Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. 9. august EAN SE DATO MAIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL"

Transkript

1 DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL TELEFON VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni kl. 19:00-21:30 Mødet blev afholdt i Dalum Landbrugsskolee med ca. 270 deltageree Velkomst og indledende præsentation ved planlægningschef Ole Kirk, Ole Kirk bød de fremmødte borgere velkommen, og tilkendegav, at a han håbede, at alle ville få glæde af at deltage i borgermødet. Ole Kirkk oplyste, at mødet ville blive optaget til brug for udaraf VVM- bejdelsee af referat. Han oplyste, at dagsordenen for mødet kom til at bestå i en præsentation af resultaterne undersøgelsen og at der herefte kom en debat, hvor alle kunne fremføre deres bemærkninger og synspunkter. Ole Kirk præsenterede herefterr de øvrige medarbejdere fra : Hans-Carl Nielsen, projektlederr Jakob Fryd støj, støjskærme mv. Inger Juhl Larsen arealer, ekspropriationer mv. Ole Kirk fortalte herefter om, hvad en VVM-undersøgelse omfatterr og hvad baggrunden er for, at undersøgelsen er gennemført. Præsentation af VVM-undersøgelsen ved projektleder Hans-Carl Nielsenn Hans-Carl Nielsen præsenterede VVM-undersøgelsen ved hjælp af a slides. Disse slides ligger på hjemmesiden: Debat De forskellige synspunkter og bemærkning ger er refereret i det følgende. er i tek- sten forkortet til VD. Niels Juels Gade København K Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk EAN SE

2 2 af 15 Svend Erik Nørby Svend Erik Nørby spurgte om VD i forbindelse med VVM-undersøgelsen har kigget på det gamle forslag i forbindelsee med anlæg af motorvejen og bemærkede, at motorvejen m syd om Odense i det oprindelige forslag var lagt ud til at skulle være en sekssporet motorvej. VD bekræftede, at man har kigget på de gamle planer, men at man til trods herfor har valgt at re- ducere tværprofilet og midterrabatten. VD tilføjede at en af fordelene ved at dette er, at man vil kunne bevare størstedelen af de eksiste- rende broer, hvilket ud fra et økonomisk synspunkt vil være at foretrække. Preben Schaub Preben Schaub (PS), repræsentant for grundejerforeningen Torpegården medd 460 husstande ud- trykte utilfredshed med den korte frist (5 dage) for borgerne til at gennemgå redegørelsen inden borgermødet. PS undrede sig over, hvorforr man har foreslået at nedlægge rundkørslen ved TSA 51 og mente at man kunne grave af sidernee og støbe en væg og således s inddrage noget af mid- spor i begge sider af vejen. terrabatten og bruge noget af nødsporet hvilket, ifølge PS, ville kunne skabe plads til et ekstra Foreslog også at man sænkedee hastigheden i på motorvejen på bystrækningen til f.eks. 100 km/t for at øge trafiksikkerheden og reducere støjen og udtrykte ønske om endnu mere støjdæmpende asfalt. Ang. TSA 51 bemærkede PS at, hvis man vælger at lukke Stenløsevej på begge sider aff rund- kørslen bør der etableres en vej fra Stenløsevej til Volderslevvej, da d beboernee ellers vil få svært ved at komme ud på vejen pga. den øgedee trafik et problem, somm ifølge PS,, allerede i dag op- ved Dalum Skole. står ved myldretid. PS udtrykte bekymring i forbindelsee med forslaget om en ny forbindelsesvej PS foreslog, at man for at bevare mest mulig beplantning langs motorvejen bygger et støjværn med det formål at bevare toppen af skråningerne både pga. det æstetiske og pga. den støjre- ducerende effekt. PS spurgte, om referat af borgermødet villee blive tilgængeligt for borgerne b eller om det er til inden fo- ternt brug. forklarede, at høringsperioden løber frem til d. 15. august, a og at man pga. restående ferieperiode har foretrukket at præsentere projektet i starten af høringsperioden for at give borgerne længere tid til efterfølgende at komme med skriftligee bemærkninger og indvendin- hvor man lukker Stenløsevej, da det vil skabe problemer i forhold til t at kommee til Volderslevvej, med mindre man etablerer et signalreguleret kryds, hvilket derfor vil v være en nødvendighed. ger. bekræftede at der var ulemper forbundet med at vælge det alternative forslag,

3 3 af 15 bemærkede at man havde noteret sig forslaget om bevaring aff nuværendee beblive plantning samt etablering af støttemure. bekræftede, at referat r af borgermødet vil være offentligt tilgængeligt og vil lagt ud på s hjemmeside under Lars Fredskov, Grundejerforeningen Ærtemarken Lars Fredskov (LF) indledte med at forklare, at hans tilstedeværelse skyldtes en generel interes-i se for, hvad der sker i Odense og hævdede, at der i de kommendee år vil ske den største omvælt- ning i Odense by og Kommune nogensindee i forhold til OUH, udvidelse af motorvej, etablering af letbane og lukning af Thomas B. Thriges gade. Han opfordrede til grundighed i arbejdet i forhold til at sørge for koordinering af projekter med Odense Kommune ogg samtænkning af helheden. LF hævdede, at det 7-8 gange i rapporten er nævnt, at Odense Kommune ønsker at lukke afkør- sel 50 og forlænge Munkebjergvej ud til E20 (pga. det nye OUH), samt s at mann foreslår at forlæn- konsekvenserne af ikke at lukke afkørsel 50 vil være (hvis man stadig laver ett nyt tilslutningsan- læg til OUH). ge Munkebjergvej ud til Energivej og mente, at der i rapporten mangler en vurdering af, hvad LF bemærkede, at Svendborgvej i forvejenn er bygget og dimensioneret til at tage en del trafik ind mod byen, og bemærkede at der i øjeblikket kører biler på Svendborgvej og at trafikken, ifølge de prognoser, som VD har lavet, vil falde til hvis man lukker afkørsel 50 hvorved de resterende biler derfor vil skulle fordeles andre steder, især Stenløsevej og den nye af- have kørsel ved OUH. LF henviste til forudgående mailkorrespondance med Hans-Carl Nielsen N hvor r denne skulle givet udtryk for ikke at kende til Odense Kommunes ønsker desangående, men, ifølge LF, havde svaret, at det ikke er teknisk muligt at bevare afkørsel 50 samtidig med at der etableres en ny OUH afkørsel. Hertil bemærkede LF, at Odense Kommune skulle have sagt, at de ikke har bedt VD om at forlænge ned til Energivej og at lukke afkørsel 50 og at LF L derfor havde den opfattelse at VD blot henviser til kommunen og vice versa. LF forklarede, at han via Google havde studeret E47 ved Ballerup samt syd for Brøndby Stadion, hvor motorvejen udfletter med motorvej 21 og fletter ud mod Ishøj, hvilket ifølge LF er en tilsva- er rende situation med to motorveje hvor der flettes ind og ud, og at den d afstand der her kræves en afstand, der tilsvarende vil kunne etableres i Odense. LF mentee på baggrund heraf, modsat Hans-Carl Nielsens vurdering ( mailsvar), att det vil være muligt at bevare b afkørsel 50 samtidig med, at man etablerer en ny afkørsel ved OUH. VD oplyste, at VVM-undersøgelsen er skett i tæt dialog med Odense Kommune, hvis ønsker er vurderet og efterfølgende indarbejdet i projektet. VD forklarede, at det på trods af Lars Fredskovs indvendinger, ikke kan lade sig gøre rent teknisk at opretholde de to tilslutningsanlæg af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed. De to tilslut-t

4 4 af 15 ningsanlæg ligger for tæt, og der er derfor ikke mulighed for at gennemføre skiltning efter gæl- i dende regler, hvilket vil medføree trafiksikkerhedsmæssige og trafikafviklingsmæssige problemer forbindelse med trafik der fletter ind og ud. VD forklarede at man derfor kunne vælge at bevare det nuværende tilslutningsanlæg 50 for f trafik til OUH eller alternativt oprette et nyt tilslutningsanlæg og fjerne ramperne vedd Svendborgvej. VD understregede, at man ikke foretrækker den ene løsning frem for den d anden, men at man er nødt til at træffe et valg og at Odensee Kommunee har lagt vægt på en god forbindelse til OUH, hvilket har været årsagen til, at hovedforslaget er udformet som det er. Helge Madsen, Grundejerforeningen Lindvedparken Helge Madsen (HM) mente at hans områdee var et af de områder der d bliver mest berørt aff S- anlæg. HM bemærkede, at VD klart skulle have tilkendegivet, at trompetanlægget er væsentligt bedre end S-anlægget og at OUH vil få endnu bedre adgang til motorvejen ved trompetanlægget og udtrykte undren over, at VD ikke følger egne anbefalinger. Besparelsen påå et sådant rampe-langs l anlæg vil være 80 mio. kr., hvilket ifølge HM vil kunne frigive midler til støjvægg i området motorvejen. HM bemærkede, at der ikke er nogen beboere i området, der ønsker et S-anlæg, og at en lidt længeree kørsel til motorvejen ikke er af afgørende betydning. HM spurgte hvem man specifikt øn- skede at tage hensyn til, når man fra kommunens side argumenterede for, at forslag om etable- ring af S-anlægget skyldtes trafikale hensyn og om der var tale omm de, ifølge HM, få virksomhe- der syd for banelegemet på Energivej. Trafikanter fra resterende virksomheder ville, ifølge HM s vurdering, vælge den anden vejj via for- længelsen af Energivej til Volderslevvej. HM henviste til forslag omm vejindgangg via trompetanlæg- og get til de virksomheder som i fremtiden vil etablere sig i området ved Roulundss fabrikker, spurgte om Naturstyrelsens holdning hertil.. Ifølge HM vil S-anlægget og vejforlængelsen, i mod- områ- sætning til trompetanlægget, medføre en massakre på boligområderne og det rekreativee de (fredskov). HM spurgte om der var repræsentanter fra kommunen til stede,, og efterlyste der- Munkebjergvejs forlængelse direkte til Svendborgvej. næst en redegørelse for hvilke trafikale hensyn der er årsag til, at man foreslår en forlængelse HM udtrykte undrenn over VD s forslag f om at etablere en 40 m mørk tunnel for at komme over i skoven, og foreslog at man i stedet etablerer en stibro. M.h.t. støjvolde mentee HM ikke, att det så ud til at man havde taget hensyn til fremtidig støj i området ved Lindved. HM mente, at der her vil komme langt den største støjforøgelse samtidig med, at der ingen foranstaltninger imod støjen findes i dette område, bortset fra de planer r som kommunen, ifølgee HM har, omm at etableree en lille støjvold 50 meter op forbi vejen som går opp til S-anlægget, hvilket langt fra vil være tilstrækkeligt. VD gav Helge Madsen medholdd i, at trompetanlægget har mange fordele, men at en af ulemper- køre nordpå for dér at benytte en forbindelse fraa Svendborgvej ind til Munkebjergvej og derefte vil ne er, at den trafik, som kommer syd for motorvejen ved et evt. trompetanlæg, vil skulle skulle sydpå igen for at komme på motorvejen.

5 5 af 15 VD tilføjede, at man havde noteret sig det fremsatte ønske om trompetanlæg frem for S-anlæg, men bemærkede hertil, at både Politiet og Odense Kommune havde deltaget i det teknikerud- af stibro frem for tunnel, henviste VD til tidligere gennemgang af projektet, hvor Hans-Carl Niel- valg, som har været med til at gennemføre VVM-undersøgelsen. Angående A ønske om etablering sen netop havde forklaret, at den viste stitunnel ville kunne erstattes af en stibro, såfremt der var ønsker herom. VD svarede, med henvisning til VVM-rapporten, at man har været vurderet effekten af en støj- skærm det pågældende sted fra Hollufgårdsvej i øst til det nye tilslutningsanlæg i vest, og at be- nær- regninger har vist, at en skærm kun vil have en støjreducerende effekt på ca. 1 db, hvilket mest ikke er hørbart. VD forklarede, at effekten af en støjskærm aftager jo længere man befinder sig fra motorvejen, da støjen går henover skærmen. Problemet det pågældende sted er, at mo- torvejen ligger langt fra beboelsesområdet.. Jeppe Strandberg, Volderslev Jeppe Strandberg (JS) foreslog at man også kunne vælge at gøre ingenting, og i stedet lade tra- nu, fikken køre langsommere. JS pointerede att det, såfremt politikernee skulle i tale, skulle være og mente, at det var bedre at bruge pengene på at gøre den offentlige transport billigere. JS mente, at hvis man sætter prisen ned til enn fjerdedel og hæver prisen tilsvarende på brændstof samt undlader at etablere så mange motorveje, vil man slippe for mange problemer og alle ville få mere motion. JS gav udtryk for, at man efter hans mening alternativtt bør gå efter de dyre løsninger og tilslutte-t til de sig forslaget om at skære i kanten frem for at fjerne beplantningen. JS spurgte i relation problematikken omkring det ekstra tilkørselsanlæg ved Munkebjergvejs forlængelse, om det ikke var muligere at rykke dette anlæg længere mod øst for at skabe plads til et ekstra anlæg. JS mente, at man, hvis man vælger at flytte Svendborgtilkørslen, vil få en meget voldsom trafikstig- be- ning ved tilkørselsanlæg 51 og foreslog, at man etablerer flere tilkørsler for at afhjælpe denne lastning. VD noterede sig det overordnede synspunkt angåendee prioriteringg af kollektiv v trafik til fordel for motorveje og forslaget om bibeholdelse af beplantning ved etablering af støttemure. VD forklarede, at en mere østlig placering af tilslutningsanlægget, i forhold til dér, hvor man har foreslået placering af henholdsvis S-anlægg eller trompetanlæg, efter VD s vurdering vil give nogle miljømæssige problemer, og ville medføre, at man kom for tæt på Motorvejskryds Odense. VD betragtede det derfor ikke som en mulighed. (Se redegørelse, der er bilagt referatet.) Ole Krabbe Olesen Ole Krabbe Olesen (OKO) udtrykte undrenn over, at VD er begyndtt at løse Odense Kommunes problemer med etablering af tilslutning til motorvejen. OKO efterspurgte en vurdering af hvor mange, der vil benytte sig af henholdsvis en kommende Femern-forbindelse og en evt. Kattegat- kunne forbindelse som alternativ til turen henover r Fyn og om pågældende forbindelser evtuelt vil overflødiggøre en udvidelse af motorvejen..

6 6 af 15 VD svarede, at Femern Bælt-forbindelsen kun vil reducere motorvejstrafikken over Fyn med 1-2 %. Med hensyn til en evt. fast forbindelse over Kattega er det på nuværende n tidspunkt meget vanskeligt at sige, hvor meget trafik t den vil kunne flytte. VD forklarede, at der er foretaget undersøgelser, som viser, at hovedparten aff dem, som passerer Lillebæltsbroen skal til Trekantsområdet og at færre fortsætter længere mod nord. En Katte- blev meget mindre. VD tilføjede, at det under alle omstændigheder er et projekt, som ligger langt gat-forbindelse ville derfor formentlig ikke medføre, at trafikstigning gen på den fynske motorvej ud i fremtiden. VD bemærkede desuden, att trafikvæksten i tiden indtil man evt. har bygget en Kattegat-forbindelsee vil gøre, att der vil opstå trafikproblemer forbi Odense. O Jan Skytte Jan Skytte (JS) mente, til forskel fra tidligere indlæg af Helge Madsen, at en stitunnel ved det nye TSA 50 vil være at foretrække, da man derved kunne slippe for stigningen, ogg tilføjede, att en tun- er nel ikke nødvendigvis behøver være mørk. JS argumenterede for, at det efter r hans mening bedre at fjerne træerne langs motorvejen nu og få dem tilbage igen om år i stedet for f at skulle se på beton (støttemure) de næste år. Mht. Svendborgvejen og den nye afkørsel til OUH, mente JS, at det vil være at foretrækkee at få en ny afkørsel til hospitalet, men spurgte, om det ikke var muligt også at bevare opkørslen fra Jyl- lige ef- landssiden til den eksisterende TSA 50 og kun fjerne nedkørslen, så man har to opkørsler ter hinanden. JS foreslog samme løsning fra Sjællandssiden fra hospitalet t og til Svendborgvej således at dem, som skal til Svendborgve ej skal igennem trompetkrydset, da a det ifølge JS er bedre at beholde TSA 50 ved Svendborgve ej i stedet for at skulle lave det storee kryds ved det nye TSA 50 og så nøjes med det. VD bemærkede, at man havde noteret sig, at der var argumenter for f og imod etablering af henman har holdsviss en stitunnel eller en stibro. VD oplyste, at man efterfølgende ville fremlægge en mere detaljeret begrundelse for, at valgt at forkaste løsningen med at bevare en del af TSA 50 (dvs. en e vurderingg af muligheden for kun at have de vestvendte ramper ved Svendborgvej og så trompetanlægget) ). (Se redegørelse, der er bilagt referatet.) Lars Fredskov Lars Fredskov (LF) mente, at Helge Madsens forslag om at flytte afkørslen a længere mod øst var interessant og efterlyste dokumentation fraa VD på, hvorfor denne løsning er problematisk, så der kan dannes grundlag for stillingtagen (Se redegørelse, der er bilagt referatet).. Angående støjprognoser henviste LF til rapporten, til s. 58 og frem, hvor de forventede støjbe- lastninger i området omkring motorvejen gennemgås og hvor tre tal indgår: enn reference 2008

7 7 af 15 (nuværende), et 0-alternativ (prognoser for 2020 såfremt man ikke udvider motorvejen), og sidste tal, som hedder hovedforslaget. LF udtrykte overraskelse over ( f.eks. i nederste tabel s. 59) at kunne læse, at antallet af boliger belastett med støj fra 63 til 68 db, forventess at falde fra 192 i 2008 til 155 i 2020 ved 0-alternativet og spurgte, hvordan det kan lade sig gøre, når trafikken i samme periode p stiger næsten 50 %. LF mente at der var tale om kreativ bogføring fra VD s side, og kritiserede, at man havde undladt at nævne, at udregninger af 0-alternativet 2020 er baseret på udlægning af støjdæmpende asfalt, hvorimod udregningerne i 2008 var baserett på beregninger af støj uden støjdæmpende asfalt. LF mente ikke, at det var en fair måde at opstille beregningerne på, men m at man bør have samme sammenligningsgrundlag for alle tre alternativer. VD afviste at der var tale om kreativ bogføring og forklarede, at støjberegnins ngerne beskriver tre situationer herunder en reference, så man kan forholde sig til hvordan støjenn er i dag, og et 0- alternativ, hvor man har fremskrevet trafikken, og også fremskriver de typer aff asfaltbelægninger, som man regner med vil ligge på vejen på pågældendee tidspunkt. VD forklarede videre, at der i perioden fra nu og frem til i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse vil blive lagt støjreducerende asfalt ud, hvilket er årsagen til, at man har valgt at a medtage det i beregningen og at man ligeledes i hovedforslaget forudsætter støjreducerende asfalt på hele strækningen. VD ar- sam- gumenterede for, at hvis man undlod støjreducerende asfalt i beregningen af 0-alternativet, tidig med at man havde den indregnet i hovedforslaget, netop villee have forårsaget en skævvrid- ning i afvejningen af de forskellige forslag. Michael Jensen Michael Jensen (MJ) præsenterede sig som ny beboer i Humlebyvænget medd baghave op til Volderslevvej og bemærkede, at han var mere generet af trafikkenn på Volderslevvej end af trafik- strækning var tilstrækkeligt og nævnte særligt støjgener fra de store lastbiler som kører fra mo- ken på motorvejen. MJ mente ikke, at det antal støjskærme der var foreslået på den planlagte torvejen op ad Volderslevvej som et problem. I relation hertil udtrykte MJ bekymring over at Ener- og givej vil blive forlænget til Volderslevvej, daa det vil forøge trafikken på Volderslevvej. VD forklarede, at Odense kommune har planer om at forlænge Energivej fremm til Volderslevvej at det derfor indgår i de gennemførte trafikberegninger. VD forklarede, at princippet nårr man laver støjskærme er, at de opføres på den strækning, hvor VD foretager ændringer. VD etablerer således ikke støjskærme påå eksisterende vej, hvis den ikke ændres. Vagn (efternavn?) Vagn mente ikke, at de fremsatte forslag vil kunne klare problemerne, da det egentlige problem ikke er motorvejen, men at forslaget blot vill betyde, at bilisterne vil øge hastigheden med 20 km/t i motorvejens yderspor. Ifølge Vagn skyldtess problemet afkørslernee og de kommunale veje, som støder op til motorvejen, fordi de ikke kan klare trafikmængderne.

8 8 af 15 Vagn opfordrede til, at politikerne tænker længere frem og revurderer deres mening om Kattegat- forbindelsen og samtidig får etableret forbindelse til Als og hævdede, at % af de biler, som på nuværende tidspunkt kører på motorvejen, intet ærinde har på Fyn. Vagn mente, at man med ovennævnte forslag vil kunne hjælpe Trekantsområdet og opfordrede til, at man går i gangg med meree storstilede og langsigtede planer da d man sagtens vil kunne leve med den nuværende trafikmængde i 5-6 år. Vagn understregede til t sidst, at det nuværende for- frem og investere penge i meree omfattendee trafikale løsninger. VD svarede, at folketinget har iværksat strategiske analyser som man m stiler imod at have færdige slag efter hans mening ikke vil løse problemerne, men at man er nødt n til at se meget længere i 2013, og at man blandt andet vil kigge på alternativerr til den eksisterende Lillebæltsbro dvs. om man på længeree sigt vil skulle etablere en parallelbro eller evt. skal etablere en forbindelse syd om eller nord for ligesom man vil se på Kattegatforbindelsen. Politikerne vil i 2013 tage stilling til det videre forløb. VD bemærkede, at man ikke har nogen holdning til, hvorvidt man bør spare pengene på motorvejen forbi Odense, O da det er politikernes opgave at vurdere. Herefter understregedee VD, at man var fuldt opmærksomme på, at tilslut- ved hvert eneste tilslutningsanlæg er gået ind og har undersøgt om ogg hvordan man kan forbedre tra- ningsanlæggene udgør et særskilt problem i forhold til trafikafviklingen, og at man derfor fikafviklingen i forhold til lettere at kunne komme af motorvejen. Knud Andersen Knud Andersen (KA) spurgte ang. afkørsel 51 nærmere præciseret det alternative forslag, som VD kalder ruderanlæg med forbindelsesvej og som bringer trafikanter på Hjallelsegade ned forbi Dalum Skolen: hvordan vil man sikre børnenes skolevej og unge menneskersm s færden til og fra friaf Odense indenfor det sidste års tid har måttet bruge 8 mio. kroner på p at sikre skolevejen for skole- tidsaktiviteter i området? KA bemærkede, i tilknytning hertil, at man i den sydvestlige del børn til Rasmus Rask Skolen samt to privatskoler i området og at han også derfor mente, at før- til nævnte forslag var en rigtig dårlig løsning. Angående støjmålinger spurgte KA, om man, når man foretager støjmålinger, tager hensyn vindforhold, og bemærkede at der var stor forskel for beboere på henholdsvis h den nordlige og den sydlige side af motorvejen, da der oftest er vind fra syd og sydvest. Angående forslaget om etablering af faste betonstøttevægge på 2-3 meter samt bevarelse af en større del af beplantningen langs motorvejen bemærkede KA, at VD V i rapporten skriver att merud- giften ved den løsning vil være mio. kr., hvilket svarer til ca. c 9 % af det samlede anlægs- budget. KA foreslog, at man i stedet for anvendte de mio.. til etablering af yderligere støj- forbi sikring langs motorvejen. VD bekræftede, at en af ulemperne ved det pågældende forslag er, at trafikken bliver førtt Dalum Skole.

9 9 af 15 VD fastslog at der ikke er tale om støjmålinger, men om beregninger, og bekræftede, at man ta- ud- ger hensyn til alle de forhold, som har betydning for støjen herunder hvor meget støj, der sendes fra vejen og hvordan den udbredess i omgivelserne. VD tilføjede at man typisk ser, at huse øst for en vej er en smule meree støjbelastede end vest for en vej pga. p den udbredte vestenvind. Winnie Hansen Winnie Hansen spurgte, hvornår beboere der er både helt og delvis berørt af udvidelsen vil blive kontaktet herom. VD forklarede, at der endnu ikke er taget personlig kontakt til de ejere af ejendomme, som på nu- omkring projektet. værendee tidspunkt risikerer at blive berørt, bl.a. pga. den store usikkerhed derr endnu eksisterer VD tilføjede, at man gerne vil komme og besøge de berørte, hvis der d er ønsker om at drøfte pro- cessen, men at man ellers senest vil blive kontaktet, når der er vedtaget en anlægslov og det vi- eventuelle anmodninger om ekspropriationer og behandle dem. VD understregede, at man ikke dere arbejde kan gå i gang. VD forklarede videre, at VD, når anlægsloven er vedtaget, vil detaljere projektet og tage imod på nuværende tidspunkt ved, hvilke løsninger politikerne vælger, men m at VD, som før nævnt, ger- ne kommer ud og fortæller hvilke forhold, der gør sig gældende i forbindelse med projektet. Svend Erik Nørby Svend Erik Nørby (SEN) bemærkede angående TSA 51, at han uanset om det kommer tættest på hans egen bolig absolut foretrækker hovedforslaget, da de andre forslag efter hans vurdering vil give alt for store trafikale problemer og støjbelastning. SEN bemærkede (i relation til tidligere indlæg af Michael Jensen), at Volderslevve ej på den strækning, derr ligger ved Torpegården oprin- me- deligt er lagt ud til, at vejen skal kunne udvides helt ind til Torpegården og at det har været ningen i et par år, at Energivej skulle føres igennem til Volderslevvej. VD noterede sig Svend Erik Nørbys bemærkninger. Lars Fredskov Lars Fredskov (LF) medgav i forholdt til tidligere bemærkninger omm kreativ bogføring, att det i rapporten er beskrevet hvordan tallene er regnet ud, men indvendte at tallenee ved en umiddelbar betragtning ser gode ud, og indvendte, att VD burde have inkluderet støjdæmpende asfalt i 2008-referencen, så man havde haft tre ligeværdige forslag at kigge på, og att det jo faktisk var en mulighed at lægge støjdæmpende asfalt påå vejen i dag. LF mente, at beregningerne af luftforureningen ikke kunne være rigtige, da dee viste, at luftforure- ningen ville falde.

10 10 af 15 VD bemærkede, at beregningerne af luftforureningen var foretaget af Danmarks Miljøundersøgel- bl.a. ved indførelse af katalysatorer, og EU stiller fortsat skærpedee krav til udstødningen fra f biler- ser. Luftforureningen fra bilernee var igennem en længere årrække blevet reduceret væsentligt, ne. Ryder Pelachi Ryder Pelachi mente, at der var mange menneskelige omkostninger ved projektet. Ejendoms- man kan værdierne for de huse, som bliver berørt aff projektet falder på grund af usikkerheden og ikke bare flytte sin arbejdsplads, når der er r tale om dagpleje. VD var opmærksomm på de problemer, som de berørte ejere har påå grund af den usikkerhed, der vil være indtil, der foreligger politiske beslutninger om at gennemføre projektet. Lige så snart, der foreligger en afklaring, vil man kunne komme videre med projektett og vil i nogle tilfælde kunne gennemføre det, der kaldes forlods ekspropriationer. Denne type ekspropriatioe oner kan gennemfø- res lige så snart, der er vedtaget en anlægslov. Brian Lauridsen Brian Lauridsen (BL) spurgte, om der vil blive givet tilskud til støjisolering. BL spurgte endvidere, om der bliver opsat dyrehegn langs strækningen. VD bekræftede, at man vil kunne modtage tilskud til støjisolering, hvis støjen er over 63 db efter nærmere fastsatte regler. Der er afsat penge til at opsætte dyrehegn. Helle Helmann Helle Helmann spurgte, hvorforr der ikke kommer støjskærme ved Volderslevvej. VD svarede, at der kommer støjskærm på den del af Volderslevve ej, hvor der sker ændringer som følge af projektet. Det drejer sig om ca m. Alfred Hansen Alfred Hansen spurgte om, hvordan sammenhængen er med Odense Kommunes planer ved Ravnebjerggyden, dvs. planerne om anlægg af en østlig ringvej vedd Odense. VD oplyste, at kommunens planer ikke er så konkrete endnu, at VD har kunnet tage stilling til dem i forbindelse med motorvejsprojektet. VD havde umiddelbart ingen planer om at etablere yderligere tilslutningsanlæg i området bl.a. på grund af nærheden til TSA 53, Odense V.

11 11 af 15 Jeppe Strandberg Jeppe Strandberg mente ikke, at det ville være en god idé at tilslutte Munkebjergvejs forlængelse ved Energivej. VD bemærkede, at det er Odense Kommune, der skal beslutte, hvor Munkebjergvej skal tilsluttes til Svendborgvej. Det er dog vigtigt for, at linjeføringen ikke giver problemer for tra- fikafvikling og trafiksikkerhed ved det nye TSA 50. Henrik Møller Petersen Henrik Møller Petersen (HMP) mente, at der burde komme en støjskærm overr Odense Å på den sydlige side af motorvejen. HMP var imod forslaget om at lukke Stenløsevej nord og syd for f mo- hvor torvejen, fordi det ville give mere omvejstrafik og ville forringe ejendomsværdien for de huse, omvejskørsel blev nødvendig. VD bemærkede, at det især varr hensynet til kolonihaverne kombineret med det rekreativee områ- VD var enig i, at det alternative forslag vil medføre mere omvejskørsel. de nord for motorvejen, der havde gjort, at VD foreslårr støjskærmene nord forr motorvejen. Palle Svendsen Palle Svendsen savnede Odense Kommunes deltagelse i mødet. VD gav udtryk for, at man havde haft et godt samarbejde med Odense Kommune omkring motor- vejsprojektet og om hvordan, der kunne skabes sammenhæng mellem OUH og motorvejen. Hans Nicholaisen Hans Nicolaisen mente, at der var meget trafik på Stenløsevej og at det ville gavne, hvis man fre- deliggjorde vejen. VD noterede sig synspunktet, idet VD fastslog, at der er fordele ogg ulemper ved alle de tre frem- hvil- lagte forslag til udformning af ett nyt TSA 51. I sidste ende er det op til politikerne at beslutte, ket et af forslagene, som skal gennemføres s. Lisa Sørensen Lisa Sørensen gav udtryk for, at det var uheldigt, hvis man fjernede beplantningen ved boligom- rådet ved Assensvej syd for motorvejen.

12 12 af 15 VD gav udtryk for, at man var opmærksom på problemstillingen. VD V vurderede, at der kun ville blive tale om et forholdsvis begrænset indgreb i beplantningen. Kirsten Olsen Kirsten Olsen spurgte, om der kom støjreducerende belægning påå hele strækningen. VD bekræftede, at der kom støjreducerende belægningg på hele strækningen både på bystræk- ningen og strækningen i åbent land. Jørgen Lindum Jørgen Lindum mente, at man burde lave smallere kørespor og ingen nødspor på motorvejen. Man burde kunne udbygge den eksisterende fordelerring og etablere signalregulering. VD tilkendegav, at køresporenee allerede var meget smalle og mente derfor ikke, at man kunne lave dem smallere. Nødsporenee har ikke nogen betydning i relation til, om derr skal bygges et nyt tilslutningsanlæg 51. Begrundelsen er, at trafikken i tilslutningsanlægget ikke kan afvikles i de kommende år, som følge af stigende trafik.. Allerede i dag er der problemer med trafikafviklingen. Lars Fredskov Lars Fredskov betonede nødvendigheden af, at tænke motorvejsprojektet og alle de mange pro- der jekter i Odense Kommune ind i en helhed. VD oplyste, at man både spørger kommunens borgeree og kommunen, hvilke synspunkterr måtte være angående motorvejsprojektet, og at også kommunen i høringsperioden afgiver et offi- fo- cielt svar, der indgår i de politiske overvejelser. VD tilføjede, at man går ud fra, at kommunen retager de fornødne overvejelse i forhold til Odense som helhed. Brian Lauridsen Spurgte, om man overvejede muligheden for kørsel med modulvogntog i TSAA 52 i forbindelse med, at man udbygger tilslutningsanlægget. VD svarede, at de tre tilslutningsanlæg på strækningenn vil blive indrettet således, at de kan an- vendes til modulvogntog. Erling Hansen, Søparken Erling Hansen spurgte, om man i støjberegningerne havde taget hensyn h til det forhold, at man, hvis Odden-Ebeltoftt færgeforbindelsen lukkes, vil få lastvognstog ekstraa over Fyn pr. døgn.

13 13 af 15 VD svarede, at en lukning af Odden-Ebeltoft forbindelsen ikke var medtaget i beregningerne, og at man ikke var sikker på hvilke konsekvenser det ville have i forhold til støj. Jan Skytte Jan Skytte (JS) mente ikke, at en letbane i Odense vil få nogen indflydelse påå trafikken på motorvejen, og bemærkede at have observeret modulvogntog ude ved TSA T 52, hvor de ifølge JS ikke har noget at gøre. Det samme gør sig gældende ved Ring 3, hvor der også err ændret ved vejene, således at der nu kører modulvogntog bl.a.. hvor der også er cykler. VD svarede at letbanen har den konsekvens, at man, hvis man etablerer et park-and-ride anlæg, bliver nødt til at dimensionere tilslutningsanlægget således at det vil v kunne tage den trafik, som letbanenn vil medføre. VD havde forstået det sådan, at Odense Kommune ønsker at etablere et park-and-ride anlæg nord for motorvejen ved hospitalet således, at a man vil kunne parkeree sin bil og tage letbanen ind til byen. Det vil betydee en ekstra belastning af a tilslutningsanlægget. Susan Damholt Susan Damholt (SD) spurgte om der forelåå praksis mht. prisfastsættelse af dee huse, som skal eksproprieres. SD spurgte videre,, om evt. vil bekoste flytning af et 15 m højt, fredet kastanjetræ. VD svarede, at det, når staten ekspropriere er, sker af en uafhængigg ekspropriationskommission bestående af fem medlemmer heraf en formand med juridisk baggrund, og at det er kommissi- af ejen- onen, som prisfastsætter ejendommene ogg kommer med erstatningsforslag påå baggrund dommens værdi i handel og vandel. VD svarede, at man langt hen ad vejen vil prøve at tilpasse projektet til de forhold, der er på ste- det, men at det i sidste ende også vil være kommissionen, som kan tage stilling til forhold vedrø- rende beplantning mv. på ejendommene. Olav Søllested Olav Søllested (OS) bakkede op omkring Brian Lauridsens forslagg om etablering af vildthegn og bemærkede, at han havde jord langs Odense Å op til motorvejsbro oen hvor der statistisk set bliver kørt ca. 5 stk. råvildt ned om året. OS forklarede at det koster ca kr. pr. bil, der rammer et rådyr i forsikringsomkostninger og mente derfor, at VD bør prioritere vildthegnn højt denne gang til forskel fra tidligere, hvor der ikke har værett ressourcerr til det. OS tilføjede, t at vildthegn vil kunne laves billigt med stålgærder. VD svarede, at der er sat pengee af til vildthegn, men at der ikke foreligger en detaljeret plan for, hvor præcis de skal placeres. VD tilføjede, at man havde noteret sig s bemærkningerne, og at dis- se vil indgå i den videre planlægning af projektet.

14 14 af 15 Jeppe Strandberg Mente ikke at en hastighedsbegrænsning på 130 km/t i det åbne land vil give problemer, men fo- på reslog, at man satte hastigheden til maksimalt 90 km/t igennem Odense. VD forklarede at forudsætningerne i VVM-undersøgelsen er, at man bibeholder en hastighed 110 km/ /t igennem bymæssig bebyggelse, men at man ude på strækningen i åbent land vil kunne køre 130 km/t. Afslutning Ole Kirk takkede på vegne af Vejdirektorate et for deltagernes mange, gode indlæg og opfordrede til at man benyttedee muligheden for at komme med skriftlige bemærkninger/indsigelser senest den 15. august BILAG Redegørelse for forholdene omkring tilslutningsanlæg 50, Hjallese I forbindelse med anlæg af et nyt universitetshospital ( Nyt OUH) på arealerne mellem motorvejen og universitetet ønsker Odensee Kommune direkte adgang til hospitalet fra motorvejen. Det er aftalt med Odense Kommune, at hovedforslaget udformes således, s at den nuværende Munkebjergvej forlænges mod syd til et nytt tilslutningsanlæg øst for det nuværende tilslutnings- ud fra anlæg 50, og videree til afslutning i Svendborgvej eller Energivej. Hovedforslaget er valgt flere forslag fremlagt af Odensee Kommune til, hvordan Munkebjergvej kan forlænges. Man kan alternativt vælge at udform det nye tilslutningsanlæg somm et såkaldt trompetanlæg. Det medfører imidlertid, at Munkebjergvej ikke kan forlænges til Svendborgvej. Et andet alternativ er et bibeholde det eksisterende tilslutningsanlæg 50, som i givet faldd så skal udbygges. Ved en samlet vurdering af trafikale forholdd i ramper og rampekryds, arealerhvervelsesomkost- at ud- ninger og hensyn til afstanden til t det nærliggende motorvejskryds Odense, foretrækkes det føre det nye tilslutningsanlæg som et S-anlæg. Der er i den offentlige debat blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt man m kan opretholde de vest- vendte ramper ved det eksisterende tilslutningsanlæg 50, Hjallesee samtidig med, at man etable- Der er en række forhold, som medfører, at ikke kann anbefale en sådan løsning. Det er vigtigt, at der er en tilstrækkelig stor afstand mellem de to tilslutningsanlæg for at kunne etableree den nødvendige skiltning. rer det nye tilslutningsanlæg øst herfor. Det forudsættes, at de østvendte ramper nedlægges.

15 15 af 15 Forvarselsskiltningen for afkørsel ved nyt TSA 50 mod øst vil overlappe med den tilsvarende for- varselsskiltning ved det eksisterende TSA 50, hvilket ikke er acceptabelt af hensyn til trafikafvik- et ling og trafiksikkerhed. Man kunne forestillee sig, at man kunne rykke det nye TSA 50 mod øst. Det vil imidlertid være problem i forhold til Motorvejskryds Odense, da tilkørslen til motorvejen fra det nye TSA 50 kom- kor- mer i konflikt med frakørslen fra motorvejenn til Motorvejskryds Odense. Hvis afstanden bliver tere end den foreslåede, kan der opstå problemer med trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbin-f delse med, at trafikanterne med stor hastighed skal flette ind og udd mellem motorvejen og tilslut- Heg- ningsanlæggene. Desuden vil en flytning af det nye TSA 50 komme i konflikt med naturområdett ved Hjallese ning. Det er s opgave at sikre, at motorvejstrafikken afvikles hurtigt og sikkert. Det medveje i fører, at man kun bør etablere tilslutningsant nlæg, der forbinder motorvejen medd de større byområdet. Der bør tillige være en mindsteafstand mellem tilslutningsanlæggene. Man skal derfor så vidt det overhovedet er muligt undgå at etablere hele eller halvee tilslutningsanlæg meget tæt på hinanden. Man bør således undgå kringlede løsninger, da udbygningen af motorvejen m og tilslutningsan- Løs- læggenee skal være så optimal som mulig set over en længere årrække med stigende trafik. ninger, der udelukkende tjener til at løse lokale forhold i forhold til trafikafvikling eller andre hen- veje, syn, kan derfor ikke prioriteres frem f for mere holdbare løsninger. Det er således hensynet til udveksling af trafik mellem motorvejen og de overordnede lokale der er afgørende i bedømmelsen af hvilke løsninger, der bør vælges. I det konkrete tilfælde har præsenteret 3 forskelligee løsninger, som hver på deres måde sørger for, at trafikken mellem motorvejen og OUH samt mellem motorvejen og Svend- borgvej kan afvikles tilfredsstillende.

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14631 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR SAMMENFATTENDE HØRINGSNOTAT Niels Juels

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Referat af borgermøde om VVM-undersøgelse om udbygning af Fynske Motorvej E 20 syd om Odense

Referat af borgermøde om VVM-undersøgelse om udbygning af Fynske Motorvej E 20 syd om Odense DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2010 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 Referat af borgermøde om VVM-undersøgelse om udbygning af Fynske Motorvej E 20 syd om Odense Tid: Onsdag den 16.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7 Juni 2010 10/06270-3 John H. Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 REFERAT AF BORGERMØDE EMNE VVM-undersøgelse, rute 23, Skovvejen syd om Regstrup TIDSPUNKT Torsdag

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere