p alle Nørrelandet, Sdr. Felding. Rækken orienteres sådan, at vindmøllerne er opstillet i en lige række forløbende fra NØ mod SV og med en længde på 650 m. Udover at dette opstillingsmønster i videst mulige udstrækning tager hensyn til den daglige landbrugsdrift, markskel, de eksisterende vejanlæg mv., så er afstanden mellem vindmøllerne og deres orienteringen også hensigtsmæssig, i forhold til den fremherskende vindretning fra sydvest med en parkvirkningsgrad på 97% og en dermed næsten optimal udnyttelse af områdets vindressourcer. Hver vindmølle bliver placeret på egen matrikel med et areal på 30 x 30 meter. Hertil kommer kran- og vendepladser ved hver vindmølle på op til m 2 samt op mod 1000 meter adgangsveje med en bredde af godt 5 meter. Adgang til vindmøllerne sker fra tarpvej, som angivet med rødt i nedenstående illustration. Figur 2: Foreslået vindmølleplaceringer med kranpladser og muligt vejforløb

8 4. Hensynet til omgivelserne Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne, således planlægningen ikke alene tager hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. I vindmøllecirkulæret er fastlagt, at vindmøller ikke må opstilles tættere på nabobeboelse end fire gange vindmøllens totalhøjde. Da projektforslaget omhandler vindmøller med en totalhøjde på 140 meter, medfører dette en mindste afstand på 560 meter til nærmeste nabobeboelse. Kravet er opfyldt for alle nabobeboelser, idet den nærmeste beboelse beliggende sydvest for vindmøllerne og har en afstand på over 570 meter til ydersiden af det nærmeste vindmølletårn. Figur 3: Afstande til nærmeste beboelse. Den røde markering illustrerer en afstand på 560 meter til beboelsen

9 Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere et krav om, at eksisterende vindmøller, der står med mindre en 28 gange vindmøllernes totalhøjde svarende til meter fra vindmølleområdet, skal vurderes, så det sikres, at det samlede udtryk ikke er landskabeligt betænkeligt. I selve vindmølleområdet er der ingen eksisterende vindmøller. Vest for området ved Drongstrup Mark i en afstand af 2,7 km står der tre vindmøller af typen NEG Micon 750 kw, mod nord i en afstand af 3,5 km står 3 møller af typen NEG Micon 750 kw. Figur 4: Eksisterende vindmøller markeret med blåt indenfor 28 x totalhøjden af de nye vindmøller.

10 Det er vores vurdering, at samspillet mellem de forskellige vindmøllegrupper ikke er betænkeligt, da projektforslaget naturligt og intuitivt vil blive opfattet som en separat vindmøllegruppe. På ovenstående kort er de planlagte og eksisterende møller angivet. Som det ses, er området med de ny møller ved Overtarp adskilt fra såvel Drongstrup Mark som Assing Mølleby af Vardevej. Ligeledes er afstanden mellem de 2 områder, hvor der opstilles nye store møller ca. 5,5 km, hvilket er betydeligt over 28 x vindmøllens totalhøjde. Der henvises i øvrigt til notat fra SJ Consult: Landskabelig vurdering af visuelle påvirkning af landskabet ved vindmølleprojekt ved Sdr. Felding, tidligere område 12, i Herning Kommune.

11 5. Arealinteresser På baggrund af data fra Danmarks Miljøportal har vi kortlagt de forskellige natur- og beskyttelsesinteresser i og omkring vindmølleområdet. Figur 5: Natur- og beskyttelsesinteresser i og omkring vindmølleområdet, jf. Danmarks Miljøportal Af ovenstående kort fremgår, at de forslåede vindmølleplaceringer ikke er i konflikt med de overordnede natur- og beskyttelsesinteresser i området med følgende uddybninger: Den sydligste vindmølle er placeret udenfor beskyttede eng, men der vil dog forekomme vingeoverslag indover området. Vindmøllen er placeret sådan at fundamentet ikke berør det beskyttede areal. Den midterste vindmølle er placeret udenfor beskyttede mose, men der vil dog forekomme vingeoverslag indover området. Denne vindmølle er også placeret sådan at fundamentet ikke berør det beskyttede areal. Hele vindmølleområdet ligger uden for alle øvrige bygge- og beskyttelseszoner Der er ingen fredningsmæssige konflikter, ej heller konflikter med beskyttede naturtyper eller Natura 2000 områder. Vindmølleområdet grænser dog op til et stort område klassificeret som større uforstyrret landskaber. Der forekommer ikke vingeoverslag ind over området, hvor den sydligste vindmølle har 60 meter og den nordligste vindmølle 350 meter fra vindmølletårn til området.

12 6. Produktion og afledte miljøeffekter Vindmølleområdet ved Overtarp har gode vindforhold med en beregnet middelvindhastighed på knap 6,8 m/s i vindmøllernes navhøjde på 84 meter, hvilket svarer til et energiindhold på ca kwh/m 2 /år. Derudover er orienteringen af vindmølleprojektet også hensigtsmæssig i forhold til den fremherskende vindretning fra sydvest med en parkvirkningsgrad på næsten 97%, hvilket giver en næsten optimal udnyttelse af områdets vindressourcer. Den årlige el-produktion fra de tre vindmøller er beregnet til ca. 29,5 GWh. Vindmøllernes produktion vil dermed kunne dække godt husstandes årlige elforbrug (med et gennemsnitlig årligt elforbrug på knap kwh). Ved erstatning af en el-produktion baseret på kul eller andre fossile brændstoffer med en elproduktion fra vindmøller fortrænges udledningen af en række luftforurenende stoffer, ligesom der sker en reduktion i affaldsproduktionen i form af aske og slagger. Især reduktionen af emissionen fra kuldioxid (CO 2 ) er stor og bidrager væsentligt til reduktion af udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. I vindmøllernes forventede levetid på 30 år forventes de tre vindmøller at kunne producere godt 885 GWh, hvilket sparer atmosfæren for en CO 2 udledning på i alt ca tons, svarende til at vindmøllerne bidrager med en årlig CO 2 reduktion på ca tons.

13 7. Støjforhold I henhold til vindmøllebekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige hhv. 42 og 44 db(a) ved vindhastigheder 6 og 8 m/s på det nærmeste udendørs opholdsareal ved en nabobeboelse i det åbne land, og 37 og 39 db(a) ved 6 og 8 m/s på særligt støjfølsomme områder. Tilsvarende må den lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 db(a) ved 6 og 8 m/s indendørs i nabobeboelserne. Figur 6: Støjkurver ved en vindhastighed på 8 m/s Det fremgår af ovenstående kort, at vindmølleprojektet overholder støjkravene ved alle nabobeboelser i det åbne land med stor margin. Der er ingen særligt støjfølsomme områder i opstillingsområdet.

14 Det fremgår af nedenstående kort, at vindmølleprojektet overholder de lavfrekvente støjkrav hos alle nabobeboelser i det åbne land med stor margin. Figur 7: Lavfrekvente støjkurver ved 8 m/s I henhold til vejledningen til støjbekendtgørelsen skal støjbidragene fra både kommende og eksisterende vindmøller indregnes, så der beregnes den samlede støjbelastning fra vindmøller ved alle nabobeboelser, medmindre afstanden mellem de kommende og eksisterende vindmøller er så stor, at støjbidraget fra de kommende vindmøller er 15 db(a) lavere end støjbelastningen fra de eksisterende vindmøller hos nabobeboelserne ( 15 db(a) reglen ). På grund af afstandene til de nærmeste eksisterende vindmøller i området overholdes 15 db(a) reglen hos alle nabobeboelser, hvorfor der kun er beregnet støjbelastningen fra de kommende vindmøller hos alle nabobeboelserne.

15 8. Skyggeforhold Der findes ingen danske regler for, hvor store gener fra skyggekast en vindmølle må påføre naboerne. Miljøministeriets Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefaler dog, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som den reelle skyggetid korrigeret for vindstille og overskyggede timer samt vindretningen i et normalt år i Danmark. Figur 8: Skyggekurver med angivelse af reelle skyggetimer i et normalt år Af ovenstående kort fremgår, at seks nabobeboelser får teoretisk over 10 timer udendørs skyggekast om året. Det giver dog ikke anledning til problemer, da den eller de vindmøller, som forårsager skyggekastet hos de respektive naboer, forsynes med en skyggestyring, som stopper vindmøllerne i de mest kritiske perioder, så nabobeboelsernes reelle skyggetid ikke kommer til at overstige 10 timer om året i et normalt år.

16 9. Lov om fremme af vedvarende energi (VE Loven) VE Loven blev vedtaget i december 2008 med det formål at forøge andelen af vedvarende energi i Danmark. Der blev i loven etableret fire ordninger, som har til hensigt at fremme vindkraft. Figur 9: Illustration over naboer indenfor 4,5 km fra vindmøllerne med forkøbsret under køberetsordningen

17 Under køberetsordningen er Wind Estate pligtig til at udbyde 20% af projektet som ejerandele til kostpris til myndige personer med folkeregisteradresse i kommunen. Borgere med folkeregisteradresse højst 4,5 km fra vindmøllerne har dog forrang. Af ovenstående kort fremgår, at der udover ejendomme i landzonen ligger få bysamfund indenfor 4,5 km, herunder Skarrild og Sønder Felding. Wind Estate har taget ordningen til sig, idet jo større lokal forankring, jo større opbakning om vindmølleprojektet. Derfor laver Wind Estate normalt nogle ekstraordinære tiltag i form af investormøder mv. for at klæde de lokale borgere så godt som muligt på for at kunne tage økonomisk del i vindmølleprojektet. Derudover åbner VE Loven op for kompensation af værditab på ejendomme som følge af vindmølleprojektets etablering. Under værditabsordningen har i princippet alle naboejendomme ret til taksation af værditabet på deres ejendom, idet ejendomme længere væk end seks gange vindmøllernes totalhøjde, i dette tilfælde 860 meter, skal betale et gebyr på kr. for taksationen. Endelig er der i medfør af VE Loven oprettet den grønne ordning, hvor Herning kommune kan søge om tilskud på kr. for hver opstillet megawatt, i dette tilfælde kr., til kulturelle initiativer og grønne projekter for fremme af accepten af vedvarende energi. Den sidste ordning, garantiordningen, er ikke relevant her.

18 10. Visualiseringer Med henblik på at give et indtryk af den visuelle påvirkning af omgivelserne kan der udarbejdes visualiseringer med tilhørende vurderinger fra forskellige vinkler og afstande fra vindmølleprojektet. Visualiseringerne skal vise, hvordan de foreslåede vindmøller vil se ud i det eksisterende landskab, og vurderingerne beskrive, om vindmøllerne virker dominerende eller forstyrrende i forhold til landskabets karaktergivende elementer og landskabets skala, som tilsammen er et udtryk for landskabets sårbarhed. Fotostandpunkterne til visualiseringerne vil blive udvalgt efter bedste evne, så de illustrerer, hvordan vindmøllerne vil fremstå fra væsentlige udsigtspunkter, hvad enten det er punkter, hvor mange mennesker færdes dagligt, særlige naturområder eller punkter af kulturel værdi. Visualiseringer med følgende vurderinger af hvordan vindmølleprojektet vil se ud i det eksisterende landskab, om vindmøllerne virker dominerende eller forstyrrende i forhold til landskabets karaktergivende elementer og landskabets skala anbefales nærmere undersøgt i en VVM. Wind Estate vil dog gerne være behjælpelig med at udarbejde visualiseringer inden en evt. VVM undersøgelse igangsættes såfremt Herning Kommune ønsker det.

19 11. Konklusion Det er Wind Estates holdning, at opstilling af vindmøller har en positiv indvirkning på klimaet og miljøet generelt. Samlet set vurderes området egnet til opstilling af vindmøller. Det er ingen væsentligt modstridende interesser, hvis vindmøllerne bliver placeret hensigtsmæssigt i forhold til eng og mose i området, ligesom alle miljøkrav overholdes i forhold til nabobeboelserne, når; der foretages dispensation til at vindmøllerne kan placeres med vingeoverslag indover eng og mose Der etableres skyggestyring, som stopper vindmøllerne i de mest kritiske perioder, så nabobeboelsernes reelle skyggetid ikke kommer til at overstige 10 timer om året i et normalt år Det gives dispensation til at vindmøllerne kan placeres i omtalt afstand til større uforstyrret landskab. Vurderingen af hvorvidt landskabet kan bære et vindmølleprojekt af den foreslåede størrelse samt de landskabelige konsekvenser ved gennemførelse af projektet skal klarlægges og sikres gennem den videre planlægning.

20 Project: Windpro - Overtarp - PDJ DECIBEL - Main Result Calculation: 3 V112-3,075 (84) Noise calculation model: Danish 2011 The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :27 / 1 Licensed user: Wind Estate A/S Læsøvej 1 DK-8940 Randers SV Peter Dueholm / Calculated: :27/ The noise impact from WTGs are not allowed to exceed the following limits: (Wind speeds in 10 m height) 1) At outdoor areas maximum 15 m from neighbor settlements in the open land. a) 44 db(a) at wind speed 8 m/s. b) 42 db(a) at wind speed 6 m/s. 2) At outdoor areas in residential or recreational areas. a) 39 db(a) at wind speed 8 m/s in residential areas. b) 37 db(a) at wind speed 6 m/s in residential areas. The low frequency noise impact from WTGs are not allowed to exceed 20 db indoor at wind speeds 8 and 6 m/s The limits are not to be taken into acount for houses belonging to WTG owner WTGs New WTG Scale 1: Noise sensitive area UTM (north)-etrs89 Zone: 32 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name First LwaRef Last LwaRef Pure data/description rated diameter height wind wind tones speed speed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,3-7,1, 326,1 m Yes VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 84,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 f 8,0 106,5 f No ,0 Yes VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 84,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 f 8,0 106,5 f No ,0 Yes VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 84,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 104,6 f 8,0 106,5 f No f) From other hub height Calculation Results Sound Level Noise sensitive area UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Wind Noise Distance From WTGs Noise Distance All height speed [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Noise sensitive point: Danish Open land (2) ,9 1,5 6,0 42,0 39,5 Yes Yes A 8,0 44,0 41,0 Yes Yes B Noise sensitive point: Danish Open land (3) ,0 1,5 6,0 42,0 38,4 Yes Yes B 8,0 44,0 39,9 Yes Yes C Noise sensitive point: Danish Open land (4) ,0 1,5 6,0 42,0 39,9 Yes Yes C 8,0 44,0 41,4 Yes Yes D Noise sensitive point: Danish Open land (5) ,8 1,5 6,0 42,0 35,5 Yes Yes D 8,0 44,0 36,9 Yes Yes E Noise sensitive point: Danish Open land (6) ,8 1,5 6,0 42,0 37,4 Yes Yes E 8,0 44,0 38,9 Yes Yes F Noise sensitive point: Danish Open land (7) ,3 1,5 6,0 42,0 37,7 Yes Yes F 8,0 44,0 39,1 Yes Yes G Noise sensitive point: Danish Open land (8) ,0 1,5 6,0 42,0 36,0 Yes Yes G 8,0 44,0 37,4 Yes Yes H Noise sensitive point: Danish Open land (9) ,5 1,5 6,0 42,0 39,5 Yes Yes H 8,0 44,0 41,0 Yes Yes I Noise sensitive point: Danish Open land (10) ,1 1,5 6,0 42,0 35,8 Yes Yes I 8,0 44,0 37,2 Yes Yes J Noise sensitive point: Danish Open land (11) ,6 1,5 6,0 42,0 40,3 Yes Yes J 8,0 44,0 41,8 Yes Yes K Noise sensitive point: Danish Open land (12) ,2 1,5 6,0 42,0 41,1 Yes Yes K 8,0 44,0 42,6 Yes Yes L Noise sensitive point: Danish Open land (13) ,9 1,5 6,0 42,0 39,1 Yes Yes L 8,0 44,0 40,5 Yes Yes M Noise sensitive point: Danish Open land (14) ,0 1,5 6,0 42,0 37,7 Yes Yes M 8,0 44,0 39,1 Yes Yes N Noise sensitive point: Danish Open land (15) ,0 1,5 6,0 42,0 40,1 Yes Yes N 8,0 44,0 41,5 Yes Yes O Noise sensitive point: Danish Open land (16) ,9 1,5 6,0 42,0 41,1 Yes Yes O 8,0 44,0 42,6 Yes Yes To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

21 Project: Windpro - Overtarp - PDJ DECIBEL - Main Result Calculation: 3 V112-3,075 (84) WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :27 / 2 Licensed user: Wind Estate A/S Læsøvej 1 DK-8940 Randers SV Peter Dueholm / Calculated: :27/ continued from previous page Noise sensitive area UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Wind Noise Distance From WTGs Noise Distance All height speed [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] P Noise sensitive point: Danish Open land (17) ,0 1,5 6,0 42,0 37,3 Yes Yes P 8,0 44,0 38,7 Yes Yes Q Noise sensitive point: Danish Open land (34) ,0 1,5 6,0 42, ,0 Yes Yes Yes Q 8,0 44,0 42,5 Yes Yes Distances (m) WTG NSA A B C D E F G H I J K L M N O P Q WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

22 Project: Windpro - Overtarp - PDJ DECIBEL - Main Result Calculation: 3 V112-3,075 (84) Noise calculation model: Danish 2011 Low frequency The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :29 / 1 Licensed user: Wind Estate A/S Læsøvej 1 DK-8940 Randers SV Peter Dueholm / Calculated: :29/ The noise impact from WTGs are not allowed to exceed the following limits: (Wind speeds in 10 m height) 1) At outdoor areas maximum 15 m from neighbor settlements in the open land. a) 44 db(a) at wind speed 8 m/s. b) 42 db(a) at wind speed 6 m/s. 2) At outdoor areas in residential or recreational areas. a) 39 db(a) at wind speed 8 m/s in residential areas. b) 37 db(a) at wind speed 6 m/s in residential areas. The low frequency noise impact from WTGs are not allowed to exceed 20 db indoor at wind speeds 8 and 6 m/s The limits are not to be taken into acount for houses belonging to WTG owner Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde WTGs New WTG Scale 1: Noise sensitive area UTM (north)-etrs89 Zone: 32 WTG type Noise data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name First LwaRef Last LwaRef data/description rated diameter height wind wind speed speed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,3-7,1, 326,1 m Yes VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 84,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 f 8,0 96,4 f ,0 Yes VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 84,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 f 8,0 96,4 f ,0 Yes VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 84,0 USER Noise Mode 0 GS-value 6,0 93,7 f 8,0 96,4 f f) From other hub height Calculation Results Sound Level Noise sensitive area UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Wind Noise From WTGs Noise height speed [m] [m] [m/s] [db] [db] A Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (52) ,8 1,5 6,0 20,0 11,0 Yes A 8,0 20,0 15,3 Yes B Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (53) ,2 1,5 6,0 20,0 10,2 Yes B 8,0 20,0 14,5 Yes C Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (54) ,0 1,5 6,0 20,0 11,5 Yes C 8,0 20,0 15,8 Yes D Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (55) ,0 1,5 6,0 20,0 7,9 Yes D 8,0 20,0 12,2 Yes E Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (56) ,5 1,5 6,0 20,0 9,4 Yes E 8,0 20,0 13,7 Yes F Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (57) ,1 1,5 6,0 20,0 9,5 Yes F 8,0 20,0 13,8 Yes G Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (58) ,0 1,5 6,0 20,0 8,2 Yes G 8,0 20,0 12,5 Yes H Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (59) ,2 1,5 6,0 20,0 10,9 Yes H 8,0 20,0 15,2 Yes I Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (60) ,9 1,5 6,0 20,0 8,0 Yes I 8,0 20,0 12,3 Yes J Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (61) ,7 1,5 6,0 20,0 11,7 Yes J 8,0 20,0 16,0 Yes K Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (62) ,1 1,5 6,0 20,0 12,6 Yes K 8,0 20,0 16,8 Yes L Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (63) ,7 1,5 6,0 20,0 11,0 Yes L 8,0 20,0 15,2 Yes M Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (64) ,0 1,5 6,0 20,0 9,6 Yes M 8,0 20,0 13,9 Yes N Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (65) ,0 1,5 6,0 20,0 11,6 Yes N 8,0 20,0 15,9 Yes O Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (66) ,9 1,5 6,0 20,0 12,5 Yes O 8,0 20,0 16,8 Yes P Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (67) ,0 1,5 6,0 20,0 9,3 Yes To be continued on next page... WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

23 Project: Windpro - Overtarp - PDJ DECIBEL - Main Result Calculation: 3 V112-3,075 (84) WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :29 / 2 Licensed user: Wind Estate A/S Læsøvej 1 DK-8940 Randers SV Peter Dueholm / Calculated: :29/ continued from previous page Noise sensitive area UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name East North Z Imission Wind Noise From WTGs Noise height speed [m] [m] [m/s] [db] [db] P 8,0 20,0 13,6 Yes Q Noise sensitive point: Danish 2011 low frequency - Indoor (68) ,0 1,5 6,0 20,0 12,4 Yes Q 8,0 20,0 16,7 Yes Distances (m) WTG NSA A B C D E F G H I J K L M N O P Q WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

24 Project: Windpro - Overtarp - PDJ SHADOW - Main Result Calculation: 3 V112-3,075 (84) Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :33 / 1 Licensed user: Wind Estate A/S Læsøvej 1 DK-8940 Randers SV Peter Dueholm / Calculated: :32/ Minimum sun height over horizon for influence 3 Day step for calculation 1 days Time step for calculation 1 minutes Sunshine probability S/S0 (Sun hours/possible sun hours) [] Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind distribution: Site data 12 sectors; Radius: m (1) Operational time N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Height contours used: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) Obstacles used in calculation Eye height: 1,5 m Scale 1: Grid resolution: 10,0 m New WTG Shadow receptor WTGs UTM (north)-etrs89 Zone: 32 WTG type Shadow data East North Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub height Calculation RPM data/description rated diameter distance [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,3-7,1, 326,1 m Yes VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 84, , ,0 Yes VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 84, , ,0 Yes VESTAS V MW 50/60 Hz ,0 84, ,0 Shadow receptor-input UTM (north)-etrs89 Zone: 32 No. East North Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode a.g.l. south cw window [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,8 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" B ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" C ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" D ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" E ,5 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" F ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" G ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" H ,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" I ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" J ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" K ,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" L ,7 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" M ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" N ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" O ,9 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" P ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" Q ,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Green house mode" WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

25 Project: Windpro - Overtarp - PDJ SHADOW - Main Result Calculation: 3 V112-3,075 (84) Calculation Results Shadow receptor Shadow, expected values No. Shadow hours per year [h/year] A 2:59 B 5:56 C 12:40 D 4:35 E 9:17 F 9:45 G 0:00 H 0:00 I 0:00 J 8:05 K 18:31 L 16:22 M 10:56 N 9:21 O 19:27 P 4:19 Q 17:17 WindPRO version Dec 2012 Printed/Page :33 / 2 Licensed user: Wind Estate A/S Læsøvej 1 DK-8940 Randers SV Peter Dueholm / Calculated: :32/ Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG No. Name Worst case Expected [h/year] [h/year] 1 3*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! hub: 84,0 m (TOT: 140,0 m) dist: 326 m (2,9 RD) angle: -7 (7) 211:17 45:53 2 3*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! hub: 84,0 m (TOT: 140,0 m) dist: 326 m (2,9 RD) angle: -7 (7) 211:47 49:00 3 3*VESTAS V MW 50/60 Hz !-! hub: 84,0 m (TOT: 140,0 m) dist: 326 m (2,9 RD) angle: -7 (7) 202:57 41:41 WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel , Fax ,

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :45 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :45 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :38 / 1. DECIBEL - Main Result

WindPRO version Nov 2013 Printed/Page :38 / 1. DECIBEL - Main Result Project: Aalborg_WP_Project_V2 DECIBEL - Main Result Calculation: 5 x N117-3.MW with existing - ise mode -2-2-3-3 - Low frequency ise calculation model: Danish 211 Low frequency The calculation is based

Læs mere

December Vindmøller ved Momhøj i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Momhøj

December Vindmøller ved Momhøj i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Momhøj December 2012 Vindmøller ved Momhøj i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Momhøj Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

December Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær

December Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær December 2012 Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

August 2013. Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær

August 2013. Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær August 2013 Vindmøller ved Kølkær i Herning Kommune Projektforslag til opstillingsområde ved Kølkær Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET...

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Kopperå. Shadow Flicker Assessment rev 1

Kopperå. Shadow Flicker Assessment rev 1 Kopperå Shadow Flicker Assessment rev 1 MEV WS 2012-007 rev 1 To Dorte Solvang / Rambøll Energi From Meventus AS Date 09.10.2013 Report title Kopperå Shadow Flicker Assessment rev 1 Report no 2012-007

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED SØBY

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED SØBY PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED SØBY Oktober 2012 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 3 1. BAGGRUND... 4 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 5 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 6 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 8 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Vindmøller ved Overgård i Randers Kommune Opdateret anmeldelse af vindmølleprojekt i rammeområde Overgård I og II

Vindmøller ved Overgård i Randers Kommune Opdateret anmeldelse af vindmølleprojekt i rammeområde Overgård I og II Vindmøller ved Overgård i Randers Kommune Opdateret anmeldelse af vindmølleprojekt i rammeområde Overgård I og II Opdateret januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANSØGER... 3 2. BAGGRUND... 4 3. VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød 19. februar 2015 Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller på Lillerød Renseanlæg Allerød Kommune har sendt Forsyningens

Læs mere

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola.

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Bilaga 9 Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Projekt: Beskrivelse: Fotograf: Boel Ferm, Särö VISUAL - Hovedresultat

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Til Planafdelingen, Randers Kommune

Til Planafdelingen, Randers Kommune Fra: Peter Dueholm [mailto:peter@windestate.com] Sendt: 13. december 2016 11:57 Til: Plan ; Thomas Djernæs Secher ; Rune Asmussen ;

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan MD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, Ved eventuelle krav, som følge af denne

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT Dato: 12.09.2013, revideret 22. oktober 2013 Projekt: Herning Varmforzinkning i Vildbjerg. Området ligger godt 1.400 meter vest/sydvest for den nærmeste vindmølle i område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDRØRENDE VINDMØLLER PÅ HANSTHOLM HAVN

ORIENTERINGSMATERIALE VEDRØRENDE VINDMØLLER PÅ HANSTHOLM HAVN ORIENTERINGSMATERIALE VEDRØRENDE VINDMØLLER PÅ HANSTHOLM HAVN Thisted Kommune har den 18. december 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 10 (december 2012) samt lokalplan nr. 3-002 (december

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå www.ecopartner.dk T : +45 86 22 62 00 F: +45 86 22 62 40 info@ecopartner.dk Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st. 8250 Egå Området udmærker sig ved en meget god vindressource pga. af den forholdsmæssige kystnære

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Hej Jeanette og Julie

Hej Jeanette og Julie Sdr. Vium - Tilslutning til testmøller E-post Sagsnummer: 2013040257TA Dokumentejer: Julie Storm Stausholm Status: Lukket Datoer: Oprettet: 19-08-2014 00:00:00 Dokumentdato: 15-08-2014 Fra: Peter Dueholm

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED NEES VEST Beskrivelse af projektet Projektet består af 3 møller med en totalhøjde op til 107 m ved Nees Vest. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord,

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ Randers Kommune har den 15. august 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 113 samt lokalplan nr. 573 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Vindmøller på Tendrup Vestermark. Odder Kommune. Ikke teknisk resume af Miljørapport

Vindmøller på Tendrup Vestermark. Odder Kommune. Ikke teknisk resume af Miljørapport Vindmøller på Tendrup Vestermark Odder Kommune Ikke teknisk resume af Miljørapport VVM-redegørelse og miljøvurdering september 2015 Forord Nærværende VVM-redegørelse og miljørapport har som formål at afdække

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde landområde, Forsøgsmøller ved Esbjerg Indledning Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 11-030-0002, Novrup-Måde Landområde, Forsøgsmøller ved

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED KOLSTRUPVEJ Billund Kommune har den 10. maj 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 245 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå

T : F: Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st Egå www.ecopartner.dk T : +45 86 22 62 00 F: +45 86 22 62 40 info@ecopartner.dk Ecopartner ApS Egå Havvej 21 st. 8250 Egå Ecopartner indbringer hermed nærværende forslag til opstilling af vindmøller ved Sæd.

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Vindmøller ved. Østrup

Vindmøller ved. Østrup Velkommen Vindmøller ved Østrup Hvem er vi? Jammerbugt Kommune Jens Chr. Golding, Udvalgsformand Lise Overby Nørgård, Planlægger Kathrine B. Mørk og Karsten T. Jørgensen, Referenter Jysk Vindenergi (opstiller)

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 og Kommuneplantillæg

Læs mere