Våbenloven 2. udgave januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Våbenloven 2. udgave januar 2001 1"

Transkript

1 Våbenloven 2. udgave januar

2 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af ). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse nr. 66 af ), Cirkulære om våben og ammunition (Cirkulære nr. 8 af ) samt Rapport fra arbejdsgruppe under Rigspolitichefen. Der vil blive henvist til disse ved VL, VB, VC og VR samt -nr. Skytteforeningernes Våbenregistrering betegnes SKV. Når der i loven m.v. omtales pistoler, gælder dette for både pistoler og revolvere. I denne korte oversigt er det de væsentligste ting, der beskrives, og denne forenkling medfører at, ikke alle emner er medtaget. Loven, bekendtgørelsen og cirkulæret er vist i den originale tekst i slutningen af kapitlet. Hvem kan få tilladelse til at have våben? Skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union Dansk Firmaidrætsforbund (VB 11) og medlemmer under disse foreninger (VB 10) kan få tilladelse til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammerne i de 3 organisationer (VC 2). Hvad gælder tilladelsen til? Tilladelsen giver alene adgang til at anvende våbenet til de aktiviteter som de 3 organisationer har godkendt for det pågældende våben (VC 2). Krav til foreningerne Foreningen skal godkendes af politimesteren (VB- 11). Godkendelsen søges på SKV 1 blanketten med angivelse af navn og cpr.-nummer på formand og bestyrelse. Alle skal kunne opfylde det såkaldte Vandelskrav (VB- 36), d.v.s. at der ikke er belastende forhold for de pågældende i politiets kriminalregister. Politiet skal orienteres hver gang, der sker ændringer i bestyrelsessammensætningen samt i vedtægterne. 2

3 Køb af foreningsvåben Skytteforeningen skal søge godkendelse hos politiet ved et hvert nyt køb af foreningsvåben (VB 12). Tilladelsen søges gennem SKV på en ny blanket, SKV 4. Våbenet registreres hos SKV, der skal holde politiet orienteret om registreringen. Kontrol af skytteforeninger Politiet har ret til kontrol af skytteforeningens våben (VB 13) samt de opbevaringsforhold, foreningen har til våben. Adgang til foreningsvåben. Foreningen skal søge tilladelse hos politiet for de personer, foreningen ønsker skal have adgang til foreningsvåbnene (nøgle til boksen og eventuel alarmkode). Tilladelsen søges på en ny SKV 3 blanket (VB 18). Når foreningens våben er til disposition på skydebanen, skal der altid være én af de godkendte personer til stede. MEDLEMSVÅBEN Udstedelse af våbenpåtegning Skytteforeningen skal have politiets godkendelse til at give våbenpåtegning til et medlem. Godkendelsen søges samtidig med godkendelsen til at købe foreningsvåben (SKV 1). Skyttens køb af våben Skytten søger tilladelse til våbenkøb på SKV 2 blanketten, som foreningsformanden videresender til SKV (VB 6). SKV videresender til politiet, der kun kan give tilladelse, hvis vandelskravet er opfyldt (VB 7). SKV registrerer derefter våbenet og returnerer til foreningsformanden den våbenlegitimation (våbenpåtegning), som skytten skal have på sig, når våbenet benyttes(vl 2d). Endvidere 3

4 RIFFELSKYTTER PISTOLSKYTTER skal skytten medbringe gyldigt medlemsbevis til skytteforeningen samt legitimation f.eks. kørekort eller ID-kort. Skytten skal huske at udfylde alle relevante rubrikker i SKV 2 blanketten. Skytten skal udfylde ny SKV 2 blanket ved foreningsskift samt ved adresseændring, hvor der flyttes til en ny politikreds. Flerbrugertilladelse 2 eller flere skytter kan dele et våben, men hver bruger skal søge om våbenpåtegning til det pågældende våben (SKV 2, afkrydset ved Flerbrugertilladelse ). Er våbenet i forvejen ejet af én af skytterne, skal denne skytte også søge Flerbrugertilladelse. Ejeren påfører sit eget navn i sælger-rubrikken. Alderskravet er normalt 18 år for riffelskytter for at få tilladelse til at købe et våben, men skytter mellem 16 og 18 år kan få tilladelse, hvis de har forældrenes tilladelse. (SKV 2 blanket) (VC 16). Luftriffel kræver ikke tilladelse, hvis køber er fyldt 18 år. Skytter mellem 16 og 18 år kan søge tilladelse. (SKV 2). Alderskravet Alderskravet for at få tilladelse til at købe en pistol er 20 år. Men yderligere kræves det, at ansøgeren i mindst 2 år har været aktivt skydende medlem af en skytteforening. Formanden skal bekræfte dette på SKV 2 blanketten. (VC- 20). Aktivitetskravet For at en skytte kan få våbenpåtegning til en pistol, skal han i to-års perioden forud have skudt mindst 6 gange pr. år. For at kunne beholde sin våbenpåtegning til pistol skal skytten hvert år være foreningsaktiv mindst 4 gange, som udgangspunkt ved skydning. (VR). 4

5 GENERELT Kaliber.22 (og 4,5 mm CO2) I denne gruppe kan skytten anskaffe sig 2 våben uden anden foranstaltning, end hvad der er nævnt ovenfor. Ønsker skytten mere end 2 våben i denne kategori, skal SKV 2 ansøgningen vedlægges en begrundelse for ønsket. Denne begrundelse skal udfyldes på en speciel blanket, udformet af Justitsministeriet. Blanketten kan rekvireres hos DDS-amtsforeninger, men den kan også hentes på SKV-hjemmesiden (www.skytten.dk) eller i administrationen i Vingsted. Kaliber.32 til.38/9mm Ønsker man at anskaffe sig en pistol større end cal..32, skal der altid medsendes begrundelse for ønsket. Ønsker man at anskaffe sig mere end 2 våben, tilhørende gruppen cal..32 til cal..38/9mm, skal der også medsendes begrundelse for ønsket. Ønsker man at anskaffe sig en pistol cal..32, og man endnu ikke har to våben i gruppen, da søges ved indsendelse af SKV 2 alene. Ved alle ansøgninger om våbenpåtegning til pistol orienteres politiet om skyttens nuværende våbenbeholdning. Transporttilladelser For at transportere et foreningsvåben eller en anden skyttes våben skal man have en transporttilladelse. Transporttilladelsen udstedes af et bestyrelsesmedlem i den forening, skytten er medlem af. Bestyrelsesmedlemmet skal forinden have søgt tilladelse til at udstede transporttilladelse. Dette sker på SKV 1. (VB- 10). Kun medlemmer af en skytteforening kan få en transporttilladelse. Medlemmet skal desuden enten have en våbenpåtegning eller en godkendelse til at få transporttilladelse. Godkendelsen søges hos politiet på SKV 3 blanketten. Pistolskytter skal være fyldt 18 år og riffelskytter 16 år for at kunne få en godkendelse. 5

6 Der udstedes til hver transport en speciel transporttilladelse, der skal medbringes sammen med godkendelsen under transport af våben. Transporttilladelsen må højest udstedes fra dagen før stævnet til dagen efter stævnet (VB 10). Gyldighedstider Alle godkendelser og tilladelser til skytter, skytteforeninger og bestyrelsesmedlemmer, udstedt af politiet efter 10. februar 2000, har en varighed på 5 år (VB 37). De våbenpåtegninger, der er udstedt inden 10. februar 2000, og som har påtegning: Gældende indtil videre, fortsætter med denne gyldighed (VB 48) og er altså ikke 5-årige. Foreninger og medlemmer skal selv være opmærksomme på at forny tilladelser og godkendelser inden udløbsdatoen. Politiet kan give en frist på indtil 4 uger til fornyet ansøgning. Kun ved fornyelse af våbenpåtegning gør SKV foreningen opmærksom på, at det er tid at søge våbenpåtegningen fornyet (VB 38). Opbevaring af våben Der gælder i princippet samme regler for opbevaring i foreninger og i private hjem. I praksis benytter politiet dog en undtagelsesklausul til at stille yderligere krav til foreningers opbevaringsforhold (VB 20 stk. 6). Dette betyder, at politiet kræver alarmovervågning fra godkendt døgnbemandet kontrolcentral, når funktionsduelige våben, samlet eller adskilt, opbevares i foreningens lokaler. Våben skal opbevares i godkendt våbenskab.våben må godt opbevares i samlet stand.ammunition må godt opbevares sammen med våben i våbenskabet. Opbevares ammunition for sig, skal det være låst inde. Våbenskabet skal være godkendt i mindst EN grad 0 eller tilsvarende, f.eks. SKAFOR BLÅ. Opbevarer man større mængder våben (mere end 25 våben eller mere end 6

7 10 pistoler) skal våbenskabet være godkendt i mindst EN1143-1grad 1 eller tilsvarende, f.eks. SKAFOR RØD. Desuden skal der installeres alarm til godkendt døgnbemandet kontrolcentral. Foreninger vil kunne komme ud for, hvis våbenene opbevares i våbenskabe EN grad 0 (SKAFOR BLÅ), at politiet, af hensyn til sikkerhedsmæssige forhold, kræver opbevaring af låse i et våbenskab for sig (VB 20). HUSK:Våbenskabe skal fastgøres forsvarligt til gulv eller væg! Midlertidig opbevaring I forbindelse med konkurrencer, hvor der ikke er mulighed for opbevaring i våbenskabe, Skal våben opbevares forsvarligt i et sikkert aflåst gemme eller være under konstant tilsyn. Ammunition skal opbevares for sig i aflåst gemme. Opbevaringen skal være utilgængelig for uvedkommende (VB 21). Bekendtgørelsens krav om, at våben skal være utilgængeligt for uvedkommende, giver ikke en præcis retningslinie. Det kan anbefales, at man opbevarer våben i adskilt stand med lås og øvrige dele af våbenet gemt hver for sig. Transport Våben og ammunition skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller Tildækket i aflåst transportmiddel (VB 8). Under transport skal våbenet være indpakket i lukket etui eller lignende. Våbenet må ikke transporteres i sideeller skulderhylster på kroppen. Våbenet må transporteres til anvendelsesstedet herunder til reparationsværksted og lignende. 7

8 INFORMATION SKV har nu sin egen hjemmeside på (www.skytten.dk), hvor du kan finde: debatside, hvor du kan stille spørgsmål aktuelt nyt, hvor SKV informerer om nyheder skemaer (SKV 1-5,Transporttilladelser og blanketter til Justitsministeriet) folderen Våbenloven folderen Vejledning om registrering af våben. Foreningshåndbogen, som er sendt til foreningen som en CD-rom, har som et bilag: Våbenloven, Våbenbekendtgørelsen og Våbencirkulæret. Du kan kontakte SKV på a. telefon: b. fax: c. (skytter i Jylland) (skytter på Sjælland) (skytter på øerne i øvrigt) (sager vedr. lovgivning m.v.) Produktion: De Danske Skytteforeninger januar 2001 Tegninger: Leif Gr. Thomsen 8

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Brugervejledning Version 7

Brugervejledning Version 7 Brugervejledning Version 7 Medlemssystem Pointregistrering Placeringslister Kasseapparat Finansbogføring Indhold Hvad er SH-Skytte... 3 Generelt Et hurtigt overblik... 4 Installation og grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere