Formater: Elektronisk PDF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formater: Elektronisk PDF"

Transkript

1 Vejledning til Kommissionens Forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata og Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information 2 Metadata 2010

2 Titel: Vejledning til Kommissionens Forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata og Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information 2 Emneord: Lov om infrastruktur for geografisk information, INSPIRE-direktiv, metadata, geodatasæt, geodatatjenester Udgiver: Kort- og Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet Ansvarlig institution: Kort- og Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet Copyright: Kort- og Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet Forfatter: INSPIRE-teamet, Geografisk Infrastruktur, Kortog Matrikelstyrelsen Formater: Elektronisk PDF Udgiverkategori: Statslig Resume: Vejledningen knytter sig til bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information, for så vidt angår overvågning og rapportering, som er fastsat i medfør af 12, stk. 2, i lov nr af 19. december 2008 om infrastruktur for geografisk information. Vejledningen er en dansk oversættelse, med enkelte tilføjelser, af den vejledning der er udarbejdet af Kommissionen til at understøtte INSPIRE metadataforordningens implementering i henhold til gældende internationale standarder. Må citeres med kildeangivelse. Sprog: Dansk År: 2010 URL: Version: Endelig Versionsdato: 5. juli 2010 Områdechef Thorben Hansen: 2

3 1. Indledning Hvad er metadata Hvorfor metadata? Metadataportal Henvisninger til standarder INSPIRE-profil for ISO og ISO ISO Core-metadataelementer Geodatasæt og geodatasætserier Tjenester Konklusion INSPIRE-specifikke begrænsninger Udvidelser Geodatatjenestetype Klassificering af geodatatjenester Grundlæggende mapping Indledning Xpath-udtryk Placering af ISO-skemaer (schemas) Identifikation Ressourcetitel Ressourceresumé Ressourcetype Ressourcefinder Entydigt ressource-id Associeret ressource Ressourcesprog Klassificering af geodata og geodatatjenester Emnekategori Geodatatjenestetype Nøgleord Nøgleordsværdi Oprettelse af kontrolleret ordliste Geografisk placering Geografisk omskreven firkant Tidsreference Tidsmæssigt omfang Offentliggørelsesdato Dato for seneste revision Oprettelsesdato Kvalitet og gyldighed Dannelseshistorik Geografisk opløsning Overensstemmelse Grad Specifikation Begrænsninger for adgang og brug Begrænsninger på offentlig adgang Betingelser for adgang og brug Ansvarlig organisation Ansvarlig part Den ansvarlige parts rolle Metadata om metadata Kontaktpunkt for metadata Metadatadato Metadatasprog

4 8. Detaljeret mapping Indledning Ressourcemetadatasæt Identifikationsafsnit Underelementer til geodatasæt og geodatasætserier Underelementer til tjenesteressourcer Datakvalitetsafsnit Dannelseshistorik Overensstemmelse Ansvarlig organisation Ressourceansvarlig organisation Kontaktpunkt for metadata Begrænsningsafsnit Forkortelser Bilag A kodning af INSPIRE-metadataelementer i ISO/TS A.1 Indledning A.2 Fra det konceptuelle skema til XML-filinstanser A.3 Polymorfi A.4 Styring af polymorfi A.4.1 Styring af fællesskabsudvidelser A.4.2 Parsing af metadatafiler A.5 Styring af containment ved henvisning A.6 ISO og flersprogede metadata A.6.1 Standardsprog A.6.2 Alternative sprog A.6.3 Integrerede oversættelser A.6.4 Brug af oversættelsesfiler A.7 Anvendelse A.7.1 Anvendelse af ISO i forbindelse med en katalogtjeneste A.7.2 Anvendelse af ISO i forbindelse med udveksling ved overførsel A.8 Tegnkodning A.9 Kodning af tidsmæssigt omfang A.10 Kodning af geografisk opløsning A.11 Kodelister A.12 Eksempel på XML-metadatasæt i ISO A.12.1 Datasæt A.12.2 Datasætserie A.12.3 Tjeneste

5 1. Indledning Denne vejledning knytter sig til Forordning (EF) nr. 1205/2008 om metadata og bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information 2. I henhold til Lov om infrastruktur for geografisk information, som er den danske implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (INSPIRE), er Danmark forpligtet til at oprette en søgetjeneste, der ud fra metadata gør det muligt at søge efter geodatasæt og geodatatjenester. Denne vejledning redegør for, hvordan ejerne af geodatasæt og geodatatjenester skal forholde sig i den anledning med hensyn til hvilke metadataelementer der skal indsamles. De krav til metadata, der er opstillet i hhv. lovgivning og forordning, er minimumskrav. Det er således at det er den enkelte ejer/ansvarlige, der bestemmer, om der skal registreres og evt. offentliggøres metadata udover de lovbundne krav. Der er i forbindelse med metadataforordningen, som EU har udsendt, også blevet udgivet to vejledninger (en: Guidelines), der benytter to forskellige standarder til at beskrive metadata. Den ene benytter DS/ISO Information og dokumentation - Dublin Coremetadataelementsættetstandarden. Den anden vejledning benytter DS/EN ISO Geografisk information Metadata, DS/EN ISO Geografisk information Tjenesteydelser og DS/CEN ISO/TS Geografisk information - Metadata - Implementering af XML-skema ( INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO and EN ISO ). Rationalet for dette valg er, at netop de anvendte standarder er rettet mod metadata for geografiske data og tjenester. Det er INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO and EN ISO 19119, der bliver benyttet i nærværende INSPIRE-metadatavejledning oversat fra engelsk til dansk. 5

6 2. Hvad er metadata Metadata er i henhold til INSPIRE direktivet og Lov om infrastruktur for geografisk information defineret på følgende måde: Informationer, der beskriver geodatasæt og geodatatjenester, og som gør det muligt at finde, registrere og bruge dem. Sagt på en lidt mere populær måde kan man sammenligne metadata med en varedeklaration for geodatasæt og geodatatjenester. De informationer, der kræves for at kunne beskrive geodatasæt og geodatatjenester efter de kriterier der er opstillet i de refererede normative tekster, kan inddeles i følgende hovedgrupper: Identifikation. Denne gruppe indeholder nogle meget overordnede informationer, som f.eks. titel, resumé, en unik identifikator, der afgør, om det er et geodatasæt eller en geodatatjeneste. Se afsnit 7.2. Klassificering af geodatasæt og geodatatjenester. Indeholder en gruppering i forhold til, hvilke overordnede emner et geodatasæt beskriver. I forhold til geodatatjenester sker der en gruppering i forhold til, hvilken type der er tale om. Se afsnit 7.3. Nøgleord. Stikord der beskriver hhv. geodatasæt og geodatatjeneste. Se afsnit 7.4. Geografisk placering. Angiver hvilket geografisk område der bliver dækket af et geodatasæt og nogle geodatatjenester. Dækningen angives som en eller flere omskrevne firkanter. Se afsnit 7.5. Tidsreference. Angiver, hvilken af følgende muligheder der tidsmæssigt ligger til grund for et geodatasæt: Tidsmæssigt omfang, offentliggørelsesdato, dato for seneste revision eller oprettelsesdato. Se afsnit 7.6. Kvalitet og gyldighed. I forhold til geodatasæt angives her, hvilken dannelseshistorik der ligger til grund for geodatasættet. Desuden angives målestok eller opløsning, der er anvendt i geodatasættet eller geodatatjenesten. Se afsnit 7.7. Overensstemmelse. Beskriver, i hvor høj grad et geodatasæt eller en geodatatjeneste er i overensstemmelse med den specifikation, der ligger til grund for disse. Se afsnit 7.8. Begrænsning i adgang og brug. Beskriver de eventuelle sikkerheds- eller lovmæssige begrænsninger, der måtte være i forhold til et geodatasæt eller en geodatatjeneste. Se afsnit 7.9. Ansvarlig organisation. Indeholder informationer om den eller de organisationer, der er ansvarlige i forhold til et geodatasæt eller en geodatatjeneste. Se afsnit Metadata om metadata. Se afsnit

7 3. Hvorfor metadata? Ud over at det er et krav fra både Lov om infrastruktur for geografisk information og INSPIREdirektivet, er der også nogle rent praktiske grunde til, at der skal være metadata. 1. Metadata beskriver geodatasæt og geodatatjenester, således at brugere af datasæt og - tjenester kan se, hvad disse indeholder. Det vil sige, at man kan reducere risikoen for, at de samme informationer bliver indsamlet flere gange, måske endda inden for egen organisation. 2. Det gør det muligt for andre at finde og evt. genanvende allerede eksisterende geodatasæt og geodatatjenester. 3. Ejerne af geodatasæt og geodatatjenester er ikke afhængige af, at enkelte medarbejdere der kender indholdet af disse geodatasæt og geodatatjenester lige er på arbejde eller stadig er ansat i en given organisation når geodatasæt og geodatatjenester skal (gen)anvendes. Det gør således en given ejer minde sårbar i forhold til f.eks. jobskifte. Det er også i den menneskelige natur at glemme, hvorfor en medarbejder, der har produceret et geodatasæt (eller geodatatjeneste) tidligere, ikke behøver at huske på alle detaljer omkring dette. 7

8 4. Metadataportal Det er i Lov om infrastruktur for geografisk information krævet, at der bliver oprettet en dansk portal til søgning og visning af metadata (www.geodata-info.dk). De metadata, det vil være muligt at lagre og søge efter i portalen vil være i overensstemmelse med de krav, der er opstillet i lovgivningen. Der henvises til portalen for en egentlig vejledning i, hvordan den skal bruges. 8

9 5. Henvisninger til standarder Følgende dokumenter, hvortil der henvises, er uomgængelige i forbindelse med anvendelse af dette dokument. Ved daterede henvisninger finder kun den angivne udgave anvendelse. Er henvisningen ikke dateret, finder den sidste udgave af dokumentet anvendelse. ISO refererer til følgende to standarder: DS/EN ISO 19115:2005, Geographic information - Metadata 1 DS/EN ISO 19115/Cor.1:2006, Geographic information Metadata, Technical Corrigendum 1 ISO refererer til følgende to standarder: DS/EN ISO 19119:2005, Geographic information Services ISO 19119:2005/Amd 1:2008, Extensions of the service metadata model ISO refererer til: DS/EN ISO 19108:2005, Geographic information Temporal Schema 2 ISO refererer til følgende standard: DS/ISO 639-2:2000, Codes for the representation of names of languages Part 2: Alpha-3 coded control ISO 8601, Data elements and interchange formats Information interchange Representation of dates and times ISO/TS refererer til følgende standard: DS/CEN ISO/TS19139:2007, Geographic information Metadata XML Schema Implementation CSW2 AP ISO, OpenGIS Catalogue Services Specification ISO Metadata Application Profile, Version 1.0.0, OGC , 2007 ISO , Information technology Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS) Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane 1 EN ISO 19115:2005 er CEN's vedtagelse af ISO 19115: EN ISO 19108:2005 er CEN's vedtagelse af ISO 19108:2002 9

10 6. INSPIRE-profil for ISO og ISO ISO Core-metadataelementer Geodatasæt og geodatasætserier I nedenstående tabel sammenlignes kernekravene i ISO (se tabel 3 i ISO 19115:2003, afsnit 6.5) med INSPIRE-kravene til geodatasæt og geodatasætserier som defineret i gennemførelsesbestemmelserne for metadata. ISO Core INSPIRE Bemærkninger Datasættitel (M) Del B 1.1 Ressourcetitel - Referencedato for datasæt (M) Datasætansvarlig part (O) Geografisk placering af datasættet (C) Del B 5 Tidsreference Del B 9 Ansvarlig organisation Del B 4.1 Geografisk omskreven firkant ISO er mere krævende. Metadataene skal indeholde ressourcens offentliggørelses-, revisions- eller oprettelsesdato, mens tidsreferencen i INSPIRE også kan udtrykkes ved tidsmæssigt omfang. INSPIRE er mere krævende, idet både navnet på organisationen og en kontaktadresse skal anføres. INSPIRE er mere restriktiv. Der skal angives en geografisk omskreven firkant. Datasætsprog (M) Del B 1.7 Ressourcesprog ISO er mere krævende. Datasætsproget skal angives, selv om ressourcen ikke indeholder tekstinformation. Datasætsproget i ISO er som standard metadatasproget. Tegnsæt for datasæt (C) - ISO er mere krævende. Tegnsættet for datasættet skal dokumenteres i ISO 19115, når ISO ikke anvendes. Emnekategori for datasæt (M) Datasættets geografiske opløsning (O) Del B 2.1 Emnekategori Del B 6.2 Geografisk opløsning

11 ISO Core INSPIRE Bemærkninger Resumé, som beskriver datasættet (M) Del B 1.2 Ressourceresumé - Distributionsformat (O) - - Yderligere information om datasættets omfang (lodret og tidsmæssigt) (O) Del B 5.1 Tidsmæssigt omfang INSPIRE er mere krævende. Der skal angives en tidsreference; denne kan udtrykkes som et tidsmæssigt omfang. Geografisk repræsentationstype (O) - - Referencesystem (O) - - Dannelseshistorik (O) Del B 6.1 Dannelseshistorik Onlineressource (O) Del B 1.4 Ressourcefinder INSPIRE er mere krævende. Der kræves angivelse af en generel dannelseshistorik. - Metadatafil-id (O) - - Metadata standard navn (O) Metadata standard version (O) Metadatasprog (C) Del B 10.3 Metadatasprog INSPIRE er mere krævende. Der skal angives metadatasprog, selv om dette er defineret ved kodningen. Metadatategnsæt (C) - ISO er mere krævende. Metadatategnsættet skal dokumenteres i ISO 19115, når ISO ikke anvendes. Kontaktpunkt for metadata (M) Del B 10.1 Kontaktpunkt for metadata INSPIRE er mere krævende, idet både navnet på organisationen og en kontaktadresse skal anføres. 11

12 ISO Core INSPIRE Bemærkninger Datostempel for metadata (M) Del B 10.2 Metadatadato ISO er mere restriktiv, idet dette element skal indeholde "datoen for oprettelse af metadataene", og INSPIRE kan indeholde "den dato, der specificerer, hvornår metadatainstansen blev oprettet eller ajourført". - Del B 1.3 Ressourcetype Del B 1.5 Entydigt ressource-id Del B 3 Nøgleord - Del B 7 Overensstemmelse - Del B 8.1 Betingelser for adgang og brug - Del B 8.2 Begrænsninger på offentlig adgang INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende Tjenester I nedenstående tabel sammenlignes kernekravene i ISO (se tabel 3 i ISO 19115:2003, afsnit 6.5) med INSPIRE-kravene til tjenester som defineret i gennemførelsesbestemmelserne for metadata. De nedtonede linjer svarer til kernemetadataelementer, der ikke finder anvendelse på tjenester. ISO Core INSPIRE Bemærkninger Datasættitel (M) Del B 1.1 Ressourcetitel - Referencedato for datasæt (M) Del B 5 Tidsreference ISO er mere krævende. Uanset navnet finder dette metadataelement i ISO Core anvendelse på tjenester. Der skal angives en referencedato for tjenesten (offentliggørelses-, revisions- eller oprettelsesdato). 12

13 ISO Core INSPIRE Bemærkninger Datasætansvarlig part (O) Del B 9 Ansvarlig organisation - Datasættets geografiske placering (C) - Se INSPIRE Geografisk omskreven firkant. - Del B 4.1 Geografisk omskreven firkant Den geografisk omskrevne firkant er behandlet i ISO med et andet metadataelement end det, der svarer til "Datasættets geografiske placering". Datasætsprog (M) - Finder ikke anvendelse på tjenester. Tegnsæt for datasæt (C) Emnekategori for datasæt (M) - Finder ikke anvendelse på tjenester. - Finder ikke anvendelse på tjenester. Datasættets geografiske opløsning (O) Resumé, som beskriver datasættet (M) Del B 6.2 Geografisk opløsning Del B 1.2 Ressourceresumé I den gældende version af ISO er det ikke muligt at udtrykke restriktionen på den geografiske opløsning for en tjeneste. - Distributionsformat (O) Yderligere information om datasættets omfang (O) Geografisk repræsentationstype (O) Referencesystem (O) - - Dannelseshistorik (O) - - Onlineressource (O) Del B 1.4 Ressourcefinder - 13

14 ISO Core INSPIRE Bemærkninger Metadatafil-id (O) - - Metadata standard navn (O) Metadata standard version (O) Metadatasprog (C) Del B 10.3 Metadatasprog INSPIRE er mere krævende. Metadatasprog er påbudt. Metadatategnsæt (C) - ISO er mere krævende. Metadatategnsættet skal dokumenteres i ISO 19115, når ISO ikke anvendes. Kontaktpunkt for metadata (M) Datostempel for metadata (M) Del B 10.1 Kontaktpunkt for metadata Del B 10.2 Metadatadato - ISO er mere restriktiv, idet dette element skal indeholde "datoen for oprettelse af metadataene", og INSPIRE kan indeholde "den dato der specificerer, hvornår metadatainstansen blev oprettet eller ajourført". - Del B 1.3 Ressourcetype - Del B 1.6 Associeret ressource - Del B 2.2 Geodatatjenestetype Del B 3 Nøgleord - Del B 7 Overensstemmelse - Del B 8.1 Betingelser for adgang og brug - Del B 8.2 Begrænsninger på offentlig adgang INSPIRE er mere krævende. Valgfri i INSPIRE. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. INSPIRE er mere krævende. 14

15 Konklusion Overensstemmelse mellem et ISO metadatasæt og ISO Core garanterer ikke overensstemmelse med INSPIRE. Anvendelse af disse retningslinjer til oprettelse af INSPIRE-metadata sikrer, at metadataene ikke er i strid med ISO Fuld overensstemmelse med ISO forudsætter dog angivelse af yderligere metadataelementer, som ikke er påkrævet i INSPIRE. Ud over de strukturelle krav, der er formaliseret ved mappingerne, afhænger overensstemmelsen med INSPIRE også af betydningen af den leverede information. Hvis det er acceptabelt, at ISO 19115/ISO indeholder oplysninger, som ikke er fuldstændig i overensstemmelse med definitionen af de tilsvarende INSPIRE-metadataelementer, skal mindstekravene i gennemførelsesbestemmelserne også opfyldes betydningsmæssigt, dvs. med et metadataindhold, der nøjagtigt opfylder INSPIRE-kravene INSPIRE-specifikke begrænsninger Nedenfor er en foreløbig liste over INSPIRE-begrænsninger, der finder anvendelse på et ISO 19115/ISO metadatasæt (dvs. en instans af MD_Metadata), som beskriver en ressource: SC1. MD_Metadata.language er obligatorisk; SC2. MD_Metadata.hierarchyLevel er obligatorisk; SC3. INSPIRE behandler kun den første instans af MD_Metadata.hierarchyLevel (dvs. MD_Metadata.hierarchyLevel [1]), når der er mange; SC4. Hvis værdien af MD_Metadata.hierarchyLevel [1] ikke er tjeneste, datasæt eller serie, er metadatasættet ikke omfattet af direktivet; SC5. Når der er mange instanser af MD_Metadata.identificationInfo, er det kun den første (dvs. MD_Metadata.identificationInfo[1], der vedrører den pågældende INSPIRE-ressource; SC6. INSPIRE behandler kun instansen af MD_Metadata.dataQualityInfo, som gælder hele ressourcen; SC7. Der må kun være én instans af MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_Identification.citation.CI_Citation.date angivet som oprettelsesdato (dvs. CI_Date.dateType, der har oprettelsesværdien); SC8. MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.citation.CI_Citation.identifier er obligatorisk for metadatasæt i forbindelse med geodatasæt og geodatasætserier; SC9. Datatypen for MD_Metadata.identificationInfo.MD_DataIdentification.language er sprogkoden LanguageCode på kodelisten i ISO/TS 19139; SC10. Der er mindst én instans af D_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.extent, som definerer ressourcens geografiske placering som en geografisk omskreven firkant (dvs. en instans af EX_GeographicBoundingBox eller en af dens underklasser). SC11. MD_Metadata.identificationInfo[1].SV_ServiceIdentification.operatesOn skal instantieres ved henvisning SC12. Der skal være mindst én instans af MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_Identification.resourceConstraints 15

16 SC13. Koordinaterne for de omskrevne firkanter (instans af EX_GeographicBoundingBox) skal udtrykkes i et hvilket som helst geografisk koordinatsystem med en Greenwichnulmeridian SC14. For datasæt og serier: MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.pointOfContact[1].CI_Responsi bleparty.organisationname og MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.pointOfContact[1].CI_Responsi bleparty.contactinfo.ci_contact.address.ci_address.electronicmailaddress er obligatoriske. For tjenester er disse elementer også obligatoriske, men der henvises til dem på følgende måde: MD_Metadata.identificationInfo[1].SV_ServiceIdentification.pointOfContact[1].CI_Respon sibleparty.organisationname og MD_Metadata.identificationInfo[1].SV_ServiceIdentification.pointOfContact[1].CI_Respon sibleparty.contactinfo.ci_contact.address.ci_address.electronicmailaddress. SC15. MD_Metadata.contact[1].CI_ResponsibleParty.organisationName og MD_Metadata.contact[1].CI_ResponsibleParty.contactInfo.CI_Contact.address.CI_Address. electronicmailaddress er obligatoriske. SC16. Værdien af MD_Metadata.contact[1].CI_ResponsibleParty.role.CI_RoleCode skal være pointofcontact. SC17. For geodatasæt og geodataserier skal der dokumenteres mindst ét nøgleord fra GEMETtesaurussen ved hjælp af MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.descriptiveKeywords. SC18. For geodatatjenester skal der dokumenteres mindst ét nøgleord fra Del 4 i INSPIRE ved hjælp af MD_Metadata.identificationInfo[1].MD_DataIdentification.descriptiveKeywords Udvidelser Geodatatjenestetype For geodatatjenestetyper påbyder gennemførelsesbestemmelserne anvendelse af værdidomænet i del D 3. Disse oplysninger behandles ved hjælp af attributten servicetype (se 7.3.2) i klassen SV_ServiceIdentification (se ISO 19119). Værdierne af egenskaben servicetype er defineret i tabellen herunder. De sprogneutrale navne, der skal anvendes, er angivet i parentes. GEODATATJENESTETYPE Søgetjeneste (discovery) Visningstjeneste (view) Downloadtjeneste (download) Transformationstjeneste (transformation) Aktivering af geodatatjeneste (invoke) Anden tjeneste (other) 16

17 Klassificering af geodatatjenester Med henblik på klassificering af geodatatjenester påbyder gennemførelsesbestemmelserne anvendelse af værdidomænet i del D 4. For at sikre, at klassificeringen af geodatatjenester udtrykkes sproguafhængigt, skal det sprogneutrale navn anvendes som værdien af ISO nøgleordene (se 7.4). 17

18 7. Grundlæggende mapping 7.1. Indledning I nedenstående tabeller beskrives mappingen mellem INSPIRE-metadataelementerne som defineret i INSPIRE-gennemførelsesbestemmelserne for metadata samt ISO 19115/ISO For hvert INSPIRE-metadataelement er mappingen sammensat af: Metadataelementets vigtigste karakteristika som defineret 3 i INSPIREgennemførelsesbestemmelserne (IR) for metadata, dvs.: o Henvisningen til det afsnit i gennemførelsesbestemmelserne, som beskriver metadataelementet; o Navnet på metadataelementet som anvendt i gennemførelsesbestemmelserne; o Angivelse af, om metadataelementet er obligatorisk/betinget; o Metadataelementets multiplicitet. De vigtigste karakteristika for det tilsvarende metadataelement i ISO eller ISO 19119, dvs.: o Nummer, der identificerer metadataelementet i tabellerne i den offentliggjorte standard ISO (eller ISO 19119); o Navn på metadataelementet i den offentliggjorte standard ISO (eller ISO 19119); o Definition, som angiver betegnelserne i den gældende ISO eller ISO til beskrivelse af metadataelementet (ISO 19115, Annex B: Dataordliste for geografiske metadata eller ISO 19119, Annex C: Dataordliste for metadata fra den geografiske tjeneste eller ISO 19119, Annex C: o Xpath-udtryk, der angiver metadataelementet i UML-modellen i ISO / ISO (se 7.1.1). o Eksempel, der illustrerer beskrivelsen af metadataelementet ved hjælp af et konkret tilfælde. Gennemførelsesinstruktioner, der giver flere advarsler om gennemførelsen, specifikt i forbindelse med det pågældende metadataelement. Eksempel på XML-kodning, dvs. et XML-fragment for en metadatainstans, som er oprettet og valideret med INSPIRE-metadataeditoren (Metadata Editor), der er tilgængelig på EU's Geoportal (http://www.inspire-geoportal.eu/inspireeditor.htm). Den overordnede struktur af et ISO metadatasæt, som understøtter kravene i INSPIREgennemførelsesbestemmelserne for metadata, er defineret i afsnit 7 i dette dokument Xpath-udtryk Denne kompakte notation tillader mange standarder og forkortelser for almindelige tilfælde. Den enkleste XPath har f.eks. formen /A/B/C, som vælger C-elementer, der er underordnede elementer af B-elementer, som igen er underordnede elementer af det A-element, der udgør det yderste element i modellen. Der kan konstrueres mere komplekse udtryk ved at angive en anden akse end 3 I tilfælde af uoverensstemmelse har INSPIRE-gennemførelsesbestemmelserne forrang. 18

19 den underordnede standardakse, en anden nodetest end et enkelt navn eller prædikater, som kan skrives i firkantet parentes efter et hvilket som helst trin. De vigtigste regler er som følger: * vælger alle kontekstnodens underordnede elementer; text() vælger alle kontekstnodens underordnede vælger kontekstnodens vælger alle kontekstnodens attributter;. vælger kontekstnoden;.//para vælger para-elementets underordnede elementer på et hvilket som helst niveau af kontekstnoden;.. vælger den overordnede kontekstnode. Xpath-udtrykkets rodelement er herefter en instans af MD_Metadata eller en af dets underklasser. En klasses mulige underelementer er dens egenskaber. En egenskabs mulige underelement er dens datatype eller en undertype af dens datatype. For at styre denne polymorfi behandler Xpathudtrykket datatypen generisk (f.eks. property_element_name/*/datatype_property_name) Placering af ISO-skemaer (schemas) Officielle ISO-skemaer (ISO AP eller ISO 19139) findes i øjeblikket to forskellige steder: 1) ISO-materialebibliotek (repository) for offentligt tilgængelige standarder. ISO skemaerne kan findes her: Skemadato: ) Materialebibliotek for OGC-skema ISO skemaerne findes her: Skemadato: og her: Skemadato: ISO AP-skemaerne findes her: Skemadato: ISO AP-skemaerne er bundet til Forskellen mellem skemaerne i OGC-materialebiblioteket er GML-versionen. Versionen dateret " " anvender GML 3.2.1, mens versionen dateret " " anvender GML Versionen " " leverer GML i et separat bibliotek (/gml), mens versionen " " henviser direkte til Den vigtigste forskel er, at GML skemaer defineres i navneområdet mens GML skemaer defineres i navneområdet Skemaerne i ISO-materialebiblioteket til offentligt tilgængelige standarder kan sammenlignes med OGC-skemaerne, der findes her: Konklusion: Validering af XML i forhold til ISO AP 1.0: 19

20 Validering af XML i forhold til ISO med GML 3.2.0: Validering af XML i forhold til ISO med GML 3.2.1: eller Identifikation Ressourcetitel Henvisning Del B 1.1 Elementnavn Ressourcetitel IR Obligatorisk / betinget Obligatorisk Multiplicitet [1] Nummer 360 Navn title Definition Navnet på den angivne ressource. ISO XPath identificationinfo[1]/*/citation/*/title Datatype CharacterString Domæne Fritekst Eksempel Image2000 Produkt 1 (nl2) Multispektral Gennemførelsesinstruktioner Ingen Eksempel på XML-kodning: <gmd:md_metadata... <gmd:identificationinfo> <gmd:md_dataidentification> <gmd:citation> <gmd:ci_citation> <gmd:title> <gco:characterstring> Image2000 Product 1 (nl2) Multispectral </gco:characterstring> </gmd:title> </gmd:ci_citation> </gmd:citation> </gmd:md_dataidentification> </gmd:identificationinfo>... </gmd:md_metadata> 20

21 Ressourceresumé Henvisning Del B 1.2 Elementnavn Ressourceresumé IR Obligatorisk / Obligatorisk betinget Multiplicitet [1] Nummer 25 Navn abstract Kort beskrivende opsummering af Definition ressourcens/ressourcernes indhold. XPath identificationinfo[1]/*/abstract Datatype CharacterString Domæne Fritekst Individuelle ortokorrigerede scener IMAGE2000 ISO produkt 1. IMAGE2000 er fremstillet på baggrund af ETM+ Landsat 7-satellitdata og giver ensartet europæisk dækning af individuelle ortokorrigerede scener i nationale kortprojektionssystemer. År 2000 blev sat som referenceår, men med en maksimalt Eksempel tilladelig afvigelse på ét år for at sikre fuld dækning af Europa, som omfatter ca. 450 Landsat TMrammer. Hvor Landsat 7-data ikke var tilgængelige, er der i stedet anvendt Landsat 5-data. Den geografiske opløsning er 25 m for multispektrale billeder og 12,5 m for pankromatiske billeder. Gennemførelsesinstruktioner Ingen Eksempel på XML-kodning: <gmd:md_metadata... <gmd:identificationinfo> <gmd:md_dataidentification> <gmd:abstract> <gco:characterstring> individuelle ortokorrigerede scener i IMAGE2000 produkt 1. IMAGE2000 er fremstillet på baggrund af ETM+ Landsat 7-satellitdata og giver ensartet europæisk dækning af individuelle ortokorrigerede scener i nationale kortprojektionssystemer. År 2000 blev sat som referenceår, men med en maksimalt tilladelig afvigelse på ét år for at sikre fuld dækning af Europa, som omfatter ca. 450 Landsat TM-rammer. Hvor Landsat 7-data ikke var tilgængelige, er der i stedet anvendt Landsat 5-data. Den geografiske opløsning er 25 m for multispektrale billeder og 12,5 m for pankromatiske billeder. </gco:characterstring> </gmd:abstract> </gmd:md_dataidentification> 21

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version 2.0 - Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: 7254 5000, E-mail: gst@gst.dk Data version

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 9 Avanceret søgning 2 REACH-IT Industriens brugermanual Version: 2.0 Version Ændringer 2.0 Juli 2012: Dokument i nyt layout, links og tal opdateret Nyt kapitel om

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Agenda Tiling i Kortforsyningen Baggrund, buzzwords og begreber WMTS (Web

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding: Vi har tidligere set på spørgsmålet om et XML dokuments encoding. Det er generelt altid en god ide at gemme et dokument

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement)

Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Retningslinjer for udfyldning af Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) Formålet med Europass-bilag til uddannelses-/eksamensbevis Europass-bilaget til uddannelses-/eksamensbevis

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Fakturahåndtering 3B Nye funktioner Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Nye Versioner & Funktioner IP 5.0 blev frigivet tilbage i Februar 2008 Væsentligste forbedringer i forhold til tidligere versioner:

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen Semantic Web teknologier RDF Resource Description Framework Whitepaper af Henrik Hvid Jensen Vidensleverandør og forfatter SOA Network Henrikhvid@soanetwork.dk November 2004 URI giver mulighed for at vi

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

INSPIRE 1 - vil gøre mange ting lettere

INSPIRE 1 - vil gøre mange ting lettere INSPIRE 1 - vil gøre mange ting lettere Af Jes Ryttersgaard, e-mail: jr@kms,dk, Kort & Matrikelstyrelsen. Danmark og Europa et sted i fremtiden - et scenarie Efter endnu en vinter med megen nedbør i det

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 15.9.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/192-197/10

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning til rapportering

Spillemyndighedens vejledning til rapportering Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spil Dato Version Beskrivelse 1.7.2015 1.0 Dette dokument samler kravene direkte relateret til rapportering af spil data ved brug af standard records.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå=

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= Dagsorden, OIO-komitéens møde den 23. april 2010 = a~öëçêçéå= lfljhçãáí Éåë=NOK=ã ÇÉ= ÇK=OPK=~éêáä=OMNM= Mødet afholdes d. 23. april 2010 fra kl. 23. april 2010 i Direktionens

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog 1 1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog En teknisk tegning er en (teknisk/juridisk) kontrakt. Tegningens geometriske krav til bl.a. overfladerne på emnet skal opfyldes af producenten. Kravet

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere