Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. 9. august EAN SE DATO MAIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL"

Transkript

1 DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL TELEFON VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni kl. 19:00-21:30 Mødet blev afholdt i Dalum Landbrugsskolee med ca. 270 deltageree Velkomst og indledende præsentation ved planlægningschef Ole Kirk, Ole Kirk bød de fremmødte borgere velkommen, og tilkendegav, at a han håbede, at alle ville få glæde af at deltage i borgermødet. Ole Kirkk oplyste, at mødet ville blive optaget til brug for udaraf VVM- bejdelsee af referat. Han oplyste, at dagsordenen for mødet kom til at bestå i en præsentation af resultaterne undersøgelsen og at der herefte kom en debat, hvor alle kunne fremføre deres bemærkninger og synspunkter. Ole Kirk præsenterede herefterr de øvrige medarbejdere fra : Hans-Carl Nielsen, projektlederr Jakob Fryd støj, støjskærme mv. Inger Juhl Larsen arealer, ekspropriationer mv. Ole Kirk fortalte herefter om, hvad en VVM-undersøgelse omfatterr og hvad baggrunden er for, at undersøgelsen er gennemført. Præsentation af VVM-undersøgelsen ved projektleder Hans-Carl Nielsenn Hans-Carl Nielsen præsenterede VVM-undersøgelsen ved hjælp af a slides. Disse slides ligger på hjemmesiden: Debat De forskellige synspunkter og bemærkning ger er refereret i det følgende. er i tek- sten forkortet til VD. Niels Juels Gade København K Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk EAN SE

2 2 af 15 Svend Erik Nørby Svend Erik Nørby spurgte om VD i forbindelse med VVM-undersøgelsen har kigget på det gamle forslag i forbindelsee med anlæg af motorvejen og bemærkede, at motorvejen m syd om Odense i det oprindelige forslag var lagt ud til at skulle være en sekssporet motorvej. VD bekræftede, at man har kigget på de gamle planer, men at man til trods herfor har valgt at re- ducere tværprofilet og midterrabatten. VD tilføjede at en af fordelene ved at dette er, at man vil kunne bevare størstedelen af de eksiste- rende broer, hvilket ud fra et økonomisk synspunkt vil være at foretrække. Preben Schaub Preben Schaub (PS), repræsentant for grundejerforeningen Torpegården medd 460 husstande ud- trykte utilfredshed med den korte frist (5 dage) for borgerne til at gennemgå redegørelsen inden borgermødet. PS undrede sig over, hvorforr man har foreslået at nedlægge rundkørslen ved TSA 51 og mente at man kunne grave af sidernee og støbe en væg og således s inddrage noget af mid- spor i begge sider af vejen. terrabatten og bruge noget af nødsporet hvilket, ifølge PS, ville kunne skabe plads til et ekstra Foreslog også at man sænkedee hastigheden i på motorvejen på bystrækningen til f.eks. 100 km/t for at øge trafiksikkerheden og reducere støjen og udtrykte ønske om endnu mere støjdæmpende asfalt. Ang. TSA 51 bemærkede PS at, hvis man vælger at lukke Stenløsevej på begge sider aff rund- kørslen bør der etableres en vej fra Stenløsevej til Volderslevvej, da d beboernee ellers vil få svært ved at komme ud på vejen pga. den øgedee trafik et problem, somm ifølge PS,, allerede i dag op- ved Dalum Skole. står ved myldretid. PS udtrykte bekymring i forbindelsee med forslaget om en ny forbindelsesvej PS foreslog, at man for at bevare mest mulig beplantning langs motorvejen bygger et støjværn med det formål at bevare toppen af skråningerne både pga. det æstetiske og pga. den støjre- ducerende effekt. PS spurgte, om referat af borgermødet villee blive tilgængeligt for borgerne b eller om det er til inden fo- ternt brug. forklarede, at høringsperioden løber frem til d. 15. august, a og at man pga. restående ferieperiode har foretrukket at præsentere projektet i starten af høringsperioden for at give borgerne længere tid til efterfølgende at komme med skriftligee bemærkninger og indvendin- hvor man lukker Stenløsevej, da det vil skabe problemer i forhold til t at kommee til Volderslevvej, med mindre man etablerer et signalreguleret kryds, hvilket derfor vil v være en nødvendighed. ger. bekræftede at der var ulemper forbundet med at vælge det alternative forslag,

3 3 af 15 bemærkede at man havde noteret sig forslaget om bevaring aff nuværendee beblive plantning samt etablering af støttemure. bekræftede, at referat r af borgermødet vil være offentligt tilgængeligt og vil lagt ud på s hjemmeside under Lars Fredskov, Grundejerforeningen Ærtemarken Lars Fredskov (LF) indledte med at forklare, at hans tilstedeværelse skyldtes en generel interes-i se for, hvad der sker i Odense og hævdede, at der i de kommendee år vil ske den største omvælt- ning i Odense by og Kommune nogensindee i forhold til OUH, udvidelse af motorvej, etablering af letbane og lukning af Thomas B. Thriges gade. Han opfordrede til grundighed i arbejdet i forhold til at sørge for koordinering af projekter med Odense Kommune ogg samtænkning af helheden. LF hævdede, at det 7-8 gange i rapporten er nævnt, at Odense Kommune ønsker at lukke afkør- sel 50 og forlænge Munkebjergvej ud til E20 (pga. det nye OUH), samt s at mann foreslår at forlæn- konsekvenserne af ikke at lukke afkørsel 50 vil være (hvis man stadig laver ett nyt tilslutningsan- læg til OUH). ge Munkebjergvej ud til Energivej og mente, at der i rapporten mangler en vurdering af, hvad LF bemærkede, at Svendborgvej i forvejenn er bygget og dimensioneret til at tage en del trafik ind mod byen, og bemærkede at der i øjeblikket kører biler på Svendborgvej og at trafikken, ifølge de prognoser, som VD har lavet, vil falde til hvis man lukker afkørsel 50 hvorved de resterende biler derfor vil skulle fordeles andre steder, især Stenløsevej og den nye af- have kørsel ved OUH. LF henviste til forudgående mailkorrespondance med Hans-Carl Nielsen N hvor r denne skulle givet udtryk for ikke at kende til Odense Kommunes ønsker desangående, men, ifølge LF, havde svaret, at det ikke er teknisk muligt at bevare afkørsel 50 samtidig med at der etableres en ny OUH afkørsel. Hertil bemærkede LF, at Odense Kommune skulle have sagt, at de ikke har bedt VD om at forlænge ned til Energivej og at lukke afkørsel 50 og at LF L derfor havde den opfattelse at VD blot henviser til kommunen og vice versa. LF forklarede, at han via Google havde studeret E47 ved Ballerup samt syd for Brøndby Stadion, hvor motorvejen udfletter med motorvej 21 og fletter ud mod Ishøj, hvilket ifølge LF er en tilsva- er rende situation med to motorveje hvor der flettes ind og ud, og at den d afstand der her kræves en afstand, der tilsvarende vil kunne etableres i Odense. LF mentee på baggrund heraf, modsat Hans-Carl Nielsens vurdering ( mailsvar), att det vil være muligt at bevare b afkørsel 50 samtidig med, at man etablerer en ny afkørsel ved OUH. VD oplyste, at VVM-undersøgelsen er skett i tæt dialog med Odense Kommune, hvis ønsker er vurderet og efterfølgende indarbejdet i projektet. VD forklarede, at det på trods af Lars Fredskovs indvendinger, ikke kan lade sig gøre rent teknisk at opretholde de to tilslutningsanlæg af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed. De to tilslut-t

4 4 af 15 ningsanlæg ligger for tæt, og der er derfor ikke mulighed for at gennemføre skiltning efter gæl- i dende regler, hvilket vil medføree trafiksikkerhedsmæssige og trafikafviklingsmæssige problemer forbindelse med trafik der fletter ind og ud. VD forklarede at man derfor kunne vælge at bevare det nuværende tilslutningsanlæg 50 for f trafik til OUH eller alternativt oprette et nyt tilslutningsanlæg og fjerne ramperne vedd Svendborgvej. VD understregede, at man ikke foretrækker den ene løsning frem for den d anden, men at man er nødt til at træffe et valg og at Odensee Kommunee har lagt vægt på en god forbindelse til OUH, hvilket har været årsagen til, at hovedforslaget er udformet som det er. Helge Madsen, Grundejerforeningen Lindvedparken Helge Madsen (HM) mente at hans områdee var et af de områder der d bliver mest berørt aff S- anlæg. HM bemærkede, at VD klart skulle have tilkendegivet, at trompetanlægget er væsentligt bedre end S-anlægget og at OUH vil få endnu bedre adgang til motorvejen ved trompetanlægget og udtrykte undren over, at VD ikke følger egne anbefalinger. Besparelsen påå et sådant rampe-langs l anlæg vil være 80 mio. kr., hvilket ifølge HM vil kunne frigive midler til støjvægg i området motorvejen. HM bemærkede, at der ikke er nogen beboere i området, der ønsker et S-anlæg, og at en lidt længeree kørsel til motorvejen ikke er af afgørende betydning. HM spurgte hvem man specifikt øn- skede at tage hensyn til, når man fra kommunens side argumenterede for, at forslag om etable- ring af S-anlægget skyldtes trafikale hensyn og om der var tale omm de, ifølge HM, få virksomhe- der syd for banelegemet på Energivej. Trafikanter fra resterende virksomheder ville, ifølge HM s vurdering, vælge den anden vejj via for- længelsen af Energivej til Volderslevvej. HM henviste til forslag omm vejindgangg via trompetanlæg- og get til de virksomheder som i fremtiden vil etablere sig i området ved Roulundss fabrikker, spurgte om Naturstyrelsens holdning hertil.. Ifølge HM vil S-anlægget og vejforlængelsen, i mod- områ- sætning til trompetanlægget, medføre en massakre på boligområderne og det rekreativee de (fredskov). HM spurgte om der var repræsentanter fra kommunen til stede,, og efterlyste der- Munkebjergvejs forlængelse direkte til Svendborgvej. næst en redegørelse for hvilke trafikale hensyn der er årsag til, at man foreslår en forlængelse HM udtrykte undrenn over VD s forslag f om at etablere en 40 m mørk tunnel for at komme over i skoven, og foreslog at man i stedet etablerer en stibro. M.h.t. støjvolde mentee HM ikke, att det så ud til at man havde taget hensyn til fremtidig støj i området ved Lindved. HM mente, at der her vil komme langt den største støjforøgelse samtidig med, at der ingen foranstaltninger imod støjen findes i dette område, bortset fra de planer r som kommunen, ifølgee HM har, omm at etableree en lille støjvold 50 meter op forbi vejen som går opp til S-anlægget, hvilket langt fra vil være tilstrækkeligt. VD gav Helge Madsen medholdd i, at trompetanlægget har mange fordele, men at en af ulemper- køre nordpå for dér at benytte en forbindelse fraa Svendborgvej ind til Munkebjergvej og derefte vil ne er, at den trafik, som kommer syd for motorvejen ved et evt. trompetanlæg, vil skulle skulle sydpå igen for at komme på motorvejen.

5 5 af 15 VD tilføjede, at man havde noteret sig det fremsatte ønske om trompetanlæg frem for S-anlæg, men bemærkede hertil, at både Politiet og Odense Kommune havde deltaget i det teknikerud- af stibro frem for tunnel, henviste VD til tidligere gennemgang af projektet, hvor Hans-Carl Niel- valg, som har været med til at gennemføre VVM-undersøgelsen. Angående A ønske om etablering sen netop havde forklaret, at den viste stitunnel ville kunne erstattes af en stibro, såfremt der var ønsker herom. VD svarede, med henvisning til VVM-rapporten, at man har været vurderet effekten af en støj- skærm det pågældende sted fra Hollufgårdsvej i øst til det nye tilslutningsanlæg i vest, og at be- nær- regninger har vist, at en skærm kun vil have en støjreducerende effekt på ca. 1 db, hvilket mest ikke er hørbart. VD forklarede, at effekten af en støjskærm aftager jo længere man befinder sig fra motorvejen, da støjen går henover skærmen. Problemet det pågældende sted er, at mo- torvejen ligger langt fra beboelsesområdet.. Jeppe Strandberg, Volderslev Jeppe Strandberg (JS) foreslog at man også kunne vælge at gøre ingenting, og i stedet lade tra- nu, fikken køre langsommere. JS pointerede att det, såfremt politikernee skulle i tale, skulle være og mente, at det var bedre at bruge pengene på at gøre den offentlige transport billigere. JS mente, at hvis man sætter prisen ned til enn fjerdedel og hæver prisen tilsvarende på brændstof samt undlader at etablere så mange motorveje, vil man slippe for mange problemer og alle ville få mere motion. JS gav udtryk for, at man efter hans mening alternativtt bør gå efter de dyre løsninger og tilslutte-t til de sig forslaget om at skære i kanten frem for at fjerne beplantningen. JS spurgte i relation problematikken omkring det ekstra tilkørselsanlæg ved Munkebjergvejs forlængelse, om det ikke var muligere at rykke dette anlæg længere mod øst for at skabe plads til et ekstra anlæg. JS mente, at man, hvis man vælger at flytte Svendborgtilkørslen, vil få en meget voldsom trafikstig- be- ning ved tilkørselsanlæg 51 og foreslog, at man etablerer flere tilkørsler for at afhjælpe denne lastning. VD noterede sig det overordnede synspunkt angåendee prioriteringg af kollektiv v trafik til fordel for motorveje og forslaget om bibeholdelse af beplantning ved etablering af støttemure. VD forklarede, at en mere østlig placering af tilslutningsanlægget, i forhold til dér, hvor man har foreslået placering af henholdsvis S-anlægg eller trompetanlæg, efter VD s vurdering vil give nogle miljømæssige problemer, og ville medføre, at man kom for tæt på Motorvejskryds Odense. VD betragtede det derfor ikke som en mulighed. (Se redegørelse, der er bilagt referatet.) Ole Krabbe Olesen Ole Krabbe Olesen (OKO) udtrykte undrenn over, at VD er begyndtt at løse Odense Kommunes problemer med etablering af tilslutning til motorvejen. OKO efterspurgte en vurdering af hvor mange, der vil benytte sig af henholdsvis en kommende Femern-forbindelse og en evt. Kattegat- kunne forbindelse som alternativ til turen henover r Fyn og om pågældende forbindelser evtuelt vil overflødiggøre en udvidelse af motorvejen..

6 6 af 15 VD svarede, at Femern Bælt-forbindelsen kun vil reducere motorvejstrafikken over Fyn med 1-2 %. Med hensyn til en evt. fast forbindelse over Kattega er det på nuværende n tidspunkt meget vanskeligt at sige, hvor meget trafik t den vil kunne flytte. VD forklarede, at der er foretaget undersøgelser, som viser, at hovedparten aff dem, som passerer Lillebæltsbroen skal til Trekantsområdet og at færre fortsætter længere mod nord. En Katte- blev meget mindre. VD tilføjede, at det under alle omstændigheder er et projekt, som ligger langt gat-forbindelse ville derfor formentlig ikke medføre, at trafikstigning gen på den fynske motorvej ud i fremtiden. VD bemærkede desuden, att trafikvæksten i tiden indtil man evt. har bygget en Kattegat-forbindelsee vil gøre, att der vil opstå trafikproblemer forbi Odense. O Jan Skytte Jan Skytte (JS) mente, til forskel fra tidligere indlæg af Helge Madsen, at en stitunnel ved det nye TSA 50 vil være at foretrække, da man derved kunne slippe for stigningen, ogg tilføjede, att en tun- er nel ikke nødvendigvis behøver være mørk. JS argumenterede for, at det efter r hans mening bedre at fjerne træerne langs motorvejen nu og få dem tilbage igen om år i stedet for f at skulle se på beton (støttemure) de næste år. Mht. Svendborgvejen og den nye afkørsel til OUH, mente JS, at det vil være at foretrækkee at få en ny afkørsel til hospitalet, men spurgte, om det ikke var muligt også at bevare opkørslen fra Jyl- lige ef- landssiden til den eksisterende TSA 50 og kun fjerne nedkørslen, så man har to opkørsler ter hinanden. JS foreslog samme løsning fra Sjællandssiden fra hospitalet t og til Svendborgvej således at dem, som skal til Svendborgve ej skal igennem trompetkrydset, da a det ifølge JS er bedre at beholde TSA 50 ved Svendborgve ej i stedet for at skulle lave det storee kryds ved det nye TSA 50 og så nøjes med det. VD bemærkede, at man havde noteret sig, at der var argumenter for f og imod etablering af henman har holdsviss en stitunnel eller en stibro. VD oplyste, at man efterfølgende ville fremlægge en mere detaljeret begrundelse for, at valgt at forkaste løsningen med at bevare en del af TSA 50 (dvs. en e vurderingg af muligheden for kun at have de vestvendte ramper ved Svendborgvej og så trompetanlægget) ). (Se redegørelse, der er bilagt referatet.) Lars Fredskov Lars Fredskov (LF) mente, at Helge Madsens forslag om at flytte afkørslen a længere mod øst var interessant og efterlyste dokumentation fraa VD på, hvorfor denne løsning er problematisk, så der kan dannes grundlag for stillingtagen (Se redegørelse, der er bilagt referatet).. Angående støjprognoser henviste LF til rapporten, til s. 58 og frem, hvor de forventede støjbe- lastninger i området omkring motorvejen gennemgås og hvor tre tal indgår: enn reference 2008

7 7 af 15 (nuværende), et 0-alternativ (prognoser for 2020 såfremt man ikke udvider motorvejen), og sidste tal, som hedder hovedforslaget. LF udtrykte overraskelse over ( f.eks. i nederste tabel s. 59) at kunne læse, at antallet af boliger belastett med støj fra 63 til 68 db, forventess at falde fra 192 i 2008 til 155 i 2020 ved 0-alternativet og spurgte, hvordan det kan lade sig gøre, når trafikken i samme periode p stiger næsten 50 %. LF mente at der var tale om kreativ bogføring fra VD s side, og kritiserede, at man havde undladt at nævne, at udregninger af 0-alternativet 2020 er baseret på udlægning af støjdæmpende asfalt, hvorimod udregningerne i 2008 var baserett på beregninger af støj uden støjdæmpende asfalt. LF mente ikke, at det var en fair måde at opstille beregningerne på, men m at man bør have samme sammenligningsgrundlag for alle tre alternativer. VD afviste at der var tale om kreativ bogføring og forklarede, at støjberegnins ngerne beskriver tre situationer herunder en reference, så man kan forholde sig til hvordan støjenn er i dag, og et 0- alternativ, hvor man har fremskrevet trafikken, og også fremskriver de typer aff asfaltbelægninger, som man regner med vil ligge på vejen på pågældendee tidspunkt. VD forklarede videre, at der i perioden fra nu og frem til i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse vil blive lagt støjreducerende asfalt ud, hvilket er årsagen til, at man har valgt at a medtage det i beregningen og at man ligeledes i hovedforslaget forudsætter støjreducerende asfalt på hele strækningen. VD ar- sam- gumenterede for, at hvis man undlod støjreducerende asfalt i beregningen af 0-alternativet, tidig med at man havde den indregnet i hovedforslaget, netop villee have forårsaget en skævvrid- ning i afvejningen af de forskellige forslag. Michael Jensen Michael Jensen (MJ) præsenterede sig som ny beboer i Humlebyvænget medd baghave op til Volderslevvej og bemærkede, at han var mere generet af trafikkenn på Volderslevvej end af trafik- strækning var tilstrækkeligt og nævnte særligt støjgener fra de store lastbiler som kører fra mo- ken på motorvejen. MJ mente ikke, at det antal støjskærme der var foreslået på den planlagte torvejen op ad Volderslevvej som et problem. I relation hertil udtrykte MJ bekymring over at Ener- og givej vil blive forlænget til Volderslevvej, daa det vil forøge trafikken på Volderslevvej. VD forklarede, at Odense kommune har planer om at forlænge Energivej fremm til Volderslevvej at det derfor indgår i de gennemførte trafikberegninger. VD forklarede, at princippet nårr man laver støjskærme er, at de opføres på den strækning, hvor VD foretager ændringer. VD etablerer således ikke støjskærme påå eksisterende vej, hvis den ikke ændres. Vagn (efternavn?) Vagn mente ikke, at de fremsatte forslag vil kunne klare problemerne, da det egentlige problem ikke er motorvejen, men at forslaget blot vill betyde, at bilisterne vil øge hastigheden med 20 km/t i motorvejens yderspor. Ifølge Vagn skyldtess problemet afkørslernee og de kommunale veje, som støder op til motorvejen, fordi de ikke kan klare trafikmængderne.

8 8 af 15 Vagn opfordrede til, at politikerne tænker længere frem og revurderer deres mening om Kattegat- forbindelsen og samtidig får etableret forbindelse til Als og hævdede, at % af de biler, som på nuværende tidspunkt kører på motorvejen, intet ærinde har på Fyn. Vagn mente, at man med ovennævnte forslag vil kunne hjælpe Trekantsområdet og opfordrede til, at man går i gangg med meree storstilede og langsigtede planer da d man sagtens vil kunne leve med den nuværende trafikmængde i 5-6 år. Vagn understregede til t sidst, at det nuværende for- frem og investere penge i meree omfattendee trafikale løsninger. VD svarede, at folketinget har iværksat strategiske analyser som man m stiler imod at have færdige slag efter hans mening ikke vil løse problemerne, men at man er nødt n til at se meget længere i 2013, og at man blandt andet vil kigge på alternativerr til den eksisterende Lillebæltsbro dvs. om man på længeree sigt vil skulle etablere en parallelbro eller evt. skal etablere en forbindelse syd om eller nord for ligesom man vil se på Kattegatforbindelsen. Politikerne vil i 2013 tage stilling til det videre forløb. VD bemærkede, at man ikke har nogen holdning til, hvorvidt man bør spare pengene på motorvejen forbi Odense, O da det er politikernes opgave at vurdere. Herefter understregedee VD, at man var fuldt opmærksomme på, at tilslut- ved hvert eneste tilslutningsanlæg er gået ind og har undersøgt om ogg hvordan man kan forbedre tra- ningsanlæggene udgør et særskilt problem i forhold til trafikafviklingen, og at man derfor fikafviklingen i forhold til lettere at kunne komme af motorvejen. Knud Andersen Knud Andersen (KA) spurgte ang. afkørsel 51 nærmere præciseret det alternative forslag, som VD kalder ruderanlæg med forbindelsesvej og som bringer trafikanter på Hjallelsegade ned forbi Dalum Skolen: hvordan vil man sikre børnenes skolevej og unge menneskersm s færden til og fra friaf Odense indenfor det sidste års tid har måttet bruge 8 mio. kroner på p at sikre skolevejen for skole- tidsaktiviteter i området? KA bemærkede, i tilknytning hertil, at man i den sydvestlige del børn til Rasmus Rask Skolen samt to privatskoler i området og at han også derfor mente, at før- til nævnte forslag var en rigtig dårlig løsning. Angående støjmålinger spurgte KA, om man, når man foretager støjmålinger, tager hensyn vindforhold, og bemærkede at der var stor forskel for beboere på henholdsvis h den nordlige og den sydlige side af motorvejen, da der oftest er vind fra syd og sydvest. Angående forslaget om etablering af faste betonstøttevægge på 2-3 meter samt bevarelse af en større del af beplantningen langs motorvejen bemærkede KA, at VD V i rapporten skriver att merud- giften ved den løsning vil være mio. kr., hvilket svarer til ca. c 9 % af det samlede anlægs- budget. KA foreslog, at man i stedet for anvendte de mio.. til etablering af yderligere støj- forbi sikring langs motorvejen. VD bekræftede, at en af ulemperne ved det pågældende forslag er, at trafikken bliver førtt Dalum Skole.

9 9 af 15 VD fastslog at der ikke er tale om støjmålinger, men om beregninger, og bekræftede, at man ta- ud- ger hensyn til alle de forhold, som har betydning for støjen herunder hvor meget støj, der sendes fra vejen og hvordan den udbredess i omgivelserne. VD tilføjede at man typisk ser, at huse øst for en vej er en smule meree støjbelastede end vest for en vej pga. p den udbredte vestenvind. Winnie Hansen Winnie Hansen spurgte, hvornår beboere der er både helt og delvis berørt af udvidelsen vil blive kontaktet herom. VD forklarede, at der endnu ikke er taget personlig kontakt til de ejere af ejendomme, som på nu- omkring projektet. værendee tidspunkt risikerer at blive berørt, bl.a. pga. den store usikkerhed derr endnu eksisterer VD tilføjede, at man gerne vil komme og besøge de berørte, hvis der d er ønsker om at drøfte pro- cessen, men at man ellers senest vil blive kontaktet, når der er vedtaget en anlægslov og det vi- eventuelle anmodninger om ekspropriationer og behandle dem. VD understregede, at man ikke dere arbejde kan gå i gang. VD forklarede videre, at VD, når anlægsloven er vedtaget, vil detaljere projektet og tage imod på nuværende tidspunkt ved, hvilke løsninger politikerne vælger, men m at VD, som før nævnt, ger- ne kommer ud og fortæller hvilke forhold, der gør sig gældende i forbindelse med projektet. Svend Erik Nørby Svend Erik Nørby (SEN) bemærkede angående TSA 51, at han uanset om det kommer tættest på hans egen bolig absolut foretrækker hovedforslaget, da de andre forslag efter hans vurdering vil give alt for store trafikale problemer og støjbelastning. SEN bemærkede (i relation til tidligere indlæg af Michael Jensen), at Volderslevve ej på den strækning, derr ligger ved Torpegården oprin- me- deligt er lagt ud til, at vejen skal kunne udvides helt ind til Torpegården og at det har været ningen i et par år, at Energivej skulle føres igennem til Volderslevvej. VD noterede sig Svend Erik Nørbys bemærkninger. Lars Fredskov Lars Fredskov (LF) medgav i forholdt til tidligere bemærkninger omm kreativ bogføring, att det i rapporten er beskrevet hvordan tallene er regnet ud, men indvendte at tallenee ved en umiddelbar betragtning ser gode ud, og indvendte, att VD burde have inkluderet støjdæmpende asfalt i 2008-referencen, så man havde haft tre ligeværdige forslag at kigge på, og att det jo faktisk var en mulighed at lægge støjdæmpende asfalt påå vejen i dag. LF mente, at beregningerne af luftforureningen ikke kunne være rigtige, da dee viste, at luftforure- ningen ville falde.

10 10 af 15 VD bemærkede, at beregningerne af luftforureningen var foretaget af Danmarks Miljøundersøgel- bl.a. ved indførelse af katalysatorer, og EU stiller fortsat skærpedee krav til udstødningen fra f biler- ser. Luftforureningen fra bilernee var igennem en længere årrække blevet reduceret væsentligt, ne. Ryder Pelachi Ryder Pelachi mente, at der var mange menneskelige omkostninger ved projektet. Ejendoms- man kan værdierne for de huse, som bliver berørt aff projektet falder på grund af usikkerheden og ikke bare flytte sin arbejdsplads, når der er r tale om dagpleje. VD var opmærksomm på de problemer, som de berørte ejere har påå grund af den usikkerhed, der vil være indtil, der foreligger politiske beslutninger om at gennemføre projektet. Lige så snart, der foreligger en afklaring, vil man kunne komme videre med projektett og vil i nogle tilfælde kunne gennemføre det, der kaldes forlods ekspropriationer. Denne type ekspropriatioe oner kan gennemfø- res lige så snart, der er vedtaget en anlægslov. Brian Lauridsen Brian Lauridsen (BL) spurgte, om der vil blive givet tilskud til støjisolering. BL spurgte endvidere, om der bliver opsat dyrehegn langs strækningen. VD bekræftede, at man vil kunne modtage tilskud til støjisolering, hvis støjen er over 63 db efter nærmere fastsatte regler. Der er afsat penge til at opsætte dyrehegn. Helle Helmann Helle Helmann spurgte, hvorforr der ikke kommer støjskærme ved Volderslevvej. VD svarede, at der kommer støjskærm på den del af Volderslevve ej, hvor der sker ændringer som følge af projektet. Det drejer sig om ca m. Alfred Hansen Alfred Hansen spurgte om, hvordan sammenhængen er med Odense Kommunes planer ved Ravnebjerggyden, dvs. planerne om anlægg af en østlig ringvej vedd Odense. VD oplyste, at kommunens planer ikke er så konkrete endnu, at VD har kunnet tage stilling til dem i forbindelse med motorvejsprojektet. VD havde umiddelbart ingen planer om at etablere yderligere tilslutningsanlæg i området bl.a. på grund af nærheden til TSA 53, Odense V.

11 11 af 15 Jeppe Strandberg Jeppe Strandberg mente ikke, at det ville være en god idé at tilslutte Munkebjergvejs forlængelse ved Energivej. VD bemærkede, at det er Odense Kommune, der skal beslutte, hvor Munkebjergvej skal tilsluttes til Svendborgvej. Det er dog vigtigt for, at linjeføringen ikke giver problemer for tra- fikafvikling og trafiksikkerhed ved det nye TSA 50. Henrik Møller Petersen Henrik Møller Petersen (HMP) mente, at der burde komme en støjskærm overr Odense Å på den sydlige side af motorvejen. HMP var imod forslaget om at lukke Stenløsevej nord og syd for f mo- hvor torvejen, fordi det ville give mere omvejstrafik og ville forringe ejendomsværdien for de huse, omvejskørsel blev nødvendig. VD bemærkede, at det især varr hensynet til kolonihaverne kombineret med det rekreativee områ- VD var enig i, at det alternative forslag vil medføre mere omvejskørsel. de nord for motorvejen, der havde gjort, at VD foreslårr støjskærmene nord forr motorvejen. Palle Svendsen Palle Svendsen savnede Odense Kommunes deltagelse i mødet. VD gav udtryk for, at man havde haft et godt samarbejde med Odense Kommune omkring motor- vejsprojektet og om hvordan, der kunne skabes sammenhæng mellem OUH og motorvejen. Hans Nicholaisen Hans Nicolaisen mente, at der var meget trafik på Stenløsevej og at det ville gavne, hvis man fre- deliggjorde vejen. VD noterede sig synspunktet, idet VD fastslog, at der er fordele ogg ulemper ved alle de tre frem- hvil- lagte forslag til udformning af ett nyt TSA 51. I sidste ende er det op til politikerne at beslutte, ket et af forslagene, som skal gennemføres s. Lisa Sørensen Lisa Sørensen gav udtryk for, at det var uheldigt, hvis man fjernede beplantningen ved boligom- rådet ved Assensvej syd for motorvejen.

12 12 af 15 VD gav udtryk for, at man var opmærksom på problemstillingen. VD V vurderede, at der kun ville blive tale om et forholdsvis begrænset indgreb i beplantningen. Kirsten Olsen Kirsten Olsen spurgte, om der kom støjreducerende belægning påå hele strækningen. VD bekræftede, at der kom støjreducerende belægningg på hele strækningen både på bystræk- ningen og strækningen i åbent land. Jørgen Lindum Jørgen Lindum mente, at man burde lave smallere kørespor og ingen nødspor på motorvejen. Man burde kunne udbygge den eksisterende fordelerring og etablere signalregulering. VD tilkendegav, at køresporenee allerede var meget smalle og mente derfor ikke, at man kunne lave dem smallere. Nødsporenee har ikke nogen betydning i relation til, om derr skal bygges et nyt tilslutningsanlæg 51. Begrundelsen er, at trafikken i tilslutningsanlægget ikke kan afvikles i de kommende år, som følge af stigende trafik.. Allerede i dag er der problemer med trafikafviklingen. Lars Fredskov Lars Fredskov betonede nødvendigheden af, at tænke motorvejsprojektet og alle de mange pro- der jekter i Odense Kommune ind i en helhed. VD oplyste, at man både spørger kommunens borgeree og kommunen, hvilke synspunkterr måtte være angående motorvejsprojektet, og at også kommunen i høringsperioden afgiver et offi- fo- cielt svar, der indgår i de politiske overvejelser. VD tilføjede, at man går ud fra, at kommunen retager de fornødne overvejelse i forhold til Odense som helhed. Brian Lauridsen Spurgte, om man overvejede muligheden for kørsel med modulvogntog i TSAA 52 i forbindelse med, at man udbygger tilslutningsanlægget. VD svarede, at de tre tilslutningsanlæg på strækningenn vil blive indrettet således, at de kan an- vendes til modulvogntog. Erling Hansen, Søparken Erling Hansen spurgte, om man i støjberegningerne havde taget hensyn h til det forhold, at man, hvis Odden-Ebeltoftt færgeforbindelsen lukkes, vil få lastvognstog ekstraa over Fyn pr. døgn.

13 13 af 15 VD svarede, at en lukning af Odden-Ebeltoft forbindelsen ikke var medtaget i beregningerne, og at man ikke var sikker på hvilke konsekvenser det ville have i forhold til støj. Jan Skytte Jan Skytte (JS) mente ikke, at en letbane i Odense vil få nogen indflydelse påå trafikken på motorvejen, og bemærkede at have observeret modulvogntog ude ved TSA T 52, hvor de ifølge JS ikke har noget at gøre. Det samme gør sig gældende ved Ring 3, hvor der også err ændret ved vejene, således at der nu kører modulvogntog bl.a.. hvor der også er cykler. VD svarede at letbanen har den konsekvens, at man, hvis man etablerer et park-and-ride anlæg, bliver nødt til at dimensionere tilslutningsanlægget således at det vil v kunne tage den trafik, som letbanenn vil medføre. VD havde forstået det sådan, at Odense Kommune ønsker at etablere et park-and-ride anlæg nord for motorvejen ved hospitalet således, at a man vil kunne parkeree sin bil og tage letbanen ind til byen. Det vil betydee en ekstra belastning af a tilslutningsanlægget. Susan Damholt Susan Damholt (SD) spurgte om der forelåå praksis mht. prisfastsættelse af dee huse, som skal eksproprieres. SD spurgte videre,, om evt. vil bekoste flytning af et 15 m højt, fredet kastanjetræ. VD svarede, at det, når staten ekspropriere er, sker af en uafhængigg ekspropriationskommission bestående af fem medlemmer heraf en formand med juridisk baggrund, og at det er kommissi- af ejen- onen, som prisfastsætter ejendommene ogg kommer med erstatningsforslag påå baggrund dommens værdi i handel og vandel. VD svarede, at man langt hen ad vejen vil prøve at tilpasse projektet til de forhold, der er på ste- det, men at det i sidste ende også vil være kommissionen, som kan tage stilling til forhold vedrø- rende beplantning mv. på ejendommene. Olav Søllested Olav Søllested (OS) bakkede op omkring Brian Lauridsens forslagg om etablering af vildthegn og bemærkede, at han havde jord langs Odense Å op til motorvejsbro oen hvor der statistisk set bliver kørt ca. 5 stk. råvildt ned om året. OS forklarede at det koster ca kr. pr. bil, der rammer et rådyr i forsikringsomkostninger og mente derfor, at VD bør prioritere vildthegnn højt denne gang til forskel fra tidligere, hvor der ikke har værett ressourcerr til det. OS tilføjede, t at vildthegn vil kunne laves billigt med stålgærder. VD svarede, at der er sat pengee af til vildthegn, men at der ikke foreligger en detaljeret plan for, hvor præcis de skal placeres. VD tilføjede, at man havde noteret sig s bemærkningerne, og at dis- se vil indgå i den videre planlægning af projektet.

14 14 af 15 Jeppe Strandberg Mente ikke at en hastighedsbegrænsning på 130 km/t i det åbne land vil give problemer, men fo- på reslog, at man satte hastigheden til maksimalt 90 km/t igennem Odense. VD forklarede at forudsætningerne i VVM-undersøgelsen er, at man bibeholder en hastighed 110 km/ /t igennem bymæssig bebyggelse, men at man ude på strækningen i åbent land vil kunne køre 130 km/t. Afslutning Ole Kirk takkede på vegne af Vejdirektorate et for deltagernes mange, gode indlæg og opfordrede til at man benyttedee muligheden for at komme med skriftlige bemærkninger/indsigelser senest den 15. august BILAG Redegørelse for forholdene omkring tilslutningsanlæg 50, Hjallese I forbindelse med anlæg af et nyt universitetshospital ( Nyt OUH) på arealerne mellem motorvejen og universitetet ønsker Odensee Kommune direkte adgang til hospitalet fra motorvejen. Det er aftalt med Odense Kommune, at hovedforslaget udformes således, s at den nuværende Munkebjergvej forlænges mod syd til et nytt tilslutningsanlæg øst for det nuværende tilslutnings- ud fra anlæg 50, og videree til afslutning i Svendborgvej eller Energivej. Hovedforslaget er valgt flere forslag fremlagt af Odensee Kommune til, hvordan Munkebjergvej kan forlænges. Man kan alternativt vælge at udform det nye tilslutningsanlæg somm et såkaldt trompetanlæg. Det medfører imidlertid, at Munkebjergvej ikke kan forlænges til Svendborgvej. Et andet alternativ er et bibeholde det eksisterende tilslutningsanlæg 50, som i givet faldd så skal udbygges. Ved en samlet vurdering af trafikale forholdd i ramper og rampekryds, arealerhvervelsesomkost- at ud- ninger og hensyn til afstanden til t det nærliggende motorvejskryds Odense, foretrækkes det føre det nye tilslutningsanlæg som et S-anlæg. Der er i den offentlige debat blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt man m kan opretholde de vest- vendte ramper ved det eksisterende tilslutningsanlæg 50, Hjallesee samtidig med, at man etable- Der er en række forhold, som medfører, at ikke kann anbefale en sådan løsning. Det er vigtigt, at der er en tilstrækkelig stor afstand mellem de to tilslutningsanlæg for at kunne etableree den nødvendige skiltning. rer det nye tilslutningsanlæg øst herfor. Det forudsættes, at de østvendte ramper nedlægges.

15 15 af 15 Forvarselsskiltningen for afkørsel ved nyt TSA 50 mod øst vil overlappe med den tilsvarende for- varselsskiltning ved det eksisterende TSA 50, hvilket ikke er acceptabelt af hensyn til trafikafvik- et ling og trafiksikkerhed. Man kunne forestillee sig, at man kunne rykke det nye TSA 50 mod øst. Det vil imidlertid være problem i forhold til Motorvejskryds Odense, da tilkørslen til motorvejen fra det nye TSA 50 kom- kor- mer i konflikt med frakørslen fra motorvejenn til Motorvejskryds Odense. Hvis afstanden bliver tere end den foreslåede, kan der opstå problemer med trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbin-f delse med, at trafikanterne med stor hastighed skal flette ind og udd mellem motorvejen og tilslut- Heg- ningsanlæggene. Desuden vil en flytning af det nye TSA 50 komme i konflikt med naturområdett ved Hjallese ning. Det er s opgave at sikre, at motorvejstrafikken afvikles hurtigt og sikkert. Det medveje i fører, at man kun bør etablere tilslutningsant nlæg, der forbinder motorvejen medd de større byområdet. Der bør tillige være en mindsteafstand mellem tilslutningsanlæggene. Man skal derfor så vidt det overhovedet er muligt undgå at etablere hele eller halvee tilslutningsanlæg meget tæt på hinanden. Man bør således undgå kringlede løsninger, da udbygningen af motorvejen m og tilslutningsan- Løs- læggenee skal være så optimal som mulig set over en længere årrække med stigende trafik. ninger, der udelukkende tjener til at løse lokale forhold i forhold til trafikafvikling eller andre hen- veje, syn, kan derfor ikke prioriteres frem f for mere holdbare løsninger. Det er således hensynet til udveksling af trafik mellem motorvejen og de overordnede lokale der er afgørende i bedømmelsen af hvilke løsninger, der bør vælges. I det konkrete tilfælde har præsenteret 3 forskelligee løsninger, som hver på deres måde sørger for, at trafikken mellem motorvejen og OUH samt mellem motorvejen og Svend- borgvej kan afvikles tilfredsstillende.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 UDBYGNING AF MOTORVEJ E45/E20 MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Referat fra Borgermøde den 20. juni 2011

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14631 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR SAMMENFATTENDE HØRINGSNOTAT Niels Juels

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. oktober 2010 10/12732 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 VVM-UNDERSØGELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR RESUME AF INDLEDENDE

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Referat af borgermøde om VVM-undersøgelse om udbygning af Fynske Motorvej E 20 syd om Odense

Referat af borgermøde om VVM-undersøgelse om udbygning af Fynske Motorvej E 20 syd om Odense DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2010 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 Referat af borgermøde om VVM-undersøgelse om udbygning af Fynske Motorvej E 20 syd om Odense Tid: Onsdag den 16.

Læs mere

2. etape af Kalundborgmotorvejen

2. etape af Kalundborgmotorvejen 2. etape af Kalundborgmotorvejen - Referat af 1. møde i Naboforum 6. april 2016 Dato 12. april 2016 Sagsbehandler AEL Mail ael@vd.dk Telefon 7244 3621 Dokument 16/04813-1 Side 1/5 Emne Naboforum 1. møde,

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk 7244 3618

Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk 7244 3618 REFERAT EMNE Indledende borgermøde VVM-undersøgelse af en udbygning af motorvejen fra Fredericia S Kolding

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2012 12/09075-4 Lotte Fyhn lfy@vd.dk +45 7244 2309 H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 Med baggrund i, at Vejdirektoratet

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont:

Dette brev indeholder betragtninger vedrørende tre områder, som vi mener skal og bør behandles indenfor en rimelig horisont: Værløse 8.7.2014 Til Center for drift og Teknik, Furesø kommune. Ang. Høring om kommunens støjhandlingsplan 2014. Grundejerforeningen Kollekolleparken er kendetegnet ved at være en af de mest støjbelastede

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Indledende borgermøde i forbindelse med VVM undersøgelse udbygning af motorvej E45/E45 Kolding V Fredericia S TIDSPUNKT

Indledende borgermøde i forbindelse med VVM undersøgelse udbygning af motorvej E45/E45 Kolding V Fredericia S TIDSPUNKT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk REFERAT EMNE Indledende borgermøde i forbindelse med VVM undersøgelse udbygning af motorvej E45/E45 Kolding V Fredericia

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE REFERAT AF BORGERMØDE EMNE Borgermøde om omfartsvej ved Ribe TIDSPUNKT Mandag d. 30. september kl. 19-21 STED Ribe Handelsskole Antal deltagere: ca. 70 Program: 1. Velkomst 2. Introduktion 3. Gennemgang

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen

Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen Dynamisk Ruderanlæg (DR) Diverging Diamond Interchange (DDI) Casper Gravlev Christensen & Torben Friis Nielsen 1. Baggrunden Rampekryds med stor andel af venstresvingende trafik I Frankrig opfandt man

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

R E F E R A T af møde om «VVM forhøring - Forlængelse af Firskovvej , kl »

R E F E R A T af møde om «VVM forhøring - Forlængelse af Firskovvej , kl » LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr.... : 05.00.00-G01-30-14 Dato... : 23-08-2017 Ref.... : EVAML/BOHEL/ODM/TRYBJ Mødedato... : 21-08-2017 Mødenr.... : 1 R E F E R A T af møde om

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

REFERAT AF MØDE I NABOFORUM

REFERAT AF MØDE I NABOFORUM DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2011 Brian Christensen bch@vd.dk 7244 3755 REFERAT AF MØDE I NABOFORUM Tid Torsdag 16. juni kl. 18.00 20.00 Sted Mariehøjcentret, mødelokale 4, blå indgang

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan

Kvarterplan By Havn og den kommende Trafik- og Mobilitetsplan NOTAT By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplankontoret Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail kpb.bkf@odense.dk Kvarterplan

Læs mere

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.11.2012 13/19328-2 JN jn@vd.dk 7244 2372 AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET VURDERING AF HVILKE AFVANDINGSELEMENTER DER SKAL INDGÅ I BASISTVÆRPROFILET, SAMT DIMENSIONER

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

VVM-UNDERSØGELSE AF MOTORVEJ HERNING- HOLSTEBRO

VVM-UNDERSØGELSE AF MOTORVEJ HERNING- HOLSTEBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. august 2011 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 VVM-UNDERSØGELSE AF MOTORVEJ HERNING- HOLSTEBRO Referat af indledende borgermøde mandag d. 30. maj 2011 i

Læs mere

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Køge Bugt Motorvejen Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej 25. september 2003 Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Baggrund Køge Bugt Motorvejen har i de seneste år været præget

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på begæring af medlemmer. Onsdag den 14. maj 2014 Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Velkomst ved formand Claus Skytte

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/10949-34 Side 1/6 Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup Kommunens sagsnr.: 05.04.06-P20-2-14

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Borgermøde i Viborg indledende VVM-høring om udbygning af rute 26 TIDSPUNKT

Borgermøde i Viborg indledende VVM-høring om udbygning af rute 26 TIDSPUNKT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. februar 2011 Lene Michelsen lmi@vd.dk 7244 3667 Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 REFERAT EMNE Borgermøde i Viborg indledende VVM-høring om udbygning

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER

STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON STØJHÅNDTERINGSPLAN ENTREPRISE 1220.001 - FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015 Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd Informationsmøde den 25. august 2015 Program Velkomst til mødet borgmester Jørgen Gaarde Præsentation af projekt Vejdirektoratet Påvirkning af trafik på Vroldvej

Læs mere

Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning

Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning Der var ved indsigelsesfristens udløb indkommet følgende bemærkninger/indsigelser: 1. Familien Vetter Poulsen, Solgårdsvej 26,

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget. Maj 2014 Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj plan-byg-miljo@ishoj.dk Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014, Ishøj Kommune Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 19. august 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15992-43 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner

Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Miljø og Teknik Dato 7. juni 2017 Udtalelse til forslag fra Venstres byrådsgruppe om forsøg med taxi i busbaner Konklusion Venstre har foreslået, at der igangsættes

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7 Juni 2010 10/06270-3 John H. Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 REFERAT AF BORGERMØDE EMNE VVM-undersøgelse, rute 23, Skovvejen syd om Regstrup TIDSPUNKT Torsdag

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016

Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Spørgsmål og svar Borgermøde vedrørende vindmøller ved Timlundvej nær Stakroge 26. september 2016 Tid og sted: Sandet Hotel d. 26. september 2016 kl. 19 Deltagere: ca. 60 personer samt deltagelse fra Thomas

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke.

Bemærkninger Oplever megen trafik på Liseborgvej til og fra Liseborg Høje og Liseborg Bakke. Bilag nr. 2 - Indkomne indsigelser Resumé samt selve indsigelserne på de følgende sider. Hvem 1 Torben Fisker Liseborgvej 122 2 Egeborg A/S (ejerforening på Liseborg Have) 3 Jette Thybo og Peter Nybo Liseborgvej

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 REFERAT EMNE NORTEK-vejarbejde TIDSPUNKT 15-16. maj 2013 STED Vejdirektoratet, København mødelokale

Læs mere