Datamodel for Danmarks Arealinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datamodel for Danmarks Arealinformation"

Transkript

1 Datamodel for Danmarks Arealinformation Version 4.3 Danmarks Miljøportal 29. april 2014

2 1 Indledning Der har blandt parterne i Danmarks Miljøportal, dvs. kommuner, regioner og Miljøministeriet, været fremsat ønske om at revidere den eksisterende datamodel i Danmarks Arealinformation, da den eksisterende datamodel ikke opfylder parternes behov. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe under Danmarks Arealinformation, der har arbejdet med et forslag til en ny datamodel. Der har i denne forbindelse været afholdt et seminar i februar 2008 med 50 deltagerne fra de tre parter, der arbejdede med datamodellen. Ud fra dette seminar og datamodelgruppens arbejde blev der udarbejdet et forslag til en ny datamodel. I perioden fra 27. juni til 1. september 2008 har et materiale om forslag til ny datamodel for Danmarks Arealinformation, samt forslag til specifikke datamodeller, registreringsvejledninger og metadatabeskrivelser for 8 datasæt, været i høring blandt parterne i Danmarks Miljøportal. På baggrund af de indkomne høringssvar er forslaget til ny datamodel blevet bearbejdet, og hermed foreligger resultatet i form af en ny datamodel. I tekniske termer er der tale om et datakatalog (data dictionary). Datamodelarbejdet er koordineret med et tilsvarende modelarbejde PlanDK3 - for Plansystemet i By- og Landskabsstyrelsen. Samarbejdet med PlansystemDK sigter mod i fællesskab at udarbejde en skabelon for standardisering af arealrelaterede miljødata. Konkret betyder det, at en række generelle registreringer er de samme uanset hvilket tema, der arbejdes med. Det drejer sig f.eks. om registrering af ansvarlig myndighed, en række datoer m.v., som på denne måde registreres ens, hvad enten data gemmes i Miljøportalen eller i PlansystemDK. Den nye datamodel består af en generel del, der er fælles for alle datasæt, samt en dataspecifik del, der er specifik for hvert datasæt. I forhold til den eksisterende datamodel, er der fjernet felter, der ikke er fundet relevante, samt tilføjet nye felter, mens andre felter er revideret. Felter i den generelle del vil være tilgængelige for offentligheden. Felter i den specifikke datamodel kan være offentligt tilgængelige, men er som udgangspunkt tiltænkt en funktion i myndighedernes arbejde. Det er tilstræbt at gøre datamodellen så dynamisk som muligt. Det vil sige, at myndighederne i egne databaser kan registrere flere oplysninger end modellen kræver og via modellens unikke nøgler (forskellige entydige nummereringen af temaer og objekter) få disse oplysninger til at spille sammen med oplysningerne, der er indberettet til Arealinformation. Derudover er det tilstræbt kun at medtage de registreringer, som er nødvendige for at opfylde fælles, generelle behov. Det betyder for det første, at helt specifikke oplysninger vedrørende de enkelte temaer, som kun er relevante for en enkelt institution ikke er medtaget. Der er derudover kun medtaget oplysninger, som ikke kan hentes ad anden vej. F.eks. kan en del oplysninger genereres i databasen eller i GIS-systemer på baggrund af allerede tilgængelige oplysninger. Således vil de enkelte objekters arealer og omkredse altid kunne udregnes ved en simpel GIS-analyse. 2

3 2 Generel datamodel (datakatalog) Den generelle del af datamodellen udgør den del, der er fælles for alle datasæt. I tekniske termer er det mere korrekt at kalde det et datakatalog, som beskriver de felter, der indgår i datamodellen. 2.1 Felter i generel datamodel Feltnavn Formål Datatype Værdiområde / frit Eksempel Temakode Kode for temanavn 4 cifret heltal O 1234 Temanavn Temanavn Tekststreng tegn O Beskyttede naturtyper Objekt_id Entydig databasenøgle 128 bit 16 bytes O Version_id Unik databasenøgle over tid 128 bit 16 bytes O Systid_fra Start systemtid ISO dato/tid Systid_til Slut systemtid ISO dato/tid Oprettet Systemtid for objektets oprettelse ISO dato/tid (NULL = stadig gældende) (Udfyldt = historisk) Oprindkode Kode for oprindelse for objekt 2 cifret heltal 0-11 F 1 Oprindelse Oprindelse for objekt Tekststreng 0-30 F Ortofoto Statuskode Kode for gældende status 1 cifret heltal 0-4 O 1 O F O {D6AB20EA-67E4-4C11-A051- B50A085888A3} {E6AB20EA-67E4-4C11-A051- B50A084788A3} Status Gældende status Tekststreng 0-30 O Gældende / Vedtaget Off_kode Kode for tilgængelighed 1 cifret heltal 1-3 O 2 Offentlig Tilgængelighed Tekststreng 0-60 O Synlig for alle CVR_kode CVR-kode på ansvarlig myndighed 8 cifret heltal O CVR_navn CVR-navn på ansvarlig myndighed Tekststreng tegn O Skov- og naturstyrelsen Bruger_id Brugernavn ved opdatering Tekststreng tegn O Viborg1752 Link URL-link Tekststreng F Shape Geometrisk beskrivelse af objekt Shape (2D) Punkt, linje, flade X: , ,999 Y: , ,999 O For et punkt: , ,111 3

4 2.2 Forklaring til felter Feltnavn Temakode Temanavn Objekt_id Version_id Systid_fra Systid_til Oprettet Oprindkode Oprindelse Statuskode Status Off_kode Offentlig CVR_kode CVR_navn Bruger_id Link Forklaring Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode. Feltet benyttes til at identificere datasættet via et temanavn. Entydigt ID for et objekt i et tema. Hvis objekter er opdaterede har de historiske objekter samme Objekt_id som det gældende, men forskellige UUID er, men alle har forskellige UUID er. Objekt_id en anvendes som generel reference til et objekt i et tema. Bemærk at Objekt_id ikke er unik på tværs af temaer. Instansobjekt ID. Unikt objekt ID på tværs af datasæt og over tid. Mens et objekt bevarer samme Objekt_id fra fødsel til død, vil UUID ændres ved enhver opdatering af objektet. Dato og tidspunkt for start af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved oprettelse af nye objekter, eller ved ændringer, hvor der samtidig oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt generes af systemet ved indlægning i databasen. Systemgyldighed, må ikke skal forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed. Dato og tidspunkt for slut af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved sletning af objekter, eller ved ændringer, hvor der oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt generes af systemet ved sletning eller ændring i databasen. Systemgyldighed, må ikke skal forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed. Dato og tidspunkt for objektets systemmæssige oprettelse. Svarer til første Systid_fra registreret på et Objekt_id, hvorved oprettelsestidspunktet altid fremgår, uanset hvor mange ændringer et objekt har gennemgået. Dato og tidspunkt generes af systemet ved indlægning i databasen. Feltet benyttes til at angive en oprindelse via en kode. Feltet benyttes til at angive en oprindelse (registreringsgrundlag) for objektet. Feltet benyttes til at angive en status via en kode. Feltet benyttes til at angive en status for objektet. Feltet benyttes til at angive niveauet for tilgængelighed til objektet via en kode. Feltet benyttes til at angive niveauet for tilgængelighed til objektet. Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed. Feltet benyttes til at angive navnet på objektets ansvarlige myndighed. Brugeridentifikation fra det fælles offentlige brugerstyringssystem. Registreres automatisk ved oprettelse eller opdatering af objekter. Der er tale om brugeridentifikation af den medarbejder, der via det fælles offentlige brugerstyringssystem har fået tildelt rettigheder til at redigere i data. URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau. Geometrisk registrering af objekt styres af database (SDE) Shape Koordinatpræcision defineret til 0,001 (millimeter) Et tema kan kun indeholde en geometritype (flade/linje/punkt) 2.3 Nye felter i forhold til den eksisterende datamodel Feltnavn Datatype Forklaring Temakode 4 cifret heltal Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode. Erstatter feltet objekt_kode Temanavn Tekststreng Feltet benyttes til at identificere datasættet via et temanavn. Erstatter feltet objekttkst Oprettet ISO dato/tid Dato og tidspunkt for objektets systemmæssige oprettelse. Svarer til første Systid_fra registreret på et Objekt_id, hvorved oprettelsestidspunktet altid fremgår, uanset hvor mange ændringer et objekt har gennemgået. Dato og tidspunkt generes af systemet ved indlægning i databasen. Oprindkode 2 cifret heltal Feltet benyttes til at angive en oprindelse via en kode. 4

5 Oprindelse Tekststreng Feltet benyttes til at angive en oprindelse (registreringsgrundlag) for objektet. Erstatter feltet dataref. Offentlig Tekststreng Feltets standardiserede tekster ændres. CVR_kode 8 cifret heltal Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed. CVR_navn Tekststreng Feltet benyttes til at angive navnet på objektets ansvarlige myndighed. Link Tekststreng URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau. 2.4 Ændrede felter i forhold til den eksisterende datamodel Feltnavn Datatype Forklaring Objekt_id 9-cifret heltal Feltnavnet ændres fra db_ident til objekt_id Systid_fra ISO dato/tid Feltnavnet ændres fra gyldig_fra til systid_fra Systid_til ISO dato/tid Feltnavnet ændres fra gyldig_til til systid_til Statuskode 1 cifret heltal Feltets standardiserede værdier ændres. Status Tekststreng Feltets standardiserede tekster ændres. Off_kode 1 cifret heltal Feltnavnet ændres fra offentlig til off_kode. Feltets standardiserede værdier ændres. 2.5 Felter der udgår i forhold til den eksisterende datamodel Feltnavn Datatype Forklaring Adm_kode 4-cifret heltal Feltet benyttes til angivelse af objektets ansvarlige myndighed via cpr-kode. Feltet erstattes med CVR_kode. Adm_tekst Tekst 3-39 tegn Feltet benyttes til angivelse af tekst for objektets ansvarlige myndighed via cpr-kode. Feltet erstattes med CVR_navn. Objektkode Objekttkst Signatur Temakode1 Tematekst1 Temakode2 Tematekst2 Bemerkning 4-cifret heltal Tekst 3-79 tegn 4-cifret heltal Feltet benyttes til angivelse af objektkoden, som identificerer datasættet inklusiv klassificering. Danmarks Miljøportal finder behov for at feltet erstattes af et nyt felt til identificering af tema. Klassificeringen afskaffes og erstattes af datasætspecifikke felter Feltet benyttes til angivelse af tekst for objektkoden, som identificerer datasættet inklusiv klassificering. Danmarks Miljøportal finder behov for en opdeling i to nye felter, hvor identificering af tema og klassificering adskilles. Derfor fjernes dette felt og erstattes af Temanavn. Feltet er tænkt benyttet til en kode for signatur. Danmarks Miljøportal finder det ikke nødvendigt at kunne anvende særlige signaturkoder, der afviger fra objektkoden. Objektkoden er tilstrækkelig til brug ved symbolisering/tematisering. Langt heltal 0-9 cifre De 4 felter er tænkt benyttet til datasætspecifik information eller fremmednøgler til eksterne databaser. Temakode1 benyttes for en række datasæt til Tekst 0-79 tegn opbevaring af nøgle til gamle amtsspecifikke egenskabsdata. Danmarks Miljøportal vil fjerne felterne og erstatte dem med datasætspecifikke felter i den udstrækning der er behov for det. Danmarks Miljøportal er Langt heltal 0-9 cifre opmærksom på, at nøglerne til de amtsspecifikke egenskabsdata i Temakode1 skal bevares i de specifikke datamodeller, i den udstrækning der er Tekst 0-79 tegn behov for det. Tekst 0-79 tegn Feltet er oprindelig tænkt benyttet til tekstmæssige oplysninger, som kan være nødvendige for at kunne forstå sammenhænge og indhold i relation til det enkelte objekt. Danmarks Miljøportal finder at bemærkningsfeltet er uhensigtsmæssigt, idet der ikke er nogen fælles retningslinjer for dets anvendelse. Feltet kan indarbejdes i specifikke datamodeller, hvis der er behov for det. 5

6 2.6 Kodelister (generel datamodel) Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster Tema (Temakode/Temanavn) Værdier i Temakode fra 1000 til 1999 er forbeholdt Plansystemet. Værdier i Temakode fra 2000 til 2999 er forbeholdt Danmarks Arealinformation. Følgende temaer, der følger den specificerede datamodel, er defineret og implementeret i Danmarks Arealinformation pr. 2/ For ikke implementerede, udgåede og planlagte temaer se afsnit 5 og 6. Temakode Temanavn 2001 Beskyttede sten- og jorddiger 2003 Søbeskyttelseslinjer 2004 Åbeskyttelseslinjer 2005 Skovbyggelinjer 2007 Kirkebyggelinjer 2009 Fredede områder 2010 Fredede områder, forslag 2013 Beskyttede naturtyper 2014 Beskyttede vandløb 2015 Besigtigelse, flader 2016 Besigtigelse, linjer 2017 Besigtigelse, punkter 2018 EF-fuglebeskyttelsesområder 2019 EF-habitatområder 2020 Ramsar områder 2021 NOVANA stationer 2022 NOVANA prøvefelter 2023 NOVANA artsovervågning, flader 2024 NOVANA artsovervågning, linjer 2025 NOVANA artsovervågning, punkter 2026 DEVANO kortlægning Temakode Temanavn 2027 DEVANO dokumentationsfelter 2028 Fugleovervågning, flader 2029 Fugleovervågning, linjer 2030 Fugleovervågning, punkter 2034 Artsfund, flader 2035 Artsfund, linjer 2036 Artsfund, punkter 2037 Natur- og vildtreservater 2038 Kystnærhedszone 2045 Jordforurening Lokaliseret 2046 Jordforurening V Jordforurening V Jordforurening Udgået før kortlægning 2049 Jordforurening Udgået efter kortlægning 2050 Jordforurening Projektfaser 2051 Jordforurening Nuancering 2054 Områdeklassificering 2055 Råstofområder 2062 Beskyttede naturtyper med ammoniak-bufferzoner 2065 Nitratklasser 2070 Drikkevandsinteresser - seneste viden Temakode Temanavn 2071 Nitratfølsomme indvindingsområder - seneste viden 2072 Indsatsområder med hensyn til nitrat 2077 Kategori 3-natur potentiel ammoniakfølsom skov 2078 Fosforklasser 2079 Kvælstofreduktionspotentialer 2080 Natura2000 oplande 2081 Regnbetinget udledning, udledningspunkt 2082 Regnbetinget udledning, målested 2083 Statslige besigtigelser til 3-projektet 2084 Boringsnære beskyttelsesområder 2088 Renseanlæg, udledningspunkt 2089 Renseanlæg, målested 2090 HNV-Indikatorkort 2091 Habitatnatur 2092 Naturregistreringer (punkter) 2093 Naturregistreringer (flader) 2094 Overfladevandslinjer 2095 Operationelle sø- og vandløbsstationer 2096 Indvindingsoplande udenfor OSD 6

7 2.6.2 Oprindelse (Oprindkode/Oprindelse) Oprindkode Oprindelse Bemærkning 0 Ikke udfyldt 1 Ortofoto Der skelnes ikke mellem forskellige producenter og forskellige årgange. 2 Matrikelkort Matrikelkort fra KMS. Det forudsættes, at der benyttes opdaterede matrikelkort for datoen for planens indberetning. 3 Opmåling Kan være med GPS, andet instrument eller lign. Det er ikke et udtryk for præcision, men at det er udført i marken. 4 FOT / Tekniske kort FOT, DTK, Danmarks Topografiske Kortværk eller andre rasterkort samt kommunernes tekniske kort eller andre vektorkort. Indtil FOT er landsdækkende benyttes Kort10 (jf. overgangsregler for FOT). 5 Modelberegning GIS-analyser eller modellering. 6 Tegning Digitaliseret på baggrund af PDF, billede eller andet tegningsmateriale. 7 Felt-/markbesøg Registrering på baggrund af tilsyn i marken. 8 Borgeranmeldelse Indberetning via diverse borgerløsninger eks. Giv et praj. 9 Luftfoto (historiske ) Luftfoto er kendetegnet ved ikke at have samme nøjagtighed i georefereringen, men man kan se en del ting, der ikke er på de nuværende ortofoto. 10 Skråfoto Luftfoto taget fra de 4 verdenshjørner. 11 Andre foto Foto taget i jordhøjde terræn foto (street-view, sagsbehandlerfotos, borgerfotos m.v.) Her er det meget tydeligt at se de enkelte detaljer, men også her kan man normalt ikke direkte placere et punkt via fotoet, men må gøre det via noget andet Status (Statuskode/Status) Statuskode Status 0 Ukendt 1 Kladde 2 Forslag 3 Gældende / Vedtaget 4 Ikke gældende / Aflyst Tilgængelighed (Off_kode/Offentlig) Off_kode Offentlig 1 Synlig for alle 2 Synlig for den ansvarlige myndighed 3 Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden 7

8 2.6.5 Ansvarlig myndighed (CVR_kode/CVR_navn) CVR_kode CVR_navn Albertslund kommune Allerød kommune Assens kommune Ballerup kommune Billund kommune Bornholms Regionskommune Brøndby kommune Brønderslev kommune Danmarks Miljøundersøgelser De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Dragør kommune Egedal kommune Esbjerg kommune Fanø kommune Favrskov kommune Faxe kommune Fredensborg kommune Fredericia kommune Frederiksberg kommune Frederikshavn kommune Frederikssund kommune Furesø kommune NaturErhvervstyrelsen Faaborg-Midtfyn kommune Gentofte kommune Gladsaxe kommune Glostrup kommune Greve kommune Gribskov kommune Guldborgsund Kommune Haderslev kommune Halsnæs kommune Hedensted Kommune Helsingør kommune Herlev kommune Herning kommune Hillerød kommune CVR_kode CVR_navn Hjørring kommune Holbæk kommune Holstebro kommune Horsens kommune Hvidovre kommune Høje-Taastrup kommune Hørsholm kommune Ikast-Brande kommune Ishøj kommune Jammerbugt kommune Kalundborg kommune Kerteminde kommune Kolding kommune Kort- og Matrikelstyrelsen Kulturarvsstyrelsen Københavns kommune Køge kommune Langeland kommune Lejre kommune Lemvig kommune Lolland kommune Lyngby-Taarbæk kommune Læsø kommune Mariagerfjord kommune Middelfart kommune Miljøstyrelsen Morsø kommune Naturstyrelsen Norddjurs kommune Nordfyns Kommune Nyborg kommune Næstved kommune Odder kommune Odense kommune Odsherred kommune Randers Kommune Rebild Kommune Region Hovedstaden Region Midtjylland CVR_kode CVR_navn Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Ringkøbing-Skjern kommune Ringsted kommune Roskilde kommune Rudersdal kommune Rødovre kommune Samsø kommune Silkeborg Kommune Skanderborg kommune Skive kommune Slagelse kommune Solrød kommune Sorø kommune Stevns kommune Struer kommune Svendborg kommune Syddjurs kommune Sønderborg kommune Thisted Kommune Tønder kommune Tårnby kommune Vallensbæk kommune Varde kommune Vejen kommune Vejle kommune Vesthimmerlands kommune Viborg kommune Vordingborg kommune Ærø Kommune Aabenraa kommune Aalborg kommune Århus Kommune 8

9 3 Standardiserede felter i datasætspecifikke datamodeller I forbindelse med fastlæggelse af de datasætspecifikke datamodeller skal følgende standardiserede felter benyttes som beskrevet, hvis det vurderes at være relevant ved specifikation af et datasæt. 3.1 Nye standardiserede felter til de datasætspecifikke datamodeller Feltnavn Formål Datatype Værdiområde / frit Eksempel Gyldig_fra Start gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut gyldighedsperiode ISO dato/tid Kode for ændringsbegrundelse Heltal 1 tegn (NULL = stadig gyldig) 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) 2 Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn Planændring Planændring, 3.2 Forklaring til felter Feltnavn Gyldig_fra Gyldig_til Forklaring Dato og tidspunkt for start af objektets gyldighed. Sættes af ansvarlig myndighed i forbindelse med oprettelse eller ændringer af objekter. Der er tale om en forvaltningsmæssig gyldighed i modsætning til en systemmæssig gyldighed. Dato og tidspunkt for slut af objektets gyldighed. Sættes af ansvarlig myndighed i forbindelse med oprettelse eller ændringer af objekter. Der er tale om en forvaltningsmæssig gyldighed i modsætning til en systemmæssig gyldighed. Feltet benyttes til at angive en ændringsbegrundelse via en kode. Aendrbegr Feltet benyttes til at angive en begrundelse for at objektet er blevet ændret. 9

10 3.3 Kodelister (Standardiserede felter i datasætspecifikke datamodeller) Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster Ændringsbegrundelse (/Aendrbegr) Aendrbegr 0 Ikke udfyldt 1 Besigtigelse 2 Teknisk rettelse 3 Planændring 4 10

11 4 Datasætspecifikke datamodeller Den datasætspecifikke del af datamodellen udgør den del, der er specifik for hvert enkelt datasæt. I tekniske termer er det mere korrekt at kalde det et datakatalog, som beskriver de felter, der indgår i den datasætspecifikke del af datamodellen. 4.1 Beskyttede naturtyper (2013) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Natyp_kode Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for naturtypen. 1-9 (1 = Eng, 2 = Hede, 3 = Mose, 4 = Overdrev, 5 = Strandeng, 6 = Sø) 2 Natyp_navn Feltet skal benyttes til angivelse af naturtypen Tekst 128 tegn Eng, Hede, Mose, Overdrev, Strandeng, Sø Hede Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 Sagsbeh Navn på den faglige sagsbehandler Tekst 128 tegn Peter Larsen Gl_sys_ref Besig_dato Navn eller betegnelse, som lokaliteten evt. er tildelt. Forskellige systemer for navngivning er anvendt i de forskellige amter, nogle byggende på kombination af naturtype, mvj-plannr, fortløbende nr. (ex. H718_EN_8 el. k mo), andre byggende på andre kombinationer og nogle amter har ikke navngivet. Svarer til naturdatabasens Gammel Amtslokalitets-id. Dato for seneste besigtigelse I forbindelse med ændring, sletning eller nyoprettelse af objekt Tekst, 20 tegn H718_EN_8 ISO dato/tid T15:00: : 00 Journalnumre, som i naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng Journalnr Tekst, 200 tegn NA/07/ er relevant for objektet. 4.2 Beskyttede vandløb (2014) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 11 4

12 4.3 DKjord (2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051) Denne temaspecifikke datamodel er fælles for temaerne Jordforurening Lokaliseret, Jordforurening V1, Jordforurening V2, Jordforurening Udgået før kortlægning, Jordforurening Udgået efter kortlægning, Jordforurening Projektfaser og Jordforurening Nuancering. Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Bemaerkning Tekstmæssige oplysninger der kan bidrage til forståelsen af objektet og tilhørende relationer Tekst 128 tegn Fri tekst Valgfrit Dette er en Lokalitet_nr Angivelse af nummeret på en lokalitet Tekst 9 tegn [0-9]{3}-[0-9]{5} Standat_kode Kode for nuancering og projektfaser Tekst 2 tegn Standat-kodeliste STD00339 / STD00149 Valgfrit 1 Standat_tekst Tekst for nuancering og projektfaser Tekst 128 tegn Standat-kodeliste STD00339 / STD00149 Valgfrit F0 Nuanceret 4.4 Sø- og åbeskyttelseslinjer (2003, 2004) Denne datamodel benyttes p.t. af temaerne Søbeskyttelseslinjer (2003) og Åbeskyttelseslinjer (2004), som på et senere tidspunkt vil blive konsolideret til ét tema, Sø- og åbeskyttelseslinjer (2085). Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 Sagsbeh Navn på den faglige sagsbehandler Tekst 128 tegn Peter Larsen Op_aars_k Feltet benyttes til at angive en kode for en årsag til ophævelse af beskyttelseslinje 0-2 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Bymæssig bebyggelse før 1972, 2 = Statslig afgørelse) Op_aarsag Årsag til ophævelse af beskyttelseslinje Tekst 30 tegn Bymæssig bebyggelse før 1972, Statslig afgørelse 1 Bymæssig bebyggelse før Kirkebyggelinjer (2007) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 Sagsbeh Navn på den faglige sagsbehandler Tekst 128 tegn Peter Larsen 12

13 4.6 Skovbyggelinjer (2005) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Skovs_kode Skovs_navn Feltet benyttes til en angivelse af en kodeværdi for om skovbyggelinjen er gældende eller ophævet. Feltet benyttes til en angivelse af om skovbyggelinjen er gældende eller ophævet. Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. 1-2 (1 = Gældende, 2= Ophævet) 1 Tekst 12 tegn Gældende, Ophævet Gældende Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 Sagsbeh Navn på den faglige sagsbehandler Tekst 128 tegn Peter Larsen Skov_eje_k Skov_ejer Op_aars_k Feltet benyttes til en angivelse af en kodeværdi for om skovpolygonen er privatejet eller offentligt ejet Oplysninger om skovpolygonen er privatejet eller offentligt ejet Feltet benyttes til at angive en kode for en årsag til ophævelse af beskyttelseslinje 0-2 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Privat, 2 = Offentlig) 1 Tekst - 20 Ikke udfyldt, Privat, Offentlig Privat 0-2 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Bymæssig bebyggelse før 1968, 2 = Statslig afgørelse) Op_aarsag Årsag til ophævelse af beskyttelseslinje Tekst 30 tegn Bymæssig bebyggelse før 1968, Statslig afgørelse 1 Bymæssig bebyggelse før Råstofområder (2055) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Omr_navn Kaldenavn for området Tekst 128 tegn Øresund Omr_tkode Kodeværdi for typen af råstofområde Heltal Omr_tnavn Navn for typen af råstofområde Tekst 128 tegn Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid 1-3 (1 = Råstofgraveområde, 2 = Råstofinteresseområde, 3 = Råstofadministrationsområde) Råstofgraveområde, Råstofinteresseområde, Råstofadministrationsområde Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid 1 Råstofgraveområde 13

14 4.8 Statslige besigtigelser til 3-projektet (2083) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Natyp_kode Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for naturtypen. Tal 2 tegn 1-99 (1 = Eng, 2 = Hede, 3 = Mose, 4 = Overdrev, 5 = Strandeng, 6 = Sø, 99 = Ikke natur) 2 Natyp_navn Feltet skal benyttes til angivelse af naturtypen Tekst 128 tegn Eng, Hede, Mose, Overdrev, Strandeng, Sø, Ikke natur Hede Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 Sagsbeh Navn på den faglige sagsbehandler Tekst 128 tegn Peter Larsen Gl_sys_ref Besig_dato Navn eller betegnelse, som lokaliteten evt. er tildelt. Forskellige systemer for navngivning er anvendt i de forskellige amter, nogle byggende på kombination af naturtype, mvj-plannr, fortløbende nr. (ex. H718_EN_8 el. k mo), andre byggende på andre kombinationer og nogle amter har ikke navngivet. Svarer til naturdatabasens Gammel Amtslokalitets-id. Dato for seneste besigtigelse I forbindelse med ændring, sletning eller nyoprettelse af objekt Tekst, 20 tegn H718_EN_8 ISO dato/tid T15:00: : 00 Journalnumre, som i naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng Journalnr Tekst, 200 tegn NA/07/ er relevant for objektet. 4.9 Fredede områder (2009) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Fred_tkode Kodeværdi for type af fredning Heltal Fred_tnavn Type af fredning Tekst 128 tegn Reg_nr Registreringsnummer i forhold til det centrale Fredningsregister Tekst 32 tegn 1-4 (1 = Arealfredning, 2 = Kirkefredning, 3 = Statsfredning, 4 = Videnskabeligt reservat) Arealfredning, Kirkefredning, Statsfredning, Videnskabeligt reservat Typisk to eller flere sæt af heltal evt. med foranstillede nuller evt. sammensat med punktum 14 1 Arealfredning Fred_navn Kaldenavn for fredningen Tekst 128 tegn Valgfrit Møns Klint Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 År_fredn Oplysning om årstal for endelig afgørelse om fredningen Heltal Valgfrit 2006 Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid

15 Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid I den generelle datamodel anvendes desuden feltet Link som et link til fredningsdokument. NULL 4.10 Fredede områder, forslag (2010) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Fred_tkode Kodeværdi for type af fredning Heltal Fred_tnavn Type af fredning Tekst 128 tegn Reg_nr Registreringsnummer i forhold til det centrale Fredningsregister Tekst 32 tegn 1-4 (1 = Arealfredning, 2 = Kirkefredning, 3 = Statsfredning, 4 = Videnskabeligt reservat) 1 Arealfredning, Kirkefredning, Statsfredning, Videnskabeligt reservat Arealfredning Typisk to eller flere sæt af heltal evt. med foranstillede nuller evt. sammensat med punktum Fred_navn Kaldenavn for fredningen Tekst 128 tegn Valgfrit Skagen Gren Forsl_dato Dato for hvornår forslaget er rejst ISO dato/tid Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid I den generelle datamodel anvendes desuden feltet Link som et link til fredningsdokument. Valgfrit 4.11 Natur- og vildtreservater (2037) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Res_tkode Kodeværdi for type af reservat Heltal Res_tnavn Type af reservat Tekst 128 tegn 1 6 (1 = Trækfuglereservat, 2 = Ynglefuglereservat, 3 = Sælreservat, 4 = Hedereservat, 5 = Byreservat, 6 = Øvrigt reservat) Trækfuglereservat, Ynglefuglereservat, Sælreservat, Hedereservat, Byreservat, Øvrigt reservat) 1 Beken_navn Navn på bekendtgørelse Tekst 128 tegn Trækfuglereservat Bekendtgørelse om Maribo vildtreservat 15

16 Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Beken_form Angivelse af formålet med bekendtgørelsen Tekst 1024 tegn Bekendtgørelsen har til formål at sikre Maribo Søndersø, Røgbølle Sø og Hejrede Sø som yngle-, raste- og fourageringsområder for vandfugle. Beken_dato Dato for bekendtgørelsens ikrafttræden ISO dato Ansv_enhed Angivelse af den ansvarlige enhed Tekst 128 tegn Naturstyrelsen Blåvandshuk Gyldig_fra Dato for bekendtgørelsens ikrafttræden ISO dato/tid Gyldig_til Dato for bekendtgørelsens afslutning ISO dato/tid I den generelle datamodel anvendes desuden feltet Link som et link til bekendtgørelse i Retsinformation. Naturstyrelsen Blåvandshuk 4.12 EF-fuglebeskyttelsesområder (2018) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Site_nr Kodeværdi for GIS objektet 3-cifret heltal Objektnavn Navn på objektet Tekst 128 tegn Officielle navne fra bekendtgørelse Vejen Mose Loc_Ident SPA + identifikation af objektet Tekst 4-7 tegn SPA1 SPA999 SPA54 Site_Ident Officiel EU Sitecode fra bekendtgørelse Tekst 9 karakterer DK00AA000 DK009Z999 Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid DK00AX054 eller DK008X074 NULL 4.13 EF-Habitatområder (2019) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Site_nr Kodeværdi for GIS objektet 3-cifret heltal Objektnavn Navn på objektet Tekst 128 tegn Officielle navne fra bekendtgørelse Kongeå Loc_Ident SAR + identifikation af objektet Tekst 4-7 tegn SAC1 SAC999 SAC80 Site_Ident Officiel EU Sitecode fra bekendtgørelse Tekst 9 karakterer DK00AA000 DK009Z999 DK00AX178 16

17 Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid NULL 4.14 RAMSAR områder (2020) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Site_nr Kodeværdi for GIS objektet 2-cifret heltal Objektnavn Navn på objektet Tekst 128 tegn Officielle navne fra bekendtgørelse Ringkøbing Fjord Loc_Ident RAMSAR + identifikation af objektet Tekst 13 tegn RAMSAR1 RAMSAR99 RAMSAR2 Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid NULL 4.15 Drikkevandsinteresser - seneste viden (2070) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Omrka_kode Kodeværdi for områdekategorien Heltal Omrka_navn Navn på områdekategorien Tekst 128 tegn 1-2 (1 = Områder med særlige drikkevandsinteresser, 2 = Områder med drikkevandsinteresser) Områder med særlige drikkevandsinteresser, Områder med drikkevandsinteresser 2 Omr_kode Kode for områdenavn Heltal Omr_navn Geografisk stednavn e.l. Tekst 128 tegn Læsø Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Områder med drikkevandsinteresser 17

18 4.16 Indsatsområder med hensyn til nitrat (2072) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Kortl_st_k Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for status for den hydrogeologiske og den geofysiske kortlægning af det Heltal 1 tegn aktuelle objekt. 1-2 (1 = Udpeget på baggrund af eksisterende data, 2 = Udpeget på baggrund af detailkortlægning) Status for den hydrogeologiske og den geofysiske kortlægning Udpeget på baggrund af eksisterende data, Udpeget på Kortl_stat Tekst 50 tegn af det aktuelle objekt baggrund af detailkortlægning 1 Udpeget på baggrund af eksisterende data 4.17 Nitratfølsomme indvindingsområder - seneste viden (2071) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Omr_kode Kode for områdenavn Heltal Omr_navn Geografisk stednavn e.l. Tekst 128 tegn Læsø Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid 4.18 Regnbetinget udledning, udledningspunkt (2081) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel PK_type_kode Kodeværdi for punktkildetypen Heltal PK_type_navn Navn på punktkildetypen Tekst 128 tegn 1-4 (1 = Overløbsbygværk med bassin, 2 = Overløbsbygværk uden bassin, 3 = Separat regnvand med bassin, 4 = Separat regnvand uden bassin) 1 Overløbsbygværk med bassin, Overløbsbygværk uden bassin, Separat regnvand med bassin, Separat regnvand uden bassin Objektnavn Geografisk stednavn e.l. Tekst 128 tegn Lynetten Bassin_str Bassinstørrelse (m 3 ) Heltal Bygv_type Bygværkstype Tekst 128 tegn Oplandsareal Oplandsareal (ha) Heltal Ejertype Ejertype Tekst 128 tegn K Overløbsbygværk med bassin Overløbsbygværk med sparebassin (mindst 20 m3/ha befæstet areal) 18

19 4.19 Regnbetinget udledning, målested (2082) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel PK_type_kode Kodeværdi for punktkildetypen Heltal PK_type_navn Navn på punktkildetypen Tekst 128 tegn 1-4 (1 = Overløbsbygværk, 2 = Udløbsbassin, 3 = Opstrøms udledningspunkt, 4 = Nedstrøms udledningspunkt) Overløbsbygværk, Udløbsbassin, Opstrøms udledningspunkt, Nedstrøms udledningspunkt 1 Objektnavn Geografisk stednavn e.l. Tekst 128 tegn Lynetten Overløbsbygværk 4.20 Områdeklassificering (2054) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Ana_krkode AnalyseKravKode (gælder kun for områder der er områdeklassificeret) i kodeliste Heltal Ana_krnavn Navn på AnalyseKrav Tekst 128 tegn Zonekode Kodeværdi for zone Heltal Zonenavn Navn på zone Tekst 128 tegn Unbegrkode Kodeværdi for undtagelsesbegrundelse. Ej områdeklassificerede arealer i en byzone kan have en begrundelse. Kodeliste gælder kun for Byzone-arealer Heltal Unbegrtext Undtagelsesbegrundelse Tekst 2048 tegn Inbegrkode Kodeværdi for inddragelsesbegrundelse. Områdeklassificerede arealer i en landzone kan have en begrundelse. Kodeliste gælder kun for Landzone arealer Heltal Inbegrtext Inddragelsesbegrundelse Tekst 2048 tegn 1-3 (1 = Analysefrit område (Kategori 1), 2 = Analysefrit område (Kategori 2), 3 = Område med krav om analyser) Analysefrit område (Kategori 1), Analysefrit område (Kategori 2), Område med krav om analyser (1: byzone; 2: landzone; 3: sommerhusområde; 4: byzone og landzone; 5: sommerhusområde og landzone; 6: byzone og 2 sommerhusområde; 7: byzone, landzone og sommerhusområde) Byzone; Landzone; Sommerhusområde; Byzone og landzone; Sommerhusområde og landzone; Byzone og sommerhusområde; Byzone, landzone og sommerhusområde 1-7 (1 = Anvendelseshistorik, 2 = Alder, 3 = Intensitet i anvendelse, 4 = Anvendte brændsler, 5 = Forureningsoplysninger, 6 = Trafikanlæg, 8 = Andet) Anvendelseshistorik, Alder, Intensitet i anvendelse, Anvendte brændsler, Forureningsoplysninger, Trafikanlæg, Andet) 1-8 (1 = Opfyldningsområder, 2 = Industri, 3 = Vejstrækninger, 4 = Forureningsoplysninger, 8 = Andet) Opfyldningsområder, Industri, Vejstrækninger, Forureningsoplysninger, Andet 2 5 Analysefrit område (Kategori 1) KomurlLink Link til kommunens hjemmeside Tekst 1024 tegn URL-syntaks Kom ad Kommunens -adresse Tekst 128 tegn URL-syntaks mailto:... Komtlf Kommunens telefonnummer Heltal 8 cifre Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Landzone Alder Andet 19

20 Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Fra den generelle datamodel anvendes desuden feltet Link med link til regulativ på kommunens hjemmeside Natura2000-oplande (2080) Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.5. Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Natyp_kode Kode for naturens kategorisering Heltal 1-3 (1=Oplande til sårbare Natura 2000 områder, 2= Oplande til meget sårbare Natura 2000 områder, 3= Oplande til vandområder uden for Natura 2000 områder) 1 Natyp_navn Navn på naturtypen Tekst 128 tegn Oplande til sårbare Natura 2000 områder, Oplande til meget sårbare Natura 2000 områder, Oplande til vandområder uden for Natura 2000 områder Oplande til sårbare Natura 2000 områder 4.22 Beskyttede naturtyper med ammoniak-bufferzoner (2062) Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.6. Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Natyp_kode Kode for naturens kategorisering Heltal 1-5 (1= Beskyttet højmose, 2= Beskyttet lobeliesø, 3= Beskyttet hede/overdrev, 4= Bufferzone I, 5= Bufferzone II) Beskyttet højmose, Beskyttet lobeliesø, Beskyttet Natyp_navn Navn på naturtypen Tekst 128 tegn hede/overdrev, Bufferzone I, Bufferzone II) 1 Beskyttet højmose 4.23 Fosforklasser (2078) Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.7. Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Natyp_kode Kode for naturens kategorisering Heltal 1-3 (1= Fosforklasse I/III, 2= Fosforklasse II, 3= Forsforoverbelastet Natura2000 område) Fosforklasse I/III, Fosforklasse II, Forsforoverbelastet Natyp_navn Navn på naturtypen Tekst 128 tegn Natura2000 område) 1 Fosforklasse I/III 20

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

DANMARKS AREALINFORMATION

DANMARKS AREALINFORMATION DANMARKS AREALINFORMATION DATA OM MILJØET I DANMARK INTRODUKTION TIL DANMARKS AREALINFORMATION Danmarks Arealinformation 1 er en digital platform, der viser et bredt udvalg af fællesoffentlige stedbestemte

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Datamodel og registreringsvejledning. varmeforsyning

Datamodel og registreringsvejledning. varmeforsyning PlanDK3: Datamodel og registreringsvejledning for kollektiv varmeforsyning Version 1.0.3 Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2012 1 Revisions historik Revisionsdato Version Resumé af ændringer Ændringer markeret?

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

VEU-centre er nu på plads

VEU-centre er nu på plads Nr. 7 - december 2009 VEU-centre er nu på plads Efter indstillinger fra skolerne og behandling i VEU-rådet (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) afventer udpegningen af de 13 VEU-centre nu kun Undervisningsministeren.

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet 1 Indhold 1. Indledning... 5 Baggrund og formål... 5 Undersøgelsesdesign... 5 Dataindsamling... 5 2. Kommuner... 6 Albertslund... 6 Allerød... 6 Assens...

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere