Datamodel for Danmarks Arealinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datamodel for Danmarks Arealinformation"

Transkript

1 Datamodel for Danmarks Arealinformation Version 4.3 Danmarks Miljøportal 29. april 2014

2 1 Indledning Der har blandt parterne i Danmarks Miljøportal, dvs. kommuner, regioner og Miljøministeriet, været fremsat ønske om at revidere den eksisterende datamodel i Danmarks Arealinformation, da den eksisterende datamodel ikke opfylder parternes behov. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe under Danmarks Arealinformation, der har arbejdet med et forslag til en ny datamodel. Der har i denne forbindelse været afholdt et seminar i februar 2008 med 50 deltagerne fra de tre parter, der arbejdede med datamodellen. Ud fra dette seminar og datamodelgruppens arbejde blev der udarbejdet et forslag til en ny datamodel. I perioden fra 27. juni til 1. september 2008 har et materiale om forslag til ny datamodel for Danmarks Arealinformation, samt forslag til specifikke datamodeller, registreringsvejledninger og metadatabeskrivelser for 8 datasæt, været i høring blandt parterne i Danmarks Miljøportal. På baggrund af de indkomne høringssvar er forslaget til ny datamodel blevet bearbejdet, og hermed foreligger resultatet i form af en ny datamodel. I tekniske termer er der tale om et datakatalog (data dictionary). Datamodelarbejdet er koordineret med et tilsvarende modelarbejde PlanDK3 - for Plansystemet i By- og Landskabsstyrelsen. Samarbejdet med PlansystemDK sigter mod i fællesskab at udarbejde en skabelon for standardisering af arealrelaterede miljødata. Konkret betyder det, at en række generelle registreringer er de samme uanset hvilket tema, der arbejdes med. Det drejer sig f.eks. om registrering af ansvarlig myndighed, en række datoer m.v., som på denne måde registreres ens, hvad enten data gemmes i Miljøportalen eller i PlansystemDK. Den nye datamodel består af en generel del, der er fælles for alle datasæt, samt en dataspecifik del, der er specifik for hvert datasæt. I forhold til den eksisterende datamodel, er der fjernet felter, der ikke er fundet relevante, samt tilføjet nye felter, mens andre felter er revideret. Felter i den generelle del vil være tilgængelige for offentligheden. Felter i den specifikke datamodel kan være offentligt tilgængelige, men er som udgangspunkt tiltænkt en funktion i myndighedernes arbejde. Det er tilstræbt at gøre datamodellen så dynamisk som muligt. Det vil sige, at myndighederne i egne databaser kan registrere flere oplysninger end modellen kræver og via modellens unikke nøgler (forskellige entydige nummereringen af temaer og objekter) få disse oplysninger til at spille sammen med oplysningerne, der er indberettet til Arealinformation. Derudover er det tilstræbt kun at medtage de registreringer, som er nødvendige for at opfylde fælles, generelle behov. Det betyder for det første, at helt specifikke oplysninger vedrørende de enkelte temaer, som kun er relevante for en enkelt institution ikke er medtaget. Der er derudover kun medtaget oplysninger, som ikke kan hentes ad anden vej. F.eks. kan en del oplysninger genereres i databasen eller i GIS-systemer på baggrund af allerede tilgængelige oplysninger. Således vil de enkelte objekters arealer og omkredse altid kunne udregnes ved en simpel GIS-analyse. 2

3 2 Generel datamodel (datakatalog) Den generelle del af datamodellen udgør den del, der er fælles for alle datasæt. I tekniske termer er det mere korrekt at kalde det et datakatalog, som beskriver de felter, der indgår i datamodellen. 2.1 Felter i generel datamodel Feltnavn Formål Datatype Værdiområde / frit Eksempel Temakode Kode for temanavn 4 cifret heltal O 1234 Temanavn Temanavn Tekststreng tegn O Beskyttede naturtyper Objekt_id Entydig databasenøgle 128 bit 16 bytes O Version_id Unik databasenøgle over tid 128 bit 16 bytes O Systid_fra Start systemtid ISO dato/tid Systid_til Slut systemtid ISO dato/tid Oprettet Systemtid for objektets oprettelse ISO dato/tid (NULL = stadig gældende) (Udfyldt = historisk) Oprindkode Kode for oprindelse for objekt 2 cifret heltal 0-11 F 1 Oprindelse Oprindelse for objekt Tekststreng 0-30 F Ortofoto Statuskode Kode for gældende status 1 cifret heltal 0-4 O 1 O F O {D6AB20EA-67E4-4C11-A051- B50A085888A3} {E6AB20EA-67E4-4C11-A051- B50A084788A3} Status Gældende status Tekststreng 0-30 O Gældende / Vedtaget Off_kode Kode for tilgængelighed 1 cifret heltal 1-3 O 2 Offentlig Tilgængelighed Tekststreng 0-60 O Synlig for alle CVR_kode CVR-kode på ansvarlig myndighed 8 cifret heltal O CVR_navn CVR-navn på ansvarlig myndighed Tekststreng tegn O Skov- og naturstyrelsen Bruger_id Brugernavn ved opdatering Tekststreng tegn O Viborg1752 Link URL-link Tekststreng F Shape Geometrisk beskrivelse af objekt Shape (2D) Punkt, linje, flade X: , ,999 Y: , ,999 O For et punkt: , ,111 3

4 2.2 Forklaring til felter Feltnavn Temakode Temanavn Objekt_id Version_id Systid_fra Systid_til Oprettet Oprindkode Oprindelse Statuskode Status Off_kode Offentlig CVR_kode CVR_navn Bruger_id Link Forklaring Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode. Feltet benyttes til at identificere datasættet via et temanavn. Entydigt ID for et objekt i et tema. Hvis objekter er opdaterede har de historiske objekter samme Objekt_id som det gældende, men forskellige UUID er, men alle har forskellige UUID er. Objekt_id en anvendes som generel reference til et objekt i et tema. Bemærk at Objekt_id ikke er unik på tværs af temaer. Instansobjekt ID. Unikt objekt ID på tværs af datasæt og over tid. Mens et objekt bevarer samme Objekt_id fra fødsel til død, vil UUID ændres ved enhver opdatering af objektet. Dato og tidspunkt for start af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved oprettelse af nye objekter, eller ved ændringer, hvor der samtidig oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt generes af systemet ved indlægning i databasen. Systemgyldighed, må ikke skal forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed. Dato og tidspunkt for slut af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved sletning af objekter, eller ved ændringer, hvor der oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt generes af systemet ved sletning eller ændring i databasen. Systemgyldighed, må ikke skal forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed. Dato og tidspunkt for objektets systemmæssige oprettelse. Svarer til første Systid_fra registreret på et Objekt_id, hvorved oprettelsestidspunktet altid fremgår, uanset hvor mange ændringer et objekt har gennemgået. Dato og tidspunkt generes af systemet ved indlægning i databasen. Feltet benyttes til at angive en oprindelse via en kode. Feltet benyttes til at angive en oprindelse (registreringsgrundlag) for objektet. Feltet benyttes til at angive en status via en kode. Feltet benyttes til at angive en status for objektet. Feltet benyttes til at angive niveauet for tilgængelighed til objektet via en kode. Feltet benyttes til at angive niveauet for tilgængelighed til objektet. Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed. Feltet benyttes til at angive navnet på objektets ansvarlige myndighed. Brugeridentifikation fra det fælles offentlige brugerstyringssystem. Registreres automatisk ved oprettelse eller opdatering af objekter. Der er tale om brugeridentifikation af den medarbejder, der via det fælles offentlige brugerstyringssystem har fået tildelt rettigheder til at redigere i data. URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau. Geometrisk registrering af objekt styres af database (SDE) Shape Koordinatpræcision defineret til 0,001 (millimeter) Et tema kan kun indeholde en geometritype (flade/linje/punkt) 2.3 Nye felter i forhold til den eksisterende datamodel Feltnavn Datatype Forklaring Temakode 4 cifret heltal Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode. Erstatter feltet objekt_kode Temanavn Tekststreng Feltet benyttes til at identificere datasættet via et temanavn. Erstatter feltet objekttkst Oprettet ISO dato/tid Dato og tidspunkt for objektets systemmæssige oprettelse. Svarer til første Systid_fra registreret på et Objekt_id, hvorved oprettelsestidspunktet altid fremgår, uanset hvor mange ændringer et objekt har gennemgået. Dato og tidspunkt generes af systemet ved indlægning i databasen. Oprindkode 2 cifret heltal Feltet benyttes til at angive en oprindelse via en kode. 4

5 Oprindelse Tekststreng Feltet benyttes til at angive en oprindelse (registreringsgrundlag) for objektet. Erstatter feltet dataref. Offentlig Tekststreng Feltets standardiserede tekster ændres. CVR_kode 8 cifret heltal Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed. CVR_navn Tekststreng Feltet benyttes til at angive navnet på objektets ansvarlige myndighed. Link Tekststreng URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau. 2.4 Ændrede felter i forhold til den eksisterende datamodel Feltnavn Datatype Forklaring Objekt_id 9-cifret heltal Feltnavnet ændres fra db_ident til objekt_id Systid_fra ISO dato/tid Feltnavnet ændres fra gyldig_fra til systid_fra Systid_til ISO dato/tid Feltnavnet ændres fra gyldig_til til systid_til Statuskode 1 cifret heltal Feltets standardiserede værdier ændres. Status Tekststreng Feltets standardiserede tekster ændres. Off_kode 1 cifret heltal Feltnavnet ændres fra offentlig til off_kode. Feltets standardiserede værdier ændres. 2.5 Felter der udgår i forhold til den eksisterende datamodel Feltnavn Datatype Forklaring Adm_kode 4-cifret heltal Feltet benyttes til angivelse af objektets ansvarlige myndighed via cpr-kode. Feltet erstattes med CVR_kode. Adm_tekst Tekst 3-39 tegn Feltet benyttes til angivelse af tekst for objektets ansvarlige myndighed via cpr-kode. Feltet erstattes med CVR_navn. Objektkode Objekttkst Signatur Temakode1 Tematekst1 Temakode2 Tematekst2 Bemerkning 4-cifret heltal Tekst 3-79 tegn 4-cifret heltal Feltet benyttes til angivelse af objektkoden, som identificerer datasættet inklusiv klassificering. Danmarks Miljøportal finder behov for at feltet erstattes af et nyt felt til identificering af tema. Klassificeringen afskaffes og erstattes af datasætspecifikke felter Feltet benyttes til angivelse af tekst for objektkoden, som identificerer datasættet inklusiv klassificering. Danmarks Miljøportal finder behov for en opdeling i to nye felter, hvor identificering af tema og klassificering adskilles. Derfor fjernes dette felt og erstattes af Temanavn. Feltet er tænkt benyttet til en kode for signatur. Danmarks Miljøportal finder det ikke nødvendigt at kunne anvende særlige signaturkoder, der afviger fra objektkoden. Objektkoden er tilstrækkelig til brug ved symbolisering/tematisering. Langt heltal 0-9 cifre De 4 felter er tænkt benyttet til datasætspecifik information eller fremmednøgler til eksterne databaser. Temakode1 benyttes for en række datasæt til Tekst 0-79 tegn opbevaring af nøgle til gamle amtsspecifikke egenskabsdata. Danmarks Miljøportal vil fjerne felterne og erstatte dem med datasætspecifikke felter i den udstrækning der er behov for det. Danmarks Miljøportal er Langt heltal 0-9 cifre opmærksom på, at nøglerne til de amtsspecifikke egenskabsdata i Temakode1 skal bevares i de specifikke datamodeller, i den udstrækning der er Tekst 0-79 tegn behov for det. Tekst 0-79 tegn Feltet er oprindelig tænkt benyttet til tekstmæssige oplysninger, som kan være nødvendige for at kunne forstå sammenhænge og indhold i relation til det enkelte objekt. Danmarks Miljøportal finder at bemærkningsfeltet er uhensigtsmæssigt, idet der ikke er nogen fælles retningslinjer for dets anvendelse. Feltet kan indarbejdes i specifikke datamodeller, hvis der er behov for det. 5

6 2.6 Kodelister (generel datamodel) Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster Tema (Temakode/Temanavn) Værdier i Temakode fra 1000 til 1999 er forbeholdt Plansystemet. Værdier i Temakode fra 2000 til 2999 er forbeholdt Danmarks Arealinformation. Følgende temaer, der følger den specificerede datamodel, er defineret og implementeret i Danmarks Arealinformation pr. 2/ For ikke implementerede, udgåede og planlagte temaer se afsnit 5 og 6. Temakode Temanavn 2001 Beskyttede sten- og jorddiger 2003 Søbeskyttelseslinjer 2004 Åbeskyttelseslinjer 2005 Skovbyggelinjer 2007 Kirkebyggelinjer 2009 Fredede områder 2010 Fredede områder, forslag 2013 Beskyttede naturtyper 2014 Beskyttede vandløb 2015 Besigtigelse, flader 2016 Besigtigelse, linjer 2017 Besigtigelse, punkter 2018 EF-fuglebeskyttelsesområder 2019 EF-habitatområder 2020 Ramsar områder 2021 NOVANA stationer 2022 NOVANA prøvefelter 2023 NOVANA artsovervågning, flader 2024 NOVANA artsovervågning, linjer 2025 NOVANA artsovervågning, punkter 2026 DEVANO kortlægning Temakode Temanavn 2027 DEVANO dokumentationsfelter 2028 Fugleovervågning, flader 2029 Fugleovervågning, linjer 2030 Fugleovervågning, punkter 2034 Artsfund, flader 2035 Artsfund, linjer 2036 Artsfund, punkter 2037 Natur- og vildtreservater 2038 Kystnærhedszone 2045 Jordforurening Lokaliseret 2046 Jordforurening V Jordforurening V Jordforurening Udgået før kortlægning 2049 Jordforurening Udgået efter kortlægning 2050 Jordforurening Projektfaser 2051 Jordforurening Nuancering 2054 Områdeklassificering 2055 Råstofområder 2062 Beskyttede naturtyper med ammoniak-bufferzoner 2065 Nitratklasser 2070 Drikkevandsinteresser - seneste viden Temakode Temanavn 2071 Nitratfølsomme indvindingsområder - seneste viden 2072 Indsatsområder med hensyn til nitrat 2077 Kategori 3-natur potentiel ammoniakfølsom skov 2078 Fosforklasser 2079 Kvælstofreduktionspotentialer 2080 Natura2000 oplande 2081 Regnbetinget udledning, udledningspunkt 2082 Regnbetinget udledning, målested 2083 Statslige besigtigelser til 3-projektet 2084 Boringsnære beskyttelsesområder 2088 Renseanlæg, udledningspunkt 2089 Renseanlæg, målested 2090 HNV-Indikatorkort 2091 Habitatnatur 2092 Naturregistreringer (punkter) 2093 Naturregistreringer (flader) 2094 Overfladevandslinjer 2095 Operationelle sø- og vandløbsstationer 2096 Indvindingsoplande udenfor OSD 6

7 2.6.2 Oprindelse (Oprindkode/Oprindelse) Oprindkode Oprindelse Bemærkning 0 Ikke udfyldt 1 Ortofoto Der skelnes ikke mellem forskellige producenter og forskellige årgange. 2 Matrikelkort Matrikelkort fra KMS. Det forudsættes, at der benyttes opdaterede matrikelkort for datoen for planens indberetning. 3 Opmåling Kan være med GPS, andet instrument eller lign. Det er ikke et udtryk for præcision, men at det er udført i marken. 4 FOT / Tekniske kort FOT, DTK, Danmarks Topografiske Kortværk eller andre rasterkort samt kommunernes tekniske kort eller andre vektorkort. Indtil FOT er landsdækkende benyttes Kort10 (jf. overgangsregler for FOT). 5 Modelberegning GIS-analyser eller modellering. 6 Tegning Digitaliseret på baggrund af PDF, billede eller andet tegningsmateriale. 7 Felt-/markbesøg Registrering på baggrund af tilsyn i marken. 8 Borgeranmeldelse Indberetning via diverse borgerløsninger eks. Giv et praj. 9 Luftfoto (historiske ) Luftfoto er kendetegnet ved ikke at have samme nøjagtighed i georefereringen, men man kan se en del ting, der ikke er på de nuværende ortofoto. 10 Skråfoto Luftfoto taget fra de 4 verdenshjørner. 11 Andre foto Foto taget i jordhøjde terræn foto (street-view, sagsbehandlerfotos, borgerfotos m.v.) Her er det meget tydeligt at se de enkelte detaljer, men også her kan man normalt ikke direkte placere et punkt via fotoet, men må gøre det via noget andet Status (Statuskode/Status) Statuskode Status 0 Ukendt 1 Kladde 2 Forslag 3 Gældende / Vedtaget 4 Ikke gældende / Aflyst Tilgængelighed (Off_kode/Offentlig) Off_kode Offentlig 1 Synlig for alle 2 Synlig for den ansvarlige myndighed 3 Synlig for alle myndigheder, men ikke offentligheden 7

8 2.6.5 Ansvarlig myndighed (CVR_kode/CVR_navn) CVR_kode CVR_navn Albertslund kommune Allerød kommune Assens kommune Ballerup kommune Billund kommune Bornholms Regionskommune Brøndby kommune Brønderslev kommune Danmarks Miljøundersøgelser De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Dragør kommune Egedal kommune Esbjerg kommune Fanø kommune Favrskov kommune Faxe kommune Fredensborg kommune Fredericia kommune Frederiksberg kommune Frederikshavn kommune Frederikssund kommune Furesø kommune NaturErhvervstyrelsen Faaborg-Midtfyn kommune Gentofte kommune Gladsaxe kommune Glostrup kommune Greve kommune Gribskov kommune Guldborgsund Kommune Haderslev kommune Halsnæs kommune Hedensted Kommune Helsingør kommune Herlev kommune Herning kommune Hillerød kommune CVR_kode CVR_navn Hjørring kommune Holbæk kommune Holstebro kommune Horsens kommune Hvidovre kommune Høje-Taastrup kommune Hørsholm kommune Ikast-Brande kommune Ishøj kommune Jammerbugt kommune Kalundborg kommune Kerteminde kommune Kolding kommune Kort- og Matrikelstyrelsen Kulturarvsstyrelsen Københavns kommune Køge kommune Langeland kommune Lejre kommune Lemvig kommune Lolland kommune Lyngby-Taarbæk kommune Læsø kommune Mariagerfjord kommune Middelfart kommune Miljøstyrelsen Morsø kommune Naturstyrelsen Norddjurs kommune Nordfyns Kommune Nyborg kommune Næstved kommune Odder kommune Odense kommune Odsherred kommune Randers Kommune Rebild Kommune Region Hovedstaden Region Midtjylland CVR_kode CVR_navn Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Ringkøbing-Skjern kommune Ringsted kommune Roskilde kommune Rudersdal kommune Rødovre kommune Samsø kommune Silkeborg Kommune Skanderborg kommune Skive kommune Slagelse kommune Solrød kommune Sorø kommune Stevns kommune Struer kommune Svendborg kommune Syddjurs kommune Sønderborg kommune Thisted Kommune Tønder kommune Tårnby kommune Vallensbæk kommune Varde kommune Vejen kommune Vejle kommune Vesthimmerlands kommune Viborg kommune Vordingborg kommune Ærø Kommune Aabenraa kommune Aalborg kommune Århus Kommune 8

9 3 Standardiserede felter i datasætspecifikke datamodeller I forbindelse med fastlæggelse af de datasætspecifikke datamodeller skal følgende standardiserede felter benyttes som beskrevet, hvis det vurderes at være relevant ved specifikation af et datasæt. 3.1 Nye standardiserede felter til de datasætspecifikke datamodeller Feltnavn Formål Datatype Værdiområde / frit Eksempel Gyldig_fra Start gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut gyldighedsperiode ISO dato/tid Kode for ændringsbegrundelse Heltal 1 tegn (NULL = stadig gyldig) 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) 2 Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn Planændring Planændring, 3.2 Forklaring til felter Feltnavn Gyldig_fra Gyldig_til Forklaring Dato og tidspunkt for start af objektets gyldighed. Sættes af ansvarlig myndighed i forbindelse med oprettelse eller ændringer af objekter. Der er tale om en forvaltningsmæssig gyldighed i modsætning til en systemmæssig gyldighed. Dato og tidspunkt for slut af objektets gyldighed. Sættes af ansvarlig myndighed i forbindelse med oprettelse eller ændringer af objekter. Der er tale om en forvaltningsmæssig gyldighed i modsætning til en systemmæssig gyldighed. Feltet benyttes til at angive en ændringsbegrundelse via en kode. Aendrbegr Feltet benyttes til at angive en begrundelse for at objektet er blevet ændret. 9

10 3.3 Kodelister (Standardiserede felter i datasætspecifikke datamodeller) Kodelisterne fungerer som oversættelser mellem anvendte kodeværdier og de matchende forklarende tekster Ændringsbegrundelse (/Aendrbegr) Aendrbegr 0 Ikke udfyldt 1 Besigtigelse 2 Teknisk rettelse 3 Planændring 4 10

11 4 Datasætspecifikke datamodeller Den datasætspecifikke del af datamodellen udgør den del, der er specifik for hvert enkelt datasæt. I tekniske termer er det mere korrekt at kalde det et datakatalog, som beskriver de felter, der indgår i den datasætspecifikke del af datamodellen. 4.1 Beskyttede naturtyper (2013) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Natyp_kode Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for naturtypen. 1-9 (1 = Eng, 2 = Hede, 3 = Mose, 4 = Overdrev, 5 = Strandeng, 6 = Sø) 2 Natyp_navn Feltet skal benyttes til angivelse af naturtypen Tekst 128 tegn Eng, Hede, Mose, Overdrev, Strandeng, Sø Hede Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 Sagsbeh Navn på den faglige sagsbehandler Tekst 128 tegn Peter Larsen Gl_sys_ref Besig_dato Navn eller betegnelse, som lokaliteten evt. er tildelt. Forskellige systemer for navngivning er anvendt i de forskellige amter, nogle byggende på kombination af naturtype, mvj-plannr, fortløbende nr. (ex. H718_EN_8 el. k mo), andre byggende på andre kombinationer og nogle amter har ikke navngivet. Svarer til naturdatabasens Gammel Amtslokalitets-id. Dato for seneste besigtigelse I forbindelse med ændring, sletning eller nyoprettelse af objekt Tekst, 20 tegn H718_EN_8 ISO dato/tid T15:00: : 00 Journalnumre, som i naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng Journalnr Tekst, 200 tegn NA/07/ er relevant for objektet. 4.2 Beskyttede vandløb (2014) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 11 4

12 4.3 DKjord (2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051) Denne temaspecifikke datamodel er fælles for temaerne Jordforurening Lokaliseret, Jordforurening V1, Jordforurening V2, Jordforurening Udgået før kortlægning, Jordforurening Udgået efter kortlægning, Jordforurening Projektfaser og Jordforurening Nuancering. Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Bemaerkning Tekstmæssige oplysninger der kan bidrage til forståelsen af objektet og tilhørende relationer Tekst 128 tegn Fri tekst Valgfrit Dette er en Lokalitet_nr Angivelse af nummeret på en lokalitet Tekst 9 tegn [0-9]{3}-[0-9]{5} Standat_kode Kode for nuancering og projektfaser Tekst 2 tegn Standat-kodeliste STD00339 / STD00149 Valgfrit 1 Standat_tekst Tekst for nuancering og projektfaser Tekst 128 tegn Standat-kodeliste STD00339 / STD00149 Valgfrit F0 Nuanceret 4.4 Sø- og åbeskyttelseslinjer (2003, 2004) Denne datamodel benyttes p.t. af temaerne Søbeskyttelseslinjer (2003) og Åbeskyttelseslinjer (2004), som på et senere tidspunkt vil blive konsolideret til ét tema, Sø- og åbeskyttelseslinjer (2085). Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 Sagsbeh Navn på den faglige sagsbehandler Tekst 128 tegn Peter Larsen Op_aars_k Feltet benyttes til at angive en kode for en årsag til ophævelse af beskyttelseslinje 0-2 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Bymæssig bebyggelse før 1972, 2 = Statslig afgørelse) Op_aarsag Årsag til ophævelse af beskyttelseslinje Tekst 30 tegn Bymæssig bebyggelse før 1972, Statslig afgørelse 1 Bymæssig bebyggelse før Kirkebyggelinjer (2007) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 Sagsbeh Navn på den faglige sagsbehandler Tekst 128 tegn Peter Larsen 12

13 4.6 Skovbyggelinjer (2005) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Skovs_kode Skovs_navn Feltet benyttes til en angivelse af en kodeværdi for om skovbyggelinjen er gældende eller ophævet. Feltet benyttes til en angivelse af om skovbyggelinjen er gældende eller ophævet. Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. 1-2 (1 = Gældende, 2= Ophævet) 1 Tekst 12 tegn Gældende, Ophævet Gældende Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 Sagsbeh Navn på den faglige sagsbehandler Tekst 128 tegn Peter Larsen Skov_eje_k Skov_ejer Op_aars_k Feltet benyttes til en angivelse af en kodeværdi for om skovpolygonen er privatejet eller offentligt ejet Oplysninger om skovpolygonen er privatejet eller offentligt ejet Feltet benyttes til at angive en kode for en årsag til ophævelse af beskyttelseslinje 0-2 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Privat, 2 = Offentlig) 1 Tekst - 20 Ikke udfyldt, Privat, Offentlig Privat 0-2 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Bymæssig bebyggelse før 1968, 2 = Statslig afgørelse) Op_aarsag Årsag til ophævelse af beskyttelseslinje Tekst 30 tegn Bymæssig bebyggelse før 1968, Statslig afgørelse 1 Bymæssig bebyggelse før Råstofområder (2055) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Omr_navn Kaldenavn for området Tekst 128 tegn Øresund Omr_tkode Kodeværdi for typen af råstofområde Heltal Omr_tnavn Navn for typen af råstofområde Tekst 128 tegn Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid 1-3 (1 = Råstofgraveområde, 2 = Råstofinteresseområde, 3 = Råstofadministrationsområde) Råstofgraveområde, Råstofinteresseområde, Råstofadministrationsområde Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid 1 Råstofgraveområde 13

14 4.8 Statslige besigtigelser til 3-projektet (2083) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Natyp_kode Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for naturtypen. Tal 2 tegn 1-99 (1 = Eng, 2 = Hede, 3 = Mose, 4 = Overdrev, 5 = Strandeng, 6 = Sø, 99 = Ikke natur) 2 Natyp_navn Feltet skal benyttes til angivelse af naturtypen Tekst 128 tegn Eng, Hede, Mose, Overdrev, Strandeng, Sø, Ikke natur Hede Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 Sagsbeh Navn på den faglige sagsbehandler Tekst 128 tegn Peter Larsen Gl_sys_ref Besig_dato Navn eller betegnelse, som lokaliteten evt. er tildelt. Forskellige systemer for navngivning er anvendt i de forskellige amter, nogle byggende på kombination af naturtype, mvj-plannr, fortløbende nr. (ex. H718_EN_8 el. k mo), andre byggende på andre kombinationer og nogle amter har ikke navngivet. Svarer til naturdatabasens Gammel Amtslokalitets-id. Dato for seneste besigtigelse I forbindelse med ændring, sletning eller nyoprettelse af objekt Tekst, 20 tegn H718_EN_8 ISO dato/tid T15:00: : 00 Journalnumre, som i naturbeskyttelsesmæssig sammenhæng Journalnr Tekst, 200 tegn NA/07/ er relevant for objektet. 4.9 Fredede områder (2009) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Fred_tkode Kodeværdi for type af fredning Heltal Fred_tnavn Type af fredning Tekst 128 tegn Reg_nr Registreringsnummer i forhold til det centrale Fredningsregister Tekst 32 tegn 1-4 (1 = Arealfredning, 2 = Kirkefredning, 3 = Statsfredning, 4 = Videnskabeligt reservat) Arealfredning, Kirkefredning, Statsfredning, Videnskabeligt reservat Typisk to eller flere sæt af heltal evt. med foranstillede nuller evt. sammensat med punktum 14 1 Arealfredning Fred_navn Kaldenavn for fredningen Tekst 128 tegn Valgfrit Møns Klint Feltet benyttes til at angive en kode for en begrundelse for at objektet er blevet ændret. Aendrbegr Ændringsbegrundelse Tekst 60 tegn 0-4 (0 = Ikke udfyldt, 1 = Besigtigelse, 2 = Teknisk rettelse, 3 = Planændring, 4 = ) Ikke udfyldt, Besigtigelse, Teknisk rettelse, Planændring, 4 År_fredn Oplysning om årstal for endelig afgørelse om fredningen Heltal Valgfrit 2006 Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid

15 Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid I den generelle datamodel anvendes desuden feltet Link som et link til fredningsdokument. NULL 4.10 Fredede områder, forslag (2010) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Fred_tkode Kodeværdi for type af fredning Heltal Fred_tnavn Type af fredning Tekst 128 tegn Reg_nr Registreringsnummer i forhold til det centrale Fredningsregister Tekst 32 tegn 1-4 (1 = Arealfredning, 2 = Kirkefredning, 3 = Statsfredning, 4 = Videnskabeligt reservat) 1 Arealfredning, Kirkefredning, Statsfredning, Videnskabeligt reservat Arealfredning Typisk to eller flere sæt af heltal evt. med foranstillede nuller evt. sammensat med punktum Fred_navn Kaldenavn for fredningen Tekst 128 tegn Valgfrit Skagen Gren Forsl_dato Dato for hvornår forslaget er rejst ISO dato/tid Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid I den generelle datamodel anvendes desuden feltet Link som et link til fredningsdokument. Valgfrit 4.11 Natur- og vildtreservater (2037) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Res_tkode Kodeværdi for type af reservat Heltal Res_tnavn Type af reservat Tekst 128 tegn 1 6 (1 = Trækfuglereservat, 2 = Ynglefuglereservat, 3 = Sælreservat, 4 = Hedereservat, 5 = Byreservat, 6 = Øvrigt reservat) Trækfuglereservat, Ynglefuglereservat, Sælreservat, Hedereservat, Byreservat, Øvrigt reservat) 1 Beken_navn Navn på bekendtgørelse Tekst 128 tegn Trækfuglereservat Bekendtgørelse om Maribo vildtreservat 15

16 Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Beken_form Angivelse af formålet med bekendtgørelsen Tekst 1024 tegn Bekendtgørelsen har til formål at sikre Maribo Søndersø, Røgbølle Sø og Hejrede Sø som yngle-, raste- og fourageringsområder for vandfugle. Beken_dato Dato for bekendtgørelsens ikrafttræden ISO dato Ansv_enhed Angivelse af den ansvarlige enhed Tekst 128 tegn Naturstyrelsen Blåvandshuk Gyldig_fra Dato for bekendtgørelsens ikrafttræden ISO dato/tid Gyldig_til Dato for bekendtgørelsens afslutning ISO dato/tid I den generelle datamodel anvendes desuden feltet Link som et link til bekendtgørelse i Retsinformation. Naturstyrelsen Blåvandshuk 4.12 EF-fuglebeskyttelsesområder (2018) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Site_nr Kodeværdi for GIS objektet 3-cifret heltal Objektnavn Navn på objektet Tekst 128 tegn Officielle navne fra bekendtgørelse Vejen Mose Loc_Ident SPA + identifikation af objektet Tekst 4-7 tegn SPA1 SPA999 SPA54 Site_Ident Officiel EU Sitecode fra bekendtgørelse Tekst 9 karakterer DK00AA000 DK009Z999 Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid DK00AX054 eller DK008X074 NULL 4.13 EF-Habitatområder (2019) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Site_nr Kodeværdi for GIS objektet 3-cifret heltal Objektnavn Navn på objektet Tekst 128 tegn Officielle navne fra bekendtgørelse Kongeå Loc_Ident SAR + identifikation af objektet Tekst 4-7 tegn SAC1 SAC999 SAC80 Site_Ident Officiel EU Sitecode fra bekendtgørelse Tekst 9 karakterer DK00AA000 DK009Z999 DK00AX178 16

17 Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid NULL 4.14 RAMSAR områder (2020) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Site_nr Kodeværdi for GIS objektet 2-cifret heltal Objektnavn Navn på objektet Tekst 128 tegn Officielle navne fra bekendtgørelse Ringkøbing Fjord Loc_Ident RAMSAR + identifikation af objektet Tekst 13 tegn RAMSAR1 RAMSAR99 RAMSAR2 Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid NULL 4.15 Drikkevandsinteresser - seneste viden (2070) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Omrka_kode Kodeværdi for områdekategorien Heltal Omrka_navn Navn på områdekategorien Tekst 128 tegn 1-2 (1 = Områder med særlige drikkevandsinteresser, 2 = Områder med drikkevandsinteresser) Områder med særlige drikkevandsinteresser, Områder med drikkevandsinteresser 2 Omr_kode Kode for områdenavn Heltal Omr_navn Geografisk stednavn e.l. Tekst 128 tegn Læsø Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Områder med drikkevandsinteresser 17

18 4.16 Indsatsområder med hensyn til nitrat (2072) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Kortl_st_k Feltet skal benyttes til angivelse af en kodeværdi for status for den hydrogeologiske og den geofysiske kortlægning af det Heltal 1 tegn aktuelle objekt. 1-2 (1 = Udpeget på baggrund af eksisterende data, 2 = Udpeget på baggrund af detailkortlægning) Status for den hydrogeologiske og den geofysiske kortlægning Udpeget på baggrund af eksisterende data, Udpeget på Kortl_stat Tekst 50 tegn af det aktuelle objekt baggrund af detailkortlægning 1 Udpeget på baggrund af eksisterende data 4.17 Nitratfølsomme indvindingsområder - seneste viden (2071) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Omr_kode Kode for områdenavn Heltal Omr_navn Geografisk stednavn e.l. Tekst 128 tegn Læsø Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid 4.18 Regnbetinget udledning, udledningspunkt (2081) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel PK_type_kode Kodeværdi for punktkildetypen Heltal PK_type_navn Navn på punktkildetypen Tekst 128 tegn 1-4 (1 = Overløbsbygværk med bassin, 2 = Overløbsbygværk uden bassin, 3 = Separat regnvand med bassin, 4 = Separat regnvand uden bassin) 1 Overløbsbygværk med bassin, Overløbsbygværk uden bassin, Separat regnvand med bassin, Separat regnvand uden bassin Objektnavn Geografisk stednavn e.l. Tekst 128 tegn Lynetten Bassin_str Bassinstørrelse (m 3 ) Heltal Bygv_type Bygværkstype Tekst 128 tegn Oplandsareal Oplandsareal (ha) Heltal Ejertype Ejertype Tekst 128 tegn K Overløbsbygværk med bassin Overløbsbygværk med sparebassin (mindst 20 m3/ha befæstet areal) 18

19 4.19 Regnbetinget udledning, målested (2082) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel PK_type_kode Kodeværdi for punktkildetypen Heltal PK_type_navn Navn på punktkildetypen Tekst 128 tegn 1-4 (1 = Overløbsbygværk, 2 = Udløbsbassin, 3 = Opstrøms udledningspunkt, 4 = Nedstrøms udledningspunkt) Overløbsbygværk, Udløbsbassin, Opstrøms udledningspunkt, Nedstrøms udledningspunkt 1 Objektnavn Geografisk stednavn e.l. Tekst 128 tegn Lynetten Overløbsbygværk 4.20 Områdeklassificering (2054) Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Ana_krkode AnalyseKravKode (gælder kun for områder der er områdeklassificeret) i kodeliste Heltal Ana_krnavn Navn på AnalyseKrav Tekst 128 tegn Zonekode Kodeværdi for zone Heltal Zonenavn Navn på zone Tekst 128 tegn Unbegrkode Kodeværdi for undtagelsesbegrundelse. Ej områdeklassificerede arealer i en byzone kan have en begrundelse. Kodeliste gælder kun for Byzone-arealer Heltal Unbegrtext Undtagelsesbegrundelse Tekst 2048 tegn Inbegrkode Kodeværdi for inddragelsesbegrundelse. Områdeklassificerede arealer i en landzone kan have en begrundelse. Kodeliste gælder kun for Landzone arealer Heltal Inbegrtext Inddragelsesbegrundelse Tekst 2048 tegn 1-3 (1 = Analysefrit område (Kategori 1), 2 = Analysefrit område (Kategori 2), 3 = Område med krav om analyser) Analysefrit område (Kategori 1), Analysefrit område (Kategori 2), Område med krav om analyser (1: byzone; 2: landzone; 3: sommerhusområde; 4: byzone og landzone; 5: sommerhusområde og landzone; 6: byzone og 2 sommerhusområde; 7: byzone, landzone og sommerhusområde) Byzone; Landzone; Sommerhusområde; Byzone og landzone; Sommerhusområde og landzone; Byzone og sommerhusområde; Byzone, landzone og sommerhusområde 1-7 (1 = Anvendelseshistorik, 2 = Alder, 3 = Intensitet i anvendelse, 4 = Anvendte brændsler, 5 = Forureningsoplysninger, 6 = Trafikanlæg, 8 = Andet) Anvendelseshistorik, Alder, Intensitet i anvendelse, Anvendte brændsler, Forureningsoplysninger, Trafikanlæg, Andet) 1-8 (1 = Opfyldningsområder, 2 = Industri, 3 = Vejstrækninger, 4 = Forureningsoplysninger, 8 = Andet) Opfyldningsområder, Industri, Vejstrækninger, Forureningsoplysninger, Andet 2 5 Analysefrit område (Kategori 1) KomurlLink Link til kommunens hjemmeside Tekst 1024 tegn URL-syntaks Kom ad Kommunens -adresse Tekst 128 tegn URL-syntaks mailto:... Komtlf Kommunens telefonnummer Heltal 8 cifre Gyldig_fra Start på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Landzone Alder Andet 19

20 Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Gyldig_til Slut på forvaltningsmæssig gyldighedsperiode ISO dato/tid Fra den generelle datamodel anvendes desuden feltet Link med link til regulativ på kommunens hjemmeside Natura2000-oplande (2080) Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.5. Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Natyp_kode Kode for naturens kategorisering Heltal 1-3 (1=Oplande til sårbare Natura 2000 områder, 2= Oplande til meget sårbare Natura 2000 områder, 3= Oplande til vandområder uden for Natura 2000 områder) 1 Natyp_navn Navn på naturtypen Tekst 128 tegn Oplande til sårbare Natura 2000 områder, Oplande til meget sårbare Natura 2000 områder, Oplande til vandområder uden for Natura 2000 områder Oplande til sårbare Natura 2000 områder 4.22 Beskyttede naturtyper med ammoniak-bufferzoner (2062) Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.6. Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Natyp_kode Kode for naturens kategorisering Heltal 1-5 (1= Beskyttet højmose, 2= Beskyttet lobeliesø, 3= Beskyttet hede/overdrev, 4= Bufferzone I, 5= Bufferzone II) Beskyttet højmose, Beskyttet lobeliesø, Beskyttet Natyp_navn Navn på naturtypen Tekst 128 tegn hede/overdrev, Bufferzone I, Bufferzone II) 1 Beskyttet højmose 4.23 Fosforklasser (2078) Denne temaspecifikke datamodel er midlertidig, se afsnit 5.7. Feltnavn Beskrivelse Feltdefinition Værdiområde / frit Eksempel Natyp_kode Kode for naturens kategorisering Heltal 1-3 (1= Fosforklasse I/III, 2= Fosforklasse II, 3= Forsforoverbelastet Natura2000 område) Fosforklasse I/III, Fosforklasse II, Forsforoverbelastet Natyp_navn Navn på naturtypen Tekst 128 tegn Natura2000 område) 1 Fosforklasse I/III 20

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere