Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. 9. august EAN SE DATO MAIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL"

Transkript

1 DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL TELEFON VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni kl. 19:00-21:30 Mødet blev afholdt i Dalum Landbrugsskolee med ca. 270 deltageree Velkomst og indledende præsentation ved planlægningschef Ole Kirk, Ole Kirk bød de fremmødte borgere velkommen, og tilkendegav, at a han håbede, at alle ville få glæde af at deltage i borgermødet. Ole Kirkk oplyste, at mødet ville blive optaget til brug for udaraf VVM- bejdelsee af referat. Han oplyste, at dagsordenen for mødet kom til at bestå i en præsentation af resultaterne undersøgelsen og at der herefte kom en debat, hvor alle kunne fremføre deres bemærkninger og synspunkter. Ole Kirk præsenterede herefterr de øvrige medarbejdere fra : Hans-Carl Nielsen, projektlederr Jakob Fryd støj, støjskærme mv. Inger Juhl Larsen arealer, ekspropriationer mv. Ole Kirk fortalte herefter om, hvad en VVM-undersøgelse omfatterr og hvad baggrunden er for, at undersøgelsen er gennemført. Præsentation af VVM-undersøgelsen ved projektleder Hans-Carl Nielsenn Hans-Carl Nielsen præsenterede VVM-undersøgelsen ved hjælp af a slides. Disse slides ligger på hjemmesiden: Debat De forskellige synspunkter og bemærkning ger er refereret i det følgende. er i tek- sten forkortet til VD. Niels Juels Gade København K Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk EAN SE

2 2 af 15 Svend Erik Nørby Svend Erik Nørby spurgte om VD i forbindelse med VVM-undersøgelsen har kigget på det gamle forslag i forbindelsee med anlæg af motorvejen og bemærkede, at motorvejen m syd om Odense i det oprindelige forslag var lagt ud til at skulle være en sekssporet motorvej. VD bekræftede, at man har kigget på de gamle planer, men at man til trods herfor har valgt at re- ducere tværprofilet og midterrabatten. VD tilføjede at en af fordelene ved at dette er, at man vil kunne bevare størstedelen af de eksiste- rende broer, hvilket ud fra et økonomisk synspunkt vil være at foretrække. Preben Schaub Preben Schaub (PS), repræsentant for grundejerforeningen Torpegården medd 460 husstande ud- trykte utilfredshed med den korte frist (5 dage) for borgerne til at gennemgå redegørelsen inden borgermødet. PS undrede sig over, hvorforr man har foreslået at nedlægge rundkørslen ved TSA 51 og mente at man kunne grave af sidernee og støbe en væg og således s inddrage noget af mid- spor i begge sider af vejen. terrabatten og bruge noget af nødsporet hvilket, ifølge PS, ville kunne skabe plads til et ekstra Foreslog også at man sænkedee hastigheden i på motorvejen på bystrækningen til f.eks. 100 km/t for at øge trafiksikkerheden og reducere støjen og udtrykte ønske om endnu mere støjdæmpende asfalt. Ang. TSA 51 bemærkede PS at, hvis man vælger at lukke Stenløsevej på begge sider aff rund- kørslen bør der etableres en vej fra Stenløsevej til Volderslevvej, da d beboernee ellers vil få svært ved at komme ud på vejen pga. den øgedee trafik et problem, somm ifølge PS,, allerede i dag op- ved Dalum Skole. står ved myldretid. PS udtrykte bekymring i forbindelsee med forslaget om en ny forbindelsesvej PS foreslog, at man for at bevare mest mulig beplantning langs motorvejen bygger et støjværn med det formål at bevare toppen af skråningerne både pga. det æstetiske og pga. den støjre- ducerende effekt. PS spurgte, om referat af borgermødet villee blive tilgængeligt for borgerne b eller om det er til inden fo- ternt brug. forklarede, at høringsperioden løber frem til d. 15. august, a og at man pga. restående ferieperiode har foretrukket at præsentere projektet i starten af høringsperioden for at give borgerne længere tid til efterfølgende at komme med skriftligee bemærkninger og indvendin- hvor man lukker Stenløsevej, da det vil skabe problemer i forhold til t at kommee til Volderslevvej, med mindre man etablerer et signalreguleret kryds, hvilket derfor vil v være en nødvendighed. ger. bekræftede at der var ulemper forbundet med at vælge det alternative forslag,

3 3 af 15 bemærkede at man havde noteret sig forslaget om bevaring aff nuværendee beblive plantning samt etablering af støttemure. bekræftede, at referat r af borgermødet vil være offentligt tilgængeligt og vil lagt ud på s hjemmeside under Lars Fredskov, Grundejerforeningen Ærtemarken Lars Fredskov (LF) indledte med at forklare, at hans tilstedeværelse skyldtes en generel interes-i se for, hvad der sker i Odense og hævdede, at der i de kommendee år vil ske den største omvælt- ning i Odense by og Kommune nogensindee i forhold til OUH, udvidelse af motorvej, etablering af letbane og lukning af Thomas B. Thriges gade. Han opfordrede til grundighed i arbejdet i forhold til at sørge for koordinering af projekter med Odense Kommune ogg samtænkning af helheden. LF hævdede, at det 7-8 gange i rapporten er nævnt, at Odense Kommune ønsker at lukke afkør- sel 50 og forlænge Munkebjergvej ud til E20 (pga. det nye OUH), samt s at mann foreslår at forlæn- konsekvenserne af ikke at lukke afkørsel 50 vil være (hvis man stadig laver ett nyt tilslutningsan- læg til OUH). ge Munkebjergvej ud til Energivej og mente, at der i rapporten mangler en vurdering af, hvad LF bemærkede, at Svendborgvej i forvejenn er bygget og dimensioneret til at tage en del trafik ind mod byen, og bemærkede at der i øjeblikket kører biler på Svendborgvej og at trafikken, ifølge de prognoser, som VD har lavet, vil falde til hvis man lukker afkørsel 50 hvorved de resterende biler derfor vil skulle fordeles andre steder, især Stenløsevej og den nye af- have kørsel ved OUH. LF henviste til forudgående mailkorrespondance med Hans-Carl Nielsen N hvor r denne skulle givet udtryk for ikke at kende til Odense Kommunes ønsker desangående, men, ifølge LF, havde svaret, at det ikke er teknisk muligt at bevare afkørsel 50 samtidig med at der etableres en ny OUH afkørsel. Hertil bemærkede LF, at Odense Kommune skulle have sagt, at de ikke har bedt VD om at forlænge ned til Energivej og at lukke afkørsel 50 og at LF L derfor havde den opfattelse at VD blot henviser til kommunen og vice versa. LF forklarede, at han via Google havde studeret E47 ved Ballerup samt syd for Brøndby Stadion, hvor motorvejen udfletter med motorvej 21 og fletter ud mod Ishøj, hvilket ifølge LF er en tilsva- er rende situation med to motorveje hvor der flettes ind og ud, og at den d afstand der her kræves en afstand, der tilsvarende vil kunne etableres i Odense. LF mentee på baggrund heraf, modsat Hans-Carl Nielsens vurdering ( mailsvar), att det vil være muligt at bevare b afkørsel 50 samtidig med, at man etablerer en ny afkørsel ved OUH. VD oplyste, at VVM-undersøgelsen er skett i tæt dialog med Odense Kommune, hvis ønsker er vurderet og efterfølgende indarbejdet i projektet. VD forklarede, at det på trods af Lars Fredskovs indvendinger, ikke kan lade sig gøre rent teknisk at opretholde de to tilslutningsanlæg af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed. De to tilslut-t

4 4 af 15 ningsanlæg ligger for tæt, og der er derfor ikke mulighed for at gennemføre skiltning efter gæl- i dende regler, hvilket vil medføree trafiksikkerhedsmæssige og trafikafviklingsmæssige problemer forbindelse med trafik der fletter ind og ud. VD forklarede at man derfor kunne vælge at bevare det nuværende tilslutningsanlæg 50 for f trafik til OUH eller alternativt oprette et nyt tilslutningsanlæg og fjerne ramperne vedd Svendborgvej. VD understregede, at man ikke foretrækker den ene løsning frem for den d anden, men at man er nødt til at træffe et valg og at Odensee Kommunee har lagt vægt på en god forbindelse til OUH, hvilket har været årsagen til, at hovedforslaget er udformet som det er. Helge Madsen, Grundejerforeningen Lindvedparken Helge Madsen (HM) mente at hans områdee var et af de områder der d bliver mest berørt aff S- anlæg. HM bemærkede, at VD klart skulle have tilkendegivet, at trompetanlægget er væsentligt bedre end S-anlægget og at OUH vil få endnu bedre adgang til motorvejen ved trompetanlægget og udtrykte undren over, at VD ikke følger egne anbefalinger. Besparelsen påå et sådant rampe-langs l anlæg vil være 80 mio. kr., hvilket ifølge HM vil kunne frigive midler til støjvægg i området motorvejen. HM bemærkede, at der ikke er nogen beboere i området, der ønsker et S-anlæg, og at en lidt længeree kørsel til motorvejen ikke er af afgørende betydning. HM spurgte hvem man specifikt øn- skede at tage hensyn til, når man fra kommunens side argumenterede for, at forslag om etable- ring af S-anlægget skyldtes trafikale hensyn og om der var tale omm de, ifølge HM, få virksomhe- der syd for banelegemet på Energivej. Trafikanter fra resterende virksomheder ville, ifølge HM s vurdering, vælge den anden vejj via for- længelsen af Energivej til Volderslevvej. HM henviste til forslag omm vejindgangg via trompetanlæg- og get til de virksomheder som i fremtiden vil etablere sig i området ved Roulundss fabrikker, spurgte om Naturstyrelsens holdning hertil.. Ifølge HM vil S-anlægget og vejforlængelsen, i mod- områ- sætning til trompetanlægget, medføre en massakre på boligområderne og det rekreativee de (fredskov). HM spurgte om der var repræsentanter fra kommunen til stede,, og efterlyste der- Munkebjergvejs forlængelse direkte til Svendborgvej. næst en redegørelse for hvilke trafikale hensyn der er årsag til, at man foreslår en forlængelse HM udtrykte undrenn over VD s forslag f om at etablere en 40 m mørk tunnel for at komme over i skoven, og foreslog at man i stedet etablerer en stibro. M.h.t. støjvolde mentee HM ikke, att det så ud til at man havde taget hensyn til fremtidig støj i området ved Lindved. HM mente, at der her vil komme langt den største støjforøgelse samtidig med, at der ingen foranstaltninger imod støjen findes i dette område, bortset fra de planer r som kommunen, ifølgee HM har, omm at etableree en lille støjvold 50 meter op forbi vejen som går opp til S-anlægget, hvilket langt fra vil være tilstrækkeligt. VD gav Helge Madsen medholdd i, at trompetanlægget har mange fordele, men at en af ulemper- køre nordpå for dér at benytte en forbindelse fraa Svendborgvej ind til Munkebjergvej og derefte vil ne er, at den trafik, som kommer syd for motorvejen ved et evt. trompetanlæg, vil skulle skulle sydpå igen for at komme på motorvejen.

5 5 af 15 VD tilføjede, at man havde noteret sig det fremsatte ønske om trompetanlæg frem for S-anlæg, men bemærkede hertil, at både Politiet og Odense Kommune havde deltaget i det teknikerud- af stibro frem for tunnel, henviste VD til tidligere gennemgang af projektet, hvor Hans-Carl Niel- valg, som har været med til at gennemføre VVM-undersøgelsen. Angående A ønske om etablering sen netop havde forklaret, at den viste stitunnel ville kunne erstattes af en stibro, såfremt der var ønsker herom. VD svarede, med henvisning til VVM-rapporten, at man har været vurderet effekten af en støj- skærm det pågældende sted fra Hollufgårdsvej i øst til det nye tilslutningsanlæg i vest, og at be- nær- regninger har vist, at en skærm kun vil have en støjreducerende effekt på ca. 1 db, hvilket mest ikke er hørbart. VD forklarede, at effekten af en støjskærm aftager jo længere man befinder sig fra motorvejen, da støjen går henover skærmen. Problemet det pågældende sted er, at mo- torvejen ligger langt fra beboelsesområdet.. Jeppe Strandberg, Volderslev Jeppe Strandberg (JS) foreslog at man også kunne vælge at gøre ingenting, og i stedet lade tra- nu, fikken køre langsommere. JS pointerede att det, såfremt politikernee skulle i tale, skulle være og mente, at det var bedre at bruge pengene på at gøre den offentlige transport billigere. JS mente, at hvis man sætter prisen ned til enn fjerdedel og hæver prisen tilsvarende på brændstof samt undlader at etablere så mange motorveje, vil man slippe for mange problemer og alle ville få mere motion. JS gav udtryk for, at man efter hans mening alternativtt bør gå efter de dyre løsninger og tilslutte-t til de sig forslaget om at skære i kanten frem for at fjerne beplantningen. JS spurgte i relation problematikken omkring det ekstra tilkørselsanlæg ved Munkebjergvejs forlængelse, om det ikke var muligere at rykke dette anlæg længere mod øst for at skabe plads til et ekstra anlæg. JS mente, at man, hvis man vælger at flytte Svendborgtilkørslen, vil få en meget voldsom trafikstig- be- ning ved tilkørselsanlæg 51 og foreslog, at man etablerer flere tilkørsler for at afhjælpe denne lastning. VD noterede sig det overordnede synspunkt angåendee prioriteringg af kollektiv v trafik til fordel for motorveje og forslaget om bibeholdelse af beplantning ved etablering af støttemure. VD forklarede, at en mere østlig placering af tilslutningsanlægget, i forhold til dér, hvor man har foreslået placering af henholdsvis S-anlægg eller trompetanlæg, efter VD s vurdering vil give nogle miljømæssige problemer, og ville medføre, at man kom for tæt på Motorvejskryds Odense. VD betragtede det derfor ikke som en mulighed. (Se redegørelse, der er bilagt referatet.) Ole Krabbe Olesen Ole Krabbe Olesen (OKO) udtrykte undrenn over, at VD er begyndtt at løse Odense Kommunes problemer med etablering af tilslutning til motorvejen. OKO efterspurgte en vurdering af hvor mange, der vil benytte sig af henholdsvis en kommende Femern-forbindelse og en evt. Kattegat- kunne forbindelse som alternativ til turen henover r Fyn og om pågældende forbindelser evtuelt vil overflødiggøre en udvidelse af motorvejen..

6 6 af 15 VD svarede, at Femern Bælt-forbindelsen kun vil reducere motorvejstrafikken over Fyn med 1-2 %. Med hensyn til en evt. fast forbindelse over Kattega er det på nuværende n tidspunkt meget vanskeligt at sige, hvor meget trafik t den vil kunne flytte. VD forklarede, at der er foretaget undersøgelser, som viser, at hovedparten aff dem, som passerer Lillebæltsbroen skal til Trekantsområdet og at færre fortsætter længere mod nord. En Katte- blev meget mindre. VD tilføjede, at det under alle omstændigheder er et projekt, som ligger langt gat-forbindelse ville derfor formentlig ikke medføre, at trafikstigning gen på den fynske motorvej ud i fremtiden. VD bemærkede desuden, att trafikvæksten i tiden indtil man evt. har bygget en Kattegat-forbindelsee vil gøre, att der vil opstå trafikproblemer forbi Odense. O Jan Skytte Jan Skytte (JS) mente, til forskel fra tidligere indlæg af Helge Madsen, at en stitunnel ved det nye TSA 50 vil være at foretrække, da man derved kunne slippe for stigningen, ogg tilføjede, att en tun- er nel ikke nødvendigvis behøver være mørk. JS argumenterede for, at det efter r hans mening bedre at fjerne træerne langs motorvejen nu og få dem tilbage igen om år i stedet for f at skulle se på beton (støttemure) de næste år. Mht. Svendborgvejen og den nye afkørsel til OUH, mente JS, at det vil være at foretrækkee at få en ny afkørsel til hospitalet, men spurgte, om det ikke var muligt også at bevare opkørslen fra Jyl- lige ef- landssiden til den eksisterende TSA 50 og kun fjerne nedkørslen, så man har to opkørsler ter hinanden. JS foreslog samme løsning fra Sjællandssiden fra hospitalet t og til Svendborgvej således at dem, som skal til Svendborgve ej skal igennem trompetkrydset, da a det ifølge JS er bedre at beholde TSA 50 ved Svendborgve ej i stedet for at skulle lave det storee kryds ved det nye TSA 50 og så nøjes med det. VD bemærkede, at man havde noteret sig, at der var argumenter for f og imod etablering af henman har holdsviss en stitunnel eller en stibro. VD oplyste, at man efterfølgende ville fremlægge en mere detaljeret begrundelse for, at valgt at forkaste løsningen med at bevare en del af TSA 50 (dvs. en e vurderingg af muligheden for kun at have de vestvendte ramper ved Svendborgvej og så trompetanlægget) ). (Se redegørelse, der er bilagt referatet.) Lars Fredskov Lars Fredskov (LF) mente, at Helge Madsens forslag om at flytte afkørslen a længere mod øst var interessant og efterlyste dokumentation fraa VD på, hvorfor denne løsning er problematisk, så der kan dannes grundlag for stillingtagen (Se redegørelse, der er bilagt referatet).. Angående støjprognoser henviste LF til rapporten, til s. 58 og frem, hvor de forventede støjbe- lastninger i området omkring motorvejen gennemgås og hvor tre tal indgår: enn reference 2008

7 7 af 15 (nuværende), et 0-alternativ (prognoser for 2020 såfremt man ikke udvider motorvejen), og sidste tal, som hedder hovedforslaget. LF udtrykte overraskelse over ( f.eks. i nederste tabel s. 59) at kunne læse, at antallet af boliger belastett med støj fra 63 til 68 db, forventess at falde fra 192 i 2008 til 155 i 2020 ved 0-alternativet og spurgte, hvordan det kan lade sig gøre, når trafikken i samme periode p stiger næsten 50 %. LF mente at der var tale om kreativ bogføring fra VD s side, og kritiserede, at man havde undladt at nævne, at udregninger af 0-alternativet 2020 er baseret på udlægning af støjdæmpende asfalt, hvorimod udregningerne i 2008 var baserett på beregninger af støj uden støjdæmpende asfalt. LF mente ikke, at det var en fair måde at opstille beregningerne på, men m at man bør have samme sammenligningsgrundlag for alle tre alternativer. VD afviste at der var tale om kreativ bogføring og forklarede, at støjberegnins ngerne beskriver tre situationer herunder en reference, så man kan forholde sig til hvordan støjenn er i dag, og et 0- alternativ, hvor man har fremskrevet trafikken, og også fremskriver de typer aff asfaltbelægninger, som man regner med vil ligge på vejen på pågældendee tidspunkt. VD forklarede videre, at der i perioden fra nu og frem til i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse vil blive lagt støjreducerende asfalt ud, hvilket er årsagen til, at man har valgt at a medtage det i beregningen og at man ligeledes i hovedforslaget forudsætter støjreducerende asfalt på hele strækningen. VD ar- sam- gumenterede for, at hvis man undlod støjreducerende asfalt i beregningen af 0-alternativet, tidig med at man havde den indregnet i hovedforslaget, netop villee have forårsaget en skævvrid- ning i afvejningen af de forskellige forslag. Michael Jensen Michael Jensen (MJ) præsenterede sig som ny beboer i Humlebyvænget medd baghave op til Volderslevvej og bemærkede, at han var mere generet af trafikkenn på Volderslevvej end af trafik- strækning var tilstrækkeligt og nævnte særligt støjgener fra de store lastbiler som kører fra mo- ken på motorvejen. MJ mente ikke, at det antal støjskærme der var foreslået på den planlagte torvejen op ad Volderslevvej som et problem. I relation hertil udtrykte MJ bekymring over at Ener- og givej vil blive forlænget til Volderslevvej, daa det vil forøge trafikken på Volderslevvej. VD forklarede, at Odense kommune har planer om at forlænge Energivej fremm til Volderslevvej at det derfor indgår i de gennemførte trafikberegninger. VD forklarede, at princippet nårr man laver støjskærme er, at de opføres på den strækning, hvor VD foretager ændringer. VD etablerer således ikke støjskærme påå eksisterende vej, hvis den ikke ændres. Vagn (efternavn?) Vagn mente ikke, at de fremsatte forslag vil kunne klare problemerne, da det egentlige problem ikke er motorvejen, men at forslaget blot vill betyde, at bilisterne vil øge hastigheden med 20 km/t i motorvejens yderspor. Ifølge Vagn skyldtess problemet afkørslernee og de kommunale veje, som støder op til motorvejen, fordi de ikke kan klare trafikmængderne.

8 8 af 15 Vagn opfordrede til, at politikerne tænker længere frem og revurderer deres mening om Kattegat- forbindelsen og samtidig får etableret forbindelse til Als og hævdede, at % af de biler, som på nuværende tidspunkt kører på motorvejen, intet ærinde har på Fyn. Vagn mente, at man med ovennævnte forslag vil kunne hjælpe Trekantsområdet og opfordrede til, at man går i gangg med meree storstilede og langsigtede planer da d man sagtens vil kunne leve med den nuværende trafikmængde i 5-6 år. Vagn understregede til t sidst, at det nuværende for- frem og investere penge i meree omfattendee trafikale løsninger. VD svarede, at folketinget har iværksat strategiske analyser som man m stiler imod at have færdige slag efter hans mening ikke vil løse problemerne, men at man er nødt n til at se meget længere i 2013, og at man blandt andet vil kigge på alternativerr til den eksisterende Lillebæltsbro dvs. om man på længeree sigt vil skulle etablere en parallelbro eller evt. skal etablere en forbindelse syd om eller nord for ligesom man vil se på Kattegatforbindelsen. Politikerne vil i 2013 tage stilling til det videre forløb. VD bemærkede, at man ikke har nogen holdning til, hvorvidt man bør spare pengene på motorvejen forbi Odense, O da det er politikernes opgave at vurdere. Herefter understregedee VD, at man var fuldt opmærksomme på, at tilslut- ved hvert eneste tilslutningsanlæg er gået ind og har undersøgt om ogg hvordan man kan forbedre tra- ningsanlæggene udgør et særskilt problem i forhold til trafikafviklingen, og at man derfor fikafviklingen i forhold til lettere at kunne komme af motorvejen. Knud Andersen Knud Andersen (KA) spurgte ang. afkørsel 51 nærmere præciseret det alternative forslag, som VD kalder ruderanlæg med forbindelsesvej og som bringer trafikanter på Hjallelsegade ned forbi Dalum Skolen: hvordan vil man sikre børnenes skolevej og unge menneskersm s færden til og fra friaf Odense indenfor det sidste års tid har måttet bruge 8 mio. kroner på p at sikre skolevejen for skole- tidsaktiviteter i området? KA bemærkede, i tilknytning hertil, at man i den sydvestlige del børn til Rasmus Rask Skolen samt to privatskoler i området og at han også derfor mente, at før- til nævnte forslag var en rigtig dårlig løsning. Angående støjmålinger spurgte KA, om man, når man foretager støjmålinger, tager hensyn vindforhold, og bemærkede at der var stor forskel for beboere på henholdsvis h den nordlige og den sydlige side af motorvejen, da der oftest er vind fra syd og sydvest. Angående forslaget om etablering af faste betonstøttevægge på 2-3 meter samt bevarelse af en større del af beplantningen langs motorvejen bemærkede KA, at VD V i rapporten skriver att merud- giften ved den løsning vil være mio. kr., hvilket svarer til ca. c 9 % af det samlede anlægs- budget. KA foreslog, at man i stedet for anvendte de mio.. til etablering af yderligere støj- forbi sikring langs motorvejen. VD bekræftede, at en af ulemperne ved det pågældende forslag er, at trafikken bliver førtt Dalum Skole.

9 9 af 15 VD fastslog at der ikke er tale om støjmålinger, men om beregninger, og bekræftede, at man ta- ud- ger hensyn til alle de forhold, som har betydning for støjen herunder hvor meget støj, der sendes fra vejen og hvordan den udbredess i omgivelserne. VD tilføjede at man typisk ser, at huse øst for en vej er en smule meree støjbelastede end vest for en vej pga. p den udbredte vestenvind. Winnie Hansen Winnie Hansen spurgte, hvornår beboere der er både helt og delvis berørt af udvidelsen vil blive kontaktet herom. VD forklarede, at der endnu ikke er taget personlig kontakt til de ejere af ejendomme, som på nu- omkring projektet. værendee tidspunkt risikerer at blive berørt, bl.a. pga. den store usikkerhed derr endnu eksisterer VD tilføjede, at man gerne vil komme og besøge de berørte, hvis der d er ønsker om at drøfte pro- cessen, men at man ellers senest vil blive kontaktet, når der er vedtaget en anlægslov og det vi- eventuelle anmodninger om ekspropriationer og behandle dem. VD understregede, at man ikke dere arbejde kan gå i gang. VD forklarede videre, at VD, når anlægsloven er vedtaget, vil detaljere projektet og tage imod på nuværende tidspunkt ved, hvilke løsninger politikerne vælger, men m at VD, som før nævnt, ger- ne kommer ud og fortæller hvilke forhold, der gør sig gældende i forbindelse med projektet. Svend Erik Nørby Svend Erik Nørby (SEN) bemærkede angående TSA 51, at han uanset om det kommer tættest på hans egen bolig absolut foretrækker hovedforslaget, da de andre forslag efter hans vurdering vil give alt for store trafikale problemer og støjbelastning. SEN bemærkede (i relation til tidligere indlæg af Michael Jensen), at Volderslevve ej på den strækning, derr ligger ved Torpegården oprin- me- deligt er lagt ud til, at vejen skal kunne udvides helt ind til Torpegården og at det har været ningen i et par år, at Energivej skulle føres igennem til Volderslevvej. VD noterede sig Svend Erik Nørbys bemærkninger. Lars Fredskov Lars Fredskov (LF) medgav i forholdt til tidligere bemærkninger omm kreativ bogføring, att det i rapporten er beskrevet hvordan tallene er regnet ud, men indvendte at tallenee ved en umiddelbar betragtning ser gode ud, og indvendte, att VD burde have inkluderet støjdæmpende asfalt i 2008-referencen, så man havde haft tre ligeværdige forslag at kigge på, og att det jo faktisk var en mulighed at lægge støjdæmpende asfalt påå vejen i dag. LF mente, at beregningerne af luftforureningen ikke kunne være rigtige, da dee viste, at luftforure- ningen ville falde.

10 10 af 15 VD bemærkede, at beregningerne af luftforureningen var foretaget af Danmarks Miljøundersøgel- bl.a. ved indførelse af katalysatorer, og EU stiller fortsat skærpedee krav til udstødningen fra f biler- ser. Luftforureningen fra bilernee var igennem en længere årrække blevet reduceret væsentligt, ne. Ryder Pelachi Ryder Pelachi mente, at der var mange menneskelige omkostninger ved projektet. Ejendoms- man kan værdierne for de huse, som bliver berørt aff projektet falder på grund af usikkerheden og ikke bare flytte sin arbejdsplads, når der er r tale om dagpleje. VD var opmærksomm på de problemer, som de berørte ejere har påå grund af den usikkerhed, der vil være indtil, der foreligger politiske beslutninger om at gennemføre projektet. Lige så snart, der foreligger en afklaring, vil man kunne komme videre med projektett og vil i nogle tilfælde kunne gennemføre det, der kaldes forlods ekspropriationer. Denne type ekspropriatioe oner kan gennemfø- res lige så snart, der er vedtaget en anlægslov. Brian Lauridsen Brian Lauridsen (BL) spurgte, om der vil blive givet tilskud til støjisolering. BL spurgte endvidere, om der bliver opsat dyrehegn langs strækningen. VD bekræftede, at man vil kunne modtage tilskud til støjisolering, hvis støjen er over 63 db efter nærmere fastsatte regler. Der er afsat penge til at opsætte dyrehegn. Helle Helmann Helle Helmann spurgte, hvorforr der ikke kommer støjskærme ved Volderslevvej. VD svarede, at der kommer støjskærm på den del af Volderslevve ej, hvor der sker ændringer som følge af projektet. Det drejer sig om ca m. Alfred Hansen Alfred Hansen spurgte om, hvordan sammenhængen er med Odense Kommunes planer ved Ravnebjerggyden, dvs. planerne om anlægg af en østlig ringvej vedd Odense. VD oplyste, at kommunens planer ikke er så konkrete endnu, at VD har kunnet tage stilling til dem i forbindelse med motorvejsprojektet. VD havde umiddelbart ingen planer om at etablere yderligere tilslutningsanlæg i området bl.a. på grund af nærheden til TSA 53, Odense V.

11 11 af 15 Jeppe Strandberg Jeppe Strandberg mente ikke, at det ville være en god idé at tilslutte Munkebjergvejs forlængelse ved Energivej. VD bemærkede, at det er Odense Kommune, der skal beslutte, hvor Munkebjergvej skal tilsluttes til Svendborgvej. Det er dog vigtigt for, at linjeføringen ikke giver problemer for tra- fikafvikling og trafiksikkerhed ved det nye TSA 50. Henrik Møller Petersen Henrik Møller Petersen (HMP) mente, at der burde komme en støjskærm overr Odense Å på den sydlige side af motorvejen. HMP var imod forslaget om at lukke Stenløsevej nord og syd for f mo- hvor torvejen, fordi det ville give mere omvejstrafik og ville forringe ejendomsværdien for de huse, omvejskørsel blev nødvendig. VD bemærkede, at det især varr hensynet til kolonihaverne kombineret med det rekreativee områ- VD var enig i, at det alternative forslag vil medføre mere omvejskørsel. de nord for motorvejen, der havde gjort, at VD foreslårr støjskærmene nord forr motorvejen. Palle Svendsen Palle Svendsen savnede Odense Kommunes deltagelse i mødet. VD gav udtryk for, at man havde haft et godt samarbejde med Odense Kommune omkring motor- vejsprojektet og om hvordan, der kunne skabes sammenhæng mellem OUH og motorvejen. Hans Nicholaisen Hans Nicolaisen mente, at der var meget trafik på Stenløsevej og at det ville gavne, hvis man fre- deliggjorde vejen. VD noterede sig synspunktet, idet VD fastslog, at der er fordele ogg ulemper ved alle de tre frem- hvil- lagte forslag til udformning af ett nyt TSA 51. I sidste ende er det op til politikerne at beslutte, ket et af forslagene, som skal gennemføres s. Lisa Sørensen Lisa Sørensen gav udtryk for, at det var uheldigt, hvis man fjernede beplantningen ved boligom- rådet ved Assensvej syd for motorvejen.

12 12 af 15 VD gav udtryk for, at man var opmærksom på problemstillingen. VD V vurderede, at der kun ville blive tale om et forholdsvis begrænset indgreb i beplantningen. Kirsten Olsen Kirsten Olsen spurgte, om der kom støjreducerende belægning påå hele strækningen. VD bekræftede, at der kom støjreducerende belægningg på hele strækningen både på bystræk- ningen og strækningen i åbent land. Jørgen Lindum Jørgen Lindum mente, at man burde lave smallere kørespor og ingen nødspor på motorvejen. Man burde kunne udbygge den eksisterende fordelerring og etablere signalregulering. VD tilkendegav, at køresporenee allerede var meget smalle og mente derfor ikke, at man kunne lave dem smallere. Nødsporenee har ikke nogen betydning i relation til, om derr skal bygges et nyt tilslutningsanlæg 51. Begrundelsen er, at trafikken i tilslutningsanlægget ikke kan afvikles i de kommende år, som følge af stigende trafik.. Allerede i dag er der problemer med trafikafviklingen. Lars Fredskov Lars Fredskov betonede nødvendigheden af, at tænke motorvejsprojektet og alle de mange pro- der jekter i Odense Kommune ind i en helhed. VD oplyste, at man både spørger kommunens borgeree og kommunen, hvilke synspunkterr måtte være angående motorvejsprojektet, og at også kommunen i høringsperioden afgiver et offi- fo- cielt svar, der indgår i de politiske overvejelser. VD tilføjede, at man går ud fra, at kommunen retager de fornødne overvejelse i forhold til Odense som helhed. Brian Lauridsen Spurgte, om man overvejede muligheden for kørsel med modulvogntog i TSAA 52 i forbindelse med, at man udbygger tilslutningsanlægget. VD svarede, at de tre tilslutningsanlæg på strækningenn vil blive indrettet således, at de kan an- vendes til modulvogntog. Erling Hansen, Søparken Erling Hansen spurgte, om man i støjberegningerne havde taget hensyn h til det forhold, at man, hvis Odden-Ebeltoftt færgeforbindelsen lukkes, vil få lastvognstog ekstraa over Fyn pr. døgn.

13 13 af 15 VD svarede, at en lukning af Odden-Ebeltoft forbindelsen ikke var medtaget i beregningerne, og at man ikke var sikker på hvilke konsekvenser det ville have i forhold til støj. Jan Skytte Jan Skytte (JS) mente ikke, at en letbane i Odense vil få nogen indflydelse påå trafikken på motorvejen, og bemærkede at have observeret modulvogntog ude ved TSA T 52, hvor de ifølge JS ikke har noget at gøre. Det samme gør sig gældende ved Ring 3, hvor der også err ændret ved vejene, således at der nu kører modulvogntog bl.a.. hvor der også er cykler. VD svarede at letbanen har den konsekvens, at man, hvis man etablerer et park-and-ride anlæg, bliver nødt til at dimensionere tilslutningsanlægget således at det vil v kunne tage den trafik, som letbanenn vil medføre. VD havde forstået det sådan, at Odense Kommune ønsker at etablere et park-and-ride anlæg nord for motorvejen ved hospitalet således, at a man vil kunne parkeree sin bil og tage letbanen ind til byen. Det vil betydee en ekstra belastning af a tilslutningsanlægget. Susan Damholt Susan Damholt (SD) spurgte om der forelåå praksis mht. prisfastsættelse af dee huse, som skal eksproprieres. SD spurgte videre,, om evt. vil bekoste flytning af et 15 m højt, fredet kastanjetræ. VD svarede, at det, når staten ekspropriere er, sker af en uafhængigg ekspropriationskommission bestående af fem medlemmer heraf en formand med juridisk baggrund, og at det er kommissi- af ejen- onen, som prisfastsætter ejendommene ogg kommer med erstatningsforslag påå baggrund dommens værdi i handel og vandel. VD svarede, at man langt hen ad vejen vil prøve at tilpasse projektet til de forhold, der er på ste- det, men at det i sidste ende også vil være kommissionen, som kan tage stilling til forhold vedrø- rende beplantning mv. på ejendommene. Olav Søllested Olav Søllested (OS) bakkede op omkring Brian Lauridsens forslagg om etablering af vildthegn og bemærkede, at han havde jord langs Odense Å op til motorvejsbro oen hvor der statistisk set bliver kørt ca. 5 stk. råvildt ned om året. OS forklarede at det koster ca kr. pr. bil, der rammer et rådyr i forsikringsomkostninger og mente derfor, at VD bør prioritere vildthegnn højt denne gang til forskel fra tidligere, hvor der ikke har værett ressourcerr til det. OS tilføjede, t at vildthegn vil kunne laves billigt med stålgærder. VD svarede, at der er sat pengee af til vildthegn, men at der ikke foreligger en detaljeret plan for, hvor præcis de skal placeres. VD tilføjede, at man havde noteret sig s bemærkningerne, og at dis- se vil indgå i den videre planlægning af projektet.

14 14 af 15 Jeppe Strandberg Mente ikke at en hastighedsbegrænsning på 130 km/t i det åbne land vil give problemer, men fo- på reslog, at man satte hastigheden til maksimalt 90 km/t igennem Odense. VD forklarede at forudsætningerne i VVM-undersøgelsen er, at man bibeholder en hastighed 110 km/ /t igennem bymæssig bebyggelse, men at man ude på strækningen i åbent land vil kunne køre 130 km/t. Afslutning Ole Kirk takkede på vegne af Vejdirektorate et for deltagernes mange, gode indlæg og opfordrede til at man benyttedee muligheden for at komme med skriftlige bemærkninger/indsigelser senest den 15. august BILAG Redegørelse for forholdene omkring tilslutningsanlæg 50, Hjallese I forbindelse med anlæg af et nyt universitetshospital ( Nyt OUH) på arealerne mellem motorvejen og universitetet ønsker Odensee Kommune direkte adgang til hospitalet fra motorvejen. Det er aftalt med Odense Kommune, at hovedforslaget udformes således, s at den nuværende Munkebjergvej forlænges mod syd til et nytt tilslutningsanlæg øst for det nuværende tilslutnings- ud fra anlæg 50, og videree til afslutning i Svendborgvej eller Energivej. Hovedforslaget er valgt flere forslag fremlagt af Odensee Kommune til, hvordan Munkebjergvej kan forlænges. Man kan alternativt vælge at udform det nye tilslutningsanlæg somm et såkaldt trompetanlæg. Det medfører imidlertid, at Munkebjergvej ikke kan forlænges til Svendborgvej. Et andet alternativ er et bibeholde det eksisterende tilslutningsanlæg 50, som i givet faldd så skal udbygges. Ved en samlet vurdering af trafikale forholdd i ramper og rampekryds, arealerhvervelsesomkost- at ud- ninger og hensyn til afstanden til t det nærliggende motorvejskryds Odense, foretrækkes det føre det nye tilslutningsanlæg som et S-anlæg. Der er i den offentlige debat blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt man m kan opretholde de vest- vendte ramper ved det eksisterende tilslutningsanlæg 50, Hjallesee samtidig med, at man etable- Der er en række forhold, som medfører, at ikke kann anbefale en sådan løsning. Det er vigtigt, at der er en tilstrækkelig stor afstand mellem de to tilslutningsanlæg for at kunne etableree den nødvendige skiltning. rer det nye tilslutningsanlæg øst herfor. Det forudsættes, at de østvendte ramper nedlægges.

15 15 af 15 Forvarselsskiltningen for afkørsel ved nyt TSA 50 mod øst vil overlappe med den tilsvarende for- varselsskiltning ved det eksisterende TSA 50, hvilket ikke er acceptabelt af hensyn til trafikafvik- et ling og trafiksikkerhed. Man kunne forestillee sig, at man kunne rykke det nye TSA 50 mod øst. Det vil imidlertid være problem i forhold til Motorvejskryds Odense, da tilkørslen til motorvejen fra det nye TSA 50 kom- kor- mer i konflikt med frakørslen fra motorvejenn til Motorvejskryds Odense. Hvis afstanden bliver tere end den foreslåede, kan der opstå problemer med trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbin-f delse med, at trafikanterne med stor hastighed skal flette ind og udd mellem motorvejen og tilslut- Heg- ningsanlæggene. Desuden vil en flytning af det nye TSA 50 komme i konflikt med naturområdett ved Hjallese ning. Det er s opgave at sikre, at motorvejstrafikken afvikles hurtigt og sikkert. Det medveje i fører, at man kun bør etablere tilslutningsant nlæg, der forbinder motorvejen medd de større byområdet. Der bør tillige være en mindsteafstand mellem tilslutningsanlæggene. Man skal derfor så vidt det overhovedet er muligt undgå at etablere hele eller halvee tilslutningsanlæg meget tæt på hinanden. Man bør således undgå kringlede løsninger, da udbygningen af motorvejen m og tilslutningsan- Løs- læggenee skal være så optimal som mulig set over en længere årrække med stigende trafik. ninger, der udelukkende tjener til at løse lokale forhold i forhold til trafikafvikling eller andre hen- veje, syn, kan derfor ikke prioriteres frem f for mere holdbare løsninger. Det er således hensynet til udveksling af trafik mellem motorvejen og de overordnede lokale der er afgørende i bedømmelsen af hvilke løsninger, der bør vælges. I det konkrete tilfælde har præsenteret 3 forskelligee løsninger, som hver på deres måde sørger for, at trafikken mellem motorvejen og OUH samt mellem motorvejen og Svend- borgvej kan afvikles tilfredsstillende.

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Side 1. Indhold ... 10 ... 16 ... 29 5. FASTHOLDELSE I ANLÆGSSJAK... 33 ... 33 7.2 UNDER SAMTALEN... 50

Side 1. Indhold ... 10 ... 16 ... 29 5. FASTHOLDELSE I ANLÆGSSJAK... 33 ... 33 7.2 UNDER SAMTALEN... 50 Fastholdelse af timelønnedee i byggebranchen Undersøgelse og rapport udført Marts Juni 2014 for Beskæftigelsesregion Midt af BABEL og Vest Arler. Billeder aff Vest Arler. Side 1 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

De små kommuner. De er ikk så ringe endda?

De små kommuner. De er ikk så ringe endda? De små kommuner. De er ikk så ringe endda? af Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitet Odense Universitet AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Nyropsgade 37, 1602 København V Telefon: 33110300,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere