Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre"

Transkript

1 Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre 2010

2 - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Mette Kjøller, Michael Davidsen & Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Redaktion: Barbara Hjalsted og Kirsten Nielsen, Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Emneord: Ældre, Sundhedsfremme, Forebyggelse, Livskvalitet, Sundhedsadfærd, Dødelighed, Kortlægning Kategori: Faglig Rådgivning Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Publikationen citeres således: Kjøller, M, Davidsen, M & Juel, K. Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre, Sundhedsstyrelsen 2010 Oplag: 1000 Grafisk tilrettelæggelse og tryk: GP-TRYK A/S Fotos: Mikael Rieck & Udgivet af Sundhedsstyrelsen, 2010 Publikationen kan bestilles gennem Sundhedsstyrelsens publikationer hos Rosendahls - Schultz Distribution A/S Herstedvang Albertslund Pris: 0 kr., dog betales ekspeditions- og forsendelsesgebyr Telefon Fax: Hjemmeside: ISBN: (elektronisk) ISBN: (trykt)

3 Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark

4

5 Forord I dagens Danmark findes der raske ældre med høj livskvalitet og ingen særlige begrænsninger i dagligdagen, ældre, der lever med kroniske sygdomme med eller uden begrænsninger i hverdagen og skrøbelige ældre med dårligt funktionsniveau, megen sygdom, hospitalsindlæggelser, ensomhed og forringet livskvalitet. At ældre som befolkningsgruppe er så heterogen, giver en række udfordringer i tilrettelæggelse af sundhedsfremme og forebyggelse målrettet ældre. Vi lever længere og længere, og andelen af ældre i befolkningen vokser. Generelt set har nye ældregenerationer bedre helbred og er mindre nedslidte end tidligere, men der er også en stigning i sygeligheden og et stigende medicinforbrug. Folkesygdomme fylder meget, og sygehusforbruget er stigende og størst i de ældste aldersgrupper. Denne udvikling sammenholdt med, at der er et stort forebyggelsespotentiale blandt ældre, gør ældres sundhed og livskvalitet til et væsentligt indsatsområde for både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse. Formålet med denne rapport er at give en grundlæggende beskrivelse af ældrebefolkningens sundhedstilstand og en pejling af den demografiske og sundhedsmæssige udvikling de næste år. Rapporten er et led i Sundhedsstyrelsens indsats i forhold til ældre borgere på 65 år og derover. Ved at stille dokumentation, rådgivning og inspiration til rådighed vil Sundhedsstyrelsen bidrage til at skabe et overblik over viden om ældres sundhed og de udfordringer og prioriteringer, som regioner og kommuner står over for i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse blandt ældre. Rapporten henvender sig til alle, der arbejder strategisk og planlægningsmæssigt med forebyggelse og sundhedsfremme på regionalt og kommunalt niveau. Publikationen er udarbejdet i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen vil gerne takke rapportens forfattere for samarbejdet. Else Smith Centerchef

6

7 Indhold Kort resumé...side 8 Baggrund og formål...side 10 Socio-demografisk beskrivelse...side 14 Restlevetid og dødelighed...side 20 Helbredsrelateret livskvalitet...side 24 Sundhedsadfærd og sundhedsvaner side 30 Socialt netværk...side 38 Sygelighed...SIDE 42 Aktivitetsbegrænsning og brug af hjælpemidler...side 52 Brug af sundhedsvæsenet og brug af medicin side 54 Sammenfatning...SIDE 60 English Summary...SIDE 66 Referencer...SIDE 67

8 SIDE 8 1. Kort resumé

9 Kort resumé Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose forventes andelen af 65-årige eller derover at stige fra 15,9 % af hele befolkningen i 2009 til 25,0 % i Det betyder, at ældregruppen kommer til at fylde meget i det samlede billede, ikke kun når det gælder sundhedsvæsenets forebyggende og behandlende indsats, men også når det gælder indsatsen fra en række andre forvaltningsområder (det sociale område, det kulturelle område, den fysiske planlægning mv.), der skal medvirke til at skabe gode levevilkår for de ældre. Beskrivelsen af de ældres sundhed og sygelighed i 2005 viser generelt, at den yngste aldersgruppe (65-74 år) lever sundere, er mindre syg og har bedre helbredsrelateret livskvalitet end den ældste aldersgruppe (75-84 år), og at kvinder generelt lever sundere, men er mere syge end mænd og har dårligere helbredsrelateret livskvalitet. Der tegner sig overordnet en række udviklingstendenser for ældregruppens sundhed og sygelighed og for forhold af betydning herfor. På den positive side tæller at de ældres fysiske funktionsniveau og livskvalitet er forbedret markant siden 1987, og udviklingen forventes at fortsætte. Ligeledes er der siden 1987 sket forbedringer i sundhedsadfærden med fald i andelen af rygere, stigning i andelen af fysisk aktive og lidt forbedrede kostvaner. De ældre er også blevet bedre til at udnytte tilbuddet om forebyggende helbredsundersøgelse. De ældres sociale netværk er forbedret det gælder kontakten til familie og venner, muligheden for at få hjælp i tilfælde af sygdom og fald i andelen, der uønsket er alene. På den negative side tæller, at sygeligheden er steget gennem de sidste 20 år. Folkesygdommene fylder meget, skaber dårlig livskvalitet og belaster sundhedsvæsenet både hospitalsvæsenet og den primære sundhedstjeneste. Med den stigende sygelighed følger også et stigende medicinforbrug. Negativt er også stigningen i andelen af svært overvægtige ældre og stigning i andelen af ældre, der overstiger genstandsgrænsen for alkoholindtag. Der er fortsat klare forskelle i mænds og kvinders sundheds- og sygelighedstilstand, og der er fortsat klare sociale forskelle i de ældres helbredsrelaterede livskvalitet, sundhedsadfærd, sygelighed og brug af sundhedsvæsenet. Det er vigtigt også fremover at kunne følge udviklingen i befolkningens og ældregruppens sundhed og sygelighed. Det bliver muligt med de nye nationale, regionale og kommunale sundhedsprofiler, hvortil der første gang indsamles data i En række af de indikatorer, der er inddraget i denne rapport, vil også indgå i dette fremtidige arbejde og dermed kunne anvendes i den lokale sundhedsplanlægning. SIDE 9

10 SIDE Baggrund og formål

11 Baggrund og formål Med udviklingsprojektet Sundhed og livskvalitet hos ældre danskere har Center for Forebyggelse (CFF), Sundhedsstyrelsen sat fokus på ældreområdet. Som led i dette arbejde har CFF anmodet Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, om at udarbejde en kort rapport med grundlæggende informationer om ældrebefolkningens sundhedsadfærd, sundhedstilstand, sygelighed, dødelighed og brug af sundhedsvæsenet. Formål Formålet med rapporten er at give en grundlæggende beskrivelse af ældrebefolkningens sundhedstilstand og en pejling på den demografiske og sundhedsmæssige udvikling de næste år. Afgrænsning af ældregruppen Der eksisterer mange forskellige afgrænsninger af ældregruppen. Den nederste aldersgrænse for gruppen er formentlig ved 60 år. Socialt kunne ældregruppen afgrænses ved pensionsalderen (nu 65 år), men denne afgrænsning er foranderlig og derfor mindre hensigtsmæssig. Der er heller ikke en naturlig biologisk afgrænsning, da de fleste aldersrelaterede forandringer sætter ind allerede ved 30-års alderen og fortsætter uden bratte overgange. Sprogligt taler vi om ældre og gamle eller om yngre ældre og ældre ældre (1). I denne rapport er det valgt at afgrænse gruppen til 65-årige eller derover. Som det fremgår under beskrivelsen af datakilderne vil analyser, baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005, yderligere være afgrænset til de årige, mens der ved brug af registerdata ikke vil være nogen øvre aldersgrænse. Indhold Rapporten består af 12 afsnit. I første afsnit gives et kort resumé af undersøgelsens hovedresultater. I afsnit 2 redegøres for rapportens formål og for datakilderne. Afsnit 3-10 rummer undersøgelsens resultater. Afsnit 3 giver en kort socio-demografisk karakteristik af ældregruppen, og den forventede befolkningsudvikling beskrives. Afsnit 4 handler om ældregruppens restlevetid og om såvel den generelle dødelighed som den årsagsspecifikke. Ældregruppens helbredsrelaterede livskvalitet beskrives i afsnit 5 og sundhedsadfærd og sundhedsvaner beskrives i afsnit 6. Afsnit 7 handler om ældregruppens sociale netværk. I afsnit 8 gennemgås sygeligheden, i afsnit 9 sygdomskonsekvenserne, og i afsnit 10 beskrives ældregruppens brug af sundhedsvæsenet. I afsnit 11 gives en bredere sammenfatning af undersøgelsens resultater. I sidste afsnit er der et engelsk resumé. SIDE 11

12 Baggrund og formål Datakilder Som udgangspunkt vil der blive anvendt data fra følgende fem hovedkilder: 1. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY- 2005). Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSYundersøgelserne) er repræsentative, nationale stikprøveundersøgelser i den voksne danske befolkning, der siden 1987 regelmæssigt er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet. I undersøgelserne indsamles data om sundhed og sygelighed og forhold af betydning herfor: sundhedsadfærd og sundhedsvaner, livsstil, helbredsrisici i arbejde og miljø, sundhedsmæssige ressourcer mv. Data indsamles til brug for statslig og regional planlægning og sundhedsovervågning samt til brug for forskning og analyser. SUSY-undersøgelsernes datamateriale er indsamlet ved personligt interview suppleret med et selvadministreret spørgeskema. Med enkelte undtagelser er alle analyser i denne rapport baseret på det personlige interview (2). Den samlede stikprøve til SUSY-2005 omfattede danske statsborgere på 16 år eller derover. Blandt disse blev der gennemført interview med personer, hvilket svarer til en samlet opnåelse på 67 %. Efter det personlige interview fik svarpersonerne udleveret et selvadministreret spørgeskema, og returnerede spørgeskemaet, svarende til 78 % af de interviewede eller 52 % af alle inviterede. Ved bortfald forstås personer, der er udtrukket til stikprøven og dermed inviteret til at deltage i undersøgelsen, men som af forskellige grunde ikke har ønsket at deltage, f.eks. fordi de ikke ønsker at medvirke, ikke kan træffes, er syge el. lign. Bortfaldet er stort set ens blandt mænd og kvinder og markant større blandt de 80-årige eller derover end i de øvrige aldersgrupper. Endvidere er bortfaldet mindst blandt gifte. Som nævnt er der til denne rapport foretaget en aldersmæssig afgrænsning, således at analyserne baseret på SUSY kun omfatter de årige, i alt personer, der opdeles i to aldersgrupper (65-74 årige og årige). Gruppen af 85-årige eller derover er udelukket af analyserne i denne rapport. Dels er gruppen i sig selv relativ lille antalsmæssigt, dels er bortfaldet i denne aldersgruppe som nævnt ganske stort (46 %). På grund af forskelle i dødelighed og sygelighed mellem mænd og kvinder præsenteres alle analyser særskilt for mænd og kvinder. I rapporten præsenteres endvidere analyser af udviklingen , baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne. Disse analyser omfatter dog alle 65-årige eller derover. 2. Landspatientregisteret (LPR) indeholder oplysninger om hele befolkningens kontakter til sygehusvæsenet, det være sig indlæggelser, ambulante kontakter og kontakter til skadestue. For indlæggelser går registeret tilbage til 1977, for ambulante kontakter og skadestuekontakter til Aldersmæssigt afgrænses analyser i LPR til de 65-årige eller derover. 3. Sygesikringsregisteret indeholder oplysninger om befolkningens brug af sygesikringsydelser, f.eks. i forbindelse med kontakt til praktiserende læge, praktiserende speciallæge, vagtlæge, tandlæge, fysioterapeut, psykolog m.fl. Registeret går tilbage til Oplysninger om brug af praktiserende læge og praktiserende speciallæge er hentet fra Statistiske Efterretninger fra Danmarks Statistik og omfatter 60-årige eller derover. Samme aldersmæssige afgrænsning anvendes i denne rapport. 4. Dødsårsagsregisteret indeholder oplysninger om samtlige dødsfald i Danmark. Oplysningerne er baseret på dødsattesten og omfatter bl.a. information om dødsårsag, dødsmåde, dødstidspunkt, køn og alder på dødstidspunktet. Registeret går i sin nuværende form tilbage til Aldersmæssigt afgrænses analyser i Dødsårsagsregisteret til de 65-årige eller derover. 5. Registre i Danmarks Statistiks Statistikbank, f.eks. registeret om befolkning og valg og registeret om sociale forhold, sundhed og retsvæsen. Aldersmæssigt afgrænses analyser i Statistikbanken til de 65-årige eller derover. Læsevejledning Langt størsteparten af analyserne fra SUSY-2005 præsenteres i tabelform. Tabel 2.1 er et eksempel og viser den helbredsrelaterede livskvalitet blandt årige mænd og kvinder. Tabeleksemplet omhandler to indikatorer på helbredsrelateret SIDE 12

13 Baggrund og formål livskvalitet, nemlig selvvurderet helbred og følelsen af at være frisk nok til at gøre, hvad man har lyst til. Ældregruppen er opdelt i to aldersgrupper og inden for hver aldersgruppe vises resultater særskilt for mænd og kvinder. Længst til højre vises forekomsten i hele ældregruppen (i alt). Procenttallene i tabellen viser andelen i hver køns- og aldersgruppe, der vurderer eget helbred som virkelig godt eller godt, henholdsvis føler sig frisk nok til at gøre, hvad de har lyst til. Blandt de årige mænd er det eksempelvis 72,6 %, der vurderer eget helbred til at være virkelig godt eller godt (- implicit vurderer således 27,4 % (100-72,6), at deres helbred ikke er virkelig godt eller godt). I SUSY-2005 var stikprøvens sammensætning bestemt af, at der skulle opnås interview med personer i hver region. Da regionerne har forskellig størrelse, betyder det, at den regionale fordeling i stikprøven ikke er repræsentativ for hele den danske befolkning. For at sikre nationalt repræsentative resultater blev hele datamaterialet efterfølgende vægtet, hvorved befolkningssammensætningen i stikprøven kom til at svare til befolkningssammensætningen i hele landet. Procenttallene i tabellen er således vægtede resultater, mens det af sidste linje i tabellen fremgår, hvor mange personer, der indgår i hver undergruppe (f.eks. indgår der 878 mænd i alderen år). Tabel 2.1 Helbredsrelateret livskvalitet blandt årige mænd og kvinder Procent år år I alt Mænd Kvinder Mænd Kvinder Selvvurderet helbred (virkelig godt eller godt) 72,6 68,5 65,0 60,5 67,7 Føler sig frisk nok til at gøre, hvad man har lyst til 90,7 86,0 82,0 82,5 86,3 Antal svarpersoner Figur 2.1 Andelen med selvvurderet virkelig godt eller godt helbred blandt 65-årige eller derover Procent. Til beskrivelse af udviklingen i de forskellige indikatorer er der anvendt resultater fra hovedrapporten fra SUSY-2005 (2). Udviklingen præsenteres som søjlediagrammer (se eksempel i figur 2.1). Figuren viser andelen blandt mænd henholdsvis kvinder, der i hvert af undersøgelsesårene for SUSY-undersøgelserne (1987, 1994, 2000 og 2005) angiver, at deres helbred er virkelig godt eller godt. Tallet over hver søjle angiver den procentvise forekomst. Der skal gøres opmærksom på, at disse figurer over udviklingen er fremstillet på grundlag af besvarelser fra alle 65-årige eller derover. Procent Mænd Kvinder 65 SIDE 13

14 SIDE Socio-demografisk beskrivelse

15 Socio-demografisk beskrivelse Afsnittet omfatter en beskrivelse af samlivsstatus, boligforhold og indkomstforhold, baseret på data fra Danmarks Statistik, samt en beskrivelse af uddannelsesforhold, erhvervsaktivitet og hverdagsøkonomi (målt på spørgsmålet om man inden for det seneste år har haft svært ved at betale sine regninger), baseret på data fra SUSY Endvidere indgår en beskrivelse af den forventede befolkningsudvikling frem til Køn, alder og civilstand Pr. 1. januar 2009 var der ifølge Danmarks Statistik i hele landet i alt ældre på 65 år eller derover. Det fremgår af tabel 3.1, at der er flere kvinder (56,1 %) end mænd (43,9 %), og at aldersgruppen år udgør over halvdelen af alle ældre. Tabel 3.1 Køns og aldersfordelingen blandt 65-årige eller derover pr. 1. januar Procent. Mænd Kvinder I alt år 26,9 29,2 56, år 13,3 18,2 31,5 85+ år 3,7 8,7 12,4 I alt 43,9 56,1 100,0 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik SIDE 15

16 Socio-demografisk beskrivelse Tabel 3.2 viser, at over halvdelen af de ældre er gifte (eller separerede), og næsten hver tredje er enke eller enkemand. Andelen af gifte er større blandt mænd end kvinder, og med stigende alder falder andelen af gifte for de ældste kvinders vedkommende er kun 9,4 % gifte. Omvendt lever større andele blandt kvinder end mænd i enkestand, og andelen stiger både blandt mænd og kvinder med stigende alder. I den ældste aldersgruppe er otte ud af ti kvinder enker det er næsten dobbelt så mange som blandt mænd. I alt 4 % af ældrebefolkningen er indvandrere eller efterkommere. Andelen falder ganske svagt med stigende alder (data ikke vist). Tabel 3.2 Civilstand og boligtype blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper Procent. Civilstand år år 85+ år I alt Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Gift/separeret 73,3 57,8 65,2 31,7 46,9 9,4 53,6 Enke/enkemand 7,7 23,2 21,2 54,1 43,2 78,1 29,9 Skilt 12,2 14,9 7,8 9,5 4,6 6,8 11,2 Ugift 6,6 4,0 5,7 4,6 5,2 5,7 5,2 Nuværende eller tidligere partnerskab 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 Boligtype Parcelhus 54,1 46,0 45,5 32,0 34,0 20,0 42,9 Etageboligbebyggelse 22,2 28,9 27,9 39,7 35,7 48,8 30,9 Række-,kæde- og dobbelthuse 14,8 18,8 18,5 23,2 21,9 24,2 19,1 Stuehus til landbrugsejendom 6,0 4,3 5,6 2,9 4,4 1,8 4,4 Andet *) 2,8 2,1 2,4 2,1 4,0 5,2 2,7 Antal personer I procent 26,9 29,2 13,3 18,2 3,7 8,7 100,0 *) Fritidshus, døgninstitution, anden beboelse. Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik SIDE 16

17 Socio-demografisk beskrivelse Bolig og indkomstforhold Det fremgår af tabel 3.2, at størst andel af de ældre bor i parcelhus (42,9 %) eller etagebebyggelse (30,9 %). Mænd bor hyppigere i parcelhus og stuehus til landbrugsejendom end kvinder, mens kvinder hyppigere end mænd bor i etagebebyggelse og række-, kæde- og dobbelthus. Med stigende alder falder andelen af både mænd og kvinder, der bor i parcelhus, og andelen, der bor i etagebebyggelse og række-, kæde- og dobbelthus, stiger. Ifølge Danmarks Statistik boede ca ældre i plejehjemsboliger, beskyttede boliger eller ældreboliger i Andelen af ældre, der bor i disse boligtyper, stiger med alderen, fra 5,0 % af de årige til 20,2 % af de årige og 24,8 % af de 85+ årige (data ikke vist). Mere end syv ud af ti af alle ældre har en personlig indkomst på under kr. (tabel 3.3). Kvinder har gennemgående lavere indkomst end mænd og indkomstniveauet falder med stigende alder. Bemærk, at Danmarks Statistik kun har indkomstoplysninger opdelt på fem års aldersgrupper frem til 74-års alderen og at aldersopdelingen følgelig er anderledes i denne tabel. Tabel 3.3 Personlig bruttoindkomst blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper Procent år år 75+ år I alt Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder kr. 5,3 16,8 6,2 21,2 8,0 14,5 12, kr. 50,3 58,1 58,3 58,9 61,4 64,1 59, kr. 20,6 16,8 18,9 14,7 18,6 17,0 17, kr. 10,5 5,1 7,9 3,1 6,3 2,6 5, kr. 5,1 1,7 3,4 1,1 2,5 0,9 2, kr. og derover 8,1 1,6 5,4 1,1 3,3 1,0 3,1 Antal personer I procent 15,2 16,0 11,2 12,7 17,2 27,6 100,0 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik SIDE 17

18 Socio-demografisk beskrivelse Uddannelse og erhvervsaktivitet Danmarks Statistik har kun oplysninger om uddannelsesniveau for 69-årige eller derunder. Derfor anvendes SUSY-2005 data, hvor uddannelsesniveauet er målt som antal års kombineret skole- og erhvervsuddannelse (tabel 3.4). Kvinder har gennemgående kortere uddannelse end mænd, og den ældste aldersgruppe har gennemgående lidt kortere uddannelse end den yngste. I alt 4,3 % af de ældre er erhvervsaktive. Der er størst andel erhvervsaktive blandt de årige, og en markant større andel blandt mænd end blandt kvinder. Som et lidt utraditionelt mål for de ældres økonomi er der i SUSY-2005 spurgt om, hvor ofte det inden for det seneste år har været svært at betale sine regninger. På trods af det lavere indkomstniveau blandt de ældre sammenholdt med hele befolkningen, er der kun 1,2 %, der angiver, at de nogle få måneder om året eller oftere har haft svært ved at betale deres regninger (tabel 3.4). Tabel 3.4 Uddannelsesniveau og erhvervsaktivitet blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper Procent år år I alt Mænd Kvinder Mænd Kvinder Kombineret skole- og erhvervsuddannelse Kort <10 år 23,0 41,6 29,1 52,2 36,0 Mellem år 43,4 28,0 36,4 25,9 33,8 Lang 13+ år 32,8 29,9 33,4 21,2 29,6 Erhvervsaktiv 8,9 2,9 3,1 0,4 4,3 Svært ved at betale regninger seneste år 0,8 2,1 0,7 0,5 1,2 Antal svarpersoner Kilde: Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 SIDE 18

19 Socio-demografisk beskrivelse Befolkningsfremskrivning Danmarks Statistiks fremskrivninger af befolkningsudviklingen viser en samlet vækst i befolkningstallet fra 5,5 mio. i 2009 til 5,9 mio. i Antallet af 65-årige eller derover forventes at stige fra ca i 2009 til ca i 2035, svarende til en stigning fra 15,9 % af hele befolkningen i 2009 til 25,0 % i Stigningen ses både for mænds og kvinders vedkommende, men er lidt stejlere for mænds vedkommende. Eksempelvis sker der mere end en tre-dobling af antallet af 85+ årige mænd, men kun en fordobling af antallet af 85+ årige kvinder. Tabel 3.5 Befolkningsfremskrivning Hele befolkningen, opdelt efter køn og alder. Antal. Mænd Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0-14 år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , ,9 85+ år , , , ,0 I alt , , , ,5 Kvinder 0-14 år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , ,4 85+ år , , , ,8 I alt , , , ,5 Alle Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik SIDE 19

20 SIDE Restlevetid og dødelighed

21 Restlevetid og dødelighed Restlevetid Restlevetiden er det gennemsnitlige antal år, som personer i en given alder har tilbage at leve i, hvis deres dødelighed fremover svarer til det niveau, som er konstateret i den aktuelle periode. Restlevetiden for 65-årige eller derover fremgår af tabel 4.1. I var den gennemsnitlige restlevetid for 65-årige mænd 16,5 år og for kvinder 19,3 år. Det betyder således, at en 65-årig mand kan forvente at blive 81,5 år og en 65-årig kvinde 84,3 år. Tabel 4.1 Restlevetiden for 65-årige, 75-årige, 85-årige og 95-årige mænd og kvinder Mænd Kvinder 65-årig 16,5 19,3 75-årig 9,9 11,9 85-årig 5,2 6,3 95-årig 2,6 3,0 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik SIDE 21

22 Restlevetid og dødelighed Dødelighed Den aldersspecifikke dødelighed ses i figur 4.1 og viser først og fremmest, at dødeligheden, målt som antal dødsfald pr i den pågældende aldersgruppe i løbet af et år, for alvor sætter ind blandt de 80-årige og derover. Desuden fremgår det klart, at dødeligheden i alle aldersgrupper er højere blandt mænd end blandt kvinder, og at forskellen mellem mænd og kvinder øges med stigende alder. Op gennem det 20. århundrede og især i den sidste halvdel er ældredødeligheden faldet markant. Faldet er multifaktorielt betinget og kan både tilskrives kohorteeffek- Figur 4.1 Dødeligheden blandt mænd og kvinder efter alder år eller derover. Rate pr ter, dvs. forhold der er karakteristiske for en bestemt kohorte eller generation (f.eks. færre alvorlige infektionssygdomme i barndommen og mindre fysisk nedslidning) og periodeeffekter, dvs. forhold der er karakteristiske for den tidsperiode, man lever i (f.eks. forbedrede behandlingsmuligheder samt forbedrede forebyggende og sundhedsfremmende indsatser) (1). Den ændrede dødelighed i ældregruppen afspejles også i antallet af 100-årige, der er steget fra personer i 1950 erne til over 800 personer i begyndelsen af Den samlede dødelighed blandt mænd er faldet jævnt i perioden Blandt kvinder har dødeligheden været uændret frem til 2004 og er dernæst faldet svagt (figur 4.2). Figur 4.2 Udviklingen i den totale dødelighed blandt mænd og kvinder år eller derover. Rate pr Rate pr Mænd Kvinder Alder Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik Rate pr Mænd Kvinder Kilde: Dødsårsagsregisteret Årsagsspecifik dødelighed Den årsagsspecifikke dødelighed afspejler dels sygdomsforekomsten i befolkningen dels sygdommens behandlingsmuligheder og dermed overlevelse med sygdommen. Efterfølgende vises udviklingen i dødelighed blandt 65-årige eller derover af kræftsygdomme, hjerte-kar-sygdomme, andre naturlige dødsårsager (f.eks. infektionssygdomme, diabetes, KOL), ulykker og selvmord (figur 4.3). Dødeligheden af kræft blandt kvinder har været meget stabil i perioden , mens der for mænd er tale om et ganske svagt fald. Dødeligheden af hjerte-kar-sygdomme viser markant fald i perioden mest udtalt blandt mænd. Døde- ligheden af kræft og hjerte-kar-sygdomme er generelt højere blandt mænd end blandt kvinder. Dødeligheden af alle øvrige naturlige dødsårsager var i starten af perioden højere for mænd end for kvinder, men midt i perioden steg dødeligheden relativt mere blandt kvinder, således at dødeligheden af alle øvrige naturlige dødsårsager siden 2004 har været højere blandt kvinder end blandt mænd. Dødeligheden af ulykker faldt både blandt mænd og kvinder omkring årtusindeskiftet. Der er ikke noget stabilt mønster mht., om dødeligheden er højst hos mænd eller hos kvinder. Dødeligheden af selvmord er generelt faldende i perioden og markant højere blandt mænd end blandt kvinder. SIDE 22

23 Restlevetid og dødelighed Figur 4.3 Udviklingen i dødelighed af fem sygdomsgrupper blandt mænd og kvinder år eller derover. Rater pr Kræft Rate pr Mænd Kvinder Hjerte-kar-sygdom Anden naturlig dødsårsag Rate pr Mænd Kvinder Rate pr Mænd Kvinder Ulykker 60 Selvmord Rate pr Mænd Kvinder Rate pr Mænd Kvinder Kilde: Dødsårsagsregisteret SIDE 23

24 SIDE Helbredsrelateret livskvalitet

25 Helbredsrelateret livskvalitet Afsnittet omfatter beskrivelse af, hvorledes de ældre oplever og vurderer eget helbred og helbredsrelateret livskvalitet. Desuden beskrives ældrepopulationens funktionsniveau og tandstatus. Endelig beskrives mål for psykisk velbefindende og for vitalitet; disse mål er baseret på SF-36, der er et generisk (ikke-sygdomsspecifikt) helbredsstatusmål. Godt selvvurderet helbred og frisk nok til at gøre, hvad man har lyst til En persons vurdering af eget helbred er en særdeles god prædiktiv faktor for dødelighed og sygelighed. Jo dårligere en person vurderer eget helbred, desto større er risikoen for død og for sygelighed i en given opfølgningsperiode. Blandt de årige vurderer 67,6 %, at eget helbred er virkelig godt eller godt, 22,9 % vurderer eget helbred til at være nogenlunde og 9,5 % at eget helbred er dårligt eller meget dårligt. Mere end fire ud af fem ældre vurderer, at de er friske nok til at gøre, hvad de har lyst til, mens 13,7 % mener, at de kun af og til eller aldrig føler sig friske nok (data ikke vist). Det fremgår af tabel 5.1, at med stigende alder falder andelen, der vurderer eget helbred som virkeligt godt eller godt og andelen, som føler sig frisk nok til at gøre, hvad de har lyst til. Det fremgår endvidere, at mænd vurderer eget helbred bedre end kvinder, at en større andel af årige mænd end kvinder vurderer, at de er friske nok til at gøre, hvad de har lyst til, mens det gælder for lige store andele af de årige mænd og kvinder. Tabel 5.1. Helbredsrelateret livskvalitet blandt årige mænd og kvinder Procent år år I alt Mænd Kvinder Mænd Kvinder Selvvurderet helbred (virkelig godt eller godt) 72,6 68,6 65,0 60,5 67,6 Føler sig frisk nok til at gøre, hvad man har lyst til 91,0 86,2 82,1 82,5 86,3 Antal svarpersoner Analyser af hele datamaterialet fra SUSY-2005 viser tydelig sammenhæng mellem selvvurderet helbred og uddannelseslængde. Jo længere uddannelse, desto større er forekomsten af personer med et godt selvvurderet helbred. Andelen med godt selvvurderet helbred er størst blandt gifte. Samme mønster ses mht. at være frisk nok til at gøre, hvad man har lyst til (data ikke vist) (2). I perioden har udviklingen i helbredsrelateret livskvalitet blandt ældre (65-årige eller derover) været positiv (2). Figur 5.1 viser, at større og større andele blandt de ældre vurderer eget helbred som værende virkelig godt eller godt og føler sig friske nok til at gøre, hvad de har lyst til. Udviklingen har været konstant i hele perioden og på den baggrund vurderes det, at den positive udvikling vil fortsætte. SIDE 25

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987

Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel. Social ulighed. i sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklingen siden 1987 Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Social ulighed i sundhed, sygelighed og trivsel 21 og udviklingen siden 1987 Mette

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT

Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 27 Syddansk Universitet Sundhedsprofil for socialt udsatte

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet KRAM-undersøgelsen i tal og billeder KRAM-undersøgelsen i tal og billeder Rapporten

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil Sundhedsprofil 3 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Titel: Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere