Nærværende introduktionsstilling indebærer ansættelse på Neurologisk Afdeling N, Sønderborg Sygehus, i samtlige 12 måneder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende introduktionsstilling indebærer ansættelse på Neurologisk Afdeling N, Sønderborg Sygehus, i samtlige 12 måneder."

Transkript

1 Indledning - beskrivelse af neurologi Det neurologiske speciale er et selvstændigt speciale, der omfatter diagnostik, behandling og forebyggelse af organiske sygdomme i det centrale og perifere nervesystem samt sygdomme i muskler og i den neuromuskulære overgang Det neurologiske speciale har både klinisk og teoretisk tæt relation til de øvrige neurofag: neurokirurgi, psykiatri, otologi og oftalmologi samt til diagnostiske fag som neuroradiologi og neuropatologi Endvidere indebærer varetagelsen af en række neurologiske patienter grænseflader til flere intern medicinske specialer og arbejdsmedicin De store neurologiske sygdomsgrupper omfatter bla bevægeforstyrrelser, cerebrovaskulære sygdomme, demens, dissemineret sklerose, epilepsi, hovedpine og smerte, neuroinfektioner, neuromuskulære sygdomme, neuroonkologi, neurorehabilitering, neurotraumatologi, samt medfødte misdannelser og funktionsforstyrrelser, udviklingsdefekter og sjældne arvelige sygdomme Symptomer, som hyppigt fører til henvisning til neurologisk undersøgelse omfatter bla hovedpine, smerter, svimmelhed, besvimelse, anfaldsfænomener, hukommelsesbesvær, lammelser, koordinations- og bevægeforstyrrelser, føleforstyrrelser og synsforstyrreiser En del af disse sygdomme og symptomer kan initialt udredes i primærsektoren( almen- og speciallæge-praksis), men meget hyppigt vil supplerende udredning, diagnostik, observation, behandling, pleje og rehabilitering blive nødvendig i sekundærsektoren(sygehusvæsenet) Uddannelse til speciallæge i neurologi kan føre til virke som praktiserende speciallæge, afdelingslæg eller overlæge ved neurologiske og klinisk neurofysiologiske afdelinger Uddannelsesforløbet Hele uddannelsen til speciallæge i neurologi kan gennemføres på 60 måneder: 12 måneders introduktionsuddannelse efterfulgt af 48 måneders hoveduddannelse I Region Syd er der i alt 12 introduktionsstillinger, fordelt på 4 hospitaler (Odense, Vejle, Esbjerg og Sønderborg) Tilsvarende findes i Region øst og Nord henholdsvis og 7-9 introduktionsstillinger Man skal have gennemført en introduktionsuddannelse for at kunne opnå ansættelse i en hoveduddannelsesstilling ( 6 i Region Syd, 9 i Region øst, og 5 i Region Nord) Af de 12 måneders introduktionsuddannelse ved neurologisk afdeling kan 6 måneder erstattes af 6 måneders ansættelse ved en klinisk neurofysiologisk afdeling, forudsat at målbeskrivelsens kompetencer kan opfyldes Der fmdes en sådan stilling i Regions øst, der opslås særskilt Nærværende introduktionsstilling indebærer ansættelse på Neurologisk Afdeling N, Sønderborg Sygehus, i samtlige 12 måneder Udarbejdet februar 2004 af Lene Wermuth, uddannelsesansvarlig overlæge

2 Beskrivelse af neurologisk afdeling N, Sønderborg Sygehus: Befolkningsgrundlaget for neurologiske patienter er ca personer og for apopleksipatienter ca personer Neurologisk afdeling, Sønderborg Sygehus består af en sengeafdeling, N24, med 18 senge og en Apopleksiafdeling, MIl, der ligeledes har 18 senge Herudover består afdelingen af et ambulatorium med for- og efterambulant virksomhed, et klinisk neurofysiologisk laboratorium og et neuropsykologisk afsnit, som beskæftiger sig såvel med diagnostik som længerevarende rehabiliteringskurser for erhvervede hjerneskader var der ca 1100 indlæggelser på de 2 sengeafdelinger, ca 4500 ambulatoriebesøg og ca 700 klinisk neurofysiologiske undersøgelser samt knapt 200 neuropsykologiske vurderinger Neurologisk afdeling varetager udredning og behandling af de neurologiske sygdomme, samt udredning, behandling og rehabilitering af apopleksi patienter Afdelingen har oprettet specielt traume team og ALS team, har specialambulatorium for behandling af patienter med dissemineret sclerose, Parkinson sygdom og epilepsi Afdelingens forskningsaktiviteter er hovedsagelig inden for Parkinson sygdom, epilepsi og dissemineret sclerose Normerede stillinger Afdelingen er normeret med i alt 12 læger: 7 overlæger (heraf 1 ledende overlæge) samt 5 yngre læger Disse yngre lægestillinger vil i forbindelse med den ny lægeuddannelsesreform over de kommende år blive øget til 7-9 yngre læger, hvoraf de 3 stillinger vil være introduktionsreservelægestillinger, de resterend er forløb i hoveduddannelsen Afdelingen vil i perioder også have læger under supplerende uddannelse i andre specialer Ud over uddannelse af speciallæger i neurologi varetager afdelingen den prægraduate uddannelse i neurologi for medicinstuderende, Syddansk Universitet, herunder vej lederfunktion for fordybelsesopgaver Vagt- og arbejdsforhold er vagtforholdene som flg: 4-skiftet bagvagt (4 overlæger) med vagt fra bolig 5-7 skiftet forvagt med tilstedeværelse kl 8-18 (8-15 i week -end) og herefter tilkaldevagt fra bolig De uddannelsessøgende læger bliver i perioder fast tilknyttet sengeafsnit N24 og superviseres af skiftende overlæger/speciallæger som går stuegang og foretager gennemgange af indlagte patienter fra forrige dag Der er supervision i ambulatoriefunktionen ved speciallæge/overlæge Der er daglig morgen- og middagskonference, samt røntgenkonference Afdelingen har skemalagt uddannelsesaktiviteter ugentlig med klinisk patientdemonstration og "teoretisk undervisning" De uddannelsessøgende læger foretager på skift problemorienteret undervisning for medicinstuderende Udarbejdet februar 2004 af Lene Wermuth, uddannelsesansvarlig overlæge 2

3 Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingen vil foregå i form af introduktion til afdelingen og uddannelsen, den kliniske oplæring og vejledningen undervejs I målbeskrivelsen for specialet beskrives, hvad man skal lære under introduktionsuddannelsen (såkaldte minimumskompetencer), og det beskrives også, hvordan disse kompetencer opnås og løbende vurderes og registreres i en logbog i samarbejde med en vejleder Målet med introduktionsuddannelsen i neurologi er at den uddannelsessøgende læge skal få et dækkende indblik i specialet Man skal således erhverve sig rutine i den neurologiske anamneseoptagelse og den kliniske neurologiske undersøgelses teknik og i tolkningen af neurologiske symptomer og kliniske fund, og på grundlag heraf selvstændigt blive i stand til at opstille rationelle undersøgelsesprogrammer for de hyppigste neurologiske sygdomme og håndtere den akutte neurologiske patient Man kan eventuelt under supervision deltage i den mere langsigtede behandling af patienter med kroniske neurologiske sygdomme Der lægges også vægt på at træne samarbejde i sundhedssystemet og kommunikation med patienter og sundhedspersonale Man skal også opnå indsigt i og forståelse for den del af medicinal lovgivningen, som danner grundlag for samarbejde med sociale myndigheder, politi og embedslægevæsen Man skal under supervision kunne forelægge og forestå patientdemonstrationer Introduktion til afdelingen og uddannelsen F ør ansættelsen vil den uddannelsessøgende få tilsendt materiale om afdelingen, sygehuset og uddannelsen Den første tid i uddannelsen vil være en introduktionsperiode på 10 hverdage, hvor den uddannelsessøgende ikke arbejder selvstændigt i vagt, men deltager i to honorerede følgevagter til kl 2400 Introduktion til afdelingen og hospitalet Generel introduktion til sygehuset, serviceafdelinger(patologisk institut, klinisk kemisk afd klinisk mikrobiologisk afd) og neurologisk afdeling Introduktionsprograrn på 10 dage for neurologisk afdeling inkl følgevagter, tildeling af klinisk vejleder, allioldelse af introduktionssamtale med vejleder og udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, oplæring i neurologisk undersøgelsesteknik inkl kompetencevurdering, kliniske retningslinier, IT -system, mv Der vil blive arrangeret et ophold i røntgenafdelingen og øjenafdelingen, rundvisning i ergoterapi og fysioterapi, samt introduktion af neuropsykologien Ved introduktionen vil den uddannelsessøgende også blive præsenteret for arbejdsplanen og forhold omkring vagtfunktion Introduktion til uddannelsen Den uddannelsessøgende vil blive introduceretil uddannelsen, hvordan kompetenceudvikling og -vurdering vil foregå, og hvordan uddannelsesmappen indeholdende uddannelsesprogrammet, log- og uddannelses bogen for introduktionsuddannelsen i Region Syd skal anvendes Derudover vil den uddannelsessøgende blive orienteret om de forskellige specifikke læringsmoduler så som undervisningsseancer i afdelingen, kurser, litteratur og selvstudier, opgaver, mm Udarbejdet februar 2004 af Lene WerDluth, uddannelsesansvarlig overlæge 3

4 Den kliniske oplæring - og andre læringsstrategier I introduktionsuddannelsen opøves bredde, dybde og selvstændighed i håndteringen af patienterne og arbejdsopgaverne Introduktionsuddannelsen sigter mod at oplære den uddannelsessøgende i struktureretilgang til arbejdsopgaverne, at give et større overblik over situationerne i praksis samt at kunne reflektere over kvaliteten af praksis Opøvelse af systematik og struktur vil foregå ved hjælp af specielle opgaver, som diskuteres med vejlederen Derudover foregår oplæringen gennem diskussion af problemstillinger med vejlederen og andre superviserende kolleger bla på konferencer Selvstudium er nødvendigt for at opnå kendskab til specialets teoretiske fundament Den uddannelsessøgende skal selv opsøge teoretisk viden dels generelt i den almene neurologi, men specielt i relation til de sygdomme/patient, vedkommende bliver præsenteret for Kompetenceudviklingen er baseret på erfaring i praksis En individuel uddannelsesplan anvendes til strukturering af kompetenceudviklingen Specielle emner og opøvelse af specifikke færdigheder vil blive adresseret på kurser, max svarende til 10 arbejdsdage (akutte neurologiske og medicinske tilstande og hede-neurologi) og på centrale kurser, hvor der opnås kompetence indenfor medicinsk pædagogik, samarbejde og ledelse/administration Kurserne fokuserer på færdigheder, som ikke kan oplæres systematisk i klinikken og på struktureret refleksion over deltagernes erfaring i praksis Disse kurser forudsætter forberedelse og nogle afsluttes med vurdering afkompetence Den kliniske oplæring Den kliniske oplæring i dagligdagen foregår gennem instruktion og supervision fra seniore kolleger Derudover foregår en del af læringen gennem den faglige diskussion på konferencer internt i afdelingen og med andre samarbejdspartnere samt ved uddannelsesseancer (feks litteraturkonferencer, kliniske eller patientcasedemonstrationer) i afdelingen Kompetencevurdering bruges også i oplæringen Kompetencevurderingen foregår ved brug af flere forskellige metoder En del af disse er observation af den uddannelsessøgende, når han/hun udfører en bestemt opgave, feks en patientkonsultation eller stuegang (se kompetencekortene i log- og uddannelsesbogen) Disse kompetencekort kan med fordel anvendes under oplæringen Vejlederen kan bruge kompetencekortene under instruktionen og oplæringen af den uddannelsessøgende Den uddannelsessøgende kan selv øve sig i færdighedeme ud fra kompetencekortene og øve sig i de opgaver, der er skitseret i planen for kompetencevurdering Disse øvelser kan med fordel foregå sammen med en kollega Vejledning Kompetenceudviklingen støttes gennem jævnlige møder mellem den uddannelsessøgende og vejlederen Der afholdes som minimum møde ved ansætteisens start, 3 måned, 6 Udarbejdet februar 2004 af Lene Wennuth, uddannelsesansvarlig overlæge 4

5 måned, samt 11 måned Den uddannelsessøgende får tildelt en gennemgående vejleder, som foretager alle disse samtaler Den uddannelsessøgende er ansvarlig for at vejledersamtalemes planlægning En uddannelsesplan Veddet første møde vil den uddannelsessøgende sammen med vej lederen gennemgå hvordan uddannelsesmappen (uddannelsesprogram log- og uddannelsesbogen) for introduktionsuddannelsen skal anvendes Den uddannelsessøgende og vejlederen afklarer i fællesskab, hvad den uddannelsessøgende kan, og hvor der er specielle uddannelsesbehov Det afklares også, hvorvidt den uddannelsessøgende har specielle interesser, og om disse evt kan indfris under ansættelsen i afdelingen På denne baggrund lægges sammen med vejlederen en individuel uddannelsesplan (se skema i log- og uddannelses bogen for introstilling i neurologi) Formålet med uddannelsesplanen Sætte den uddannelsessøgende i centrum for læreprocessen og at udvikle den uddannelsessøgendes selvstændighed i at imødekomme egne læringsbehov Integrere teori og praksis i den måde den uddannelsessøgende arbejder på og lade den systematiske læring være åben og fleksibel i relation til forandringer i personlige behov, ydre omstændigheder og den professionelle udvikling øge motivationen til at lære og til at stille hensigtsmæssige spørgsmål til egen og andres praksis Uddanne/sesp/anens anvende/se Uddannelsesplanen kan indeholde flere læringsmål Sammen med vejlederen fokuserer og prioriterer den uddannelsessøgende sine læringsmål, og der udarbejde separate uddannelsesplaner for de enkelte mål og fastsættes en tidsfrist for opnåelse af målene Den uddannelsessøgende udarbejder en kortfattet skriftlig rapport over sin læring før næste vejledersamtale og dokumenterer ved indsamling af relevant materiale feks liste over læst litteratur, patient mv, at læring har fundet sted Ved vejledersamtalerne gennemgås også patient- og procedurelisten med den uddannelsessøgende og der lægges en plan for, hvorledes den uddannelsessøgende får den behørige erfaring og oplæring Endelig føres kontrol med, at kurser og kompetencemålinger finder sted i hht planen Progressionen i den uddannelsessøgendes professionelle udvikling vurderes af vejlederen ved brug af skemaerne i log- og uddannelsesbogen Planlægning er vigtig Planlægning er vigtig, hvis målene skal nås inden for et år Kompetenceudviklingen for de uddannelsessøgende vil foregå i forskelligt tempo, og de enkelte mål vil nås meget individuelt afhængig af den enkeltes arbejdsopgaver Men det er vigtigt at holde sig målene for øje og komme i gang med de forskellige opgaver i god tid Udarbejdet februar 2004 af Lene Wennuth, uddannelsesansvarlig overlæge 5

6 Evaluerin2sstrate2i I målbeskriveisen for neurologi er der anført følgende evalueringsmetoder for introduktionsuddannelsen: vejledergennemgang af checkliste, tilbagemelding fra kolleger og andet personale, vurdering afvideooptagelse,, struktureret kollegial bedømmelse, audit, aske (objektiv struktureret klinisk eksamen) Kompetencevurderingen i den neurologiske introduktionsuddannelse foregår ved vurdering af et udvalg af specifikke kompetencer og er tidsmæssigt spredt over hele uddannelsesforløbet, log- og uddannelsesbogen De målinger eller tests, der foretages undervejs, danner tilsammen baggrund for godkendelse af det samlede uddannelsesforløb Formålet med kompetencevurdering At give den uddannelsessøgende sikkerhed for, hvad han/hun kan og dermed selvtillid At sikre, at minimumkravene i målbeskrivelsen er opfyldt som basis for videre uddannelse i specialet At sikre kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen og det daglige arbejde At bidrage til en systematisk og effektiv oplæring og kompetenceudvikling samt kvalitet i planlægning og udvikling af uddannelsen At udvikle den uddannelsessøgendes evne og holdning til at vurdere kvaliteten i egen praksis og tage initiativ til forbedringer, hvor dette er påkrævet Godkendelse af de tværfaglige kurser kræver aktiv deltagelse med højst 10 % fravær Kursusdeltageisen skal attestere s af den pågældende kursusleder Evaluering af og vejledning i den lægelige videreuddannelse Evaluering af og vejledning under ansættelsen følger i øvrigt SundhedsstyreIsens retningslinjer for vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse ("Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse", SundhedsstyreIsen, 1998) Ved ansættelsen tildeles den uddannelsessøgend en klinisk vejleder, som tidligere beskrevet Vejlederen og den uddannelsessøgende og i fornødent omfang også den uddannelsesansvarlige overlæge holder løbende møder, hvor det hidtidige forløb diskuteres og log- og uddannelsesbogen gennemgås med henblik på opnåede kompetencer Uddannelsesplanen indgår sammen med checklisteme/kompetencekortene i log- og uddannelsesbogen Evalueringsskemaerne udfyldes i fællesskab Gensidig vurdering af den uddannelsessøgende læges egnethed i specialet skal foretages tidligst muligt og som hovedregel ved afslutningen af introduktionsuddannelsen Ved et utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende læge og vejlederen forpligtet til at orientere den uddannelsesansvarlige overlæge Afdelingen er som uddannelse sted omfattet af specialets inspektorordning Udarbejdet februar 2004 af Lene Wermuth, uddannelsesansvarlig overlæge 6

7 Bilag: Målbeskriveisen for introduktionsuddannelsen i neurologi Efter afsluttet introduktionsuddannelse skal lægen kunne: ~- I Mål neurologisk Udføre en objektiv neurologisk undersøgelse Skrive journal neurologisk I Eksem~ler Udfra sygehistorie og e objektiv undersøgelse e angive sandsynlige e sygdomsprocesser og e lokaliserere læsioner i e dispositioner ekspositioner tidsforløb for symptomer hændelsesforløb og skadesmekanismer ved traumer bevidsthedsforstyrrelser og koma forstyrrelse af, stemningsleje og adfærd kognitive forstyrrelser sprog- og taieforstyrrelser anfaldsfænomener synsforstyrrelser svimmelhed og høreforstyrrelser bevægeforstyrrelser styrings- og balancebesvær hovedpine og smertetilstande kraftnedsættelse føleforstyrrelser psykologiske forhold sociale forhold Glasgow Coma Scale tegn på basisfraktur nakke- rygstivhed Mini mental state examination neglect afasi dysartri ufrivillige bevægelser og dystoni kranienerver I-XII ophtalmoskopi mhp stasepapil gribe-, palmomentum-, snout-, og glabella tapreflekser trofiske forstyrrelser muskeltonus og Stewart Holmes supra- og infranukleær paresefordeling sene- kutane- og plantarreflekser koordination og diadokokinese gangfunktion og Romberg sensibilitet for berøring, stik, varmekulde, proprioception, vibration, topunkts-diskrimination, ciffersans, dysæsthesi led-bevægelighed og -ømhed muskelømhed hemisfærer hjernestamme cerebellum rygmarv nerverødder Udarbejdet februar 2004 af Lene Wennuth, uddannelsesansvarlig Læringsstrategier klinisk arbejde, bed klinisk arbejde, selvstudium, bed-side vejledning og færdighedskurser, special ambulatorier, af d e lingsundervisning klinisk arbejde,bed-side vejledning og supervision klinisk arbejde, bed Evaluerin2Smetoder vejleder gennemgang af checkliste og tilbagemelding fra kolleger, andet personale bedømmelse og vejleder gennemgang af checkliste eller audit audit bedømmelse eller aske special ambulatorier,afdelingsu ndervisning og konferencer overlæge 7

8 nerveplexer perifere nerver muskler Erkende blødninger og rumopfyldende processer på billeddannende undersøgelser af klinisk arbejde, bed hjernen UdførelumbalpunkturI herunder I, udføre trykmåling på stigrør redegøre for kontraindikationer komdlikationer klinisk art;ejde:bed-side struktureret koliegial : og Udføre ortostatisk blodtryksmåling Varetage initial diagnostik af patienter med Parkinsonssyge bedømmelseeller aske få mistankeom Parkinsonssyge udfra anamnese og klinisk undersøgelse foreslå differentialdiagnoser hos patient medtremor iværksætteinitial behandling etablereobservationsregime anvendeakutte scoringsskalaer Bestille akutte billeddannende undersøgelserved livstruende tilstande bedømmelse vejledning og færdighedskurser klinisk arbejde, bed suoervision klinisk arbejde, bed supervision bedømmelse klinisk arbejde,bed supervision bedømmelse f! mistankeom demensudfra anamnese, klinisk arbejde,bed klinisk undersøgelse og test(mmse) foreslå undersøgelserfor årsager til demens Varetage initial diagnostikaf patienter med dissemineret sclerose initial Varetage diagnostik og behandling af patienter med epileptiskeanfald Vurderepatientermed hovedpine Varetage initial diagnostik af patienter med neuromuskulære lidelser Redegøre for initial ' - diagnostik intrasoinal for - få mistanke om dissemineretsclerose klinisk arbejde, bedudfra anamnese og klinisk undersøgelse samtforeslåparakiiniskeundersøgelser o~ konferencer identificerepatienterder må mistænkes I klinisk arbejde, bed for epilepsi, iværksætteeeg og og andre parakjiniskeundersøgelser igangsætte medikamentel antiepileptisk behandling initial behandling af statuset>ileticus skelne mellem primære og sekundære klinisk arbejde, bed hovedpinesygdomme iværksættebilleddannendeundersøgelse ved mistanke om intrakraniel rumopfyldende proces klinisk arbejde,bedpolyneuropati rod - og nerve kompression muskelsygdomme og;konferencer klinisk arbejde, medullært tværsnit selvstudium, bed-side caudaequina syndrom vejlednin~-~~ Udarbejdetfebruar2004 af Lene Wennuth,uddannelsesansvarlig overlæge - - vejlederevalueringaf bedømmelseeller aske R

9 rumopfyldende proces Varetage diagnostikog behandling af den patient I bevidstløse Erkende holdepunkter for forhøjet intrakranielt tryk og inkarcerationstilstande Tilrettelægge og I monitorere et observationsregimefor commotio cerebri Kommunikere med patienterog pårørende i generelle kliniske situationer neurologisk/neurokirurgisk (CNS-læsion) medicinsk tumorer benign intrakraniel hypertension hydrocephalus hæmatomer,spontaneog traumatiske hiemeødem klinisk arbejde, bed op;konference~klinisk arbejde, bed af d e lings un dervisnin bedømmelseeller aske g klinisk arbejde, bed supervision Etablerekontakt og kommunikerei en klinisk arbejde,kurser, fond, præget af tillid, empati, færdighedskurser, oedømmelse eller ' situationsbevidsthed og situations- simulationsscenarier/ af vurdering fornemmelse i forhold til patienter, rollespil videooptagelser pårørende, kollegaer, andet sundhedspersonale og øvrige samarbejdspartnere Indhente infonneret samtykke til I undersøgelse og behanai)n~ Samarbejde på ~I neurologiskafdeling være bevidst om rolle, ekspertise og klinisk arbejde, bedside patientforløb/ og begrænsninger for øvrige vejledning og, tilbagemelding fra personalegrupperrelateret til varetagelse supervision andet I kolleger, af neurologiske patienter I personale kunne søge råd og vejledning hos kolleger og samarbejdspartnere Udarbejdetfebruar2004 af Lene Wennuth,uddannelsesansvarlig overlæge Q

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi, Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi, Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi, Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Indledning beskrivelse af neurologi Det neurologiske speciale er et selvstændigt speciale, der omfatter

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi. Neurologisk Afdeling, Vejle-Give Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi. Neurologisk Afdeling, Vejle-Give Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi Neurologisk Afdeling, Vejle-Give Sygehus Specialet Neurologi omfatter diagnostik, behandling og forebyggelse af sygdomme i det centrale og perifere

Læs mere

Introduktionsuddannelse i neurologi/ klinisk neurofysiologi ved Århus Sygehus. Uddannelsesprogram

Introduktionsuddannelse i neurologi/ klinisk neurofysiologi ved Århus Sygehus. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i neurologi/ klinisk neurofysiologi ved Århus Sygehus Uddannelsesprogram Postgraduat klinisk Lektor Flemming Winther Bach Neurologisk Afdeling Århus Kommunehospital 14.januar 2004

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Århus Sygehus. Uddannelsesprogram

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Århus Sygehus. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i neurologi ved Århus Sygehus Uddannelsesprogram Postgraduat klinisk Lektor Flemming Winther Bach Neurologisk Afdeling Århus Kommunehospital 14.januar 2004 1 1. Indledning Det neurologiske

Læs mere

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Viborg Sygehus. Uddannelsesprogram

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Viborg Sygehus. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i neurologi ved Viborg Sygehus Uddannelsesprogram 1 2 1. Indledning Det neurologiske speciale er et selvstændigt speciale, der omfatter diagnostik, behandling og forebyggelse af

Læs mere

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark Speciallæge i neurologi Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk 2 Speciallæge i neurologi Er det noget

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Holstebro Sygehus. Uddanelsesprogram

Introduktionsuddannelse i neurologi. ved Holstebro Sygehus. Uddanelsesprogram Introduktionsuddannelse i neuroli ved Holstebro Sygehus Uddanelsesprram Postgraduat klinisk Lektor Flemming Winther Bach Neurolisk Afdeling Århus Kommunehospital 14.januar 2004 1 1. Indledning Det neuroliske

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Neurokirurgisk Afdeling K, Aalborg Sygehus 2 INDLEDNING...3 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET...3

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST September 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske speciale 3 2. Præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 5 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), PRAKSIS, AFD. FOR RYGMARVSSKADER (HORNBÆK/GLO), KØGE, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Introduktionsuddannelse i neurologi. Uddannelsesprogram Neurologisk afdeling Aalborg Sygehus

Introduktionsuddannelse i neurologi. Uddannelsesprogram Neurologisk afdeling Aalborg Sygehus 1. Indledning Introduktionsuddannelse i neurologi Uddannelsesprogram Neurologisk afdeling Aalborg Sygehus Beskrivelse af specialet Det neurologiske speciale er et selvstændigt speciale, der omfatter diagnostik,

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling K, Aalborg Sygehus Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Indholdsfortegnelse 1 INDHOLD INDLEDNING 2 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen (hoveduddannelsen) i Neurokirurgi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen (hoveduddannelsen) i Neurokirurgi 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen (hoveduddannelsen) i Neurokirurgi Dansk Neurokirurgisk Selskab Sundhedsstyrelsen Oktober 2009 2 Indhold Indledning...3 Specialet neurokirurgi...3 Neurokirurgi

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

Lægeklinikken Hans Bertelsen, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 66 16 63 35/.. (hemmeligt), E-mail: hhb@dadlnet.dk. Hjemmeside: www.arredoc.

Lægeklinikken Hans Bertelsen, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 66 16 63 35/.. (hemmeligt), E-mail: hhb@dadlnet.dk. Hjemmeside: www.arredoc. Godkendt 1.11.2014 Martin Munk. Beskrivelse af praksis Lægeklinikken Hans Bertelsen, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 66 16 63 35/.. (hemmeligt), E-mail: hhb@dadlnet.dk. Hjemmeside: www.arredoc.dk Historie: Jeg

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Historie: I 2007 købte Elisabeth Schmidt og Herdis Brødbæk et ydernummer af Ole Vissing. Dengang lå praksis i Grønnegade i centrum af Odense. I 2009 købte

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk

Læs mere

Præsentation af uddannelsesforløbet og praksis Adressen Klinikken Lægerne Elsebeth Rasmussen Inger Ahnfeldt-Mollerup Peder Ahnfeldt-Mollerup

Præsentation af uddannelsesforløbet og praksis Adressen Klinikken Lægerne Elsebeth Rasmussen Inger Ahnfeldt-Mollerup Peder Ahnfeldt-Mollerup Præsentation af uddannelsesforløbet og praksis Adressen Gunhilds Plads 4 A, Vejle Tlf. 75836222 eller 75822708 Hjemmeside: www.lægehusetvejle.dk Lægehuset ligger midt i Vejle by, tæt på apoteker og gågade,

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere