Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Neurologi- og Rehabiliteringscenter NRK Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Bilag formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metode kort. Centrets navn og adresse Neurologi- og rehabiliteringscenter København, Bystævneparken 17-18, 2700 Brønshøj Leder Lise Leth Jeppesen pladser 52 pladser Dato og tidspunkt for tilsynsbesøget Den 1. december 2015 kl Datagrundlag Ved tilsynet er der indsamlet data ved 5 borgere. Borgerne er tilfældigt udvalgt. Alle borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgerens omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgerne samt interview med henholdsvis borgere og medarbejdere. En borger kunne ikke interviewes, da borger ikke var tilstede i afdelingen under tilsynet. Tilsynet har gennemført gruppeinterview med 3 medarbejdere med følgende faglige baggrund: 1 social- og sundhedsassistent 1 sygeplejerske 1 fysioterapeut Desuden har der været dialog med borgernes kontaktpersoner og koordinatorer på de afdelinger, hvor tilsynet har lavet stikprøver. Tilsynsførende Mette Norré Sørensen, Manager og sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på Neurologi- og rehabiliteringscenter København. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse, har BDO vurderet Neurologi- og rehabiliteringscenter København til at være godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor: Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejecenteret vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte tilsynsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af tilsyn i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune (se afsnit 4 samt notat Tilsynskoncept for kommunale tilsyn med midlertidige døgnpladser 2015 ). 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet Den overordnede vurdering begrundes nedenfor: Styrker Neurologi- og rehabiliteringscentret (NRK) varetager både almen- og neuro-rehabilitering. Leder oplyser, at NRK er et hus i bevægelse, og har været igennem en turbulent tid med ledelsesog personalemæssige omorganiseringer. NRK befinder sig fortsat midt i en forandrings- og udviklingsproces. Leder beskriver, at stedets vision er, at blive spydspids inden for både almen- og neuro-rehabilitering. Der arbejdes monofagligt, evidensbaseret, tværfagligt samt fokuseret på, at borgeren skal opleve et sammenhængende og koordineret forløb. Desuden er der stor fokus på, at borgernes ernæringstilstand er tilstrækkelig, for at kunne give borgerne ekstra energi til at komme igennem et rehabiliterende forløb. 4

5 Leder beskriver, at alle medarbejdere på NRK er ansat på baggrund af deres interesse for rehabilitering. For at sikre et fagligt højt niveau tilbydes der kurser og supervision. Leder oplyser, at begrebet tværfaglig rehabilitering, hvor flere faggrupper med hver sin faglighed løfter en del af den fælles opgave omkring borgeren, er den arbejdsmetode, der anvendes i forhold til alle rehabiliteringsforløbene. Desuden er der en forløbskoordinator i samtlige afdelinger, som er med til at sikre borgernes forløb. Der er stor opmærksom på, at borgernes forløb er på 28 dage. Dette kan dog langtfra overholdes i forhold til de borgere, som har et neuro-rehabiliterende forløb. NRK arbejder målrettet specielt i forhold til de neuro-rehabiliterende borger, med at være med i deres forløb helt fra hospitalet til de kommer hjem i egen bolig igen. Desuden tilbydes pårørende kurser, hvor der undervises i alle aspekter i forhold til hjerneskader. Kurserne er samtidig tiltænkt som en netværksgruppe for de pårørende. Handleplaner svarer til borgerens behov. Indholdet i handleplanerne er tilfredsstillende og sammenhængende beskrevet. Handleplaner beskriver generelt borgerens udvikling. Overordnet ses der beskrivelser af borgernes udviklingsforløb. Der er sammenhæng mellem den rehabiliterende indsats og borgerens funktionsevne og motivation. Helbredsoplysninger er generelt korrekt udfyldt. Medicinskemaer indeholder generelt den nødvendige dokumentation i henhold til gældende retningslinjer. Medicinen er opbevaret korrekt. Der er sammenhæng mellem den hjælp, som borgeren modtager og borgerens tilstand. Borgerne oplever, at hjælpen svarer til deres behov. Der er sammenhæng mellem rehabiliteringsindsatsen, borgerens funktionsevne og motivation. Den hygiejniske tilstand af hjælpemidlerne og i boligerne er generel tilfredsstillende Borgerne er velplejede. Der er sammenhæng mellem den sygepleje borgeren modtager og borgerens helbredstilstand. Der er generelt overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. Borgerne har kun begrænset kendskab samt indirekte indflydelse på indholdet i handleplanen. Borgerne ved hvor de kan få hjælp til at klage. Borgerne oplever, at de får den aftalte indsats. Borgerne oplever delvist, at der er sammenhæng i rehabiliteringen. Borgerne føler sig generelt trygge på centret. Borgerne oplever respektfuld kommunikation, og at medarbejderne udviser respekt for deres levevis. Borgerne oplever, at den tildelte sygepleje svarer til behovet. Medarbejderne har generelt kendskab til borgerens handleplan. Medarbejderne kan beskrive, hvilke tværfaglige indsatser der skal gøres for at forbedre borgerens funktionsevne. Medarbejderne kan med faglig overbevisning beskrive, hvorledes samarbejdet om borgerens rehabilitering er koordineret mellem faggrupper for at opnå målet. Medarbejderne kan beskrive borgernes individuelle ønsker og vaner samt tiltaleform, respekt og levevis. Medarbejderen kender generelt de gældende retningslinjer for medicindosering. 5

6 Mangler Tilsynet har fundet mangler på tilsynstidspunktet i forhold til kvaliteten af handleplanerne og medicinhåndtering. Alvorlige fejl og mangler Tilsynet har ikke fundet alvorlige fejl og mangler på tilsynstidspunktet i forhold til tilsynskonceptet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling på NRK: Bemærkninger Anbefalinger Tilsynet bemærker, at ikke alle borgere oplever et sammenhængende billede af rehabiliteringsforløbet og føler sig ikke tilstrækkeligt medinddraget i deres rehabiliteringsplan. Tilsynet bemærker, at NRK har en udfordring i forhold til at få udarbejdet et arbejdsredskab, som sikrer, at de medarbejdere, som ikke kender borgeren, hurtigt kan få et overblik over borgerens helhedssituation. Tilsynet bemærker, at NRK har en udfordring i forhold til at få dokumenteret og lagt en klar plan for udskrivningen. Tilsynet bemærker, at NRK med fordel kan sætte større fokus på dokumentationen af borgernes ressourcer. Tilsynet bemærker, at NRK har en udfordring i forhold til sikre, at borgerne er bevidste om deres tildelte kontaktperson/teamordning. Tilsynet bemærker, at en bolig fremtræder i mindre god hygiejnisk tilstand. 1. Tilsynet anbefaler, at borgerne i endnu højere grad medinddrages i deres rehabiliteringsplan, og at de planlagte tiltag i forhold til forbedring af forventningssamtale implementeres. 2. Tilsynet anbefaler, at NRK benytter sig af de allerede etablerede og eksisterende arbejdsredskaber, som fungerer godt på nogle afdelinger, således at alle medarbejdere ved et hurtigt overblik kan danne sig et billede af borgerens helhedssituation. 3. Tilsynet anbefaler, at NRK sikrer dokumentation af borgers plan for udskrivelse, således at alle medarbejdere har mulighed for at målrette indsatsen. 4. Tilsynet anbefaler, at der i den sundhedsfaglige dokumentation tages mere afsæt i den rehabiliterende tankegang, således at den rehabiliterende indsats understøttes og derved et fundament for at sikre, at alle medarbejderne arbejder individuelt med borgerens ressourcer. 5. Tilsynet anbefaler, at borgerne i videst muligt omfang får kendskab til kontaktpersonordning/teamtilknytning. 6. Tilsynet anbefaler, at NRK styrker kvalitetsovervågning af rengøringen. 6

7 Tilsynet bemærker, at NRK har en stor udfordring i forhold til at få helbredsoplysninger, handleplaner og medicinoplysninger dokumenteret korrekt og efter gælden regler på området. Tilsynet bemærker, at NRK har store udfordringer i forhold til at sikre korrekt medicindosering og medicinhåndtering. 7. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne undervises, vejledes og informeres i forhold til udarbejdelse af helbredsoplysninger, handleplaner og medicinoplysninger, således at disse områder tilsammen giver et helhedsbillede af borgerens sundhedstilstand og behandling. 8. Tilsynet anbefaler, at NRK sikrer korrekt medicindosering hos alle borgere. Tilsynet anbefaler, at Vejledning til medicinhåndtering og dokumentation samt instrukserne på de relevante områder gennemgås og drøftes med medarbejderne. 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO s samlede vurdering Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Alvorlige fejl og mangler med mangler Målopfyldelses- -procent Mål 1 Kvaliteten af det sammenhængende borgerforløb 88 % Mål 2- Kvaliteten af handleplan 75 % Mål 3 Kvaliteten af rehabiliteringen 92 % Mål 4- Kvaliteten af borger inddragelse og kontakt med medarbejderne Mål 5 Kvaliteten af den personlige pleje 91 % 88 % Mål 6 Kvaliteten af sygeplejen 86 % Mål 7- Kvaliteten af medicinhåndtering 75 % 7

8 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses- procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den hjælp, som borgeren modtager og borgerens behov Handleplaner svarer til borgernes behov. Der er sammenhæng mellem den hjælp, som borgerne modtager, og borgernes tilstand. 88 % Borgerne vurderer generelt, at den modtagende hjælp svarer til behovet. 2 ud af 4 borgere har kendskab til rehabiliteringsforløbet. Borgerne ved, hvor de kan få hjælp til at klage. 3 ud af 5 medarbejderne har kendskab til borgernes forløb. 8

9 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Svarer borgerens handleplan til borgerens behov? Hvis ikke, er der så en relevant begrundelse? Opfyldt I forhold til 5 borgere svarer handleplanerne midlertidig døgn- og rehabiliteringsophold til borgerens behov. Opfyldt 5 Delvis opfyldt % Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? Opfyldt I forhold til alle borgere er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Opfyldt 5 Delvis opfyldt % Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den modtagne hjælp svarer til det han/hun har brug for? (Får borgeren hjælp til det, han/hun ikke selv kan?) Opfyldt Borgerne vurderer, at de får den hjælp, der er behov for. Flere borgere fortæller, at man bare skal bede om hjælpen, så får man den. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % 9

10 Tilsynet bemærker, at flere af de interviewede borgere klarer mange opgaver selv i forhold til den personlige pleje. 1 borger er blevet forhindret i at deltage i interviewet. Indikator 1.4 Interview med borger Har borgeren et klart billede af rehabiliteringsforløbet? (formål, varighed, indsats før/under og efter opholdet) Tilsynet vurderer, at ikke alle borgerne har et billede af rehabiliteringsforløbet og kan beskrive dette. 2 borgere har et billede af rehabiliteringsforløbet og kan beskrive dette. 2 borgere er i tvivl om indholdet i forløbet og oplever, at der eksempelvis i forhold til udskrivningsforløbet er uklarheder. 1 borger er blevet forhindret i at deltage i interviewet. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 2 Ikke relevant 1 50 % Indikator 1.5 Interview med borger Ved borgeren hvordan man kan få hjælp til at klage? Opfyldt Alle borgere er bekendte med klageadgange. 1 borger er blevet forhindret i at deltage i interviewet. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 1.6 Interview med medarbejder Har medarbejderen kendskab til borgerens forløb? Tilsynet vurderer, at NRK har en udfordring i forhold til at få udarbejdet et arbejdsredskab, som sikrer, at de medarbejdere, som ikke kender borgeren godt, hurtigt kan få et overblik over borgerens helhedssituation. I forhold til 3 borgere har den interviewede medarbejder generelt et godt kendskab til borgerens forløb. Medarbejderen orienterer sig hurtigt i de relevante dokumenter i omsorgsjournalen og orienterer sig på tavle på kontoret og via daglige arbejdsseddel. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 2 80 % 10

11 2 andre medarbejdere kender ikke den udvalgte borger så godt og har vanskeligt ved at orientere sig via omsorgssystemet og på baggrund af disse oplysninger få et hurtigst overblik over borgerens forløb, mål og indsatser. med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses- procent Mål 2 Kvaliteten af handleplanen er tilfredsstillende Handleplaner er generelt ajourførte i forhold til mål, udvikling samt den fremadrettede plan for borgeren. 75 % Handleplanerne indeholder generelt dokumentation af borgerens udvikling/træningsproces. Der er ikke udarbejdet døgn- og ugeplaner på borgerne, men tilsynet vurderer, at nye tiltag med handleplan på den personlige pleje er en tilfredsstillende løsning. NRK har en udfordring i forhold til at få dokumenteret en klar plan for udskrivningen. Ikke alle borgere oplever at have kendskab/indflydelse på deres handleplan. Medarbejderne har generelt kendskab til handleplanerne. 11

12 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er indholdet i handleplanen tilfredsstillende og sammenhængende? Opfyldt Borgernes handleplanen for midlertidigt døgn- og rehabiliteringsophold samt på træningsområdet er generelt tilfredsstillende og sammenhængende. Der ses kun små sporadiske mangler i form af manglende dokumentation og opfølgning i nogle af delmålene. Tilsynet bemærker, at handleplanerne er handlevejledende, informerende og individuelt beskrevet. Afdelingerne har ikke en ensartet måde at udarbejde handleplanerne på, men der ses generelt en systematisk og en anvendt gennemsigtig metode, således at det er muligt at skabe et overblik over borgerens helhedssituation. Tilsynet bemærker dog, at nogle handleplaner fremtræder mere læsevenlige og hurtige at orientere sig i end andre. Tilsynet bemærker, at der ikke er udarbejdet døgn- og ugeplaner på borgerne. Medarbejderne beskriver, at dokumentet sygeplejevurdering bruges til at beskrive borgernes Opfyldt 5 Delvis opfyldt % 12

13 behov for hjælp og støtte i hverdagen. Desuden har nogle afdelingen udarbejdet en arbejdsseddel, hvor borgernes nuværende behov for støtte og hjælp i hverdagen er beskrevet. Tilsynet bemærker, at sygeplejevurderingen ikke bliver ajourført løbende, og derfor ikke altid er relevant i forhold til borgerens nuværende funktionsniveau. Desuden konstaterer tilsynet, at dette dokument ikke er oprettet for alle borgerne. Medarbejderne er bevidst om problemstillingen, og der arbejdes målrettet i hele huset med at få implementeret en handleplan på personlig pleje. Indikator 2.2 Dokumentation Giver handleplanen et klart indtryk af borgerens udvikling? Tilsynet vurderer, at handleplanerne generelt indeholder dokumentation af borgerens udvikling/træningsproces. I forhold til alle 3 borgere indeholder handleplanen detaljerede og løbende beskrivelser af borgerens udvikling. I forhold til 2 borgere bemærker tilsynet, at der er behov for at orientere sig i flere handleplaner/notater for at få et fyldestgørende billede af borgerens udvikling/træningsproces. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 2 80 % Indikator 2.3 Dokumentation 2 handleplaner indeholder en plan for udskrivelse. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 0 13

14 Indeholder handleplanen en klar plan for udskrivning? Tilsynet vurderer, at NRK har en udfordring i forhold til at få dokumenteret en klar plan for udskrivningen. For eksempel ses hos en borger løbende vurdering og justering af den fremadrettede plan, idet borgers bolig skal istandsættes før udskrivelse. Ikke opfyldt 3 40 % Hos en anden borger er det beskrevet, at borger afventer plejehjemsplads. I 3 handleplaner er der ikke beskrevet en klar plan for udskrivelse. Tilsynet bemærker, at der på alle kontorer hænger tavler, hvor borgerne er oplistet. Der er plads til at skrive information om udskrivning, borgerens plan, navn på kontaktpersoner, indflytningsdato, forventningssamtalen og den afsluttende samtale samt om PSFS er udarbejdet. Der bemærkes, at langt fra alle oplysningerne er ajourførte. Tilsynet bliver oplyst om, at der arbejdes målrettet med en indlæggelsesperiode på 28 dage. Dette bliver italesat over for borgeren lige fra indflytningsdagen. Der skal altid foreligge en faglig vurdering, hvis opholdet skal forlænges. Indikator 2.4 Interview med borger Opfyldt 3 borgere har kendskab til indholdet af handleplanen. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 0 14

15 Har borgeren kendskab til indholdet af handleplanen? To borgere henviser til opslagstavle i boligen, hvor de mål, der arbejdes med pt., er beskrevet. Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 En tredje borger finder med lidt besvær en seddel på sit bord, hvor en plan for borgerens træning og daglig rutine er beskrevet. 75 % I forhold til 1 borger er indikatoren ikke opfyldt, idet borger ikke mener, at have set handleplanen eller hørt om denne. Borgeren beskriver, at tiden føles lang, og der går meget tid med at vente, hun savner et overblik over, hvor langt hun er kommet i sin træningsforløb. 1 borger er blevet forhindret i at deltage i interviewet. Indikator 2.5 Interview med borger Har borgeren haft indflydelse på indholdet i handleplanen? Tilsynet vurderer, at ikke alle borgere oplever at blive tilstrækkeligt medinddraget i deres rehabiliteringsplan. 2 borgere oplever at have indflydelse på den daglige rehabiliterende indsats, og føler sig medinddraget i alle handlinger. 2 borgere oplever ikke at have medindflydelse på indhold i handleplanen. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 1 Den ene borger fortæller, at hun var meget dårlig, da hun ankom til NRK, og at medarbejderne derfor har udarbejdet en plan for opholdet. Hun mener ikke, at hun efterfølgende er blevet spurgt eller haft mulighed for have indflydelse på denne plan. 75 % 15

16 En anden borger oplever ikke at være medinddraget, føler at flere tiltag og ændringer i træningen pludselig finder af sted. 1 borger er blevet forhindret i at deltage i interviewet. Tilsynet bemærker, at i forhold til 3 borgere er der ikke udarbejdet en PSFS test. Dette kunne måske have en sammenhæng med, at ikke alle borgere føler sig tilstrækkeligt medinddraget. Fysioterapeut oplever dog, at testen ikke altid er egnet for NRK s målgruppe. Der arbejdes dog fremadrettet med, at alle medarbejdere skal kunne lave testen, og at den altid skal være første punkt på dagsorden på forventningsmødet med borgeren. Desuden bemærker tilsynet, at der på de udvalgte borgere er et interval på 5 21 dage, inden der afholdes den første afstemningssamtale med borgeren og evt. pårørende. En medarbejder beskriver, at det kan være vanskeligt at få afholdt denne samtale, da pårørende ofte er forhindret. Indikator 2.6 Interview med medarbejder Tilsynet vurderer, at medarbejderne kun generelt har kendskab til borgernes handleplan. I forhold til 3 borgeres handleplaner har medarbejder kendskab til disse. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 2 16

17 Har medarbejderne kendskab til borgerens handleplan? 2 medarbejdere har mindre overblik over borgernes handleplaner, og hvor langt de er nået i deres rehabiliterende forløb. Medarbejderne fortæller om en stor travlhed på afdelingen med mindre kontinuitet i medarbejdergruppen og manglende afdelingsledelse. 80 % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelsesprocent Mål 3 Kvaliteten af rehabiliteringen er tilfredsstillende Tilsynet vurderer, at NRK har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af borgernes ressourcer 92 % Overordnet ses der beskrivelser af borgernes udviklingsforløb. Der er sammenhæng mellem den rehabiliterende indsats og borgerens funktionsevne og motivation. Borgerne får den aftalte indsats. Tilsynet vurderer, at ikke alle borgere oplever, at der er sammenhæng i rehabiliteringen. Medarbejderne kan beskrive den tværfaglige indsats i forhold til forbedring af borgernes funktionsevne. 17

18 Medarbejderne kan beskrive, hvorledes samarbejdet om borgerens rehabilitering er koordineret mellem forskellige faggrupper for at opnå målet for borgeren. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Dokumentation Er borgerens ressourcer og motivation for rehabilitering beskrevet i handleplanen? Tilsynet vurderer, at NRK har en udfordring i forhold til at sikre korrekt dokumentation af borgernes ressourcer. I forhold til 2 borgere er ressourcer og motivation beskrevet i handleplanen og i dokumentet sygeplejevurdering. Hos 3 borgere mangler delvis beskrivelse af borgerens ressourcer, samt hvordan medarbejderne støtter og hjælper borgeren med at nå de opstillede mål, eksempelvis i forhold til mobilisering, personlig pleje og måltider. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 3 70 % Indikator 3.2 Dokumentation Er det dokumenteret, hvilken udvikling der er sket som følge af indsatsen? Opfyldt Handleplaner indeholder beskrivelse af borgernes udviklingsforløb. Opfyldt 5 Delvis opfyldt % 18

19 Indikator 3.3 Observation Er der sammenhæng mellem rehabiliteringsindsatsen, borgerens funktionsevne og motivation? Indikator 3.4 Interview med borger Får borgeren den aftalte indsats? Opfyldt Tilsynet observerer, at der er sammenhæng mellem rehabiliteringsindsatsen, borgerens funktionsniveau og motivation. Tilsynet bemærker positivt, at NRK har indrettet den ene afdeling med små træningsstationer, hvor borgerne har mulighed for at selvtræne. Opfyldt Borgerne oplever, at de får den aftalte træningsindsats. En borger fortæller, at hun godt kunne tænke sig endnu mere træning, oplever at 2 gange om ugen ikke er meget. Borger oplyser, at hun selv har indkøbt nogle træningsremedier, således at hun kan selvtræne de øvrige dage. 1 borger er blevet forhindret i at deltage i interviewet. Opfyldt 5 Delvis opfyldt % Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 3.5 Interview med borger Oplever borgeren, at der er sammenhæng i rehabiliteringen? Tilsynet vurderer, at ikke alle borgerne oplever, at der er sammenhæng i rehabiliteringen. 2 borgere oplever, at der er sammenhæng i rehabiliteringen, og at de har god effekt af opholdet. En borger fortæller glad, at hun bliver meget motiveret, når medarbejderne roser hendes indsats, da det har været et hårdt slid at komme til nuværende funktionsniveau. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 1 75 % 19

20 En anden borger fortæller, at medarbejderne i plejen er gode til at få borgeren motiveret til træning. 2 borgere synes ikke, at der er sammenhæng i rehabiliteringen. En borger sammenligner dette ophold med tidligere ophold på et rehabiliteringscenter andetsteds i kommunen. Borgeren oplevede der, at træning kombineret med tilbud om aktiviteter havde en god virkning på rehabiliteringen. Borger savner i den grad, at der foregår noget mellem træningstilbuddene. En anden borger, oplever at træningen er god, men føler, at tiden mellem disse tilbud, er af ventende karakter. 1 borger er blevet forhindret i at deltage i interviewet. Indikator 3.6 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvilken tværfaglig indsats, der gøres for at forbedre borgens funktionsevne? Opfyldt Medarbejderen beskriver, at der er stort fokus på den tværfaglige indsats. Alle borgere har en terapeut og en medarbejder fra plejen som kontaktperson. Der afholdes tværfaglige konferencer en gang om ugen. En medarbejder fortæller, at idet der er fælles kontor på hendes afdeling, sker den faglige udveksling løbende. Opfyldt 5 Delvis opfyldt % 20

21 Den samme medarbejder fortæller, at der er en fælles forståelse for hinandens faglighed, og det er ikke vanskeligt at vejlede og korrigere hinandens indsatser. En anden medarbejder beskriver, at rammerne vanskeliggør lidt det tværfaglige samarbejde på hendes afdeling, idet terapeuter og medarbejderne i plejen har adskilte kontorer. Medarbejder oplever, at det tværfaglige forum kan udvikles til gavn for borgeren. Indikator 3.7 Interview med medarbejder Kan medarbejderen beskrive, hvorledes samarbejdet om borgerens rehabilitering er koordineret mellem forskellige faggrupper for at opnå målet for borgeren? Opfyldt Medarbejderne beskriver, at den tværfaglige indsats foregår ved opfølgningssamtaler med borgeren. En medarbejdere beskriver, at samarbejdet med borgeren allerede starter før borger kommer på NRK. I den forbindelse er der etableret et udgående team, som besøger borgeren på hospitalet for at sikre, at sektor-overgangen ikke bliver for voldsom for borgeren. Opfyldt 5 Delvis opfyldt % 21

22 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses- procent Mål 4 Borgeren har god kontakt med medarbejderne Borgerne føler sig generelt trygge på rehabiliteringscentret. Ikke alle borgere oplever løbende kontakt med medarbejderne. Nogle borgere har i mindre grad viden om kontaktpersonsprincippet. 91 % Borgerne oplever respektfuld tiltale og kommunikation, samt at medarbejderne udviser respekt for deres levevis. Alle medarbejdere har kendskab til borgernes ønsker, vaner og levevis. Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 Interview med borger Føler borgeren sig tryg og godt tilpas på den midlertidige plads? Tilsynet vurderer, at borgerne generelt føler sig trygge på NRK. Tilsynet bemærker, jf. en borgers observation, at der sidder en del afventende borgere rundt omkring på fællesarealerne. 3 borgere udtrykke tilfredshed og føler sig trygge og godt tilpasse på NRK. 1 borger føler sig dog mindre godt tilpas. Føler, at det er meget deprimerende at se alle de ældre mennesker, som blot sidder og venter på en plejehjemsplads. Borger efterspørger lidt aktiviteter, musik eller en god film. Mener at dette vil kunne løfte stemningen i afdelingen. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 88 % 22

23 Borger opholder sig af den grund ikke på fællesarealerne. Indikator 4.2 Interview med borger Oplever borgeren god og løbende kontakt med kontaktpersonen og teamet, når han/hun har brug for det? Tilsynet vurderer, at NRK har en udfordring i forhold til sikre, at borgerne er bevidste om deres tildelte kontaktperson/teamordning. 2 borgere oplever god og løbende kontakt med medarbejderne. Borgerne henviser til tavle på stuen, hvor kontaktpersoners navne er skrevet. 2 borgere oplever en mindre kontinuitet og er ikke bekendte med, at de har en kontaktperson og/eller team tilknyttet. Borgerne oplever, at der er stor travlhed og synes, at det er svært at bede om hjælp af denne grund. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 2 Ikke relevant 1 75 % 1 borger interviewes ikke, da borger ikke er på afdelingen under tilsynet. Indikator 4.3 Interview med borger Bliver borgeren behandlet med individuel værdighed, herunder Respektfuld tiltale og kommunikation? At medarbejderne udviser respekt for borgerens levevis? Opfyldt Alle borgere oplever respektfuld tiltale og kommunikation, samt at medarbejderne udviser respekt for deres levevis. 1 borger interviewes ikke, da borger ikke er på afdelingen under tilsynet. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 0 Ikke relevant % Indikator 4.4 Interview med medarbejder Opfyldt Medarbejderne har kendskab til borgernes vaner, ønsker, tiltaleform, respekt og levevis. Opfyldt 5 23

24 Kan medarbejderen forklare, hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til individuelle vaner og ønsker samt tiltaleform, respekt og levevis? En medarbejder fortæller, at der udvises respekt i forhold til mange ting i dagligdagen, f.eks. i forhold til, hvorledes borger ønsker sit rehabiliteringsophold skal formes. Ved forventningssamtalen er det borgerens ønsker og mål, der er i fokus. Tilsynet får udleveret spørgeramme, som anvendes ved modtagelsessamtaler, hvor det tydeligt fremgår, at det er borgerens situation, der er i centrum. Under gruppeinterview oplyser medarbejderne, at der vises respekt ved at sætte sig ind i borgernes situation. Dette gøres ved forventningsafstemninger og ved den daglige uformelle kontakt med borgeren. Delvis opfyldt % med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelsesprocent Mål 5 Hygiejne og personlig pleje er tilfredsstillende Tilsynet vurderer, at rengøringsstandarden ikke er tilfredsstillende på en af de besøgte boliger. 88 % Hjælpemidlerne fremtræder alle rengjorte. Alle borgere fremstår velplejede. 24

25 Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen mv. forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler Træningsudstyr Tilsynet vurderer, at en bolig fremtræder i mindre god hygiejnisk tilstand. 3 af de besøgte boliger fremtræder rengjorte, ligeledes syner hjælpemidlerne rene og velholdte. 1 borgers bolig er mindre rengjort. Det er specielt under sengen, hvor der er synlige nullermænd og tykt lag støv. Borger oplyser til tilsynet, at hun flere gange har gjort opmærksom på den manglende rengøring, men at der ikke opleves tiltag i den forbindelse. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 75 % 1 borgers bolig besøges ikke. Indikator 5.2 Observation Fremstår borgeren velplejet? Opfyldt Alle borgere fremstår velplejede. Opfyldt 5 Delvis opfyldt % 25

26 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses- procent Mål 6 Kvaliteten af sygeplejen er tilfredsstillende Helbredsoplysningerne er generelt udfyldte. NRK har en udfordring i forhold til at sikre, at helbredsoplysninger, handleplaner og medicinoplysninger stemmer overens, og der er sammenhæng mellem disse tre dokumenttyper. 86 % Der observeres generelt ingen eksempler på helbredsskadelige sundhedsproblemer, der ikke er taget hånd om. Der er generelt overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. Borgerne oplever, at den tildelte sygepleje svarer til deres behov Indikatorer med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Er alle 11 områder i helbredsoplysninger udfyldt (Jf. embedslægens krav)? Opfyldt 4 helbredsoplysninger er udfyldt på alle punkter. Dog bemærker tilsynet, at nogle helbredsoplysninger ikke mere er aktuelle og bør ajourføres. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 26

27 1 helbredsoplysning mangler at blive udfyldt i forhold til flere punkter. 90 % Indikator 6.2 Dokumentation Stemmer helbredsoplysninger overens med medicinoplysninger og handleplaner i KOS2? Tilsynet vurderer, at NRK har en stor udfordring i forhold til at få helbredsoplysninger, handleplaner og medicinoplysninger dokumenteret korrekt og efter gælden regler på området. 1 helbredsoplysning er i overensstemmelse med medicinoplysninger og handleplaner. I forhold til 4 borgere bemærker tilsynet, at der ikke er en sammenhæng og overensstemmelse mellem helbredsoplysninger, handleplaner og medicindokumentationen, således at disse områder tilsammen giver et helhedsbillede af borgerens sundhedstilstand og behandling. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 4 60 % Det drejer sig specielt om handleplaner på medicinområdet, den personlige og psykiske pleje. Indikator 6.3 Observation Er der sammenhæng mellem sygeplejen der ydes og borgerens helbredstilstand? Herunder: er der taget hånd om observerbare symptomer på helbredsskadelige sundhedsproblemer? Opfyldt Der observeres generelt ingen eksempler på helbredsskadelige sundhedsproblemer, der ikke er taget hånd om. Dog bemærker tilsynet, at i forhold til 1 borger, som fremtræder deprimeret og trist over sin situation, er der i den udarbejdede handleplan på det psykiske område ikke beskrevet den psykiske pleje og omsorg, der gives. Eneste oplysning er, at borger tager lys dagligt. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 90 % 27

28 Indikator 6.4 Observation Er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred? Opfyldt I forhold til 4 borgeres helbredsoplysninger er der overensstemmelse mellem helbredsoplysninger og borgerens aktuelle helbred. Der er delvis overensstemmelse i forhold til 1 borger, da helbredsoplysningerne ikke er opdateret til nuværende funktionsniveau. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 90 % Indikator 6.5 Interview med borger Vurderer borgeren, at den tildelte sygepleje svarer til vedkommendes behov? Borgerne oplever, at de får den tildelte sygepleje, som svarer til deres behov. Tilsynet vurderer dog, at der bør være en skærpet opmærksomhed på den psykiske pleje i forhold til en borger. 4 borgere oplever, at den tildelte sygepleje svarer til deres behov. 1 borger er meget loyal over for medarbejderne og mener, at de gør hvad de kan. Borger giver dog udtryk for, at hun mangler psykisk støtte til komme igennem rehabiliteringsforløbet, som borger føler er meget langt og uoverkommeligt. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 90 % 28

29 med mangler Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses- procent Mål 7 Kvaliteten af medicinhåndteringen er tilfredsstillende Tilsynet vurderer, at dokumentationen i forhold til Klient medicin generelt lever op til gældende retningslinjer. 75 % Medicinen, inkl. den doserede, er opbevaret i henhold til gældende retningslinjer. Alle doseringsæsker er påført korrekt markering af navn og cpr-nummer. Det er tilsynets vurdering, at NRK har en stor udfordring i forhold til at sikre korrekt medicindosering/medicinhåndtering. -medicin er generelt korrekt udfyldt. Tilsynet vurderer, at ikke alle medarbejdere har det fornødne kendskab og kan redegøre for gældende retningslinjer for medicindosering. 29

30 Indikatorer med Alvorlige fejl og mangler Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Dokumentationen Indeholder arket Klient medicin dokumentation i ht. Gældende retningslinjer om: Præparatnavn Styrke Dosis og dosisinterval Dispenseringsform Evt. mængde At identifikationen for behandlingen er præciseret Ordineret af Dato ordination/seponering Administrationsmåde Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin At medicintiderne står under de samme og korrekte tidspunkter Tilsynet vurderer, at medicinskemaet generelt er korrekt udfyldt. Hos 4 borgere er skemaet Klient medicin generelt dokumenteret korrekt. Tilsynet bemærker dog, at der under feltet til behandling for/bemærkninger kun er skrevet kortfattet. Ved smertebehandling er det ikke nok, at indskrive indikation såsom mod smerter. Der skal indskrives f.eks. mod knoglesmerter efter brud. I forhold til 1 borger er der delvise mangler, idet der ikke i bemærkningsfeltet øverst i skemaet er beskrevet, at borgeren får udleveret en medicinæske dagligt, og selv administrerer denne resten af døgnet. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 90 % Indikator 7.2 Observation Er medicin inkl. den doserede, opbevaret i overensstemmelse med gældende retningslinjer i fht: Doseringsæsker og andre beholdere Opfyldt Hos 5 borgere sker opbevaring af medicin efter gældende retningslinjer. Opfyldt 5 Delvis opfyldt 0 30

31 med ophældt medicin er mærket med navn og personnummer Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke-aktuel medicin 100 % Indikator 7.3 Observation Er der overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og det medicin ordinationsskema som anvendes hos borgeren ved dispensering og administration af medicin? Opfyldt Tilsynet bliver oplyst, at der i forbindelse med medicin-administration altid benyttes elektronisk skema i KOS2. Opfyldt 5 Delvis opfyldt % Indikator 7.4 Observation Er der overensstemmelse mellem Klient medicin i KOS2 og indhold i doseringsæsken? Det er tilsynets vurdering, at NRK har en stor udfordring i forhold til at sikre korrekt medicindosering og medicinhåndtering. Det handler både om manglende korrekt dokumentation i medicin skemaerne, forkert dispensering i doseringsæskerne og ukorrekte arbejdsgange i forbindelse med medicinhåndtering. Hos 4 borgere er der fundet fejl i forhold til medicin i KOS2 og indholdet i borgerens doseringsæske. Hos en borger mangler der 1 g Pinex x 4 dagligt i alle doseringsæskerne. Der undersøges om præparatet skulle være seponeret eller i restordre, dette er ikke tilfældet. Der er ej heller dokumenteret i journal, at præparatet ikke er doseret. Opfyldt 0 Delvis opfyldt 0 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 1 0 % I en anden borgers doseringsæsker mangler der at blive doseret 1g Paracetamol x 3 dagligt i samtlige doseringsæsker. 31

32 Desuden mangler der at blive doseret en tbl. Nefonef x 1 dagligt i samtlige doseringsæsker. Dette er sygeplejersken på afdelingen bekendt med. Præparatet er bestilt d.d. Den manglende dosering er ikke registreret i handleplan under medicin eller andre steder i journalen. Der er ikke på anden måde gjort opmærksom på, at medicinen ikke er doseret i æskerne. Den tredje borgers medicinæsker svarer ikke overens med medicinskemaet. Der er beskrevet, at 1 g Pamol skal gives kl. 16, dette er lagt i rummet kl Desuden er der lagt 3 tabeletter om morgenen og 2 tbl. om aftenen, som ikke står på medicinskemaet. Sygeplejerske fortæller, at det er vitaminer og naturpræparater. Der forefindes ingen dokumentation eller korrespondance-meddelelser i journalen omkring denne handling. I en fjerde borgers doseringsæsker forefindes en ekstra tbl. Floxetin i æskerne kl. 18. Dette ikke skrevet på skema i KOS. 32

33 Tilsynet bemærker, at borger har fået udleveret et medicinskema, hvorpå en ordination er skrevet på i hånden. Tilsynet betragter derfor ikke fejlen som en doseringsfejl, men som en manglende omhu med at få opdateret medicinskemaerne efter lægens ordination. Indikator 7.5 Observation Hvis borgeren får x-medicin er dokumentationen i KOS2 herunder bemærkningsfeltet udfyldt korrekt? Tilsynet vurderer, at dokumentationen i forhold til x-medicin generelt er korrekt. 3 borgere får x-medicin og dokumentationen i forhold hertil er udfyldt korrekt. Hos 1 borger er medicinskemaet ikke korrekt udfyldt i forhold til x-medicin. I forhold til 1 borger er indikatoren ikke relevant, idet borger ikke får x-medicin. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 88 % Indikator 7.6 Interview med medarbejder Kender og anvender medarbejderen de gældende retningslinjer for medicindosering, herunder: Ophældning af medicin til en periode af gangen Medicindosering i æske Dosis- dispensering Observation af bivirkninger Tilsynet vurderer, at NRK har en udfordring i forhold til at sikre, at medarbejderne er bekendte med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt Københavns Kommunes Vejledning for medicinhåndtering og dokumentation. Medarbejderne kan generelt redegøre for retningslinjer omkring medicindosering. I forhold til en medarbejder bemærker tilsynet, at medarbejder er lidt usikker i forhold til retningslinjerne og ikke kender til Sundhedsstyrelsen og kommunens retningslinjer på området. Medarbejder fortæller, at der på afdelingen ikke er en fast procedure og tilgang til medicinhåndteringen. Opfyldt 4 Delvis opfyldt 1 90 % 33

34 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn med kommunens midlertidige døgnpladser. Tilsynsopgaven varetages af BDO. 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune har udviklet et Tilsynskoncept for kommunale tilsyn med midlertidige døgnpladser 2015, hvoraf rammen for tilsynet er præciseret. I tilsynskonceptet for uanmeldte tilsyn på midlertidige døgnpladser i Københavns Kommune er der udarbejdet syv mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, indsatskatalog og gældende retningslinjer. Det er med baggrund i disse syv mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview med borgeren 4. Interview med medarbejder Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de midler, som borgerne modtager i plejeboliger og plejeboligenheder. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO s samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point, hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en borger ikke modtager den pågældende hjælp, som indikatoren omhandler, eller hvis borgeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos borgerne. Målopfyldelses-procenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 15 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 15 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt 34

35 51-75 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt med mangler 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige fejl og mangler I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan medføre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. Alvorlige fejl og mangler indebærer alvorlige konsekvenser for borgeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og den bevilgede hjælp Der konstateres sundhedsskadelige, hygiejniske forhold på centret med alvorlig risiko for borgerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje og omsorg medfører, at der er alvorlig risiko for borgerens helbred Borgeren er udsat for dokumenterbare, alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også medføre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 35

36 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Claus Syberg Henriksen Center for Kvalitet og Sammenhæng Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade København N Telefon: HELEN HILARIO JØNSSON Director, Afdelingschef Mobil: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf:

37 6 Bilag - Høringssvar for opklarende fejl og informationer Jeg har kun bemærkning til en faktuel fejl: På forsiden står der VBH, der skal stå NRK i stedet for. Med venlig hilsen Lise Leth Jeppesen Centerchef, speciallæge i neurologi Neurologi- og Rehabiliteringscenter København 37

38 7 Bilag formel høring Høringssvar fra ældrerådet Uanmeldt tilsyn den 1. december hos 5 beboere på neurologi- og rehabiliteringscenter NRK, Københavns Kommune Ældrerådet har fået ovennævnte tilsynsrapport til høring og har følgende kommentarer: Ældrerådet har noteret sig, at rapporten er godkendt med mangler, som dog ikke er alvorlige. Ældrerådet har med glæde bemærket:. at handleplaner svarer til borgernes behov. at borgerne generelt vurderer, at den modtagne hjælp svarer til behovet. at borgerne ved, hvor de kan få hjælp til at klage. Ældrerådet skal endvidere generelt bemærke, at tilsynsområdet er nyt, og at der er en del begyndervanskeligheder, som rådet er sikre på bliver rettet hurtigst muligt, og som i øvrigt ikke er til fare for patientsikkerheden. Ældrerådet har endvidere specifikt har noteret sig:. at NRK har en udfordring i forhold til at få dokumenteret en klar plan for udskrivning.. at ikke alle borgere oplever at have kendskab/indflydelse på deres handleplan. at NRK har en stor udfordring i forhold til helbredsoplysninger, handleplaner og at medicinoplysninger ikke er dokumenteret korrekt efter gældende regler på området samt i forhold til at sikre korrekt medicindosering og håndtering. Dette nye tilsynsområde agter Ældrerådet at fokusere på, således at rådet følger op på, at de af tilsynet givne anbefalinger iagttages hen ad vejen. Med venlig hilsen Kirsten Nissen Formand for Ældrerådet Lise Helweg Næstformand Omsorgs- og Boligudvalget 38

39 Fra centerleder Centerledelsen skal hermed kvittere for den fremsendte rapport i forbindelse med det eksterne tilsyn på NRK den 1. december Vi glæder os over at tilsynet i rapportens bemærkninger anerkender de mange indsatser, der ved tilsynet er fundet velfungerende og sammenhængende samt at borgerne generelt føler sig trygge på centret. Samtidig ser vi med stor alvor på tilsynets bemærkninger vedr medicinhåndtering, dokumentation og borgerinvolvering. Umiddelbart efter tilsynet iværksatte vi en hurtig indsats til en forbedring af kvaliteten vedr. medicinhåndtering. Vi har derudover i centerledelsen udarbejdet en handleplan vedr. forbedret dokumentation; en handleplan, der udstikker indsatsområder og planlagte aktiviteter, således at dokumentationen bedres. Mht borgerinvolvering har vi ligeledes i en handleplan udstukket retningslinjer for, hvordan en øget involvering af både borger og pårørende kan øget borgerens udbytte af rehabiliteringsopholdet. Den fremsendte rapport har været præsenteret i NRK's MED-udvalg, der ligeledes er orienteret om den iværksatte handleplan. Ydermere er rapportens bemærkninger og konklusioner drøftet i både faglige fora og ved personalemøder, hvor medarbejderne er blevet inddraget i den fælles indsats for at øge kvaliteten. Vi mener således at tilsynsrapporten har været en god inspirationskilde til at fokusere på kvaliteten i NRK, og vi ser frem til at kunne dokumentere et kvalitetsløft på de beskrevne områder ved det næste tilsyn i På centerledelsens vegne, Lise Leth Jeppesen 39

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser. Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Midlertidige døgnpladser Rehabiliteringscenter IBØ Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Rehabiliteringscenter Emdrup Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere